Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів економічного факультету (напряму підготовки 030507 "Маркетинг") / За ред. А. В. Сохецької Львів: лну імені Івана Франка, 2013. 46 сСкачати 252.47 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір252.47 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Університетська освіта


Методичні рекомендації для самостійної роботи

для студентів економічного факультету

(напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг”)

Львів – 2013


Рекомендовано до друку кафедрою маркетингу Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 1 від 28 серпня 2013 р.)
Автор-укладач: доцент кафедри маркетингу, к.е.н. Сохецька А.В.

Рецензенти:
Доцент кафедри економічної теорії

Львівського національного університету імені Івана Франка,

кандидат економічних наук Цимбал Л.Л.
Доцент кафедри менеджменту Львівського державного університету

внутрішніх справ, кандидат економічних наук Блага Н.В.
Університетська освіта: Методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів економічного факультету (напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг”) / За ред. А.В. Сохецької – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.–46 с.


ВСТУП
Метою навчальної дисципліни «Університетська освіта» є вивчення особливостей навчання у вищій економічній школі, методів оволодіння теоретичними знаннями та практичними вміннями в процесі університетського навчання.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Університетська освіта» є засвоєння студентами особливостей організації, ресурсного забезпечення, прийомів університетського навчання, розвиток практичних вмінь щодо пошуків та використання навчальної інформації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:


 • рівні освітнього процесу в сучасних умовах, характерні риси шкільної, університетської та післядипломної освіти;

 • особливості та функції сучасних форм організації університетського навчання;

 • навчально - методичне забезпечення університетського навчання, види та канали отримання друкованих та електронних навчальних джерел;

 • методи навчання під час проведення лекційних і практичних занять університеті;

 • традиційні та новітні технології викладання економіки, їх роль для успішної підготовки майбутніх фахівців до успішної практики в перспективі;

 • необхідність відповідального та сумлінного ставлення до навчання у процесі отримання університетської освіти;

 • раціональні прийоми аудиторного навчання та самостійної роботи;

 • -роль та цілі контролю отриманих знань, особливості модульно – кредитної системи контролю знань в процесі університетського навчання;

 • доцільні прийоми підготовки до опитування на практичних заняттях, заліках та екзаменах;

 • сучасні етичні вимоги до ділового спілкування з викладачами та іншими студентами під час навчання, чинники ділового іміджу студента.

вміти :

 • використовувати належні методи пошуку та нагромадження потрібної для вивчення різних дисциплін інформації;

 • сприймати та конспектувати лекційний матеріал;

 • визначати шляхи ефективного самостійного навчання під час підготовки до занять, контролю набутих знань, написання письмових робіт;

- здійснювати вибір раціональних прийомів підготовки до опитування на практичних заняттях, заліках та екзаменах;.

 • належним чином виконувати та оформляти наукові доповіді, курсові та інші письмові роботи;

 • працювати над підвищенням рівня своєї етичної культури та покращенням ділового іміджу.

Змістовний модуль 1.

Навчальні та виховні засади університетської освіти.
ТЕМА 1. Вступ до навчального курсу.

Система економічних наук та особливості їх вивчення. Економічна освіта та її рівні. Особливості організації університетської освіти.

Економічне навчання в університеті. Взаємодія студентів та викладачів.

Рекомендована література

1 .Аксьонова О. Методика викладання економіки. - К.: КНЕУ,1998. - 280 с.

2. .Кузьмінський А.І.Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник / К.: Знання, 2005.- 486 с.

3.Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи

http://pidmchniki.ws/13680808/pedagogika/pedagogika vischoyi shkoli - turkot ti

4.Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.// Режим доступу: http://edukniffl.com/ped vievv.php?id=23


ТЕМА 2. Форми та методи навчання в університеті.

Форми організації навчання в університеті. Лекція - провідна форма університетського навчання. Види лекцій. Роль викладача та студентів під час лекції.

Необхідність та алгоритм роботи студентів під час лекцій. Сприйняття та конспектування лекційного матеріалу. Конспекти лекцій з навчальних дисциплін та їх практичне значення.

Особливості семінарських та практичних занять з економічних дисциплін. Вибір на опрацювання навчальної інформації для підготовки до практичних занять. Групові та індивідуальні консультації з навчальних питінь.

Підготовка студентів до семінарських та практичних занять з економіки. Виконання завдань з самостійного навчання. Робота студентів під час проведення семінарських та практичних занять.

Рекомендована література

1 .Аксьонова О. Методика викладання економіки. - К.: КНЕУ,1998. - 280 с

2.Аналітична економія. Макроекономіка і мікроекономіка. /Навч. пос. рек МОН України. В 2-х кн../3а ред. Панчишина СМ. та Островерха П.І.- К.- 2009. Кн.1.

3.Баева О. Ораторское искусство и деловое общение. -Минск,2001. - 253с.

4.Балягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання економіки. Навч. посіб. для самост. вивч. дисц-К.: КНЕУ, 2005. - 280 с.

5.Кузьмінський А.І.Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник / К.: Знання, 2005.- 486 с

6.ТуркотТ.І. Педагогіка вищої школи

http://pidruchniki.ws/13680808/ pedagogika/pedagogika vischoyi shkoli - turkot ti

7.Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.// Режим доступу: http://eduknigi.com/ped view.php?id=23

ТЕМА 3. Інформаційно - методичне забезпечення навчання в університеті

Поняття інформації та її види. Інформаційні ресурси університетської освіти. Переваги друкованих та електронних інформаційних ресурсів навчання

Інформаційно - методичне забезпечення університетської освіти. Сучасні підручники з економічних дисциплін та робота із ними. Наукові та статистичні джерела з навчальних дисциплін.

Підбір та опрацювання статистичної та фактологічної інформації. Культура використання інформаційних джерел з навчальних дисциплін. Плани практичних занять та методичні розробки з навчальних дисциплін і робота з ними.:Рекомендована література

1 .Аксьонова О. Методика викладання економіки. - К.: КНЕУ,1998. - 280 с

2.Аналітична економія. Макроекономіка і мікроекономіка. /Навч. пос. рек.

МОН України. В 2-х кн../За ред. Панчишина СМ. та Островерха П.І.- К.- 2009. Кн.1.

3.Балягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання економіки. Навч. посіб. для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2005. - 280 с.

4.Кузьмінський А.І.Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник / К.: Знання, 2005.- 486 с.

5.Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи

http://pidruchniki.ws/13680808/pedagogika/pedagogika vischoyi shkoli - turkot ti

б.Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.// Режим доступу: http://eduknigi.com/ped view.php?id=23


ТЕМА 4. Організація самостійної роботи студентів.

Цілі та особливості самостійної роботи студентів під час університетського навчання. Види самостійної роботи студентів в процесі економічного навчання. Колективне та індивідуальне самостійне навчання студентів. Навчальна та виховна роль самостійного навчання.

Організація та самоорганізація самостійного навчання Методичне забезпечення та часові параметри самостійної роботи студентів. Критерії оцінювання виконання студентами самостійних завдань.

Культура виконання завдань із самостійної роботи студентами. Чинники успішної самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять та контролю отриманих знань. Рекомендований розпорядок робочого дня студента. Основи гігієни розумової праці.Рекомендована література

1 .Аксьонова О. Методика викладання економіки. - К.: КНЕУ, 1998. - 280 с.

2.Архипова СП., Омельяненко В.Л. Вступ до педагогічної спеціальності Черкаси, 2002.

3.Баева О. Ораторское искусство и деловое общение. -Минск,2001. - 253с.

4.Кузьмінський А.І.Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник / К.: Знання 2005.-486 с.

5.Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи http://pidruchniki.ws/13680808/pedagogika/pcdagogika vischoyi shkoli - turkot ti


ТЕМА 5. Написання наукових, курсових та дипломних робіт.

Роль наукових та курсових робіт в процесі університетського навчання. Підготовка, структура та оформлення наукових робіт студентів під час вивчення економічних дисциплін.

Особливості написання курсових робіт з економічних дисциплін. Вибір теми та визначення плану й джерел написання. Оформлення та список джерел з курсової роботи.

Вимоги до обсягу, змісту та оформлення курсових та дипломних робіт з економічних дисциплін. Нетрадиційні види економічного навчання. Виконання пошукових та аналітичних завдань.Рекомендована література

1 .Аксьонова О. Методика викладання економіки. - К.: КНЕУД998. - 280 с.

2.Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи

http://pidruchniki.ws/13680808/pedagogika/pedagogika vischoyi shkoli - turkot ti

3.Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. – 560с. Режим доступу: http://eduknigi.com/ped view.php?id=23
ТЕМА 6. Особливості контролю знань студентів.

Роль та складові контролю економічних знань студентів. Особливості поточного, проміжного та підсумкового контролю результатів навчання.

Організація та інструменти контролю знань студентів з економічних дисциплін. Контроль результатів навчання студентів на практичних заняттях, заліках та іспитах.

Модульно - кредитна система контролю знань студентів. Тестування, критерії оцінювання знань студентів.Рекомендована література

1 .Аксьонова О. Методика викладання економіки. - К.: КНЕУ,1998 - 280

2.Архипова СП., Омельяненко В.Л. Вступ до педагогічної спеціальності Черкаси, 2002.

3.Залягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання економіки. Навч. посіб. для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2005. - 280 с.

4.Кузьмінський А.І.Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник / К.: Знання 2005.-486 с.

5.Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи

http://pidruchniki.ws/13680808/pedagogika/pedagogika vischoyi shkoli - turkot ti

6.Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 сі І Режим доступу: http://edukrtigi.com/ped view.php?id=23
ТЕМА 7. Етичні аспекти навчання в університеті.

Ділове спілкування під час університетського навчання. Сучасна культура спілкування у навчальному середовищі. Навчальний етикет та навчений протокол.

Принципи навчального етикету та навчального протоколу. Етичний кодекс ділового спілкування під час університетського навчання.

Етичні аспекти інформаційного обміну та навчальної взаємодії під час університетського навчання. Поняття та компоненти ділового іміджу. Діловий імідж сучасного студента.Рекомендована література

1.Аксьонова О. Методика викладання економіки. - К.: КНЕУ,1998. - 280 с.

2.Баева О. Ораторское искусство и деловое общение. -Минск,2001. - 253с.

3.Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи

http://pidruchniki.ws/13680808/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli_-_turkot_ti

4.Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 сі І Режим доступу: http://eduknigi.com/ped view.php?id=23


Теми для самостійної роботи
ТЕМА 1. Вступ до навчального курсу.

Завдання 1. Скласти короткий конспект теми у формі запитань ( не менше 3-х запитань з кожного питання теми).

Завдання 2. Сформулювати концепцію теми, - описати кількома твердженнями основні положення кожного питання теми.

Завдання 3. Пояснити письмово ключові поняття, що розглядаються в темі: економіка як реальний феномен, як наука та як навчальна дисципліна, економічна освіта, рівні економічної освіти, економічне навчання, структура економічного навчання,, складові успіху роботи викладача, складові успіху роботи студента.

Завдання 4. Підготуватися до закріплення матеріалу з ! теми на початку лекції з 2 теми, беручи до уваги такі контрольні питання:

1 )Які завдання та мета вивчення курсу «Університетська освіта»?

2) Що розуміють під системою економічних наук?

3)Які рівні економічної освіти?

4) Що визначає спільний успіх роботи викладачів та студентів у процесі

економічного навчання?.


ТЕМА 2. Форми та методи навчання в університеті.

Завдання 1. Написати підсумки вивчення кожного питання теми (не менше 3-х тверджень з кожного питання).

Завдання 2. Скласти по одному контрольному питанню для самоперевірки його засвоєння (не повторюючи пропонованих нижче контрольних питань).

Завдання 3. Скласти словник нових термінів та понять, що вивчалися в темі, розкрити такі поняття як аудиторне економічне навчання, позаудиторне економічне навчання, конспект лекції, комбіновані форми семінарських та практичних занять, навчальний діалог, «кейс - метод», технологія навчання.

Завдання 4. Підготуватися до закріплення матеріалу з 2 теми на початку лекції з 3 теми, беручи до уваги такі контрольні питання:

1 )Чому лекція є провідною формою економічного навчання в університеті?

2)Чому доцільно відвідувати лекції та конспектувати лекційний матеріал?

3)Які види та цілі семінарських та практичних занять з економіки?

3)Які рівні економічної освіти?

4)Які вимоги до роботи студентів під час підготовки до практичних занять та їх проведення?

5) Що визначає спільний успіх роботи викладачів та студентів на практичних заняттях з економіки?.
ТЕМА 3. Інформаційно - методичне забезпечення університетського

навчання

Завдання 1. Скласти короткий конспект теми у формі запитань ( не менше 3-х запитань з кожного питання теми).

Завдання 2. Написати підсумок вивчення теми ( 2 - твердження з кожного питання теми).

Завдання 3. Скласти розгорнутий словник нових понять, що вивчалися в темі з урахуванням її термінології: економічна інформація, підручник з економіки, наукові економічні джерела, плани практичних занять з економіки, методичні поради щодо вивчення економіки, друковані економічні джерела, електронні економічні джерела, статистична інформація, фактологічна інформація.

Завдання 4. Підготуватися до закріплення матеріалу з 4 теми на початку лекції з 5 теми, беручи до уваги такі контрольні питання:

1 )Які роль інформаційного забезпечення економічної університетської освіти? 1. Які особливості навчальних та наукових джерел щодо вивчення економічних дисциплін?

 2. 3 якою метою при вивчення економіки студентам пропонуються методичні розробки?

 3. Чому при вивчення економіки доцільно поєднувати друковані та електронні джерела?


ТЕМА 4. Організація самостійної роботи студентів.

Завдання 1. Написати короткий зміст кожного питання теми (3-4 твердження з кожного питання).

Завдання 2. Письмово охарактеризувати економічні вміння, розвитку яких спонукає самостійна робота студентів з економіки.

Завдання 3. Пояснити письмово ключові поняття, що розглядаються в темі - самостійна робота; організація самостійної роботи, самоорганізація самостійної роботи; завдання для самостійної роботи; умови самостійної роботи з економіки Якість виконання завдань із самостійної роботи.

Завдання 4. Підготуватися до закріплення матеріалу з 3 теми на початку лекції з 4 теми, беручи до уваги такі контрольні питання:

1 )Яка роль самостійної роботи у процесі вивчення економіки?

2) Які види завдань для самостійної роботи у сучасних університетах?

3)Чому організація самостійної роботи викладачами має поєднуватися із самоорганізацією студентів?

4) Як впливає самостійна робота на економічні знання та вміння студентів?
ТЕМА 5.Написання наукових, курсових та дипломних робіт.

Завдання 1. Скласти короткий конспект теми у формі запитань ( не менше 3-х запитань з кожного питання теми).

Завдання 2. Сформулювати концепцію теми, - описати кількома твердженнями основні положення кожного питання теми.

Завдання 3. Пояснити письмово ключові поняття, що розглядаються в темі: наукова доповідь, тези наукової доповіді, курсова робота, дипломна робота, список літератури, титульна сторінка курсової роботи, зміст дипломної роботи, Інтернет - завдання.

Завдання 4. Підготуватися до закріплення матеріалу з 5 теми на початку лекції з 6 теми, беручи до уваги такі контрольні питання: 1)Які особливості та мета написання студентами наукових доповідей? 2) Як впливає на економічні знання та вміння написання курсових та дипломних робіт з економічних дисциплін?

3)Чи існують стандартні вимоги до написання курсових та дипломних робіт з економічних дисциплін?

4) Що визначає успіх роботи студентів під час написання курсових та дипломних робіт з економічних дисциплін?
ТЕМА 6. Особливості контролю знань студентів.

Завдання 1. Скласти короткий конспект теми у формі запитань ( не менше 3-х запитань з кожного питання теми).

Завдання 2. Написати підсумок вивчення кожного питання теми (2-3 твердження з кожного питання).

Завдання 3. Скласти розгорнутий словник нових понять, що вивчалися в темі з урахуванням її термінології: контроль економічних знань, поточний контроль економічних знань, підсумковий контроль економічних знань, модульно - кредитна система контролю знань студентів, тестування, критерії оцінювання знань студентів.

Завдання 4. Підготуватися до закріплення матеріалу з 6 теми на початку лекції 7 теми, беручи до уваги такі контрольні питання:

1 )Яка роль та які складові контролю економічних знань?

2) Які особливості поточного та підсумкового контролю економічних знань ?

3)3 якою метою в сучасних університетах запроваджують модульно – кредитну систему контролю економічних знань студентів?

4) Чому під час оцінювання економічних знань потрібна чітка та прозора система його критеріїв?
ТЕМА 7. Етичні аспекти навчання в університеті.

Завдання 1. Написати власний короткий конспект теми (не менше 4 тверджень з кожного питання).

Завдання 2. Охарактеризувати (письмово) практичні вміння, розвитку яких сприяє вивчення даної теми.

Завдання 3. Пояснити (письмово ключові поняття, що розглядаються в темі: культура поведінки; етика поведінки; виховання, самовиховання, ділове спілкування, етичний кодекс ділового спілкування, діловий імідж.

Завдання 4. Самостійно перевірити засвоєння теми через пошук відповідей на такі контрольні питання:

1 )Що розуміють під культурою та етикою поведінки людей?

2) Яка роль виховання та самовиховання у навчальному процесі для підвищення культурного рівня студентів?

З )Які основні норми ділового спілкування під час економічного навчання студентів?

4)Чому студентам доцільно дбати про власний діловий імідж?

Тематика реферативних робіт

з курсу “Університетська освіта”


Тема 1.

Роль економічної освіти у формуванні економічного мислення та економічної поведінки.

Тема 2.

1 .Особливості та навчальна цінність конспекту лекцій з економічних дисциплін.2.Алгоритм підготовки до практичних занять з економічних дисциплін.

Тема 3.


Використання електронних джерел для вивчення економічних дисциплін

Тема 4.


Алгоритм виконання завдань для самостійної роботи з навчальних дисциплін.

Тема 5.


Вимоги до оформлення списку літератури з наукових та курсових робіт.

Тема 6.


Алгоритм підготовки до заліків та іспитів з економічних дисциплін.

Тема 7.


Етичні норми ділового спілкування під час університетського навчання
Тестові завдання

1. Витоком зародження більшості університетів Європи була:

1) система церковних шкіл;

2) система світських шкіл;

3) система виховних закладів;

4) всі відповіді вірні.


2. Класичний університет – це:

1) структурована сукупність функціонально зв’язаних підсистем, скоординоване

поєднання яких забезпечує досягнення стратегічних цілей освітнього процесу;

2) найстаріший, найпоширеніший та автономний вищий навчальний заклад, який об’єднує низку факультетів та учасників навчального процесу для підготовки фахівців високої кваліфікації з точних, природничих і гуманітарних наук;

3) приватна установа, яка забезпечує професійну підготовку осіб відповідно до їх інтересів;

4) всі відповіді вірні.


3. Згідно Закону України “Про вищу освіту”, вища освіта в Україні є:

1) 5-рівневою з присвоєнням випускникам ВНЗ кваліфікації: молодший

спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії;

2) 4-рівневою з присвоєнням випускникам ВНЗ кваліфікації: молодший

спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр;

3) 3-рівневою з присвоєнням випускникам ВНЗ кваліфікації: бакалавр,

магістр, доктор філософії;

4) 2-рівневою з присвоєнням випускникам ВНЗ кваліфікації: молодший

спеціаліст, спеціаліст.
4. Коли була підписана Болонська декларація?

1) 19 червня 1999 р.;

2) лютий 2001 р.;

3) травень 1998 р.;

4) вересень 2003 р.
5. Який з нижчеперелічених чинників перешкоджає модернізації освіти і

науки в Україні?

1) розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень;

2) інноваційність та освітня діяльність у всіх вищих навчальних закладах

(ВНЗ) України;

3) постійне зниження обсягів фінансування вищої освіти на фоні зростання

потреб в розвитку та зміцненні її матеріально-технічної основи;

4) запровадженням цільових програм, які сприятимуть інтеграції науки і

освіти до Європейського та світового освітніх просторів;

5) залученням до наукової діяльності обдарованої учнівської та студентської

молоді, талановитих викладачів.
6. Громадянам, які навчаються у ВНЗ України, не гарантується:

1) захист життя, збереження здоров'я, фізичне виховання;

2) надання адресної допомоги, академічних і соціальних стипендій;

3) пільговий проїзд у громадському транспорті;

4) працевлаштування випускників, які навчались на бюджетній і

договірній формі навчання.


7. Яке з нижче приведених міністерств несе пряму відповідальність за

реформування вищої освіти в Україні?

1) Міністерство освіти і науки України;

2) Міністерство праці і соціальної політики;

3) Міністерство економіки;

4) Міністерство вугільної промисловості;

5) Міністерство транспорту та зв’язку.
8. До основних завдань реформування вищої освіти в Україні не відносяться:

1) збереження потенціалу вітчизняної вищої освіти;

2) посилення державної підтримки пріоритетних напрямів освіти і науки;

3) приведення у відповідність вітчизняних стандартів в сфері вищої освіти

із найновішими світовими стандартами;

4) збереження ОКР (спеціаліст).


9. Які державні установи в Україні не несуть відповідальності за

фінансове забезпечення університетів:

1) Кабінет міністрів України;

2) Міністерство фінансів України;

3) Міністерство освіти і науки України;

4) Національна академія наук (НАН) України;

5) Міністерство праці і соціальної політики.
10. До основних завдань МОН України не відноситься:

1) формування та забезпечення реалізації державної політики в сфері

освіти та науки;

2) розробка державних стандартів освіти;

3) створення умов для здобуття громадянами освіти продовж всього життя;

4) контроль за додержанням державних стандартів освіти;

5) формування фінансової політики держави і забезпечення її

національної безпеки.


11. Якому поняттю відповідає наступне визначення: «сукупність загальнонаукових і спеціальних знань, отримання яких дозволяє вирішувати актуальні завдання на виробництві, вести науково – дослідницьку або педагогічну діяльність у відповідності зі спеціальністю»:

1) базова загальна середня освіта;

2) повна загальна середня освіта;

3) професійно - технічна освіта;

4) університетська освіта.
12. Із скількох ступенів і яких має складатися система вищої освіти країн Європи згідно Болонської Декларації?

1) трьох ступенів: бакалавр, спеціаліст, магістр;

2) двох ступенів: бакалавр, спеціаліст;

3) двох ступенів: бакалавр, магістр;

4) двох ступенів: спеціаліст, магістр.
13. Головна мета Болонського процесу - це:

1) створення ідентичної системи освіти у різних країнах Європи і світу;

2) сприяння кращим європейським вимірам у вищій освіті України;

3) формування єдиного центру управління вищою освітою в Європі;

4) адаптація Болонської системи в освітній простір України;

5)скоротити фінансування освіти в країнах Європи.

14. До цілей Болонського процесу не відноситься:

1) побудова європейської зони вищої освіти;

2) сприяння розвитку співпраці між європейськими закладами вищої освіти;

3) формування і зміцнення інтелектуального, культурного, соціального і науково-технічного потенціалу Європи;

4) створення різних систем освіти у країнах Європи.
15. Якому поняттю відповідає наступне визначення: «Система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їх академічного визнання»:

1) КМСОНП (кредитно – модульна система організації навчального процесу);

2) модульна технологія навчання;

3) ECTS;


4) система безперервної освіти.
16. Модуль – це:

1) логічно завершена система теоретичних знань і практичних умінь з

певної дисципліни, адаптованих до індивідуальних особливостей

суб'єктів навчання, і визначеним оптимальним часом на організацію

їх засвоєння;

2) проведення тестового контролю за результатами вивченого блоку

навчального матеріалу;

3) одиниця виміру навчального навантаження;

4) система навчальних елементів, поєднаних за ознакою.
17. Заліковий кредит – це:

1) одиниця виміру навчального навантаження студента, необхідного для

засвоєння навчального матеріалу;

2) оцінка знань студента з дисципліни;

3) кількість аудиторних годин, відведених для вивчення дисципліни;

4) частина освітньо - професійної програми дисципліни, яку виконав

студент.
18. До форм організації навчального процесу в умовах КМСОНП

відноситься:

1) лекції, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття;

2) навчальна та переддипломна практики;

3) самостійна робота студентів;

4) всі відповіді вірні.


19. Провідною формою організації і проведення навчального процесу в університеті є:

1) лекція;

2) семінар;

3) практичне заняття;

4) міні конференція.
20. Яка кількість рівнів акредитації відповідно до статусу вищих

навчальних закладів встановлено для ВНЗ освіти в Україні:

1) 2 рівні (ІІІ і ІV);

2) 4 рівні (І, ІІ, ІІІ, ІV);

3) 3 рівні (бакалавр, спеціаліст, магістр);

4) 4 освітньо - кваліфікаційні рівні.


21. До освітньо – кваліфікаційних рівнів (ОКР) в системі університетської

освіти України не відноситься:

1) молодший спеціаліст;

2) бакалавр;

3) спеціаліст;

4) магістр.


22. Вищі навчальні заклади четвертого рівня акредитації – це:

1) вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавра, спеціаліста;

2) вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців вищого ґатунку за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавра, спеціаліста; магістра; доктора філософії; кандидата наук; доктора наук;

3) вищий навчальний заклад, у якому готують молодшого спеціаліста;

4) вищий навчальний заклад, у якому тільки бакалаврів і спеціалістів.
23. Модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів) це:

1) Кредитно-рейтингова система;

2) Кредитно-модульна система;

3) Модульно-рейтингова система;

4) Кредитно-бальна система.
24. Одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів це:

1) Заліковий модуль;

2) Заліковий бал;

3) Заліковий кредит;

4) Змістовий кредит.
25. Система навчальних елементів, поєднаних за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові це:

1) Змістовий кредит;

2) Змістовий модуль;

3) Заліковий кредит;

4) Заліковий модуль.
26. Для впровадження Кредитно-модульна система організації навчального процесу вищий навчальний заклад повинен мати такі основні елементи ЕСТS:

1) інформаційний пакет, договір про навчання, академічну довідку оцінювання знань;

2) інформаційний пакет, систему навчальних елементів, залікові кредити;

3) систему навчальних елементів, змістові модулі, договір про навчання;

4) всі відповіді невірні.
27. Навчання студентів в університеті здійснюється різними формами, за винятком:

1) денної;

2) заочної;

3) сесійної;

4) екстернатної.
28. Основний вид навчальних занять, призначених для викладення теоретичного матеріалу:

1) лабораторне заняття;

2) семінарське заняття;

3) лекція;

4) консультація.
29. Вид навчального заняття, на якому студент під керівництвом викладача проводить натурні або імітаційні експерименти чи дослідження з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень:

1) лабораторне заняття;

2) семінарське заняття;

3) лекція;

4) консультація.
30. Вид навчального заняття, на якому викладач організує дискусію з попередньо визначених проблем:

1) лабораторне заняття;

2) семінарське заняття;

3) лекція;

4) консультація.
31. Вид навчального заняття, на якому студент отримує від викладача відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного використання:

1) лабораторне заняття;

2) семінарське заняття;

3) лекція;

4) консультація.
32. Індивідуальне завдання, яке передбачає розробку сукупності документів та є творчим або репродуктивним рішенням конкретної задачі щодо об’єктів діяльності фахівця виконаним студентом самостійно під керівництвом викладача згідно із завданням, на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь:

1) дипломна робота;

2) реферат;

3) розрахунково-графічна робота;

4) курсова робота.
33. Функції контролю поділяють на:

1) специфічні та загальні;

2) загальні та теоретичні;

3) методичні та специфічні;

4) коригувальні та загальні.
34. За часом проведення та специфікою завдань на різних етапах навчання педагогічний контроль поділяється на такі види:

1) підсумковий, семестровий, річний;

2) попередній, поточний, підсумковий;

3) поточний, семестровий, річний;

4) всі відповіді невірні.
Рекомендована література
Базова

1.Аксьонова О. Методика викладання економіки. - К.: КНЕУ,1998. - 280 с.

2.Аналітична економія. Макроекономіка і мікроекономіка. /Навч. пос. рек. МОН України. В 2-х кн../3а ред. Панчишина СМ. та Островерха П.І.- К.- 2009. Кн.1.

3.Баева О. Ораторское искусство и деловое общение. -Минск,2001. - 253с.

4.Балягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання економіки. Навч. посіб. для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2005. - 280 с.

5.Кузьмінський А.І.Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник / К.: Знання, 2005.-486 с

6.Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи.

http://pidruchniki.ws/13680808/pedagogika/pedagogika vischoyi shkoli - turkot ti

7.Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 сі І Режим доступу: http://eduknigi.com/ped_view.php?id=23

Інформаційні ресурси

Болонська конвенція, спільна заява європейських міністрів освіти (18-19 червня 1999 року, м. Болонья).

ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНА СИСТЕМА (ECTS) http://www.moagov.ua/svscnthcndf

Підписано до друку 01.09.2013. Формат 60 х 84/16.

Папір офсет. №1. Гарнітура Times New Roman. Друк офсет.

Умов. друк. арк. 3,2. Облік.-вид. арк. 2,8 .


Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка 79000 Львів, вул. Д. Дорошенка, 41.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка