Методичні рекомендації для студентів зі спеціальностей " стоматологія ортопедична" при підготовці до семінарських занятьСторінка4/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.53 Mb.
1   2   3   4   5

Самостійна позааудиторна робота


 1. Відобразити схему “Стадії розвитку конфлікту”. Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів,2006. – С.328.

 2. Відобразити “Операційну модель щодо профілактики виробничо-трудових конфліктів”. Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів,2006. – С.332.

 3. Законспектувати фрагмент книги С.Хантінгтона про етнічні конфлікти. Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів, 2006. – С.335-336. Вміти відповісти на запитання, поставлені після тексту.

Контрольні питання:


1.Предмет, структура та функції конфліктів:

 • сутність поняття “конфлікт”;

 • конфліктологія як наука;

 • об’єкт та предмет конфліктології;

 • конфлікт як закономірне суспільне явище;

 • основні та допоміжні функції конфлікту;

 • структура конфлікту;

 • типи конфліктів;

 • конфлікти у медичній сфері;

 • ранг опонента;

2.Основні концепції теорії конфліктності:

 • теорія “класової боротьби” К.Маркса;

 • теорія “конфліктного функціоналізму” Л.Козера; позитивне значення конфліктів для суспільства за Л. Козером;

 • концепція соціального конфлікту Р.Дарендорфа;

 • модель соціальної конфліктності Дж. Рекса.

3.Дослідження соціальних конфліктів на Україні:

 • організація наукових досліджень конфліктів в Україні наприкінці ХХ ст.;

 • основні проблеми, які досліджує українська конфліктологія;

4.Сутність міжособистісних конфліктів та їх причини:

 • зміст міжособистісних конфліктів;

 • три групи причин міжособистісних конфліктів:

а) група виконавців;

б) група керівників (стиль та якості керівника);

в) група основних форм конфліктуючих сил.

5.Вирішення та запобігання конфліктів:


 • стилі розв’язання конфліктів;

 • опис проблемної ситуації;

 • правила поведінки у конфліктній ситуації;

 • передвісники конфлікту;

 • запобігання конфліктів;

 • принципи приглушення конфліктів.

Запитання для самоперевірки:

 1. В чому полягає сутність соціального конфлікту?

 2. Які функції виконують конфлікти у суспільстві?

 3. Яка наука займається дослідженням конфліктів?

 4. Які позитивні функції виконують конфлікти у суспільстві за оцінкою Л.Козера?

 5. В чому полягає конфліктна модель суспільства Р.Дарендорфа?

 6. Чому в радянські період не існувало науки конфліктології?

 7. Перечисліть основні проблеми, які вивчає українська конфліктологія сьогодні.

 8. Перечисліть групи причин соціальних конфліктів.

 9. Дайте характеристику стилям поведінки людини в конфлікті.

 10. Що являє собою опис проблемної ситуації і для чого це потрібно?

 11. Які існують правила поведінки в передконфліктній ситуації.

 12. Назвіть, які існують передвісники конфліктів.

 13. Що необхідно знати та вміти, щоб запобігти конфліктів?

 14. Наведіть приклади виникнення конфліктів у медичній сфері та шляхти їх вирішення.

Самостійна аудиторна робота

1.За схемою “Стадії розвитку конфлікту” змоделюйте конфліктну ситуацію в медичній сфері, проаналізуйте її за стадіями.

2.Дайте письмові відповіді на запитання вказані у тесті на тему “Соціальні конфлікти. Вирішення та запобігання конфліктам в медицині ”.

Рекомендована література


 1. Бекешкіна І.Е. Конфліктологічний підхід до сучасного стану в Україні. – К., 1994.

 2. Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность, конфликт, гармония – К., 1992.

 3. Запрудский Ю.Г. Социальный конфликт: политологический анализ. – Ростов-на-Дону, 1992.

 4. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. Учебное пособие – М.:Аспект-пресс,1995.

 5. Зенгхаас Д. Етнічні конфлікти: причини та шляхи розв’язання // Політологічні читання. – 1994. – №2.

 6. Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації: Навчальний посібник – К., 1999.

 7. Краснов Б.И. Конфликты и общество //Социально-политический журнал. – 1992.

 8. Пакес Ж.П. Конфликты и общественное мнение // СОЦИС. – 1991. – № 10.

 9. Пірен М.І. Конфліктологія. – К., 1995.

 10. Платонов Ю.Л. Социальные конфликты на производстве //СОЦИС. – 1991. – №11.

 11. Природа, феноменологія та динаміка конфліктів у сучасному світі. У 2 ч. – Чернівці, 1993.

 12. Социальный конфликт: современные исследования. Реферативный сборник. – М., 1991.

 1. Соціологія (навчальний посібник). Упорядник Марчук П.П.- Тернопіль, 1998.

 2. Соціологія. Навч. посібник (За ред. В.Г. Городяненко). – К., 1999.

 3. Піча В.М. Соціологія. Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти України. - К., 2000.

 4. Практикум з соціології. Навчальний посібник. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2006.

 5. Соціологія. Терміни. Поняття. Персоналії. Навчальний словник-довідник для студентів. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.

 6. Вольфовська Т. Формування соціальних уявлень молоді про взаємодію в спільноті // Соціальна психологія. – 2007. – №2. – С.101-112.

 7. Воронцов В.М., Рижко П.О. Вплив небезпечних чинників життєдіяльності організму на здоров’я молоді // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2008. – № 1. – С.102-105.


ТЕМА: МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СУСПІЛЬСТВА

(2 год.)


Актуальність теми: Проблеми здоров’я, здорового способу життя тісно пов’язані із соціальними змінами в сучасному світі. Вивчення теми дасть змогу досягти розуміння студентами того, що на медичних працівників покладається відповідальність за формування здорового суспільства, зокрема, через пропагування здорового способу життя, допоможе проаналізувати вплив різноманітних чинників на стан здоров’я населення.

Навчальні цілі:

Знати: визначення понять, сімейний лікар, превентивна медицина, здоровий спосіб життя, здоров’я, хвороба, роль хворого, медикалізація, соціальні захворювання, соціальна робота, ейджизм, геронтологія.

Вміти: пояснити відмінності між поняттями здоров’я та хвороба, аналізувати причини та наслідки таких соціальних захворювань як наркоманія, алкоголізм, туберкульоз, тютюнопаління, а також роль медичних працівників у подоланні цих проблем.

Самостійна позааудиторна робота

1. Обгрунтуйте фразу, що “здоров’я людини є соціальною цінністю”.

2.Опрацюйте статистичні дані про стан соціальних захворювань в Україні та світі.

3.Опишіть приклади соціальної реклами та її ефективності


Теми повідомлень:

 1. Зв'язок захворювання людини із соціально-економічною нерівністю (на прикладі статей Москаленко В.Ф., Пономаренко В.М., Грузєва Т.С. Відмінності в здоров’ї населення та стратегії досягнення рівності в охороні здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2004. – №1.– С.10-18.; Москаленко В.Ф., Пономаренко В.М., Грузєва Т.С. Система скорочення нерівності в охороні здоров’я та її прогнозна ефективність // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2004. – № 2?3. – С.5-11.

Контрольні запитання:

1.Здоров’я людини як соціальна цінність: • соціологічне тлумачення “здоров’я” та “хвороби”;

 • концепція стигми за І.Гофманом;

 • “Роль хворого” за концепцією Т.Парсонса;

 • ставлення членів суспільства до свого здоров’я та до медицини загалом;

2.Місце системи охорони здоров’я у формуванні здорового суспільства:

 • пропаганда здорового способу життя;

 • сімейний лікар і превентивна медицина;

 • можливості розвитку сфери платних медичних послуг та страхової медицини;

 • особливості соціальної роботи для здоров’я суспільства.

3.Фактори впливу на здоров’я сучасної людини:

 • стать;

 • вік; ейджизм; геронтологія; проблема старіння населення;

 • етнічно-расова приналежність;

 • релігійна належність;

 • професія; професійні захворювання;

 • соціально-економічна нерівність;

 • політична ситуація в державі;

 • стан екології;

 • новітні технології, генномодифіковані продукти, біологічні добавки.

4.Соціологія тіла:

 • негативні аспекти впливу способу життя та заняття спортом на тіло людини;

 • анорексія як соціальне явище;

 • глобалізація виробництва їжі;

 • фастфуди та проблема ожиріння.

5.Соціальні захворювання в суспільстві:

 • наркоманія

 • алкоголізм;

 • тютюнопаління;

 • туберкульоз;

 • ігроманія;

 • роль медичних працівників у подоланні цих проблем.

6.Соціальна реклама:

 • функції соціальної реклами та її ефективність у боротьбі із соціальними захворюваннями суспільства

 • Роль волонтерів у суспільстві. Значення благодійності у подоланні захворювань.

Запитання для самоперевірки:

 1. Чи всі основні функції сім’ї реалізовуються сучасними українськими сім’ями?

 2. Які позитивні та негативні сторони розлучення?

 3. В чому полягає суть сімейної політики в Україні?

 4. Що таке фемінізм? Порівняйте становище жінки в Україні та інших державах.

 5. Чи існують відмінності в стані здоров’я і захворюваннях жінок і чоловіків?

 6. Які основні завдання діяльності сімейного лікаря?

 7. Які складові системи охорони здоров’я в Україні?

 8. Що таке превентивна медицина?

 9. В чому суть концепції «роль хворого» Т.Парсонса.

 10. Проаналізуйте вплив таких чинників як стать, вік, професія, етнічно-расова належність, соціально-економічний статус на стан здоров’я?

 11. Що таке ейджизм та геронтологія?

 12. Чому певні захворювання називають соціальними?

 13. Як впливає на здоров’я людини інтенсивний розвиток технологій?

 14. Що передбачає розуміння явища медикалізація суспільства?

 15. В чому суть теорії Мальтуса?

Самостійна аудиторна робота

1.Розташуйте за 10 бальною шкалою найбільші і найважливіші проблеми формування здорового суспільства, які на вашу думку потребують нагального вирішення.Рекомендована література

 1. Андрух А. Соціологічне розуміння ролі медицини: міркування з приводу книги С.Тейлора і Д.Фалда “Соціологія здоров’я та охорона здоров’я” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 2. – С.203-210.

 2. Гіденс Е. Соціологія / Переклад з англ. Наук. редактор перекладу О.Іващенко. – К., 1999.

 3. Соціологія. Підручник для вищої школи. За ред. Андрущенка та ін. - Харків, 1998.

 4. Соціологія (навчальний посібник). Упорядник П.П.Марчук. – Тернопіль, 1998.

 5. Соціологія. Навч. посібник (За ред. В.Г. Городяненко). – К., 1999.

 6. Соціологія. Терміни. Поняття. Персоналії. Навчальний словник-довідник для студентів. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.

 7. Піча В.М. Соціологія. Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К., 2000.

 8. Практикум з соціології. Навчальний посібник. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2006.

 9. Зеленская Т.М. Социально значимые заболевания и социальная сфера // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2006. – №5. – С.25-30.

 10. Москалець Г.М., Курчатов Г.В. Медико-соціальні проблеми вразливих верств населення (огляд літератури) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2004. – №1. – С.10-18.

 11. Мельник В.М., Новожилова І.О. Соціальні аспекти пізнього виявлення туберкульозу // Інфекційні хвороби. – 2007. – № 2. – С.45-49.

 12. Добровольский Л.А., Белашова И.Г., Радванская Е.С. Теоретические и методологические аспекты связи между загрязнением воздуха и социально-экономическими факторами в контексте здоровья // Довкілля та здоров’я. – 2007. – №2. – С.25-29.

 13. Степаненко А. Соціологічні дослідження в оцінці якості надання медичної допомоги населенню України // Ліки України. – 2000. – №7. – С.3-5.

 14. Очередько О.М., Процек О.Г. Соціометричне вивчення та ситуаційне моделювання впливу сучасних економічних, соціальних та демографічних процесів на формування захворюваності сільських мешканців // Український медичний часопис. – 2000. – № 5. – С.62-66.

 15. Кочерга З.Р. Медичні та генетичні аспекти демографічної ситуації в Івано-Франківській області // Галицький лікарський вісник. – 2006. – Т.13. – № 2. – С.100-102.

 16. Поліщук М. Здоров’я нації: як його зберегти? // Ваше здоров’я. – 2007. – №33 (31 серпня). – С.3.

 17. Берник М. Тенденції поліпшення здоров’я нації набувають розвитку // Ваше здоров’я. – 2007. – № 31. – С.2.

 18. Воронцов В.М., Рижко П.О. Вплив небезпечних чинників життєдіяльності організму на здоров’я молоді // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2008. – № 1. – С.102-105.

 19. Гайдаєв Ю.С. Державна політика у галузі охорони здоров’я // Укр. Медичний Часопис. –2007.– №4.– С. 4-8.

 20. .Москаленко В.Ф., Пономаренко В.М., Грузєва Т.С. Відмінності в здоров’ї населення та стратегії досягнення рівності в охороні здоров’я // Вісник соц.гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2004. – №1.– С.10-18.

 21. .Москаленко В.Ф., Пономаренко В.М., Грузєва Т.С. Система скорочення нерівності в охороні здоров’я та її прогнозна ефективність // Вісник соц.гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2004. – № 2?3. – С.5-11.


навчально-методична та довідникова література

з курсу “соціологія”

Основна література

 1. Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. Соціологія: Навчальний посібник. – К., 2002.

 2. Гіденс Е. Соціологія. – К.,1999.

 3. Городяненко В.Г. Социологический практикум: Учебно-методическое пособие – К.,ИЦ «АКАДЕМИЯ»,1999.

 4. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології. К., 1996

 5. Лобанова А.С. Соціологія. Навчально-методичний посібник - Кривий Ріг, 1998.

 6. Лукашевич Н.П., Туленков Н.В. Введение в социологию.- К., 1996.

 7. Осипов Г.В., Коваленко Ю.П., Щипанов Н.И., Яновский Р.Г. Социология. - М., 1996.

 8. Основи соціології. Ч.1-3.Курс лекцій За ред. проф. В.Г.Городяненко – Дніпропетровськ: ДДУ, 1993.

 9. Піча В.М. Соціологія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К., 2000.

 10. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст. – К., 1996.

 11. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс: Підручник для студ. Вищих навчальних закладів - К.:Тандем, 1996.

 12. Практикум з соціології. Навчальний посібник. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2006.

 13. Ручка А.О., Танчер В.В. Курс історії теоретичної соціології. - К.: Наукова думка, 1995.

 14. Рущенко І.П. Соціологія: Курс лекцій: Навчальний посібник для вузів – Харків, 1996.

 15. Словник соціологічних і політологічних термінів - К.,1993.

 16. Соціологічна думка України / За ред. М.Захарченко, В.Бурлячук, М.Молчанов та ін. – К., 1996.

 17. Социология – наука об обществе: Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. / Под общ. ред. В.П.Андрущенко, Н.И.Горлача - Харьков, 1996.

 18. Соціологія. Курс лекцій /За ред. В.М.Піча. - К., 1996.

 19. Соціологія. Навчальний посібник / За редакцією С.О.Макеєва – К.:”Українська енциклопедія”, 1999.

 20. Соціологія. Навчальний посібник /За ред. проф. В.Г. Городяненко – К., 1999.

 21. Соціологія. Підручник /За ред. проф. В.Г. Городяненко . – К., 2002.

 22. Соціологія. Підручник для вищої школи /За ред. В.П.Андрущенка, М.І.Горлача – Харків, 1998.

 23. Соціологія: Короткий енциклопедичний словник / Укладач В.І.Волович та ін. – К.: Укр. центр духовної культури,1998.

 24. Соціологія. Терміни. Поняття. Персоналі. Навчальний словник-довідник для студентів. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.

 25. Соціологічний довідник / Під ред. проф. В.І. Воловича. - К., 1999.

 26. Соціологія: Навчальний посібник. /Упоряд. Марчук П.П. - Тернопіль, 1998.

 27. Харчева В. Основы социологии: Учебник для средних спец. учебн. завед. – М.: Логос, 2000.

 28. Черниш Н.Й Соціологія. Курс лекцій:Вип.6.- Львів, 1996.

 29. Шаповал М. Загальна соціологія. - Київ, 1996.

 30. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний. посібник – Харків: Константа, 1996.

Додаткова література

 1. Андрух А. Соціологічне розуміння ролі медицини: міркування з приводу книги С.Тейлора і Д.Фалда “Соціологія здоров’я та охорона здоров’я” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 2. – С.203-210.

 2. Міщенко М. Застосування вуличних опитувань у дослідженнях електоральних орієнтацій. Витяг з інструкції інтерв’юєрові, який здійснює вуличне опитування// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 1. – С. 88-109.

 3. Полторак В., Петров О. Соціологічний механізм референдуму: проблеми реалізації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 203-211.

 4. Дюркгейм Е. Метод соціології. – К., 1999.

 5. Гречихин В.Г. Лекции по медодике и технике социологических исследований.- Москва, 1988.

 6. Піча В.М., Вовканич С.Й., Маковецький В.М. Як підготувати, провести і узагальнити результати соціологічних досліджень. - Львів, 1996

 7. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами.- М., 1989.

 8. Погосян Г.А. Метод интервью и достоверность социологической информации.- М., 1993.

 9. Бекешкіна І.Е. Конфліктологічний підхід до сучасного стану в Україні. – К., 1994.

 10. М.І.Пірен. Основи конфліктології. – К., 1995.

 11. Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология.- Киев, 1988.

 12. Шмаргун В. Інтелект і процеси соціалізації // Соціальна психологія. – 2007. – №2. – С.80-86.

 13. Некоторые обоснования необходимости медико-социальной адаптации к старости / Р.А.Галкин, И.А.Гехт, Г.П.Котельников и др. // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 1999. – №2. – С.15-17.

 14. Авчинникова С.О. Вопросы здоровья и здорового образа жизни в подготовке специалистов социальной работы // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2007. – №2. – С.48-51.

 15. Воробцова Е.С., Мартыненко А.В. Роль медико-социальной помощи в планировании семьи // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2006. – №3. – С.47-50.

 16. Вольфовська Т. Формування соціальних уявлень молоді про взаємодію в спільноті // Соціальна психологія. – 2007. – №2. – С.101-112.

 17. Зеленская Т.М. Социально значимые заболевания и социальная сфера // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2006. – №5. – С.25-30.

 18. Москалець Г.М., Курчатов Г.В. Медико-соціальні проблеми вразливих верств населення (огляд літератури) // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2004. – №1. – С.10-18.

 19. Коробкина З.В. У опасной черты. – М., 1991. – 220 с. (Социология и жизнь).

 20. Большая битва: болезни бедности // Фармацевт-практик. – 2007. – № 10. – С.19-20.

 21. Тарасенко О. Хто може забезпечити соціально-правовий захист лікаря і пацієнта в Україні // Ліки України. – 2007. – №5. – С.72-73.

 22. Мельник В.М., Новожилова І.О. Соціальні аспекти пізнього виявлення туберкульозу // Інфекційні хвороби. – 2007. – № 2. – С.45-49.

 23. Добровольский Л.А., Белашова И.Г., Радванская Е.С. Теоретические и методологические аспекты связи между загрязнением воздуха и социально-экономическими факторами в контексте здоровья // Довкілля та здоров’я. – 2007. – №2. – С.25-29.

 24. Москаленко В.Ф., Голубчиков М.В. Соціально-гігієнічний аналіз демографічної ситуації в Україні // Медичний Всесвіт. – 2003. – Т.3 – №2. – С.44-51.

 25. Ордина Н.Б., Андреева М.Р., Савонина Ю.А. Опыт социологического изучения причин отказа населения от обращения за медицинской помощью // Проблемы социальной гигиены и история медицины. – 1996. – №4.–С.38-39.

 26. Гойда Н.Г., Жилка Н.Я. Соціально-медичні та економічні аспекти планування сім’ї (Соціологічне дослідження) // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2004. – № 3. – С.71-74.

 27. Шепин В.О., Ларионов Ю.К., Гехт И.А. Социологическое исследование иногородних пациентов // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2008. – №1. – С.8-10.

 28. Степаненко А. Соціологічні дослідження в оцінці якості надання медичної допомоги населенню України // Ліки України. – 2000. – №7. – С.3-5.

 29. Железняк Е.С., Петрова Н.Г., Пенюгина Е.Н. Новые подходы к проведению социологических опросов о качестве медицинской помощи // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 1999. – №4. – С.11-14.

 30. Абашин Н.П. Удовлетворенность пациента как показатель качества медицинской помощи (по материалам социологического опроса) // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 1998. – №5. – С.31-33.

 31. Очередько О.М., Процек О.Г. Соціометричне вивчення та ситуаційне моделювання впливу сучасних економічних, соціальних та демографічних процесів на формування захворюваності сільських мешканців // Український медичний часопис. – 2000. – № 5. – С.62-66.

 32. Бернович О.В., Розенбаум М.Д., Розенбаум В.М. Социометрический метод экспертно-балльных оценок в определении эффективности труда врачебного персонала// Врачебное дело. – 1991. - №2. – С.106-111.

 33. Методика статистической обработки медицинской информации в научных исследованиях / В.П.Осипов, Е.М.Лукьянова, Ю.Г.Антипкин и др. – К., 2002. – 200 с.

 34. Кочерга З.Р. Медичні та генетичні аспекти демографічної ситуації в Івано-Франківській області // Галицький лікарський вісник. – 2006. – Т.13. – № 2. – С.100-102.

 35. Поліщук М. Здоров’я нації: як його зберегти? // Ваше здоров’я. – 2007. – №33 (31 серпня). – С.3.

 36. Берник М. Тенденції поліпшення здоров’я нації набувають розвитку // Ваше здоров’я. – 2007. – № 31.– С.2.

 37. Воронцов В.М., Рижко П.О. Вплив небезпечних чинників життєдіяльності організму на здоров’я молоді // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2008. – № 1. – С.102-105.

 38. Гайдаєв Ю.С. Державна політика у галузі охорони здоров’я // Український Медичний Часопис. – 2007. –№ 4.– С.4-8.

 39. Нейко Є.М., Скробач Н.В., Яцишин Р.І., Камінський В.Я., Соляник М.М. Совість як регулятор моральності // Галицький лікарський вісник. – 2006. – Т.13. – № 1. – С.103-105.

 40. Геник С.М. Біблія – джерело мудрості про людину // Галицький лікарський вісник. – 2006. – Т.13. – № 4. – С.108-111.

 41. Москаленко В.Ф., Пономаренко В.М., Грузєва Т.С. Відмінності в здоров’ї населення та стратегії досягнення рівності в охороні здоров’я // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2004. – №1. – С.10-18.

 42. Москаленко В.Ф., Пономаренко В.М., Грузєва Т.С. Система скорочення нерівності в охороні здоров’я та її прогнозна ефективність // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2004. – № 2?3. – С.5-11.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка