Методичні рекомендації для студентів 4 курсу факультету дошкільної освіти Хмельницький 2012Сторінка6/6
Дата конвертації01.05.2016
Розмір0.85 Mb.
#31493
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнівАудіювання


I. Початковий

1

Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені слова у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.

2

Учень(учениця) розпізнає на слух найбільш поширені словосполучення у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.

3

Учень (учениця) розпізнає на слух окремі прості непоширені речення і мовленнєві зразки, побудовані на вивченому мовному матеріалі в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.

II. Середній

4

Учень (учениця) розпізнає на слух прості речення, фрази та мовленнєві зразки, що звучать у нормальному темпі. В основному розуміє зміст прослуханого тексту, в якому використаний знайомий мовний матеріал.

5

Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі.

6

Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.

III. Достатній

7

Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, сприймає більшу частину необхідної інформації, надану в вигляді оціночних суджень, опису, аргументації.

8

Учень (учениця) розуміє основний зміст стандартного мовлення у межах тематики ситуативного мовлення яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. В основному сприймає на слух експліцитно надану інформацію.

9

Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також сприймає основний зміст повідомлень та фактичну інформацію, надану у повідомленні.

IV. Високий


10

Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також основний зміст чітких повідомлень різного рівня складності.

11

Учень (учениця) розуміє тривале мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Вміє знаходити в інформаційних текстах з незнайомим матеріалом необхідну інформацію, надану в вигляді оціночних суджень, опису, аргументації.

12

Учень (учениця) розуміє тривале мовлення й основний зміст повідомлень, сприймає на слух надану фактичну інформацію у повідомленні.


Читання


I. Початковий

1

Учень (учениця) вміє розпізнавати та читати окремі вивчені слова на основі матеріалу, що вивчався.

2

Учень (учениця) вміє розпізнавати та читати окремі вивчені словосполучення на основі матеріалу, що вивчався.

3

Учень(учениця) вміє розпізнавати та читати окремі прості непоширені речення на основі матеріалу, що вивчався.

II. Середній

4

Учень (учениця) вміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, побудовані на вивченому матеріалі. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал.

5

Учень (учениця) вміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал.

6

Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал.

III. Достатній

7

Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням і тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в текстах інформативного характеру.

8

Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, знаходити і аналізувати потрібну інформацію.

9

Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням тексти, використовуючи словник, знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та робити відповідні висновки.

IV. Високий

10

Учень (учениця) вміє читати з розумінням основного змісту тексти, аналізує їх, розуміє прочитаний текст, встановлюючи логічні зв’язки всередині речення та між реченнями.

11

Учень (учениця) вміє читати тексти, аналізує їх і робить власні висновки, розуміє логічні зв’язки в рамках тексту та між його окремими частинами.

12

Учень (учениця) вміє читати тексти, аналізує їх і робить висновки, порівнює отриману інформацію з власним досвідом. В повному обсязі розуміє тему прочитаного тексту різного рівня складності.

Говоріння

I. Початковий

1

Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені слова, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки.

2

Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки.

3

Учень (учениця) використовує в мовленні прості непоширені речення з опорою на зразок, має труднощі у вирішенні поставленого комунікативного завдання в ситуаціях на задану тему, допускає фонематичні помилки.

II. Середній

4

Учень (учениця) вміє в основному логічно розпочинати та підтримувати бесіду, при цьому використовуючи обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури. На запит співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, відображаючи власну точку зору.

5

Учень (учениця) вміє в основному логічно побудувати невеличке монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, допускаючи незначні помилки при використанні лексичних одиниць. Всі звуки в потоці мовлення вимовляються правильно.

6

Учень (учениця) упевнено розпочинає, підтримує, відновлює та закінчує розмову у відповідності з мовленнєвою ситуацією. Всі звуки в потоці мовлення вимовляються правильно.

III. Достатній

7

Учень (учениця) вміє зв’язно висловлюватися відповідно до навчальної ситуації, малюнка, робити повідомлення з теми, простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, ставити запитання та відповідати на них.

8

Учень (учениця) вміє логічно висловитися у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, а також у зв’язку зі змістом прочитаного, почутого або побаченого, висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення; уміє підтримувати бесіду, вживаючи короткі репліки. Учень в основному уміє у відповідності з комунікативним завданням використовувати лексичні одиниці і граматичні структури, не допускає фонематичних помилок.

9

Учень (учениця) вміє логічно висловлюватися у межах вивчених тем, передавати основний зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки, у відповідності з комунікативним завданням використовує лексичні одиниці і граматичні структури, не допускає фонематичних помилок.

IV. Високий

10

Учень (учениця) вміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем, використовує граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності з комунікативним завданням, не допускає фонематичних помилок.

11

Учень (учениця) вміє логічно і в заданому обсязі побудувати монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, використовуючи граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності до комунікативного завдання, не допускаючи при цьому фонематичних помилок.

12

Учень (учениця) вміє вільно висловлюватись та вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та ефективно користуючись мовними та мовленнєвими засобами.

Письмо

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Грамотність

Припустима кількість орфографічних помилок

Припустима кількість лексичних, граматичних та стилістичних помилок

I. Початковий

1

Учень (учениця) вміє писати вивчені слова. допускаючи при цьому велику кількість орфографічних помилок.

8

9

2

Учень (учениця) вміє писати вивчені словосполучення.

6

9

3

Учень (учениця) вміє писати прості непоширені речення відповідно до комунікативної задачі проте зміст повідомлення недостатній за обсягом для розкриття теми та інформативно насичений.

6

8

II. Середній

4

Учень (учениця) вміє написати листівку за зразком, проте використовує обмежений запас лексики та граматичних структур, допускаючи помилки, які утруднюють розуміння тексту.

6

6

5

Учень (учениця) вміє написати коротке повідомлення за зразком у межах вивченої теми, використовуючи обмежений набір засобів логічного зв’язку при цьому відсутні з'єднувальні кліше, недостатня різноманітність вжитих структур, моделей тощо.

4-5

5

6

Учень (учениця) вміє написати коротке повідомлення/ листа за зразком у відповідності до поставленого комунікативного завдання, при цьому вжито недостатню кількість з'єднувальних кліше та посередня різноманітність вжитих структур, моделей тощо.

4-5

5

III. Достатній

7

Учень (учениця) вміє написати коротке повідомлення за вивченою темою за зразком у відповідності до заданої комунікативної ситуації, допускаючи при цьому ряд помилок при використанні вивчених граматичних структур. Допущені помилки не порушують сприйняття тексту у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітність структур, моделей тощо.

4

4

8

Учень (учениця) вміє без використання опори написати повідомлення за вивченою темою, зробити нотатки, допускаючи ряд помилок при використанні лексичних одиниць. Допущені помилки не порушують сприйняття тексту у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітність структур, моделей тощо.

3

3

9

Учень (учениця) вміє написати повідомлення на запропоновану тему, заповнити анкету, допускаючи ряд орфографічних помилок, які не утруднюють розуміння інформації, у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, різноманітність структур, моделей тощо.

3

2

10

Учень (учениця) вміє написати повідомлення, висловлюючи власне ставлення до проблеми, написати особистого листа, при цьому правильно використовуючи вивчені граматичні структури у відповідності до комунікативного завдання використовуючи достатню кількість ідіоматичних зворотів, з'єднувальних кліше, моделей тощо.

2

1

IV. Високий

11

Учень (учениця) вміє написати повідомлення, правильно використовуючи лексичні одиниці в рамках тем, пов’язаних з повсякденним життям. надаються при наявності несуттєвих орфографічних, які не порушують акту комунікації (британський або американський варіанти орфографії, орфографічні помилки в географічних назвах тощо).

1-2
12

Учень (учениця) вміє надати в письмовому вигляді інформацію у відповідності з комунікативним завданням, висловлюючи власне ставлення до проблеми, при цьому правильно використовуючи лексичні одиниці та граматичні структури.
Додаток 2

Перелік рекомендованих фізкультхвилинок

для уроку/заняття англійської мовиTEDDY-BEAR

Teddy-Bear, Teddy-Bear, turn around,

Teddy-Bear, Teddy-Bear, touch the ground; Teddy-Bear, Teddy-Bear, show your shoe, Teddy-Bear, Teddy-Bear, I love you.
LOOK AT THE WINDOW

Look at the window,

Point to the door,

Bend all down.

And touch the floor.

Stand up and look around,

All sit down and touch the ground.

Stand up and look at me,

Clap your hands and touch the knee.
STAND UP AND LOOK

Stand up and look around,

Shake your head and turn around;

Stamp your feet upon the ground,

Clap your hands and then sit down,

JUMP THE ROPE

Jump the rope, Jump it fast,

Jump the rope, Jump it slow.

Jump, jump, jump! Jump, jump, jump.


Jump it high. Clap your hands,

Jump it low, Clap again.

Jump, jump, jump! Jump, jump,jump.
TOUCH YOUR SHOULDERS

Hands on your hips, Touch your shoulders,

Hands on your knees, Touch your nose,

Put them behind you, Touch your ears,

1f you please. Touch your toes.

MORNING EXERCISES

Hands on your hips, Raise your hands

Hands on your knees, High in the air,

Clap them behind you, At your sides,

If you please. On your hair.
Touch your shoulders, Raise your hands

Touch your nose, As before,

Touch your ears, While you clap them,

Stand on your toes. One, two, three, four.


My hands upon my head I place,

On my shoulders, on my face.

Then I raise them up and high,

And my fingers quickly fly.

Then I put them in front of me,

And gently clap them — one, two, three.RAISE YOUR HANDS

Raise your hands high up in the air,

To the sides, on your hair.

Stamp your feet upon the ground,

Clap your hands and then sit down


HANDS UP

Stand up, Stand up.

Hands up, Hands to the sides,

Hands down. Bend left,

Hands on hips. Bend right.
Sit down.
Hands on hips,

One, two, three, hop. One, two, three, stop. Stand still.


RIGHT HAND UP

Right hand up! Right leg up!

Right hand down! Right leg down

Left hand up! Left leg up,

Left hand down! Left leg down!

Stand on your toes!

Clap your hands And touch your nose! (Change: left, right, leg, hand,)

HIPPITY-HOPPITY-HOP

Hippity –hoppity -hop

Hippity -hoppity-hop,

The green grasshopper goes "Hop", "hop", "hop".

Hippity-hoppity- hop,

Hippity-hoppity-hop.PHYSICAL EXERCISES

(Below are given some physical exercises that can be done with all the children in the classroom. The teacher chooses exercises in any succession that suits him and his/her pupils best. Introducing the words by showing the corresponding actions.)


Stand up, stand straight, stand still, stand in line;

Bend forward, bend sideways, bend left, bend right;

Turn left, turn right, turn around;

Bend your head, bend your knees, bend your arms;

Shake your head, nod your head, turn your head left(right), around;

Hands to the sides, hands sideways, hands on hips, hands up, hands down, hands on your head, hands on your shoulders, hands out;

Clap your hands, wave your hands, shake your hands;

Put your hand(s), finger(s) on your head, nose, shoulders etc.

Jump, hop: one, two, three; jump high, jump low;

jump slow(ly), jump quick(ly), fast;

Stand on your toes, stand on your knees, squat down;

March: one, two, three; stop; step: one, two, three;

Quickly, quick, fast, slow, slowly, high, low.Додаток 3

Ukrainian fairy-tale

The mitten

Characters:

Grandfather. Dog. Mouse. Frog. Hare. Fox. Wolf. Bear. Wild Boar. Narrator.

Narrator: There lived a Grandfather in the house near the forest. One day he took his dog and went to the forest. He walked on and on and lost his mitten. A Little Grey Mouse saw the mitten.

Mouse: What a beautiful warm mitten! I can live in it!

Narrator: So the Little Grey Mouse lives in the mitten. She is very happy. In some time a Frog sees a mitten.Frog: Who lives in the mitten?

Mouse: I do. I am a Little Grey Mouse, and who are you?

Frog: I am a Green Frog. Let's live together.

Mouse: O.K. Come in!

Narrator: Here comes a Hare.

Hare: Who lives in the mitten?

Mouse: A Little Grey Mouse and a green Frog. And who are you?

Hare: I am a Hare. I can hop. Let me in.

Mouse: O.K. Come in!

Narrator: Here comes a Fox.

Fox: Who lives in the mitten?

Frog: A Little Grey Mouse, a Green Frog and a Hare, that Can Hop. And who are you?

Fox: I am a Fluffy Fox. Let me in!

Frog: Come in!

Narrator: A Big Wolf comes to the mitten.

Wolf: Who lives in the mitten?

Hare: A Little Grey Mouse, a Green Frog, a Hare, that Can Hop and a Fluffy Fox. And who are you?

Wolf: I am a Big Wolf. May I come in?

Hare: Yes, you may. Come in, please.

Narrator: Now five animals live in the mitten and here comes a Wild Boar.

Wild Boar: Who lives in the mitten?Fox: A Little Grey Mouse, a Green Frog, a Hare, that Can Hop, a Fluffy Fox and a Big Wolf. And who are you?

Wild Boar: I am a Wild Boar. Let me in.Fox: O.K. Come in!

Narrator: Now they are six. The mit­ten is too small for them all. But here comes a Bear.

Bear: Who lives in the mitten?

Wolf: Six of us: a Little Grey Mouse, a Green Frog, a Hare, that Can Hop, a Fluffy Fox, a Big Wolf and a Wild Boar. And who are you?

Bear: I am a Brown Bear. Let me in.

Wolf: You are too big and the mitten is too small.

Bear: I can sit here, near the entrance.

Wolf: O.K. Come in!

Narrator: Now seven animals live in the mitten. The mitten is too small and the animals are too big. By that time the Grandfather had started to look for his mit­ten and his Dog helped him. The Dog ran on and on and suddenly saw the mitten.

Dog: Woof-woof! Woof-woof!

Narrator: The animals saw the Dog and ran away. The Grandfather took his mitten and put it on his hand.

Додаток 4

Словничок майбутнього вчителя англійської мови


Good. Very fine. Well done. Good for you. You made a very good job of that. Nice work. You did it. Nice going. Excellent. Perfect.

Молодець!

You are right. That's correct. That's perfectly correct. That's the way. You've got the idea. Oh, it's great!

Правильно. Вірно.

Це чудово!
That's (much) (a lot) better. You are improving. You have made a lot of progress. That’s better. You are learning fast.

Уже краще.

Hello! Good morning! Good afternoon! Goodbye! Bye!


Привіт! Доброго ранку! Добридень!

До побачення! Бувай!How are you? I am fine, thanks.

I am OK, thanks. I don't feel well.

So-so.


Як в тебе справи? Дякую, відмінно.

Дякую, нормально. Погано.Так собі.

I have got (some) new pictures. Look! What have you got?

У мене є нові малюнки (декілька нових малюнків). Дивіться! Що в тебе?

Today we are going to.......

Сьогодні ми будемо…

You are wrong. Not quite right, try it again. You've almost got it. You're half way there.

Неправильно. Спробуй ще.

Take out your copybooks. Take out your textbooks.

Дістаньте ваші зошити, підручники.

Put away your books.

Сховайте ваші книжки.

Pass your copybooks to the front.

Передайте ваші зошити.

Open your book on page 34.

Відкрийте ваші підручники на сторінці

Start a new page.

З нової сторінки.

Close your books.

Закрийте ваші підручники.

Sit up straight. Fold your arms.

Сядьте рівно. Руки на парті.

Hands up/Raise your hands

Підніміть руки.

Listen please. Quiet please. Stop talking. No talking.

Тихо. Слухайте.

Speak louder. Speak slower.

Говори голосніше, повільніше.

Are you ready? Quickly/Hurry up.

Ви готові? Поспішіть.

Repeat all together after me.

Повторіть за мною.

Say again, please.

Скажи ще раз.

Stop working and listen to me.

Зупиніться та послухайте.

What does this mean?

Що це означає?

Do you understand?

Ти розумієш?

Who wants some help?

Кому допомогти?

Do your corrections.

Виправте.

Underline. Draw a line.

Підкресліть.

Write today's date.

Напишіть сьогоднішню дату.

Let's do it together!

Давай зробимо разом!

Let's play together. Let's count.

Давайте пограємо разом. Давай порахуємо.

What is missing?

Чого не вистачає?

Don't play with...! You shouldn't play with...

He грайся з...!

He треба гратися з...Enough playing with...!

Досить гратися з...!

Behave yourself!

Поводься гарно!

Did you fall? Are you OK? Did you hurt yourself ?

Ти впав? В тебе все добре?

Ти вдарився?Did somebody hit you? It's OK. Come here!

Тебе хтось вдарив? Нічого страшного.

Йди до мене.Don't cry! I'll wipe your tears.

Не плач. Я витру тобі очі.

Are you feeling better already?

Тобі вже краще?

I like it very much!

Мені дуже подобається!

Turn on the lights. Turn off the lights.

Вимкніть, увімкніть світло.

Close the door. Open the windows.

Відчиніть двері, вікно.

Tidy the classroom. Tidy your desks.

Приберіть у класі, на партах.

Clean the blackboard, chalkboard.

Витріть дошку.

Have you finished yet?

Ви вже закінчили?

You have five more minutes.

У вас є ще 5 хвилин.

We have no more time today.

Немає більше часу.

The lesson is over. Good bye! See you tomorrow.

Урок закінчено. До побачення.Додаток 5

ПЕРЕЛІК

навчальних посібників та підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в основній школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2010/11 навчальному році
Основні підручники та навчальні посібники

1. Несвіт А.М. Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів). – Генеза, 2004.


2. Карп'юк О.Д. Англійська мова (НМК для загальноосвітніх навчальних закладів). − ЛібраТерра, 2007, 2009.
3. Несвіт А.М. Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів). − Генез, 2004, 2005.
4. Карп’юк О.Д. Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів).− Астон, 2005.
5. Несвіт А.М. Англійська мова (НМК). – Генеза, 2005.

6. Вірджинія Еванс, Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Click on 1! (Ukraine). −Exspress-Publishing, 2005.

7. Вірджинія Еванс, Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Click on 2! (Ukraine).− Exspress-Publishing, 2005.
8. Биркун Л.В. Наша англійська (НМК). – Освіта, 2006.
9. Сірик Т.Л. Англійська мова (2-й рік навчання). − СТЛ Книга, 2006.
10. Кучма М.О., Морська Л.І. Англійська мова (2-й рік навчання). −Перун, 2006.
11. Козловська Т.П. Англійська мова (2-й рік навчання). − Знання України, 2006.
12. Морська Л.І., Кучма М.О. Англійська мова (3-й рік навчання). − Перун, 2007.
13. Козловська Т.П. Англійська мова (3-й рік навчання). − Інститут сучасного підручника, 2007.
14. Сірик Т.Л., Сірик С.В. Англійська мова (3-й рік навчання). – К.: Довкілля, 2007.
15. Козловська Т.П. Англійська мова (4-й рік навчання).− Інститут сучасного підручника, 2008.
16. Сірик Т.Л. Англійська мова (4-й рік навчання). − СТЛ-Книга, 2008.
17. Морська Л.І. Англійська мова (4-й рік навчання). − Перун, 2008.

Додаткові підручники

1. Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів, 1-11. − Макміллан, 2008, 2009.


2. Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів 1-11.− Лонгмен Пірсон, 2008, 2009.
3. Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів 1-11. − Оксфорд Юніверсіті Прес, 2008, 2009.
4. Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів 1-11. − Експрес-Паблішінг, 2008, 2009 .
5. Навчально-методичні комплекти з англійської мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів 1-11. − Cambridge University Press, 2009.
6. Куриш С., Рудан О. Your First ABC. − Аконіт, 2006.
7. Буренко В.М., Сливкіна В.В. Dive into English (НМК).− АДЕФ-Україна, 2006.
8. Буренко В.М., Сливкіна В.В Dive into English (HMK). − Навчальна книга, 2007.
9. Буренко В.М., Якимаха О.І. Dive into English (НМК). −Станица, 2008, 2009.


Рекомендована література

 1. Бабенко Н. А. Уроки англійської в початковій школі. 1-4 класи. – Х.: Вид. група «Основа», 2006.− 176 с.

 2. Бігич О. Б. Планування уроку іноземної мови в початковій школі. –К.: Ленвіт, 2006. −64с.

 3. Віттенберг К. Ю., Білоущенко І. Б. Повний курс англійської мови в ДНЗ (за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»). 1-й рік навчання. – Х.: Основа, 2011. – 398 с.

 4. Закордонець Г. В. Методичні рекомендації з організації та проведення практики слухачами факультету післядипломної освіти: Метод. посібник.– Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2003. – 35 с.

 5. Казакова Н. В. Переддипломна педагогічна практика: Методичні рекомендації для студентів зі зі спеціальності «Початкове навчання». – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2008. – 34 с.

 6. Карп'юк О.Д. Особливості комунікативно-орієнтованого навчання англійської мови у початковій школі (за серією підручників „Англійська мова”, 2-4 класи). −Навчальна книга, 2005

 7. Кіт Г. Г. Педагогічна практика в системі ступеневої підготовки вчителя початкових класів: Навч.-метод. посіб. для студ. пед. закл. осв. (спеціальність: початкове навчання). – Вінниця, 2007. – 222 с.

 8. Концепція практичної підготовки фахівців зі спеціальності «Початкове навчання» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» (5.010102), «бакалавр» (6.010102), «спеціаліст» (7.010102) – Хмельницький, 2001. – 28 с.

 9. Машкіна Л.А. Педагогічна практика у системі ступеневої підготовки вчителів початкових класів: Програма та методичні рекомендації щодо її реалізації. – Хмельницький: Вид-во ХГПІ, 2006. – 52 с.

 10. Методика навчання іноземних мов у середіх навчальних закладах: Підручник/ кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. –320с.

 11. Организация педагогической практики в начальных классах: Пособие для преподават. высш. и сред. пед. учеб. заведений/ Под ред. П.Е.Решетникова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 320 с.

 12. Педагогическая практика / Под ред. Г.М.Коджаспировой, Л.В.Бориковой. – М.: Akademia, 1998. – 114 с.

 13. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міносвіти № 351 (0351281-94 від 20.12.94) // Інформ. зб. Міністерства освіти України. – 1993. – № 17 – 18. – С. 16 – 30.

 14. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-11 класи.−Перун, 2005.

 15. Редько В.Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи. 1-4. – Генеза, 2006.

 16. Редько В.Г., Федусенко Ю. І., Теличко Н. В. Навчально-ігрова діяльність на уроках іноземної мови в початковій школі. – Мукачево: Карпатська вежа, 2009.− 108 с.

 17. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі. –К.,2005.-208с.

 18. Шкваріна Т. М. Англійська для дошкільнят. – К. : Шк. світ, 2007. – 128 с.

 19. Шкваріна Т. М. Заняття з англійської мови в дошкільному виховному закладі: Посібник для студентів педагогічних училищ.— Умань, 1997.— 120 с.

 20. Шкваріна Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку (програма, мето­дичні рекомендації): Навч. посіб. для вчителів раннього навчання англ. мови, студентів вищ. пед. навч. закладів.— Умань: Видав.-поліграф, підприємство, 2003.- 120 с.

 21. Шулдик Г.О., Шулдик В.І. Педагогічна практика: навч. посіб. для студ. пед. вузів. – К.: Науковий світ, 2000. – 143 с.


Каталог: bitstream -> 1984
1984 -> Від творчого пошуку до педагогічних інновацій зміст вступ Розділ Основи творчої педагогічної діяльності Історико-педагогічні засади формування творчої особистості вчителя Сутність понять „творчість”
1984 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму 020105 „Документознавство та інформаційна діяльність
1984 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму
1984 -> Навчальний посібник хмельницький 2014 (075. 8) Ббк 65. 292,215. 4 Ш 79
1984 -> Методичні рекомендації для студентів відділення післядипломної освіти з курсу «Теорія та практика перекладу»
1984 -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка