Методичні рекомендації для студентів зі спеціальностей " стоматологія ортопедична" при підготовці до семінарських занятьСторінка1/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.53 Mb.
#872
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5


Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра українознавстваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ “ СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА”

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
З СОЦІОЛОГІЇ


Івано-Франківськ

2012

тематичний план семінарських занять

п/п

1

Назва теми


Кількість

годин


1.
Вступ до вивчення предмету “Соціологія”. Методика підготовки та організації занять

2

2.

Предмет, структура і функції соціології та медичної соціології

2

3.

Становлення соціології як науки про суспільство. Виникнення та основні етапи розвитку медичної соціології

2

4.

Застосування соціологічних досліджень в медицині

2

5.

Соціологія особистості. Формування особистості медичного працівника

2

6.

Соціологія сім’ї. Проблеми гендерності

2

7.

Соціальні конфлікти. Вирішення та запобігання конфліктам в медицині

2

8.

Медико-соціальні проблеми формування здорового суспільства

2

Разом:

16Засоби проведення контролю знань студентів
Засоби проведення поточного контролю знань студентів

Поточний контроль знань студентів здійснюється на семінарських заняттях.

- в усній формі:

а) опитування згідно планів семінарських занять;

б) активна участь у доповненні питань семінару;

в) розв’язування ситуативних завдань;

г) заслуховування рефератів


 • в письмовій формі:

а) написання контрольних та самостійних робіт; б) тестові завдання;

Засоби проведення проміжного контролю знань студентів.

Проміжний контроль здійснюється на семінарських заняттях у письмовій формі (тести) і виконує функцію перевірки засвоєння студентами провідних положень лекційного матеріалу та самостійного опрацювання питань запропонованих тем.


Засоби підсумкового контролю знань студентів.

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку за підсумками вивчення всього курсу на основі: відповідей на семінарах; написання реферату; написання контрольних робіт; написання тестів; виконання в кінці семестру самостійної роботи – соціологічної анкети.Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення дисципліни. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів засвоєння навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою і в терміни, встановлені навчальним планом. Підсумковий контроль проводиться у формі диференційованого заліку, керуючись принципами рейтингової системи оцінювання знань. У підсумковому контролі враховуються результати здачі усіх видів навчальної роботи згідно із тематичними планами лекційних, семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Залік виставляється студентам, які за рейтинговою системою набрали не менше ніж «3».

Студенту, який не виконав всіх видів робіт передбачених навчальною програмою, з поважної причини, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. Для студентів, які пропустили навчальне заняття без поважних причин, рішення про їх відпрацювання приймається індивідуально деканатом факультету

ТЕМА: ВСТУП ДО КУРСУ “СОЦІОЛОГІЯ”. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА

ОРГАНІЗАЦІЇ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

(2 год.)Актуальність: Соціологія займає важливе місце в системі людського знання та системі гуманітарних наук, які вивчають студенти-медики. Її вивчення формуватиме у молоді наукове мислення та сприйняття соціальних процесів і соціальної дійсності.

Навчальні цілі:

Знати: основну навчальну літературу до курсу “Соціологія”, як відповідати на семінарських заняттях; методику написання рефератів та укладання соціологічної анкети.

Вміти: слухати і конспектувати лекції; самостійно працювати з навчально-методичною літературою при підготовці до семінарського заняття, обґрунтовувати власну соціальну позицію, пояснити, яку роль відіграє соціологія як наука в житті держави і суспільства і людини.

Самостійна позааудиторна робота

1.Підготувати для роботи на семінарських та лекційних заняттях з соціології робочий зошит.Контрольні питання:

(План настановчої бесіди викладача)

1. Значення курсу “Соціологія” для всебічного розвитку особистості.

2.Ознайомлення студентів з календарно-тематичним планом.

3.Аналіз педагогічного навантаження з розподілом годин.

4.Як слухати і конспектувати лекцію.

5.Методика проведення семінарського заняття.

6.Правила самостійної підготовки студента до занять.

7.Поради щодо написання рефератів та повідомлень.

8.Перелік вимог до складання заліку.

9.Методичні поради до опрацювання навчально-методичної літератури.

10.Подача необхідної літератури.

11.Пояснення щодо складання соціологічної анкети.

12.Завдання для підготовки до наступного семінарського заняття.

Рекомендована література


 1. Андрух А. Соціологічне розуміння ролі медицини: міркування з приводу книги С.Тейлора і Д.Фалда “Соціологія здоров’я та охорона здоров’я” // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 2. – С.203-210.

 2. Гіденс Е. Соціологія / Переклад з англ. Наук. редактор перекладу О.Іващенко. – К., 1999.

 3. Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология. – К., 1988.

 4. Дюркгейм Е. Соціологія і соціальні науки //Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 5.

 5. Кістяківський Б.О. Проблема і завдання соціально-наукового пізнання // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 1-2.

 6. Лукашевич Н.П., Туленков Н.В. Введение в социологию. – К., 1996.

 7. Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс. – М.: Прометей, 1998.

 8. Соціологія. Підручник для вищої школи. За ред. Андрущенка та ін. - Харків, 1998.

 9. Соціологія (навчальний посібник). Упорядник П.П.Марчук. – Тернопіль, 1998.

 10. Соціологія. Навч. посібник (За ред. В.Г. Городяненко). – К., 1999.

 11. Соціологія. Терміни. Поняття. Персоналії. Навчальний словник-довідник для студентів. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2004.

 12. Піча В.М. Соціологія. Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К., 2000.

 13. Практикум з соціології. Навчальний посібник. За ред. В.М.Пічі. – Львів, 2006.

 14. Вольфовська Т. Формування соціальних уявлень молоді про взаємодію в спільноті // Соціальна психологія. – 2007. – №2. – С.101-112.ТЕМА: ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ ТА

МЕДИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ (2 ГОД.)

Актуальність теми: Соціологія – це наука про суспільство. Працівники медичної сфери є складовою частиною нашого суспільства, тому вивчення студентами-медиками цієї дисципліни допоможе зрозуміти процеси становлення та функціонування громадянського суспільства, участь у них медичних працівників.

Навчальні цілі:

Знати: основні категорії соціології, такі як соціологія, громадянське суспільство, об’єкт та предмет соціології, структура та функції соціології;

Вміти: пояснити зв’язок соціології з медичними науками та значення вивчення цієї дисципліни для медичного працівника.

Самостійна позааудиторна робота


Каталог: images -> Portal -> Kafedra Ukrainoznavstvo -> medychnyj koledzh -> kurs II 11 klas -> Sociologiya
kurs II 11 klas -> Робоча програма основи філософських знань 1 2 0101 06
medychnyj koledzh -> Робоча програма українська література 12010102 «Сестринська справа», 12010101 «Лікувальна справа» ( фельдшер)
medychnyj koledzh -> Робоча програма географія (назва навчальної дисципліни)
medychnyj koledzh -> Програма з всесвітньої історії (назва навчальної дисципліни)
Sociologiya -> Робоча програма соціологія (назва навчальної дисципліни) 12010 1 0 6 Стоматологія ортопедична
medychnyj koledzh -> Тема Вступ до вивчення курсу
medychnyj koledzh -> Лекція №1 Тема: Вступ до курсу "Історія української культури" План Поняття і сутність культури. Функції культури
kurs II 11 klas -> Міністерство охорони здоров’я України Івано-Франківський національний медичний університет


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка