Методичні рекомендації для студентів з підготовки до семінарських занять з курсу «Соціологія праці»Сторінка4/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.15 Mb.
#10836
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8

План

 1. Соціологічний підхід до розуміння соціально-трудових відносин. Визначення поняття «соціально-трудові» відносини. Соціально-трудові відносини як різновид соціальних відносин.

 2. Аналіз соціально-трудових відносин. Характеристика суб’єктів соціально-трудових відносин.

 3. Типи соціально-трудових відносин.

 4. Еволюція методів регулювання соціально-трудових відносин в індустріально розвинутих країнах.

 5. Сутність системи соціального партнерства як механізму регулювання соціально-трудових відносин.

 6. Трансформація соціально-трудових відносин в умовах становлення постіндустріального суспільства.

 7. Система соціального партнерства в Україні на сучасному етапі розвитку.

Ключові поняття: соціальні відносини, соціально-трудові відносини, суб’єкти соціально-трудових відносин, роботодавець, найманий працівник, профспілка, типи соціально-трудових відносин, патерналізм, партнерство, дискримінація, соціально-трудовий конфлікт.

Реферати або творчі роботи

 1. Взаємодія суб’єктів соціально-трудових відносин.

 2. Соціально-трудові відносини та їх трансформація.

 3. Предмет соціально-трудових відносин.

 4. Класифікація соціально-трудових відносин.

 5. Роль профспілок в регулюванні соціально-трудових відносин.

Питання для самоконтролю

1.Дайте визначення поняття «соціально-трудові відносини». Чому вони розглядаються як різновид соціальних відносин?

2. За якими напрямами здійснюється аналіз соціально-трудових відносин?

3. Визначте фактори формування соціально-трудових відносин.

4. Назвіть суб’єктів соціально-трудових відносин. Дайте їхню характеристику.

5. У чому полягає особлива роль держави як суб’єкта соціально-трудових відносин?

6. Які питання зазвичай розглядаються як предмет соціально-трудових відносин.

7. Назвіть основні типи соціально-трудових відносин.

8. Охарактеризуйте форми опору найманих працівників адміністрації підприємств?

9. У чому полягає сутність класового конфлікту в індустріальному суспільстві?

10. Дайте визначення поняття «соціальне партнерство».

11. Охарактеризуйте соціальне партнерство як механізм регулювання соціально-трудових відносин.

12. Як відбувається формування і регулювання соціально-трудових відносин у сучасних умовах?

13.Які тенденції притаманні соціально-трудовим відносинам у постіндустріальному суспільстві?

14. Охарактеризуйте стан та проблеми функціонування системи соціального партнерства в сучасному українському суспільстві.
Література


 1. Акулов М.Г. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Електронний підручник / М.Г. Акулов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://pidruchniki.ws/15941024/ekonomika/sotsialno-trudovi_vidnosini_sistema

 2. Арсеенко А.Г. Социально-экономический механизм регулирования трудовых отношений (на примере США, Канады, Великобритании). – К.: Наукова книга, 2005. – 184 с.

 3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Електронний підручник / О.А. Грішнова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://pidruchniki.ws/12840715/ekonomika/storoni_subyekti_sotsialno-rudovih_vidnosin

 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://studentam.net.ua/content/view/4661/132/

 5. Роффе А.И. Экономика и социология труда: Учеб. пособие / А.И. Роффе. – М.: Изд-во «МИК», 1996. – 120 с.

 6. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. (Видання третє, перероблене і доповнене). – Львів: Кальварія, 2003. – 544 с. – Тема 13. Соціологія праці й управління. – С. 379-409.

 7. Чухно А.А. Основи економічної теорії. [Текст]: підруч.для студ.вищ.навч.закл. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://library.if.ua/book/61/4366.html

Методичні вказівки до семінару

При підготовці до першого питання студенти повинні спочатку звернутися до визначення поняття «соціальні відносини», адже соціально-трудові відносини розглядаються як різновид соціальних відносин. В соціології праці під соціально-трудовими відносинами частіше за все розуміють різноманіття соціальних відносин, що складаються в процесі і з приводу трудової діяльності між її учасниками.

Далі студенти повинні проаналізувати соціально-трудові відносини. Соціологічний аналіз соціально-трудових відносин зазвичай проводиться за такими напрямками: 1) суб'єкти, 2) предмети, 3) типи соціально-трудових відносин.

Підготовка до другого питання передбачає визначення та надання характеристики суб’єктам соціально-трудових відносин. Студенти визначають, що суб'єктами виступають індивіди або соціальні групи. До основних суб'єктів соціально-трудових відносин на підприємстві, в організації відносять роботодавців і найманих працівників. Студенти повинні охарактеризувати даних суб’єктів. Також необхідно охарактеризувати й інших суб’єктів: організації найманих працівників (профспілки), організації роботодавців і державу.

При підготовці до третього питання студенти повинні визначити, що предмет соціально-трудових відносин визначається на декількох рівнях: індивідуальному (працівник – роботодавець, працівник – працівник); мікрорівні (рівень підприємства); мезоекономічному рівні (територіальному); макроекономічному (національному); мегаекономічному (глобальному). Студенти повинні показати, що для кожного рівня соціально-трудових відносин характерні свої специфічні предмети цих відносин і взаємозв'язки між ними та охарактеризувати їх.

При підготовці до четвертого питання студенти визначають підходи до класифікації соціально-трудових відносин і на цій основі називають їх типи. За організаційними формами виділяють наступні типи соціально-трудових відносин: патерналізм, партнерство, субсидіарність, дискримінація і конфлікт. Необхідно охарактеризувати типи соціально-трудових відносин та порівняти їх. Визначити, який тип соціально-трудових відносин є найбільш продуктивним.

У п’ятому питанні студенти повинні показати, що суперечності в соціально-трудових відносинах об'єктивно неминучі і за певних умов необхідні для розвитку економічних систем. Але якщо вчасно не врегулювати ці суперечності – неминучі конфлікти, які можуть виявитися деструктивними та руйнівними. Студенти визначають механізми та чинники регулювання соціально-трудових відносин, розкривають роль профспілок в регулюванні соціально-трудових відносин.

Семінарське заняття 6Гендерні аспекти праці та зайнятості

План

 1. Проблема зайнятості в соціології праці. Поняття «ринок праці» як соціологічна категорія.

 2. Теоретичні основи аналізу ринку праці: складові ринку праці, види ринків праці, попит і пропозиція на ринку праці.

 3. Зайнятість населення і безробіття. Трансформація зайнятості в перехідний період.

 4. Гендерні аспекти зайнятості.

Ключові поняття: гендер, стать, гендерна рівність, гендерна нерівність, гендерна дискримінація, праця, ринок праці, робоча сила, зайнятість, безробіття.

Реферати або творчі роботи

 1. Ринок праці як соціально-економічне явище: поняття, характерні риси та специфіка дослідження.

 2. Безробіття як соціальна проблема. Соціальні аспекти безробіття.

 3. Чинники безробіття в період переходу до ринкової економіки.

 4. Типи і види ринків праці.

 5. Світові та національні тенденції змін на ринку праці.

 6. Гендерні аспекти сфери зайнятості в українському суспільстві.Питання для самоконтролю

 1. Що таке «гендер»? В чому полягає сутність гендерних проблем?

 2. Що являє собою ринок праці?  Як ви розумієте поняття «ринок праці». Що продається і купується на ринку праці?

 3. Які умови формування і ефективного функціонування ринку праці? Що таке кон’юнктура ринку праці?

 4. Поясніть відмінність між явним і прихованим безробіттям. В чому небезпека прихованого безробіття?

 5. Розкрийте особливості товару «робоча сила».

 6. Поясніть сутність гендерної проблеми зайнятості.

 7. Як ви вважаєте, чи існує гендерна дискримінація на ринку праці? Обґрунтуйте свою точку зору.

Література

 1. Возьний К. Гендерні аспекти зайнятості: Українські реалії і світовий досвід. / К. Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 1. – С. 69-80. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://library.tneu.edu.ua/files/scripts/pyblikaz.pdf

 2. Вербець В.В. Соціологія. Навч. посібник / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – К.: Академія, 2006. – 368 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://pidruchniki.ws/13331222/sotsiologiya/sotsialni_aspekti_zaynyatosti_bezrobittya

 3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Електронний підручник / О.А. Грішнова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://pidruchniki.ws/11880618/ekonomika/rinok_pratsi_sfera_trudovoyi_realizatsiyi_lyudini

 4. Гриняк Н.В. Міжнародна методологія вимірювання гендерної рівності / Н.В. Гриняк // Статистика України. – 2004. – № 3. – С. 41–45.

 5. Лукашевич М.П. Соціологія праці. Навч. посібник / М.П. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://www.big-library.com.ua/book/70_Sociologiya_praci

 6. Марценюк Т.О. Гендерні аспекти сфери зайнятості в українському суспільстві / Т.О. Маруенюк // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – 2010. – № 16. – С. 328 – 333. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу //[Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2010_16/Marcenuk.pdf

 7. Піжук О. Гендерні аспекти зайнятості в сучасних умовах господарювання в Україні / О. Піжук // Економіст. – 2008. – №12. – С. 53-55.

 8. Соціальні пріоритети ринку праці: методологія, практика, шляхи забезпечення / СЛ. Бандур, Т.А. Заяць, В.В. Онікієнко, О.О. Кучинська та ін. К.: РВПС України НАН України, 2001. 261 с. Розд. 2.

Методичні вказівки до семінару

Однією з ключових сфер у суспільному житті є сфера зайнятості, яка визначає доступ до економічних ресурсів. Через сферу зайнятості зазвичай ідентифікується об’єктивна позиція людини у соціальній структурі суспільства. Обмежений доступ до матеріальних ресурсів тієї чи іншої статі може сприяти домінуванню протилежної, а це вже є певна дискримінація. Тому аналіз гендерного виміру сфери зайнятості є необхідним аспектом вивчення соціології праці.

Відповідь на перше запитання передбачає знання студентами таких понять як «зайнятість», «ринок праці», «гендер».

За визначенням гендер (gender) – соціально-рольовий поділ у суспільстві, що ґрунтується на статевій ознаці. Іншими словами, гендер – це соціальна (не біологічна) стать члена суспільства, що проявляється через різницю у реальних традиційних правах, обов’язках та можливостях людей, що належать до різних біологічних статей. Сьогодні проблема гендеру має надзвичайно цікаві та актуальні прояви і в економічному вимірі, залишаючись водночас і насамперед соціальною за своєю суттю.Ринок праці певна система суспільних відносин, які узгоджують інтереси роботодавців і найманих працівників. Він стимулює підвищення продуктивності праці і розвиток продуктивних сил, його наукового, освітнього, професійного потенціалу.

Зайнятість населення це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням їхніх особистих і суспільних потреб, що приносить їм заробіток чи трудовий дохід. 

При розгляді другого запитання студенти повинні здійснити теоретичний аналіз ринку праці. Він передбачає першочергове звернення до родового поняття «ринок». Студенти визначають, що таке ринок, а вже потім характеризують ринок праці. Ринок праці це система суспільних відносин, пов'язаних з наймом і пропозицією праці, тобто з купівлею і продажем послуг праці; це також соціальний простір сфера працевлаштування, в якій взаємодіють покупці і продавці праці; і це механізм, що забезпечує узгодження ціни і умов праці між роботодавцями і найманими працівниками та регулює її попит та пропозицію.Далі студенти визначають і характеризують види ринків праці, складові ринку праці та його функції.

У підсумку студенти повинні показати, що ринок праці як органічна складова ринкової економіки у своєму розвитку залежить від наявності й розвиненості всіх інших її елементів (включаючи ринки капіталу, житла тощо), що визначають міру свободи руху робочих місць (тобто їх створення і ліквідації) та перерозподілу працівників між сферами зайнятості, галузями господарства і територіями.

  В рамках відповіді на третє запитання студенти повинні показати знання сутності соціально-економічної категорії «зайнятість». Вони визначають, що зайнятість – це складна і багатоаспектна соціально-економічна категорія, яка характеризує дуже важливі соціально-економічні відносини. Вона характеризується різними аспектами, основними з яких є її види, форми і показники. Форми зайнятості визначаються і характеризуються за різними аспектами.

  Використовуючи рисунок, студенти повинні охарактеризувати форми зайнятості та їх ефективність. Розкрити трансформацію зайнятості в перехідний період.


Четверте питання стосується розгляду гендерних аспектів зайнятості. Студенти повинні з’ясувати, у чому полягають гендерні проблеми зайнятості. Розглянути законодавчу базу, що регулює гендерні аспекти зайнятості. Виявити, чи існує гендерна дискримінація на ринку праці, чим вона зумовлена? Запропонувати шляхи подолання гендерної нерівності.

Семінарське заняття 7Трудова кар’єра. Планування кар’єри

План

 1. Поняття кар’єри в соціології праці. Сутність кар’єри.

 2. Класифікація трудової кар’єри. Типи та види трудової кар’єри.

 3. Планування кар’єри: етапи та цілі.

 4. Управління кар’єрою. Мотивація кар’єри.

Ключові поняття: кар’єра, самоменеджмент, розвиток особистості працівника, професійне зростання, професійна компетентність, конкурентоздатність, трудова мобільність, успіх.

Реферати або творчі роботи

 1. Трудова кар’єра як вид соціальної мобільності.

 2. Управління трудовою кар’єрою.

 3. Співвідношення об’єктивних та суб’єктивних чинників у становленні індивідуальної кар’єри.

 4. Фактори, що впливають на трудову кар’єру працівника.

 5. Планування кар’єри і відповідальність.

 6. Співвідношення понять «кар’єра» і «кар’єризм»: спільне і відмінне, позитивне і негативне.

 7. Кар’єра видатних менеджерів індустріальної і постіндустріальної епохи.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність поняття «кар’єра»?

2. Який сенс вкладають у «вузьке» й «широке» розуміння поняття «кар’єра»?

3. Що розуміють у соціології під трудовою кар’єрою?

4. Чим характерна ділова кар’єра?

5. Який зв’язок між кар’єрою і соціальною мобільністю?

6. Який зв’язок між соціальною мобільністю, соціальним простором і соціальною стратифікацією?

7. Як впливає на кар’єру відкритість чи закритість суспільства?

8. У чому полягає сутність соціальних «ліфтів» та «сит» кар’єри?

9. Які основні чинники впливають на кар’єру?

10. За якими ознаками класифікують трудову кар’єру?

11.В чому полягає значення планування та реалізації трудової кар'єри для людини, для підприємства і для суспільства?

Література


 1. Альшевська Н. Кар’єра як соціальний феномен: сутність, ознаки, технології побудови Н. Альшевська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №2. – с. 106 – 112.

 2. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Електронний підручник / О.А. Грішнова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://pidruchniki.ws/16020809/ekonomika/trudova_karyera_ponyattya_znachennya_vidi_planuvannya_realizatsiya#596

 3. Лукашевич Н. П. Самоменеджмент: как достигнуть успеха в деловой карьере: Учеб. пособие. Кн. 1. Деловая карьера: путь к успеху / Н.П. Лукашевич. – Xарьков: «ОКО», 1998. – 126 с.

 4. Лукашевич М.П. Соціологія праці. Навч. посібник / М.П. Лукашевич. – К.: Либідь, 2004. – 440 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу // http://pidruchniki.ws/16011013/sotsiologiya/klasifikatsiya_trudovoyi_karyeri

 5. Музиченко В.В. Управління персоналом: Підручник для студентів вищ. учб. закладів / В.В. Музиченко. – К.: Видавницький центр «Академія», 2003. – 528 с.

 6. Поляков В.А. Технология карьеры / В.А. Поляков. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 126 с.

 7. Психология жизненного успеха: Опыт социально-психологического анализа преодоления критических ситуаций / Л. В. Сохань, Е. И. Головаха, Р. А. Ануфриева и др. – К.: Наукова думка, 1995. – 320 с.

 8. Трошина К. Кар’єра і мотивація / К. Трошина // Управління персоналом. – 2008 – № 12. – С. 32 – 38.

 9. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента: Как делать карьеру. Как строить организацию: Научно-практ. пособие / Г.В. Щекин. – К.: Україна, 2002. – 398 с.

 10. Яккока Л. Карьера менеджера / Л. Якокка / Пер. с англ. М.В. Драко. – М.: Попурри, 2002. – 416 с.

  Методичні вказівки до семінаруТільки в останні декілька років тема кар’єри набула широкої популярності в колах українських вчених та практиків, що викликано реформуванням всіх основних сфер нашого суспільства, становленням ринкової економіки. Все це потягло за собою зміну відношення до багатьох процесів і явищ, які до цього часу залишалися поза зором в силу їх негативного сприйняття або низького рівня актуальності. Те, що раніше вважалося відхиленням від норми, породженням буржуазного суспільства, капіталізму, ототожнювалось із кар’єризмом, який представляв собою незначний прояв кар’єри, - сьогодні підводиться до рангу важливого показника розвитку людини в системі соціальної структури, вагомого фактора і умови покращення соціально-психологічного клімату, підвищення продуктивності праці в організації її конкурентоздатності.

Відповідь на перше запитання передбачає актуалізацію знань студентів, отриманих в ході вивчення курсу «Загальна соціологічна теорія». Завдяки цьому студенти повинні пригадати що таке соціальна мобільність, завдяки чому вона здійснюється? Трудова кар’єра багатьма соціологами розглядається як індивідуальна мобільність.

Студенти повинні розкрити сутність поняття «кар’єра», визначити її основні характеристики та складові елементи.

В рамках відповіді на друге запитання студенти повинні виокремити основні підходи до класифікації трудової кар’єри. В цьому питанні треба зауважити, що різноманітність і складність явища кар’єри відображається і в різноманітті її видів, різноманітті підходів до її класифікації. Для того, щоб класифікувати види кар’єри треба виділити багато різних ознак, критеріїв. Варто зупинитися на таких критеріях класифікації видів кар’єри: 1) за середовищем вивчення; 2) за напрямком руху робітника в структурі організації; 3) за приналежністю до визначеної сфери професійної діяльності; 4) за характером змін, що відбуваються; 5) за напрямком змін, що відбуваються; 6) за характером напрямку процесу; 7) за ступенем стійкості; 8) за ступенем неперервності; 9) за можливістю здійснення; 10) за послідовністю обійманих посад; 11) за часом проходження ступенів кар’єри.Третє запитання передбачає знання студентами етапів планування, реалізації та контролю ділової кар’єри з боку організації та самого працівника. Воно полягає в тому, щоб з моменту прийняття працівника на роботу і до моменту його звільнення організувати планомірне горизонтальне і вертикальне просування співробітника в системі службових посад. Планування, реалізація і контроль кар’єри мають на меті забезпечити взаємодію професійної та внутріорганізаційної кар’єри, що передбачає вирішення конкретних завдань, серед яких такі: пов’язати цілі організації і конкретного працівника; планувати кар’єру окремого працівника; забезпечити відкритість процесу управління кар’єрою; усувати ситуації, коли немає можливостей для подальшого розвитку та просування співробітників; формувати критерії службового та професійного зростання для конкретних кар'єрних рішень; визначати шляхи просування задля адекватного задоволення кількісних і якісних потреб підприємства в персоналі.

Як показує практика, часто працівники не знають своїх перспектив в даному колективі, що свідчить про погану постановку роботи з персоналом, відсутність планування і контролю кар’єри в організації. Особистий план розвитку кар’єри працівника визначає професійні інтереси та методи їх реалізації. Студенти повинні розуміти, що реалізація плану розвитку кар'єри залежить головним чином від самого працівника, оскільки успішність виконання посадових обов'язків за нормальних умов певною мірою гарантує службове зростання.Відповідь на четверте запитання органічно пов’язана з попереднім. Студенти повинні розкрити механізми і технології управління кар’єрою як на індивідуальному рівні (власною кар’єрою) так і а організаційному.
Підводячи підсумок, студенти повинні показати, що прагнення особи виразити, реалізувати себе через професійні досягнення, формальним підтвердженням яких є кар’єрне просування, стає невичерпним джерелом активності в професійній діяльності. Розвиваючи свою професійну діяльність на основі життєвої стратегії, досягаючи визнання через кар'єру, людина відчуває задоволення, що підіймає її професійну діяльність на новий рівень, поглиблює трудову мотивацію, впливає на інші сфери життя особи. 

Семінарське заняття 8Проблеми функціонування і розвитку трудових колективів. Поняття ефективності трудового колективу

План

 1. Поняття соціальної організації. Виробнича і трудова організація як різновид соціальної організації. Функції трудової організації.

 2. Соціальна структура трудової організації. Види структур.

 3. Поняття трудового колективу. Види трудових колективів.

 4. Соціологічний аналіз трудового колективу.

 5. Критерії ефективності трудового колективу.


Ключові поняття: соціальна організація, виробнича організація, трудова організація, види трудових організацій, функції трудових організацій, соціальна структура трудової організації, реальні соціальні групи, умовні соціальні групи, функціонально-виробнича структура трудової організації, соціально-психологічний клімат трудової організації, професійно-кваліфікаційна структура трудової організації, соціальний статус працівника, трудовий колектив, первинний колектив, мала соціальна група, згуртованість трудового колективу, зрілість трудового колективу.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка