Методичні рекомендації «державна реєстрація релігійних організацій»Скачати 228.77 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір228.77 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
«ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ »


Тернопіль – 2016

ЗМІСТ


1. Релігійні організації та їх види.

2. Реєстрація новоствореної релігійної організації.

3. Включення відомостей про релігійну організацію до ЄДР.

4. Внесення змін до відомостей про релігійну організацію.

5. Припинення діяльності релігійної організації.

 

 Релігійні організації та їх види

Релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру; діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури; обирають, призначають і замінюють персонал згідно зі своїми статутами (положеннями).

Відповідно до ст. 7 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» є такі види релігійних організацій:

1. Релігійна громада. Місцева релігійна організа­ція віруючих громадян одного й того ж культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які добровільно об'єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб.

2. Релігійне управління, центр. Релігійні управління та центри є об’єднанням релігійних громад, отож їхніми засновниками не можуть бути громадяни. Релігійні організації, керівні центри яких знаходяться за межами України, можуть керуватись у своїй діяльності настановами цих центрів, якщо при цьому не порушується законодавство України.

3. Монастир, релігійне братство, місіонерське товариство (місія). Релігійні управління і центри мають право відповідно до своїх зареєстрованих статутів (положень) засновувати монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), які діють на підставі своїх статутів (положень), що реєструються у встановленому порядку.

4. Духовний навчальний заклад – це заклад для підготовки священнослужителів і інших служителів необхідних релігійних спеціальностей. Релігійні управління і центри відповідно до своїх зареєстрованих статутів (положень) мають право створювати духовні навчальні заклади.

5. Релігійне об'єднання – це об'єднання одного або кількох видів релігійних організацій (релігійна громада, управління і центр, монастир, релігійне братство, місіонерське товариство (місія), духовний навчальний заклад) для досягнення певної мети. Релігійні об'єднання представляються своїми цент­рами (управліннями).

Варто зазначити, що створення релігійної громади не потребує обов’язкового повідомлення державних органів про це. Релігійна громада може функціонувати без проведення будь-яких бюрократичних процедур. Проте створення юридичної особи надає організації багато нових можливостей.

Для реєстрації статуту релігійної громади громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і досягли 18-річного віку, подають заяву та статут на реєстрацію у відповідну обласну державну адміністрацію, а релігійні центри, управління, монастирі, релігійні братства, місії та духовні навчальні заклади подають на реєстрацію статут до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

Реєстрація новоствореної релігійної організації

Перелік документів, необхідних для реєстрації статуту релігійної організації.

Для державної реєстрації статуту релігійної організації необхідно підготувати наступні документи (ст. 12,14 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації»):1. Заява. Підписується громадянами в кількості не менше десяти чоловік, які утворили релігійну організацію і досягли 18-річного віку (підписи заявників на заяві нотаріально засвідчуються).

2. Статут релігійної організації. Кількість екземплярів – 4.

Статут релігійної організації приймається на загальних зборах віруючих громадян або на релігійних з’їздах, конференціях.

Статут релігійної організації повинен містити відомості про:

1) вид релігійної організації, її віросповідну приналежність і місце знаходження;

2) місце релігійної організації в організаційній структурі релігійного об'єднання;

3) майновий стан релігійної організації;

4) права релігійної громади на заснування підприємств, засобів масової інформації,  інших релігійних організацій, створення навчальних закладів;

5) порядок внесення змін і доповнень до статуту релігійної громади;

6) порядок вирішення майнових та інших питань у разі припинення діяльності релігійної громади.

Статут може містити й інші відомості, пов'язані з особливостями діяльності даної релігійної організації.

Статут релігійної організації не повинен суперечити чинному законодавству.

При написанні статуту необхідно враховувати вимоги ст.ст. 98-99 Цивільного кодексу України, а саме: рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами. Рішення про внесення змін до статуту, відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна, та про ліквідацію приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів. Порядок скликання загальних зборів визначається в установчих документах. Учасники об’єднання, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів.

З метою включення релігійної організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій Статуту релігійної організації повинен містити вимоги пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, а саме: установчі документи неприбуткової організації мають містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Також установчі документи неприбуткової організації мають передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям, відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

3. Протокол загальних зборів віруючих громадян або релігійних з’їздів, конференцій. Пропонуємо виготовити 3 примірники протоколу, один з яких подається обласній державній адміністрації або до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії., другий – державному реєстратору, третій залишається у релігійній організації.

У протоколі обов'язково відображаються рішення щодо: 1. створення релігійної організації;

 2. затвердження (прийняття) статуту;

 3. обрання керівника громади, інших керівних органів,

 4. про визначення 10 осіб, уповноважених представляти релігійну громаду для реєстрації статуту в органах державної влади.

Реєстрація статуту релігійної організації

Орган реєстрації. Для реєстрації статуту релігійної організації учасники релігійної організації подають документи на реєстрацію статуту до обласної державної адміністрації, а для релігійних центрів, управлінь, монастирів, релігійних братств, місій та духовних навчальних закладів до центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері релігії.

Строк реєстрації. Реєструючий орган має в місячний термін прийняти рішення щодо реєстрації та протягом 10 днів письмово повідомити заявників. У деяких випадках (наприклад, якщо існують міжконфесійні конфлікти) реєструючий орган може вимагати висновок місцевої державної адміністрації, виконкому місцевої ради, а також спеціалістів. У цьому випадку термін прийняття рішення продовжується до трьох місяців (ст.14 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації»).

Оплата. Послуга з реєстрації статуту релігійної організації надається безкоштовно.            

Документ, що підтверджує реєстрацію статуту. У разі позитивного рішення орган реєстрації реєструє статут релігійної організації, 2 примірники повертає заявнику, та видає свідоцтво і розпорядження про реєстрацію статуту.

Перелік документів для реєстрації релігійної організації як юридичної особи.

Для державної реєстрації релігійної організації як юридичної особи необхідно підготувати наступні документи (ч.1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»): 1. Заява (форма 1) – про державну реєстрацію створення юридичної особи (наказ Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена (п.5.ч.1.ст 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).

 1. Примірник статуту з відміткою про реєстрацію обласної держадміністрації або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

 2. Протокол загальних зборів віруючих громадян або релігійних з’їздів, конференцій.

Реєстрація релігійної організації як юридичної особи

Орган реєстрації. Після реєстрації статуту релігійної організації необхідно звернутись до державного реєстратора по місцезнаходженню релігійної організації в межах області та подати пакет документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) запису про проведення державної реєстрації юридичної особи. Перелік суб’єктів державної реєстрації додається.

Строк реєстрації. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів (п.1 ч.1 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

Оплата. Послуга з реєстрації релігійної організації як юридичної особи надається безоплатно.

Документ. Після внесення відомостей до ЄДР про проведення державної реєстрації державний реєстратор формує виписку з ЄДР для її оприлюднення на порталі електронних сервісів. Виписку та статут можна переглянути за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/, задавши в параметрах пошуку код згідно опису.

За бажанням заявника виписка з ЄДР може бути видана у паперовій формі з поставленням підпису та печатки державного реєстратора (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі з відміткою про отримання виписки).Включення відомостей про релігійну організацію до ЄДР

Перелік документів, необхідних для включення релігійної організації до ЄДР, якщо вона зареєстрована як юридична особа до 1 липня 2004 року.

Для включення відомостей про релігійну організацію, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в ЄДР подається ( ч.3 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»): 1. Заява (форма 9) – про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до ЄДР (наказ Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

З метою підтвердження статусу юридичної особи пропонуємо надавати довідку із статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.Включення відомостей про релігійну організацію до ЄДР, якщо вона зареєстрована як юридична особа до 1 липня 2004 року

Орган реєстрації. Необхідно звернутись до державного реєстратора по місцезнаходженню релігійної організації в межах області та подати заяву (форма 9). Перелік суб’єктів державної реєстрації додається.

Строк реєстрації. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів (п.1 ч.1. ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

Оплата. Послуга надається безоплатно.

Документ. Після внесення відомостей до ЄДР державний реєстратор формує виписку з ЄДР для її оприлюднення на порталі електронних сервісів. Виписку можна переглянути за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/, задавши в параметрах пошуку код згідно опису.

За бажанням заявника виписка з ЄДР може бути видана у паперовій формі з поставленням підпису та печатки державного реєстратора (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі з відміткою про отримання виписки).Внесення змін до відомостей про релігійну організацію

Перелік документів, необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про релігійну організацію, що містяться в ЄДР, у тому числі змін до статуту (положення).

Звертаємо увагу, що статут в новій редакції релігійної організації підлягає реєстрації в обласній державній адміністрації в порядку, передбаченому ст. 14 «Про свободу совісті та релігійні організації».

У разі зміни керівника, інших змін, крім внесення змін до статуту, документи подаються лише державному реєстратору.

Для державної реєстрації статуту релігійної організації в новій редакції необхідно підготувати наступні документи (ст. 12,14 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації»):

1. Заява. Підписується громадянами в кількості не менше десяти чоловік, які утворили релігійну організацію і досягли 18-річного віку (підписи заявників на заяві нотаріально засвідчуються).

2. Статут релігійної організації в новій редакції. Кількість екземплярів – 4. (Див. стор.4,5 Методичних рекомендацій). У зв’язку з необхідністю подачі одного екземпляру статуту державному реєстратору пропонуємо справжність підписів на одному примірнику нотаріально засвідчити.

Звертаємо увагу, що релігійним організаціям до 01.01.2018 необхідно подати документи для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується.

Статут релігійної організації в новій редакції приймається на загальних зборах віруючих громадян або на релігійних з’їздах, конференціях, в порядку передбаченому статутом.3. Протокол загальних зборів віруючих громадян або релігійних з’їздів, конференцій. Пропонуємо виготовити 3 примірники протоколу, один з яких подається обласній державній адміністрації, а релігійні центри, управління, монастирі, релігійні братства, місії та духовні навчальні заклади подають до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, другий – державному реєстратору, третій залишається у релігійній організації. Підписи на одному екземпляри підлягають нотаріальному засвідченню.

У протоколі обов'язково відображаються рішення щодо: 1. затвердження (прийняття) статуту в новій редакції;

 2. про визначення 10 осіб, уповноважених представляти релігійну громаду для реєстрації статуту в новій редакції в органах державної влади;

 3. уповноваження осіб або голови та секретаря загальних зборів на підписання статуту та протоколу.

Рішення про внесення змін до статуту приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів. Порядок скликання загальних зборів визначається в установчих документах. Учасники об’єднання, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів.

Протокол викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів нотаріально засвідчується.Реєстрація статуту релігійної організації в новій редакції

Орган реєстрації. Для реєстрації статуту релігійної організації в новій редакції учасники релігійної організації подають документи на реєстрацію статуту в новій редакції до обласної державної адміністрації, а для релігійних центрів, управлінь, монастирів, релігійних братств, місій та духовних навчальних закладів до центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері релігії.

Строк реєстрації. Реєструючий орган має в місячний термін прийняти рішення щодо реєстрації та протягом 10 днів письмово повідомити заявників. У деяких випадках (наприклад, якщо існують міжконфесійні конфлікти) реєструючий орган може вимагати висновок місцевої державної адміністрації, виконкому місцевої ради, а також спеціалістів. У цьому випадку термін прийняття рішення продовжується до трьох місяців (ст.14 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації»).

Оплата. Послуга з реєстрації статуту релігійної організації в новій редакції надається безкоштовно.            

Документ, що підтверджує реєстрацію статуту в новій редакції. У разі позитивного рішення орган реєстрації засвідчує статут релігійної організації, 2 примірники повертає заявнику, та видає свідоцтво і розпорядження про реєстрацію статуту.

Для державної реєстрації змін до відомостей про релігійну організацію, що містяться в ЄДР, у тому числі змін до статуту (положення) державному реєстратору подаються такі документи (ч.4 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»): 1. Заява (Форма 3) – про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (наказ Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

 2. Протокол загальних зборів віруючих громадян або релігійних з’їздів, конференцій або примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення іншого уповноваженого органу управління релігійної організації відповідно до статуту про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою. Наприклад, рішення уповноваженого органу про обрання керівника, зміну видів економічної діяльності, тощо.

У разі затвердження статуту в новій редакції вимоги до протоколу див. на стор. 9 Методичних Рекомендацій.

Рішення уповноваженого органу управління релігійної організації викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується. 1. Статут у новій редакції з відміткою обласної державної адміністрації, або центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері релігії, підписи уповноважених осіб на якому засвідчені нотаріально – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

 Строк. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів (п.1 ч.1. ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

Оплата. За державну реєстрацію змін до відомостей про релігійну організацію справляється плата 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, у тому числі змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами. Наприклад, адміністративний збір не справляється за внесення змін до Статуту релігійної організації шляхом викладу його в новій редакції у зв’язку з приведення у відповідність до Податкового кодексу України до 01 січня 2018 року. Після 01 січня 2018 року зазначені реєстраційні дії будуть проводитися на загальних засадах із сплатою адміністративного збору у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.
Документ. Після внесення відомостей до ЄДР про проведення державної реєстрації державний реєстратор формує виписку з ЄДР для її оприлюднення на порталі електронних сервісів. Виписку та статут можна переглянути за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/, задавши в параметрах пошуку код згідно опису.

За бажанням заявника виписка з ЄДР може бути видана у паперовій формі з поставленням підпису та печатки державного реєстратора (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі з відміткою про отримання виписки).Припинення діяльності релігійної організації

Діяльність релігійної організації може бути припинено у зв'язку з її реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або ліквідацією.

Реорганізація або ліквідація релігійної організації здійснюється відповідно до її власних настанов.

У разі злиття релігійних організацій здійснюється державна реєстрація новоутвореної релігійної організації та державна реєстрація припинення релігійних організацій, що припиняються у результаті злиття. Злиття вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення релігійних організацій, що припиняються у результаті злиття.

У разі поділу релігійних організацій здійснюється державна реєстрація новоутворених релігійних організацій та державна реєстрація припинення релігійної організації, що припиняється у результаті поділу. Поділ вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення релігійної організації, що припиняється у результаті поділу.

У разі приєднання релігійних організацій здійснюється державна реєстрація припинення релігійних організацій, що припиняються у результаті приєднання, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в ЄДР, щодо правонаступництва релігійної організації, до якої приєднуються. Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва релігійної організації, до якої приєднуються.

Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення релігійної організації, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

У разі порушення релігійною організацією, що є юридичною особою, положень закону та інших законодавчих актів України її діяльність може бути припинена також за рішенням суду.

У судовому порядку діяльність релігійної громади припиняється лише у випадках:

1) вчинення релігійною громадою дій, недопустимість яких передбачено Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

2) поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релігійної громади з посяганнями на життя, здоров'я, свободу і гідність особи;

3) систематичного порушення релігійною громадою встановленого законодавством порядку проведення публічних релігійних заходів (богослужінь, обрядів, церемоній, походів тощо);

4) спонукання громадян до невиконання своїх конституційних обов'язків або дій, які супроводжуються грубими порушеннями громадського порядку чи посяганням на права і майно державних, громадських або релігійних організацій.

Суд розглядає справу про припинення діяльності релігійної організації у порядку позовного провадження, передбаченого Цивільним процесуальним кодексом України, за заявою органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію статуту конкретної релігійної організації або прокурора.Державна реєстрація припинення релігійної організації здійснюється в 2 етапи.

Для державної реєстрації рішення про припинення релігійної організації, прийнятого її учасниками державному реєстратору подаються такі документи:

 1. Протокол загальних зборів віруючих громадян або релігійних з’їздів, конференцій, який повинен містити рішення про:

 1. припинення релігійної організації;

 2. затвердження персонального складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта),

 3. про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Рішення повинно бути прийнято в порядку, визначеному статутом релігійної організації, та оформлене у вигляді протоколу, що повинен містити дату та місце проведення, осіб, які брали участь, рішення про припинення діяльності релігійної організації відповідно до затвердженого статуту. Рішення про припинення діяльності релігійної організації приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів.

2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у протоколі загальних зборів віруючих громадян або релігійних з’їздів, конференцій.

Орган реєстрації. Необхідно звернутись до державного реєстратора по місцезнаходженню релігійної організації в межах області. Перелік суб’єктів державної реєстрації додається.

Строк реєстрації. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів (п.1 ч.1. ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

Оплата. Послуга надається безоплатно.

Для державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення релігійної організації , прийнятого її учасниками подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу загальних зборів віруючих громадян або релігійних з’їздів, конференцій, яким відмінено дане рішення.

Орган реєстрації. Необхідно звернутись до державного реєстратора по місцезнаходженню релігійної організації в межах області Перелік суб’єктів державної реєстрації додається.

Строк реєстрації. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів (п.1 ч.1. ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

Оплата. Послуга надається безоплатно.

Для державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу загальних зборів віруючих громадян або релігійних з’їздів, конференцій. про зміни.Орган реєстрації. Необхідно звернутись до державного реєстратора по місцезнаходженню релігійної організації в межах області Перелік суб’єктів державної реєстрації додається.

Строк реєстрації. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів (п.1 ч.1. ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

Оплата. Послуга надається безоплатно.

Після закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (від 2 місяців до 6 місяців залежно від прийнятого рішення учасниками)

а) для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації державному реєстратору подаються такі документи.

 1. Заява (форма 7) про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (наказ Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

 2. Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону, підлягають довгостроковому зберіганню.

Орган реєстрації. Після реєстрації статуту релігійної громади необхідно звернутись до державного реєстратора по місцезнаходженню релігійної організації в межах області та подати пакет документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) запису про проведення державної реєстрації юридичної особи. Перелік суб’єктів державної реєстрації додається.

Строк реєстрації. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів (п.1 ч.1. ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

Оплата. Послуга з реєстрації релігійної організації як юридичної особи надається безоплатно.

б) для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації спочатку необхідно зареєструвати статут новоутвореної після реорганізації релігійної організації/релігійних організацій в обласній державній адміністрації або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії для реєстрації статуту. Реєстрація статутів (положень) новоутворених після реорганізації релігійних організацій здійснюється в порядку, встановленому статтею 14 цього Закону. (див. стор. 4-7, 8-11 Методичних рекомендацій).

І лише після реєстрації статуту державному реєстратору подаються такі документи.  1. Заява (форма 8 ) – про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації ( наказ Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

  2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі припинення релігійної організації в результаті поділу.

  3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі припинення юридичної особи в результаті злиття або приєднання.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання) або розподільчий баланс (у разі поділу), який затверджується учасниками релігійної організації або органом, який прийняв рішення про її припинення.

Передавальний акт (у разі злиття, приєднання) та розподільчий баланс (у разі поділу) релігійної організації повинні відповідати вимогам, встановленим законом (має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами). Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі нотаріально засвідчується.  1. Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання.

  2. Документи для державної реєстрації створення релігійної організації/релігійних організацій - у разі припинення релігійної організації в результаті злиття або поділу. (Див. стор. 4-7 Методичних рекомендацій).

  3. Документи для державної реєстрації змін до відомостей про релігійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання. (Див. стор. 8-11 Методичних рекомендацій).

Орган реєстрації. Необхідно звернутись до державного реєстратора по місцезнаходженню релігійної організації в межах області Перелік суб’єктів державної реєстрації додається.

Строк реєстрації. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів (п.1 ч.1. ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»).

Оплата. Послуга надається безоплатно.

Документ. Після внесення відомостей до ЄДР про проведення державної реєстрації державний реєстратор формує виписку з ЄДР для її оприлюднення на порталі електронних сервісів. Виписку та статут можна переглянути за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/, задавши в параметрах пошуку код згідно опису.

За бажанням заявника виписка з ЄДР може бути видана у паперовій формі з поставленням підпису та печатки державного реєстратора (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі з відміткою про отримання виписки).Методичні рекомендації підготовлено Головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській областіБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка