Методичні рекомендації для студентів з підготовки до семінарських занять з курсу «Соціологія праці»Сторінка1/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.15 Mb.
#10836
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Т.Ф. Бірюкова

СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до семінарських занять
для студентів напряму підготовки «Соціологія»

Затверджено


вченою радою ЗНУ
Протокол №___від ____________

Запоріжжя


2013

УДК: 316 (075.8)


ББК: С5я73
Г93
Бірюкова Т.Ф. Соціологія праці: Методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки «Соціологія». – Запоріжжя, 2013. – 70 с.
Методичні вказівки містять теми і плани семінарських занять, тематику рефератів, питання для самоконтролю, перелік літератури та методичні рекомендації для студентів з підготовки до семінарських занять з курсу «Соціологія праці».

Призначені для студентів ІІІ курсу факультету соціології та управління (напрям підготовки «Соціологія»).


Рецензент Е.А. Гугнін

Відповідальний за випуск М.А. Лепський
ЗМІСТ


ЗМІСТ 3

Вступ 4

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ 7

Семінарське заняття 1 8

Семінарське заняття 2 13

Праця як соціальний феномен та соціальна діяльність 13

Семінарське заняття 3 16

Відчуження праці 16

Семінарське заняття 4 19

Семінарське заняття 5 22

Семінарське заняття 6 24

Гендерні аспекти праці та зайнятості 24

Семінарське заняття 7 27

Семінарське заняття 8 30

Семінарське заняття 9 33

Семінарське заняття 10 36

Соціальні технології управління трудовим колективом 36

Семінарське заняття 11 39

Соціально-психологічний клімат в трудовому колективі: сутність, показники, фактори формування 39

Семінарське заняття 12 43

Соціально-трудові конфлікти 43

Семінарське заняття 13 45

Соціальний захист працівника в трудовому колективі 45

Семінарське заняття 14 47

Призначення і організація соціологічних досліджень в трудовому колективі 47

Питання для контролю з І модуля 52

Питання для контролю з ІІ модуля 52

Питання до іспиту 54

Термінологічний словник 56

Література 67

Вступ


Курс «Соціологія праці» відповідає галузевому стандарту та навчальному плану підготовки бакалаврів за напрямом «Соціологія» факультету соціології та управління Запорізького національного університету. «Соціологія праці» є нормативною дисципліною у циклі професійної підготовки студента.

Масштаби перетворень у сфері праці вимагають пильної уваги до галузевої соціологічної теорії – соціології праці; до вивчення соціально-трудових процесів, соціальної адаптації працівників, соціологічних методів виміру та аналізу соціально-трудових відносин тощо.

Даний курс орієнтує студентів на поглиблене вивчення теоретичних основ соціології праці в контексті становлення світової соціології. В ході вивчення «Соціології праці» студент знайомиться з історією виникнення та розвитку соціології праці від етапу протосоціології до кінця XX ст. Вивчає основні школи і напрямки, що сформувалися у закордонній та вітчизняній соціології праці, знайомиться з проблемами, які існують у сфері праці та напрямками їх емпіричних досліджень.

Окрема увага приділяється висвітленню процесу становлення та розвитку соціології праці в Україні.

При вивченні курсу «Соціологія праці» використовуються інноваційні підходи в методології, що спираються на оновлену людиноцентристську парадигму сучасних соціально-гуманітарних знань, на сприйняття людини-працівника як складної, живої біопсихосоціальної системи – суб’єкта трудової поведінки. Здійснюється орієнтація на розуміння активної взаємодії працівника з виробничим середовищем у процесі трудової адаптації, використовуються адаптивно-розвиваючі концепції трудової кар’єри. Студенти набувають навичок проведення соціологічних досліджень в сфері праці та специфіки використання різноманітної соціологічної інформації.

Курс «Соціологія праці» розрахований на студентів 3 курсу факультету соціології та управління напряму підготовки «Соціологія».

Даний курс складається з 2 навчальних модулів: «Соціологія праці як галузева соціологія» та «Трудовий колектив як об’єкт соціологічного аналізу».

Головними методологічними принципами вивчення курсу є: науковість, системність, комплексність, доступність, практичність, логічність, наочність.

Науково-методологічними засадами курсу є сучасні соціологічні концепції і, перш за все, концепції дослідження сутності та особливостей функціонування соціального простору.

Під час проведення лекцій використовуються різноманітні форми організації навчання: актуалізація попередньо отриманих знань шляхом фронтальної бесіди, постановка проблемних завдань, котрі повинні бути вирішені під час проведення лекції, електронні міні-презентації основних положень лекції.

Завдання семінарського заняття полягають, в першу чергу, у глибокому засвоєнні студентом категоріально-понятійного апарату, знань соціально-трудових процесів, а також у вмінні аналізувати процеси соціально-трудової сфери, соціально-трудової поведінки працівника, його ставлення до праці, мотивів трудової діяльності. Тому семінарські заняття проходять з обов’язковими елементами поточного контролю. Крім того, під час проведення семінарського заняття використовуються елементи дискусії, аналіз конкретних трудових ситуацій, вирішення практичних завдань, рольові ігри, робота з книгою.

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів ґрунтується на використанні навчальної та науково-методичної літератури, яка знаходить в науковій бібліотеці університету та електронних базах НБ ЗНУ, кафедри соціології та освітніх сайтах Інтернету.Мета курсу «Соціологія праці». Сучасна соціально-­економічна ситуація в Україні ставить особливі вимоги до вивчення різних аспектів життя суспільства, ви­магає нового економічного мислення та господарської культури фахівців. Від майбутніх соціологів, фахівців у галузі соціології управління потребується розуміння соціальних аспектів ринкової економіки, вміння правильно оцінювати ситуації у сфері праці, соціально-трудових відносин та мотивацію працівників. Отже, метою курсу «Соціологія праці» є формування у студентів соціологічного погляду на трудову діяльність; наукового підходу до закономірностей розвитку і функціонування різних утворень (систем, інститутів) в галузі праці; практичних навичок дослідження соціальних явищ і процесів, використання отриманих знань у професійній діяльності.

Для досягнення мети необхідно реалізувати наступні завдання: сформувати знання про причини і умови виникнення соціології праці як галузевої соціології; ознайомити студентів з соціологічними підходами провідних західних та вітчизняних соціологів щодо вивчення соціальних процесів у сфері праці; сформувати цілісне уявлення про працю як суспільний феном, її функції, роль і місце у сучасному світі та українському суспільстві; ознайомити із засобами діагностування стану соціально-трудових відносин; прогнозувати можливі зміни в сфері праці; формувати базові наукові уявлення про структуру трудового колективу, процеси які в ньому відбуваються. Це надасть можливість майбутнім фахівцям визначити напрямки соціальної поведінки в сфері праці, та дозволить їм швидко адаптуватися у трудовому колективі, виробити оптимальну трудову поведінку.

Курс розрахований на 108 годин. Вивчення курсу здійснюється протягом одного семестру і закінчується іспитом. В ході вивчення курсу «Соціологія праці»

Студенти повинні знати:


 • структуру соціологічного знання, місце в ній «Соціології праці»;

 • специфіку об'єкту і предмету «Соціології праці»;

 • етапи і тенденції розвитку вітчизняної і зарубіжної соціології праці і трудових колективів;

 • основні категорії і поняття соціології праці і трудових колективів: характер праці, зміст праці, ринок праці, трудовий колектив та ін.;

 • сутність соціальних процесів в галузі праці, соціально-трудових відносин;

 • напрямки функціонування ринку праці і особливості його формування в Україні;


Студенти повинні вміти:

 • працювати з науковою літературою, зокрема, першоджерелами;

 • мати навички системного аналізу соціальних проблем і явищ у сфері праці і соціально-трудових відносин

 • організовувати проблемні групи з метою активізації засвоєння матеріалу курсу;

 • застосовувати соціологічні методи дослідження процесів і явищ в галузі праці;

 • розробляти програми соціологічних досліджень у сфері праці і соціально-трудових відносин;

 • організовувати і проводити соціологічні дослідження;

 • використовувати резерви підвищення ефективності праці у сучасних економічних умовах;

 • мати навички роботи соціолога промислового підприємства, організації.

Курс «Соціологія праці» будується на знаннях отриманих в межах курсів: «Вступ до спеціальності», «Філософія», «Історія соціології», «Загальна соціологічна теорія», «Спеціальні соціологічні теорії», «Соціологія управління».

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка