Методичні рекомендації для студентів історичного факультетуСторінка2/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4   5
Тема: Методологічні проблеми журналістики (4 год.)
ПЛАН:

Перше заняття (2 год.)

1. Теоретичні засади ЗМІ.

2. Теорія масових комунікацій Г. М. Маклюена.

Друге заняття (2 год.)

1. Об’єкт і предмет журналістики.

2. Риси та класифікація ЗМІ.

3. Принципи та функції ЗМІ.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Авторитарна модель журналістики, тоталітарна модель журналістики, ліберальна модель журналістики, соціально відповідальна модель журналістики, масові комунікації, журналістика, інформація, предмет журналістики, об’єкт журналістики, громадська думка, “четверта влада”, засоби масової інформації, інформаційна влада, комерційні, державні, суспільно-правові мас-медіа, принципи мас-медіа, функції ЗМІ.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. На семінарське заняття підготувати (одному із студентів) розгорнутий теоретико-аналітичний реферат з актуальної політичної проблеми сучасної України, що має пряму чи опосередковану дотичність до медіальної сфери або знаходить у ній різнобічне висвітлення.

2. На друге заняття студенти добирають з друкованих чи аудіовізуальних ЗМІ якісні журналістські публікації, в яких йдеться про сучасний стан української політики та обговорюють їх на семінарському занятті з погляду професійної довершеності.
РЕФЕРАТИ І ПОВІДОМЛЕННЯ:

1. Місце і роль ЗМІ в політичній системі демократичного суспільства.

2. Портрет політичного лідера в журналістиці.

3. Основні принципи взаємодії ЗМІ та громадської думки.

4. Політична журналістика як система спеціалізованих програм та засобів ЗМІ.

5. Цілі, методи і засоби в політиці та журналістиці.

6. Порівняльна характеристика демократичних і тоталітарних ЗМІ.
ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ:

1. Назвіть основні проблеми методології журналістики.

2. Які ознаки авторитарних мас-медіа? .

3. Охарактеризуйте тоталітарну модель мас-медіа.

4. Що таке ліберальні ЗМІ?

5. Чому соціально відповідальні ЗМІ характерні для високо розвинутих демократичних суспільств?

6. Які дві моделі ЗМІ для сучасних країн виділив Деніс Ман-Кваль?

7. Якими є основні підходи щодо визначення поняття журналістика?

8. Що є об’єктом і предметом вивчення журналістики?

9. Дайте визначення терміну “засоби масової інформації”.

10. Чому ЗМІ вважають особливим соціальним інститутом?

11. Що таке інформаційна влада?

12. Чому ЗМІ називають сьомою великою державою або “четвертою владою”?

13. Яким чином мас-медіа формують громадську думку?

14. Які підсистеми ЗМІ ви знаєте?

15. Назвіть основні риси ЗМІ.

16. За якими ознаками класифікують ЗМІ?

17. За якими принципами добираються теми публікацій у ЗМІ?

18. Які форми організації сучасних мас-медіа ви знаєте? Охарактеризуйте їх. Наведіть приклади.

19. Виявіть сутність та основи формування принципів журналістики.

20. Які загальні функції виконують ЗМІ в суспільстві?

21. Обґрунтуйте спеціальні функції сучасних ЗМІ.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Владимиров В. М. Основы журналистики в понятиях и комментариях: – Луганск: Изд-во ВУТУ, 1998.

2. Вступ до журналістики / Текст лекцій В. Здоровеги / – Львів, 1998. – С. 5–28.

3. Горохов В. Основы журналистского мастерства. – М.: Высш. шк., 1974 – 295 с.

4. Гриценко О. Політика і преса: два вектори взаємодії // Вісник Львів. університету. Сер. жур-ки, 2001. – Вип. 21.

5. Гриценко О. М., Шкляр В. І. Основи теорії міжнародної журналістики. – К.: Вид. – полігр. центр “Київський університет”, 2002. – 304 с.

6. Засурский Я. Н. Концепция Ф. Сиберта, Т. Петерсона, У. Шрамма // Буржуазные теории журналистики (Критический анализ). – М.: Мысль, 1980.­ – С. 9 – 25.

7. Засурский Я. Н. Роль СМИ в обществе // Вест. Моск. ун-та. Серия 10: Журналистика, 1995. – № 2.

8. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – 2-е вид., перер. і доп. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с.

9. ЗМІ в політичній системі // Політологія / За ред. О. Семківа – Львів. – 1994. – С. 429 -445.

10. Игнатов Н. Г., Мотков С. И. Роль СМИ в процессе формирования общественного мнения. // Вестник Москов. ун-та. Серия 10: Журналистика. – 1997. – № 1. – С. 19 – 27.

11. Копиленко О. Л. Влада інформації. – К.: Україна, 1991.

12. Мадисон А. Маршал Маклюен и информационные войны // www.smi.ru (14.01.2000).

13. Манаєв О. Т. Теоретичні витоки тоталітарної моделі масової комунікації // Філософська і соціологічна думка. – 1997. – № 5. – С. 15-20.

14. Масова інформація: Підручник / А. Москаленко, Л. Губерський, Ф. Іванов. – К.: Либідь, 1997.

15. Мей Кристофер. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд. / Пер. з англійської. – К.: “К.І.С.”, 2004. – XIV с., 220 с.

16. Михайлин І. Л. Основи журналістики: Підручник. Вид. 3-е доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 284 с.

17. Москаленко А. З. Теорія журналістики. – К.: ЕксОб, 2002. – 334 с.

18. Паславський І. І. ЗМІ в політичній системі демократичного суспільства // Зб. праць каф. укр. преси. – Вип. 2. – Львів. – 1996. – С. 49 –56.

19. Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика. – Львів: ПАІС, 2004. – 312 с.

20. Роль комунікацій у політиці // Пугачов В., Соловьов В. Введение в политологию. – М., 2001.

21. Сучасне і майбутнє журналістики в плюралістичному суспільстві. – К., 1999. – С. 256 – 262.

22. Шкляр В. І. Политика и СМИ. – Одесса, 1990.

СЕМІНАР 3.
Тема: Сутність та історія зародження

друкованих ЗМІ й інформаційних агентств (2 год.)
ПЛАН:

1. Газетні видання: їх види, ознаки та класифікація.

2. Журнальні видання: поняття, особливості, характеристика.

3. Виникнення, типи та діяльність інформаційних агентств.


ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Газетні видання, додатки до газет, газети – дайджести, тижневики – газети, журнальні видання, альманахи, тижневики – журнали, дайджести – журнали, інформаційні агентства, лазерна газета, масова інформація.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Зі спеціалізованого та масового періодичного видання студенти добирають по одному якісному матеріалові й на семінарському занятті порівнюють форми їх подання на газетних чи журнальних шпальтах, змістові відмінності, а також особливості стилю та манери викладу політичного фактологічного матеріалу.

2. На основі сучасних друкованих ЗМІ в Україні зробити їх повну класифікацію.

РЕФЕРАТИ І ПОВІДОМЛЕННЯ:

1. Свобода слова як обов’язковий елемент демократичного суспільства.

2. Роль друкованих ЗМІ у формуванні політичної культури і свідомості.

3. Особливості подачі політичної проблематики в друкованих ЗМІ.

4. Специфіка прямої та опосередкованої участі ЗМІ у політичних процесах.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ:

1. Що таке газета і які види газетних видань ви знаєте?

2. Назвіть комунікативні особливості газетних видань.

3. За якими ознаками характеризують газети?

4. Опишіть функції газет та прийоми їх впливу на читачів.

5. Чим подібні і відмінні газетні та журнальні видання?

6. За якими ознаками характеризують журнали?

7. Обґрунтуйте специфіку журналу та його функції.

8. Назвіть різновиди журнальних видань.

9. Хто є засновником найпершого в світі інформагентства?

10. Назвіть види, типи і охарактеризуйте специфіку інформагентств як засобу масової інформації.

11. Опишіть діяльність найвідоміших інформагентств світу.

12. Охарактеризуйте відомі сучасні інформагентства України.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Аналитические жанры газеты: Хрестоматия. – М.: Изд-во МГУ, 1989.

2. Вартанова Е. Л. Европейские информационные агентства и Россия во второй половине ХІХ века // Вестник Моск. ун-та. Сер. журналистика. – 1991. – № 2. – С. 88.

3. Гарсайд Ч. Издательство газеты как предпринимательство на Западе // Международная жизнь. – 1993. – № 10.

4. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах. – Львів: Вища школа, 1974. – 295 с.

5. Гриценко О. Політика і преса: два вектори взаємодії // Вісник Львів. ун-ту. Серія журналістики, 2001. – Вип. 21 – С. 137 – 139.

6. Гутиря І. Тиражна і цінова політика редакції періодичного видання // Українська журналістика – 99 / За ред. А. Москаленка.– К., 1999 - С. 65-70.

7. Друковані та електронні ЗМІ України: Довідник: У 3 ч. – К., 1999

8. Каппон, Рене Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: Профе­сійний порадник / Пер. з англ. А. Іщенка. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. – 158 с.

9. Кузнецова О. Генераційно – політичні показники політичного лідерства в державній пресі // Нова політика. – 2000. – № 2.

10. Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації: Навч. посіб. – Львів, 2003.

11. Кузнецова О. Д. Класифікація газет України // Українська періодика: історія і сучасність, Львів, 1993. – С. 133 – 136.

12. Кузнецова О. Д. Спроба класифікації сучасних журнальних видань України // Збірник праць науково – дослідного центру періодики. Вип. 2. – Львів, 1995. – С. 174 – 180.

13. Паславський І. І. Преса як особливий вид підприємництва // Ґенеза – експерт, 1998 – № 5 – С. 44 – 48.

14. Цісак Войцех. Трансформація преси в Україні та Польщі в контексті суспільних змін (1989 – 1999).– К.: Центр вільної преси, 2000. - 218 с.

15. Шкляр В. І. Преса і політичний процес в Україні // ЗМІ й утвердження державного суверенітету України. – Львів, 1993. – С. 69 – 73.

16. Шкляр В. І. Преса як засіб міжнародного спілкування // Конспект лекцій для студ. “Міжнародна журналістика”. – К., 1997.СЕМІНАР 4.
Тема: Аудіовізуальні ЗМІ: специфіка та структура (2 год.)
ПЛАН:

1. Поняття про радіо, його специфіка та види.

2. Суть, структура, основні риси і типи телебачення.

3. Атрибутивні особливості радіо – й тележурналістики.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Радіо, радіомовлення, радіоканал, радіопередавач, радіостанція, радіосту­дія, телебачення, супутникове і кабельне телебачення, стереобачення, цифро­вий телевізор, об’ємне телебачення, Інтернет, електронна пошта (е-mail), електронні банки даних, телеконференція, відеогазета.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Переглянути та зробити комплексний (тематичний, жанровий, якісний, особистісно-журналістський) письмовий порівняльний опис двох (за самостій­ним вибором студента) спеціалізованих програм із політичної проблематики: однієї – української радіо - чи телепрограми, а іншої – зарубіжної.

2. На основі сучасних аудіовізуальних ЗМІ в Україні зробити їх повну класифікацію.

3. Назвати вітчизняні радіо- і телеканали за формами організації.


РЕФЕРАТИ І ПОВІДОМЛЕННЯ:

1. Сучасна аудіовізуальна журналістика і формування нової української еліти.

2. Роль аудіовізуальних ЗМІ у формуванні громадянського суспільства.

3. Аудіовізуальні ЗМІ як об’єкт впливу владних структур.

4. Аудіовізуальні ЗМІ як носії та виконавці політичних функцій.

5. Традиційні і новітні способи впливу аудіовізуальних ЗМІ на аудиторію.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ:

1. Що таке радіомовлення?

2. Специфіка радіомовлення і типи радіопередач.

3. Назвіть переваги і недоліки радіомовлення.

4. Коли і з якої причини виникло телебачення?

5. Види та характеристика телепередач.

6. Охарактеризуйте технічні новинки телебачення.

7. У чому специфіка телекомунікації?

8. Які ви знаєте виражальні засоби радіо і телебачення?

9. Якою є організаційна структура аудіовізуальних ЗМІ України?

10. Порівняйте аналітичні прийоми у політології та аудіовізуальній журналістиці.

11. Проаналізуйте діяльність аудіовізуальних ЗМІ напередодні і під час виборів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Багиров Э. Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды. Учеб. пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 119 с.

2. Вачнадзе Г. Н. Всемирное телевидение. Новые СМИ – их аудитория, техника, бизнес, политика. – Тбилиси: Ганатлеба, 1989. – 672 с.

3. Від кременя до кремнію / Під ред.. Дж. Джованіні. – М., 1990.

4. Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації: Навч. посіб. – Львів, 2003. – 182 с.

5. Кузнецова О. Д. Аналітичні методи в журналістиці: Навч. посіб. – Львів, 2000. – 120 с.

6. Левченко О. Сучасна міфотворчість в аудіовізуальному просторі України (документальне кіно) // Історична міфологія в сучасній українській культурі. – К., 1998. – С. 83 – 119.

7. Лизанчук В. В. Радіомовлення в системі ЗМІ // Телевізійна й радіожур­налістика. – Львів, 1999. – 314 с.

8. Любосветов Д. И. Радиовешание и аудитория: некоторые особенности взаимодействия // Вестник Московського ун-та. Серия: журналистика. – 1999. – № 3. – С. 3 – 16.

9. Марченков В. Первый радиотехник А. Попов // Радио. – 1995. – № 1 – 3.

10. Мащенко І. Глобальне телебачення. –К., 1992. – 232 с.

11. Мащенко І. Горизонти всесвітнього телебачення. – К., 1994.

12. Миронченко В. Я. Інформаційне радіомовлення України. – К., 1996.

13. Міцкевич Е., Файєрстоун Ч. Телебачення і вибори. – К., 1994.

14. Нагорняк Майя. Імідж сучасного радіожурналіста // Слобожанщина. – 1998. – № 8. – С. 210 – 227.

15. Нечай О. Ф. Ракурсы: о телевизионной коммуникации и эстетике. – М., 1990. – 117 с.

16. Паславський І. І. Політична реклама в телепросторі України // Телевізійна і радіожурналістика / Зб. наук. – метод. праць. – Вип. 2. – Львів, 1999. – С. 229 – 235.

17. Сарторі Карло. Око світу – телебачення. Від кременя до кремнію. – К., 1991.

СЕМІНАР 5.
Тема: Мас-медіа та політична свідомість громадян (2 год.)
ПЛАН:

1. Поняття та основні способи політичного маніпулювання свідомістю громадян.

2. Методи суспільної маніпуляції вітчизняними мас-медіа.

3. Моделі Гайбера Джонсона відносин держави і журналіста.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Маніпулювання, політична свідомість, політичне маніпулювання, полі­тичні технології, відверта неправда, напівправда, навішування ярликів, замовчування, дозування інформації, “непряма атака” та ін.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

Підібрати типові приклади політичного маніпулювання у різних ЗМІ, систематизувати матеріал, зробити детальний аналіз (опис) одного (кількох) із методів політичного маніпулювання, акцентуючи на методиці збору, інтерпре­туванні та представленні політичного матеріалу.


РЕФЕРАТИ І ПОВІДОМЛЕННЯ:

1. Мас-медійні політичні технології.

2. ЗМІ як дзеркало суспільно-політичних відносин.

3. Теоретичні та практичні методи маніпулювання свідомістю через аудіовізуальні ЗМІ.

4. Поняття і феномен політичної інформації.

5. ЗМІ як інструмент і засіб реалізації політичних інтересів.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ:

1. Що таке політичне маніпулювання?

2. У чому, на вашу думку, особливість сучасної політичної свідомості гро­мадян України?

3. Які універсальні способи маніпуляції свідомістю громадян через ЗМІ ви знаєте?

4. У працях яких теоретиків досліджується проблема політичного маніпу­лювання?

5. Назвіть способи обмеження політичного маніпулювання.

6. Які методи маніпуляції найчастіше використовують сучасні вітчизняні мас-медіа?

7. Чому маніпуляція за допомогою ЗМІ вважається основною політичною технологією?

8. Опишіть технічні способи маніпулювання свідомістю читачів, глядачів, слухачів.

9. Проаналізуйте моделі Гайбера Джонсона відносин держави, як офіцій­но­го джерела інформації і журналіста, який з нею співпрацює.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Бауман Ю. Міфологія в суспільній свідомості України (аналіз української преси) // Історична міфологія в сучасній українській культурі. – К., 1998. – С. 5 – 67.

2. Бень Орися. Мас-медіа як засіб маніпуляції свідомістю // Політекс. – Львів: Центр політичних досліджень, 2004. – С. 59 – 62.

3. Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 125с.

4. Грачев М. Н. Средства массовой информации в социально-политическом поле. // http: // www. humanities. edu. ru

5. Доценко Е. Психология манипуляции. – М., 1996.

6. Заярна О. Як переконати масову аудиторію: психологічні чинники ефективності пропаганди // Нова політика, 1999. – № 1.

7. Ермаков Ю. Власть слова и массовое сознание // Архетип. – 1996. – ч. 2.

8. Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб., 1995.

9. Лобокін М. Маніпуляційні впливи в системі політичних технологій. // Школа політичної аналітики. // www. spa. org. ua.

10. Політологічний енциклопедичний словник: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна. – К., 1997.

11. Стецишин О. Як нас дурять. // Експрес. – 2004. – 16 – 23 вересня.

12. Сучасна інформаційна політика / За ред. проф. А. Москаленка. – К.: Центр вільної преси, 1999.
СЕМІНАР 6.
Тема: Правові основи діяльності

засобів масової інформації (2 год.)
ПЛАН:

1. Поняття про свободу слова та цензуру ЗМІ.

2. Діяльність журналістів у законодавствах розвинутих країн та міжна­родних правових документах.

3. Конституційно-правовий статус ЗМІ в Україні.


ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Свобода слова, свобода преси, свобода діяльності, свобода творчості, економічна свобода, політична свобода, партійність мас-медіа, право, закон, незалежна преса, плюралістична преса, цензура, міжнародні документи, норми професійної етики журналіста, інформаційний простір.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. На семінарському занятті обговорити основні статті Конституції та інших законів України щодо діяльності у сфері мас-медіа.

2. З друкованих або аудіовізуальних ЗМІ студенти добирають журналіст­ські матеріали (теле- або радіопередачі), які свідчать про свободу слова, творчості, незалежність думки журналістів або ж навпаки, про наявність цензури в засобах масової інформації.

РЕФЕРАТИ І ПОВІДОМЛЕННЯ:

1. Свобода слова як найважливіше завоювання і гарант демократичного суспільства.

2. Цензура – перша ознака тоталітарного політичного режиму.

3. Обмеження свободи слова як свідчення кризових тенденцій в суспільстві.

4. Світовий та національний інформаційний простір.

5. Міжнародні правові документи щодо діяльності мас-медіа.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ:

1. Що таке свобода слова?

2. Які основні типи свободи ви знаєте?

3. Дайте визначення: свобода преси.

4. Поняття «цензура» та міра її використання у державах з різними політичними режимами.

5. У яких міжнародних правових документах сформовані основні засади свободи преси та творчості?

6. Які статті Конституції гарантують журналістам право на свободу слова, преси та творчості?

7. Проаналізуйте основні статті законів України щодо діяльності мас-медіа.

8. Яке співвідношення між законодавчо визначеними правами і обов’язками вітчизняних журналістів та реальною дійсністю?

9. Порівняйте правові основи діяльності вітчизняних та зарубіжних засобів масової інформації.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Білоус А. О. Політико-правові системи: світ і Україна – К., 1997.

2. Гвоздєв В. Свобода преси в сучасному суспільстві: генезис, зміст, структура. – К., 2000.

3. Гриценко О., Шкляр В. Конституційно-правовий статус ЗМІ в суспільст­ві // Основи теорії міжнародної журналістики. – К.: “Київський університет”, 2002. – С. 73 – 84.

4. Закон України “Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні”. – К., 1992.

5. Закон України “Про інформацію”. – К., 1992.

6. Закон України “Про телебачення і радіомовлення”. – К., 1993.

7. Закон України “Про інформаційні агентства”. – К., 1995.

8. Законодавча влада і преса. – К., 1997.

9. Іванов В. Ф. Законодавство і журналістика. Становлення правової бази в Україні та світовий досвід. – К., 1997.

10. Іванов В. Ф. Правові засади діяльності українських мас-медіа // Вісник Львів. ун-ту. Серія журналістики, 2001. – Вип. 21. – С. 58 – 65.

11. Костенко Н. Українські мас-медіа та свобода інформації // Політична думка. – 1994. – № 4. – С. 48 – 56.

12. Місьо М. Правничі засади діяльності журналістів в Україні. – Львів, 2000.

13. Москаленко А. З. Нормативна база діяльності преси // Теорія журна­лістики. Навчальний посібник. – К.: “Експрес-об’ява”, 1998. – С. 81 – 169.

14. Потятиник Б. Проблема свободи слова в масовій комунікації сучасної України // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1999.

15. Права человека: Основные международные документы. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 202 с.

16. Приступенко Т. Право і журналістика: Посібник для студентів Інституту журналістики. – К., 2002. – 36 с.

17. Приступенко Т. Свобода преси: її розуміння та реалізація в країнах далекого та близького зарубіжжя // Вісник Київ. ун-ту. Серія: Журналістика. – К., 1995. – Вип. 2. – С. 51 – 60.

18. Рябкало В. А., Валевський О. Л. Пріоритети державної політики у формуванні інформаційної сфери та забезпечення свободи слова // Шляхи формування громадянського суспільства в Україні. Забезпечення права людини на свободу слова та інформацію. – Харків, 2001. – С. 9 – 14.

19. Україна: інформація і свобода слова. – К., 1997.

20. Українське законодавство: Засоби масової інформації – К.: IREX ПроМедіа Україна, 2000. – 256 с.

21. Чиж І., Іванов В. Законодавче регулювання діяльності комп’ютерних мас-медіа. – К.: Парламентське видавництво, 1999. – 16 с.


СЕМІНАР 7.
Тема: Вплив ЗМІ на формування

та функціонування політичної влади (2 год.)
ПЛАН:

1. Поняття, риси та етапи розвитку парламентської публіцистики.

2. Мас-медіа та виборчий процес.

3. Політична реклама та імідж кандидатів у депутати.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Парламентська публіцистика, політична влада, акредитація ЗМІ, імідж, прес-центр, прес-бюро, прес-конференція, прес-реліз, прес-служба, прес-секретар, політичні вибори, виборчі системи, політична реклама, агітація, пропаганда, політичні технології, ефективність і впливовість ЗМІ.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

З друкованих ЗМІ студенти добирають яскраві приклади парламентської публіцистики, відвертої або прихованої політичної реклами, “іміджевих” публікацій та пропонують їх для обговорення на семінарському занятті, акцентуючи при цьому увагу на редакційних та авторських досягненнях чи, навпаки, на невдачах.


РЕФЕРАТИ І ПОВІДОМЛЕННЯ:

1. Портрет політичного лідера в журналістиці.

2. Аудіовізуальні ЗМІ як засіб боротьби за владу та інструмент суспільного тиску.

3. Роль ЗМІ у висвітленні діяльності трьох гілок влади.

4. Застосування аудіовізуальних ЗМІ у процесі іміджмейкерства.

5. Особливості парламентської публіцистики в Україні.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ:

1. Дайте визначення поняттю парламентська публіцистика.

2. Назвіть основні етапи розвитку української парламентської публіцистики.

3. Які ви знаєте ознаки парламентської публіцистики?

4. Що таке акредитація журналіста?

5. Прес-центри: де відкриваються і яку функцію виконують?

6. Що таке прес-бюро та його функції?

7. Які основні функції прес-секретаря?

8. Які є форми організації прес-служби?

9. Назвіть переваги і недоліки вітчизняної парламентської публіцистики.

10. Які визначальні риси зарубіжної парламентської публіцистики (на прикла­ді однієї з країн світу)?

11. Порівняйте діяльність вітчизняної і зарубіжної парламентської публіцис­тики.

12. Що таке політична реклама та яке її значення?

13. Проаналізуйте роль ЗМІ у формуванні політичного іміджу кандидата в депутати.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Базів В. Парламент може бути таким же тираном, як і король // Молодь України. – 1995. – 11 кв.

2. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному олімпі. – К., 1993.

3. Гой В. М. Особливості парламентської публіцистики // Українська жур­на­лістика: Генезис і сучасні проблеми // Вісн. Львів. ун-ту, Сер. журналістики. – Вип. 17 – Львів, 1992 – С. 21 – 24.

4. Гриценко О. М. Інформаційне суспільство і цілі державної політики // Вісник. – Журналістика. – Випуск 9. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2000.

5. Костенко Н. Мас-медіа у виборах: ціннісні орієнтири політичної сфери // Політична думка. – 1999. – № 17.

6. Медиа в выборах: между политикой и культурой (контент-анализ поли­тической прессы) / Под ред. Н. Костенко: – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1999.

7. Миронов А. С. Создание политического имиджа кандидата как главное средство освещения предвыборной кампании // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. жур­налистики. – 1996. – № 3. – С. 36 – 44.

8. Паславський І. І. Вплив преси на формування та функціонування політичної влади // Зб. праць наук.-досл. Центру періодики – Львів, 1996/1997. – Вип. 3 / 4. – С. 347 – 378.

9. Паславський І. І. Парламентська публіцистика: особливості, здобутки і прорахунки // Збір. праць каф. укр. преси. – Львів, 2000. – С. 233–239.

10. Паславський І. І. Парламентські вибори: кампанії та роль ЗМІ // Політичний процес в Україні: Стан і перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – Львів, 1998. – С. 102 – 108.

11. Паславський І. І. Політична реклама в телепросторі України // Телевізійна й радіожурналістика (Історія, теорія, практика: погляд у майбутнє) Зб. наук.-метод. праць. – Вип. 2. – Львів, 1999. – С. 229 – 235.

12. Чічановський А., Шкляр В. Політика, преса, влада. – К., 1993.

13. Шкляр В. І. Преса, парламент, президент // Українська журналістика в контексті світової: Зб. наук. праць. – Вип. 3. – К.: Центр вільної преси, 1999.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка