Методичні рекомендації для вчителів біології загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району



Скачати 326.84 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір326.84 Kb.
#37071
ТипМетодичні рекомендації

Комунальний заклад Тростянецької районної ради

«Районний методичний центр»





Формування в учнів свідомого ставлення

до свого життя і здоров’я під час вивчення біології
Методичні рекомендації для вчителів біології загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району

Тростянець

2016

Перед сучасною школою гостро стоїть проблема збереження духовного, фізичного, психічного здоров'я учнів.

Конституція України визнає життя і здоров'я людини найвищими соціальними цінностями. Відповідно до Основного Закону, держава зобов'язана виховувати здорове покоління, від чого значною мірою залежить соціально-економічний розвиток країни і суспільства в цілому.

Сьогодні кожен має усвідомити, що «здоров'я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад», як визначено в Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

«Конвенція ООН про права дитини», яка набула чинності в Україні з 1991 року, «Всесвітня декларація виживання, захисту і розвитку дітей» вимагають цілеспрямованих дій нашої держави, суспільства щодо створення сприятливих умов розвитку особистості дитини, таких, як: пробудження її творчих можливостей, удосконалення природних здібностей, гуманізація способу мислення, інтелектуальний розвиток дитини [3].

Завдання навчальних закладів у сфері охорони здоров'я учнів закріплено в низці державних законодавчих і нормативних документів. Так, у Законі України «Про загальну середню освіту» в ст. 5 зазначено, що завданнями загальної середньої освіти є: виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів. А в ст. 22 говориться про те, що загальноосвітній навчальний заклад повинен забезпечувати безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формувати гігієнічні навички й засади здорового способу життя учнів [4].

Національна доктрина розвитку середньої освіти України в XXI столітті передбачає вирішення таких проблем: виховання морально та фізично здорової людини; формування в учнів наукового світогляду, уявлення і розуміння наукової картини світу живої природи на основі усвідомлення понять і закономірностей взаємозв'язку безпечної поведінки людини, здорового способу життя, цінування свого життя та інших [6].

За останні десятиліття рівень здоров'я дітей неухильно знижується. Аналіз структури захворюваності школярів за класами недуг виявив, що перше місце серед них займають хвороби органів дихання. Цей рівень переважно формується за рахунок гострих респіраторних вірусних захворювань, грипу, ангіни, бронхіту. Подальші місця в структурі захворюваності учнів займають нервово-психічні дисфункції, порушення постави, надлишкова маса тіла, зниження зору (1 клас – 3 % дітей, 3-4 класи – до 10 %, 7-8 класи – 16 %, старшокласники – 20 %), тобто так звані шкільні форми патології, що виникають під впливом факторів шкільного середовища.

На думку науковців та практиків, погіршення здоров'я учнів викликають:


 • обмеженість рухової активності (гіподинамія);

 • низький рівень організації харчування;

 • відсутність продуктивної системи служб лікарського контролю за станом здоров'я учнів;

 • порушення фізіолого-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу;

 • недосконалість навчальних програм і методик організації здоров'язбереження в освітній установі;

 • збільшення обсягу навчальних навантажень на учня, яке призводить до перевтоми, стресів;

 • недостатній рівень компетентності педагогів, батьків, керівників освітніх установ у питаннях формування, зміцнення і збереження здоров'я всіх суб'єктів системи освіти та ін.

За останнє десятиріччя чітко спостерігаються такі фактори, які впливають на стан здоров'я учнів, а саме: перевантаження та недовершеність навчальних програм, інтенсифікація навчального процесу, авторитарний стиль викладання, відсутність індивідуального підходу до учнів, недостатня рухова діяльність школярів, вільний час діти все більше проводять за переглядом фільмів, за комп'ютерними іграми. Усе це призводить до гіподинамії, порушення постави, зору. Це ще раз доводить, що охорона здоров'я школярів вимагає від працівників освітніх установ пошуку ефективних шляхів вирішення цієї проблеми. Необхідно організувати таку навчальну діяльність, яка б допомогла як учневі, так і вчителеві зберегти здоров'я.

Сучасна медицина займається не здоров'ям, а хворобами, не профілактикою, а лікуванням. Завдання ж школи – збереження духовного, фізичного, психічного здоров'я учнів, формування в них відповідального ставлення до власного здоров'я. Тому виникає необхідність у технологіях, що полегшують формування нових знань, зберігаючи при цьому здоров'я учнів.

У класифікації освітніх технологій останнім часом виокремилася нова група – здоров'язбережувальні освітні технології (ЗОТ), які об'єднують у собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу з формування, збереження та зміцнення здоров'я учнів. Мета ЗОТ – забезпечити дитині можливість збереження здоров'я під час навчання у школі, сформувати в неї необхідні знання, уміння та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання у повсякденному житті.
Типи здоров’язбережувальних освітніх технологій
Здоров'язбережувальні – технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі, вирішують завдання раціональної організації виховного процесу. Вони передбачають забезпечення рухової активності, організацію здорового харчування, профілактичні щеплення.

Здоров'ятворчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу здоров’я (фізична підготовка, фізіотерапія, ароматерапія, загартовування, гімнастика, масаж, фітотерапія, арттерапія; «м'які» світло, колір та звук; оздоровчі сили природи: сонячні та повітряні ванни, водні процедури тощо).

Технології навчання збереження здоров'я – введення відповідних тем до шкільних предметів загальноосвітнього циклу, формування життєвих навичок, профілактика травматизму.

Виховання культури здоров'я – виховання в учнів особистих якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я. Це ознайомлення з санітарно-гігієнічними вимогами, факультативні та позакласні заняття з розвитку особистості учня.

Вітчизняні та зарубіжні науковці вважають, що під здоров'язбережувальними освітніми технологіями в широкому розумінні цього слова необхідно розуміти всі педагогічні технології, які не шкодять здоров'ю учнів.

Здоров'язбережувальні технології не є чимось невідомим, таємним, чудодійним. Грамотно складений розклад уроків, використання вчителями на уроках та на перервах прийомів рухової активності, нейтралізації стресів, організації гарячого харчування, зв'язок навчального матеріалу з життям, озброєння учнів валеологічними та екологічними знаннями – це повсякденна діяльність школи.

Ефективність позитивного впливу на здоров'я школярів різних оздоровчих заходів визначається не хаотичністю методів, а системною роботою за всіма напрямками.

Практика показує, що процес формування свідомого ставлення до власного здоров'я потребує обов'язкового поєднання інформаційного й мотиваційного компонентів із практичною діяльністю учнів, що сприятиме оволодінню дітьми необхідними здоров'язбережувальними вміннями і навичками.

Раціональна організація уроку є серцевиною здоров'язбережувальної педагогіки, оскільки саме з організації навчання починається збереження здоров'я кожної дитини у навчальному закладі. Від правильної організації уроку залежить здатність тривалий час підтримувати розумову працездатність учнів на високому рівні й запобігати передчасній втомлюваності. Не можна забувати і про гігієнічні умови уроку, які впливають на стан здоров'я школярів і вчителя: провітрювання, вологе прибирання, освітлення, іонізація, ароматизація повітря, тепловий режим, відсутність монотонних звукових подразників (комфортний для людини рівень шуму - 10 Дб, звичайно спокійна розмова - 40 Дб, максимально можливий рівень звуку, який не шкодить здоров'ю, - 70 Дб); відповідність парт зросту і віку; ергономічність кольорового забарвлення навчального приміщення; тривалість застосування ТЗН згідно з санітарно – гігієнічними вимогами тощо. Критерії здоров'язбереження на уроці та їх коротку характеристику наведено в табл. 1.



Таблиця 1.

Раціональна організація уроку при використанні здоров’язбережувальних технологій навчання за Н. Смирновим




Фактор уроку

Рівень гігієнічної раціональності уроку

Раціональний

Недостатньо

раціональний

Нераціональний

Щільність уроку

60-80 %

85-90 %

Більше 90 %

Кількість видів навчальної діяльності

Чотири-сім

Два-три

Один-два

Середня тривалість різних видів навчальної діяльності

Не більше 10 хв.

11-15 хв.

Більше 15 хв.

Частота чергувань різних видів навчальної діяльності

Зміна не пізніше ніж через 7-10 хв.

Зміна через 11-15 хв.

Зміна через

15-20 хв.



Чергування видів викладання

Не пізніше ніж через 10-15 хв.

Через 15-20 хв.

Без чергування

Кількість видів викладання

Не менше трьох

Два

Один

Наявність емоційних розрядок (їх кількість)

Дві-три

Одна

Без розрядок

Місце і тривалість застосування ТЗН

Відповідно до гігієнічних норм

Із частковим дотриманням гігієнічних норм

У довільній формі

Чергування поз

Поза чергується відповідно до виду роботи.

Учитель спостерігає за поставою учнів



Є випадки невідповідності пози виду роботи. Учитель іноді контролює поставу учнів

Часті невідповідності пози виду роботи. Пози не контролюються вчителем

Наявність, місце, зміст і тривалість фізкультхвилинок

На 20-й і 35-й хвилинах уроку по 1 хв. З трьох легких вправ із трьома-чотирма повтореннями кожної

Одна фізкультхвилинка з неправильним змістом або тривалістю

Відсутня

Психологічний клімат

Переважають позитивні емоції

Є випадки негативних емоцій. Урок емоційно індиферентний


Переважають негативні емоції

Момент настання втоми учнів щодо зниження навчальної активності

Не раніше 40 хв.

Не раніше

35-37 хв.



До 30 хв.

Окрім цього, для успішного засвоєння школярами матеріалу та збереження їх здоров'я необхідно дотримуватися психолого-педагогічних умов організації уроку:



 • використання ефективних методів навчання, різноманітних видів підтримки учнів, права вільного вибору;

 • диференційованого підходу до дітей із різними можливостями;

 • право вибору різних рівнів складності домашнього завдання, коментування правильності його виконання;

 • профільна спрямованість;

 • обсяг, робочий ритм з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей;

 • навчальної діяльності шляхом порівняння навчальних досягнень учня не з іншими, а з самим собою.

Найважливішим аспектом здоров'язбережувального уроку педагоги називають психологічний комфорт учнів і самого вчителя, атмосферу взаємодовіри, підтримки та успішності. Починаючи від привітання і до останньої хвилини уроку, педагог має так організувати навчання, щоб не втрачати особистісно стимулюючого контакту з класом. Тобто спілкування має бути вмотивоване не тільки процесом праці, а й умінням відчути стан учня, його труднощі. Доброзичливість педагога, спокійна бесіда, увага до кожної дитини, позитивна реакція на бажання висловити свою точку зору, тактовне виправлення помилок, доречний гумор, створення ситуації успіху, цінування особистості дозволяють позитивно налаштувати учнів на роботу, розкрити їх здібності. Це, у свою чергу, полегшує працю школярів, допомагає досягнути загальними зусиллями розумової радості, під час якої діти швидше і краще розуміють навчальний матеріал, ґрунтовніше запам'ятовують і довше пам'ятають, у них точнішим стає орієнтування на вимоги вчителя. На таких уроках зростає самоповага дітей. Чим вищий рівень самоповаги, тим краще людина вирішує проблеми у навчанні й особистому житті.

Окрім того, стан комфорту несе і для педагога відчуття задоволення власною діяльністю, народжує позитивні мотиви до її продовження, приводить до індивідуального особистісного росту.

Головна вимога до здоров'язбережувального уроку - діти повинні знаходитися у стані рухової активності («паузи здоров'я», рухові дидактичні ігри та різноманітні активні дії, пересування дітей по класу, фізкультхвилинки, фітнес-данс тощо). Фізкультпаузи несуть значний оздоровчий ефект, а також є заходами активного відпочинку і підтримки високої працездатності (у тому числі розумової) протягом доби. Багатьма дослідниками встановлено, що в результаті рухової діяльності поліпшується мозковий кровообіг, активізуються психічні процеси, поліпшується функціональний стан центральної нервової системи.

Фізкультпаузи мають стати обов'язковим елементом кожного уроку. Вони повинні тривати мінімум 1,5-2 хв. і включати вправи переходу від сидіння до стояння (5-10 разів), ходіння на місці, вправи з поворотами та нахилами тулуба, вправи для рук і пальців, дихальні вправи та ін.

Згідно з рекомендаціями А. Г. Хрипкової, фізкультпаузи найкраще проводити в моменти максимального спаду працездатності й виникнення у дітей ознак стомлення:


 • у 1-2 класах - через кожні 15-17 хв уроку (2 рази за урок);

 • у 3-9 класах - на 20-25 хв уроку;

 • при виконанні домашніх завдань учнями 1 -5 класів через кожні 30-40 хв роботи [1].

Чинниками зниження напруги, подолання перевтоми, активізації позитивних фізіологічних процесів в організмі школярів служить також наявність на уроці емоційних розрядок: жартів, посмішок, використання гумористичних картинок, приказок, афоризмів з коментарями, невеликих віршів, музично-ритмічних, емоційно-голосових вправ антистресової спрямованості. До змісту уроку обов'язково включаються елементи музикотерапії, ігротерапії, арт-терапії, казкотерапії тощо. За свідченнями науковців, музика, малювання, казка та гра поліпшують взаємодію між півкулями мозку, стимулюють їхню роботу. Так, права півкуля відіграє провідну роль у процесах інтерпретації почуттів, а ліва - розпізнає мовну інформацію. Позитивне емоційне збудження від прослуховування казки, виконання пісні, участі у грі поліпшує увагу, активізує взаємодію кори і підкірки, що стимулює інтелектуальну діяльність, підвищує працездатність. Окрім того, такі види діяльності створюють духовну рівновагу та психічну гармонію. Усі завдання мають яскраво виражений емоційний ефект, інтелектуальне навантаження в інтерактивній формі. За таких умов освітній процес набуває творчого характеру. Включення дитини у творчий процес, пошук рішень сприяє її розвитку, знижуючи при цьому стомлення. Означене досягається використанням на уроках:

 • різних завдань – вирішення проблемних ситуацій;

 • упровадження цікавих завдань, домашніх завдань творчого змісту (скласти задачу, тест, придумати загадку, гру, кросворд, лото і под.);

 • фантазування;

 • методів, які підвищують активність і творче самовираження учнів, методу вільного вибору (вільна бесіда, вибір дії, способу дії, способу взаємодії, свобода творчості тощо);

 • активних методів через вправляння (учні в ролі учителя, навчання дією, обговорення в групах, рольова гра, дискусія, семінар, учень як дослідник);

 • методів, спрямованих на самопізнання і розвиток інтелекту, емоцій, спілкування, уяви, самооцінки і взаємооцінки.

Щоб підтримувати емоційну активність учнів протягом уроку, важливо використовувати прийом контрасту: змінювати емоційно насичений фрагмент уроку спокійнішим епізодом, напружену колективну роботу - індивідуальними завданнями і т. ін.

Педагоги сходяться на думці, що урок, організований на основі принципів здоров'язбереження, не повинен призводити до того, щоб учні закінчували навчання з вираженими формами втоми. Втома викликає тимчасове погіршення функціонального стану людини, що виражається у зниженні працездатності, неспецифічних змінах фізіологічних функцій і суб'єктивному відчутті втоми. Але втому не слід розглядати тільки як негативний феномен. Це захисна, охоронна реакція організму, стимулятор його відновних процесів і підвищення функціональних можливостей. Негативний вплив на організм викликає хронічна втома, що переростає у перевтому. З огляду на це, важливим аспектом є обізнаність учителя щодо сутності втоми, її зовнішніх ознак, педагогічні засади її запобігання й подолання. Знижуючи втому, підтримуючи і відновлюючи працездатність учнів, контролюючи її зміну в ході навчання, ми сприятимемо здоров'язбереженню.

Діяльність учителя щоурочно повинна бути орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров'я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров'я, поглиблення знань, умінь та навичок, пов'язаних з усіма складовими здоров'я (фізична, соціальна, психічна, духовна).

Впровадження здоров'язбережувальних технологій потребує від учителя:



 • не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її надання;

 • враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості школярів, індивідуальні мовні особливості кожної дитини;

 • планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми;

 • змінювати види діяльності, чергувати інтелектуальний, емоційний, руховий види діяльності, групову й парну форми роботи, які сприяють підвищенню рухової активності, вчать поважати думки інших, висловлювати власні думки;

 • проводити ігри та ігрові ситуації, нестандартні уроки, інтегровані уроки;

 • з перших хвилин уроку створити середовище доброзичливості, позитивного емоційного налаштування (слід пам’ятати, що психологічний стан і психологічне здоров’я учнів впливає і на фізичне здоров’я) ;

 • чітко організовувати навчальну працю (на уроках, де більша частина навчальної діяльності пов’язана з класною дошкою, дуже важливо, щоб до початку уроку було зроблено необхідні записи на дошці: завдання для опитування, план роботи на уроці. Можна відразу вказати ступінь складності завдань. Адже знаючи весь план уроку, які знання, вміння, навички необхідно набути, який обсяг роботи виконати, учень може обрати ступінь складності завдання, розподілити свою роботу на уроці. Це формує учня як суб’єкта навчальної діяльності);

 • проводити роботу з профілактики стресів (хороші результати дає робота в парах, групах, тому що більш «слабкий» учень відчуває підтримку товариша. Антистресовим моментом на уроці є стимулювання учнів до різноманітних способів виконання завдань. Тоді учень не боїться помилитися, отримати неправильну відповідь);

Обов'язковою умовою ефективного використання здоров'язбережувальних технологій є їх позитивне емоційне забарвлення. Виконання вправ з нудьгою, без бажання не дасть позитивного результату, а скоріше навпаки. Сама радість навчання, так само, як і радість будь-яких вправ і праці, робить дитину здоровішою.

Отже, сучасний урок має бути здоров'язбережувальним, здоров'яформувальним, здоров'язміцнювальним, спрямованим на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнів, навчання культури здоров'я на засадах розвитку життєвих навичок.



Ефективним під час навчально-виховного процесу з біології буде:

 • раціональна організація уроку з дотриманням психолого-педагогічних умов організації;

 • використання здоров’язбережувальних освітніх технологій;

 • обов'язкове поєднання інформаційного й мотиваційного компонентів навчання із практичною діяльністю учнів, що сприятиме оволодінню дітьми необхідними здоров'язбережувальними вміннями і навичками.

Пропонуємо розглянути здоров'язбережувальні технології, які якнайкраще може використати вчитель (додатки 1-3).
Отже, завданням учителя загальноосвітнього навчального закладу є формування в учнів свідомого та відповідального ставлення до власного здоров'я як найвищої соціальної цінності, виховання в них бережливого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих. Необхідно організувати таку навчальну діяльність, яка б допомогла як учневі, так і вчителеві зберегти своє здоров'я. Тому з метою формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я учителю біології необхідно:

 1. Спрямовувати викладання біології на формування здоров’язбережувальної компетентності учнів шляхом впровадження новітніх освітніх технологій, застосування методів проблемно-розвиваючого навчання, здійснювати самоаналіз ефективності їх використання.

 2. Використовувати на уроках біології інтерактивні методи і прийоми навчання, які активізують дітей, сприяють формуванню свідомого ставлення до власного здоров’я.

 3. Формувати в учнів компетентнісне ставлення до особистого здоров’я як найважливішої ланки повноцінного життя людини.

 4. Забезпечити збереження здоров'я учнів під час уроків біології та позакласних заходів із предмета.

 5. Формувати мотиваційну сферу учнів у прагненні бути здоровими, зосереджувати увагу дітей на особистісному значенні культури здоров’я.

 6. З метою формування свідомого ставлення учнів до свого здоров’я на уроках біології використовувати інтеграційні зв’язки з педагогікою, психологією, соціологією, правознавством, фізичною культурою та іншими предметами. популяризувати здоровий спосіб життя.

 7. Створювати на уроці емоційний комфорт та ситуацію успіху, що є профілактичним способом запобігання психічного травматизму, стресу, неврозу.

 8. Активно використовувати інформаційні технології у навчальному процесі та залучати до співпраці учнів (пошук цікавої інформації, підготовка презентацій тощо).

Тож давайте виховувати здорову, творчу й мислячу особистість! Даючи знання – не нашкодьте учню!

ДОДАТКИ
Додаток 1
Дихальна гімнастика та фізкультхвилинка
Оздоровчі хвилинки під час уроків повинні комбінувати в собі фізичні вправи для осанки, вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи краще проводити під музичний супровід. Цей прийом допомагає зняти втомленість, відновити рівновагу учнів. Такі вправи можна досить успішно надавати проводити самим учням або поєднувати з елементами ігор. Наприклад: зараз похиляться вперед ті, у кого день народження взимку та весною, теж саме зроблять всі, хто народився влітку та восени. Для зняття втоми очей можна провести такі вправи:

 • вертикальні рухи очей «вгору – вниз»;

 • горизонтальні рухи «вправо – вліво»;

 • повести очима за годинниковою стрілкою і проти неї;

 • заплющивши очі, уявити по черзі кольори веселки якомога виразніше;

 • на дошці накреслити будь-яку криву (спіраль, коло, ламану лінію), запропонувати дітям очима «намалювати» ці фігури кілька разів спочатку в одному, а потім в іншому напрямку.

Неправильне дихання призводить до порушень діяльності серцево-судинної й дихальної систем, зниження насичення крові киснем, порушення обміну речовин. Для правильного дихання виконують рухові вправи з назвами: «Задути свічу», «Зігріти руки», «Зловити комара» тощо.
Можна проводити віршовані фізкультхвилинки:



Щоб ніколи не хворіти,

Треба вправи нам робити.

Із-за парт швиденько встали,

Спинки гарно розрівняли,

На носочки піднялись

І до сонця потяглись.

Руки разом опустили

І швидесенько присіли.

Потім встали, руки в боки,

Всі красиво робим кроки.

Назад – вперед прогнулись добре.

Не будем мати ми хвороби.

Встаньте, діти, посміхніться,

Землі нашій поклоніться

За щасливий день вчорашній.

І до сонця потягніться.

В різні боки нахиліться.

Веретеном покрутіться.

Раз присядьте, два присядьте

І за парти тихо сядьте.






Вправи на гармонізацію роботи півкуль головного мозку:


 1. Помасажувати мочки вух, потім усю вушну раковину, наприкінці вправи розітерти вуха руками;

 2. Рукою провести горизонтальну вісімку, потім обома руками;

 3. «гребінець»: розчесати волосся подушечками пальців;

 4. «цвяхи»: подушечками пальців постукати по всіх 27 кістках черепа;

 5. «вухо-ніс»: лівою рукою взятися за кінчик носа, а правою – за ліве вухо і навпаки;

 6. «дзеркальне малювання»: покласти на стіл чистий аркуш паперу, взяти в кожну руку по олівцю, малювати одночасно обома руками дзеркально-симетричні малюнки, літери та ін.


Фізкультхвилинка для зняття втоми очей


 1. Сісти прямо, хребет прямий, голова піднята, шия розслаблена, дихання спокійне.

 2. Повільно опустити очі вниз, потім підняти вверх до крайньої точки. Повторити 3 рази.

 3. Повільно відвести очі вліво, потім вправо. Повторити 3 рази.

 4. Повільно відвести очі у лівий верхній кут класу і по діагоналі її нижній правий кут. Повторити 3-5 разів.

 5. Повільно відвести очі у правий верхній кут і по діагоналі у нижній лівий кут, і так 3-5 разів.

 6. Опустити очі вниз і повільно поводити очима по колу за годинниковою стрілкою, потім проти неї, і так 3-5 разів.


Фізкультхвилинка для корекції постави


 1. Стати рівно, плечі розправити на одному рівні, голову підняти вверх, живіт підтягнутий. Стояти 15 с.

 2. Стоячи, тримати руки на поясі, напружуючи м'язи спини. Відвести плечі назад, звести лопатки, відхилити голову назад.

 3. Ходьба на місці.

 4. Стоячи на носках, у швидкому темпі робити пружні рухи, не торкаючись п'ятками підлоги. Руки при цьому опущені вздовж тіла, хребет прямий. Дихання довільне. Повторити 7-9 разів. Потім розслабитися, подихати, подовжуючи видих.



 1. Сісти зручно. Опустити голову, заплющити очі і повільно подихати, подовжуючи струмінь видиху. Думкою направляти його по хребту вниз. Зосередити увагу на диханні, розслабити м'язи спини.


Фізкультхвилинка для масажу пальців перед письмом


 1. Упродовж однієї хвилини проводити масаж долонь і кожного пальця зокрема.

 2. Масажувати точки, розташовані на бокових поверхнях фаланг рук. Другим і третім пальцями зробили 5-6 масажних рухів одночасно на точки, що знаходяться праворуч і ліворуч від нігтевого ложа і так по черзі робити масаж активних точок всіх десяти пальців.

 3. Масажувати точку, яка знаходиться з кожній складці шкіри.


Фізкультхвилинка для попередження втоми
Масажувати точки фалангою великого пальця спочатку на правій руці, потім на лівій. Ця вправа активізує організм учня і стимулює на майбутню навчальну діяльність, поліпшує рівень перебігу основних психічних процесів пам'яті, уваги тощо, поліпшуючи загальний настрій.

Фізкультхвилинка на покращення кровопостачання

головного мозку
Знайти на шиї хребець, що найбільше виступає. Другим пальцем масажувати точку, розташовану між сьомим шийним і першим грудним хребцями. Ця біологічно активна точка має опосередковані зв'язки з усіма активними точками організму, її масаж впливає на кровопостачанні головного мозку.
Фізкультхвилинка для зняття стомлення плечового пояса та рук


 1. Стоячи або сидячи, руки на поясі, 1 - праву руку вперед, ліву вгору, 2 - змінити положення рук. Повторити 3-4 рази, потім розслаблено опустити руки вниз і потрясти кистями, голову нахилити вперед. Темп середній.


 1. Стоячи або сидячи, кисті тильним боком на поясі, 1-2 - звести лікті спереду, голову нахилити вперед, 3-4 - лікті назад, прогнутися. Повторити 6-8 разів, потім опустити руки вниз і потрясти ними розслаблено. Темп повільний.

 2. Сидячи, руки вгору, і - стиснути кисті в кулак, 2 - розтулити кулаки. Повторити 6-8 разів, потім руки розслаблено опустити вниз і потрясти кистями. Темп середній.


Додаток 2
Музичний супровід уроку
У музиці, як відомо, знаходиться величезний здоров’язміцнюючий потенціал. Вона допомагає знімати стреси, стимулювати роботу мозку, підвищити засвоєння матеріалу, сприяє естетичному вихованню. Наш емоційний стан, процеси сприйняття, запам’ятовування, розуміння залежить від того, що ми слухаємо. Звук – це енергія. Залежно від частоти коливання, рівня голосності, ритму, звук впливає на людину. Правильно підібрані мелодії здатні активізувати людські резерви. Сучасний учень постійно шукає можливості послухати свою улюблену музику. Дослідження американських психологів говорять про те, що середній учень з 4 по 11 клас затрачує приблизно 10500 годин на прослуховування музики. Це в два рази більше від шкільного часу! За цими результатам можна зробити висновок, що музика впливає на підлітків навіть сильніше, ніж телебачення. А дослідження вказують на те, що будь-які дії, приклади, розповіді під музичний супровід залишаються у пам’яті дитини набагато довше. Крім того, учень, випадково знову почувши цю музику, згадує про цікавий урок. Доцільно використовувати цю технологію для емоційного налаштування учнів на сприйняття матеріалу, створення певного настрою, при вивченні поетичних творів, виконанні творчих завдань.
Використання засобів мультимедіа
Ми з вами живемо в епоху комп’ютерних технологій і просто повинні користатися цим. Все більше часу діти проводять за іграми, Інтернет контактами та пошуками цікавої інформації. А нам з вами все не вдається викликати в них інтерес до навчання. Чому? Можливо тому, що сучасні діти звикли сприймати тільки те, що їм цікаво. І не забувайте, що краще один раз побачити, ніж сім раз почути. Можливість надати інформацію в незвичайній формі надає використання засобів мультимедіа. Це може бути: презентації Power Point, розвиваючі предметні комп’ютерні ігри, відеоролики, діафільми, фотографії.

Ігри та ігрова терапія
Гру традиційно зв’язують з дитинством. Переступаючи шкільний поріг, дитина починає процес навчання. Але ігрова діяльність продовжується, хоча змінюється її характер. Тепер гра допомагає виконати завдання різної складності, формувати нові необхідні вміння та навички. Гра є ефективним засобом активізації навчання учнів, у грі легше долаються труднощі, перешкоди, психологічні бар'єри. Чим цікавіші ігрові події, які вчитель використовує на уроках, тим непомітніше, але ефективніше учні закріплюють, узагальнюють, систематизують отримані знання. Існує багато ігор, які можна назвати терапевтичними. Такими іграми можна користуватися і під час уроків, факультативів, свят. Такі ігри будуть корисними для дітей, тому що вчать порозумінню, знижують напруження та формують певні моральні принципи. Завдяки ігровій терапії дитина привчається сміливо висловлювати свою думку, самостійно приймати рішення.

Казки та казкотерапія
На слово «казкотерапія» люди реагують по-різному. Часто її сприймають як дитячу терапію, зовсім некорисну для дорослих. Але це не так. Для кожного віку існують свої казки, а ця техніка має майже необмежені можливості. Для казкотерапії казки підбираються різні: народні, авторські, сучасні, психокорекційні, притчі, міфи, легенди, філософські казки та багато інших. Можливий варіант – придумати казку самостійно, або колективно разом із дітьми.

Казкотерапія – це психотерапія вже існуючими казками та фантастичними героями. Вона допомагає отримати почуття захищеності у світі, надає можливість пережити основні життєві ситуації у «захищеному режимі» - через казки. Також цей прийом допомагає дитині зрозуміти себе, виховати у собі корисні риси та звички. Загальна ідея цього прийому полягає в тому, що дитина бачить себе на місці головного героя, живе разом із ним, вчиться на його помилках. Тобто людина з раннього віку за допомогою казок навчається приміряти на себе різні ролі: поганих та добрих героїв, творців та знищувачів, бідняків та багачів.

Після ознайомлення із жанром казки можна запропонувати учням скласти казку за поданим початком чи зразком, власну казку.

Кольоротерапія
З самого народження кожного з нас оточують кольори, що виявляють вплив на організм, нервову систему та психіку людини. Колір може навіть лікувати. Наприклад, біль знімають відтінки блакитного. А сил надає помаранчевий. Зелений заспокоює. Недарма ми так намагаємось вирватись із міста – ближче до природи і її зеленого кольору. Але окрім безпосереднього використання кольору, існують психологічні техніки кольоротерапії – методу психологічного лікування з метою розслаблення, зняття стресів, підняття настрою та тонусу за допомогою кольорів. Діти рано починають відчувати колір та підбирати його для зображення свого настрою. Доктор Макс Люшер, психолог та дослідник в області кольору, прийшов до висновку, що вибір кольору дуже тісно зв’язаний із психологічними особливостями людини, із станом її здоров'я. Діти використовують в основному 5-6 кольорів. У цьому випадку можна розмовляти про нормальний емоційний розвиток школяра. Більш широка палітра кольору говорить про натуру чуттєву, багату емоціями. Якщо дитина використовує тільки 1-2 олівці, це скоріш за все вказує на негативний стан у цю хвилину: тривога (синій), агресія (червоний), депресія (чорний). Використання простого олівця іноді трактується як «відсутність» кольору, таким чином дитина повідомляє про те, що у його житті не вистачає яскравих фарб та добрих емоцій.

Учитель може застосовувати на уроках цю технологію, використовуючи прийоми «Кольоровий настрій», «Щоденник настрою» та ін.


Заняття на свіжому повітрі
Сучасні діти все менше перебувають на свіжому повітрі. Вони віддають перевагу телебаченню, комп’ютерним розвагам або слуханню музики. Можливо, причина підвищення стресів та депресій - саме в цьому. А людині просто необхідно бувати на свіжому повітрі не менш 2-3 годин на добу. Це зміцнює організм, нормалізує нервову систему, укріплює пам’ять та уяву. Тому досить корисним для зміцнення здоров’я буде проведення деяких уроків на свіжому повітрі.


Релаксація
Ще одну групу вправ складають прийоми, які заспокоюють нервову систему, знімають напруження. У цьому випадку особливо важливим є голос учителя та його внутрішній спокій. Надається максимум уваги забарвленню голосу й темпу вимови слів. Такі вправи можна проводити під музичний супровід або з використанням відеоролика. Наприклад, вправа «Після грози»:

Заплющіть очі. Ви в лісі. Відгриміла гроза. Пройшов дощ, виблискує мокре листя на березі. На траві – срібні краплі. Як гарно пахне в лісі! Як легко дихається! Ось конвалії – вдихніть їхній чудовий аромат. Вдихайте повільно, рівно, глибоко.



Додаток 3
Пам’ятка для виконання домашніх завдань


 1. Сідайте за уроки завжди в один і той самий час.

 2. Провітріть кімнату та приберіть усе зайве зі столу.

 3. Вимкніть телевізор та радіо.

 4. Поставте настільну лампу з лівого боку стола.

 5. З'ясуйте розклад уроків на завтра.

 6. Сідайте на стільчик так, щоб край сидіння заходив за край столу.

 7. Закінчивши робити уроки, складіть усе необхідне для школи на завтра у ранець.


Пам'ятка «Гігієна тіла»


 1. Забруднена шкіра стає причиною різних захворювань.

 2. Потрібно щоденно обмивати усе тіло водою (під душем).

 3. Один раз на тиждень приймати гарячу ванну.

 4. Вмиватись зранку і ввечері.

 5. Слідкувати за чистотою волосся.


Правила чищення зубів


 1. Щітка повинна бути із зігнутою ручкою, короткою, на 2—3 зуби, голівкою, з рідкою щетиною.

 2. Перед чищенням зубів щітку слід промити теплою водою.

 3. Спочатку треба чистити передню поверхню зубів вертикальними рухами від ясен до краю зубів (спочатку верхніх), а потім задню поверхню такими самими рухами (по 5 рухів проти кожної пари зубів) — від лівих бокових до правих.

 4. Потім треба чистити жувальну поверхню зубів, спочатку вздовж зубного ряду (5 рухів туди-назад), далі поперек зубного ряду (5 рухів .уперед-назад у кожному міжзубному проміжку) — теж зліва направо.

 5. Закінчити чищення зубів треба підмітаючими коловими рухами щітки по яснах і зубах, починаючи збоку до середини.

 6. Використовувати зубну щітку можна не більш як 3—4 місяці або до перших проявів ЇЇ стирання.

10 основних способів збереження зубів здоровими

без медпрепаратів


 1. Чистити зуби потрібно відразу після їжі та ввечері, щоб запобігти можливості багатогодинного впливу на зуби продуктів гниття, тобто залишків їжі та бактерій, які в них розмножуються.

 2. Споліскувати ротову порожнину після прийому їжі, якщо чищення неможливе. Для цього краще вживати лужну мінеральну воду або слабкий розчин харчової соди.

 3. Лужні споліскування рота потрібні й уранці до сніданку для розчинення слизу, що накопичився за ніч.

 4. Хоч раз на день важливо ополіскувати горло солоною водою для запобігання запаленню мигдаликів (ангіни). Це корисно й для зубів.

 5. Їжу слід багато й енергійно жувати.

 6. Важливо повільно пити, довго тримаючи в роті рідкі молочні продукти, які багаті на кальцій — основну складову мінерального компонента твердих зубних тканин.

 7. У побуті є можливість збагатити організм фтором, що відомий як найактивніший медикаментозний агент проти карієсу (порожнина в зубі). Фтор є у чорному та зеленому чаї. Повторно заварений і настояний протягом 20 хв. чай, уже збагачений повільно розчинними сполуками фтору. Ввечері пити чай не варто, бо в ньому є залишки кофеїну, які збуджують нервову систему, а це шкідливо перед сном.

 8. Харчування має бути якісним: зменшити вживання борошна, крохмалю, солодощів, збільшити — овочів та фруктів. Отже, м'ясо та рибу треба їсти не з картоплею чи хлібом, а з буряком, капустою, морквою.

 9. Використовувати жувальну гумку відразу після їжі (протягом 5 хв.). Поза харчуванням вона шкідлива (невчасно збуджує травні залози), тому її не варто використовувати.

 10. Загартування та спорт, як засоби загального оздоровлення організму, важливі також для стану зубів.


Правила прийому їжі


 1. Їсти потрібно за режимом.

 2. Багато гризти й жувати овочі та фрукти, не відмовлятися від твердої їжі.



 1. Якомога менше вживати солодощів.

 2. Відкушувати їжу лише передніми зубами.

 3. Роздрібнювати їжу лише боковими зубами.

 4. Ковтати їжу добре розжованою, не запиваючи.

 5. Закінчувати кожен прийом їжі твердими овочами чи фруктами.

 6. Після кожного прийому їжі щоразу споліскувати рот.

 7. Не їсти нічого між звичними прийомами їжі.


Пам'ятка профілактики пітливості


 1. Потовиділення зменшується, коли щодня мити під пахвами, збривати відростаюче волосся, на якому затримується і розкладається піт.

 2. Для збривання волосся можна використовувати спеціальні станки, креми для безболісного видалення волосся.

 3. Після миття пахви необхідно витерти шкіру насухо та змастити дезодорантом відповідно до типу шкіри.

 4. Щоб ноги не пітніли, на ніч їх миють прохолодною водою з милом.

 5. Щодня надягають чисті шкарпетки.

 6. Взуття має бути завжди сухим і зручним.

 7. Капці мають бути у кожного особисті.

 8. Можна користуватися спеціальними засобами для догляду за шкірою ніг.


Список використаних джерел


 1. Антонік В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізкультури. Бібліотека українських підручників [Електронний ресурс] / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. - Режим доступу: http://libfree. com/113759246_meditsinaosoblivosti_anatomiyi_ta_fiziologiyi_dityachogo_organizmu. html#499

 2. Астахова О. В. Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра [Текст] / О. В. Астахова, С. М. Тихоплав // Початкова освіта та виховання. - 2011. - № 5. - С. 2-9.

 3. Всесвітня декларація виживання, захисту і розвитку дітей [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada. gov. ua/laws/show/995_075

 4. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р., № 651-ХМ [Текст] // Освіта України : нормативно - правові документи. - К. : Міленіум, 2001. - С. 103-126.

 5. Коваль Л. Здоров'язберігаюча організація навчально-виховного процесу як пріоритет нового педагогічного мислення майбутнього вчителя початкової школи [Електронний ресурс] / Л. Коваль. - Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/Shps/2007_22-23/Koval_2007.pdf

 6. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті [Текст] // Пед. газ. - 2001. - № 7.

 7. Омельченко Л. П. Здоров'ятворча педагогіка [Текст] / Л. П. Омельченко, О. В. Омельченко. - Х. : Вид. група «Основа», 2008. - 205 с.

 8. Островерхова Н. Аналіз уроку: концепції, методики, технології [Електронний ресурс] / Н. Островерхова. - Режим доступу: http://osvita. ua/school/theory/740/

 9. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи [Текст] / О. Я. Савченко. - К. : Генеза, 1999. - 366 с.

 10. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе [Текст] / Н. К. Смирнов. - М. : АПК и ПРО, 2002. - 121 с.

 11. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К.:А. С. К., 2004.

 12. http://com-ua7.webnode.com.ua/news/zdorov’yazberіgayuchі-aspekti-suchasnogo-uroku/

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками

Скачати 326.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал