Методичні рекомендації для студентів спеціальності : «психологія» окр «бакалавр» пояснювальна запискаСкачати 429.82 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір429.82 Kb.
1   2   3
Тема: 11. Психологічні основи роботи з дітьми з обмеженими можливостями
План:


 1. Стан проблеми виховання дітей з обмеженими можливостями в педагогічній теорії і практиці.

2. Особливості роботи психолога з різними категоріями дітей з обмеженими можливостями.

 1. Форми та методи роботи з дітьми з обмеженими можливостями.

 2. Робота з батьками дітей з обмеженими можливостями.

 3. Робота з вчителями, що навчають дітей з обмеженими можливостями.


Основна література:


 1. Безух С.М. Психологическое и социальное сопровождение больных и детей –инвалидов/Детская психология и психотерапия:Речь, 2007

 2. Ткачева В.В.Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с отклонениями в развитии.Практикум по формированию адекватних отношений.-М.:Изд.Шом-Пресс,1999.

 3. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В.Дубровина, А. Д. Андреева, Е.Е.Данилова, Т. В. Вох­мянина; Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. -160 с.

 4. Завражин С.А.,Фортова Л.К. Адаптация детей с ограниченными возможностями: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений.-Изд.Трикста,2005


Додаткова література:


1. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений. – М.. 1994.

Бабаева Ю.Д. Психологический тренинг для выявления одаренности: Методическое пособие / Под ред. В.И. Панова. М.: Молодая гвардия, 1997.

С. 20-70.

2. Нейропсихолог в реабилитации и образовании.Коллектив авторов.- Изд.Теревинф, 2008.

3. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники; Истратова О.Н.; Феникс; 2007 г.; 349 стр.
Питання для самоконтролю, роздумів та дискусій:


 1. Опишіть труднощі, з якими зустрічається дитина з обмеженими можливостями в школі.

 2. Назвіть шляхи вдосконалення психологічної допомоги дітям з обмеженими можливостями.

 3. Як допомогти дитині з обмеженими можливостями адаптуватися до навчання в школі?

 4. Перелічіть основні методи роботи з дітьми з обмеженими можливостями.Самостійна робота:
1. Хухлаева О.Д. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические игры, упражнения,сказки.-Изд.Генезис,2007

Завдання і вправи:

1. Психологічна гра «Смітник». Учасники пишуть на аркушах свої негативні переживання, емоції, потім зминають аркуші і викидають у смітник, позбуваючись цих негативних переживань назавжди.2. Психологічна гра «Я кидаю тобі м`яч». Для розрядки і підняття настрою. Учасники перекидають один одному м`яч чи інший предмет називаючи по імені того, кому кидають і називаючи щось, що кидають («Я кидаю тобі конфету, слона і т.п.). Той, кому кинули повинен достойно відповісти.

Тема: 12. Психологічні основи роботи з обдарованими дітьми
План:


 1. Загальне поняття про обдарованість. Диференціація видів обдарованості. Актуальні проблеми навчання обдарованих дітей в сучасній школі.

2. Вимоги до вчителя, що працює з обдарованими дітьми.

 1. Методи діагностики дитячої та підліткової обдарованості.

 2. Стратегії навчання обдарованих дітей.


Основна література:


 1. Учителю об одаренных детях: Пособие для учителя / Под ред. В.Л.Лебедевой, В.И. Панова. М.: Молодая гвардия, 1997. С. 9-24

 2. Аверина И., Щебланова Е., Задорина Е. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС—6-7): Методическое руководство. М.: Ин-т развития одаренности, 1994. 19 с.

 3. Психологическая диагностика детей и подростков: Учебное пособие / Под ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. М.: Международная педагогическая академия, 1995. С. 79—140.

 4. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное пособие: В 2 кн. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ВЛАДОС, 1998. Кн.2. С. 351-376.

 5. Одаренность детей: выявление, развитие, поддержка: Экспресс-учебное пособие / Отв. ред. А.3. Иоголевич. Челябинск: Изд-во ЧГПУ. «Факел»,1996. С. 49-73.

 6. Яковлева Е.Л. Методические рекомендации учителям по развитию творческого потенциала учащихся / Под ред. В.И. Панова М.: Молодая гвардия, 1997. С. 16—44.

 7. Психология одаренности детей и подростков: Учебное пособие / Под ред. Лейтеса Н.С. М.: Издат. центр «Академия», 2000. 336 с.

 8. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. М.: «Лантерна», «Вита», 1995. 144 с.

 9. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность школьников: Учебное пособие. М.: Издат. центр «Академия»,2000. 336 с.

 10. Учителю об одаренных детях: Пособие для учителя / Под ред. Б.Л. Лебедевой, В.И. Панова. М.: Молодая гвардия, 1997. 356 с.


Додаткова література:


1. Ясвин В.А. Тренинг педагогического взаимодействия в творческой образовательной среде / Под ред. В.И. Панова. М.: Молодая гвардия, 1998. С. 26-93.

 1. Бабаева Ю.Д. Психологический тренинг для выявления одаренности: Методическое пособие / Под ред. В.И. Панова. М.: Молодая гвардия, 1997. С. 20-70.

  Питання для самоконтролю, роздумів та дискусій:
 1. Опишіть психологічний портрет обдарованої дитини.

 2. Співвідношення понять «обдарованість» та «творчість».

 3. Опишіть основні ознаки прояву обдарованості.

 4. Які основні стратегії та напрямки роботи з обдарованими дітьми?

 5. Які напрямки роботи з батьками обдарованих дітей?

 6. Назвіть методики, за допомогою яких можна було б діагностувати обдарованість у дитини.


Самостійна робота:


 1. Миллер А. Драма одаренного ребенка и поиск собственного «Я» / Пер. с англ. М.: Академический проект, 2001. 144 с.

 2. Психология одаренности: от теории к практике / Под ред. Д.В. Ушакова. М.: ИП РАН, 2000, 96 с.

 3. Хуторский А.В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения: Пособие для учителя. М.: ВЛАДОС, 2000. 320 с.

Завдання і вправи: 1. Впродовж 10 хвилин подумайте про 10 речей чи подій, які здатні розпалити ваш творчий потенціал.

 2. Учасники пишуть на аркуші своє ім`я та прізвище, потім обмінюються картками. Після того кожен по черзі намагається зобразити людину, карточка з ім`ям якої йому дісталася.

 3. Шукайте різноманітні парадокси та абсурди, пов`язані з вашим повсякденним життям, навчанням, роботою.

Тема 13. Педколектив і педагоги в аспекті психологічної допомоги

План.

 1. Особливості педколективу, його діагностика і шляхи розвитку.

 2. Психологічний портрет педагога в аспекті психологічної допомоги.

 3. Методи психологічної допомоги педагогу у розв’язанні проблем психічної саморегуляції і особистісного росту.

 4. Психологічний методи підвищення професійної ефективності педагога.


Основна література:

Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности педагога. – М., 1989.

Маркова А.К. Психология труда учителя. – М., 1993.

Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал. – М., 1994.

Немов Р.С. Психология. В 3-х кн. Кн.2. Психология образования. –М., Владос, 2004. -608 с.

Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования. – М.: ТЦ Сфера, при участии “Юреніт-М”, 2001. – 448 с. – С. 384, 408, 420-428.

Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. – Ростов-на/Д.: Фенікс, 2006. -942 с. –С.230-262.

Додаткова літератураМетодики і технології діагностики і корекції:

Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. – М., 1984.

Батищева Г. Діяльність психолога в період атестації //Психолог. № 5. – 2006. – С.9-16.

Кан-Калик В.А. Тренинг профессионально-педагогического общения. – М., 1990.

Крупенин А.Л., Крохина И.М. Эффективный учитель. Практическая психология для педагогов. – Ростов-на/Д., 1995.

Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. – Харків: “Основи”, 2004. – 128 с.

Самоукина Н.В. Игры, в которые играют…, Психологический практикум. – Дубна, Изд-во центр “Феникс”, 1996. – 160 с.
Питання для самоконтролю, роздумів та дискусій


 1. Назвіть особливості педколективу, етапи його розвитку і запропонуйте методику його діагностики.

 2. Які структурні психологічні портрети педагогів можна виділити і чим кожен з них відрізняється від ідеального?

 3. Якої психологічної допомоги потребує сучасний педагог?

 4. Назвіть базові і ситуативні соціальні установки педагога.

 5. Розкрийте психологічні механізми взаємодії особистісного і професійного у педагогічній діяльності.

 6. Які типи психотехнічних вправ для гармонізації внутрішнього світу можна рекомендувати педагогу?

 7. Які захисти використовуються проти маніпуляцій?

 8. Які методи може використовувати психолог для профілактики і розв’язання педагогічних конфліктів?


Самостійна робота

Методи самоактуализации педагога. Методи активизации особистісних регуляторів професійного росту педагога // Овчарова В.В. Технологи практического психолога образования. – С.400-407.

Методи розв’язання педагогічних конфліктів. – Там само. –С.428-437.
Завдання і вправи


 1. Протягом 3-5 хвилин записуйте будь-які асоціації до слова “вихователь”. Прочитайте список, виберіть три слова, які найбільш повно відображають сутність (сенс) цього поняття, аргументуйте свій вибір.

 2. Використайте психологічні вправи у власному досвіді.

 3. Проаналізуйте на основі запропонованої схеми шкільний урок.

Тематика рефератів


 1. Емоційно-ціннісне ставлення батьків як фактор розвитку Я-концепції дитини.

 2. Формування особистості у перехідний період від підліткового до юнацького віку.

 3. Психологічні теорії дитячої гри.

 4. Особливості інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку.

 5. Формування характеру у дошкільному віці.

 6. Проблеми дитячої обдарованості у психолого-педагогічній науці.

 7. Психологія морального розвитку у дошкільному віці.

 8. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів.

 9. Психічний розвиток дітей дошкільного віку: умови, фактори розвитку.

 10. Стрес у професійній педагогічній діяльності.

 11. Творчість у житті людей похилого віку.

 12. Психічний розвиток немовляти.

 13. Психологічні особливості формування життєвого сценарію у батьківській сім’ї.

 14. Генезис самооцінки на різних вікових стадіях розвитку людини.

 15. Проблеми підліткового віку в сучасній психології.

 16. Психолого-педагогічні вимоги до уроків фізичного виховання.

 17. Психолого-педагогічні вимоги до уроків музики у середній школі.

 18. Розвиток уяви у дошкільному віці.

 19. Гра як провідний вид діяльності дошкільника.

 20. Психологічний аналіз криз дитячого розвитку.

 21. Психологічні особливості виховання дітей дошкільного віку в умовах дошкільного виховного закладу.

 22. Вплив сім’ї на психосексуальний розвиток дітей дошкільного віку.Завдання для підсумкового контролю

 1. Вибрати правильні відповіді: не рекомендується використовувати в роботі з дітьми та підлітками такі методи психокорекції:

а) психодрама;

б) груповий тренінг;

в) холотропне дихання;

г) психоаналіз. 1. Втручання шкільного психолога вимагають у першу чергу (виберіть правильні відповіді):

а) скарги на головний біль;

б) небажання вчитися;

в) неорганізованість;

г) висока втомлюваність;

д) епізодичні крадіжки;

ж) часта зміна настрою.

Відповіді при потребі прокоментуйте.


 1. Ігрова терапія допомагає як метод психокорекції при таких порушеннях (виберіть правильні відповіді):

а) олігофренія;

б) трихітиломанія;

в) агресивна поведінка.


 1. Спроби психхокорекції яких з названих станів неприпустимі в умовах роботи шкільного психолога ( вибрати правильні відповіді):

а) сексуальні девіації;

б) труднощі мовленнєвого розвитку;

в) порушення поведінки у межах акцентуації характеру;

г) марення;

д) виражена депресія.


 1. З чим пов’язані основні труднощі проведення групової форми псих одрами з підлітками? (вибрати правильну відповідь):

а) з ефектом рефлексії;

б) з ефектом групового тиску;

в) з обмеженим соціальним досвідом учнів.


 1. Підкресліть номери правильних відповідей: Не можуть бути виправлені лише звичайними педагогічними засобами:

а) невиконання домашніх завдань;

б) немотивована агресія;

в) запізнення на уроки окремих вчителів;

г) постійно низькі результати навчання з усіх предметів;

д) постійно низькі результати навчання з окремих предметів;

ж) епізодична неуспішність;

з) страх школи.


 1. Ігрова терапія як метод психокорекції допомагає при таких порушеннях (вибрати правильну відповідь):

а) аутизм;

б) заїкання;

в) занижена самооцінка.


 1. Виберіть правильні відповіді: Порушення поведінки підлітків за типом підвищеної афективності пов’язані:

а) з прискореними темпами статевого дозрівання;

б) з надмірністю проявів типових підліткових реакцій (негативізму, непокори тощо);

в) наявністю настанов на більш дорослий спосіб життя;

г) усі відповіді правильні. 1. Психодрама як метод психокорекції допомагає при (вибрати правильні відповіді):

а) внутрішньому конфлікті;

б) конфліктах з батьками;

в) труднощах запам’ятовування навчального матеріалу;

г) аутизмі;

д) дошкільній тривожності.


 1. Групова психокорекція рекомендується при таких психічних девіаціях (вибрати правильні відповіді):

а) епізодичне нарковживання;

б) марення;

в) недоумство;

г) заїкання;

д) соціальна дезадаптація.


 1. Кому з вчених належить пріоритет у розробці методологічних засад розвитку психологічної служби у системі освіти?

а) Божович Л.І.

б) Дубровіна І.В.

в) Андрєєва Г.М.

г) Абульханова-Славська К.А. 1. Психологія – це наука (виберіть правильну відповідь):

а) про дитину;

б) про виховання дітей;

в) про психолого-педагогічні умови оптимального розвитку дитини у навчально-виховному процесі;

г) про засоби вимірювання рівня розумового розвитку дітей. 1. Предметом корекції недоліків педагогічного спілкування є (вибрати правильну відповідь):

а) методи виховання школярів;

б) методи і форми навчання і виховання, які використовує учень на уроці;

в) комунікативно-педагогічні уміння вчителя.


 1. Доповніть послідовність: Основні етапи діагностико-корекційної роботи (алгоритм діяльності):

а) вивчення запиту;

б) …..


в) ……

г) ……


д) …..

 1. Потребують обов’язкової психологічної допомоги діти, які (виберіть найбільш правильні відповіді):

а) не виконують домашні завдання;

б) проявляють немотивовану агресію;

в) розгублюються під час відповіді біля класної дошки;

г) неохайні;

д) постійно перебувають у пригніченому стані.


 1. так

а)

б)


в)

г)


д)

ж)


 1. так

а)

б)


в)

г)


д)

ж)


 1. так

а)

б)


в)

г)


д)

ж)


 1. так

а)

б)


в)

г)


д)

ж)


 1. так

а)

б)


в)

г)


д)

ж)


 1. так

а)

б)


в)

г)


д)

ж) 1. так

а)

б)


в)

г)


д)

ж)


 1. так

а)

б)


в)

г)


д)

ж)


 1. так

а)

б)


в)

г)


д)

ж)


 1. птак

а)

б)


в)

г)


д)

ж)


 1. птак

а)

б)


в)

г)


д)

ж)


 1. так

а)

б)


в)

г)


д)

ж)


 1. так

а)

б)


в)

г)


д)

ж)


 1. так

а)

б)


в)

г)


д)

ж)


 1. так

а)

б)


в)

г)


д)

ж)


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка