Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації "Рада батьків Черкащини"Скачати 250.68 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір250.68 Kb.
#10324
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Черкаський державний бізнес-коледж

С.І. ЩЕРБИНА

ПОЛІТОЛОГІЯ
Методичні рекомендації

для студентів заочної форми навчання

Черкаси – 2007

Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації “Рада батьків Черкащини”УДК 32.001


Рекомендовано до друку рішенням Розповсюдження та

методичної ради Черкаського тиражування без

державного бізнес-коледжу офіційного дозволу

Протокол № 2 від 30 листопада 2006 р. ЧДБК заборонено


Укладач: С.І. Щербина

Політологія

Методичні рекомендації

для студентів заочної форми навчання

Черкаси, 2007. – 25 с.

Методичні рекомендації охоплюють вказівки до вивчення тем з політології, тести та запитання для самоперевірки, що сприяють розвитку навичок самостійної роботи, тематику рефератів та правила їх оформлення, перелік екзаменаційних питань.

Розраховано на студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Затверджено на засідання циклової комісії

історії України

Протокол № 4 від 27 жовтня 2006 року © С.І. Щербина, 2007

ЗМІСТ

Вступ................................................................................................4

Тематичний план............................................................................6

Навчальна програма з дисципліни „Політологія”.......................7

Порядок виконання та оформлення рефератів..........................14

Варіанти рефератів.......................................................................17

Теми рефератів.............................................................................18

Екзаменаційні питання................................................................20

Список рекомендованої літератури...........................................22

Додаток.........................................................................................23

Про автора....................................................................................24


ВСТУП
Курс „Політології” для вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації заочної форми навчання спрямований на поглиблення знань студентів із політології, підвищення їх загальної та політичної культури на етапі національного відродження України.

Головне завдання посібника - допомогти майбутнім фахівцям різних сфер суспільної діяльності оволодіти систематизованими знаннями про політику, які б стали основою їхньої громадянської політичної культури. Такі знання потрібні кожній досвідченій людині і мають сприяти формуванню вміння самостійно аналізувати політичні явища і процеси, визнаючи своє місце в них.

Перехід від командної економіки до ринкового господарства, від авторитарно-тоталітарної системи до демократичної, правової, соціальної держави робить необхідним дотримання, підвищення відповідної політичної культури населення, формування менталітету, адекватного ринковій економіці та плюралістичній демократії.

Даний посібник допоможе студентам-заочникам навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації неполітологічних спеціальностей у підготовці рефератів та екзаменаційних питань із політології.Метою вивчення даного курсу є формування знань про політичну систему суспільства, розуміння сутності, закономірностей, випадковостей та перспектив розвитку політичних подій, явищ, політичної свідомості та політичної культури.

Предмет: закономірності функціонування та розвитку політичних систем і процесів.

Робоча програма з предмету „Політологія” складена на основі освітньо-професійної програми, розрахована на 108 годин і включає 10 тем. Вивчення курсу „Політологія” розраховано на один семестр. З 108 годин на аудиторні відведено 8 год., індивідуальна робота – 40 год., самостійна робота студентів – 60 год.

Вивчення курсу завершується підсумковим екзаменом.

Посібник складається із ІІІ частин: перша – методичні вказівки до вивчення курсу „Політології”, друга – теми рефератів, що мають бути виконані студентами заочної форми навчання в процесі вивчення предмету; третя – екзаменаційні питання.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Назва теми

Всього

Аудиторні

Індивідуальна робота

Самостійна робота

1.

Сутність, місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства.

8

1

2

4

2.

Історія політичних учень

8

1

2

4

3.

Розвиток політичної думки в Україні

12
5

7

4.

Політична діяльність і влада

8

1

2

4

5.

Політична система суспільства, її інститути. Держава як базовий інститут політичної системи, політичний режим.

12

1

5

7

6.

Політичні партії та виборчі системи

12

1

5

7

7.

Політична культура та політична соціалізація

8

1

2

4

8.

Політичне лідерство та політичні еліти

12

1

5

7

9.

Політична свідомість та ідеологія

14

1

6

8

10.

Міжнародні відносини

14
6

8

Разом

108

8

40

60НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни „Політологія”
ТЕМА 1. Сутність і роль політики та політології як науки в житті суспільтсва

Політика, її сутність. Соціальні основи політики. Генеза науки про політику. Предмет політології, її методи, функція та структура


Рекомендована література

 1. Гелей С., Ретар С. Політологія. Навчальний посібник. – К.6 Знання, 1999. – С.8–25.

 2. Єрмілов Є.П. Політологія. Навчальний посібник. – Черкаси: Відлуння – плюс, 2002. – С.3–6.

 3. Кирилюк Ф.М. Політологія. Історія та методологія. – К.: Здоров’я, 2000. – С.9–29.

 4. Овчаренко А.О. Політологія. Учбовий посібник. – Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2002. – С.3–5.

 5. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: Новий світ. – 2000, 2001. – С.14–23.

 6. Рудич Ф.М. Політологя. – К.: Либудь, 2005. С.14–29.

 7. Семків О.І. Політологія. – Львів: Світ, 1993. – С.6–21.

 8. Краткий политический словарь. – Москва: Издательство политический литературы, 1989. – С.7–15.ТЕМА 2. Історія політичних учень

Зародження та розвиток думок про політику у стародавньому світі. Середньовіччя. Особливості думки про політику. Гуманістичні політичні вчення доби Реформації, Відродження та Просвітництва. Політичні доктрини нової доби. Розвиток зарубіжної політології у ХІХ ст.Рекомендована література

 1. Гелей С., Ретар С. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 1999. – С.25–52.

 2. Єрмілов Є.П. Політологія. Навчальний посібник. – Черкаси: Відлуння – плюс, 2002. – С.6–17.

 3. Кирилюк Ф.М. Політологія. Історія та методологія. – К.: Здоров’я, 2000. – С.35–71.

 4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: Новий світ. – 2000, 2001. – С.35–71.

 5. Рудич Ф.М. Політологія. – К.: Либудь, 2005. – С.25–46.

 6. Семків О.І. Політологія. – Львів: Світ, 1993. – С.21–73.


ТЕМА 3. Розвиток політичної думки в Україні

Пам’ятки політичної думки Київської держави. Політична думка перехідного періоду (XIV – пер. пол. XVI ст.). Політична думка України у козацько-гетьманську добу. Українська політична думка ХІХ ст. Українська політична думка першої половини ХХ ст.


Рекомендована література

 1. Гелей С., Ретар С. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 1999. – С.52–81.

 2. Єрмілов Є.П. Політологія. Навчальний посібник. – Черкаси: Відлуння – плюс, 2002. – С.17–22.

 3. Кирилюк Ф.М. Політологія. Історія та методологія. – К.: Здоров’я, 2000. – С.61–143.

 4. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1993 . – С.12–21, 56–108.

 5. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: Новий світ. – 2000, 2001. – С.72–83.

 6. Рудич Ф.М. Політологія. – К.: Либідь, 2005. – С.51–81.

 7. Семків О.І. Політологія. – Львів: Світ, 1993. – С.78–135.ТЕМА 4. Політична діяльність і влада

Поняття, природа, риси політичної влади. Концептуальні підходи до проблем політичної влади. Проблеми легітимності політичної влади.


Рекомендована література

 1. Гелей С., Ретар С. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 1999. – С.98–121.

 2. Єрмілов Є.П. Політологія. Навчальний посібник. – Черкаси: Відлуння – плюс, 2002. – С.22–28.

 3. Кирилюк Ф.М. Політологія. Історія та методологія. – К.: Здоров’я, 2000. – С.183–190, 248–263.

 4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: Новий світ. – 2000, 2001. – С.158–170.

 5. Семків О.І. Політологія. – Львів: Світ, 1999. – С.135–191.ТЕМА 5. Політична система суспільства, її інститути. держава як базовий інститут політичної системи. політичний режим

Сутність, структура та функції політичної системи. Типологія політичних систем. Генеза, суть і функції держави. Правова держава і громадянське суспільство. Сутність політичного режиму та його типи. Характерні ознаки демократичного, авторитарного та тоталітарного політичних режимів.
Рекомендована література

 1. Гелей С., Ретар С. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 1999. – С.81–98, 141–163.

 2. Єрмілов Є.П. Політологія. Навчальний посібник. – Черкаси: Відлуння – плюс, 2002. – С.44–48, 52–56.

 3. Кирилюк Ф.М. Політологія. Історія та методологія. – К.: Здоров’я, 2000. – С.270–320.

 4. Овчаренко А.О. Політологія. Учбовий посібник. – Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2002. – С.17–18, 23–28.

 5. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: Новий світ. – 2000, 2001. – С.85–94, 96–104.

 6. Рудич Ф.М. Політологя. – К.: Либудь, 2005. – С.82–139.

 7. Семків О.І. Політологія. – Львів: Світ, 1993. – С.251–318.


ТЕМА 6. Політичні режими. політичні партії та виборчі системи

Походження і сутність політичних партій. Типи політичних партій. Поняття виборів, їх види. Виборча система: поняття, основні типи.


Рекомендована література

 1. Гелей С., Ретар С. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 1999. – С.121–141.

 2. Єрмілов Є.П. Політологія. Навчальний посібник. – Черкаси: Відлуння – плюс, 2002. – С.49–51, 56–58.

 3. Кирилюк Ф.М. Політологія. Історія та методологія. – К.: Здоров’я, 2000. – С.320–353.

 4. Овчаренко А.О. Політологія. Учбовий посібник. – Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2002. – С.17–20.

 5. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: Новий світ. – 2000, 2001. – С.148–158, 170–199.

 6. Рудич Ф.М. Політологія. – К.: Либідь, 2005. – С.139–155.

 7. Семків О.І. Політологія. – Львів: Світ, 1993. – С.286–326.ТЕМА 7. Політична культура та політична соціалізація

Залучення людини до політичного життя як теоретична проблема. Політична діяльність. Політична поведінка. Зміст і структура політичної культури. Типи, види та функції політичного культури.


Рекомендована література

 1. Гелей С., Ретар С. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 1999. – С.205–224.

 2. Єрмілов Є.П. Політологія. Навчальний посібник. – Черкаси: Відлуння – плюс, 2002. – С.60–63.

 3. Кирилюк Ф.М. Політологія. Історія та методологія. – К.: Здоров’я, 2000. – С.353–374, 391–408.

 4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: Новий світ. – 2000, 2001. – С.199–207, 227–239.

 5. Семків О.І. Політологія. – Львів: Світ, 1993. – С.392–417.


ТЕМА 8. Політичне лідерство та політичні еліти

Генеза ідей політичного елітизму. Типологія політичних еліт. Сутність політичного лідерства. Теорії та класифікація політичного лідерства. Функції політичних лідерів.


Рекомендована література

 1. Гелей С., Ретар С. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 1999. – С.240–260.

 2. Єрмілов Є.П. Політологія. Навчальний посібник. – Черкаси: Відлуння – плюс, 2002. – С.39–44.

 3. Кирилюк Ф.М. Політологія. Історія та методологія. – К.: Здоров’я, 2000. – С.480–551.

 4. Овчаренко А.О. Політологія. Учбовий посібник. – Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2002. – С.12–16.

 5. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс олекцій. – К.: Либідь, 1993 . – С.129–139.

 6. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: Новий світ. – 2000, 2001. – С.207–226, 285–294.

 7. Рудич Ф.М. Політологя. – К.: Либудь, 2005. – С.156–171, 176–189.

 8. Семків О.І. Політологія. – Львів: Світ, 1993. – С.346–372.


ТЕМА 9. Політична свідомість та ідеологія

Політична свідомість як відображення політичних відносин суспільства. Структура політичної свідомості. Поняття ідеології, її цінності. Соціально-політичні ідеї та цінності консерватизму. Лібералізм як теорії й ідеологія.


Рекомендована література

 1. Гелей С., Ретар С. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 1999. – С.64–67.

 2. Кирилюк Ф.М. Політологія. Історія та методологія. – К.: Здоров’я, 2000. – С.374–391, 408–429, 439–469.

 3. Овчаренко А.О. Політологія. Учбовий посібник. – Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2002. – С.33–37, 42–45.

 4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: Новий світ. – 2000, 2001. – С.239–250, 268–285.

 5. Рудич Ф.М. Політологя. – К.: Либудь, 2005. – С.189–208.

 6. Семків О.І. Політологія. – Львів: Світ, 1993. – С.392–400, 417 –466.


ТЕМА 10. Міжнародні відносини

Формування і розвиток політичної думки з проблем міжнародних відносин. Поняття міжнародних відносин. Міжнародна політика: суть, цілі, функції. Україна на міжнародній арені.Рекомендована література

 1. Гелей С., Ретар С. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 1999. – С.310–365.

 2. Єрмілов Є.П. Політологія. Навчальний посібник. – Черкаси: Відлуння – плюс, 2002. – С.68–75.

 3. Кирилюк Ф.М. Політологія. Історія та методологія. – К.: Здоров’я, 2000. – С.546–624.

 4. Овчаренко А.О. Політологія. Учбовий посібник. – Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2002. – С.70–73.

 5. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс олекцій. – К.: Либідь, 1993 . – С.170–177.

 6. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: Новий світ. – 2000, 2001. – С.304–324.

 7. Рудич Ф.М. Політологя. – К.: Либідь, 2005. – С. 357– 464.

 8. Семків О.І. Політологія. – Львів: Світ, 1993. – С. 466–526.


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ


 1. Структура роботи. Робота повинна містити:

  • титульний аркуш;

  • зміст;

  • перелік умовних позначень (при необхідності);

  • вступ;

  • основну частину (розділи);

  • висновки;

  • список використаних джерел і літератури.

 2. Вимоги до змісту роботи:

2.1. Зміст подають на початку роботи. Він містить вступ, назви розділів (можливо підрозділів), висновки, список використаних джерел і літератури, додатки із зазначенням номерів їх початкових сторінок.

2.2. Вступ розкриває суть обраної теми і дає загальну характеристику роботи.

Написання вступу рекомендується починати після повного вивчення наявної літератури з даної теми та завершення роботи над розділами.

2.3. Основна частина роботи складається з розділів (можливі також підрозділи, пункти і підпункти). Кожен розділ починається з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати коротка передмова з характеристикою обраного напрямку та обґрунтування його значення для розкриття усієї теми.

У кінці кожного розділу формулюються стислі висновки щодо наслідків дослідження окресленої рамками розділу проблеми.

Виклад матеріалу в усіх розділах підпорядковується одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

2.4. Висновки конкретизують і узагальнюють результати дослідження.

2.5. Список використаних джерел і літератури розміщується в порядку їх згадування у тексті за наскрізною нумерацією.

2.6. Правила оформлення реферату. Реферати слід виконувати на листах формату А4. При наборі тексту слід дотримуватися наступних параметрів: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий інтервал в абзаці – полуторний. Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 25 мм, праве – не менше 15 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Заголовки таких структурних частин реферату як „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ”, „ВИСНОВКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапками. Відстань між заголовками і текстом становить 3 – 4 інтервали.

Кожний розділ реферату слід розпочинати з нової сторінки. Сторінки пронумерувати в правому верхньому кутку.

Зразок оформлення титульного аркуша показано на додатку А.

2.7. Список використаних джерел і літератури. Джерела в списку розміщуються і нумеруються в алфавітному порядку. Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць.

Підручники (один або більше авторів):

1. Рудич Ф.М. Політологія. – К.: Либідь, 2005. – 471 с.Багатотомні видання:

1. Історія України: Нове бачення / Під ред. В.А. Смолія: В 2-х т. – К.: Україна, 1995. – Т.1. – 330 с.Збірки наукових праць:

1. Короткий довідник з історії України: в 3-х т. – К.: Генеза, 1995. – Т.2. – 435 с.Складові частини книги:

1. Рябець М.М. Партійно-політичний спектр сучасної України // Політичні партії в Україні. – К.: Наукова думка, 2001. – 360 с.Статті в збірниках:

 1. Андрущенко В. П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 11 – 17.

Примітка. Якщо в роботі є помилки або питання не розкрито, необхідно виконати вказівки викладача по доопрацюванню роботи.

Робота, виконана не за своїм варіантом, не перевіряється і повертається студенту без оцінки.

Студенти, які не отримали заліку по рефератах, до екзамену не допускаються.

Обравши тему реферату, слід уважно вивчити відповідні розділи навчальної літератури, хрестоматій, монографій, публікації в пресі (після кожної теми в даному посібнику приводиться список рекомендованої літератури).

Після детального ознайомлення з літературою слід скласти план, за якими буде написаний реферат.

Якщо цитовано або використано матеріали з іноземної літератури, то посилання даються мовою оригіналу.ВАРІАНТИ РЕФЕРАТІВ
Варіант із вказівкою теми реферату студент обирає шляхом перетинання горизонтальної та вертикальної ліній таблиці, виходячи з останньої (по горизонталі) та передостанньої (по вертикалі) цифр шифру своєї залікової книжки.
Таблиця розподілу варіантів рефератів


Передостання цифра залікової книжки

Остання цифра залікової книжки
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

2

4

6

8

10

12

14

1

3

5

4

7

9

11

13

15

14

13

12

11

10

5

9

8

7

6

5

4

3

2

1

7

6

4

15

3

14

4

13

5

12

15

5

7

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

11

12

13

14

15

2

4

5

6

7

Студент-заочник на перевірку подає один реферат з першого й один реферат із другого розділів.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
РОЗДІЛ І


 1. Історія, визначення та категорії „політики”, її ознаки.

 2. Розвиток політичної думки в Стародавній Індії („Закони Ману”, „Артхашастра”, буддизм).

 3. Політичні ідеї раннього християнства (перші століття нашої ери).

 4. Епоха Відродження – новий етап у розвитку політичної думки.

 5. Поетичні вчення епохи Реформації.

 6. Політичні ідеї європейського соціалізму ХVI – XVII ст.

 7. Теорії природного права та суспільного договору (Г. Грацій, Т. Гоббс, Б. Спіноза, Дж. Локк).

 8. Французьке просвітництво про політику та державу (Ш. – Л. Монтеск’є, Ж. – Ж. Руссо, К. А. Гельвецій, П. Гольбах).

 9. Політико-правові вчення в Німеччині у ХVIІІ – ХІХ ст.

 10. О. Конт – засновник позитивізму.

 11. М. Вебер і його вплив на формування політологічних знань у ХХ ст.

 12. Основні школи та течії сучасної зарубіжної політології.

 13. Пам’ятки політичної думки Київської держави.

 14. Політична думка України часів Середньовіччя (П. Скорга, Х. Філалет, І. Вишенський)

 15. Політична думка України часів Середньовіччя (П. Могила, С. Яворський, Ф. Прокопович).


РОЗДІЛ ІІ


 1. Поняття громадянського суспільства, його сутність, структура, чинники становлення та розвитку.

 2. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні.

 3. Моделі політичних систем.

 4. Структура політичної системи

 5. Поняття і завдання економічної політики.

 6. Демократія: сутність, доктрини, різновиди.

 7. Політична еліта.

 8. Зміст і сутність соціальної політики.

 9. Політичне прогнозування: поняття, сутність.

 10. Політичні аспекти глобальних проблем людства.

 11. Роль ООН у вирішенні проблем світового співтовариства.

 12. Пріоритетні напрямки зовнішньополітичної діяльності України.

 13. Виборча система України.

 14. Основні шляхи розв’язання політичних конфліктів.

 15. Роль і функції засобів масової інформації в політичному процесі.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ


 1. Предмет політології, її функції та методи.

 2. Політика та її соціальний характер.

 3. Міфологічні уявлення про політику.

 4. Політична думка Стародавнього світу. Китай.

 5. Політичні доктрини античності. Сократ, Платон, Аристотель.

 6. Римське право та політика.

 7. Політична думка раннього Середньовіччя: Ф. Аквінський, А. Августин, М. Падуанський.

 8. Політичні погляди лідерів Реформації.

 9. Політична думка Нового часу: Н. Макіавелі.

 10. Теорії „природних прав” та „суспільного договору”

(Г. Гроцій, Т. Гоббс, Б. Спіноза, Дж. Локк).

 1. Французьке просвітництво про політику та державу: Монтеск’є, Жан – Жак Руссо, Гельвецій, Гольбах.

 2. Зародження утопічного соціалізму: Т. Мор,

Т. Кампанелла.

 1. Найважливіші напрямки досліджень сучасної зарубіжної політології.

 2. Політико-правові вчення в Німеччині у ХVІІІ – ХІХ ст.

 3. Марксистське вчення.

 4. Історія політичної думки на Україні. Київська Русь, полемісти, Києво-Могилянська академія.

 5. Історія політичної думки на Україні: Конституція

П. Орлика, українське просвітництво.

 1. Кирило-Мефодіївське товариство про державний політичний устрій.

 2. Суспільно-політична думка України ІІ Пол. ХІХ ст.

 3. Суспільно-політичні доктрини України поч. ХХ ст.

Д. Донцов, В. Липинський.

 1. Основні концепції політики.

 2. Поняття, природа, риси політичної влади.

 3. Політична еліта, лідерство та демократія.

 4. Типологія лідерства, функції та механізми лідерства.

 5. Особа та держава: політична соціалізація особи, політична поведінка особи, інституційна поведінка і натовп.

 6. Соціальна структура: соціально-політичні групи. Правлячі групи.

 7. Бюрократія. Сутність та функції, роль в політичній системі.

 8. Національна та конфесійна проблематика в політиці.

 9. Політична система. Структура та механізми.

 10. Держава – базовий інститут політичної системи.

 11. Громадянське суспільство і правова держава.

 12. Проблема легітимності політичної влади.

 13. Концепції влади.

 14. Характерні риси демократичного режиму.

 15. Політичні партії і влада. Типологія партій.

 16. Партійні системи та типологія.

 17. Характерні риси авторитарного та тоталітарного режимів.

 18. Громадські об’єднання і рухи.

 19. Політика та етносоціальні відносини.

 20. Політика та релігія.

 21. Політика і мораль.

 22. Політика і громадська свідомість.

 23. Поняття про громадську культуру.

 24. Роль ЗМІ в політичній системі. PR.

 25. Доктрини консерватизму та неоконсерватизму.

 26. Доктрини лібералізму та неолібералізму.

 27. Зовнішня політика, міжнародне право, доктрини зовнішньої політики.

 28. Політичні проблеми в сучасній Україні.СПИСОК РЕКОМЕДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна:

 1. Гелей С., Рутар С. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Знання, 1999. – 426 с.

 2. Рудич Ф.М. Політологя. – К.: Либідь, 2005. – 471 с.

 3. Семків О.І. Політологія. – Львів: Світ, 1993. – 573 с.


Додаткова:

 1. Кирилюк Ф.М. Політологія. Історія та методологія. – К.: Здоров’я, 2000. – 628 с.

2. Краткий политический словарь. – Москва: Издательство политической литературы, 1989. – 623 с.

3. Овчаренко А.О. Політологія. Учбовий посібник. – Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2002. – 84 с.

4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – Львів: Новий світ. – 2000, 2001. – 326 с.

5. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1993. – 189 с.

6.Єрмілов Є.П. Політологія. Навчальний посібник. – Черкаси: Відлуння – плюс, 2002. – 104 с.

ДОДАТОК А


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Черкаський державний бізнес-коледж

Циклова комісія історії України
РЕФЕРАТ
з предмета: „Політологія”
Варіант __

Виконав студент

___ курсу, групи № _____

спеціальність: __________

_______________________

залікова книжка № ______

П.І.Б. студента
Перевірив викладач:

Щербина С. І.

спеціаліст вищої категорії
Черкаси – 200_

ПРО АВТОРА
Щербина Світлана Іванівна – викладач Черкаського державного бізнес-коледжу. Закінчила історичний факультет Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника (1995 р.). Викладає історію України в Черкаському державному бізнес-коледжі з 2003 р. Спеціаліст вищої категорії (2006 р.). Автор посібника „Історія України. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни” (2005 р.).

Навчальне видання

ЩЕРБИНА Світлана ІванівнаПОЛІТОЛОГІЯ

Методичні рекомендації

для студентів заочної форми навчання

Редактор Н.А. Азьмук

Комп’ютерний набір А.Ю. Мохонько

Коректор І.М. Прозоровська

Підписано до друку 20.02.2007 р. Формат 60х84 1/16

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний.

Умов. друк. арк. 1,51. Тираж 30 прим. Зам. № 118
Видавництво

18028, м. Черкаси, вул. Смілянська, 2


За довідками з питань реалізації

звертатись за тел. (0472) 64-05-15
Каталог: biblioteka -> 12 zip
biblioteka -> Методист інклюзивна освіта: наукові засади, проблеми та перспективи впровадження в загальноосвітній навчальний заклад
biblioteka -> Затверджено на методичній Учбовий предмет: нараді кафедри загальної гігієни, соціальна медицина і
biblioteka -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Національне виховання учнів: регіональний аспект
biblioteka -> І. Структура та етапи наукового дослідження проблеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії
biblioteka -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
biblioteka -> Івано-франківська
biblioteka -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
12 zip -> Конспект лекцій Черкаси 2009 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської
12 zip -> Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської

Скачати 250.68 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка