Методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу відділення психології філософського факультету у вивченні курсу "психологія конфлікту"Скачати 227.21 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір227.21 Kb.
#10268
ТипМетодичні рекомендації
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Львівський національний університет імені Івана Франка


філософський факультет

кафедра психології

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ курсу відділення психології філософського факультету

У ВИВЧЕННІ КУРСУ

"ПСИХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ"Львів


Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка

2012


Рекомендовано

Вченою радою філософського факультету

Протокол №Розглянуто на засіданні

кафедри психології
Протокол 9 від 20.12. 2011 рокуУклала

Грабовська Софія Леонідівна

Авторська редакція
Відповідальна за випуск

завідувач кафедри психології філософського факультету Грабовська Софія Леонідівна


Технічне оформлення

Заходило Наталія Григорівна
Методичні рекомендації для студентів

ІІІ курсу спеціальності Психологія


філософського факультету у вивченні курсу

"ПСХОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ"

Формат 60х84/16. Папір друк. № 3. Умовн. друк. арк. . Обл.-вид. арк. .

Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка.

79000, Львів, вул. Дорошенка, 41.


Мета та завдання навчальної дисципліни

Цільова аудиторія: курс розрахований на студентів відділення психології філософського факультету, які вже прослухали курси загальної, соціальної та вікової психології. Психологія конфлікту належить до прикладних дисциплін і базується на знаннях про загальні закономірності, механізми, явища психіки.

Мета курсу: ознайомити студентів з психологічними причинами конфліктів, механізмами їх запобігання, перебігу та розв’язання.

Завдання курсу: вивчиши курс, студенти повинні знати:

 • сутність теорій конфлікту в психології;

 • природу і причини конфліктів;

 • типологію конфліктів;

 • анатомію конфлікту, його розвиток;

 • стилі і стратегії поведінки в конфлікті;

 • процедури примирення (переговори, посередництво, фасилітація, експертна порада), їх особливості, особливості та правила проведення;

 • шляхи психокорекції конфліктної поведінки;

 • вплив вікових особливостей особистості на її поведінку в конфлікті.

Студенти повинні вміти: • аналізувати конфліктну ситуацію та конфлікт;

 • складати карту конфлікту;

 • визначати причини конфлікту;

 • користуватися методиками для визначення конфліктності та агресивності особистості, наявності внутрішнього конфлікту, схильності до певних стилів поведінки в конфлікті, вмінь та рис, потрібних людині для здійснення процедур примирення;

 • готувати і проводити переговори та інші процедури примирення;

 • проводити тренінги (психокорекційні, навчальні);

 • проводити психокорекцію неадекватної, нерезультативної поведінки в конфлікті, конфліктних, агресивних рис особистості, внутрішнього конфлікту.


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУНазва теми

Кількість годин

Лекції

Денна/заочна форма

Практ. заняття

Денна/заочна форма

Самостійна

робота

Денна/заочна форма

1

Предмет, методи і завдання психології конфлікту

1/1
2/

2

Природа і причини конфліктів

1/1

2/

8/3

3

Типологія конфліктів

1/1

1/

8/3

4

Структура, розвиток, аналіз конфлікту

2/1

2/

10/3

5

Стилі і стратегії поведінки особистості в конфлікті

1/1

1/

8/3

6-7

Процедури примирення. Переговори

1/1

1/

8/3

8

Посередництво у розв’язанні конфліктів

1/1

1/

8/3

9

Фасилітація та експертна порада

1/

1/

8/3

10

Внутрішній конфлікт

2/1

2/

10/3

11

Психокорекція конфліктної поведінки

2/1

2/

12/3
Загалом

13/10

13/

82/30
 • Загалом: 108 год.Програма навчальної дисципліни “Психологія конфлікту”

Змістовний модуль 1 Природа і причини конфлікту.

ТЕМА 1. Предмет, методи і завдання психології конфлікту


Виникнення і розвиток психології конфлікту як наукової дисципліни. Об’єкт і предмет психології конфлікту. Методи психології конфлікту. Місце психології конфлікту в системі психологічних дисциплін. Завдання психології конфлікту.

ТЕМА 2. Природа і причини конфліктів


Конфліктогенна ситуація і конфлікт. Теорії конфлікту в психології. Конфлікт: добро чи зло? Спір і суперечка. Конфлікт і агресія. Конфлікт як процес. Причини конфліктів. Риси та індивідуальні особливості особистості. Пастка відповідальності як причина конфліктів. Вікові особливості особистості і причини конфліктів.

ТЕМА 3. Типологія конфліктів


Конфлікти: конструктивні і деструктивні, емоційні і ділові, глобальні і локальні, гострі і хронічні, короткочасні і тривалі, антагоністичні та неантагоністичні.

Внутрішньоособистісний конфлікт.

Міжособистісні конфлікти.

Конфлікт взаємин. Інформаційний конфлікт. Конфлікт цінностей. Конфлікт інтересів. Конфлікт структурний. Вік особистості як основа для класифікації конфліктів.


ТЕМА 4. Структура, розвиток, аналіз конфлікту


Структура конфлікту: проблема, сторони, позиції. Конфлікт як процес. Розвиток конфлікту на рівні емоцій. Розгортання суперечки у відкрите протистояння. Аналіз конфлікту. Карта конфлікту. Конфліктологічна експертиза.

ТЕМА 5. Стилі і стратегії поведінки особистості в конфлікті


Сітка стилів поведінки особистості в конфлікті К. Томаса та Кілмена. Аналіз позитивних і негативних сторін цих стилів. Взаємодія партнерів в конфлікті з різними комбінаціями стилів поведінки в конфлікті та проблема розв’язання (або ескалації конфлікту). Визначення стилів поведінки особистості в конфлікті.

ТЕМА 6. Процедури примирення


Розгортання та розв’язання конфлікту. Підходи та моделі розв’язання конфліктів в психології. Фасилітація. Переговори. Посередництво. Експертна порада. Консультування. Арбітраж. Суд. Роль психолога в процедурах примирення.

ТЕМА 7. Переговори


Основні підходи і концепції переговорів. Підготовка до переговорів. Роль психолога в підготовці переговорів. Протистояння емоційному тиску партнера в переговорах. Етапи переговорів. Принципи позиційних і принципових переговорів. Підписання угоди.

ТЕМА 8. Посередництво у розв’язанні конфліктів


Коли виникає необхідність у посередництві в розв’язанні конфліктів? Моделі посередництва. Посередницька служба і психологія конфлікту. Вимоги до особистості посередника. Процедура посередництва: етапи, правила. Своєрідність посередництва в різних сферах життя: міжнародні конфлікти, трудові спори, сімейні конфлікти тощо.

ТЕМА 9. Фасилітація, експертна порада


Процедура фасилітації як процедури примирення. Вимоги до особистості фасилітатора. Правила фасилітації. Своєрідність експертної поради як процедури допомоги у розв’язанні конфліктів. Психолог як експерт. Група як експерт. Прийняття рішення в групі: методики активізації мислення експертів.
ТЕМА 10. Внутрішній конфлікт

Природа та причини внутрішніх конфліктів. Мотиваційний конфлікт та його різновиди. Психологічний захист як показник наявності внутрішнього конфлікту та його прояв. Копінг-стратегії в процесі подолання особою труднощів.

ТЕМА 11. Психокорекція конфліктної поведінки


Конфліктність – риса особистості чи реакція на ситуацію. Вікові особливості конфліктної поведінки. Корекція конфліктної поведінки: ефективність різноманітних технік. Соціально-психологічний тренінг – “школа” вмінь і навичок розв’язання конфліктів. Конфліктологічна експертиза: проблеми і перспективи.
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Заняття 1. Природа і причини конфлікту (2 год)


 1. Конфліктогенна ситуація і конфлікт.

 2. Конфлікт: добро чи зло? Спір і суперечка.

 3. Конфлікт як процес.

 4. Причини конфліктів.

 5. Пастка відповідальності як причина конфліктів.

 6. Вікові особливості особистості і причини конфліктів.

Література


 1. Гірник А. М. Управління конфліктом (соціально-психологічний аспект). – Світ безпеки. – 1996. – № 9. – С. 27-44.

 2. Гірник А., Бодро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – К., 2003.

 3. Гришина Н. В. Психология конфликта. – М., 2000.

 4. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2003.

 5. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб., 2001.

Заняття 2. Типологія конфліктів (1 год)


 1. Конфлікти: конструктивні і деструктивні, емоційні і ділові, глобальні і локальні, гострі і хронічні, короткочасні і тривалі, антагоністичні та неантагоністичні.

 2. Внутрішньоособистісний конфлікт.

 3. Міжособистісні конфлікти.

 4. Конфлікт взаємин. Інформаційний конфлікт. Конфлікт цінностей. Конфлікт інтересів. Конфлікт структурний.

Література


 1. Гірник А. М. Управління конфліктом (соціально-психологічний аспект). – Світ безпеки. – 1996. – № 9. – С. 27-44.

 2. Гірник А., Бодро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – К., 2003.

 3. Гришина Н. В. Психология конфликта. – М., 2000.

 4. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2003.

 5. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб., 2001.

Заняття 3. Структура, розвиток, аналіз конфлікту (2 год)

 1. Структура конфлікту: проблема, сторони, позиції.

 2. Конфлікт як процес. Розвиток конфлікту на рівні емоцій. Розгортання суперечки у відкрите протистояння.

 3. Аналіз конфлікту. Карта конфлікту.

 4. Конфліктологічна експертиза.

Література


 1. Гірник А. М. Управління конфліктом (соціально-психологічний аспект). – Світ безпеки. – 1996. – № 9. – С. 27-44.

 2. Гірник А., Бодро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – К., 2003.

 3. Гришина Н. В. Психология конфликта. – М., 2000.

 4. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2003.

 5. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб., 2001.

 6. Пірен М. Основи конфліктології. – К., 1998.

Заняття 4. Стилі і стратегії поведінки особистості в конфлікті (2 год)


 1. Сітка стилів поведінки особистості в конфлікті К. Томаса та Кілмена. Аналіз позитивних і негативних сторін цих стилів.

 2. Взаємодія партнерів в конфлікті з різними комбінаціями стилів поведінки в конфлікті та проблема розв’язання (або ескалації конфлікту).

 3. Визначення стилів поведінки особистості в конфлікті.

Література


 1. Гірник А. М. Управління конфліктом (соціально-психологічний аспект). – Світ безпеки. – 1996. – № 9. – С. 27-44.

 2. Гірник А., Бодро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – К., 2003.

 3. Гришина Н. В. Психология конфликта. – М., 2000.

 4. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2003.

 5. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб., 2001.

 6. Пірен М. Основи конфліктології. – К., 1998.

Заняття 5. Переговори (1 год)


 1. Основні підходи і концепції переговорів.

 2. Підготовка до переговорів.

 3. Протистояння емоційному тиску партнера в переговорах.

 4. Етапи переговорів.

 5. Принципи позиційних і принципових переговорів.

 6. Підписання угоди.

Література


 1. Гірник А. М. Управління конфліктом (соціально-психологічний аспект). – Світ безпеки. – 1996. – № 9. – С. 27-44.

 2. Гірник А. М. Як досягти успіху у переговорах? – Хмельницький, 1992.

 3. Гірник А., Бодро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – К., 2003.

 4. Глушакова Т. И. Переговоры: эффективное «ты-я-взаимодействие». – М., 1991.

 5. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход. – К., 1995.

 6. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2003.

 7. Коммуникативная компетентность руководителя: Методические рекомендации / сост. А. Н. Гирнык, Н. П. Тименко, В. В. Савченко, И. И. Авдеева. – Севастополь, 1994.

 8. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика. – К., 1999.

 9. Добровский П. Переговоры творческие и взаимовыгодные. – ЭКО, 1991. – № 1. – С. 183-188.

 10. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб., 2001.

 11. Каррас Ч. Искусство ведения переговоров. – М., 1997.

 12. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. – М., 1992.

 13. Кэгел С., Келли К. Анатомия медиации. – Семинар по разрешению конфликтов «Практическая медиация». – Донецк, 1998. – С. 24-28.

 14. Мастенбрук В. Переговоры. – Калуга, 1993.

 15. Ниренберг Дж. Маэстро переговоров: Деловой бестселлер. – Минск, 1996.

 16. Пірен М. Основи конфліктології. – К., 1998.

 17. Фишер Р., Браун С. Путь к совместному успеху. – Спб., 1997.

 18. Фишер Р., Эртель Д. Подготовка к переговорам. – М., 1996.

 19. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. – М., 1990.

 20. Цепцов В. А. Переговоры: психология, воздействие, практика. – М., 1996.

 21. Юри У. Преодолевая «нет» или Переговоры с трудными детьми. – М., 1993.

Заняття 6. Посередництво у розв’язанні конфліктів (1 год)

 1. Моделі посередництва. Посередницька служба і психологія конфлікту.

 2. Вимоги до особистості посередника.

 3. Процедура посередництва: етапи, правила.

 4. Своєрідність посередництва в різних сферах життя: міжнародні конфлікти, трудові спори, сімейні конфлікти, тощо.

Література


  1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / Укладачі: Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Герешко. – Львів: ПАІС, 2007. – 206 с.

  2. Гірник А. М. Управління конфліктом (соціально-психологічний аспект). – Світ безпеки. – 1996. – № 9. – С. 27-44.

  3. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2003.

  4. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб., 2001.

  5. Кэгел С., Келли К. Анатомия медиации. – Семинар по разрешению конфликтов «Практическая медиация». – Донецк, 1998. – С. 24-28.

  6. Соснин В. А. Урегулирование и разрешение конфликтов: проблема посредничества в прикладной исследовательской практике Запада. – Психологический журнал, 1994. – Т. 15. – № 5. – С. 130-141.

Заняття 7. Фасилітація, експертна порада (1 год)


 1. Процедура фасилітації як процедури примирення.

 2. Вимоги до особистості фасилітатора.

 3. Правила фасилітації.

 4. Своєрідність експертної поради як процедури примирення.

 5. Психолог як експерт.

 6. Група як експерт. Прийняття рішення в групі.

Література

 1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / Укладачі: Н. Гайдук, І. Сенюта, О. Бік, Х. Герешко. – Львів: ПАІС, 2007. – 206 с.

 2. Гірник А. М. Управління конфліктом (соціально-психологічний аспект). – Світ безпеки, 1996. – № 9 – С. 27-44.

 3. Гірник А., Бодро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – К., 2003.

 4. Гришина Н. В. Психология конфликта. – М., 2000.

 5. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2003.

 6. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика. – К., 1999.

Заняття 8. Внутрішній конфлікт (1 год)


 1. Діагностика внутрішніх конфліктів.

 2. Діагностика психологічного захисту.

 3. Діагностика копінг-стратегій.

 4. Робота з внутрішнім конфліктом в психотерапії та психокорекції.

Література


  1. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход. – К., 1995.

  2. Гришина Н. В. Психология конфликта. – М., 2000

  3. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб., 2001.

  4. Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2007.

  5. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

  6. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. 4-е изд. – Спб.: Питер, 2000.

  7. Психология конфликта / Сост. и общ ред. Н. В. Гришина. – Спб.: Питер, 2001.

Заняття 9. Психокорекція конфліктної поведінки (2 год)

 1. Вікові особливості конфліктної поведінки.

 2. Корекція конфліктної поведінки: ефективність різноманітних технік.

 3. Соціально-психологічний тренінг – «школа» вмінь і навичок розв’язання конфліктів.

 4. Конфліктологічна експертиза: проблеми і перспективи.

Література


  1. Гірник А. М. Управління конфліктом (соціально-психологічний аспект). – Світ безпеки. – 1996. – № 9. – С. 27-44.

  2. Гірник А., Бодро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – К., 2003.

  3. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход. – К., 1995.

  4. Гришина Н. В. Психология конфликта. – М., 2000.

  5. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика. – К., 1999.

  6. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб., 2001.

  7. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. 4-е изд. – Спб.: Питер, 2000.

  8. Психология конфликта / Сост. и общ ред. Н.В. Гришиной . – Спб.: Питер, 2001.


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ,

що оцінюються та складають основу заліку

До теми 2. Описати реальний міжособистісний конфлікт (письмово). Визначити причини. (Виконання завдання оцінюється в 12 балів).

До теми 3. Навести приклади конфліктів взаємин, цінностей, інтересів, структурних, інформаційних (письмово) (15 балів).

Розробити програму психокорекції для випадку (письмово) (30 балів).1 варіант:

На консультацію прийшла жінка 43 роки. Переживає сильну фрустрацію через обставини, що склалися в її житті. Її донька (23 роки) живе з приятелем (не одружені). Обидва студенти і самі себе матеріально не забезпечують. Ця ситуація призвела до серйозного конфлікту в сім’ї: чоловік клієнтки обурений поведінкою доньки, відмовляється їй допомагати і забороняє це робити дружині. Чоловіка клієнтки підтримують його батьки, що живуть в селі. Живе клієнтка зі своєю сім’єю разом з її батьками, які до зятя ставляться з упередженням, але звинувачують доньку, що «розпестила» онуку. Матеріальне становище сім’ї далеко не найкраще: часто доводиться відмовляти собі в необхідному.2 варіант:

На консультацію прийшов хлопець 19 років (студент, відмінник, староста групи). Має молодих батьків (їм по 35 років), але не знаходить з ними спільної мови, йому здається, що він їм не потрібен. Батьки не цікавляться його життям, інколи навіть докоряють, що він досі «сидить у них на шиї», хоча він грошей майже не бере, має роботу і на свої видатки заробляє. Хлопець любить батьків і ця ситуація для нього нестерпна. Батьки, на думку клієнта, люблять, піклуються і пестять лише його молодшу сестру (5 років).3 варіант:

На консультацію прийшов чоловік 45 років, приватний підприємець, власник сітки парфумерних крамниць. Фірму він утворив разом з двома своїми друзями 7 років тому. Клієнт вважає себе ініціатором створення фірми. Спочатку все йшло добре: друзі розподілили обов’язки, довіряли один одному, бізнес активно розвивався. Клієнт намагався працювати якомога активніше, не рахувався з часом, вкладав всі свої кошти в розвиток справи. Останнім часом стосунки з друзями-партнерами стають все гіршими. Вони звинувачують клієнта у тому, що він узурпував владу у фірмі, одноосібно приймає рішення, не дослухається до їхньої думки. Клієнт вважає, що вони йому заздрять, що самі усунулися від керівництва бізнесом, не сприяють його розвиткові, забагато коштів витрачають на свої примхи та забаганки своїх домашніх.


УМОВИ ДОПУСКУ СТУДЕНТІВ ДО ІСПИТУ (ЗАЛІКУ)

з курсу «Психологія конфлікту»

Студенти повинні відпрацювати всі практичні заняття та самостійно виконати практичні завдання.


ГРАФІК БІЖУЧОГО КОНТРОЛЮ


з курсу «Психологія конфлікту»

6 тиждень – контрольна робота «Природа, причини, аналіз конфлікту»

15 тиждень – контрольна робота зі взаємним рецензуванням «Допомога у розв’язанні конфліктів, процедури примирення»

РОЗПОДІЛ БАЛІВ,
що присвоюється студентам під час вивчення курс «Психологія конфлікту»Зміст роботи

Оцінка

1

Активна робота на практичних заняттях

7 балів

2

Активна робота під час лекцій

6 балів

3

Контрольна робота

15 балів

4

Контрольна робота зі взаємним рецензуванням

15 балів

5

Практичне завдання 1 (до теми 2)

12 балів

6

Практичне завдання 2 (до теми 3)

15 балів

7

Розробка програми психокорекції до випадку

30 балів

8

Непідготовленість до заняття

- 2 бали


СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ


Оцінка ECTS та визначення

Кількість балів від 1 до 100

Оцінка за

традиційною

п‘ятибальною системою

А – відмінно

90 – 100

Відмінно

5

В – дуже добре

81 – 89

Добре

4

С – добре

71 – 80

D – задовільно

61 – 70

Задовільно

3

E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

51 – 60

FX – незадовільно

25 – 50

Незадовільно

2

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)

0 – 24

FX означає: «незадовільно» – необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання;

F означає: «незадовільно» – необхідна значна подальша робота; з такою оцінкою студент відраховується після незадовільної відповіді на комісії.


ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

(модуль І)

 1. Конфліктогенна ситуація і конфлікт.

 2. Спір і суперечка.

 3. Конфлікт як процес.

 4. Причини конфліктів.

 5. Пастка відповідальності як причина конфліктів.

 6. Вікові особливості особистості і причини конфліктів.

 7. Класифікації конфліктів.

 8. Внутрішньоособистісний конфлікт.

 9. Міжособистісні конфлікти.

 10. Конфлікт взаємин.

 11. Інформаційний конфлікт.

 12. Конфлікт цінностей.

 13. Конфлікт інтересів.

 14. Конфлікт структурний.

 15. Структура конфлікту: проблема, сторони, позиції.

 16. Конфлікт як процес.

 17. Розвиток конфлікту на рівні емоцій.

 18. Розгортання суперечки в відкрите протистояння.

 19. Аналіз конфлікту.

 20. Карта конфлікту.

 21. Конфліктологічна експертиза.

 22. Сітка стилів поведінки особистості в конфлікті К. Томаса та Кілмена.

 23. Аналіз позитивних і негативних сторін суперництва.

 24. Аналіз позитивних і негативних сторін співробітництва.

 25. Аналіз позитивних і негативних сторін втечі.

 26. Аналіз позитивних і негативних сторін пристосування.

 27. Аналіз позитивних і негативних сторін компромісу.

 28. Взаємодія партнерів в конфлікті з різними комбінаціями стилів поведінки в конфлікті та проблема розв’язання (або ескалації конфлікту).

 29. Визначення стилів поведінки особистості в конфлікті.

 30. Основні підходи і концепції переговорів.

 31. Підготовка до переговорів.

 32. Протистояння емоційному тиску партнера в переговорах.

 33. Етапи переговорів.

 34. Принципи позиційних і принципових переговорів.ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


(модуль ІІ)

 1. Посередництво як процедура примирення.

 2. Моделі посередництва.

 3. Посередницька служба і психологія конфлікту.

 4. Вимоги до особистості посередника.

 5. Процедура посередництва: етапи, правила.

 6. Своєрідність посередництва в різних сферах життя: міжнародні конфлікти, трудові спори, сімейні конфлікти, тощо.

 7. Процедура фасилітації як процедури примирення.

 8. Вимоги до особистості фасилітатора.

 9. Правила фасилітації.

 10. Своєрідність експертної поради як процедури примирення.

 11. Психолог як експерт.

 12. Група як експерт.

 13. Прийняття експертного рішення в групі.

 14. Методики активізації прийняття рішення.

 15. Мозковий штурм в груповій розробці експертної поради.

 16. Вікові особливості конфліктної поведінки.

 17. Корекція конфліктної поведінки: ефективність різноманітних технік.

 18. Соціально-психологічний тренінг – «школа» вмінь і навичок розв’язання конфліктів.

 19. Конфліктологічна експертиза: проблеми і перспективи.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

на іспит (залік) з предмету «Психологія конфлікту»

 1. Предмет, методи і завдання психології конфлікту.

 2. Місце психології конфлікту в системі психологічних дисциплін.

 3. Конфліктогенна ситуація і конфлікт.

 4. Конфлікт як процес.

 5. Конфлікт і агресія.

 6. Правила фасилітації.

 7. Агресія як нанесення шкоди іншому.

 8. Аутоагресія в конфлікті.

 9. Типологія конфліктів.

 10. Конструктивні і деструктивні конфлікти.

 11. Мотиваційний конфлікт.

 12. Внутрішній конфлікт: причини, протікання, корекція.

 13. Природа внутрішнього конфлікту за К. Хорні.

 14. Психологічні причини конфліктів.

 15. Структура конфлікту.

 16. Розвиток конфлікту на рівні емоцій.

 17. Карта конфлікту.

 18. Конфліктологічна експертиза.

 19. Стилі поведінки особистості в конфлікті.

 20. Вплив темпераменту на особливості поведінки людини в конфлікті.

 21. Процедури примирення.

 22. Підходи та моделі розв’язання конфлікту в психології.

 23. Основні концепції переговорів.

 24. Психологічна підготовка до переговорів.

 25. Психологічне забезпечення ходу переговорів.

 26. Протистояння емоційному тиску в переговорах.

 27. Роль психолога в підготовці і проведенні переговорів.

 28. Посередництво у розв’язанні конфліктів.

 29. Посередницька служба і психологія конфлікту.

 30. Процедура посередництва.

 31. Вимоги до посередника.

 32. Своєрідність фасилітації як процедури примирення.

 33. Вимоги до фасилітатора.

 34. Процедура фасилітації.

 35. Процедура експертної поради.

 36. Вимоги до експертів, що дають допомогу у розв’язанні конфліктів.

 37. Вікові особливості конфліктної поведінки.

 38. Корекція конфліктної поведінки.

 39. Застосування тренінгів в психокорекції конфліктної поведінки.

 40. Конфліктологічна експертиза: проблеми і перспективи.

 41. Ігрові способи корекції конфліктів: межі застосування, чинники ефективності.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова література


 1. Гришина Н. В. Психология конфликта. – М., 2000. – 425 с.

 2. Ложкін Г. В., Пов’якель Н. І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2007. – 416 с.

 3. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Питер, 2001. – 395 с.

Допоміжна література


 1. Альтернативні підходи до розв’язання конфліктів: теорія і практика застосування / Укладачі: Н. Гайдук, І. Сенюта,О. Бік, Х. Герешко. – Львів: ПАІС, 2007. –206 с.

 2. Гірник А. М. Управління конфліктом (соціально-психологічний аспект). – Світ безпеки. – 1996. – № 9. – С. 27-44.

 3. Гірник А. М. Як досягти успіху у переговорах? – Хмельницький, 1992. – 125 с.

 4. Гірник А., Бодро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. – К., 2003. – 236 с.

 5. Глушакова Т. И. Переговоры: эффективное «ты-я-взаимодействие». – М., 1991. – 251 с.

 6. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход. – К., 1995. – 340 с.

 7. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. Посібник. – Львів, 2003. – 276 с.

 8. Коммуникативная компетентность руководителя: Методические рекомендации / сост. А. Н. Гирнык, Н. П. Тименко, В. В. Савченко, И. И. Авдеева. – Севастополь, 1994. – 115 с.

 9. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика. – К., 1999. – 100 с.

 10. Добровский П. Переговоры творческие и взаимовыгодные. – ЭКО, 1991. – № 1. – С. 183-188.

 11. Каррас Ч. Искусство ведения переговоров. – М., 1997. – 324 с.

 12. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. – М., 1992. – 245 с.

 13. Кэгел С., Келли К. Анатомия медиации. – Семинар по разрешению конфликтов «Практическая медиация». – Донецк, 1998. – С. 24-28.

 14. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 15. Мастенбрук В. Переговоры. – Калуга, 1993. – 227 с.

 16. Ниренберг Дж. Маэстро переговоров: Деловой бестселлер. – Минск, 1996. – 310 с.

 17. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. 4-е изд. – Спб.: Питер, 2000. – 522 с.

 18. Пірен М. Основи конфліктології. – К., 1998. – 238с.

 19. Примуш М. В. Конфліктологія: Навчальний посібник. – К. Професіонал, 2006. – 288 с.

 20. Психология конфликта / Сост. и общ ред. Н.В. Гришина. – Спб.: Питер, 2001. – 448 с.

 21. Соснин В. А. Урегулирование и разрешение конфликтов: проблема посредничества в прикладной исследовательской практике Запада. – Психологический журнал. – 1994. – Т. 15. – № 5. – С. 130-141.

 22. Фишер Р., Браун С. Путь к совместному успеху. – Спб.: Питер, 1997. – 379 с.

 23. Фишер Р., Эртель Д. Подготовка к переговорам. – М.: Мысль, 1996. – 375 с.

 24. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. – М.: Мысль, 1990. – 217 с.

 25. Цепцов В. А. Переговоры: психология, воздействие, практика. – М.: Знание, 1996. – 398 с.

 26. Юри У. Преодолевая «нет» или Переговоры с трудными детьми. – М.: Мысль, 1993. – 214 с.

 27. Psychologia: Podrecznik akademicki / Red. nauk. J. Strelau, D. Dolinski. – Gdansk: GWP, 2008. – T 1. – 963 p.

Інформаційні ресурси


www.Psychlit

www.Psychinfo

Міжпредметні зв’язки курсу“Психологія конфлікту”

з іншими курсами напряму “Психологія”
Курс “Психологія конфлікту” належить до циклу дисциплін самостійного вибору навчального закладу. Оскільки ця дисципліна належить до прикладних і базується на знаннях студентів з базових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки: Загальної психології, Вікової психології, Соціальної психології, Історії психології, Експериментальної психології, Психології управління, Практикуму з загальної психології, Психодіагностики.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками

Скачати 227.21 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка