Методичні рекомендації для студентів історичного факультетуСторінка5/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4   5

2. ОБОВЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ:
- перед початком визначити готовність баз об’єктів практики;

 • забезпечити проведення всіх організаційних заходів: інструктаж про поря­док її проходження та з техніки безпеки, надання студентам-практи­кантам необхідних документів (направлення, програма, щоденник, календарний план);

 • повідомити студентів про систему звітності з практики;

 • разом з керівниками об’єктів проведення практики забезпечувати високу якість її проведення згідно з програмою;

 • контролювати забезпечення відповідних умов праці;

 • контролювати виконання студентами-практикантами правил внутріш­нього трудового розпорядку, організувати ведення табеля відвідування студен­тами об’єктів практики;

 • у складі комісії приймати залік з практики;

 • подати завідувачеві кафедри політології письмовий звіт про прове­дення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо її поліпшення.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ
Студенти-практиканти під час проходження навчально-ознайомлю­вальної практики в ЗМІ зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики консультацію щодо оформлення необхідної документації;

 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку і режиму робочого часу за місцем проходження практики, виконувати розпорядження адмініст­рації і керівників практики;

 • виконувати всі види робіт, передбачені програмою практики і вказівки її керівників;

 • дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

 • вести щоденник, де записуються дані про всю проведену роботу за кожен день практики, свої спостереження за внутрішньою організацією і діяльністю редакції. При необхідності зазначаються причини, які завадили виконанню того чи іншого завдання;

 • своєчасно скласти залік з практики.

Якщо студент-практикант не пройшов навчально-ознайомлювальної практики в ЗМІ або порушував вимоги, він може бути усунутий від прохо­дження практики. Вчена рада факультету студентам, які отримали незадовільні оцінки або були усунуті від проходження практики може дозволити (як виключення) проходити практику в повному обсязі у наступному навчальному році без відриву від занять.
4. ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРАКТИКИ
Керівником практики від вузу і бази практики, методистами здійс­нюється поточний та підсумковий контроль за виконанням окремих розділів і всієї програми практики студентами. Ведеться контроль часу початку та закінчення роботи.

1. Студенти зобов’язані вести щоденник практики, який складається у довільній формі, зручній для практиканта. Він повинен містити інформацію про виконання протягом робочого дня завдань та кількості годин роботи – у щоденнику фіксується інформація про виконання всіх пунктів індивідуального плану. Методист робить відмітку в індивідуальному плані практиканта про виконання роботи тільки тоді, коли вона зафіксована в щоденнику. Він повинен містити щоденні зауваження студента про свої спостереження щодо роботи в редакції; дані про проведену роботу; терміни і види робіт; проблеми, з якими зіткнеться студент під час проходження практики.
Пропонований зразок оформлення щоденника:


№ п/п

Зміст роботи

Зауваження студента про свої спостереження

Після закінчення практики студенти здають на кафедру політології, яка відповідає за її організацію, крім щоденника, також:2. Характеристику з місця практики, підписану керівником установи і завірену гербовою печаткою редакції ЗМІ.

3. Надруковані (випущені в ефір) один – два інформаційно-аналітич­них матеріали (радіо- чи телепередачі) в газеті (на радіо, телебаченні), де проходитиме практика.

4. Огляд-характеристику того друкованого видання (радіо, телебачен­ня), в якому студент практикуватиметься: кількість працівників редакції, від­діли, рубрики видання, жанри, які найчастіше використовуються журналістами, найактивніші кореспонденти, періодичність та політичний напрям ЗМІ.

5. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуальні завдання. Загальна і характерна форма звітності студента за практику – подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, матеріали, огляд, індивідуальний план, характерис­тика) подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуальні завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури.

У звіті повинна бути коротко і конкретно описана робота, особисто виконана студентом.

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і підготовки звіту, студентам після практики відводиться 5 – 6 днів. Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші звіту повинні бути зшиті. Звіт з практики захищається студентом перед комісією, призначеною завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практики від навчального закладу і за можливістю баз практики, викладачі кафедри, які читали студентам спеціальну дисципліну.

Запис “зарах”, “не зарах” вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно.

У разі не виконання практики, студент може бути відрахований з вузу.

Підписано до друку 29.04.2005 р. Формат 60х84/16.

Папір ксероксний. Гарнітура Times New Roman.

Ум. друк. арк. 3,0. Тираж 100. Зам. 621.


.......................................................................
76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Друкарня видавництва “Плай”Прикарпатського університету імені Василя Стефаника


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка