Методичні матеріали для оформлення та подання заявки на винахід, корисну модель Умови надання правової охорони винаходу, корисній моделіСкачати 233.53 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір233.53 Kb.
#11611
Методичні матеріали для оформлення та подання заявки на винахід, корисну модель


Умови надання правової охорони винаходу, корисній моделі
Винахід — це результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології

Патент на винахідце юридично-технічний документ, який засвідчує: право власності на винахід; пріо­ритет винаходу; авторство творця винаходу; виключне право власника патенту на використання об'єкта, що охороняється.

Корисна модель — це результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології.

Патент на корисну модель — це охоронний документ, що видається від імені держави уповноваженим на це державним органом.

Які умови надання правової охорони винаходу, корисній моделі?

Правова охорона надається винаходу, корисній моделі, який не суперечать спільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.Що може бути об'єктом винаходу?

Будь-яке рішення задачі, що заявляється як винахід, повинно бути одним із таких об'єктів:

— продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганіз­му, культура клітин рослини і тварини);


— спосіб.Пристрій - машини, механізми, прилади, деталі, вузли або сукупність взаємопов'язаних деталей та вузлів.

Речовина — штучно створена сукупність взаємозв'я­заних інгредієнтів, індивідуальні хімічні сполуки, об'єк­ти генетичної інженерії, композиції та продукти ядер­ного перетворення.

Штам — спадково однорідні культури мікроорганіз­мів, що продукують корисні речовини або використову­ються безпосередньо.

Спосіб — процес виконання дій над матеріальним об'єктом (об'єктами) за допомогою матеріальних об'єктів.

Які об'єкти не можуть одержати правову охорону на винахід?

Законом визначено, які результати діяльності люди­ни не визнаються винаходами. До них належать: • відкриття, наукові теорії та математичні методи;

 • методи організації та управління господарством;

 • плани, умовні позначення, розклади, правила;

 • методи виконання розумових операцій;

 • програми для обчислювальних машин;

 • результати художнього конструювання;

 • топографії інтегральних мікросхем;

 • сорти рослин і породи тварин тощо.

Що може бути об'єктом корисної моделі?

Корисну модель називають «малим винаходом», тоб­то це винахід, який є новим, але має невисокий творчий рівень.

Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою.

Охорона корисних моделей ставить за мету приско­рення та здешевлення механізму захисту конструктив­них розробок у порівнянні з винаходами. Простіший механізм захисту обумовлений достатньо швидким оновленням споживчого ринку в умовах конкуренції.Які об'єкти не можуть одержати правову охорону на корисну модель?

Як корисна модель, згідно із Законом не охороня­ються рішення, що відносяться до способів, речовин, штамів мікроорганізмів, культур клітин рослини і тва­рини. Крім того, корисними моделями не визнаються проекти та схеми планування споруд, територій; пропо­зиції стосовно зовнішнього вигляду виробу, що направ­лені на задоволення естетичних потреб, а також інші об'єкти, які взагалі не підпадають під поняття «конст­руктивне виконання пристрою».Умови патентноспроможності винаходу, корисної моделі
Що таке патентноспроможність?

Патентноспроможність – це властивість, якої набуває об`єкт господарської діяльності (продукт або спосіб) у разі відповідності умовам надання правової охорони винаходу чи корисної моделі згідно з Законом.
Який винахід, корисна модель відповідає умовам патентоспромож­ності?

Закон визначає три основні вимоги для винаходу і дві для корисної моделі, яким повинен відповідати патентоспроможний винахід чи корисна модель:Вимоги для винаходу Вимоги для корисної моделі

 • бути новим; - бути новим

 • мати винахідницький рівень; - промислово придатним

— бути промислово придатним.Який винахід визнається новим?

Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки, який включає всі відомості, що стали за­гальнодоступними в світі до дати подання заявки до Ві­домства або до дати її пріоритету, якщо заявник скори­стається правом на пріоритет попередньої заявки на такий самий винахід. Законом встановлюється принцип світової новизни.

Під «загальнодоступними» необхідно розуміти відо­мості, розповсюдження яких не обмежено, наприклад, грифом «секретно» тощо. Необхідно мати на увазі, що новизну можуть порочити всі заявки, що подані до Відомства за умови більш раннього пріоритету, незва­жаючи на те, що ці документи не можуть бути віднесені до категорії загальнодоступних.

Яка корисна модель визнається новою?

Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки, який включає всі відомості, що є загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Відомства або до дати її пріоритету, якщо заявник ско­ристається правом на пріоритет попередньої заявки на таку саму корисну модель. Законом встановлюється принцип світової новизни.

Під «загальнодоступними» необхідно розуміти відо­мості, розповсюдження яких не обмежено, наприклад, грифом «секретно» тощо. Необхідно мати на увазі, що новизну можуть порочити всі заявки, що подані до Ві­домства за умови більш раннього пріоритету, незважа­ючи на те, що ці документи не можуть бути віднесені до категорії загальнодоступних.

Корисна модель визнається новою, якщо сукупність її суттєвих ознак невідома з рівня техніки. До суттєвих відносять всі ознаки, які впливають на очікуваний ре­зультат.• Зверніть увагу!

Розкриття суті винаходу у загальнодоступному джерелі інформації винахідником, заявником або особою, що одержала від них відповідну інформацію прямо або опосередковано протя­гом 12 місяців до дати подання заявки до Відомства (до дати пріоритету), не впливає на визнання винаходу новим. Довести цей факт у разі виникнення спору повинен сам заявник.
Який винахід має винахідницький рівень?

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фа­хівця він не випливає з рівня техніки, тобто не виявле­ні рішення, які мають ознаки, що збігаються з відрізня­ючими ознаками заявленого винаходу, або якщо такі рішення виявлені, але не підтверджена відомість впли­ву відрізняючих ознак заявленого винаходу на техніч­ний результат, вказаний заявником у заявці.

Будь-який винахід можна охарактеризувати деякою сукупністю суттєвих ознак, кожна з яких необхідна, а всі разом є достатніми для досягнення технічного ре­зультату, який забезпечує винахід.

Що таке промислова придатність?

Промислова придатність – це можливість використання винаходу в промисловості, сільському господарстві в інших сферах людської діяльності.

Основне значення вимоги промислової придатності полягає в можливості реалізації рішення, що заявляється, у вигляді конкретного матеріального засобу виробництва.Право на одержання патенту
Хто може подати заявку на винахід, корисну модель?

Заявку на видачу патенту може подати винахідник або його спадкоємець, роботодавець або правонаступник винахідника чи роботодавця (далі — заявник). За дорученням заявника заявку може подати представник у справах інтелектуальної власності (далі — патентний повірений) або інша довірена особа.Зверніть увагу!

Іноземні та інші особи, що проживають чи ма­ють постійне місце проживання поза межами України, у відносинах з Відомством реалізують свої права через патентних повірених.
Хто визнається винахідником?

Винахідником визнається фізична особа, творчою працею якої створено винахід.

Закон чітко відокремлює винахідника від інших осіб, які надавали йому лише технічну, організаційну, матеріальну та юридичну допомогу або допомогу у про­веденні дослідницької роботи та виготовленні технічної документації.

Якщо у створенні винаходу брали участь декілька фізичних осіб, всі вони визнаються винахідниками, а порядок користування правами, що їм належать, визна­чається угодою між ними.


Що таке право авторства?

Право авторства є особистим немайновим правом і належить винахіднику. Воно є невідчужуваним: не пе­редається іншим особам та охороняється безстроково, не переходить до правонаступника, на відміну від май­нових прав, засвідчених патентом.• Зверніть увагу!

Юридична особа не визнається як автор.

Що таке «службовий винахід»?

Під «службовим винаходом» розуміється винахід, створений за дорученням роботодавця або у зв'язку з виконанням винахідником службових обов'язків.Кому належить право на одержання патенту на «службовий винахід»?

Якщо заявка на винахід подана роботодавцем, йому належить право на одержання патенту, за умови, що трудовим договором (контрактом) між винахідником та роботодавцем не передбачено інше.

Роботодавець може скористатись правом на подання заявки лише протягом чотирьох місяців від дати одер­жання письмового повідомлення від винахідника про створений винахід.

Якщо роботодавець не подає заявку до Відомства у визначений Законом строк, право на одержання патен­ту переходить до винахідника.• Зверніть увагу!

Договір, який укладається між винахідником та роботодавцем, може бути типовим (однако­вим, наприклад, для всього інженерного скла­ду) або індивідуальним для окремих винахід­ників, що мають високий творчий потенціал.

Порядок оформлення та подання заявки на винахід, корисну модель
Основні вимоги до оформлення заявки на винахід, корисну модель

Заявка на винахід, корисну модель — це сукупність документів, не­обхідних для видачі патенту.

Заявка повинна стосуватися одного або групи вина­ходів, що пов'язані єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу, корисної моделі).

Заявка складається українською мовою та повинна містити:


 • заяву про видачу патенту на винахід, корисну модель;

 • опис винаходу, корисної моделі;

 • формулу винаходу, корисної моделі;
 • креслення або інші матеріали, якщо вони потрібні
  для розуміння суті винаходу, корисної моделі;

 • реферат, який є скороченим викладом змісту опису винаходу, корисної моделі.

Всі зазначені вище матеріали готуються та подають­ся у 3-х примірниках.

Заява подається за встановленою формою (яка нижче додається). Всі розділи заяви слід заповнити, окрім тих, які призначені для відміток НДЦПЕ. У заяві слід вказати повне ім'я або найменування (для юридичної особи) за­явника (заявників) та його (їх) адресу, а також навес­ти дані про винахідника (винахідників).
• Зверніть увагу!

Заява підписується заявником і обов'язково проставляється дата підпису. Якщо заявник юридична особа, заява підпи­сується керівником (або уповноваженою на це особою) із зазначенням його посади, прізвища, ініціалів. Підпис засвідчується печаткою. Якщо заявник доручив ведення справ по заяв­ці патентному повіреному або іншій довіреній особі, останній може ставити свій підпис за­мість заявника, а до заяви необхідно додати видану заявником довіреність.
Які вимоги до опису винаходу ,корисної моделі?

Опис винаходу, корисної моделі повинен викладатись настільки чітко і повно з усіма технічними деталями та підтверджувати обсяг правової охорони, визначений формулою винахо­ду, щоб фахівець у відповідній галузі міг його здійснити.

Опис винаходу, корисної моделі обов'язково повинен містити індекс Міжнародної патентної класифікації (далі — МПК), назву винаходу та такі розділи:


 • галузь техніки, до якої належить винахід, корисна модель;

 • рівень техніки, тобто характеристику аналогів і
  прототипу, а також критику прототипу;

 • суть винаходу, корисної моделі;

 • перелік рисунків, креслень, таблиць, якщо на них
  є посилання в описі.

Кожний із зазначених розділів опису винаходу, корисної моделі, складається з урахуванням вимог, викладених у розділі 6 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель із змінами від 26.02.2004

Зверніть увагу!

Опис винаходу, корисної моделі підписується заявником.

Що таке формула винаходу, корисної моделі і вимоги до неї.

Формула винаходу, корисної моделі — це стисла словесна характери­стика технічної суті винаходу, корисної моделі. Формула повинна вира­жати суть винаходу та базуватися на описі, тобто ха­рактеризувати його тими ж поняттями, що містить опис винаходу, корисної моделі.
Зверніть увагу!

Обсяг правової охорони, що надається вина­ходу, корисній моделі, визначається формулою.
Формула повинна містити сукупність суттєвих ознак винаходу, корисної моделі, які достатні для досягнення зазначеного заяв­ником технічного результату, і є єдиним критерієм виз­начення обсягу правової охорони винаходу, оскільки за нею встановлюється факт використання винаходу.

Ознаки винаходу, корисної моделі, що викладені у формулі, повинні забезпечити можливість їх однозначного розуміння фа­хівцем на основі відомого рівня техніки, смислового вмісту понять, якими ці ознаки охарактеризовані.

За своєю структурою формула може бути одно- чи багатоланковою і включати відповідно один або декіль­ка пунктів.

Особливості складання формули винаходу, корисної моделі наведені у розділі 7 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель із змінами від 26.02.2004.Зверніть увагу!

Формула винаходу підписується заявником у то­му ж порядку, що й заява про видачу патенту.
Які основні вимоги до ілюстративних матеріалів?

Креслення або інші ілюстративні матеріали, якщо вони потрібні для розуміння суті винаходу, корисної моделі, необхідно подавати у вигляді графічних зображень (власне креслень, графіків, схем, діаграм, осцилограм, рисунків то­що), фотографій, таблиць.

Рисунки подають у тому випадку, якщо неможливо проілюструвати опис винаходу, корисної моделі кресленнями чи схемами.

Фотографії подають як додаток до інших видів гра­фічних матеріалів.


• Зверніть увагу!

На кожному аркуші ілюстративних матеріалів у правому верхньому куті наводиться назва винаходу, а у правому нижньому куті - пріз­вище (прізвища) та ініціали винахідника (ви­нахідників).

Що таке реферат та вимоги до нього.

Реферат — це скорочений виклад змісту опису ви­находу, корисної моделі. Реферат складається для інформаційних цілей і повинен містити інформацію, що є у формулі та відпо­відних розділах опису винаходу. Він повинен подава­тись у категоризованій формі і містити такі підрозділи:

 • об'єкт винаходу, корисної моделі;

 • галузь застосування;

 • суть винаходу, корисної моделі;

 • альтернативні рішення (якщо вони є);

 • технічний результат.

Текст реферату повинен складатись з окремих ко­ротких речень. Вимоги до складання реферату викладе­ні у розділі 9 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель із змінами від 26.02.2004.Середній обсяг його тексту повинен міс­тити до 250 слів.

Зверніть увагу!

Текст реферату слід друкувати без абзаців

Процедура подання заявки на одержання патенту України на винахід, корисну модель.

Чи сплачується збір за подання заявки?

Так, за подання заявки на один винахід сплачується збір у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а за одну корисну модель 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а для іноземних осіб — за один винахід 100 доларів США, а за одну корисну модель 60 доларів США.• До відома що до винаходу та корисної моделі!

Винахід

Якщо заявка подається на групу винаходів, збір сплачується у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і додатково за кож­ний винахід більше одного - 0,7 неоподаткову­ваного мінімуму доходів громадян, а для іно­земних осіб - відповідно 100 та 40 доларів США.
Корисна модель

Якщо заявка подається на групу корисних мо­делей, збір сплачується у розмірі 0,3 неопо­датковуваного мінімуму доходів громадян і додатково за кожну корисну модель більше однієї - 0,05 неоподатковуваного мінімуму до­ходів громадян, а для іноземних осіб відпо­відно 60 та 10 доларів США.

Зверніть увагу!

Оригінал документа про сплату збору надси­лається до Відомства разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заяв­ки. Якщо документ про сплату збору не надій­де у зазначений термін, заявка вважається від­кликаною.
Якщо заявник має пільги щодо сплати збору, підста­вою для її надання є копія документа, який підтверд­жує пільгу.

Категорії громадян України, яким надаються пільги щодо сплати зборів, вказані у Положенні про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на вина­ходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. № 701, із змінами та доповненнями.Як встановлюється дата подання заявки на винахід, корисну модель?

Дата подання заявки встановлюється за датою одер­жання Відомством матеріалів заявки, що викладаються українською мовою та мають містити принаймні: • клопотання про видачу патенту на винахід, корисну модель, на­писане у довільній формі;

 • відомості про заявника та його адресу;

 • опис винаходу.

Якщо опис викладено іноземною мовою, то для збе­реження дати подання заявки його переклад на укра­їнську мову повинен надійти до Відомства протягом двох місяців від дати подання заявки.

Після встановлення дати подання заявки заявнику надсилається повідомлення, в якому вказується дата подання заявки та її реєстраційний номер. В подальшому, під час листування з Відомством, заявник повинен

посилатись на реєстраційний номер заявки.

Зверніть увагу!

Якщо в матеріалах заявки виявлено недоліки, зокрема, відсутні креслення, на які є посилан­ня в описі винаходу, заявнику надається два місяці (від дати одержання заявником пові­домлення Відомства) на їх виправлення, а да­тою подання заявки буде вважатись дата одержання Відомством останніх виправлених матеріалів. У іншому випадку - заявка вва­жається неподаною.

Як встановлюється пріоритет винаходу, корисної моделі?

Пріоритет — це першість у поданні заявки, і він, як правило, встановлюється за датою подання до Відомст­ва правильно оформленої заявки.

Якщо заявка на видачу патенту на такий же винахід, корисну модель була подана спочатку до патентного відомства однієї з держав-учасниць Паризької конвенції з охорони про­мислової власності, заявник має право скористатись правом конвенційного пріоритету. Це означає, що протягом 12-ти місяців від дати подання заявки заявник може подати заявку в Україні, зазначивши у заяві, що має намір скористатись правом конвенційного пріоритету, вказавши дату подання та реєстраційний номер попередньої заявки, державу, в якій вона була подана. Заяву необхідно надіслати протягом 3-х місяців від дати подання заявки до Відомства. У цей же термін подається завірена копія заявки, за якою встановлюється пріоритет, та її переклад на українську мову.До відома!

Попередня заявка - це заявка, яка була пода­на до Відомства чи до патентного відомства будь-якої держави-учасниці Паризької кон­венції з охорони промислової власності, за якою заявляється пріоритет.

Зверніть увагу!

Якщо винахід, корисну модель створено роздільною творчою працею декількох винахідників незалежно один від одного, право на одержання патенту має той заявник, заявка якого подана до Ві­домства з більш ранньою датою пріоритету.


Сплата зборів за дії, пов`язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі.

Як сплачуються збори за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі?

За дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, спла­чуються відповідні збори. Перелік дій, за які сплачу­ються збори, їх розміри, терміни сплати, а також підста­ви для звільнення від сплати збору або зменшення його розміру, порядок повернення збору визначені Положен­ням про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охо­роною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг, затвердженим по­становою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. № 701, із змінами та доповненнями.


Як сплачується збір за підтримання чинності па­тенту?

Річний збір за підтримання чинності патенту спла­чується за кожний рік його дії, рахуючи від дати подан­ня заявки. Перша сплата збору за поточний рік прово­диться протягом чотирьох місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту в офіційному бюлетені. За кожний наступний рік дії патенту сплата збору по­винна проводитись протягом чотирьох місяців до кінця поточного року дії патенту.Якщо збір за підтримання чинності патенту на винахід, корисну модель сплачено невчасно?

Документ про сплату збору може надійти до Відом­ства протягом шести місяців після закінчення встанов­леного терміну. В цьому випадку розмір збору збільшу­ється на 50 відсотків. Якщо після закінчення 6-місячного терміну документ про сплату збору до Відомства не надійде, дія патенту припиняється.Чи можна повернути сплачений збір?

Сума збору повертається платникові (частково або повністю) у разі: • сплати збору у більшому розмірі, ніж передбаче­но Положенням про порядок сплати зборів за дії, пов'я­зані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, про­мислові зразки та знаки для товарів і послуг, затвер­дженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. № 701, із змінами і доповненнями;

 • повернення Відомством заяви (клопотання) або відмови у її прийнятті.

Для цього необхідно подати заяву про повернення суми збору протягом року з дня її зарахування на рахунок Відомства.

Зраок заявки на винахід, корисну модель

Необхідне помітити знаком 

Дата подання заявки

Пріоритет

МПК


ЕВ

Номер заявки

ЗАЯВА

про видачу патенту України на винахід (корисну модель)
До Держпатенту України

01601,м. Київ-42, вул. Глазунова, 1

Науково-дослідний центр патентної експертизи (НДЦПЕ)


Подаючи вказані нижче документи, прошу (просимо) видати патент України на:

 винахід

 винахід без проведенння експертизи по суті

 корисну модель

на ім’я заявника (ів)


Заявник (и)

Код ЄДРПОУ

(для українських заявників)
(зазначається повне ім’я або найменування заявника (ів) , його (їх) повна поштова адреса та код держави згідно зі стандарном ВОІВ СТ.3

Дані про адресу винахідників-заявників наводиться під кодом 72)Прошу (просимо) встановити пріоритет  заявки  пунктів формули №______за датою________

 подання попередньої (їх) заявки (ок) в державі-учасниці Паризької конвенції (навести дані під кодами 31,32,33)

 надходження попередньої заявки до Держпатенту України (навести дані під кодом 62)


Номер попередньої заявки

Дата подання попередньої заявки

Код держави подання заявки згідно зі стандартом ВОІВ СТ.3

Номер та дата подання розділеної заявки
Назва винаходу (корисної моделі)

Повна поштова одреса для листування, прізвище або найменування адресата

Телефон_________Телеграф____________Телекс____________Телефакс___________Прізвище та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності


Необхідне помітити знаком 

Перелік документів, що додаються


К-сть арк.

К-ть прим.

Підстави щодо виникнення права на подання заявки і одержання патенту (без подання документів) якщо винахідник (и) не є заявником (ами).
 існує документ про передачу права винахідником або роботодавцем правонаступнику
 існує документ про право спадкування

 опис винаходу формула винаходу креслення та інші графічні матеріали реферат документ про сплату збору за подання заявки документ, який підтверджжує наявність підстав для зменшення збору документ про депонування штаму копія попередньої заявки,яка підтверджує право на конвенційний пріоритет переклад заявки на ___________________________ мову документ, який підтверджує повноваження довіреної особи (доручення) інші документи

Винахідник (и)

Винахідник (и)-заявник (и)

(прізвище, ім’я та по-батькові)


Повна домашня адреса та код держави згідно зі стандартом ВОІВ СТ.3

(для іноземців – тільки код держави)Підпис(и) винахідника(ів)-заявника(ів)

Я (ми)
прошу (просимо) не згадувати мене (нас) як винахідника (ів) при публікації відомостей стосовно заявки та патенту
Підпис(и) винахідника (ів)
Підпис(и) заявника (ів)
Дата підпису
М.П.

Якщо заявником виступає юридична особа, підпис її керівника із зазначенням посади скріплюється печаткою. Якщо всі винахідники виступають заявниками, їх підписи наводяться під кодом 72 в графі 3.Скачати 233.53 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал