Методичні рекомендації для студентів зі спеціальностей " стоматологія ортопедична" при підготовці до семінарських занятьСторінка3/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.53 Mb.
#872
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

Самостійна позааудиторна робота


1.Виписати із термінологічного словника, що таке «Контівська ієрархія наук», зобразіть графічно «Контівську ієрархію наук». Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів, 2006. – с.34, 37.

2.Законспектуйте соціологічні погляди О.Конта, Г.Спенсера, Е.Дюркгейма, Дж.Мілля; Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів, 2006. – с.37, 39; доповнити з В.Піча Соціологія. с.26-30.


Контрольні питання:


 1. Зародження соціологічних знань в Європі та їх розвиток в епоху Середньовіччя:

 • міфологія та епос: перші форми відображення дійсності стародавнього світу;

 • вплив історичної науки на розвиток соціальних знань;

 • поширення в Середньовіччі соціально-теологічних ідей Аврелія Августина Блаженного і Томи Аквінського;

 • внесок у пізнання суспільства представників епохи Відродження ХІІІ-ХVІ ст. (Данте, Шекспір, Петрарка, Бруно, Копернік, Галілей, Да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель). Ідеї гуманізму та критично-раціональний підхід до вивчення суспільства;

2. Соціологічні ідеї доби Нового часу ХVІІ-ХVІІІ ст.:

 • соціально-наукові течії доби Нового часу: натуралістична (Т.Гобс, Дж.Локк), географічна (Ш.Монтеск´є, Ж.Ж.Руссо), філософська (Дж.Віко, А.Кондорсе, В.Гегель), економічна (У.Петті, Д.Рікардо, А.Сміт);

 • поширення ідей консерватизму, лібералізму, утопічного соціалізму.

3. Виникнення соціології як окремої науки у ХІХ ст. та її становлення у ХХ ст.:

 • соціологічні ідеї О.Конта, «Контівська ієрархія наук» (схема);

 • заснування Г.Спенсером органічного напряму соціології;

 • соціологічні погляди Дж.Міля та колективістський підхід Е.Дюркгейма;

 • провідні соціологи ХХ ст. – М.Вебер, В.Паретто, Дж.Мід, П.Сорокін;

 • проблеми та питання, що досліджує сучасна соціологічна наука.

4. Виникнення та основні етапи розвитку медичної соціології

 • Ранній період соціології медицини (Аналіз місця охорони здоров’я у суспільстві в праці Е.Петті (1690 р.), Дослідження тривалості життя різних верств населення європейських країн в роботах вчених Гаспера (1864 р.), Клей (1844 р.), Гевін (1848 р.), Фарр (1864 р.). Праця Р.Вірхов “Повідомлення про епідемію тифу у Верхній Сілезії”.

 • Період формування науки від початку ХХ ст. до Другої світової війни: (Запровадження терміну “соціологія медицини” американським вченим Мак-Інтайром (1895 р.)., Праця Е.Блеквелла “Нариси з медичної соціології” (1902 р.), Дослідження впливу соціального становища на здоров’я людини у роботах Б.Дж.Стерна, Л.Дж.Хендерсона, Р.Паріс і В.Дунхан в 30-40-х роках ХХ ст.)

 • Становлення медичної соціології як самостійної дисципліни (друга половина ХХ ст.): (Вивчення соціологами та медиками ролі медицини у житті суспільства, потреб і можливостей пацієнтів. Вперше організована секція соціології медицини на ІV Всесвітньому соціологічному конгресі в 1959 р. Її керівник член-кореспондент АН СРСР І.І.Грищенков. Дослідження з медичної соціології радянських вчених А.М. Изуткина, В.П. Петленко, Г.І. Царегородцева, А.В.Сахно, Ю.П.Лісіцина, Л.П. Семенової, А.М.Анохін та ін. Предмет соціології медицини в працях американських та європейських вчених Н.Харт, Р.Дубо, Т.Маккваун, С.Шретер, І.Золя, Е.Фрейдсон, І.Ілліч, В.Наварро.

 • Сучасний період розвитку медичної соціології (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): (Збільшення кількості соціологічних досліджень в медицині впродовж 90-х років ХХ ст. (на прикладі досліджень Е.Гіденса); Проблема модернізації охорони здоров’я як соціального інституту. Стан розвитку медичної соціології на сучасному етапі в Україні та Росії).

Запитання для самоперевірки:

 1. Що таке протосоціологія? Дайте пояснення першим формам соціальної дійсності – міфам, епосу, баладам.

 2. Який внесок у розвиток суспільних знань зробила історія?

 3. Який вплив на суспільство у середньовіччі мали теологічні погляди?

 4. Хто такі гуманісти епохи Ренесансу і яке їх бачення суспільства?

 5. Охарактеризуйте соціальні течії доби Нового часу.

 6. Яке майбутнє соціології бачив Огюст Конт?

 7. Порівняйте проблеми досліджень відомих соціологів ХХ ст. – М.Вебера, В.Паретто, Дж.Міда, П.Сорокіна.

 8. Дайте характеристику першим витокам соціального пізнання в Україні.

 9. Поясніть, який внесок зробила Києво-Могилянська академія у розвиток суспільних знань?

 10. В чому полягає сутність “теорії трьох світів” Г.Сковороди?

 11. Дайте характеристику першим українським соціологам ХІХ ст.

 12. Які напрями досліджень мали перші соціологічні студії ВУАНу?

 13. Які причини занепаду соціології в радянський період?

 14. Дайте характеристику трьом соціологічним школам України.

 15. Які сучасні соціологічні дослідження проводяться в Україні і хто їх організовує?

Самостійна аудиторна робота


1.Проаналізуйте схему «Контівська ієрархія наук». Яке місце в ній займає соціологія?

2.Написання контрольної роботи з двох вивчених тем «Предмет, структура і функції соціології та медичної соціології» та «Становлення соціології як науки про суспільство. Виникнення та основні етапи розвитку медичної соціології».Рекомендована література

 1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли /Под общ. ред. П.С.Гуревича. – М.,1992.

 2. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

 3. Городяненко В.Г. Историография социологии: Учебное пособие, Днепропетровск, 2000.

 4. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии: Пер. с франц. – М.,1991.

 5. Дюркгейм Е. Соціологія і соціальні науки//Філософська і соціологічна думка. –1992.– № 5.

 6. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології: Від античності до початку XX ст. – К.: Либідь, 1993.

 7. История социологии в Западной Европе и США. – М.,1993.

 8. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ ст.: Навчальний посібник – К.:Либідь,1996.

 9. Танчер В.В., Ручка А.А. Очерки истории социологической мысли. – К., 1993.

 10. Городяненко В.Г. Проблемы социального планирования на Украине в 60 - 80-е гг. : Учебное пособие – Днепропетровск: ДГУ,1992.

 11. Грушевський М. Проект Українського соціологічного інституту: Проект законопроекту про соціологічний інститут; Український соціологічний інститут і дослідна кафедра історії культури загальної й української // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 7.

 12. Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу // Драгоманов М.П. Вибране. – К.,1991.

 13. Захарченко М.В., Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О., Степаненко В.П. Соціологічна думка України: Навчальний. Посібник. – К., 1996.

 14. Кучерук С. Становлення соціологічної школи України // Український час. – 1994. – №1.

 15. Михалъченко М.І, Журавський B.C., Танчер В.В. Соціально-політична трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибору. – К., 1997.

 16. Піча В.М., Черниш Н.И., Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки. – Львів, 1995.

 17. Соціологічна думка України /За ред. М.Захарченко, В.Бурлачук, М.Молчанов та ін. – К.: Заповіт, 1996.

 18. Социологи ХХ века: (биографический словарь): Учебное пособие / Под ред. проф. В.Г.Городяненко – Днепропетровск: ДГУ,1999.

 19. Степаненко В. Українська соціологія в пошуках себе // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – № 11-12.

 20. Тубчанский П.Л. Національні погляди Драгоманова //Філософське і соціологічна думка. – 199І. – № 9.

 21. Черниш Н.Й. З історії розвитку соціології в Україні //Современное общество. – 1993. – №1.

 22. Шаповал М. Соціологія українського відродження. – К., 1994.

ТЕМА: ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В МЕДИЦИНІ

(2 год.)


Актуальність теми: В наш час в суспільстві є багато різноманітних проблем, які потребують свого вивчення та вирішення. Соціологічні дослідження дають змогу визначити ставлення певної частини суспільства до досліджуваних питань. Застосування соціологічних досліджень в медичній сфері допоможе виявити актуальні проблеми, визначити протиріччя думок різних груп населення, рівень захворюваності в регіоні тощо.

Навчальні цілі:

Знати: для чого проводяться соціологічні дослідження, яке їх практичне значення для людства, які методи соціологічних досліджень найчастіше використовуються у різних сферах життєдіяльності людини і медицини, зокрема.

Вміти: навчитися складати соціологічну анкету, проводити соціологічні дослідження, отримувати точні, беззаперечні, об’єктивні дані про явища та процеси, що відбуваються навколо людини. Вміння використовувати отримані соціологічні відомості допоможуть майбутнім лікарям ефективно працювати на робочому місці, підвищувати свій фаховий рівень.

Самостійна позааудиторна робота

 1. Відобразити таблицю «Види досліджень в соціології медицини». Вміти пояснити зміст таблиці. Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів, 2006. – С.266.

 2. Законспектувати фрагмент книги А.В.Решетнікова («Методология исследования в социологии медицины/ Руководство» (М.: ММА им. И.М.Сеченова, 2000)) про особливості використання самооцінки людиною свого здоров’я в медико-соціологічних дослідженнях. Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів, 2006. – С.270-272.

 3. Законспектувати “Класифікацію запитань при соцдослідженні”. Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів, 2006. – С.352.

 4. Законспектувати питання “Вибірка соціологічного дослідження”.

Теми повідомлень:

 1. “Особливості проведення вуличних опитувань” (на прикладі статті М.Міщенко Застосування вуличних опитувань у дослідженнях електоральних орієнтацій. Витяг з інструкції інтерв’юерові, який здійснює вуличне опитування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 1. – С. 88-109).

 2. “Приклади застосування соціологічних досліджень в медицині”:

 • Кочерга З.Р. Медичні та генетичні аспекти демографічної ситуації в Івано-Франківській обл.// Галицький лікарський вісник. – 2006. – Т.13. – № 2. – С.100-102.

 • Гойда Н.Г., Жилка Н.Я. Соціально-медичні та економічні аспекти планування сім’ї (Соціологічне дослідження) // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2004. – № 3. – С.71-74.

 • Степаненко А. Соціологічні дослідження в оцінці якості надання медичної допомоги населенню України // Ліки України. – 2000. – №7. – С.3-5.

 • Мельник В.М., Новожилова І.О. Соціальні аспекти пізнього виявлення туберкульозу // Інфекційні хвороби. – 2007. – № 2. – С.45-49.

Контрольні питання:

1. Соціологічне дослідження: поняття, етапи, види:

 • поняття про соціологічне дослідження;

 • основні етапи соціологічних досліджень;

 • види соціологічних досліджень;

 • принципи досліджень соціальних процесів.

2. Програма та робочий план соціологічного дослідження:

а) опис проблемної ситуації;

б) об’єкт та предмет дослідження;

в) мета і завдання дослідження;

г) гіпотеза;

д) теоретична та наукова новизна;

є) основні поняття і терміни; • процедурна частина програми соціологічного дослідження.

3.Методи соціологічних досліджень:

 • аналіз документів;

 • анкетне опитування;

 • соціометричне опитування;

 • соціологічне інтерв’ю;

 • соціологічне спостереження;

 • соціологічний експеримент.

4. Обробка й аналіз емпіричної інформації:

 • обробка й аналіз емпіричної інформації;

 • звіт як основний підсумковий документ соціологічного дослідження;

 • формулювання висновків та практичних рекомендацій проведеного дослідження.

Запитання для самоперевірки

1.Для чого проводяться соціологічні дослідження, яке їх соціальне значення?

2.Які види соціологічних досліджень ви знаєте?

3.Що має містити програма соціологічного дослідження?

4.Для чого формулюється гіпотеза?

5.Для чого складають робочий план?

6.Який спосіб отримання соціологічної інформації є найпоширеніший?

7.Які існують вимоги до написання анкет?

8.Опишіть основні види інтерв’ю.

9.В яких випадках проводять соціологічний експеримент?

10.Як отримують первинну інформацію?

11.Яка інформація має бути у підсумковому документі?

12.Як називається основний підсумковий документ соціологічного дослідження?

13.Наведіть приклади застосування основних методів соціологічних досліджень в медичній сфері.Самостійна аудиторна робота

1.Визначте переваги та недоліки застосування основних методів соціологічних досліджень в медичній сфері.

2.Назвіть приклади проведення соцдосліджень в різних галузях медицини, охарактеризуйте їх особливості.

3.Дайте письмові відповіді на запитання вказані у тесті на тему «Застосування соціологічних досліджень в медицині».


Рекомендована література

 1. Давидов А.Р. Прикладна соціологія. – К.,1995.

 2. Как провести социологическое исследование. – М.,1990.

 3. Методы сбора информации в социологических исследованиях. – Кн. 1, 2. – М., 1990.

 4. Онищук В.М. Соціологічний аналіз структури суспільства в умовах кризової ситуації // Проблеми розвитку соціології на сучасному етапі. –К., 1994.

 5. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. – К.: Наукова думка, 1996.

 6. Піча В., Вовканич С., Маковецький В. Як підготувати, провести і узагальнити результати соцдосліджень. – Львів, 1996.

 7. Погосян Г.А. Метод интервью и достоверность социологической информации. – М., 1993.

 8. Якуба Е.А. Социологический анализ общественного мнения // Современное общество. – К., 1993.

 9. Полторак В., Петров О. Соціологічний механізм референдуму: проблеми реалізації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 203-211.

 10. Міщенко М. Застосування вуличних опитувань у дослідженнях електоральних орієнтацій. Витяг з інструкції інтерв’юерові, який здійснює вуличне опитування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 1. –С.88-109.

 11. Гойда Н.Г., Жилка Н.Я. Соціально-медичні та економічні аспекти планування сім’ї (Соціологічне дослідження) // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2004. – № 3. – С.71-74.

 12. Степаненко А. Соціологічні дослідження в оцінці якості надання медичної допомоги населенню України // Ліки України. – 2000. – №7. – С.3-5.

 13. Железняк Е.С., Петрова Н.Г., Пенюгина Е.Н. Новые подходы к проведению социологических опросов о качестве медицинской помощи // Проблемы соц. гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 1999. – №4. – С.11-14.

 14. Абашин Н.П. Удовлетворенность пациента как показатель качества медицинской помощи (по материалам социологического опроса) // Проблемы соц.гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 1998. – №5. – С.31-33.

 15. Очередько О.М., Процек О.Г. Соціометричне вивчення та ситуаційне моделювання впливу сучасних економічних, соціальних та демографічних процесів на формування захворюваності сільських мешканців // Український медичний часопис. – 2000. – № 5. – С.62-66.

 16. Бернович О.В., Розенбаум М.Д., Розенбаум В.М. Социометрический метод экспертно-балльных оценок в определении эффективности труда врачебного персонала// Врачебное дело. – 1991. - №2. – С.106-111.

 17. Методика статистической обработки медицинской информации в научных исследованиях / В.П.Осипов, Е.М.Лукьянова, Ю.Г.Антипкин и др. – К., 2002. – 200 с.

 18. Кочерга З.Р. Медичні та генетичні аспекти демографічної ситуації в Івано-Франківській області // Галицький лікарський вісник. – 2006. – Т.13. – № 2. – С.100-102.


ТЕМА: СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА (2год.)

Актуальність теми: Особистість є основним елементом суспільства, а її формування складним процесом, в якому беруть участь і медики. Основні знання про особистість, умови її формування та розвитку, її соціальні зв’язки, відносини, поведінку, цінності матимуть важливе значення для застосування їх на практиці у професійній діяльності медичного працівника. Крім того, вивчення цієї теми дасть змогу зрозуміти процес формування особистості медичного працівника, визначити агентів його соціалізації.

Навчальні цілі:

Знати: визначення понять особистість, індивід, індивідуальність, соціалізація, агенти соціалізації, суть теорії потреб А.Маслоу, основні типи особистостей за В.Піча, соціальній зв’язок, теорії міжособистісної взаємодії, фактори, що визначають поведінку людини, основні форми соціального контролю.

Вміти: на прикладах проаналізувати чотири стадії соціалізації, визначити, які агенти соціалізації найбільше впливають на якій стадії; відтворити процес соціалізації медичного працівника, визначити агентів його соціалізації; аналізувати процеси соціальної мобільності в українському суспільстві та основні критерії середнього класу.

Самостійна позааудиторна робота

 1. Виписати визначення понять «соціальна структура суспільства», «соціальна мобільність», «середній клас», «маргінали». Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів,2006. – С.93-95, 115.

 2. Відобразити схему “Види соціальної мобільності”. Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів, 2006. – С.99.

 3. Відобразити схему “Сутність та різновиди санкцій”. Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів, 2006. – С.119.

 4. Заповніть таблицю-піраміду “Ієрархічна теорія потреб А.Маслоу”. Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів, 2006. – С.125.

Контрольні питання:

1. Особистість і проблеми соціалізації:

 • поняття: людина, індивід, індивідуальність, особистість;

 • умови формування особистості;

 • розвиток особистості;

 • ієрархічна теорія потреб А.Маслоу;

 • поняття “соціалізація особистості”;

 • вимоги, які ставить процес соціалізації перед людиною;

 • чотири стадії соціалізації;

 • агенти первинної та вторинної соціалізації;

 • елементи соціалізації;

 • соціалізація особистості медичного працівника;

2. Типи особистостей у соціології:

 • “гармонійний”; “традиційний”; “технократичний”; “неадаптований”.

3.Соціальна структура суспільства, соціальна мобільність, середній клас:

 • соціальна структура суспільства;

 • критерії середнього класу;

 • горизонтальна і вертикальна мобільність в системі охорони здоров’я.

4. Соціальні зв’язки і соціальні відносини:

 • “соціальний зв’язок” – одна з основних категорій соціології;

 • фактори, що визначають соціальні зв’язки;

 • пояснення соціальних відносин теоріями міжособистісної взаємодії (теорія обміну Дж.Хоманса, теорія символічного інтеракціонізму Дж.Міда та Г.Блумера, теорія управління враженнями Е.Гофмана, психоаналітична теорія З.Фрейда)

5. Соціальна поведінка та соціальний контроль:

 • вплив факторів, які визначають поведінку людини;

 • девіантна поведінка;

 • значення соціального контролю для суспільства;

 • форми соціального контролю визначені вченим Р.Парком.

Запитання для самоперевірки

1.Поясніть, яка відмінність між поняттями: людина, індивід, індивідуальність, особистість?

2.Які умови гармонійного розвитку та формування особистості?

3.Поясність розташування людських потреб за теорією А.Маслоу.

4.Дайте визначення процесу соціалізації.

5.Чим відрізняються агенти первинної та вторинної соціалізації?

6.Проаналізуйте процес соціалізації медичного працівника. Хто виступатиме агентами його соціалізації?

7.До якого з чотирьох типів особистостей належать т.зв. «кар’єристи»?

8. Назвіть три групи факторів, які визначають наявність соціальних зв’язків.

9.Як впливають ціннісні орієнтації людини на соціальні відносини?

10.Наведіть приклади різних видів соціальної мобільності в медичній сфері.

11.Чим керується людина у своїй поведінці?

12.Яка роль лікаря у протидії девіантній поведінці окремих груп суспільства?

13.Магрінальні групи в українському суспільстві.Самостійна аудиторна робота

1.Зобразіть схематично основні критерії середнього класу. За вказаним проаналізуйте чи сформований середній клас в Україні?

2.Дайте письмові відповіді на запитання вказані у тесті на тему «Соціологія особистості. Формування особистості медичного працівника».

Рекомендована література


 1. Общественное мнение и власть: механизмы взаимодействия /А.Ручка, В.Оссовский, В.Матусевич. – К., 1993.

 2. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие. – М.:МГСУ,1999.

 3. Попова И. Социология, массовое сознание и власть//Современное общество. – 1993.–№1.

 4. Система социологического знания: Учеб. пособие /Авт. сост. Г.В.Щекин. – К., 1995.

 5. Сорокин П. Человек, Цивилизация. Общество. – М., 1992.

 6. Соціологія (навчальний посібник). Упорядник Марчук П.П.- Тернопіль, 1998.

 7. Соціологія. Навч. посібник (За ред. В.Г. Городяненко). – К., 1999.

 8. Піча В.М. Соціологія. Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К., 2000.

 9. Практикум з соціології. Навчальний посібник. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2006.

 10. Соціологія. Терміни. Поняття. Персоналії. Навчальний словник-довідник для студентів. За ред. В.Пічі. – Львів, 2004.

 11. Шмаргун В. Інтелект і процеси соціалізації //Соціальна психологія. –2007. – №2. – С.80-86.

 12. Нейко Є.М., Скробач Н.В., Яцишин Р.І., Камінський В.Я., Соляник М.М. Совість як регулятор моральності // Галицький лікарський вісник. – 2006. – Т.13. – № 1. – С.103-105.

 13. Геник С.М. Біблія – джерело мудрості про людину //Галицький лікарський вісник. – 2006. – Т.13. – № 4. – С.108-111.


ТЕМА: СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї. ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОСТІ

(2 год.)


Актуальність теми: у зв’язку з особливою роллю сім’ї в суспільстві актуальність даної теми є незаперечна не тільки для побудови особистого життя, але і для формування сучасної національної держави, фундаментом якої і є сім’я.

Навчальні цілі:

Знати: визначення понять функції сім’ї, гендер, стать, фемінізм, теорію Мальтуса.

Вміти: визначити зміни, які відбуваються в структурі сім’ї, становищі жінки в суспільстві, проблеми сучасної молодої людини, пояснити відмінності між поняттями «стать» і «гендер».

Виховні цілі заняття: Сформувати у студентів усвідомлення ролі та значення професії медичного працівника у вирішенні медико-соціальних проблем формування здорового суспільства. Звернути увагу студентів на актуальні проблеми пов’язані із станом здоров’я наших громадян.

Самостійна позааудиторна робота:

1.Законспектувати фрагмент праці вчених А.І.Антонова і В.М.Медкова “Соціологія сім’ї” про тенденції в зміні структури сім’ї. Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів,2006. – С.211-212. Вміти відповісти на запитання після тексту.

2.Виписати і вивчити поняття “гендерні стереотипи”, “гендерний підхід влади”, “гендерні квоти”, “гендерна асиметрія”, “егалітарна державна політика”, “емансипація жінок”, “склянна стеля”. Практикум з соціології. За ред. В.Пічі. - Львів,2006. – С. 243-247.

повідомлення

Домашнє насильство як соціальна проблема та його вплив на здоров’я людини


Контрольні питання:

1. Сім‘я як соціальний інститут:

 • сім‘я як соціальний інститут;

 • реалізація основних функцій сучасної сім‘ї;

 • концепція сім’ї в соціобіології;

 • сімейна політика;

2.Типології сімейно-шлюбних відносин:

 • типи сім’ї;

 • форми шлюбу;

 • типологія владних структур у сім’ях;

 • типи партнерів у шлюбі.

3.Сучасна українська сім’я:

 • зміни в структурі сучасної сім’ї;

 • проблема розлучення;

 • проблема усиновлення;

 • соціальне сирітство або “діти заробітчан”;

 • ставлення суспільства до неповних сімей та позашлюбних дітей;

 • проблема абортів.

4. Проблеми гендерності:

 • поняття “стать” та “гендер”, “маскулінність” та “фемінність”;

 • гендерна соціалізація в сучасному суспільстві;

 • гендерний аспект галузевої і професійної зайнятості в медичній галузі

5.Соціальний статус жінки в сучасному суспільстві:

 • фемінізм та емансипація жінок;

 • гендерні стереотипи та гендерна асиметрія, “склянна стеля;

 • гендерний підхід влади та гендерні квоти, егалітарна державна політика

 • Відмінності в стані здоров’я і захворюваннях жінок і чоловіків.

6.Демографічні процеси і соціальна структура захворюваності:

 • особливості демографічних процесів в різних країнах;

 • теорія Мальтуса;

 • демографічна політика України.


Самостійна аудиторна робота

 1. Порівняйте зображення гендерних ролей чоловіків і жінок у фільмах різних епох та країн (“Доктор Хаус”, “Москва сльозам не вірить”, “Службовий роман”, “Любовь-морковь”).

 2. Групова робота. Гендерна експертиза дитячої літератури (бабусині казки і сучасні) та дитячих мультфільмів (радянських і сучасних американських, російських, українських).

 3. Рольова гра: “Головний лікар – жінка чи чоловік?”. Оберіть потенційних кандидатів на посаду головного лікаря хлопця і дівчину, які зможуть довести, що саме вони краще підходять на цю посаду.

 4. Групова дискусія: “Межа удосконалення та конструювання жіночого та чоловічого тіла”.

 5. Обґрунтуйте чи спростуйте гендерні стереотипи:

Жіночі

Чоловічі

1.Основне призначення жінки – це родина, діти, а не кар’єра.

2.Жінка вважається успішною тільки тоді, коли вдало виходить заміж.

3.Жінкам на роботі платять менше. Вони – менш коштовні працівники, ніж чоловіки.

4.Жінки не такі гарні керівники, як чоловіки.

5.Жінки не агресивні.


1.Цінність чоловіка визначається його заробітком та успішністю на роботі.

2.Чоловік повинен бути сильним.

3.Чоловік повинен бути освіченим і компетентним фахівцем.

4.Чоловік повинен приховувати свої почуття і розв’язувати проблеми без сторонньої допомоги.

5.Чоловік повинен уникати специфічно жіночих видів діяльності.


Джерело: Дороніна Т.О. Теоретико-методологічні основи гендерних досліджень // Гендерний напрямок у літературознавстві // Гендерний розвиток у суспільстві (конспекти лекцій). – К.: Фоліант, 2005. – С.296.

Рекомендована література

 1. Гіденс Е. Соціологія / Переклад з англ. Наук. редактор перекладу О.Іващенко. – К., 1999.

 2. Соціологія. Підручник для вищої школи. За ред. Андрущенка та ін. - Харків, 1998.

 3. Соціологія (навчальний посібник). Упорядник П.П.Марчук. – Тернопіль, 1998.

 4. Соціологія. Навч. посібник (За ред. В.Г. Городяненко). – К., 1999.

 5. Соціологія. Терміни. Поняття. Персоналії. Навчальний словник-довідник для студентів. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.

 6. Піча В.М. Соціологія. Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К., 2000.

 7. Практикум з соціології. Навчальний посібник. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2006.

 8. Воробцова Е.С., Мартыненко А.В. Роль медико-социальной помощи в планировании семьи // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2006. – №3. – С.47-50.

 9. Москаленко В.Ф., Голубчиков М.В. Соціально-гігієнічний аналіз демографічної ситуації в Україні // Медичний Всесвіт. – 2003. – Т.3 – №2. – С.44-51.

 10. Гойда Н.Г., Жилка Н.Я. Соціально-медичні та економічні аспекти планування сім’ї (Соціологічне дослідження) // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2004. – № 3. – С.71-74.

 11. Кочерга З.Р. Медичні та генетичні аспекти демографічної ситуації в Івано-Франківській області // Галицький лікарський вісник. – 2006. – Т.13. – № 2. – С.100-102.

 12. Воронцов В.М., Рижко П.О. Вплив небезпечних чинників життєдіяльності організму на здоров’я молоді // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2008. – № 1. – С.102-105.


ТЕМА: СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ. ВИРІШЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТАМ В МЕДИЦИНІ

(2 год.)


Актуальність теми: Людські відносини часто піддаються дисгармонії, що проявляється в конфліктах. Несвоєчасне вирішення соціальних конфліктів може призвести до стресів. Вивчення соціальних конфліктів допоможе студентам зрозуміти умови ефективного вирішення та запобігання конфліктів у майбутній професійній сфері та повсякденному житті.

Навчальні цілі:

Знати: визначення понять конфлікт, конфліктологія, функції конфліктів, типи конфліктів, основні теорії конфліктності, розвиток конфліктології в Україні, причини міжособистісних конфліктів, стилі розв’язання конфліктів.

Вміти: визначати типи конфліктів, аналізувати конфліктну ситуацію, визначати передвісників конфлікту, застосовувати отриманні знання при вирішенні конфліктів в повсякденному житті, знаходити причини і наслідки основних соціальних протиріч

Каталог: images -> Portal -> Kafedra Ukrainoznavstvo -> medychnyj koledzh -> kurs II 11 klas -> Sociologiya
kurs II 11 klas -> Робоча програма основи філософських знань 1 2 0101 06
medychnyj koledzh -> Робоча програма українська література 12010102 «Сестринська справа», 12010101 «Лікувальна справа» ( фельдшер)
medychnyj koledzh -> Робоча програма географія (назва навчальної дисципліни)
medychnyj koledzh -> Програма з всесвітньої історії (назва навчальної дисципліни)
Sociologiya -> Робоча програма соціологія (назва навчальної дисципліни) 12010 1 0 6 Стоматологія ортопедична
medychnyj koledzh -> Тема Вступ до вивчення курсу
medychnyj koledzh -> Лекція №1 Тема: Вступ до курсу "Історія української культури" План Поняття і сутність культури. Функції культури
kurs II 11 klas -> Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал