Методичні рекомендації для студентів історичного факультетуСторінка4/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4   5

Бухарцев Р. Г. Психологические особенности журналистского твор­чества: Материалы спецкурса. – Свердловск: Уральск. ун-т, 1976. – 67 с.

Вартанов Г. Короткий довідник газетного працівника. – К., 1989.

Вартанов Г. І., Шкляр В. І. Основи теорії журналістики. – К., 1997.

Вачнадзе Г. Н. Всемирное телевидение: Новые средства массовой ин­формации – их аудитория, техника, бизнес, политика. – Тбилиси: Ганатлеба, 1989. – 672 с.

Введение в теорию журналистики. Учеб. пособие. / Прохоров Е., Гуревич С., Ибрагимов А. и др. – М.: Высш. шк., 1980. – 287 с.Вербило С. Чи потрібна Україні “четверта влада”? // Віче. – 1994. – №8.

Взаимодействие средств массовой информации, народа и институтов влас­ти в процессе демократизации. – Минск, 1991.Владимиров В. Комерційна журналістика як галузь інформаційного бізне­су. – Луганськ, 1995.

Владимиров В. М. Основы журналистики в понятиях и комментариях: Учебное пособие. – Луганск: Изд-во ВУГУ, 1998. – 144 с.

Власенко А. СМК в современном мире. – М., 1990.

Ворошилов В. В. Журналистика: Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В., 1999.- 304 с.

Воспитательные функции средств массовой информации. – М., 1990.

Все про медіа регіонів України. – К., Осінь, 2000. – 151 с.

Гаджиев К. С. Средства массовой информации и политика (глава в учебнике “Введение в политическую науку”). – М., 1997.

Гейтс Б. Дорога в будущее / Пер. с англ. – М.: Диалог-Наука, 1997. – 315 с.

Гід журналіста: Збірка навчальних матеріалів, складена за французькою методикою вдосконалення працівників ЗМІ / Адаптація та упорядку­вання – Алла Лазарева. – К., 1999. – 96 с.Гір Г. Кабельне телебачення України. Стихія чи система. // Віче. – 2000. – №8.

Гордієнко Г. Входження України у всесвітню систему Інформації // Нова політика, 1999. – № 5.

Горохов В. М. Основы журналистского мастерства. – М.: Высш. шк., 1989.

Грачев М. Н. Средства массовой информации в социально – политическом поле. // http: // www. humanities. edu. ru

Григораш Д. С. Журналістка у термінах і виразах. – Львів: Вища шко­ла, 1974. – 295 с.

Гриценко О. М. Інформаційне суспільство і цілі державної політики

// Вісник. – Журналістика. – Випуск 9. – К.: ВПЦ “Київ. ун-т”, 2001.Гриценко О. Політика і преса: два вектори взаємодії // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2001, Випуск 21. – С. 137-138

Гриценко О., Кривошея Г., Шкляр В. Основи теорії журналістської діяльності. – К., 2000.

Гриценко О. М. Суспільство, держава, інформація. – К.: Інститут журналістики КНУ, 2001.

Гриценко О. М. Українська преса США І Канади (1991-1995 pp.). – К.: “Есе”, 1997.

Гриценко О. М., Шкляр В. І. Основи теорії міжнародної журналістики. –К.: Видав.-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. – 304 с.

Гриценко О. М., Шкляр В. І. Преса і політика: проблеми, концепції, досвід. – К.: Інститут журналістики КНУ, 2000.

Давидович В. Е. Грани свободы. – Л., 1990.

Даниленко Сергій. Європейська журналістика: система підготовки жур­налістів у Німеччині // Вісник Київ, ун-ту. Серія: Журналістика. – К., 1996. – Вип. 3. – С. 91- 99.

Даниленко С. І. Журналістські методи інформаційного забезпечення зов­нішньої політики держави. – К., 1997.

Даніель Корню. Етика ЗМІ / Пер. з франц. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 130 с.

Доломан Євмен. “Випадкові свавілля”, або “ЦеКа играет человеком” // Літературна Україна. – 1996. – 8 лютого.

Журналістика в умовах гласності. / А. 3. Москаленко, В. А. Качкан, І. Г. Ма­щенко та інші. – К.: Либідь, 1991. – 192 с.

Журналістика й проблеми формування нової політичної еліти в постко­муністичних державах. – К., 1996.

ЗМІ: поняттєвий апарат / За ред. А.З. Москален­ка. – К., 1997.

Засоби масової інформації: Українське законодавство. – К., 1995.

Засурский Я. Н. Роль средств массовой информации в обществе // Вест­ник Москов. ун-та. Серия 10: Журналистика. – 1995. – № 2. – С. 3 – 6.

Заярна О. Як переконати масову аудиторію: психологічні чинники ефективності пропаганди // Нова політика, 1999. – № 1.

Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – 2-е вид., перер. і доп. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

Землянова Л. М. Современная американская коммуникативистика. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 271 с.

Зерницька О. Інформація: вільний обмін чи взаємна залежність? // Політика і час. – 1995. – № 6.

Информационные жанры газетной публицистики: Хрестоматия. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 295 с.Игнатов Н. Г., Мотков С. И. Роль СМИ в процессе формирования общественного мнения // Вестник Москов. ун-та. Серия 10: Журналистика. –1997. – № 1. – С. 19 – 27.

Ирхин Ю. В. Политическая коммуникация / В учебнике “Политология”. – М.: Юрист, І999. – С. 306 – 326.

Іваненко В. Українська журналістика як елемент етнічної культури і фактор формування національної свідомості //Етнічна самосвідомість і національна культура. – К., 1991.

Іванов В. Ф. Законодавство і журналістика. Становлення правової бази в Україні та світовий досвід. – К., 1997.

Іванов В. Ф. Законодавче забезпечення механізму доступу до інформації. – К., 1997.

Іванов В. Ф. Теоретико-методологічні основи вивчення змісту масової комунікації. – К., 1996.

Інформаційна сфера як духовне явище / За ред. проф. А. Москаленка. – К.: Центр вільної преси, 1999. – 122 с.Каппон, Рене Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: Профе­сійний порадник / Пер. з англ. А. Іщенка. – К.: Вид. дім “Киево-Могилянська академія”, 2005. – 158 с.

Клямкин И. Почему трудно говорить правду // Новый мир. – 1990. – № 2.

Копиленко О. Л. Влада інформації. – К.: Україна, 1991. – 108 с.

Королько В. Г. ПР: наукові основи, методична практика. – К., 2001.

Костенко Н. Мас-медіа у виборах: ціннісні орієнтації політичної сфери // Політична думка. – 1999. – №4. – С. 110 – 120.

Коханець Л. Комітет захисту прав журналістів знову зводить “наклеп” // Голос України. – 2000. – 25 березня.

Кузнецова О. Д. Аналітичні методи в журналістиці: Навч. посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 120 с.

Кузнецова О. Журналістська етика та етикет: основи теорії, мето­дики, дослідження трансформації незалежних видань України, регулю­вання моральних порушень: Монографія. – Львів: Світ, 1998. – 412 с.

Кузнецова О. Генераційно-політичні показники політичного лідерства в державній пресі // Нова політика. – 2000. – № 2.

Латынов В. В. Политическая коммуникация (в курсе лекций “Полито­логия”). – М.: Зеркало, 1999. – С. 361 – 377.

Лизанчук В. В. Протиукраїнська агресія в телерадіоефірі //Дзвін. – 1998. – № 1. – С. 99 – 106.

Литвиненко О. Інформаційний простір та його захист // Віче. – 2000. – № 10.

Литвин В. Громадська думка у політичному контексті // Філософська і соціологічна думка. – 1994. – № 3 – 4.

Лігачова Н. Агітації без інформації // День. – 2000. – 14 січня.

Левченко Оксана. Сучасна міфотворчість в аудіовізуальному просторі України (документальне кіно) // Історична міфологія в сучасній ук­раїнській культурі. – К., 1998. – С. 83 – 119.

Лось Й. Бачити великі істини // Вісник Львівського університету. Серія журналістика, 2001. – Випуск 21. – С. 26 – 41.

Лук'яненко Є. Світовий інформаційний простір і Україна // Віче. – 1997. – № 11.

Любосветов Д. И. Радиовещание и аудитория: некоторые особенности взаимодействия // Вестник МГУ. Серия: Журналистика, 1999. – №3. – С. 3 – 16.

Макаренко Є. А. Європейське інформаційне право. – К., 2001.

Медиа в выборах: между политикой и культурой (контент-анализ политической прессы) /Под ред. Н. Костенко: – К.: Ин-т социол.НАНУ, 1999.Манаев О. Теоретичні витоки тоталітарної моделі масової комунікації // Філософська і соціологічна думка. – 1991. – № 5. – С. І5 – 20.

Мальцев В. А. Роль СМИ в политической системе общества (в учебнике “Основы политологии”). – М.: НТРК РСПП, 1997. – С. 291 – 296.

Масова інформація: Підручник /А. 3. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іва­нов, В. А. Вергун. – К.: Либідь, 1997. – 216 с.Мей Кристофер. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд / Пер. з англійської. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 220 с.

Мелещенко O. K., Різун В. В. Сучасні інформаційні мережі. – К., 1992.

Мельник М., Постільга В. ЗМІ і влада в Україні: як подолати корупцію? // Національна безпека і оборона. – 2001. – № 1. – С. 58.

Милосердов П. Декілька слів про силу друкованого слова // Факти і ко­ментарі. – 1999. – 11 вересня.

Миронченко В. Я. Інформаційне радіомовлення України. – К., 1996.

Михайлин І. Л. Історія української журналістики XIX століття: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 720 с.

Михайлин І. Л. Основи журналістики: Підручник. Вид. 3-е доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 284 с.

Міцкевич Е., Файєрстоун Ч. Телебачення і вибори. – К., 1994. – 95 с.

Моисеев В. А. Различия между паблик рилейшнз и журналистикой (в моно­графии “Паблик рилейшнз. Теория и практика”. – К., 1999. – С. 67- 80.

Москаленко А. Відкритий інформаційний простір і безпека України // Становлення інформаційно-рекламного простору України. – К., 1995.

Москаленко А. З. Вступ до журналістики: Підручник. – К., 1997.

Москаленко А. З. Два кити публіцистики. – К., 1997.

Москаленко А. З. Комунікативна політологія. Нові тенденції розвитку мас-медіа. – К., 1997.

Москаленко A. З. Основи журналістики: Тексти лекцій. – К.: ВГІЦ “Київсь­кий університет”, 1994. – 135 с.

Москаленко А. З. Вільна преса в демократичній державі. – К., 1995.

Москаленко А. з. Теорія журналістики: Підручник. – К.: ЕксОб, 1998. – 334 с.

Москаленко А. З., Губерський Л. В., Іванов В. Ф. Основи масово-інформаційної діяльності // Підручник. – К., 1999.

Мукомела Л. А. Уряд і ЗМІ Німеччини: друзі чи вороги? – К.: ЦВП, 2000.

Нагорняк Майя. Імідж сучасного радіожурналіста // Слобожанщина. – 1998. – №8. – С. 210 – 227.

Наджос А. Сила інформаційного лобіювання // Політика і час. – 2000. – № 9-10.

Нерух О. О. Першооснови журналістської творчості: Навчальний посібник. – X.: Світ дитинства, 2000. – 108 с.

Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник / А. З. Москален­ко, Л. В. Гу­бер­ський, В. Ф. Іванов. – К., 1999. – 634 с.Олексієнко Н. Проблема впливу ЗМІ на суспільства країн колишнього СРСР // Нова політика. – 1999. – № 6.

Операция “Свободное слово”. Попытка государственного переворота в Украине. – К., 2001.

Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студ. вузов по спец. “Журналистика” / Ред.-сост. С. Г. Корконосенко. – СПб.: Зна­ние, СПбИВЭСЭП, 2000. – 272 с.

Павлюк І. З. Митець як апологет політичної системи // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / За ред. М. М. Романюка. – Львів, 1997. – Вип 3/4. – С. 282 – 296.

Паславський І. І. ЗМІ в політичній системі демократичного суспільства // Зб. праць каф. укр. преси. – Вип. 2. – Львів. – 1996. – С. 49 –56.

Перевалов В. В. Культуроформирующие функции: состав, структура и место в системе функций журналистики // Вестник МГУ. Серия 10: Журналистика. – 1999. – № 5. – С. 3 – 21.

Петренко В. Комплекс підпорядкованості, або становлення засобів масової інформації в незалежній Україні // Віче. – 2001. – № 10. – С. 19-32 .

Петрів Т. І., Слісаренко І. Ю. Світові мас-медіа //Короткий довідник для студентів Інституту журналістики. – К.: Видав. центр “КНУ”, 1999.

Подолян М. П. Першооснови журналістської творчості. – К., 1997.

Полуэхтова И. А. Телевидение как механизм социального контроля // Вестник МГУ. – Сер. 18. Социология и политология. – 1998. – № 1.

Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика. – Львів: ПАІС, 2004 – 312 с.

Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер. – 2000. – 624 с.

Почепцова А. Телевізійна політична реклама// Нова політика. – 1998.

Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. – 2-е вид., доп. – К.: Вид. центр “Київський університет”, 1999. – 308 с.

Права человека: Сб. универс. и регион. междунар. документов. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 202 с.Приступенко Т. Право і журналістика: Посібник для студентів Інститу­ту журналістики. – К., 2000. – 36 с.

Приступенко Т. Свобода преси: її розуміння та реалізація в країнах да­лекого та близького зарубіжжя // Вісник Київ. ун-ту. Серія: Жур­налістика. – К., 1995. – Вип. 2. – С. 51- 60.

Публіцистика і тенденції розвитку світу: Збірник наук статей. – Львів: ЛДУ, 1999. – 176 с.Пугачев В. П. Средства массовой коммуникации в современном полити­ческом процессе // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. – 1995. – № 5.

Різун В. В. Загальна характеристика масово – інформаційної діяльності. – К., 2000.

Розкошний А. П. Лекції до спецкурсу “Преса і духовне життя суспільства”.

Роль засобів масової інформації в суспільно-культурному процесі в Україні. – К., 1993.

Роль мас-медіа у плюралістичному суспільстві. – К., 1996.

Рябкало В. А., Валевський О. Л. Пріоритети державної політики у формуванні інформаційної сфери та забезпечення свободи слова // Шляхи формування громадянського суспільства в Україні. Забезпечення права людини на свободу слова та інформацію. – Харків – 2001. – С. 9 – 14 .

Сарторі Карло. Око світу – телебачення. Від кременя до кремнію. – К., 1991.

Селиванов В. Парадокси свободи і демократії // Віче, 2000. – № 12.

Свитич Л. Г. Профессия: журналист. – М., 1996.

Свобода слова в Україні: стан, проблеми, перспективи. – К., 1997.Слисаренко И.Ю. Влияние средств массовой информации на между­народные процессы и внешнюю политику//Акценты: новое в журналистике и литературе. – Альманах. – Вып. 1-2 (8-9). – Воронеж: Воронежский универ­ситет, 1998.

Слісаренко І. Ю. Аналіз та прогноз у висвітленні міжнародної тематики українськими засобами масової інформації. – К., 1996.

Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління. – К.: МАУП. – 2001. – 103 с.

Слісаренко І. Ю. Проблеми політичного маркетингу в Україні // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2001. – Випуск 21. – С. 92 – 96.

Слободянюк Р. Д. Журналістська майстерність. – К., 1994.

Слободянюк Раїса, Шкляр В. Журналістський аналіз: суть і актуалізація поняття // Вісник КНУ. Серія: Журналістика. – К., 1996. – Вип. 3. – С. 21- 37.

Солганик Г. Я. Газетные тексты как отражение языковых процессов в современном обществе (1990-1994 гг.) // Журналистика и культура рус­ской речи. – М., 1996. – Вып. 1. – С. 13 – 25.

Соловьев О. М. и др. Демократия и социальная ответственность. – Влади­восток, 1989.

Становлення інформаційно-рекламного простору України. – К., 1995.Столярова Н. І. Свобода слова і контроль над засобами масової інформації // Шляхи формування громадянського суспільства в Україні. Забезпечення права людини на свободу слова та інформацію. – Харків, 2001. – С. 124 – 129.

Стюфляева М. Образные ресурсы публицистики. – М.: Мысль, 1982. – 176 с.

Стюфляева М. И. Человек в публицистике (Методы и приемы изображе­ния и исслед.). – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 143 с.

Суспільна думка і влада: механізм впливу / Під ред. А.А. Ручки. – К. 1993.

Сучасна українська журналістика: поняттєвий апарат / За ред. А. З. Мос­ка­ленка. – К., 1997.

Телерадіожурналістика. – Львів, 1997.

Теорія і практика радянської журналістики: Основи майстерності, про­блеми жанрів. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1989. – 323 с.

Теплюк В. М. Этика журналистского творчества. – М.: Мысль, 1980. – 172 с.

Теплюк В. М. Журналист меняет профессию. – Владивосток, 1990.

Терин В. П. Основные направления исследований теории массовой комму­никации // Социс. – 1997. – № 11.

Тертычный Александр. Пресс-релиз – сырье для журналиста // Журна­лист. – 2001. – № 8. – С. 75 – 78.

Тимошенко Н. Зв'язки із засобами масової інформації // Політика і час, 2000. – № 2 – 3.

Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопедичного словника / За ред. М. М. Романюка. – Львів, 1994 – 2002. – Вип. 1- 9.

Українська журналістика в контексті світової: 3б. наук. праць. – Вип. 4 (За заг. редакцією проф. Шкляра В.). – К.: Центр вільної преси, 1997 – 2000.

Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра / За заг. ред. проф. В. І. Шкля­ра. – К., 1998. – Вип. 3. – 180 с.

Українська журналістика – 99 / За ред. проф. А. З. Москаленка. – К.: Центр вільної преси, 1999. – 170 с.

Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1997.

Українська преса за межами України. – К., 1996.

Українське законодавство: Засоби масової інформації. – К.: IREX ПроМедіа Україна, 2000. – 256 с.Ученова В. В. Беседы о журналистике. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мол. гвардия, 1985. – 205 с.

Философские проблеми массовых информационных процессов. – М, 1990.Хоменко Т. Свобода вибору, свобода слова. // Вісник ЛНУ. Серія: журналістика, 2001. – Випуск 21. – С. 100 – 101.

Хто є хто в українських мас-медіа. – К., 1997.Цісак Войцех. Трансформація преси в Україні та Польщі в контексті суспільних змін (1989-1999). – К.: Центр цільної преси, 2000. – 218 с.

Чекмишев О. ЗМІ як ахіллесова п’ята української демократії // Роль ЗМІ у сприянні європейській інтеграції. – Європейська Комісія: Фонд “Європа XXI”, 2001.

Чекмишев О. Телебачення як останній енергоресурс // День. – 2001. – 4 трав.

Черняков Б. И. Фотография в изобразительной журналистике. – К., 1996.

Чертков В. Л. Авторское право в периодической печати. – М., 1989.

Чиж І. Роздержавлення ЗМІ: проблеми і перспективи // Віче, 1999. – № 1.

Чиж І., Іванов В. Законодавче регулювання діяльності комп’ютерних мас-медіа. – К.: Парламентське видавництво. 1999. – 16 с.

Чичановский А. А. В тенетах свободы. – М., 1995.

Чічановський А., Шкляр В. Інформаційний простір як глобальна проблема сучасності // Вісник КДУ. Серія: Журналістика. – К., 1995. – Вип. 2. – С. 41 – 49.

Чічановський А., Шкляр В. Політика, преса, влада. – К., 1993.

Чічановський А., Шкляр В. Світ інформації: особистість, суспільство держава. – К., 1995.

Чубукова О. Інформаційний вибух? Інформаційний голод // Віче, 2000. – № 2.

Шаповал Ю. Г. Личностные методы повышения эффективности средств массовой информации. – К., 1989.

Шахтемірова О. Засоби масової інформації та політичні орієнтації громадян України // Нова політика. – 1999. – № 2.

Шкляр В. І. Преса, парламент, президент //Українська журналістика в кон­тексті світової: 36. наук. праць. – Вип.3 (За заг. редакцією проф. Шкляра В.І). – К.: Центр вільної преси, 1999.

Шкляр В. І. Преса як засіб міжнародного спілкування // Конспект лекцій. Для студ. “Міжнародна журналістика”. – К., 1997.

Щербенко Е. Громадська думка і де її взяти // Віче. – 1999. – № 6.

Яцимірська О. Культура фахової мови журналіста. – Львів: ПАІС, 2004 – 332 с.

ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПОЛІТОЛОГІЯ
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
Навчально-ознайомлювальна практика в ЗМІ проводиться на ІІ курсі у ІV семестрі, тривалість практики – чотири тижні. Студенти проходять практику по одному-двоє чоловік (в одній редакції). Деканат історичного факультету разом з кафедрою політології погоджують з керівниками відповідних редакцій ЗМІ питання про порядок і час проведення практики. Практиканти працюють на посаді співробітників вказаних структур. Кафедра політології призначає факультетського керівника для організації практики і керівників з викладацького складу, які будуть закріплені за кожним студентом.

Щодо підготовки студентів для проходження практики кафедра організовує і проводить настановну нараду, на якій знайомить студентів з метою і завданнями практики, обсягом обов’язкових робіт для виконання, порядком ведення звітної документації, вимогами до студентів-практикантів. На настановну конференцію можуть бути запрошенні працівники редакцій, в яких відбуватиметься практика. Надалі керівник практики проводить систематичні консультації зі студентами-практикантами та контролює хід виконання запланованих робіт.
Метою практики є закріплення знань, отриманих студентами з теоретичного курсу “ЗМІ в політичному житті суспільства”, формування навичок практичної політичної діяльності в рамках ЗМІ, оволодіння методикою політологічного аналізу політичної інформації і поглиблення професійних інтересів майбутніх політологів.

Завданням практики є формувати у студентів системи професійних знань, умінь і навичок аналізу діяльності ЗМІ; навчити студентів викорис­товувати дослідницькі і емпіричні методи з вивчення політичної інформації та збирати фактичний матеріал для написання курсових, бакалаврських і дип­ломних робіт з даної проблематики; ознайомити студентів з системою діяльності ЗМІ; розвивати у студентів інтерес науково-дослідницької роботи, підвищити рівень їх політичної культури.

Зміст практики:

  • ознайомитися із органами масової інформації, режимом їх роботи;

  • бесіди з керівництвом вказаних структур з метою розуміння специфіки їхньої діяльності;

  • ознайомитися з роботою співробітників ЗМІ, скласти календарний план на весь період практики;

  • брати участь у роботі співробітників ЗМІ і дослідити рівень ефективності їх діяльності;

  • студенти повинні виконувати прийняті на базі практики правила охорони праці і протипожежної безпеки, пройти інструктаж;

  • встановити взаємозв’язки між теоретичними положеннями та прак­тичною роботою в ЗМІ;

  • самостійно спостерігати, аналізувати діяльність редакцій ЗМІ, визна­чити шляхи оптимізації їх діяльності;

  • вести документацію навчально-ознайомлювальної практики і підго­тувати звіт про роботу.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка