Методичні рекомендації для самостійного вивчення тем з предмета студентами І курсу спеціальностей коледжу 2015 УкладачСкачати 125.86 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір125.86 Kb.
#10471
ТипМетодичні рекомендації
Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний аграрний коледж

логотип


Українська моваметодичні рекомендації

для самостійного вивчення тем з предмета

студентами І курсу

спеціальностей коледжу2015

Укладач: Метка Ірина Мелентіївна – викладач гуманітарних дисциплін, спеціаліст вищої категорії.

Рецензент: Кристопчук Тетяна Євгенівна – викладач гуманітарних

дисциплін, доктор педагогічних наук.


Робота містить орієнтовний тематичний план з тем, які винесено на самостійне вивчення відповідно до навчальної програми з предмета «Українська мова» для студентів І курсу спеціальностей коледжу, а також перелік тем і питань для самостійної роботи, літературу, методичні рекомендації, питання для самоконтролю, які допоможуть опрацювати теми, що виносяться на самостійне вивчення.

Матеріал спрямований на забезпечення ефективної самостійної роботи студентів.
Рекомендовано цикловою

комісією гуманітарних дисциплін.

Протокол № 1
від 31 серпня 2015 р.

Голова циклової комісії ________

Кристопчук Т.Є.

Пояснювальна записка

Українська мова – мова корінного населення України. Українці повинні досконало володіти рідною мовою, тому вивчати її треба всебічно, цілісно, в сукупності всіх її граней, виявів.

У системі фахової освіти питання мовної культури, зокрема культури спілкування, набувають особливої ваги. Недосконале знання української мови спричиняє появу значної кількості типових помилок, знижує загальний рівень культури мовлення.

Тому необхідно формувати мовленнєві уміння і навички: правильно й виразно говорити, читати й писати, доцільно користуватися лексикою, уміти будувати речення, розрізняти стилі мовлення.

Курс «Українська мова» має за мету навчити студентів правильно використовувати усталені мовностилістичні засоби української мови; поглибити знання з усіх рівнів мови; підвищити культуру мовлення; збагатити студентів лексикою спілкування та мовлення.

У вивченні курсу важливе місце належить самостійній роботі. Позааудиторне опрацювання тем розширює обсяг засвоюваного матеріалу (як теоретичного, так і прикладного), допомагає у підготовці до іспиту.

Мета самостійної роботи — опрацювати окремі теми курсу на основі відповідних навчальних та довідкових джерел.

Завдання самостійної роботи:

• актуалізація знань правопису;

• формування навичок роботи з навчальною та довідковою літературою;

• засвоєння лексичного, орфоепічного, граматичного та стилістичного мінімумів.

Пропоновані матеріали є темами позааудиторних занять.

При самостійному вивченні тем слід опрацювати відповідні розділи в підручниках; виконати вправи за наведеними матеріалами, перевірити свої знання. Для кращого запам’ятовування слід перевіряти виконання вправ повторенням теоретичного матеріалу та навпаки, а також заучувати правила, слова, типові мовні звороти.

При перекладі сталих словосполучень слід обов’язково користуватися словником, в якому наведено словосполучення, а не перекладати окремі слова.

Пропоновані матеріали дають змогу викладачеві обирати завдання і вправи відповідно до напряму підготовки студентів.

Матеріали до самостійної роботи

з предмета «Українська мова»

зі спеціальностей:

5.03050801 Фінанси і кредит,

5.03050702 Комерційна діяльність,

5.05010301 Розробка програмного забезпечення,

5.08010102 Землевпорядкування,

5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель та споруд,

5.06010115 Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
1. Орієнтовний тематичний план з тем,

які винесено на самостійне вивчення
теми
Назва розділу і теми

Кількість годин на самостійне вивчення
Змістовий модуль 2

Види мовленнєвої діяльності. Сприйняття чужого мовлення. Аудіювання. Читання. Говоріння.


4

1.

Складні випадки правопису великої букви.

2

2.

Складні випадки правопису слів із подвоєнням і подовженням приголосних. Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних.

2

Змістовий модуль 3

Стилістичні засоби лексикології та фразеології.

4

1.

Стилістично забарвлені лексичні засоби мови. Відображення метафор, метонімій, синекдох у тлумачних словниках. Парономазія як художньо-стильовий прийом. Перифрази, евфемізми, табу.

2


2.

Словник іншомовних слів. Правильне й доцільне використання власне українських слів, запозичених слів. Стилістична роль старослов'янізмів у мовленні. Словник омонімів, паронімів.

2


2. Перелік тем і питань для самостійної роботи, література, методичні рекомендації, питання для самоконтролю

Змістовий модуль 2

Види мовленнєвої діяльності. Сприйняття чужого мовлення.

Аудіювання. Читання. Говоріння.

Тема 1. Складні випадки правопису великої букви.

Питання для самостійної роботи
1. Імена, по батькові, прізвища.

2. Власні назви свійських та приручених диких тварин.

3. Назви найвищих урядових посад.

4. Астрономічні назви.

5. Назви сторін світу, якщо вони є назвами територій.

6. Географічні назви.

7. Назви вулиць, площ, парків, вокзалів, станцій, портів.

8. Неофіційні назви держав, міст, територій.

9. Державні установи, навчальні заклади, музеї.

10. Назви творів літератури, мистецтва, наукових праць, різні найменування.Література
1. Українська мова: підручник для учнів 10 класу: Рівень стандарту. /

О.В.Заболотний, В.В.Заболотний. – К.: Ґенеза, 2010. – С.137-144.

2. Українська мова: підручник для учнів 10 класу: Профільний рівень. /

М.Я.Плющ, В.І.Тихоша. – К.: Освіта, 2010. – С.137-140.

3. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2007. – С.34-36.

4. Український правопис. – К.: Наукова думка, 2002. – С. 45-57.Методичні рекомендації
Опрацювати теоретичний матеріал: повторити правила правопису великої літери у власних назвах, виконати вправи 26, 27 (Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів), пояснити написання слів.

Питання для самоконтролю
1. Назвіть правила вживання великої літери:

а) у власних назвах, виражених одним словом;

б) у власних назвах, які складаються з кількох слів.

Тема 2. Складні випадки правопису слів із подвоєнням і подовженням приголосних. Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних.


Питання для самостійної роботи
1. Подвоєння літер.

2. Подовження приголосних.

3. Спрощенням у групах приголосних.


Література
1. Українська мова: підручник для учнів 10 класу: Рівень стандарту. /

О.В.Заболотний, В.В.Заболотний. – К.: Ґенеза, 2010. – С.137-144.

2. Українська мова: підручник для учнів 10 класу: Профільний рівень. /

М.Я.Плющ, В.І.Тихоша. – К.: Освіта, 2010. – С.86-89.

3. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів. – К., 2007. – С.72-74.

4. Український правопис. – К.: Наукова думка, 2002. – С. 21-23.
Методичні рекомендації
Опрацювати теоретичний матеріал: повторити правила правопису слів із подвоєнням і подовженням приголосних, слів зі спрощенням у групах приголосних, виконати вправи 90, 93 (Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів), пояснити написання слів, наявність або відсутність подовження приголосних у словах, причини морфологічного подвоєння приголосних.

Питання для самоконтролю
1. Що таке подвоєння літер?

2. Що таке збіг однакових приголосних? Коли він відбувається? Наведіть приклади.

3. Що таке подовження приголосних?

4. Які приголосні можуть подовжуватися і за якої обов’язкової умови?

5. Назвіть випадки подовження приголосних. Проілюструйте прикладами.

6. Що таке спрощення в групах приголосних звуків?

7. Коли відбувається спрощення?

8. Назвіть групи приголосних звуків, у яких відбувається спрощення. Проілюструйте прикладами.

9. Виділіть питання, недостатньо засвоєні вами. Опрацюйте їх ще раз, знайдіть до них приклади у вправах посібника.
Змістовий модуль 3

Стилістичні засоби лексикології та фразеології.


Тема 1. Стилістично забарвлені лексичні засоби мови.

Відображення метафор, метонімій, синекдох у тлумачних словниках.

Парономазія як художньо-стильовий прийом. Перифрази, евфемізми, табу.


Питання для самостійної роботи
1. Стилістично забарвлені лексичні засоби мови.

2. Метафора, метонімія, синекдоха – основні типи переносних значень слів.

3. Парономазія як художньо-стильовий прийом.

4. Перифрази, евфемізми – важливі засоби синонімічних замін при творенні текстів.

5. Табу.


Література
1. Українська мова: підручник для учнів 10 класу: Рівень стандарту. /

О.В.Заболотний, В.В.Заболотний. – К.: Ґенеза, 2010. – С.102-104.

2. Українська мова: підручник для учнів 10 класу: Профільний рівень. /

М.Я.Плющ, В.І.Тихоша. – К.: Освіта, 2010. – С.70-72, 165-167, 182-184.

3. Інтернет ресурси.


Методичні рекомендації
Опрацювати теоретичний матеріал: повторити і виписати визначення художніх засобів – стилістичні засоби мови, метафора, метонімія, синекдоха, парономазія, перифрази, евфемізми, табу, проаналізувати їхні функції, провести дослідження – визначити стилістично забарвлені лексичні засоби мови у текстах, з’ясувати їхню роль, визначити типи переносних значень слів.


Питання для самоконтролю
1. Які слова належать до стилістично забарвлених? На які групи вони поділяються?

Наведіть приклади.

2. Поясніть, як вибір лексичних засобів позначається на стилістичному забарвленні тексту.

3. Назвіть основні типи переносних значень слів.

4. Які художні засоби використовуєте ви, щоб уникнути образів-штампів?

5. Що таке перифрази, евфемізми?

6. Які слова замінюють евфемізми? З якою метою їх уживають?

7. Для чого використовують перифрази? Наведіть приклади.

8. Що таке табу?

Тема 2. Словник іншомовних слів.

Правильне й доцільне використання власне українських слів, запозичених слів. Стилістична роль старослов'янізмів у мовленні. Словник омонімів, паронімів.

Питання для самостійної роботи
1. Власне українські слова.

2. Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови.

3. Стилістична роль старослов'янізмів у мовленні.

4. Словник іншомовних слів.

5. Словник омонімів, паронімів.


Література
1. Українська мова: підручник для учнів 10 класу: Рівень стандарту. /

О.В.Заболотний, В.В.Заболотний. – К.: Ґенеза, 2010. – С.208.

2. Українська мова: підручник для учнів 10 класу: Профільний рівень. /

М.Я.Плющ, В.І.Тихоша. – К.: Освіта, 2010. – С.186-187, 194-200.

3. Інтернет ресурси.


Методичні рекомендації
Опрацювати теоретичний матеріал: прочитати лінгвістичну довідку, запам’ятати визначення, прочитати тексти, за підручником М.Я.Плюща, В.І.Тихоші виконати вправи 438 (виписати власне українські слова), 446 (пояснити походження і значення слів), 447 (до слів дібрати українські відповідники), 456 (за словником іншомовних слів з’ясувати значення слів), 458 (виправити помилки у вживанні іншомовних слів, записати речення).


Питання для самоконтролю
1. Що ви знаєте про склад української лексики за походженням?

2. Які слова належать до власне українських?

3. Назвіть причини і шляхи запозичень слів з інших мов.

4. Яка роль іншомовних слів? Чи можна їх замінити українськими відповідниками? Відповідь аргументуйте.

5. Назвіть особливості старослов'янізмів. Яка їхня стилістична роль у мовленні?

6. Розкажіть про словник іншомовних слів.7. Розкажіть про словник словник омонімів, паронімів.
Каталог: assets -> images -> rob prog
assets -> Зміст Вступ 2 розділ І психолого-педагогічні аспекти необхідності формування в учнів ціннісного ставлення до рідного краю 6
assets -> Фiлософiя як: специфiчний тип знання
assets -> Зміст Вступ 2 розділ 1 Теоретичні основи використання фізкультхвилинок та фізкультпауз у режимі дня школяра 6
assets -> 1. Теоретичні засади побудови сучасного початкового курсу математики
rob prog -> Методичні рекомендації до самостійного вивчення з курсу «Українська література»
rob prog -> Методичні рекомендації для самостійного вивчення предмета «Українська література»

Скачати 125.86 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка