Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни " маркетинг " (шифр ) ( назва дисципліни) для студентів заочної форми навчанняСкачати 324.19 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір324.19 Kb.
#10610
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
Державний вищий навчальний заклад

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”


Економічний факультет
Кафедра менеджменту і маркетингу

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної роботи з дисципліни

МАРКЕТИНГ ”

(шифр ) ( назва дисципліни)

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 6.03050701 «Маркетинг»

(шифр і назва напряму підготовки)

Івано-Франківськ

2015

Методичні рекомендації для самостійної роботи з вивчення дисципліни Маркетингова політика комунікаційдля студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.03050701 “Маркетинг” / Уклад. : ____________________. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2015 – 23 с.Укладачі: к.е.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу Гречаник Наталія Юріївна, доцент кафедри менеджменту і маркетингу

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри менеджменту і маркетингу,

протокол № 7 від “ 10” лютого 2015 р.

 Гречаник Н.Ю., 2015 рік
1. ВСТУП

Поступова інтеграція вітчизняної системи освіти до європейської та світової потребує  нових підходів у підготовці кваліфікованих фахівців, що базуватиметься на збільшенні організаційного, дидактичного та методичного ресурсу самостійної роботи. Процес реформування та розвитку системи вищої професійної освіти на сучасному етапі характеризується посиленням акцентів на підвищенні ролі самостійної роботи суб'єктів навчального процесу, що підтверджується основоположними засадами та вимогами Болонського процесу.

У сучасних умовах існує тенденція до скорочення аудиторних годин на вивчення тієї чи іншої дисципліни та компенсація їх за рахунок позааудиторної, самостійної роботи.

Нагальна потреба відповідної організації занять за умови наявності такої малої кількості годин вимагає від викладачів формування та застосування таких видів, форм і методів організації самостійної роботи студентів, які сприяли б підвищенню ефективності навчального процесу .

Самостійна робота студента є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза межами обов'язкових навчальних занять. Її спрямовано на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, їх поглиблення, набуття і удосконалення практичних навичок та умінь щодо відповідної спеціальності.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом (робочим навчальним планом) і, згідно із положенням Закону України «Про вищу освіту», повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни .

Індивідуальна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним обладнанням, електронно-обчислювальною технікою тощо. Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання.

Згідно з положенням про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі, самостійна робота студентів охоплює: підготовку до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних тощо); виконання завдань з навчальної дисципліни протягом семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін відповідно до навчально-тематичних планів; підготовку до практики та виконання завдань, передбачених практикою; підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі до курсових, модульних і комплексних контрольних робіт; підготовку до підсумкової державної атестації, у тому числі й виконання випускної кваліфікаційної роботи; роботу в студентських наукових гуртках, семінарах; участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах .

Як складне педагогічне явище - це особлива форма навчальної діяльності, спрямована на формування самостійності студентів і засвоєння ними сукупності знань, вмінь, навиків, що здійснюється за умови запровадження відповідної системи організації всіх видів навчальних занять.

Мета самостійної роботи студентів двоєдина: формування самостійності як риси особистості і засвоєння знань, умінь, навиків.

Основними функціями самостійної роботи студентів є: пізнавальна, самостійна, прогностична, коригуюча та виховна.

Пізнавальна функція визначається засвоєнням студентом систематизованих знань з дисциплін. Самостійна функція - це формування вмінь і навиків, самостійного їх оновлення і творчого застосування. Прогностична функція є вмінням студента вчасно передбачати й оцінювати як можливий результат, так і саме виконання завдання. Коригуюча функція визначається вмінням вчасно коригувати свою діяльність. Виховна функція - це формування самостійності як риси характеру.

Зміна концептуальної основи й розширення функцій самостійної роботи студента не тільки веде до збільшення її обсягу важливості, а й викликає зміну у взаємовідносинах між викладачем і студентом як рівноправними суб'єктами навчальної діяльності, тобто коригує всі психолого-педагогічні (організаційні, методичні) засоби забезпечення самостійної роботи студентів.

Усе це ставить вимоги до пошуків таких форм навчальної роботи у ВНЗ, коли допомога і контроль з боку викладача не пригнічуватимуть ініціативи студента, а привчатимуть його самостійно вирішувати питання організації, планування, контролю за своєю навчальною діяльністю, виховуючи самостійність, як особисту рису характеру.

Існують такі види самостійної роботи студентів за цільовим призначенням:

1. Вивчення нового матеріалу: читання та конспектування літературних джерел інформації; перегляд відеозаписів; прослуховування лекцій; інші види занять.

2. Поглиблене вивчення матеріалу: підготовка до контрольних, практичних, лабораторних робіт, семінарів; виконання типових або ситуаційних задач; інші види занять.

3. Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: розв’язання нестандартних задач; виконання курсових проектів; участь у ділових іграх і в розборі проблемних ситуацій; складання рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми; інші види занять.

4. Вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок в умовах виробництва: навчальні практикуми та виробничі екскурсії; усі види практик; дипломне проектування; інші види занять.

Самостійна робота студентів з кожної дисципліни навчального плану повинна забезпечити:

1. Системність знань та засобів навчання;

2. Володіння розумовими процесами;

3. Мобільність і критичність мислення;

4. Володіння засобами обробки інформації;

5. Здатність до творчої праці.

Одним із головних аспектів організації самостійної роботи є розробка форм і методів організації контролю за самостійною роботою студентів.

Контроль над самостійною роботою студента здійснює викладач. Він визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, аналізує результати самостійної навчальної роботи кожного студента. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинне передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакет контрольних завдань тощо).

Підготовка висококваліфікованих фахівців в умовах Болонської системи, конкурентоспроможних на ринку праці, а також здатних до компетентної, відповідальної й ефективної діяльності за своєю спеціальністю неможливе без підвищення ролі самостійної роботи студентів, спрямованої на стимулювання їх професійного зростання та виховання їхньої творчої активності.

Ринкова економіка пред’являє нові вимоги до фахівців-маркетологів, які повинні бути висококваліфікованими, з новим мисленням, володіти сучасними засобами організації виробничої і комерційної діяльності, творчо підходити до розв’язання ринкових проблем, своєчасно адаптуватися до зміни маркетингового середовища, забезпечувати ефективне функціонування підприємств в умовах ризику та невизначеності. Інструментарій маркетингу дозволяє максимально пристосувати виробництво до потреб і запитів покупців, сприяє формуванню раціональних потреб, підвищенню конкурентоспроможності продукції.

Маркетинг представляє методологію ринкової діяльності, що визначає стратегію і тактику підприємства в умовах конкуренції. Щоб стати професійним економістом, необхідно знати і розуміти загальні принципи маркетингу, мати навички реалізації маркетингових ідей і процесів, використовувати сучасні методи управління і технології бізнесу.

Маркетингова діяльність повинна базуватись на ґрунтовному знанні об’єктивної інформації про ринок, реальні вимоги споживачів. Актуальність вивчення маркетингу зумовлена також тим, що маркетинговий підхід, його інструменти і методи використовуються практично в усіх сферах людської діяльності.

Дана навчальна дисципліна покликана надати уявлення про такі важливі аспекти маркетингу, як знання про потреби та запити споживачів, види маркетингу, створення конкурентоспроможної продукції, методи ціноутворення, способи просування і збуту продукції, організацію та контроль маркетингової діяльності, що і формує основу маркетингової практики.Предмет дисципліни: процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.

Мета вивчення дисципліни “Маркетинг” — сформувати систему

знань про сутність і зміст маркетингу як філософії підприємницької

діяльності в умовах ринкової економіки та конкуренції.

Завдання дисципліни:

- вивчення основних понять, систем і алгоритмів маркетингу;

- набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань;

- виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять, і є невід'ємною складовою процесу вивчення дисципліни. Її зміст визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Зміст СРС з дисципліни складається з таких видів роботи:

- підготовка до аудиторних занять;

- виконання практичних завдань протягом семестру;

- самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з навчально-тематичним планом;

- підготовка реферативного викладу основного змісту монографії.

- аналітичний огляд, реферативний виклад останніх наукових публікацій

- підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до контрольних робіт, іспиту.

Підготовка до лекційного заняття передбачає обов'язкове вивчення матеріалу попередньої лекції і ознайомлення з матеріалами наступної лекції (підручники, посібники).

Підготовка до семінарських чи практичних занять передбачає обов'язкове вивчення отриманого теоретичного матеріалу з метою подальшого застосування знань на практичних заняттях, у наступній практичній діяльності. При підготовці до заняття відповідної теми необхідно детально вивчити конспект лекції, підручник (навчальний посібник) і законспектувати тезисно опрацьований матеріал, згідно рекомендації викладача. Семінарські і практичні заняття передбачають вивчення теоретичного матеріалу та виконання окреслених завдань. Студент самостійно завершує у позааудиторних умовах розпочаті в аудиторіях завдання і здає у час, який встановлює викладач.
Назва темиКількість годин

ден.

заоч

Змістовий модуль І. Сутність маркетингу та його концепції
1

Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Самостійне опрацювання питань і завдань

1. Розкрийте етимологію слова «маркетинг».

2. Назвіть етапи виникнення і розвитку маркетингу.

3. Які передумови виникнення концепції маркетингу?

4. Що являє собою маркетинг як культура, стратегія і тактика?

5. Чи можна маркетинг звести до реалізації продукції? Обґрун­туйте відповідь.

6. Наведіть деякі визначення маркетингу.

7. Охарактеризуйте фактори успіху і небезпеки виробничої кон­цепції.

8. Охарактеризуйте фактори успіху і небезпеки продуктової кон­цепції.

9. Охарактеризуйте фактори успіху і небезпеки концепції інтен­сифікації комерційних зусиль.

10. Охарактеризуйте фактори успіху і небезпеки концепції чисто­го маркетингу.

11. Чому деякі фірми переходять від концепції маркетингу до кон­цепції соціально-етичного маркетингу?

12. Охарактеризуйте фактори успіху і небезпеки концепції соціаль­но-етичного маркетингу.

13. Перелічить основні риси сучасного маркетингу.

14. Які тенденції розвитку маркетингу в Україні?

15. Дайте визначення основних понять маркетингу.


Завдання 1

Провести порівняльну характеристику збутової та маркетингової орієтації підприємства. Навести приклади підприємств, які орієнтовані на збут або маркетинг.


Завдання 2

 1. Назвіть одну найважливішу відмінність між концепцією вдосконалення виробницт­ва і концепцією маркетингового підходу, вдосконалення товару та інтенсифікації ко­мерційних зусиль. Подумайте, яка з них найбільш ефективна в короткостроковому періоді? Яка з концепцій, на ваш погляд, здатна забезпечити міцний і довгостроко­вий успіх? Наведіть на основі конкретних прикладів.


2

Система і характеристики сучасного маркетингу

Самостійне опрацювання питань і завдань

1. Дайте визначення системи маркетингу і назвіть її основні еле­менти.

2. Назвіть і прокоментуйте основні принципи маркетингу.

3. Назвіть і прокоментуйте основні цілі маркетингу.

4. Назвіть і поясніть сутність етапів маркетингової діяльності.

5. Поясніть сутність і наведіть приклади видів попиту та відповідним їм видів маркетингу.

6. Поясніть сутність видів маркетингу залежно від орієнтації мар­кетингової діяльності; сфери застосування; періоду часу, на який розробляється маркетингова політика підприємства.

7. Поясніть сутність і охарактеризуйте інструментарій типів мар­кетингу залежно від виду попиту.

8. Охарактеризуйте особливості маркетингу територій.

9. Охарактеризуйте особливості маркетингу послуг..

10. Назвіть і охарактеризуйте фактори внутрішнього середовища маркетингу.

11. Визначить склад і дайте характеристику факторам зовнішнього середовища .


Завдання 1

Наведіть приклади практичного використання новітніх видів маркетингу у практичній діяльності українських компаній.Завдання2

Основна ціль маркетингу-це максимальне задоволення споживача. Проаналізуйте діяльність торгових закладів (не меше 3) , які ви відвідали, скажіть, в якій мірі вони реалізують цю мету.


3

Маркетингові дослідження

Самостійне опрацювання питань і завдань

1.У чому полягає сутність маркетингових досліджень?

2.Які питання вирішуються в ході маркетингових досліджень?

3. Які принципи проведення маркетингових досліджень?

4. Охарактеризуйте етапи проведення маркетингового дослідження.

5.Що являє собою вторинна маркетингова інформація? Дайте характеристику її основних джерел.

6.Що являє собою первинна маркетингова інформація? Дайте характеристику її основних джерел.

7.Що собою представляє і для чого використовується спостере­ження?

8. У яких цілях при дослідженні ринку застосовується експери­мент?

9. Переваги і недоліки основних способів опитування.10.Маркетингова інформація та її класифікація.

11.Переваги і недоліки первинної та вторинної інформації.

12. Основні характеристики маркетингової інформації.

13.Оцінювання привабливості сегменту.

14. Критерії сегментування споживчого ринку.

15.Сегментування ринку та позиціювання товару. 1. Розкрийте зміст процесу позиціонування.

17.Які показники визначаються в процесі дослідження ринку?

18.Основні напрямки дослідження ринку.

19. особливості проведення маркетингових досліджень на різних типах ринків.

20. проведення маркетингових досліджень у практиці вітчизняних підприємств.


Практичне завдання1

Проведіть багатофакторне сегментування ринку, обраного вами. Який сегмент є найбільш перспективний для обслуговування.? Аргументуйте відповідь


Завдання 1

Компанія часто стикається зі швидкою зміною оточуючого середовища . Скажіть, яка маркетингова інформація найшвидше "старіє"? З допомогою яких упереджуючих індикаторів ви можете передбачити обсяг про­дажу автомобілів, мобільних телефонів, дитячого харчування?


Завдання 2

Яку роль грають характеристики товару і сприйняття цих характеристик при позиціонуванні товару ? Чи може характеристика, властива кільком конкуруючим мар­кам, бути використана в проведенні успішної стратегії позиціонування?


Завдання 3

Який метод дослідження і чому був би найбільш доречний у наступних ситуаціях збору первинних даних:

1) книжковий ларьок навчального інституту хоче зібрати попередню інформацію про відношення студентів до пропонованих їм товарів;

2) фабриці, яка випускає кукурудзяні пластівці, необхідно з'ясувати ступінь впливу дітей на фактичний обсяг покупок своїх товарів, щоб визначити основну ідею рекламних роликів;

3) тракторному заводу необхідно з'ясувати порівняльну ефективність впливу трьох нових рекламних ідей на збут своєї продукції у великому сільськогосподарському регіоні;

4) Ви є виробником пива й обмірковуєте можливість відкриття нового пивного бару в швидко зростаючому передмісті.Завдання 4

Президент великої медичної страхової компанії, в якій Ви працюєте, дав завдання провести маркетингові дослідження, щоб з'ясувати причини зменшення числа її клієнтів. Визначити, як би Ви організували процес маркетингових досліджень і розповісти про всі етапи своєї роботи.

Змістовий модуль ІІ. Поняття комплексу маркетингу
4

Маркетингова товарна політика

Самостійне опрацювання питань і завдань

1. Дайте визначення маркетингової товарної політики та охаракте­ризуйте її структуру.

2. Які умови повинна дотримувати фірма для розробки ефективної маркетингової політики?

3. Що являє собою маркетингова концепція товару?

4. Дайте визначення марки товару та її складових елементів.

5. Охарактеризуйте типи марок і поясніть сутність марочних стратегій.

6. Охарактеризуйте роль упаковки товару в маркетинговій діяль­ності підприємства.

7. Охарактеризуйте основні атрибути товару.

8. Товарний асортимент та його характеристики.

9. Назвіть основні види товарів виробничого призначення.

10. Товарна номенклатура та її основні характеристики.
Завдання1

Чому біль шість людей віддає перевагу марочним товарам на відміну від немарочних? Як це пояснює цінність присвоєння торгової марки?

Завдання2

Як театр (філармонія) може вирішити проблему невідчутності, нероздільності процесу виробни­цтва й споживання, неможливості збереження і непостійної якості послуг, що ним пропонуються?


5

Планування нових товарів

Самостійне опрацювання питань і завдань

1. Дайте визначення наступних понять: новий продукт, інновація, диференціація, диверсифікованість товару.

2. Охарактеризуйте етапи розробки товару-новинки.

3. Назвіть причини невдач нової продукції на ринку.

4. Дайте визначення життєвого циклу продукції й охарактеризуйте його основні етапи.

5. Назвіть і дайте характеристику видам життєвого циклу товару.

6. Дайте визначення наступних понять: товарний асортимент, про­дуктова лінія, товарна номенклатура.

7. Які рішення приймаються в системі керування товарною політи­кою підприємства по торговельній марці, товарному асортимен­ту і товарній номенклатурі?

8. Порядок створення і реєстрації торгової марки

9. Поняття «бренд». Його відмінність від поняття «торгова марка»

10. Назвіть основні сценарії розвитку напрямків діяльності фірми або її товарів на основі знань про ринкові тенденції
Завдання1

Багато компаній мають спеціальні підрозділи по розробці нових товарів . Однак у недавньому дослідженні було виявлено, що найбільш ходові нові товари появи­лись без участі офіційних структур. Назвіть вірогідні причини, чому таке може тра­питись.

6

Маркетингова цінова політика

Самостійне опрацювання питань і завдань

1. Розкрийте сутність і роль маркетингової цінової політики.

2. Назвіть фактори, що впливають на рішення в області ціноут­ворення.

3.Фактори зовнішнього ціноутворення.

4.Фактори внутрішнього ціноутворення.

5. Охарактеризуйте основні етапи алгоритму розрахунку ціни.

6. Розкрийте сутність маркетингових політик керування цінами: «зняття вершків» і поступового зниження ціни.

7. Розкрийте сутність маркетингової політики керування цінами: проникнення на ринок.

8. Поясніть сутність політики диференційованих цін і охаракте­ризуйте її види: стратегія пільгових, дискримінаційних цін, цінові лінії і традиційні шкали цін на товари різної класності.

9. Дайте характеристику політики психологічних цін.

10. Охарактеризуйте політику переважних цін і виживання.
Завдання1

У багатьох людей якісь товари спричиняють негативні емоції або страх і вони не стануть купувати їх навіть по самим низьким цінам. Наведіть приклади.


Завдання 2

Виберіть який-небудь продукт особистого користування, чим ви регулярно корис­туєтесь, наприклад, що - небудь із косметики. Яка ціна цього продукту? Які його пе­реваги? Чи співвідносна ціна на товар з його якістю?


Завдання 3

Розкажіть, які методи розрахунку ціни на свої товари й послуги застосовують (з Вашого погляду);

1) виробник тракторів і сільськогосподарських механізмів;

2) торговець товару (повсякденного попиту) з лотка;

3) магазин модного одягу;

4) розробники проекту великої електростанції;

5) оптові бази з продажу напоїв;

6) приватні хлібопекарні;

7) фермер, який продає швидкопсувні овочі, якщо різні методи ціноутворення можна визначити як:

- "середні витрати плюс прибуток";

- аналіз беззбитковості й забезпечення цільового прибутку;

- установлення ціни, виходячи з цінності товару, що відчувається;

- установлення ціни на основі рівня поточних цін;

- установлення ціни на основі закритих торгів.


7

Методи маркетингового ціноутворення

Самостійне опрацювання питань і завдань

1. Опишіть метод ціноутворення, орієнтований на витрати.

2. Дайте характеристику методу ціноутворення, орієнтованому на аналіз беззбитковості.

3. Поясніть сутність методу ціноутворення, орієнтованого на оч­ікувану цінність товару.

4. У чому полягає сутність методу ціноутворення, виходячи з умов конкуренції?

5. Яким чином встановлюються ціни в межах товарного асорти­менту на додаткові товари, на обов’язкові приналежності і на побічні продукти виробництва?

6. Охарактеризуйте метод ціноутворення за географічним прин­ципом.

7 Охарактеризуйте політику переважних цін і виживання.

8. Як встановлюються ціни на товари, які зняті з виробництва?

9. Охарактеризуйте методи непрямого ціноутворення.

10. Поняття «ціна споживання»
Завдання 1

Ціна споживання матеріальних товарів (насамперед інвестицій­них, а також у значній частині – і товарів індивідуального користу­вання) складається з витрат по наступних основних статтях:

- ціна покупки;

- транспортування;

- монтаж, налагодження, підключення до інфраструктури;

- енергоспоживання;

- навчання персоналу;

- оплата його праці;

- технічне обслуговування;

- ремонт і забезпечення запасними частинами;

- страхові внески;

- податки й ін.

Ціна споживання – найважливіший параметр конкурентоздатності будь-якого виробу. Вона розраховується з врахуванням усього терміну його потенційної експлуатації і саме тому розрізняється в залежності від суб’єктів, що споживають той або інший продукт.

Визначити:

1. З чого складається ціна споживання: а) побутового холодиль­ника: б) магістрального пасажирського літака; в) послуг у сфері вищої школи?

2. Якими факторами визначається різна питома вага ціни покуп­ки в ціні споживання різних транспортних засобів: трактора, вантажівки, літака і де він вище?

3. Для яких категорій товарів і послуг, а також для яких груп спо­живачів подібні пропорції і виявлені фактори малозначимі?
8

Маркетингова політика комунікацій

Самостійне опрацювання питань і завдань

1. Дайте визначення маркетингової політики комунікацій.

2. Назвіть основні і синтетичні засоби комплексу маркетинго­вих комунікацій.

3. У чому полягає логіка алгоритму планування комплексу мар­кетингових комунікацій? Назвіть його основні етапи.

4. Які цілі виконує маркетингова політика комунікацій?

5. Хто може виступати в якості цільової аудиторії в процесі реа­лізації маркетингової комунікаційної політики?

6. Охарактеризуйте шість станів купівельної готовності.

7. Які фактори приймаються до уваги в процесі вибору джерела звертання?

8. Поняття інтегрованих маркетингових комунікацій

9. Назвіть і охарактеризуйте методи визначення бюджету комуні­кацій.

10. Як оцінюється ефективність комплексу маркетингових комуні­кацій?

Завдання 1

Дослідження показують, що багато громадян скептично відносяться до рекламних заяв. Ви довіряєте рекламі? Проаналізуйте, чому довіряєте або нас довіряєте. Що, на ваш погляд рекламодавці можуть зробити, щоб завоювати довіру?


Завдання 2

Поясніть, які фактори примушують збільшувати частоту появи реклами, а які – широту охоплення?


9

Комплекс маркетингових комунікацій

Самостійне опрацювання питань і завдань

1. Розкрийте сутність реклами й охарактеризуйте її основні види.

2. Розкрийте сутність процесу планування рекламних заходів.

3. Охарактеризуйте особливості стимулювання продаж як скла­дового комплексу маркетингових комунікацій.

4. Розкрийте сутність прямого маркетингу.

5. У чому полягає сутність індивідуального (персонального) про­дажу?

6. Розкрийте сутність основних методів public relations.

7. У чому розходження між виставками і ярмарками?

8. У чому полягає сутність спонсорства і меценатства?

9. Що являє собою брендінг?

10. Розкрийте сутність, цілі, основні інструменти інтегрованих мар­кетингових комунікацій на місці продажу.
Завдання 1

У рекламне агентство звернувся замовник, який сповістив, що в нього є для продажу великі партії таких товарів:

- парафінові ароматизовані свічки;

- мармелад у дрібній розфасовці;

- дитяче молочне харчування.

На питання співробітника агентства, яким споживачам рекламо­давець збирається продавати свої товари і які носії реклами викори­стовувати, замовник запропонував, щоб агентство саме розробило відповідні пропозиції.

Уявіть, що ви співробітник рекламного агентства і вам запропо­новано зайнятися рекламною кампанією одного з указаних вище видів товару. Виберіть любий з них.

1. За якими критеріями і які категорії, цільові групи потенцій­них споживачів – адресатів реклами ви пропонуєте виділити для реклами обраного вами товару?

2. Які носії реклами ви вважаєте за доцільне задіяти (у тому числі як основні і як допоміжні) і рекомендувати замовникові для розмі­щення реклами?

3. У яких місцях, на якій території ви плануєте розміщати цю рекламу?


Завдання 2

Ваша фірма є агентством з розробки програм комплексу стимулювання. При розробці такого роду програм необхідно враховувати чотири фактори, що мають вплив на структуру комплексу стимулювання.

Які рекомендації Ви будете давати по кожному фактору з урахуванням різних варіантів дій?

Перший фактор - тип товару чи ринку. Яка відносна значущість засобів стимулювання на споживчих ринках і ринках товарів промислового призначення?

Другий фактор - стратегія забезпечення продажів. У чому особливості застосування різних стратегій забезпечення продажів?

Третій фактор - ступінь готовності покупця. Які засоби стимулювання найбільше раціонально використовувати на різних стадіях готовності клієнта до покупки?

Четвертий фактор - етап життєвого циклу товару. Яка ефективність засобів стимулювання залежно від етапу життєвого циклу товару?
10.

Маркетингова політика розподілення

Самостійне опрацювання питань і завдань

1. Дайте визначення маркетингової політики розподілу.

2. Дайте визначення поняття «канал розподілу».

3. Охарактеризуйте основні функції учасників каналів розподілу.

4. Охарактеризуйте рівні каналів розподілу споживчих товарів.

5. Охарактеризуйте рівні каналів розподілу товарів виробничого призначення.

6. У чому полягає сутність ексклюзивного, селективного й інтенсивного розподілу?

7. Поясніть логіку алгоритму формування каналів руху товарів.

8. Які можливі альтернативи каналів збуту?

9. Які функції здійснюють оптовики з повним циклом обслуго­вування?

10. Дайте характеристику видам підприємств роздрібної торгівлі залежно від форми власності і структури стратегії магазина.

Завдання1

На які наслідки нестачі товарів варто звернути увагу при плануванні обсягів товарних запасів ? Яким чином роздрібна фірма може уникнути ситуації нестачі товар­них запасів ?


11.

Управління каналами розподілу

Самостійне опрацювання питань

1. Які основні аспекти керування каналами розподілу?

2. У чому полягає сутність стратегії вишовхування товару на ри­нок?

3. У чому полягає сутність стратегії витягування товару на ри­нок?

4. Охарактеризуйте можливі спонукальні мотиви суб’єктів каналів руху товарів.

5. Яким чином проводиться аналіз і оцінка каналів розподілу?

6. Назвіть типи конфліктів, що виникають у каналах розподілу, і охарактеризуйте методи їхньої ліквідації.

7. У чому полягає сутність маркетингової логістики, які її основні задачі і функції?Завдання1

Основний вид продукції Вашої фармацевтичної фабрики - препарати, що виготовляються з донорської крові, як для лікувальних цілей, так і для цілей діагностики. Ви хочете створити визначену систему каналів розподілу Вашої продукції, тому що ринком продукції є вся територія країни. Існують досить "тверді" вимоги до умов збереження і транспортування препаратів, основна маса споживачів - це різні лікувальні, хірургічні, лікувально-профілактичні медичні установи міст і районних центрів області.

Як учасники каналів розподілу можуть виступати:

1) обласні управління охорони здоров'я;

2) міські управління охорони здоров'я;

3) обласні центральні лікарні;

4) станції переливання крові;

5) станції швидкої допомоги;

6) центральні лікарні (міські) невідкладної хірургії.

Підготуйте пропозиції з організації системи доставки продукції Вашої фабрики до кінцевого споживача. Скільки рівнів каналу розподілу в даному випадку Ви вважаєте найбільше оптимальним?


12

Організація та контроль маркетингової діяльності

Самостійне опрацювання питань

1. Визначить основні аспекти організації маркетингової діяльності на підприємстві.

2. Охарактеризуйте оргструктури керування маркетингом:

3. Розробка стратегічного плану маркетингу

4. Розробка тактичного плану підприємства із врахуванням специфіки його діяльності.

6. Характеристика процесу контролю маркетингу.

7. Основні види контролю маркетингу.

8. Розкрийте сутність аудита маркетингу.

9. Принципи організації відділу маркетингу.

10. Планування маркетингової діяльності підприємства.Завдання1

При стратегічному плануванні крім оцінки існуючих виробництв бажано намітити, в які сфери направити свої зусилля в майбутньому. Досить стабільні показники виробничої і збутової діяльності лакофарбового заводу дають можливість порушувати питання про розробку стратегії зростання фірми. Вам запропонували сформулювати основні варіанти напрямку можливостей зростання даного заводу.Дайте визначення можливим варіантам у напрямку інтенсивного зростання, інтеграційного росту, диверсифікаційного зростання. Сформулюйте план дії по кожному варіанту.Разом


ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
Передбачає підготовку доповіді реферативного типу. Типовий перелік тем доповідей поданий нижче.


 1. Маркетинг як філософія бізнесу. Виділення характерних рис збутової та маркетингової орієнтації підприємства.

 2. Аналіз ринкових можливостей підприємства.

 3. Методи дослідження ринку, споживачів, конкурентів та постачальників.

 4. Класифікація товарів та асортиментна політика.

 5. Цілі цінової політики і фактори, що на неї впливають.

 6. Мета збутової політики. Основи збутової логістики.

 7. Система планування маркетингу. Управління маркетинговою діяльністю.

 8. Планування рекламної кампанії на підприємстві.

 9. Розробка маркетингової стратегії

 10. Основні поняття в системі маркетингу. Категорії маркетингу.

 11. Етапи проведення ринкових досліджень.

 12. Проведення SWOT-аналізу підприємства.

 13. Використання кількісних методів оцінки альтернативних маркетингових стратегій.

 14. Аналіз рекламних компаній провідних світових брендів та кращих виробників реклами.

 15. Визначення конкурентоспроможності товару.


4. Рекомендована література
Базова

 1. Андреева О.Д. Технология бизнеса: Маркетинг: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2000. – 224 с.

 2. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учеб. для вузов. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 804 с.

 3. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учеб. для вузов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Спб.: Питер, 2005. – 733 с.

 4. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк: РВЦ ДонДУЕТ, 2002 – 562 с.

 5. Бєлявцев М. І., Іваненко Л. М. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

 6. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. – М: «Финпресс», 2003. – 687 с.

 7. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 2003. – 493 с.

 8. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Пер. с англ.: Учеб. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

 9. Котлер Ф. Основы марктеинга: Пер. с англ. – 2-е авроп. изд. – К.; М.; СПб.; Издательский дом «Вильямс», 1998. – 1056 с.

 10. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – 12-е изд. – СПб.: Питер.- 2006. – 816 с.

 11. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д. и др. Основы маркетинга. – 2-е европ. изд.. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 944 с.

 12. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За заг. редакцією д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. 976 с.

 13. Маркетинг в термінах і означеннях. Навчальний посібник / Під ред. А.Ф.Кравчука. – Кіровоград, 2001. – 166 с.

 14. Маркетинг: Підручник / А. Ф. Павленко, І. Л. Решетникова, А. В. Войчак та ін. – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с.

 15. Маркетинг: принципы и функции: Учеб. – практ. пособие для вузов/Под ред. Е.М.Азарян. – К.: МЦВО Министерство образования Украины, НВФ «Студцентр», 2000. – 320 с.

 16. Мешков А.А., Мусатов Б.В. Маркетинг: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К«, 2002. – 172 с.

 17. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: навч-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 1999. – 84 с.

 18. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые исследования. – К.: Наукова думка. – 2003. – 174 с.

 19. Постма П. Новая эра маркетинга: Пер с англ.; Под ред. Т.Р.Тэор. – СПБ.: Питер, 2002. – 208 с.

 20. Соловьев Б.А., Мусатов Б.В. Управление маркетингом: Учебное пособие. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. – 288 с.

 21. Старостіна А.О., Черваньов Д.М., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2002. – 191 с.

 22. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг – М.: Финансы и статистика, 1999. – 528 с.

 23. Шевченко Л.С. Введение в маркетинг: Учебно-практическое пособие. – Харьков: Консум, 2000. – 672 с.

 24. Эрис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. Классика марктеинга. – СПБ.: Питер, 2001. – 752 с.


Додаткова література


 1. Алексунин В.А., Бунич Г.А., Гапошина Л.Г. и др. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2005. – 714с.

 2. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений: Пер. с англ.; под ред. О.А.Третьяк. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.

 3. Данько Т.П. и др. Электронный маркетинг: Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2003.- 377 с.

 4. Економічна енциклопедія: У трьох томах / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000 – 2002.

 5. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 496 с.

 6. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учебное пособие. – Харьков: Студцентр, 2005. -328 с.

 7. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управляння. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 250 с.

 8. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок. – М.: АСТ, 2000. – 272 с.

 9. Маркетинг: Учебник. / Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

 10. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В.Анурин, И.Муромкина, Е.Евтушенко. – СПб.: Питер, 2004. – 270 с.

 11. Николайчук В.Е., Белявцев М.И. Промышленный маркетинг. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 384 с.

 12. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова, 1999. – 398 с.

 13. По Р. Четвертая волна, или Сетевой маркетинг в XXI веке: Пер. с англ. К Ткаченко.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 416 с.

 14. Холленсен С. Глобальный маркетинг. – Минск: Новые знания, 2004. – 832 с.

 15. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб: Изд-во «Питер», 2000. – 752 с.


Періодичні видання

Журнали вітчизняні та зарубіжні:

Економіка України, Економіка промисловості, Вісник економічної науки, Эксперт, Ділова Україна, Бізнес, Маркетинг в Україні, Маркетинг і реклама, Актуальні проблеми економіки, Вісник Прикарпатського університету (серія. Економіка), Маркетинговые исследования в России, Маркетолог, «Статистичний щорічник України» та інші


Internet-адреси сайтів
Зарубіжні сайти:

 1. http://www/wilsonweb.com/awards – інформація про стратегії маркетингу в Internet;

 2. http://www.emap.com/internet/hot – список маркетингових фірм і періодичних видань з маркетингу;

 3. http://www.marketingtools.com/AmericanDemographics/MarketingTools інформація про американські журнали з маркетингу, а також статті, огляди, посилання на сервери маркетингових фірм;

 4. http://www.nsns.com/Mix – сервер американської асоціації маркетингу,містить посилання на маркетингові фірми;

 5. http://www/nsns.corn:80/MouseTracs – інформація про стратегії маркетингу в Internet, посилання на сервери маркетингових фірм;

 6. http://www/wmw.com – сервер компанії World Market Watch, який містить базу даних з ринкових досліджень, пропозиції ділових партнерів,ціни на світових ринках тощо;

 7. http://www/umich.edu/sgupta/survey3 – звіти за результатами опитувань покупців в Internet.


Українські та російські сайти
1. http://www/marketing.web-standart.net – журнал про маркетинг і рекламу «Новий маркетинг» для маркетологів і рекламістів. Статті за темами: реклама і медіа, ринкові дослідження, брендинг, упаковка, дистриб’юція, торговельні мережі, логістика, просування товару, навчання і т.ін.;

 1. http://barhan.pol1/ava,ua/marek/ – розділ маркетинг і реклама: теорія і практичні поради;

 2. http://uam.iatp.org.ua – українська асоціація маркетингу;

 3. http://www.obriy-marketing.kiev.ua – маркетинг для ефективного просування на ринку товарів і організацій (Обрій-маркетинг);

 4. http://www.mr.com.ua – «Маркетинг і реклама» – український професіональний журнал;

 5. http://udc.com.ua/ – проект про бізнес-технології, головні теми: кооперація, системи управління якістю, маркетинг і Internet, дисконтна програма;

 6. http://www.i2.com.ua – Бібліотека інтелектуальні системи прогнозування: фінанси, валюта, економіка, маркетинг, менеджмент, цінні папери, біржі;

 7. http://www.profibook.com.ua – ділова література з економіки, менеджменту, реклами і маркетингу, управління персоналом, психології бізнесу, інформаційних технологій тощо;

 8. http://www.bdo.com.ua – сайт для власників і управителів українських компаній з освіти, економіки, маркетингу тощо; .

 9. http://www.business-master.com.ua – бізнес-портал психології бізнесу: технології управління підприємством, управління персоналом, управління маркетингом і продажами, фокус групи, паблік рилейшнз, медіа-компанії і т.ін.;

 10. http://bredmarketing.bigmir.net – маркетинг очима світил науки;

 11. http://www.expert.kiev.ua/ – консалтинг, маркетинг, маркетингові дослідження, статистика, цінова інформація, цінові експертизи, ринки

 12. http://www.sebso.com.ua/ – система електронного бізнесу і торгівлі в Internet;

 13. http://www.marketinganalytic.com.ua/ – програмний комплекс Marketing Analytic, оперативний, аналітичний CRM, консалтинг, маркетинг. Програмне забезпечення, OLAP, сховища даних. Консалтингова група «Філоненко і Копилов»: консультаційні послуги в галузі маркетингового управління;

 14. http://www.marketolog.com.ua – перший в Україні тематичний ресурс Internet, який присвячено маркетингу: статті, аналітика, програмне забезпечення, навчання, працевлаштування, форум маркетологу;

 15. http://www.im.hl.ru – теорія і практика міжнародних компаній, маркетинг у міжнародному середовищі, багатонаціональні компанії -, принципи міжнародного бізнесу, правила міжнародного Internet-маркетингу;

 16. http://www.az.ru/project21/index.html – навчальний курс з Internet-ма ркетингу;

 17. http://www.vigvam.kiev.ua – загальна інформація про маркетинг взагалі і в Україні зокрема;

 18. http://www.atmarket.kiev.ua/ – центр атакуючого маркетингу, організація надійного і прибуткового управління бізнесом, маркетингом, продажами;

 19. http://prodazhi.narod.ru – консалтингові послуги, продаж, маркетинг, управління, бюджетування, реінжиніринг», управлінський консалтинг, логістика, закупки, товарорух, ISO 9000;

 20. http://www.reklamist.com – повна інформація про маркетинг і рекламу;

 21. http://www.web-standart.net – журнали «Новий маркетинг», «ПЕК», «Банківська практика за кордоном», «Металисвіту», «Метал-бюлетеньУкраї на», «Ринок капіталу», «Книжковий огляд»;

 22. http://www.rkm.com.ua/ – реклама, комп’ютери, маркетинг;

 23. http://www.kmci.com.ua – бізнес-рішення для розвитку підприємств, управління маркетингом і збутом, фінансовий менеджмент, управління персоналом, інформаційні технології управління персоналом, бюджетування;

 24. http: //www. MarketingMix. com. ua – перший український Internet-журнал з маркетингу і реклами «MarketingMix».

 25. http://www.autosystems.com.ua – інформаційно-пошукова система по підприємствах, фірмах і організаціях, які працюють на ринку України (Маркетинг термінал-2000);

 26. http//www.nbuv.gov.ua - Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського


Література бібліотеки економічного факультету


65.29

Б 20


Балабанова, Людмила Веніамінівна.

Маркетинг. Підручник. / Л. В. Балабанова. – Донецьк, 2002. – 599 с. – 50,00кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)

65.29

Б 20


Бєлявцев, М.І.

Маркетинг: Навч.посібник. / М. І. Бєлявцев. – К. : ЦУЛ, 2005. – 328 с. – 32,50кільк.прим.: 1 (ЕК. – 1)

65.29я73

Б 93


Бутенко, Наталія Василівна

Маркетинг: Підручник / Н. В. Бутенко. – К. : Атіка, 2006. – 300 с. – 33,00кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЕК. – 2)

65.29я73

В22


Маркетинг. Формування професійної компетенції: Підручник. / М. В. Вачевський. – К. : Професіонал, 2005. – 512 с. – 43,00

кільк.прим.: 2 (ЕК. – 1, КХ. – 1)

65.29

В 22


Гаркавенко, С.С.

Маркетинг. / С. С. Гаркавенко. – 2007. – 81,70кільк.прим.: 1 (Бібл. – 1)

65.29я73

П 22


Маркетинг. / Ю. Є. Петруня. – 2007. – 27,00

кільк.прим.: 5

65.05

П70


Маркетинг: Навчальний посібник / В. Р. Прауде, О. Б. Білий. – Ів.-Франківськ : Вища школа, 1994. – 256 с. – 3000

кільк.прим.: 5 (ЗагЧЗ. – 1)

65.29я73

Р 69


Романенко, Лариса Федорівна.

Маркетинг-практикум : ситуаційні завдання, кейси, рольові ігри, тести [Текст]: навч. посіб. / Л. Ф. Романенко. – К. : Університет "Україна", 2006. – 185 с. – 20,10кільк.прим.: 6 (КХ. – 3, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1)

65.29

С77


Старостіна, А.О. Черваньов Д.М. Зозульов О.В.

Маркетинг / А. О. Старостіна. – К. : Знання-Прес, 2002. – 191 с. – 21.50кільк.прим.: 1 (ЗагЧЗ. – 1)

65.29я73

С 77


Старостіна, Алла Олексіївна

Маркетинг: Навч. посіб.- 3-тє вид., перероб. / А. О. Старостіна, О. В. Зозульов. – К. : Знання, 2006. – 327 с. – 25,00кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1)

65.29я73

Щ


Щербань, Володимир Миколайович

Маркетинг: Навч. посібник / В. М. Щербань. – К. : ЦНЛ, 2006. – 208 с. – 20,00кільк.прим.: 3 (КХ. – 1, ЕК. – 2)

65.29

М-25


Маркетинг: бакалаврський курс: Навч.посібник / За ред. С.М.Ілляшенка. – Суми : Універс.книга, 2004. – 976 с. – 60.00

кільк.прим.: 5 (КХ. – 2, ЕК. – 2, ЗагЧЗ. – 1)Каталог: depart -> Marketing -> resource -> file
depart -> Роль навчання у психічному розвитку дитини
depart -> Теми рефератів для професійно-орієнтованої дисципліни «Вступ до спеціальності»
depart -> Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IIІ івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2009
depart -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» Основні положення щодо організації самостійної роботи студента
depart -> Предмет і основні категорії педагогіки
file -> Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни "Поведінка споживачів" шифр назва дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання
file -> Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни „Управління персоналом для спеціальності 0306 Менеджмент І адміністрування
file -> Програма комплексного державного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного спеціаліста
file -> Програма комплексного державного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного бакалавра напряму підготовки 030507
file -> Дипломних робіт для студентів спеціальності

Скачати 324.19 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка