Методичні рекомендації для студентів I курсу, які навчаються за напрямом підготовкиСкачати 267.67 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір267.67 Kb.
#1040
ТипМетодичні рекомендації


НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ
Загальна психологія

Методичні рекомендації

для студентів I курсу, які навчаються за напрямом підготовки

6.030101 – Соціологія

(кредитно-модульна система)

Видавництво НУА


НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ


Загальна психологія
Методичні рекомендації

для студентів I курсу, які навчаються за напрямом підготовки

6.030101 – Соціологія

(кредитно-модульна система)

Харків

Видавництво НУА2012

УДК 159.9 (072+075.8)

ББК 88.3р30-2

3-14
Затверджено на засіданні кафедризагальної та прикладної психології

Народної української академії.

Протокол № 10 від 02.04.12.
Упорядник О. В. Мушинська
Рецензент канд. психол. наук І. В. Головньова

З-14
Загальна психологія : метод. рек. для студ. 1 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.030101 – Соціологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. заг. та приклад. психології ; упоряд. О. В. Мушинська]. – Х. : Вид-во НУА, 2012. – 20 с.

У навчальному посібнику розкриваються основні закономірнocтi розвитку людської особистості на різних вікових етапах, а також надано загальну характеристику механізмів, форм, видів та типів девіантної поведінки.

Посібник може бути використано не тільки студентами, але й спеціалістами різного профілю, які працюють в системі «людина–людина».


УДК 159.9 (072+075.8)

ББК 88.3р30-2

© Народна українська академія, 2012


ЗМІСТ

ЗМІСТ 6

ВСТУП 7


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 8

Зміст лекцій 9

МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ 11

Тема 1. Предмет, завдання, історія розвитку психології 11

Тема 2. Класифікація та загальна характеристика методів психології 11

МОДУЛЬ 2. КОГНІТИВНО-РЕГУЛЯТИВНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ 12

Тема 1. Когнітивна сфера особистості 12

Тема 2. Афективна сфера особистості 12

Тема 3. Регулятивна сфера особистості 13

МОДУЛЬ 3. ДІЯЛЬНІСТЬ І ПОВЕДІНКА 14

Тема 1. Діяльність: загальна характеристика та структура 14

Тема 2. Мотивація, поведінка 14

МОДУЛЬ 4. ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ 15

Тема 1. Специфіка індивідуального розвитку і психофізіологічних функцій 15

Тема 2. Структура та індивідуально-психологічні якості особистості 15

Тема 3. Основні теорії особистості 16

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 17

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 19

Упорядник МУШИНСЬКА Ольга Валеріївна 23
ВСТУП

Психологія як наука вивчає багато складних та різноманітних явищ. Але в першу чергу психологія утворювалася та розвивалася як система фундаментальних знань про психіку людини, її поведінку та діяльність, про закономірності їх формування, розвиток та прояви. Сьогодні ця система має назву «загальна психологія» та є однією із найважливіших галузей психологічної науки взагалі. Роль та значення загальної психології завжди полягали в тому, що вона давала фундаментальне, узагальнене, ґрунтовно осмислене уявлення про зміст та специфіку функціонування психічних явищ та процесів.

Курс «Загальна психологія» є базовим, без засвоєння якого неможливе оволодіння всім спектром психологічних дисциплін, що читаються в період навчання у ВНЗ. Головне завдання цього курсу – викликати інтерес студентів до загальної психології, психології особистості, сформувати уявлення у студентів про основні категорії, поняття психології.

Курс «Загальної психології» акцентує увагу студентів на проблемах психології, безпосередньо пов’язаних із індивідуально-типологічними особливостями особистості, з її регулятивною та афективною сферами.

Курс, що представлений нижче, читається в I семестрі і складається з чотирьох модулів: вступ до психології, когнітивно-регулятивна сфера особистості, діяльність і поведінка, теорії особистості.

Таким чином, методичні рекомендації орієнтовані не стільки на вивчення загальної психології як вступу до психологічної науки, скільки на вирішення конкретних завдань теоретичної та практичної підготовки студентів до їх професійної діяльності.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Теми

Кількість годин для очної форми навчання 108 годин

У тому числі


Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Модуль І. Вступ до психології

10

4

2

4

Тема 1. Предмет, завдання, історія розвитку психології
2
2

Тема 2. Класифікація та загальна характеристика методів психології
2

2

2

Модуль ІІ. Когнітивна, афективна, регулятивна сфера особистості

40

10

12

18

Тема 1. Когнітивна сфера особистості
6

8

6

Тема 2. Афективна сфера особистості
2

2

6

Тема 3. Регулятивна сфера особисто-сті
2

2

6

Модуль III. Діяльність і поведінка


12

4

4

4

Тема 1. Діяльність: загальна характеристика та структура
2
2

Тема 2. Мотивація, поведінка
2

4

2

Модуль ІV. Теорії особистості

46

16

16

14

Тема 1. Специфіка індивідуального розвитку і психофізіологічних функцій
2
2

Тема 2. Структура та індивідуально-психологічні якості особистості
8

8

6

Тема 3. Основні теорії особистості
6

8

6

Усього

108

34

34

40


Зміст лекцій
Тема за програмою учбової дисципліни

Тема і план лекції

Кількість годин

Модуль 1. Вступ до психології

1. Предмет, завдання, історія розвитку психології

Тема 1. Предмет, завдання, історія розвитку психології

 1. Визначення психології як науки.

 2. Основні етапи історії психології.

 3. Сучасна психологія. Її завдання та місце в системі наук.

2

2. Класифікація та загальна характеристика методів психології


Тема 2. Класифікація та загальна характеристика методів психології

 1. Проблема діагностичних методів психології.

 2. Загальна характеристика методів психології.

 3. Класифікація методів досліджень.

2

Модуль ІІ. Когнітивна, афективна, регулятивна сфера особистості
3. Когнітивна сфера особистості

Тема 3. Когнітивна сфера особистості

 1. Сприйняття, відчуття

 2. Пам’ять.

 3. Мислення та мова.

 4. Уява.

6

4. Афективна сфера особистості

Тема 4. Афективна сфера особистості.

 1. Класифікація емоцій та почуттів.

 2. Форми переживань емоцій та почуттів.

 3. Шляхи вираження емоційних станів.

2

5. Регулятивна сфера особистості

Тема 5. Регулятивна сфера особистості

 1. Увага, її сутність, види та якості.

 2. Поняття про волю.

 3. Загальна характеристика основних функцій волі.

 4. Вольовий акт та його структура.

 5. Саморегуляція діяльності.

2

Модуль III. Діяльність і поведінка

6. Діяльність: загальна характеристика та структура


Тема 6. Діяльність: загальна характеристика та структура

 1. Поняття діяльності.

 2. Структура діяльності.

 3. Потреби людини та мотивація діяльності.

2

Продовження

7. Мотивація, поведінка

Тема 7. Мотивація, поведінка

 1. Поняття мотивації.

 2. Мотиваційна сфера особистості.

 3. Направленість особистості.

 4. Взаємозв’язок направленості та поведінки особистості.

2

Модуль ІV. Теорії особистості

8. Специфіка індивідуального розвитку і психофізіологічних функцій

Тема 8. Специфіка індивідуального розвитку і психофізіологічних функцій

 1. Особливості психофізіологічного розвитку.

Співвідношення фізіологічних та психічних процесів.

2

9. Структура та індивідуально-психологічні якості особистості

Тема 9. Структура та індивідуально-психологічні якості особистості

 1. Структура особистості.

 2. Темперамент.

 3. Характер.

 4. Здібності.

8

10. Основні теорії особистості

Тема 10. Основні теорії особистості

 1. Психодинамічна теорія особистості.

 2. Гуманістична теорія особистості.

 3. Культурно-історична теорія особистості.

6

Разом
34

МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ

У першому модулі «Вступ до психології» проводиться аналіз психології як науки. Розкриваються основні етапи історії психології. Студентам необхідно засвоїти міжпредметні зв’язки загальної психології з іншими науками.Тема 1. Предмет, завдання, історія розвитку психології


Індивідуальні завдання


 1. Самостійно розробити схему основних етапів розвитку психології.

 2. Дати загальні характеристики розвитку психологічної думки на кожному з основних етапів розвитку сучасної психології.

 3. Підготувати реферат, пов’язаний зі стислою історією розвитку психології.


Тематика рефератів


 1. Історія розвитку психологічної науки.

 2. Становлення, розвиток та сучасний стан вітчизняної психології.

 3. Актуальні напрямки розвитку сучасної практичної психології.

 4. Розвиток психіки та усвідомлення людини.Тема 2. Класифікація та загальна характеристика методів психологіїІндивідуальні завдання


 1. Самостійно скласти таблицю, яка характеризує основні методи психологічних досліджень.

 2. Обрати один із розглянутих методів, що використовуються в психології (спостереження, експеримент, тестування), провести дослідження, надати результати, дати загальні висновки.


Тематика рефератів


  1. Методи дослідження особистості в сучасній психології.

  2. Теорія та практика тестових досліджень у психології.


Література


 1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 2001. – 282 с.

 2. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию /
  Ю. Б. Гиппенрейтер. – М., 2008.

 3. Еникеев М. И. Общая и социальная психология : учебник для студентов вузов / М. И. Еникеев. – М. : Норма ; Инфра-М, 2010. – 639 с.

 4. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. /
  С. Д. Максименко. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 272 с.

 5. Немов Р. С. Психология : в 3-х кн. / Р. С. Немов. – М., 2003.

 6. Фрейджер Р. Личность: теории, эксперименты, упражнения /
  Р. Фрейджер. – СПб. : Прайм – Еврознание : Нева ; М. : ОЛМА – Пресс, 2002. – 864 с.МОДУЛЬ 2. КОГНІТИВНО-РЕГУЛЯТИВНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ
Тема 1. Когнітивна сфера особистостіІндивідуальні завдання


 1. Обрати діагностичну методику, що спрямована на вияв особливостей будь-якого пізнавального процесу.

 2. Провести дослідження, інтерпретувати результати та надати висновки.

 3. Скласти словник психологічних термінів, які розглядалися при вивченні даної теми.


Тематика рефератів


 1. Відчуття, сприйняття, їх спільні та відмінні генетичні риси.

 2. Пам’ять у навчанні та професійній діяльності.

 3. Види та процеси пам’яті.

 4. Індивідуальні особливості пам’яті.

 5. Розвиток мислення.

 6. Мислення та його види.

 7. Уява та творчість.Тема 2. Афективна сфера особистостіІндивідуальні завдання
1. За зовнішнім виявом (виразом обличчя, міміки, жестами, рухом рук тощо) визначити у декількох людей характер відчуттів, які вони переживають.

2. Перевірити правильність висновків, запитавши про це у досліджуваних.


Тематика рефератів


 1. Емоційні процеси та керування емоціями.

 2. Почуття особистості.

 3. Стресовий стан; контроль над стресами.Тема 3. Регулятивна сфера особистостіІндивідуальні завдання


 1. Провести дослідження за допомогою психологічних методів, що вимірюють різні якості уваги (коректурні проби).

 2. Спостерігаючи за студентами, виявити випадки, коли причиною їх непосидючості чи неуспішності є саме відсутність волі.


Тематика рефератів


  1. Увага та її роль в навчальній діяльності.

  2. Емоційно-вольова саморегуляція в навчальній та професійній діяльності.

  3. Вольові якості особистості.


Література


 1. Гончарук П. А. Загальна психологія: пропедевтика (модульний підхід) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / П. А. Гончарук, І. В. Сингаївська ; Ун-т економіки та права «КРОК». – К. : [Ун-т економіки та права «КРОК»], 2009. – 218 с.

 2. Еникеев М. И. Общая и социальная психология : учебник для студентов вузов / М. И. Еникеев. – М. : Норма ; Инфра-М, 2010. – 639 с.

 3. Кэш А. Психология для «чайников» / А. Кэш ; [под ред.
  Э. А. Крайникова ; пер. с англ. Ю. Н. Ефановой и др.]. – М. : Диалектика : [Вильямс], 2006. – 308 с.

 4. Крысько В. Г. Общая психология в схемах и комментариях : учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2009. – 256 с. : ил. – (Сер. «Учеб. пособие»).

 5. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. /
  С. Д. Максименко. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 272 с.

 6. Петровский А. В. Введение в психологию / А. В. Петровский. – М., 2001.

 7. Столяренко Л. Д. Психология : учеб. по дисциплине «Психология
  и педагогика» для студентов вузов / Л. Д. Столяренко. – СПб. и др. : Питер, 2008. – 591 с.МОДУЛЬ 3. ДІЯЛЬНІСТЬ І ПОВЕДІНКА
Тема 1. Діяльність: загальна характеристика та структура


Індивідуальні завдання
1. Охарактеризувати роль провідного виду діяльності на етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі.

2. Скласти конспект-схему за такими питаннями:

1) Поняття діяльності в психології.

2) Єдність свідомості та діяльності.

3) Загальна характеристика гральної, навчальної та трудової діяльності.
Тематика рефератів


 1. Спілкування та професійна діяльність.

 2. Міжособистісні стосунки в малих групах.

 3. Місце та роль спілкування в житті людини.Тема 2. Мотивація, поведінкаІндивідуальні завдання
1. Скласти конспект-схему за такими питаннями:

1) Зв’язок мотивів та мети діяльності.

2) Сутність структури мотиваційної сфери особистості, її вплив на діяльність особистості.

2. Самотестування та самоаналіз мотиваційних компонентів студентів за допомогою методики діагностики особистості на мотивацію до успіху та на мотивацію до уникнення невдач Т. Елерс.


Тематика рефератів


 1. Мотиваційна сфера особистості.

 2. Потреби та мотиви як збудник активності особистості.


Література


 1. Дусавицкий А. К. Развивающее образование: теория и практика /
  А. К. Дусавицкий. – Х., 2002. – 145 с.

 2. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев – СПб. : Питер, 2000. – 554 с.

 3. Ильин Е. П. Мотивация и мотив / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2000. – 508 с.

 4. Коган Н. Н. Жизненные ценности как основа жизнедеятельности
  и поведения личности / Н. Н. Коган // Высш. образование сегодня. – 2008. –
  № 9. – С. 44–48.

 5. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А. Н. Леонтьев // Избранные психологические произведения : в 2-х т. Т. 2 – М. : Педагогика,
  1983. – С. 94–231.

 6. Немов Р. С. Психология : в 3-х кн. / Р. С. Немов. – М., 2003.

 7. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики
  и тесты : учеб. пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара : Издат. Дом «БАХРАХ-М», 2008. – 672 с.МОДУЛЬ 4. ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІТема 1. Специфіка індивідуального розвитку і психофізіологічних функційІндивідуальні завдання
1. Скласти схему теоретичних підходів до особистості, яка б містила теоретичні підходи та пов’язані з ними імена авторів.
Тематика рефератів


 1. Теорія класичного обумовлення І. П. Павлова.

 2. Конституційна теорія темпераменту Шелдона та Кречмера.Тема 2. Структура та індивідуально-психологічні якості особистостіІндивідуальні завдання
1. Самостійно на прикладі обраної вами публічної особистості охарактеризувати її тип темпераменту.

2. Самостійно на прикладі обраного вами героя художньої літератури наведіть приклад найбільш яскравих дисгармонічних (акцентуйованих) рис характеру.


Тематика рефератів


 1. Психологічна характеристика типів темпераменту.

 2. Типологія характерів.

 3. Розвиток та формування характеру.

 4. Природа людських здатностей.

 5. Розвиток загальних та спеціальних здібностей.

 6. Ціннісні орієнтації як показник спрямованості особистості.

 7. Корекція негативних особистісних якостей.

 8. Соціальні фактори формування особистості.Тема 3. Основні теорії особистостіІндивідуальні завдання
1. Підготувати реферат про одну з теорій особистості, дотримуючись усіх вимог щодо написання рефератів.
Тематика рефератів


 1. Зарубіжні теорії особистості.

 2. Особистість в дослідженнях вітчизняних психологів.Література


 1. Аверин В. А. Психология личности / В. А. Аверин. – М., 2001. – 190 с.

 2. Бирюкевич Е. А. Теории личности : пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. А. Бирюкевич. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2001. – 86 с.

 3. Лишин О. В. Понятие «Направленность личности» в отечественной
  и мировой психологии / О. В. Лишин // Мир психологии. – 2008. – № 2. –
  С. 175–185.

 4. Ложкин Г. В. Психология уверенности личности / Г. В. Ложкин,
  О. В. Носкова, И. В. Толкнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2008. –
  № 8. – С. 54–59.

 5. Маслова С. Е. К вопросу о творческих качествах личности /
  С. Е. Маслова // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 3. – С. 58–61.

 6. Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу // Психология личности. Тексты / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2005. – С. 108–117.

 7. Психология личности в трудах отечественных психологов / сост.
  Л. В. Куликов. – СПб. : Питер, 2002. – 476 с.

 8. Психология личности в трудах зарубежных психологов / сост. и общ. ред. А. А. Реана. – СПб. : Питер, 2000. – 320 с.

 9. Фармагей А. Акцентуация личности, или Как найти общий язык с руководителем / А. Фармагей // Секретарь-референт. – 2007. – № 12. – С. 64–69.

 10. Фрейджер Р. Личность: теории, эксперименты, упражнения /
  Р. Фрейджер. – СПб. : Прайм – Еврознание : Нева ; М. : ОЛМА – Пресс, 2002. – 864 с.

 11. Хорни К. Культура и невроз / К. Хорни // Психология личности
  в трудах зарубежных психологов / сост. и общ. ред. А. А. Реана. – СПб. : Питер, 2000. – С. 134–140.

 12. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер ; Сер. «Мастера психологии». – СПб. : Питер Пресс, 1997. – 608 с.


ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення модулю (модульний контроль) або логічно завершених розділів чи модулів (проміжний контроль).

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю: опитування, тестування, понятійні диктанти, виконання практичних завдань та ситуаційних вправ, контрольні роботи.

Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма семестрового контролю, як екзамен.КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


з дисципліни

«ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»
Підсумковий контроль успішності студента з даної навчальної дисципліни здійснюється у формі екзамену. Студент отримує допуск до екзамену, якщо набрано з усіх видів роботи від 50 і більше балів за умови відпрацювання всіх модулів навчальної дисципліни.

Успішність студента визначається за 100-бальною шкалою за такими


видами робіт:

– робота на лекційному занятті – 1–2 бали;

– письмова контрольна робота – 1–5 бали;

– участь в обговоренні питань семінару – 1–3 бали;

– підготовка і захист реферату – 1–7 балів;

– вирішення проблемного завдання – 1–3 бали;

– рецензія статті – 1–4 бали;

– складання термінологічного словника, таблиці – 1–8 бали;

– складання конспекту – 1–5 бали;

– написання есе – 5–7 балів.За

шкалою


ECTS

Визначення за національною шкалою

За національною шкалою

За шкалою ХГУ „НУА”

A

відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5 (відмінно)

85–100

B

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4 (добре)

75–84

C

ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок

65–74

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3 (задовільно)

57–64

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

50–56

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати, перед тим як перескласти

2 (незадовільно)

25–49

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

0–24


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУз курсу «Загальна психологія»

для студентів I курсу факультету «Соціальний менеджмент»
1. Коротка історія розвитку психологічних знань.

2. Предмет і завдання загальної психології.

3. Структура галузей психології.

4. Методи психології.

5. Загальна характеристика когнітивних (пізнавальних) процесів.

6. Загальна характеристика регулятивної сфери особистості.

7. Загальна характеристика афективної сфери особистості.

8. Структура загальної психології.

9. Спостереження як метод психологічного дослідження.

10. Характеристика методу експерименту.

11. Основні напрямки зарубіжної психології.

12. Розвиток психіки у філогенезі.

13. Різниця між психікою тварин і людини.

14. Основні функції психіки.

15. Свідомість людини як вищий рівень розвитку психіки.

16. Загальна характеристика відчуттів.

17. Види відчуттів та їх характеристика.

18. Загальна характеристика сприйняття.

19. Класифікація видів сприйняття.

20. Загальна характеристика уваги, види уваги.

21. Загальна характеристика пам’яті, процеси пам’яті.

22. Класифікація видів пам’яті.

23. Мислення як процес.

24. Види мислення та їх характеристика.

25. Форми і способи мислення.

26. Індивідуальні особливості мислення.

27. Загальне поняття про уяву.

28. Роль уяви в навчальній і трудовій діяльності.

29. Мрія як специфічний вид уяви.

30. Взаємозв’язок мислення та уяви.

31. Психологічна характеристика мови.

32. Види мовлення, їх характеристика.

33. Класифікація емоцій та почуттів.

34. Відмінності між емоціями людини і тварин.

35. Специфічні особливості емоцій і почуттів людини.

36. Функції емоцій.

37. Психологічна характеристика волі.

38. Психологічна структура вольового акту.

39. Задатки і здібності.

40. Класифікація видів здібностей.

41. Характеристика загальних і спеціальних здібностей.

42. Теорія мотивації А. Маслоу.

43. Поняття темпераменту.

44. Характеристика основних видів темпераменту.

45. Характер. Загальне уявлення про характер.

46. Взаємозв’язок характеру і темпераменту.

47. Риси і акцентуації характеру.

48. Сутність та особливості діяльності.

49. Види діяльності людини.

50. Поняття мотиву і мотивації в психології.

51. Мотивація і діяльність.

52. Людина, індивід, індивідуальність, особистість.

53. Поняття особистості. Співвідношення понять «індивід», «індивідуаль-ність» і «особистість».

54. Фактори, що впливають на формування особистості.

55. Загальна характеристика індивідуально-психологічних особливостей особистості.

56. Спрямованість особистості.

57. Фактори, що впливають на формування характеру.

58. Психодинамічна теорія особистості.

59. Гуманістична теорія особистості.60. Культурно-історична теорія особистості.
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література


 1. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию /
  Ю. Б. Гиппенрейтер. – М., 2008.

 2. Гончарук П. А. Загальна психологія: пропедевтика (модульний підхід) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / П. А. Гончарук, І. В. Сингаївська ;
  Ун-т економіки та права «КРОК». – К. : [Ун-т економіки та права «КРОК»], 2009. – 218 с.

 3. Еникеев М. И. Общая и социальная психология : учебник для студентов вузов / М. И. Еникеев. – М. : Норма ; Инфра-М, 2010. – 639 с.

 4. Зелінська Т. М. Практикум із загальної психології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Зелінська, І. В. Михайлова. – К. : Каравела, 2009. – 271 с.

 5. Крысько В. Г. Общая психология в схемах и комментариях : учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2009. – 256 с. : ил. – (Сер. «Учеб. пособие»).

 6. Маклаков А. Г. Общая психология : учеб. пособие для вузов и слушателей курсов психол. дисциплин / А. Г. Маклаков. – М. [и др.] : Питер, 2008.– 582 с.

 7. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 271 с.

 8. Немов Р. С. Психология : в 3-х кн. / Р. С. Немов. – М., 2003.

 9. Общая психология: конспект лекций для студентов 1 курса фак. «Соц. менеджмент» / Нар. укр. акад., [каф. общ. и приклад. психологии; авт.-сост. О. В. Мушинская]. – Х. : Изд-во НУА, 2011. – 128 с.

 10. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учеб. пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара : Изд. Дом «БАХРАХ-М», 2008. – 672 с.

 11. Столяренко Л. Д. Психология : учеб. по дисциплине «Психология и педагогика» для студентов вузов / Л. Д. Столяренко. – СПб. и др. : Питер, 2008.– 591 с.


Додаткова литература


 1. Аверин В. А. Психология личности / В. А. Аверин. – М., 2001. – 190 с.

 2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 2001. – 282 с.

 3. Бажутина С. Б. Проблемы формирования «Я» человека /
  С. Б. Бажутина // Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 7. – С. 72–75.

 4. Бирюкевич Е. А. Теории личности : пособие для студ. высших учеб. заведений / Е. А. Бирюкевич. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2001. – 86 с.

 5. Гуревич П. Личностный рост как проблема молодежи / П. Гуревич // Alma mater (Вестн. высш. шк.). – 2008. – № 2. – С. 30–37.

 6. Дусавицкий А. К. Развивающее образование: теория и практика /
  А. К. Дусавицкий. – Х., 2002. – 145 с.

 7. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев – СПб. : Питер, 2000. – 554 с.

 8. Змановская Е. В. Основы прикладного психоанализа /
  Е. В. Змановская. – СПб., 2005.

 9. Ильин Е. П. Мотивация и мотив / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2000. – 508 с.

 10. Коган Н. Н. Жизненные ценности как основа жизнедеятельности
  и поведения личности / Н. Н. Коган // Высш. образование сегодня. – 2008. –
  № 9. – С. 44–48.

 11. Кэш А. Психология для «чайников» / А. Кэш ; [под ред.
  Э. А. Крайникова ; пер. с англ. Ю. Н. Ефановой и др.]. – М. : Диалектика : [Вильямс], 2006. – 308 с.

 12. Лишин О. В. Понятие «Направленность личности» в отечественной
  и мировой психологии / О. В. Лишин // Мир психологии. – 2008. – № 2. –
  С. 175–185.

 13. Ложкин Г. В. Психология уверенности личности / Г. В. Ложкин,
  О. В. Носкова, И. В. Толкнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2008. –
  № 8. – С. 54–59.

 14. Маслова С. Е. К вопросу о творческих качествах личности /
  С. Е. Маслова // Высш. образование сегодня. – 2007. – № 3. – С. 58–61.

 15. Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу // Психология личности. Тексты / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2005. – С. 108–117.

 16. Петровский А. В. Введение в психологию / А. В. Петровский. – М., 2001.

 17. Петровский В. А. Личность в психологи: парадигма субъектности /
  В. А. Петровский. – Ростов н / Д : Феникс, 1996. – 512 с.

 18. Психология личности в трудах зарубежных психологов / сост. и общ. ред. А. А. Реана. – СПб. : Питер, 2000. – 320 с.

 19. Психология личности в трудах отечественных психологов / сост.
  Л. В. Куликов. – СПб. : Питер, 2002. – 476 с.

 20. Рогов Е. И. Общая психология / сост. Е. И. Рогов. – М., 2004.

 21. Титаренко Т. М. О личности – с любовью: [Размышление по поводу кн. : С. Д. Максименко «Генезис существования личности». – К., 2006] /
  Т. М. Титаренко // Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 12. – С. 51–55.

 22. Фармагей А. Акцентуация личности, или Как найти общий язык
  с руководителем / А. Фармагей // Секретарь-референт. – 2007. – № 12. – С. 64–69.

 23. Фрейджер Р. Личность: теории, эксперименты, упражнения /
  Р. Фрейджер. – СПб. : Прайм – Еврознание : Нева ; М. : ОЛМА – Пресс, 2002. – 864 с.

 24. Холявчук П. Личностный рост: конечный пункт или образ жизни? /
  П. Холявчук // Обучение персонала. – 2007. – № 9. – С. 102–105.

 25. Хорни К. Культура и невроз / К. Хорни // Психология личности
  в трудах зарубежных психологов / сост. и общ. редакция А. А. Реана. – СПб. : Питер, 2000. – С. 134–140.

 26. Хорни К. Самоанализ. Психология женщины. Новые пути
  в психоанализ / К. Хорни – СПб. : Питер, 2002. – 473 с.

Навчальне видання

загальна психологія
Методичні рекомендації

для студентів I курсу, які навчаються за напрямом підготовки

6.030101 – Соціологія

(кредитно-модульна система)Упорядник МУШИНСЬКА Ольга ВалеріївнаРедактор Л. А. Кармаза


Комп’ютерний набір О. М. Кучеревська

Підписано до друку 19.11.12. Формат 6084/16.

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 1,16. Обл.-вид. арк. 1,14.

Тираж 25 прим. Зам. №


План 2011/12 навч. р., поз. № 7 в переліку робіт кафедри

Видавництво

Народної української академії

Свідоцтво № 1153 від 16.12.2002.

Надруковано у видавництві

Народної української академіїУкраїна, 61000, Харків, МСП, вул. Лермонтовська, 27.


Каталог: eng -> images -> stories -> Kafedri -> Obshey Prikladnoy Psiholog -> metod obespechenie
metod obespechenie -> Методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
metod obespechenie -> Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу, які навчаються за спеціальністю
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
Kafedri -> І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
Kafedri -> Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей Харків Видавництво нуа

Скачати 267.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка