Методичні рекомендації для студентів 4 курсу факультету дошкільної освіти Хмельницький 2012


Мета, завдання і зміст педагогічної практикиСторінка2/6
Дата конвертації01.05.2016
Розмір0.85 Mb.
#31493
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

1. Мета, завдання і зміст педагогічної практики


У системі професійної підготовки майбутнього вчителя англійської мови педагогічна практика є ланкою, яка поєднує теоретичні знання, набуті в академії, з практичним застосуванням, сприяє підготовці фахівця, спроможного самостійно реалізовувати освітні та виховні завдання в процесі здійснення педагогічної і організаційно-керівної діяльності в освіті на посаді вчителя англійської мови в ДНЗ, в початкових класах загальноосвітніх шкіл, школах нового типу.

Під час педагогічної практики створюються всі необхідні умови як для практичної реалізації всіх знань умінь та навичок студентів, набутих з психолого-педагогічних, мовних, країно та суспільствознавчих предметів, так і для розвитку індивідуальних, педагогічних, творчих здібностей кожного з них та для професійного росту та вдосконалення особистості майбутнього вчителя.Метою педагогічної практики є розвиток у студентів уміння здійснювати діяльність з навчання іноземної мови в ДНЗ та у початкових навчальних закладах освіти на базі сформованої у них іншомовної компетенції та знань з методики, педагогіки та психології; забезпечення ефективного пізнання студентами закономірностей та особливостей іншомовної професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішення конкретних методичних та мовних завдань; виховання у студентів потреби систематично розширювати та поглиблювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Завдання педагогічної практики:

 • удосконалення вмінь і навичок спостереження за навчально-виховним процесом і аналіз його результатів;

 • закріплення теоретичних знань з методики викладання англійської мови у початковій школі та особливостями викладання англійської мови у ДНЗ, застосування їх на практиці;

 • свідоме поєднання теорії та практики навчальної діяльності, усвідомлення професійної значущості такого поєднання;

 • формування у практикантів умінь проводити уроки та заняття з використанням найсучасніших вітчизняних та зарубіжних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності;

 • набуття навичок керівництва пізнавальною діяльністю дошкільника та молодшого школяра у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями;

 • оволодіння методами та прийомами проведення уроків, занять, позакласних виховних заходів на базі знань англійської мови та методики її викладання;

 • вміння синтезувати, аналізувати та застосовувати методичні, мовні та психолого-педагогічні знання у процесі практичної навчальної діяльності для вирішення конкретних навчальних завдань

 • формування та розвиток професійних навичок та вмінь;

 • ознайомлення з передовим педагогічним досвідом; розвиток вміння здійснювати самоаналіз, самоконтроль та самооцінку своєї педагогічної діяльності;

 • набуття стійкого інтересу до майбутньої професії, потреби у самоосвіті; вироблення творчого, дослідницькою підходу до майбутньої педагогічної діяльності;

 • пошук, систематизація та накопичення методичного матеріалу, наочного та роздаткового матеріалу;

Види діяльності студентів на педагогічній практиці:

 • спостереження й аналіз уроків та занять з англійської мови у початковій школі та у ДНЗ, а також позакласних заходів;

 • складання конспектів уроків та занять згідно з календарно-тематичним планом;

 • проведення уроків, занять та позакласних заходів з англійської мови у ДНЗ та у початковій школі;

 • узагальнення, розширення та поглиблення знань дітей з англійської мови;

 • розробка та виготовлення наочності, дидактичних матеріалів до уроку та заняття;

 • формування дитячого колективу для досягнення найефективнішого розподілу робочого часу на уроці англійської мови;

 • проведення індивідуальної роботи з дітьми, батьками.

Зміст педагогічної практики із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови у в ДНЗ та початковій школі» включає:

 • ознайомлення з дошкільним навчальним закладом, школою, учителями початкових класів, учителями англійської мови у початковій школі та у ДНЗ, навчальними планами, досвідом роботи вчителів англійської мови.

 • планування навчально-виховного процесу на семестр(вересень-жовтень у ДНЗ, листопад-грудень у школі) та проведення уроків, занять і позакласних заходів іноземною мовою;

 • відвідування, спостереження та наступний аналіз занять, уроків та позакласних заходів іноземною мовою;

 • участь у роботі методичного об'єднання вчителів іноземної мови (у школі).

 • допомога учителеві у проведенні уроків англійської мови.

 • вивчення вікових та індивідуальних особливостей учнів.

 • підготовка наочного і дидактичного матеріалів.

 • опанування вміннями і навичками з питань підготовки та проведення позакласної роботи з іноземної мови (ранки, інсценізації казок; клуби іноземної мови, тижні іноземної мови, вечори іноземної мов, стіннівки).

 • узагальнення досвіду роботи вчителів іноземної мови та викладання іноземної мови в даній школі; опрацювання наукової літератури; вивчення досвіду проведення наукових спостережень, тестування, бесід.Практикант повинен навчитися:

формування у практикантів конструктивно-планувальних вмінь:

 • складати плани-конспекти окремих уроків/занять та серії уроків за темою;

 • визначати цілі, завдання, мету та етапи кожного уроку/ заняття;

 • обирати найефективніші прийоми реалізації поставлених цілей на кожному етапі уроку / заняття;

 • методично правильно відбирати вправи до кожного етапу уроку;

 • співвідносити труднощі навчального матеріалу з рівнем володіння іноземною мовою учнями;

 • визначити лексичний, граматичний, фонетичний, словниковий мінімум навчального матеріалу;

 • доцільно використовувати реальні та проектувати уявні навчальні мовленнєві ситуації;

 • створювати необхідні наочні посібники та вміло використовувати ТЗН;

 • складати план позакласної роботи та сценарій позакласного заходу з іноземної мови.

формування у практикантів комунікативно-навчальних вмінь:

 • співставляти свої знання з іноземної мови, свій мовленнєвий досвід з рівнем вимог програми та рівнем підготовленості учнів, щоб сприяти їх подальшому розвитку;

 • працювати у різних режимах взаємодій: "вчитель-учень", "учень-учень", "учень-учні" тощо;

 • правильно оцінити рівень сформованості мовленнєвих навичок та вмінь;

 • знайти правильні прийоми визначення типології помилок та їх корекції (наочність, перепитування, міміка, жести).

формування у практикантів організаційних вмінь:

 • організувати виконання накресленого плану;

 • забезпечити спрямування мовленнєвої діяльності учнів в русло теми та плану уроку/заняття;

 • ефективно та раціонально поєднувати різноманітні форми роботи (фронтальні, мало групові, парні, індивідуальні);

 • проводити навчальні ігри з урахуванням вікових особливостей та ступеня навчання учнів;

 • використовувати різноманітні прийоми активізації мовленнєвої та розумової діяльності учнів в межах їх вікових особливостей;

 • проводити позакласний захід за складеним сценарієм;

формування у практикантів розвиваючо-виховних вмінь:

 • реалізацію загальноосвітнього, розвиваючого та виховного потенціалу мовленнєвого матеріалу уроку/заняття;

 • формування і розвиток особистості учня, його пізнавальних інтересів засобами іноземної мови;

 • вирішення завдання морального, громадянського, естетичного, гуманістичного виховання учнів засобами іноземної мови;


Практикант повинен набути таких умінь:

 • здійснювати методичний аналіз мовного матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів та попередження помилок учнів;

 • проводити спостереження та аналіз відвіданих уроків/занять;

 • проводити самоаналіз проведених уроків/занять;

 • спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід учителів, студентів-практикантів, переносячи ефективні прийоми і форми на практику своєї роботи;

 • вивчати методичну літературу і вміти використати прочитане у процесі виступів на семінарах, наукових студентських конференціях та при написанні курсових робіт, рефератів.

Підготовка студентів до цього виду практики здійснюється в процесі вивчення навчальних предметів «Іноземна мова (англійська)», «Практичний курс англійської мови» та «Методика викладання англійської мови у початковій школі та у ДНЗ», а також у гуртках, на факультативах і у ході самостійної роботи.

Навчання дошкільників англійської мови — це особливий вид освітньої діяльності. У процесі навчання мова виступає одночасно предметом і про­відним засобом навчання. У процесі навчання діти не вивчають складові частини незнайомої мови, а відразу опановують її як засіб спілкування. Програмою розвитку дитини «Я у Світі» окреслено зміст ін­шомовної мовленнєвої та соціокультурної компетентності дитини по завершенні дошкільного періоду. Сформована мовленнєва компетентність дозволяє дитині приві­татися, попрощатися іноземною мовою, назвати себе, розповісти про себе, розпитати про вік, місце проживання, розповісти про свою сім'ю, назвати особу, предмет, дати команду, виконати команду ін­шого, попросити щось дати або виконати, висловити подяку, описати когось/щось, висловити своє ставлення до чогось, запитати про став­лення до чогось, надати інформацію у межах теми спілкування.

Формування соціокультурної компетентності передбачає оз­найомлення дитини з правилами етикету, нормами поведінки, загальноприйнятими в Україні та в інших країнах, вивчення ігор, пісень, інших форм дитячого фольклору країни, мова якої вивчається.

Відповідно до Державного освітнього стандарту з іноземної мови в початковій школі (1—4 класи) важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування. Початкова школа має забезпечити наступність і безперервність процесу навчання іноземної мови у всьому курсі середньої школи, сформувати базові навички і вміння, необхідні для подальшого розвитку комунікативної компетенції в основній і старшій школі. Вона має виховувати комунікативні потреби у пізнанні інших країн. На цьому етапі здійснюється формування навичок і вмінь спілкування в усній і писемній формах у межах визначених сфер і ситуацій у відповідності до вікових особливостей учнів і їхніх інтересів, на основі використання для цього прийнятих мовленнєвих зразків. Учні вчаться виконувати нескладні творчі вправи і завдання, спрямовані на розвиток креативного мислення, у них формуються вміння переносити засвоєний навчальний матеріал в інші ситуації спілкування, давати оцінку певним явищам і діям. Процес навчання іноземної мови у початковій школі організовується відповідно до кількості годин, визначених навчальним планом, і з урахуванням можливості збільшення їх кількості за рахунок варіативної частини. Рівень володіння іноземною мовою на кінець четвертого класу відповідає рівню А1 згідно з “Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання ”.

2. Організація педагогічної практики

Педагогічна практика з додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови у ДНЗ та у початковій школі» проводиться на 4 курсі в 7 семестрі один раз на тиждень по 2 год. на базі дитячих навчальних закладів протягом вересня, жовтня та на базі різних типів загальноосвітніх шкіл протягом листопада, грудня. У період практики студенти виступають у ролі помічників вчителів англійської мови у ДНЗ та у початкових класах. Практика проводиться у досвідчених учителів англійської мови в початковій школі та у дошкільних навчальних закладах. Керують практикою викладачі кафедри іноземних мов.

Студенти розподіляються на підгрупи і виконують програму під керівництвом вчителя англійської мови у початковій школі і у ДНЗ та керівника практики − викладача академії.

За кожний пробний урок і вид діяльності на практиці після детального аналізу та обговорення студенту виставляються оціночні бали і заносяться в журнал обліку педагогічної практики студентів даної групи. Підсумковою оцінкою з практики є сума рейтингових балів (з практики у ДНЗ та у школі), одержаних студентом за виконання завдань практики. Студент, який не виконав програми практики з додаткової спеціалізації, отримав незадовільний відгук з місця проходження практики або незадовільну оцінку, направляється на практику вдруге або відраховується з навчального закладу.


Організація педагогічної практики з англійської мови у ДНЗ

 1. Кожний студент проходить практику у визначених групах .

 2. Студент працює під керівництвом вчителя англійської мови у ДНЗ та виконує його вказівки.

 3. Студент ознайомлюється з планами, навчально-методичними посібниками і системою викладання англійської мови у ДНЗ.

 4. Студент складає індивідуальний план проведення педагогічної практики у ДНЗ і виконує його.

 5. Студент проводить, спостерігає та аналізує заняття з англійської мови та виховні заняття з англійської мови.

 6. Студент розробляє наочність і дидактичні матеріали та використовує їх при проведенні занять.

 7. Студент складає конспекти занять, затверджує їх у вчителя англійської мови в ДНЗ, керівника практики та проводить їх.

 8. Студент веде щоденник педагогічної практики, дає його на перевірку і підпис учителю, керівнику практики.

 9. Вивчає досвід вчителя англійської мови в ДНЗ.


Організація педагогічної практики з англійської мови у початковій школі

 1. Кожний студент проходить практику у визначеному класі (за кожним класом закріплюється по 2-3 практиканти).

 2. Студент працює під керівництвом вчителів англійської мови у початкових класах та виконує їх вказівки.

 3. Студент ознайомлюється з планами, підручниками і системою викладання англійської мови у початкових класах.

 4. Студент складає індивідуальний план проведення педагогічної практики з додаткової спеціалізації і виконує його.

 5. Студент проводить, спостерігає та аналізує уроки англійської мови та позакласні заходи з англійської мови.

 6. Студент розробляє наочність і дидактичні матеріали та використовує їх при проведенні уроків.

 7. Студент складає конспекти залікових занять, затверджує їх у вчителя англійської мови в початкових класів, керівника практики та проводить їх.

 8. Студент веде щоденник педагогічної практики, дає його на перевірку і підпис учителю, керівнику практики.

 9. Вивчає досвід вчителів англійської мови в початкових класів.

Під час практики з додаткової спеціалізації практиканти повинні: • провести 2 залікових заняття з англійської мови в ДНЗ;

 • провести 2 залікових уроки з англійської мови в початкових класах;

 • відвідати та проаналізувати не менше 8 пробних занять з англійської мови в ДНЗ;

 • відвідати та проаналізувати не менше 8 пробних уроків з англійської мови в початкових класах;

 • вести щоденник спостережень за організацією навчально-виховного процесу в ДНЗ та у початкових класах;


Керівник практики, викладач англійської мови:

 • безпосередньо керує педагогічною практикою групи студентів у ДНЗ та у школі;

 • організовує зустріч і знайомить студентів із завідуючим ДНЗ, вчителем англійської мови в ДНЗ; директором школи, його заступником з навчально-методичної роботи в початковій школі, вчителями початкових класів;

 • закріплює студентів за групами та класами;

 • проводить інструктивно-методичні наради з вихователями та класоводами, які працюють із студентами;

 • допомагає студентам у підготовці та проведенні уроків /занять;

 • здійснює контроль за веденням студентами звітної документації з педагогічної практики та перевіряє її після закінчення практики;

 • оцінює роботу студентів під час практики, їх ставлення до роботи, ведення і оформлення ними документації з педагогічної практики; робить відповідні записи в журналі з обліку практики;

 • допомагає оформити довідку на оплату праці вчителям за керівництво практикою студентів.

Вчитель англійської мови в ДНЗ:

 • знайомить студентів-практикантів з навчальною програмою з англійської мови в ДНЗ;

 • знайомить студентів-практикантів з дітьми та вихователями груп;

 • проводить відкриті заняття для студентів та організовує їх обговорення;

 • консультує студентів під час підготовки до навчальних занять;

 • бере участь в обговоренні та оцінці навчальних занять.


Вчитель англійської мови в початкових класах:

 • знайомить студентів-практикантів з навчальною програмою з англійської мови;

 • знайомить студентів-практикантів з учнями;

 • проводить відкриті уроки для студентів та організовує їх обговорення;

 • консультує студентів під час підготовки до уроків;

 • бере участь в обговоренні та оцінці уроків.


Студент-практикант зобов'язаний:

 • з'являтися у школу та у дитячий садок за 15 хвилин до початку занять;

 • виконувати правила внутрішнього розпорядку, адміністрації ДНЗ та школи і керівників практики, дотримуватися правил техніки безпеки;

 • виконувати всі види робіт, передбачені програмою педагогічної практики;

 • проводити всі навчальні заняття згідно індивідуального плану, активно брати участь в їх обговоренні та аналізі;

 • вчасно, грамотно і акуратно вести щоденник педагогічної практики за встановленою формою, регулярно давати його на перевірку і підпис учителю, керівнику практики;

 • бути ввічливим, працьовитим, дисциплінованим і організованим;

 • мати належний зовнішній вигляд.
Каталог: bitstream -> 1984
1984 -> Від творчого пошуку до педагогічних інновацій зміст вступ Розділ Основи творчої педагогічної діяльності Історико-педагогічні засади формування творчої особистості вчителя Сутність понять „творчість”
1984 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму 020105 „Документознавство та інформаційна діяльність
1984 -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму
1984 -> Навчальний посібник хмельницький 2014 (075. 8) Ббк 65. 292,215. 4 Ш 79
1984 -> Методичні рекомендації для студентів відділення післядипломної освіти з курсу «Теорія та практика перекладу»
1984 -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка