Методичні рекомендації для дистанційного та індивідуального навчання факультативного курсу для 10-11 класівСкачати 316.02 Kb.
Дата конвертації02.04.2016
Розмір316.02 Kb.
#213
ТипМетодичні рекомендації
Балаклійський навчально-виробничий комбінат
Програма та методичні рекомендації

для дистанційного та індивідуального навчання

факультативного курсу для 10-11 класів

«Психологія»
Пояснювальна записка

Сучасні тенденції соціального прогресу визначають чітку орієнтацію суспільної свідомості на гуманізацію всіх сфер життя і діяльності суспільства, в тому числі й освіти. Школа стає місцем відкритого спілкування, соціально-психологічний клімат у закладі сприяє особистісному розвитку вихованців, учнів, педагогічних працівників, адміністрації, батьків.

Суттєву роль у гуманізації закладу освіти відіграє психологія. Основною ідеєю гуманізації освіти є введення курсу «Психологія» як навчального предмета, який за своїм змістом, методами і засобами може надати учням найбільш адекватний інструмент для отримання знань про людину, створити умови для розвитку суб'єктивної творчості учня й пізнання самого себе.

Програма курсу «Психологія» побудована на засадах особистісно зорієнтованої освіти, адже у процесі вивчення основних понять предметом обговорення є не сторонній предмет, а безпосередньо особистість самого учня. Важливим моментом вивчення психології є не лише знайомство з особливостями інших людей, соціуму, а пізнання самого себе, свого власного емоційного стану, свого ставлення до світу, своєї поведінки. Основною метою вивчення курсу психології у закладах освіти є допомога учням стати більш творчими, соціально адаптованими, сформувати базу їхніх внутрішніх ресурсів.Мета програми – розвиток компетенцій учнів у галузі людинознавства, формування вміння конструктивної взаємодії з оточуючим світом та іншими людьми.

У процесі вивчення психології ми не ставимо за мету вивчення основних понять предмета (набуття понятійних знань). Старшокласникам, для яких характерні постійні питання «Хто я?», «Який я?», теоретичні поняття з психології мають меншу цінність порівняно з життєвими знаннями, уміннями себе вести в тій чи іншій ситуації. Навчальний курс містить основи психологічних знань про себе і про інших, розвиває навички психологічної та фізичної саморегуляції, формує психологічно вірні уявлення про шляхи подолання проблем у спілкуванні, знайомить учнів із багатством внутрішніх станів і переживань людини.Завдання вивчення курсу :

 • змотивувати учнів до максимальної самостійності, сформувати прагнення до самоаналізу, самовдосконалення;

 • сформувати навички конструктивного вирішення проблем;

 • розвинути самоповагу і повагу до інших;

 • сформувати вміння досягати успіху;

 • навчити учнів оцінювати власні сильні і слабкі сторони особистості;

 • розвинути здатність виражати власні почуття, давати і отримувати зворотній зв'язок;

 • сформувати вміння відстежувати результати власного розвитку, самовдосконалення;

 • навчити учнів планувати свій час, визначати пріоритети, життєві перспективи, приймати рішення;

 • сформувати навички роботи в команді.

Опрацювання та осмислення матеріалу програми проводиться за схемою: знаходження наукової та цікавої інформації за темою = створення власного інформаційного блоку у вигляді конспектів, рефератів, повідомлень, додаткових практичних матеріалів тощо = виконання тестів та контрольних завдань = заповнення контрольної картки за основними поняттями теми = отримання оцінки за роботу. Схеми роботи над навчальним матеріалом подано у таблицях 1(10 клас), 2(11 клас).
Структура програми передбачає 4 частини.

Розділ 1. Подорож у світ психології

Знайомство з предметом психології. Наука про душу: від минулого до сьогодення (міфологічний, античний, феодальний період, період епохи Відродження). Психологічні школи та напрями. Філософські основи психології як науки.


Загадкові явища психіки. Гіпноз, види гіпнозу і його вплив на людину. Біологічний годинник. Сон як необхідна умова життєдіяльності людського організму. Інтуїція та логіка.

Очікувані результати: мотивація учнів до вивчення предмета. Учні повинні знати основні періоди розвитку науки психології, володіти інформацією про загадкові явища психіки, біологічний годинник, про сон як необхідну умову життєдіяльності людського організму.

Учні повинні вміти аналізувати власну поведінку, емоційний стан, пояснювати загадкові явища психіки, визначати свій біологічний годинник.


Розділ 2. «Я-особливий»

Поняття «людина», «особистість», «індивід», «індивідуальність» та співвідношення між ними. Психологічна структура особистості: спрямованість особистості як один з компонентів загальної структури особистості; система здібностей, що забезпечує успіх діяльності; характер або стиль поведінки людини в соціальному середовищі; «Я»-утворення самосвідомості особистості. Образ «Я». Самооцінка. «Я-концепція».

Індивідуально-психологічні особливості особистості. Темперамент. Загальне поняття про характер: риси характеру, структура характеру (спрямованість особистості, система ставлень особистості; інтелектуальні, вольові та емоційні риси характеру). Цілісність, визначеність характеру.

Види здібностей (загальні, спеціальні). Ступені розвитку здібностей. Обдарованість, талант, геніальність.

Відчуття. Увага. Види, властивості уваги. Загальні рекомендації з розвитку уваги в учнів.

Уява. Види, типи, процеси уяви. Мрія як особливий вид уяви.


Пам'ять. Процеси, види пам'яті. Індивідуальні особливості пам'яті. Засоби розвитку пам'яті. Умови успішного запам'ятовування.

Мислення. Види мислення: наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне, теоретичне, практичне, творче. Розумові дії та операції мислення. Індивідуальні особливості мислення. Особливості розвитку мислення в підлітковому та старшому шкільному віці. Рекомендації щодо розвитку творчого мислення.


Емоційно-вольова сфера. Емоції та почуття. Роль почуттів у житті людини. Емоційний процес. Форми переживання почуттів. Емоції. Види емоцій. Зв’язок емоцій з психічними процесами.

Воля. Вольовий акт. Вольові процеси. Вольова поведінка. Вольові якості, що створюють умови для успішної діяльності. Характеристика вольових процесів.

Стрес. Короткочасні й довгострокові стресори. Стадії загального адаптаційного синдрому (реакція тривоги, фаза опору і фазу виснаження). Причини виникнення стресу. Психологічні захисти: витіснення, проекція та ідентифікація. Аналіз негативних емоцій. Техніки конструктивного вираження власних негативних емоцій.

Люди з особливими потребами. Інклюзія.

Джерела активності особистості в різних психологічних теоріях. Інстинкти як рушійна сила поведінки (З. Фрейд). Потреби як джерело активності людини: потреби в досягненні досконалості (А. Адлер), цілісності і єдності (К. Юнг), уникнення ізоляції від оточуючих, встановлення зв’язків (Е. Фромм), потреби в самоактуалізації (А. Маслоу) тощо. Класифікація потреб. Мотив як опредмечена потреба, спонукання до активності.

Очікувані результати: учні повинні знати поняття «людина», «особистість», «індивід», «індивідуальність» та співвідношення між ними; загальне поняття про темперамент і характер, пізнавальні процеси, мотив і мотивацію.

Учні повинні вміти оцінювати себе як неповторну унікальну особистість, визначати свої індивідуально-психологічні особливості, риси характеру; здібності; особливості власної пізнавальної сфери, провідну сенсорну систему; вміти розпізнавати емоційні стани іншої людини і власні, контролювати негативні емоції, толерантно ставитися до людей з особливими освітніми потребами. Знаходити джерела для власної активності, будувати програму дій на майбутнє.


Розділ 3. Я у групі

Спілкування та його роль у житті людини. Структура, засоби, функції спілкування. Активне слухання – умова успішного спілкування. Ефективне спілкування. Бар’єри у спілкуванні. Засоби успішного спілкування: вербальні і невербальні. Форми спілкування: ділове спілкування, публічний виступ. Культура спілкування. Мистецтво компліменту.

Групи і колектив. Поняття групи. Ознаки і критерії групи. Класифікація і структура груп. Успішна комунікація у групі.

Колектив як група високого рівня розвитку. Моделі розвитку, функції, структура колективу. Стадії зрілості колективу. Соціометрична структура. Негативні явища у колективі. Мобінг.

Конформізм: причини, види, наслідки. Роль конформізму у нашому житті. Нонконформізм.

Лідерство і керівництво. Компетентність лідера. Емоційний інтелект та емоційна компетентність. Стилі лідерства. Лідерство у підлітковому віці.

Соціальна фасілітація. Соціальне ледарство. Деіндивідуалізація. Групова поляризація. Групове мислення. Вплив меншості.

Психологія конфлікту. Функції конфліктів (конструктивні та деструктивні). Види конфліктів. Основні типи конфліктів. Структура і динаміка конфлікту: конфліктна ситуація, предмет конфлікту, інцидент. Фази протікання конфлікту (за А.М. Ішмуратовим). Причини конфлікту. Стратегії поведінки в конфлікті. Стилі конфліктної поведінки. Основні тактики поведінки в конфлікті (тактики впливу). Чинники вибору стратегії поведінки в конфлікті. Основні стилі вирішення конфлікту (сітка Томаса-Кілмена).

Різновиди психологічного впливу. Основні способи взаємовпливу: переконання, спонукання, примус, осуд, вимога, наслідування, навіювання.

Сумісність людей. Види сумісності: фізична, психофізіологічна, соціально-психологічна та психологічна. Внутрішньоособистісний та міжгруповий конфлікт. Риси характеру, особливості поведінки, властиві конфліктній особистості. Конфліктуючі та конфліктогенні типи конфліктних особистостей (В. Сперанський): демонстративна особистість, ригідна особистість, некерована особистість, педантична особистість, раціональна особистість, безвладна особистість. Бар’єри характерів і різних темпераментів.


Очікувані результати: учні повинні знати структуру, засоби, функції спілкування; поняття групи, колективу, лідерства і керівництва; психологію конфлікту: функції, типи конфліктів, структуру і динаміку, фази протікання конфлікту; стратегії поведінки в конфлікті; стилі конфліктної поведінки; різновиди психологічного впливу; види сумісності людей.

Учні повинні вміти використовувати активне слухання, ефективно спілкуватися; розуміти особливості групи і колективу, їх структуру, попереджувати негативні явища у групі; визначати власні якості лідера; протистояти негативному впливу груп і окремих людей; аналізувати конфлікти, управляти ними, обирати ефективні стратегії поведінки у конфлікті, спілкуватися з конфліктними особистостями.


Розділ 4. Я і моє майбутнє

Мета та мотиви діяльності. Структура діяльності. Потреби. Цілі діяльності людини. Мотиви. Основні види діяльності: гра, навчання та праця. Ігрова діяльність. Гемблінг. Навчальна діяльність. Освіта впродовж життя. Самоосвіта. Праця. Різноманітність видів людської праці (фізична та розумова).

Профорієнтація. Класифікація професій: «Людина – природа», «Людина – техніка», «Людина – людина», «Людина – знакові системи», «Людина – художній образ». Групи професій за умовами праці (праця в умовах звичайного (побутового) мікроклімату, праця з перебуванням на відкритому повітрі,праця у незвичних умовах, праця з підвищеною моральною відповідальністю. Групи професій відповідно до засобів праці (з використанням ручної праці, з використанням машин, з ручним керуванням, використанням напівавтоматів, автоматів, автоматичних ліній, комп’ютерних комплексів, з використанням функціональних засобів, знарядь праці). Класи професій залежно від мети праці (гностичні, перетворюючі, дослідницькі). Схема оптимального вибору професії: фактори «Хочу», «Можу», «Треба». Типові помилки при виборі професії.

Основи добрих взаємин у шлюбі. Стать. Дружба. Кохання. Самотність. Сімейна азбука. Шлюб у сімейному праві та законодавстві. Інтимність. Взаємини між чоловіком та жінкою. Відповідальна поведінка. Основні потреби в шлюбі. Сімейні ролі. Секрети сімейного щастя.

Життєвий шлях людини. Психологічний вік. Психологічний час. Вікова періодизація. Психологічні особливості підліткового та юнацького віку. Життєві кризи. Проектування власної життєвої траєкторії.

Очікувані результати: учні повинні знати структуру діяльності, класифікацію професій; поняття «стать», «дружба», «кохання», «самотність»; особливості шлюбу у сімейному праві та законодавстві; психологічний вік; психологічний час; вікову періодизацію; психологічні особливості підліткового та юнацького віку; життєві кризи особистості.


Учні повинні вміти визначати потреби, цілі, мотиви, діяльності людини; прагнути до освіти впродовж життя; протистояти гемблінгу; використовувати схему оптимального вибору професії відповідно до факторів «Хочу», «Можу», «Треба», враховуючи типові помилки при виборі професії; проектувати власну життєву траєкторію.

Закінчується вивчення курсу захистом творчого проекту за визначеною темою (додаток 1). Теми проектів призначаються за місяць до його захисту. Проект оформлюється згідно нормативних вимог: оформлюється титульною сторінкою, має зміст та інформацію про використані джерела (додаток 3). Захист проекту проходить у вигляді реклами – інформації з визначенням актуальності матеріалів проекту.

Учні повинні вміти самовизначатися (брати на себе відповідальність за поведінку, вчинки, слова тощо); вирішувати проблеми (вміти вибирати і використовувати конструктивні способи взаємодії з іншими людьми); бути впевненими у своїх можливостях та мати адекватну самооцінку; бути толерантними, емоційно стійкими, доброзичливо ставитися до життя.

Засвоєння психологічних знань сприяє розвитку особистості учнів, а саме: • розвитку почуття власної гідності;

 • зниженню рівня агресивності;

 • підвищенню рівня рефлексії і самопізнання;

 • зростанню пізнавальної активності та інтересу;

 • розвитку емпатії;

 • гуманізації системи стосунків з соціумом і самим собою;

 • зростанню рівня розуміння та прийняття інших людей;

 • формуванню вміння прогнозувати й планувати своє життя на перспективу;

 • особистісному зростанню;

 • розвитку креативності.Таблиця 1

Навчально-тематичний план роботи над програмою факультативного курсу «ПСИХОЛОГІЯ»

10 клас

Назва теми

Питання та поняття які треба опрацювати

Очікувані результати

Форми роботи над темою

та питаннямиРезультат роботи

Контрольні заходи

Терміни виконання

Розділ 1. Подорож у світ психології

Учні повинні знати основні періоди розвитку науки психології, володіти інформацією про загадкові явища психіки, біологічний годинник, про сон як необхідну умову життєдіяльності людського організму.

Учні повинні вміти аналізувати власну поведінку, емоційний стан, пояснювати загадкові явища психіки, визначати свій біологічний годинник.


 • Дослідження наукової та цікавої інформації до кожного питання, створення та формування інформаційного блоку;

 • визначати свій біологічний годинник.
Папка з матеріалами, титульна сторінка зразок - додаток 2 (конспект, реферати, повідомлення, додаткові практичні матеріали: тести, ігри, тренінги, презентації тощо

Визначення свого біологічного годинника. (форма за вибором-креслення ,схема, малюнок тощо)Тестові

завдання

№1


вересень

Наука про душу: від минулого до сьогодення

Становлення психології як науки. Наука про душу: від минулого до сьогодення (міфологічний, античний, феодальний період, період епохи Відродження).

Психологічні школи та напрями Філософські основи психології як науки.

Загадкові явища психіки

Інтуїція, гіпноз. Інтуїція та логіка. Гіпноз, види гіпнозу і його вплив на людину.

Біологічний годинник

Сон, сновидіння. Сон як необхідна умова життєдіяльності людського організму.

Розділ 2. Я - особливий

Учні повинні знати поняття «людина», «особистість», «індивід», «індивідуальність» та співвідношення між ними; загальне поняття про темперамент і характер, пізнавальні процеси, мотив і мотивацію.

Учні повинні вміти оцінювати себе як неповторну унікальну особистість, визначати свої індивідуально-психологічні особливості, риси характеру; здібності; особливості власної пізнавальної сфери, провідну сенсорну систему; вміти розпізнавати емоційні стани іншої людини і власні, контролювати негативні емоції, толерантно ставитися до людей з особливими освітніми потребами. Знаходити джерела для власної активності, будувати програму дій на майбутнє.
Дослідження наукової та цікавої інформації, створення та формування інформаційного блоку


 • Розробка рекомендацій щодо розвитку уважності.

 • Розробити умови успішного запам'ятовування.

 • Розробити рекомендації щодо розвитку творчого мислення.

Папка з матеріалами, титульна сторінка зразок - додаток 2 (конспект, реферати, повідомлення, додаткові практичні матеріали: тести, ігри, тренінги, презентації тощо

 • .

Тестові завдання №2

жовтень

Людина, індивід, особистість

Психологічна структура особистості.

Поняття «людина», «особистість», «індивід», «індивідуальність» та співвідношення між ними. Психологічна структура особистості: спрямованість особистості як один з компонентів загальної структури особистості;

система здібностей, що забезпечує успіх діяльності; характер або стиль поведінки людини в соціальному середовищі;

«Я»-утворення самосвідомості особистості. Образ «Я». Самооцінка. «Я-концепція»Індивідуально-психологічні особливості особистості

Темперамент Індивідуально-психологічні особливості особистості.

листопад - груудень

Характер Загальне поняття про характер: риси характеру, структура характеру (спрямованість особистості, система ставлень особистості; інтелектуальні, вольові та емоційні риси характеру). Цілісність, визначеність характеру.

Особливості характеруОсобистість та її можливості

Здібності. Види здібностей (загальні, спеціальні).

Ступені розвитку здібностей

Обдарованість, талант, геніальність

Пізнавальна сфера особистості

Відчуття
Дослідження наукової та цікавої інформації, створення та формування інформаційного блокуПапка з матеріалами, титульна сторінка зразок - додаток 2 (конспект, реферати, повідомлення, додаткові практичні матеріали: тести, ігри, тренінги, презентації тощо

 • Розробка рекомендацій щодо розвитку уважності;

 • Розробка умов успішного запам'ятовування;

 • Розробка рекомендацій щодо розвитку творчого мислення

Контрольна робота №1

груудень - січень

Увага .Види, властивості уваги.

Стійкість та розподіл уваги

Уява Уява. Види, типи, процеси уяви. Мрія як особливий вид уяви.

Мрія як особливий вид уяви

Пам'ять, види пам'яті Засоби розвитку пам'яті.

лютий

Індивідуальні особливості пам'яті. Умови успішного запам'ятовування.


Мислення. Види мислення наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне, теоретичне, практичне, творче.

Творче мислення. Бар'єри творчого мислення

Особливості розвитку мислення Розумові дії та операції мислення. Індивідуальні особливості мислення.

Емоційно-вольова сфера особистості

.Емоції та почуття. Роль почуттів у житті людини.
Дослідження наукової та цікавої інформації, створення та формування інформаційного блоку
Дослідження особливостей мотивації

Папка з матеріалами, титульна сторінка зразок - додаток 2 (конспект, реферати, повідомлення, додаткові практичні матеріали: тести, ігри, тренінги, презентації тощо

Результати дослідженняКонтрольна робота №2

березень

Емоційний процес. Форми переживання почуттів. Емоції. Види емоцій. Зв’язок емоцій з психічними процесами.

Воля як система управління поведінкою людини.

.Вольовий акт. Вольові процеси. Вольова поведінка. Вольові якості, що створюють умови для успішної діяльностіХарактеристика вольових процесів

Стрес і його наслідки. Стрес. Короткочасні й довгострокові стресори. Стадії загального адаптаційного синдрому (реакція тривоги, фаза опору і фазу виснаження). Причини виникнення стресу.

Психологічні захисти: витіснення, проекція та ідентифікація. Аналіз негативних емоцій. Техніки конструктивного вираження негативних емоцій Люди з особливими потребами. Інклюзія.


Люди з особливими освітніми потребами

Джерела активності особистості в різних психологічних теоріях. Інстинкти як рушійна сила поведінки (З. Фрейд). Потреби як джерело активності людини: потреби в досягненні досконалості (А. Адлер), цілісності і єдності (К. Юнг), уникнення ізоляції від оточуючих, встановлення зв’язків (Е. Фромм), потреби в самоактуалізації (А. Маслоу) тощо.

Тестові завдання №3

квітень

Джерела активності особистості

Мотив і мотивація Класифікація потреб. Мотив як опредмечена потреба, спонукання до активності.

Підсумкове оцінювання


Семінар

травеньТаблиця 2

11 клас

Назва теми

Питання та поняття які треба опрацювати

Очікувані результати

Форми роботи над темою

та питаннямиРезультат роботи

Контрольні заходи

Терміни виконання

Розділ 3. Я у групі

учні повинні знати структуру, засоби, функції спілкування; поняття групи, колективу, лідерства і керівництва; психологію конфлікту: функції, типи конфліктів, структуру і динаміку, фази протікання конфлікту; стратегії поведінки в конфлікті; стилі конфліктної поведінки; різновиди психологічного впливу; види сумісності людей.

Учні повинні вміти використовувати активне слухання, ефективно спілкуватися; розуміти особливості групи і колективу, їх структуру, попереджувати негативні явища у групі; визначати власні якості лідера; протистояти негативному впливу груп і окремих людей; аналізувати конфлікти, управляти ними, обирати ефективні стратегії поведінки у конфлікті, спілкуватися з конфліктними особистостями.
Дослідження наукової та цікавої інформації, створення та формування інформаційного блокуПапка з матеріалами, титульна сторінка зразок - додаток 2 (конспект, реферати, повідомлення, додаткові практичні матеріали: тести, ігри, тренінги, презентації тощо


Тестові завдання № 4

вересень

Спілкування

Спілкування та його роль у житті людини. Структура, засоби, функції спілкування.

Слухати – розуміти – взаємодіяти. Активне слухання – умова успішного спілкування. Ефективне спілкування. Бар’єри у спілкуванні. Засоби успішного спілкування: вербальні і невербальні.

Форми спілкування: ділове спілкування, публічний виступ.

Комунікативна культура. Культура спілкування. Мистецтво компліменту.

Групи і колективи

Поняття групи. Ознаки і критерії групи. Класифікація і структура груп. Успішна комунікація у групі.

Дослідження наукової та цікавої інформації, створення та формування інформаційного блокуПапка з матеріалами, титульна сторінка зразок - додаток 2 (конспект, реферати, повідомлення, додаткові практичні матеріали: тести, ігри, тренінги, презентації тощо


Контрольна робота № 3

жовтень

Колектив як група високого рівня розвитку. Моделі розвитку, функції, структура колективу. Стадії зрілості колективу. Соціометрична структура. Негативні явища у колективі. Мобінг.


Позиція особистості у групі. Конформізм: причини, види, наслідки. Роль конформізму у нашому житті. Нонконформізм.

Лідерство і керівництво. Компетентність лідера. Емоційний інтелект та емоційна компетентність. Стилі лідерства. Лідерство у підлітковому віці.

Соціальна фасилітація. Соціальне ледарство. Деіндивідуалізація. Групова поляризація. Групове мислення. Вплив меншості.


Психологія конфлікту

Конфлікт як природній і обов'язковий структурний компонент взаємодії людей. Психологія конфлікту. Функції конфліктів (конструктивні та деструктивні). Види конфліктів. Основні типи конфліктів.


Дослідження наукової та цікавої інформації, створення та формування інформаційного блокуПапка з матеріалами, титульна сторінка зразок - додаток 2 (конспект, реферати, повідомлення, додаткові практичні матеріали: тести, ігри, тренінги, презентації тощо


Контрольна робота № 4

Листопад-грудень

Управління конфліктом. Структура і динаміка конфлікту: конфліктна ситуація, предмет конфлікту, інцидент. Фази протікання конфлікту (за А.М. Ішмуратовим). Причини конфлікту.


Діагностика стилів поведінки у конфлікті.

Стратегії поведінки в конфлікті. Стилі конфліктної поведінки. Основні тактики поведінки в конфлікті (тактики впливу). Чинники вибору стратегії поведінки в конфлікті. Основні стилі вирішення конфлікту (сітка Томаса-Кілмена).
Різновиди психологічного впливу. Основні способи взаємовпливу: переконання, спонукання, примус, осуд, вимога, наслідування, навіювання.

Папка з матеріалами, титульна сторінка зразок - додаток 2 (конспект, реферати, повідомлення, додаткові практичні матеріали: тести, ігри, тренінги, презентації тощо


Контрольна робота № 5

грудень
Сумісність людей. Види сумісності: фізична, психофізіологічна, соціально-психологічна та психологічна. Внутрішньоособистісний та міжгруповий конфлікт. Риси характеру, особливості поведінки, властиві конфліктній особистості. Конфліктуючі та конфліктогенні типи конфліктних особистостей (В. Сперанський): демонстративна особистість, ригідна особистість, некерована особистість, педантична особистість, раціональна особистість, безвладна особистість. Бар’єри характерів і різних темпераментів.


Розділ 4. Я і моє майбутнє

Учні повинні знати структуру діяльності, класифікацію професій; поняття «стать», «дружба», «кохання», «самотність»; особливості шлюбу у сімейному праві та законодавстві; психологічний вік; психологічний час; вікову періодизацію; психологічні особливості підліткового та юнацького віку; життєві кризи особистості.

Учні повинні вміти визначати потреби, цілі, мотиви, діяльності людини; прагнути до освіти впродовж життя; протистояти гемблінгу; використовувати схему оптимального вибору професії відповідно до факторів «Хочу», «Можу», «Треба», враховуючи типові помилки при виборі професії; проектувати власну життєву траєкторію.
Дослідження наукової та цікавої інформації, створення та формування інформаційного блокуПапка з матеріалами, титульна сторінка зразок - додаток 2 (конспект, реферати, повідомлення, додаткові практичні матеріали: тести, ігри, тренінги, презентації тощо


Контрольна робота № 6

Січень - лютий

Моя діяльність

Мета та мотиви діяльності. Мета та мотиви діяльності. Структура діяльності. Потреби. Цілі діяльності людини. Мотиви.

Основні види діяльності: гра, навчання та праця. Ігрова діяльність. Гемблінг. Навчальна діяльність.

Освіта впродовж життя. Самоосвіта. Праця. Різноманітність видів людської праці (фізична та розумова).

Професійна орієнтація. Класифікація професій: «Людина – природа», «Людина – техніка», «Людина – людина», «Людина – знакові системи», «Людина – художній образ». Групи професій за умовами праці (праця в умовах звичайного (побутового) мікроклімату, праця з перебуванням на відкритому повітрі,праця у незвичних умовах, праця з підвищеною моральною відповідальністю.


Умови оптимального вибору професії. Групи професій відповідно до засобів праці (з використанням ручної праці, з використанням машин, з ручним керуванням, використанням напівавтоматів, автоматів, автоматичних ліній, комп’ютерних комплексів, з використанням функціональних засобів, знарядь праці). Класи професій залежно від мети праці (гностичні, перетворюючі, дослідницькі).

Схема оптимального вибору професії: фактори «Хочу», «Можу», «Треба». Типові помилки при виборі професії.

Діагностика професійних нахилів.
Основи добрих взаємин у сім'ї

Основи добрих взаємин у шлюбі. Стать. Дружба. Кохання. Самотність. Сімейна азбука.
Дослідження наукової та цікавої інформації, створення та формування інформаційного блокуПапка з матеріалами, титульна сторінка зразок - додаток 2 (конспект, реферати, повідомлення, додаткові практичні матеріали: тести, ігри, тренінги, презентації тощо


Творчий проект

березень

Сімейна азбука. Шлюб у сімейному праві та законодавстві. Інтимність. Взаємини між чоловіком та жінкою. Відповідальна поведінка. Основні потреби в шлюбі. Сімейні ролі. Секрети сімейного щастя.

Мій життєвий шлях

Життєвий шлях людини. Психологічний вік. Психологічний час. Вікова періодизація
Складання проекту власної життєвої траєкторії.

Папка з матеріалами, титульна сторінка зразок - додаток 2 (конспект, реферати, повідомлення, додаткові практичні матеріали: тести, ігри, тренінги, презентації тощо


квітень

Життєві кризи. Психологічні особливості підліткового та юнацького віку

Підсумкове оцінювання
Захист творчого проекту

травень


Додаток1
Тематика підсумкових творчих проектів для випускних груп (11клас) спецкурсу «Психологія)Тема проекту

Закріплення теми

(дата, прізвище виконавця)

Психологія як наука


Загадкові явища психіки


Людина, індивід, особистість


Індивідуально-психологічні особливості особистості


Можливості особистості


Пізнавальна сфера особистості


Емоційно-вольова сфера особистості


Люди з особливими освітніми потребами


Джерела активності особистості


Основи спілкування


Групи та колективи


Психологія конфлікту


Стилі поведінки та сумісність людей


Діяльність з погляду психології


Професійна орієнтація: умови та діагностика


Сімейні стосунки. Основи добрих взаємин у сім’ї


Вікова періодизація: психологічний вік і час


Життєві кризи. Психологічні особливості підліткового та юнацького віку
Додаток2
Балаклійський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

Інформаційний блок
Факультативний курс «Психологія»
Тема. **************************

**********************


Зміст


 1. *****************

 2. ***************

 3. ******************

 4. ******************

 5. *****

 6. **********

 7. Інформаційні джерела

 8. Додатки


Робота виконана ученицею (учнем) ОП 10 (ОП11) Балаклійського МНВК

__________________________________________________________________

Прізвище ім’я учня
Терміни здачі

Рецензія, оцінювання

ПІБ рецензента, підписПідсумкова оцінка _______________Додаток 3

Балаклійський міжшкільний навчально-виробничий комбінат


Факультативний курс «Психологія»

Творчий проектТема. **************************

**********************
Учня(ці) групи___________

Балаклійського МНВК

___________________________________

П.І.учня


Вчитель ___________________________

ПІБ

Балаклія 2016


Тема. ************************************************************
Зміст


 1. *****************

 2. ***************

 3. ******************

 4. ******************

 5. *****

 6. **********

 7. Інформаційні джерела

 8. Додатки


Література

 1. Абульханова К. А. Психология и педагогика / И. Б. Буянова, Н. В. Васина. - М. : Совершенство, 1998. – 320 с.

 2. Атлас по психологии : Информ.-метод. материалы к курсу «Общая психология» / М. В. Гамезо, И. А. Домашенко. – М. : Просвещение, 1986. – 272 с.

 3. Бодалев А. А. Психология общения / А. А. Бодалев. – М. : Воронеж, 1996. - 216 с.

 4. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – К. : Наук. думка, 1989. – 200 с.

 5. Варій М. Й. Загальна психологія : навч. посібник [ для студ. психол. і педагог., спеціальностей ] / М. Й. Варій. – Львів : Край, 2005. – 315 с.

 6. Винославська О. В. Психологія : навчальний посібник / О. В. Винославська. – К. : ІНКОС, 2005. – 352 с.

 7. Возрастная и педагогическая психология / под ред. А. В. Петровского. – М. : Просвещение, 1979. – 288 с.

 8. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию : курс лекций / Ю. Б. Гиппенрейтер. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – С. 257 – 280.

 9. Годфруа Ж. Что такое психология : пер. с франц. / Ж. Годфруа. – Т 2. – М. : Мир, 1992. – 376 с.

 10. Грановская Р. М. Элементы практической психологии / Р. М. Грановская. – СПб. : Свет, 2000. – 487 с.

 11. Долинська Л. Загальна психологія / Л. Долинська, О. Скрипченко та ін. – К. : А.П.Н., 2001. – С. 407 – 419.

 12. Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – М. : Педагогика, 1995. – 480 с.

 13. Дубравська Д. М. Основи психології : навчальний посібник /  Д. М. Дубравська. – Львів : Світ, 2001. – С. 280.

 14. Загальна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : А. Г. Н., 2002. – 368 с.

 15. Загальна психологія : навч. посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, Л. В. Огороднійчук та ін. - К. : А. П. Н., 2001. – 464 с.

 16. Загальна психологія : підруч. [для студ. вищ. навч. закладів] / за заг. ред. С. Д. Максименка. – К. : Форум, 2000. – 323 c.

 17. Загальна психологія / за ред. А. В. Петровського. – К. : Освіта, 1986. – 430 с.

 18. Заняття психолога з підлітками / упоряд. Т. Гончаренко. – К. : Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – (Б-ка « Шкіл. Світу») – 2006. – 120 с.

 19. Каппони В. Сам себе психолог / В. Каппони, Т. Новак. – М. : Питер-пресс, 1996. – 219 с.

 20. Класні години з психологом / укладач О. В. Скворчевська, О. С. Нурєєва. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – (Серія «Школа класного керівника. Психологія виховання») – 2008. – 240 с.

 21. Козлов Н. И. Как относиться к себе и людям, или Практическая психология на каждый день / Н. И. Козлов. – 3-е изд., перераб и доп. – М. : АСТ- ПРЕСС, 1999. – 320 с.

 22. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб. : Питер, 2000. – 992 с.

 23. Крутетский В. А. Психология подростка / В. А. Крутетский, Н. С. Лукин. – М. : Просвещение, 1965. – 314 с.

 24. Крысько В. Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах / В. Г. Крысько. – Мн. : Харвест, 1999. – 384 с.

 25. Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний посібник / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко. – К. : МАУП, 2000. – 256 с.

 26. Максименко С. Д. Загальна психологія : навчальний посібник  / С. Д. Максименко. – 3-є видання, перероблене та доповнене. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

 27. М'ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посіб. / П. А. М'ясоїд. – 3-тє вид., випр. – К. : Вища шк., 2004. – 728 с.

 28. М'ясоїд П. А. Загальна психологія : навчальний посібник / П. А. М'ясоїд. – К. : Вища школа, 2000. – 479 с.

 29. Немов Р. С. Общие оcновы психологии : в 3 кн. / Р. С. Немов. – М. : ВЛАДОС, 2001. – 668 с.

 30. Немов Р. С. Психология : учеб. [для студентов высш. пед. заведений] / Р. С. Немов. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997. – 472 с.

 31. Основи психології / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К. : Либідь, 1996. – 276 с.

 32. Попова М.В. Психология как учебный предмет в школе : учеб.-метод. пособие. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 288 с.

 33. Психологія особистості : тексти / під ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. Н. Пузирея. – М. : Вид-во МГУ, 1982. – 122 с.

 34. Психологія : підручник / за заг. ред. Ю. Л. Трофімова. – 3-є вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. –560 с.

 35. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога : учебн. пособие / Е. И. Рогов – М : Гуманит. издат. центр «ВЛАДОС», 1999. – 480 с.

 36. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : в 2 т. / С. Л. Рубинштейн. – Т. 1. – М. : Педагогика, 1989. – 710 с.

 37. Самодопомога : практикум для психолога. – К. : Шк. Світ, 2007. – 128 с.

 38. Скрипченко О. В. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Просвіти, 2001. – 416 с.

Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Перекази і легенди Звягельщини
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»
downloadcenter -> Анотація. У статті розглянуто основні технології навчання, які використовують учителі Нововолинської гімназії в рамках проведення дослідно-експериментальної роботи, що забезпечують ефективність сучасного уроку. Ключові слова
downloadcenter -> Головне управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Державний навчальний заклад «Звенигородський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»
downloadcenter -> Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів
downloadcenter -> План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) №158 комбінованого типу Харківської міської ради»
downloadcenter -> «Креативність на уроках виробничого навчання»
downloadcenter -> Обласна Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на 2015-2020 роки Вступ

Скачати 316.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка