Методична розробкаСкачати 73.55 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір73.55 Kb.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

проведення практичного заняття по курсу соціальної психології

зі студентами ІІ курсу стоматологічного факультету
Тема 4: ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ: ПІЗНАВАЛЬНА СТОРОНА.

(2 години)


І. Актуальність теми.

Спілкування є необхідною умовою будь-якої спільної діяльності і являє собою процес встановлення та розвитку контакту між людьми, обміну інформацією, сприймання учасниками спілкування один одного та їхньої взаємодії. За останні десятиліття вивчення проблеми спілкування стало од­ним із провідних напрямків досліджень у психології в цілому, та соціальної психології, насамперед. За визначенням В.В. Знакова, спілкування це форма взаємодії суб’єктів, яка із самого початку мотивується їхнім прагненням виявити психічні якості один одного, та в ході якої формуються міжособистісні стосунки між ними. У спільній діяльності міжособистісне спілкування людей підпорядковано спільній меті — вирішенню конкретної задачі. Отже, вирішення будь-яких спільних завдань неможливе без ефективного спілкування. Важливу складову процесу спілкування становить його пізнавальна, зокрема, перцептивна сторона.


ІІ. Навчальні цілі заняття.

В межах даної теми студенти мають • ознайомитись із структурою та функціями спілкування (ά-I),

 • детально розглянути комунікативну функцію спілкування, що включає вербальну та невербальну складові (ά-II),

 • в межах вивчення невербального спілкування ознайомитись із видами невербальної комунікації (кінесика, пара- та екстралінгвістика, проксеміка, такесика, візуальне спілкування) (ά-I),

 • розглянути психологію міжособистісного пізнання із перцептивної сторони, де аналізується соціально-психологічна спостережливість та різні види сензитивності (спостережлива, теоретична, номотетична, ідеографічна) (ά-II),

 • розглянути чинники формування першого враження про людину у процесі спілкування (ά-II),

 • розглянути механізми міжособистісного пізнання (інтерпретація, ідентифікація, рефлексія, проекція) (ά-II),

 • ознайомитись із явищем каузальної атрибуції, що проявляється в умовах дефіциту інформації, та із його конкретними проявами (ефекти «ореолу», «первинності та новизни», «поблажливості», «пріоритету», «логічної помилки», «стереотипізації») (ά-I),

 • розглянути явище стереотипізації в єдності із явищем категоризації (ά-II),

 • вивчити індивідуальні відмінності у спілкуванні, що обумовлені різним досвідом спілкування, віком, статтю, темпераментом, установками, особистісними властивостями та професійною діяльністю (ά-II).ІІІ. Цілі розвитку особистості (виховні цілі).

Виховний потенціал даної навчальної теми полягає в розвиткові у студентів багатьох складових соціальної перцепції.


ІV. Міждисциплінарна інтеграція.Дисципліни

Знати

Вміти

1

Попередні (забезпечуючі) дисципліни
„Основи психології. Основи педагогіки”

Мова та мовлення. Діяльність.
2

Наступні дисципліни
„Терапевтична стоматологія”

Знати особливості спілкування лікаря і хворого

Використовувати невербальну складову спілкування

3

Внутрішньопредметна інтеграція
„Психологія спілкування: стосунки та інтеракція”

Когнітивні складові психологічного впливу


V. Зміст теми.
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

теми „Психологія спілкування: пізнавальна сторона”

VІ. План та організаційна структура заняття.
ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Загальна характеристика спілкування.

2. Структура та функції спілкування.

3. Комунікативна сторона спілкування.

3.1. Вербальна комунікація.

3.2. Невербальна комунікація.

3.2.1. Види невербальної комунікації.

3.2.2. Кінесика.

3.2.3. Паралінгвістика та екстралінгвістика.

3.2.4. Проксеміка.

3.2.5. Такесика.

3.2.6. Візуальне спілкування.

4. Психологія міжособистісного пізнання.

4.1. Перцептивна сторона спілкування.

4.1.1. Спостережливість.

4.1.2. Сензитивність.

4.2. Формування першого враження про людину.

5. Механізми міжособистісного пізнання.

5.1. Механізм інтерпретації.

5.2. Механізм індентифікації.

5.3. Механізм рефлексії.

5.4. Механізм каузальної атрибуції.

5.5. Механізм соціальної категоризації-стереотипізації.

5.6. Механізм проекції.

6. Індивідуальні відмінності у спілкуванні.
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ


п/п

Основні етапи заняття, їх функціцї та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Розподіл

часу

Підготовчий етап

1

Організаційні заходи


5 хв.

2

Постановка навчальних цілей та мотивація
Зачитуються оцінки по групі за попередню тему

Груповий журнал

5 хв.

Основний етап

3

Тестування по відкритих тестах

ІІ

Перевірка відповідей за критеріями правильності, повноти, глибини

Тестові питання. Навчальний посібник по темі. Структурно-логічна схема.

75 хв.

Заключний етап

4

Домашнє завданняВказівки по ознайомленню із методичними матеріалами на сайті кафедри

5 хв.VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.

1. О.І. Борисенко. Психологія спілкування: пізнавальна сторона: Навчальний посібник із «Соціальної психології» для студентів стоматологічного факультету. – У 10-ти частинах. – Частина 4. – Вінниця: ВНМУ, 2010. – 28 с.

2. Набір тестових питань по темі заняття:

1. Що таке спілкування?

2. На яких рівнях спілкування може бути проаналізоване?

3. Які функції виконує спілкування?

4. Що таке вербальна комунікація?

5. Чим відрізняються аксіальна та ретинальна комунікація?

6. Що таке невербальна комунікація?

7. Дайте характеристику формам невербальної комунікації: кінесика, паралінгвістика, проксеміка, такесика та візуальне спілкування.

8. Що таке соціально-психологічна спостережливість?

9. Що таке спостережлива сензитивність?

10. Які існують види сензитивності?

11. Які чинники впливають на формування першого враження про людину?

12. Що таке імпліцитна теорія особистості?

13. В чому полягає сутність механізмів інтерпретації, ідентифікації, рефлексії?

14. Що таке каузальна атрибуція?

15. Дайте характеристику ефектам каузальної атрибуції («ореолу», «первинності і новизни», «поблажливості», «пріоритету», «логічної помилки»).

16. Що таке соціальна категоризація?

17. Що таке соціальна стереотипізація? Якими є функції соціальних стереотипів?

18. Як пов’язані категоризація і стереотипізація?

19. Що таке психологічна проекція?

20. Які індивідуальні особливості впливають на спілкування?
VІІІ. Література.

а) навчальна література

Основна література.


 1. Д. Майерс. Социальная психология: Учебн. пособие: Пер. с англ. / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 1997. – 684 с.

 2. Социальная психология: Учебн. пос. для вузов / Под ред. А.Л. Журавлева. – М., 2002. – 351 с.

 3. Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 1096 с.

 4. П.Н. Шихирев. Современная социальная психология. – М., 1999. – 448 с.

Додаткова література.

 1. М.Н. Корнєв, А.Б. Коваленко. Соціальна психологія. – К.: [б. и.], 1995. – 303 с.

 2. П.И. Сидоров, А.В. Парняков. Введение в клиническую психологию: Учебник для студентов медицинских вузов. – Т.2 – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 381с.

б) наукова література.

 1. Г.М. Андреева. Социальная психология. – М.: Наука, 1999. – 375 с.

в) методична література.

 1. Б.Ц. Бадмаев. Методика преподавания психологии. – Владос, 2001. – 304 с.

 2. В. Я. Ляудис. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во УРАО, 2000.

 3. В.Н. Карандашев. Методика преподавания психологии. Уч. пос. – СПб. Питер, 2006. – 250 с.

 4. 3. М. Панибратцева. Методика преподавания психологии / Под ред. д-ра психол. наук проф. А. А. Люблинской. - М. «Просвещение», 1971. 152 стр.

 5. И.В. Смолярчук, В.М. Чернышова. Методика преподавания психологии: учеб. пособие. Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. - Тамбов : Изд-во ТГУ, 2002. - 70 с.

Розробив:

Асистент кафедри

медичної психології та психіатріїкандидат психологічних наук Борисенко О.І.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка