Методична розробка теми «Населення світу» Навчальна дисципліна «Соціально-економічна географія світу»Сторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4
Методична розробка теми «Населення світу»

Навчальна дисципліна

«Соціально-економічна географія світу» 10 кл.
Тема: Населення світу(5 годин).

Підтеми.


 1. Кількість та густота населення. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика. Віковий та статевий склад населення світу.

 2. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Урбанізація. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків. Особливості процесів урбанізації в сучасному світі. Агломерації та мегаполіси.

 3. Мовний, етнічний і релігійний склад населення. Найпоширеніші мовні сімї і групи. Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень.

 4. Трудові ресурси. Соціальна і професійна структура населення. Проблеми зайнятості і безробіття. Практична робота №1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.

 5. Урок повторення або контролю знань.

Мета:

 • сформувати в учнів систему знань про кількість, склад та закономірності розміщення населення планети, про найбільші народи та найпоширеніші мови світу, сприяти розумінню сучасних етнічних та релігійних процесів у світі, ознайомитись з класифікацією країн за національним складом населення, найпоширенішими мовними сім’ями та групами, розширити та поглибити знання учнів про міграції, сформувати систему знань про особливості міграційних процесів у світі;

 • актуалізувати поняття «природний рух», «природний приріст», «працездатне населення», «безробіття», «економічно активне населення», провести порівняльний аналіз трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу; з’ясувати соціально-економічні причини, що впливають на народжуваність і смертність, навчитись характеризувати і визначати типи відтворення населення та напрями демографічної політики;

 • розвивати вміння працювати з картографічними, статистичними матеріалами, порівнювати їх та робити висновки, створювати та аналізувати графіки зміни кількості населення в часі, статево-вікові піраміди, стовпчикові та кругові діаграми.

 • індивідуалізувати навчальний процес і розвивати самостійність учнів у навчанні; оцінити рівень сформованості вмінь працювати з статистичними даними, діаграмами і графіками, навичок роботи з картою;

Типи занять: вивчення нових знань, формування та вдосконалення вмінь і навичок; систематизації та узагальнення знань; застосування знань умінь і навичок; перевірки та коригування знань умінь і навичок.

Форма занять: активна лекція, практикум, домашня навчальна робота учнів, дослідницька робота учнів.

Наочність та обладнання: підручники, географічні карти, навчальні таблиці, атласи, дидактичні матеріали, статистичні документи, контрольно-рейтингові картки, комп’ютерне обладнання, мультимедійне обладнання, підключення до Інтернет-мережі.

Цілі: формувати в учнів прийомів і методів самостійного вивчення географії та навчати застосовувати набуті знання, уміння і навички у нестандартних умовах.Модуль 1Установчо-мотиваційний

Короткий зміст. Повідомлення про вивчення теми за новою методикою. Налаштування учнів до співпраці, формування мотивації до самоосвіти. Обговорення результатів вхідного тестування. Визначення прогалин у знаннях та спільне проектування вивчення теми. Схематичне ознайомлення з навчальним матеріалом. Визначення завдань до самостійного вивчення. Ознайомлення з додатковою навчальною літературою та інтернет-джерелами.

Цілі:

 • Ознайомити з планами та зразками складання характеристики населення окремих країн;

 • Вдосконалити уміння складати логічні опорні схеми;

 • Вдосконалити навички самостійної роботи з формування понять і засвоєння термінів;

 • Вдосконалити уміння створювати тестові завдання;

 • Вдосконалити навички роботи з підручником та іншими джерелами географічної інформації;

 • Продовжувати формування навичок роботи в групах.

 • Виховувати самостійність, відповідальність.

Хід заняття:

 1. Організація класу (2 хв.).

 2. Повідомлення теми і мети (2 хв.).

 3. Мотивація (2 хв.).

 4. Ознайомлення з планом вивчення теми (зміст модулів) (3 хв.).

 5. Ознайомлення з методикою оцінювання (2 хв.).

 6. Складання опорної схеми вивчення матеріалу (10 хв.).

 7. Створення домашніх груп з вивчення окремих тем (4 хв.).

 8. Розробка домашніх завдань, обрання тем доповідей учнями. (8 хв.).

 9. Робота з термінами (10 хв.).

 10. Ознайомлення з списком навчальної літератури та інших інформаційних джерел. (2 хв.)

Методичні рекомендації до проведення заняття

Мотивація. Географія населення, одна з основних складових соціально-економічної географії, набула сьогодні надзвичайної актуальності. Її складні зв’язки з суміжними науками – демографією, етнографією, історично. Географією, дозволяють досліджувати і прогнозувати зміни чи не най значущої частини біосфери Землі – людства. Людина є найвищою цінністю на Землі, її трудовим та інтелектуальним потенціалом, основою розвитку, носієм духовної культури. Людина – головна продуктивна сила суспільства, завдяки їй створюються всі матеріальні і духовні блага. Водночас вона є не тільки виробником, але й головним споживачем цих благ. У кожної з названих наук свій предмет дослідження, тому нам при вивченні населення світу доведеться звертатися до різних методів і отриманої за їх допомогою інформації.

У 9 класі ви вивчали географію населення України, тому розумієте, наскільки важливо знати, які процеси відбуваються в суспільстві, як і чому змінюється кількість населення, де воно розміщується, до яких релігійних конфесій належить тощо. Вивчаючи дану тему ми з вами дізнаємось про головні особливості народонаселення планети Земля.

Схема вивчення нового матеріалу (орієнтовна, оскільки малюється вчителем при одночасній актуалізації знань та викладенні нового матеріалу у формі «запитання-відповідь-доповнення»).

НАСЕЛЕННЯ

7 млрд.


31.10.11р.

40 осіб/км2

рух

міграції


відтворення

І. сучасний

ІІ. традиційний

розселення

урбанізація

Демографічні процеси

Трудові ресурси

безробіття

0-14 ≈32%

15-64 ≈61%

64-..≈7%

Чол.. – 50,3%

Жін.. – 49,7%

≈4 тис.етносів

До 5 тис. мов

Буддизм


Християнство

Іслам


структура

Схема 1.
Замість схеми можливий варіант складання поширеного плану.Учні ознайомлюються зі списком основної та додаткової навчальної літератури та ін.. джерел й навчальними пам’ятками для різних етапів роботи над темою.

Список джерел для опрацювання даної теми

 1. Пестушко В.Ю. Географія: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів: Рівень стандарту, академічний рівень. / К.: Генеза, 2010. – с.32-52.

 2. Яценко Б.П., Юрківський В.М., Любіцева О.О. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. / К.: Форум, 2004. – с.36-58.

 3. Мірошник Г.О. Країнознавство. / Х.: Видавнича група «Основа», 2006. – 256 с. – (Бібліотека журналу «Географія», Вип..1(25)).

 4. Штирка О.О. Географія країн-членів Європейського Союзу. Факультативний курс. / Х.: Видавнича група «Основа»: ПП «Тріада+», 2007. – 192 с. (Бібліотека журналу «Географія», Вип..11(47)).

 5. Гаврилик-Титар Н.М. Економічна і соціальна географія світу. Опорні схеми для учнів 10 кл. Навчально-методичний посібник. / Тернопіль: Видавництво Астон, 2005. – 92 с.

 6. Ципін В.Л. Економічна і соціальна географія світу. 10 кл. Навчальний посібник. / Х.: Країна мрій, 2002. – 108 с.

 7. Стадник О.Г. Соціально-економічна географія світу. 10 кл. Зошит для практичних робіт. / Х.: Видавництво «Ранок», 2013. – с. 1-8.

 8. Довідники.

 9. Атлас. 10-11 кл. Економічна і соціальна географія світу. Ред.: Молочко В.В., Європіна І.О. Упорядники: Скуратович О.Я., Чанцева Н.І. // ДНВП «Картографія», 2003-2012.

 10. Атлас. Соціально-економічна географія світу. 10 кл. Ред.: Гур’єва Н.П. Упорядники: Байназаров А.М., Яковчук О.В. //Х.: ТОВ Видавництво «Ранок», 2011.

 11. http://www.geo-asset.com / Портал практичної географії.

 12. http://www.countries.ru/ /Країни світу.

 13. http://www.geograf.com.ua/ / Географ.

 14. http://geografica.net.ua / Географіка. Географічний портал.

 15. www.bodley.ox.ac.uk/guides/maps/linkfrme.htm / Map Room.

 16. http://worlds.ru/ / Інформаційно-туристичний журнал.

 17. http://www.yourchildlearns.com/geography.htm / Maps That Teach.

 18. www.embassyworld.com/maps/maps.html / Embassy World.

 19. http://europa.eu/abc/european_countries/index_en.htm / European Unian.

 20. http://geopom.at.ua / Швидка допомога з географії для учнів, студентів, вчителів.

 21. http://compas.ucoz.com/publ/1-1-0-6.

 22. http://revival2012nataliz.blogspot.com/p/blog-page_3165.html.

 23. http://revival2012nataliz.blogspot.com/p/blog-page_3165.html.

 24. https://www.google.com.ua/#q=cia.gov.

 25. http://statinfo.biz/.

 26. www.worldbank.org/data.

 27. www.unicef.org/health .

 28. www.unesco.org .

 29. www.who.int/topics/tuberculosis/en| .

 30. www.un.org/esa/population/migration .

 31. www.iucn.org .

 32. www.mfa.gov.ua/hungary/ua/2465.htm .

 33. www.diaspora.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/011355/ .

 34. www.svit.ukrinform.ua/Romania/romania.php?menu=attitudes .

 35. www.utr.tv/articlt/?id=87 .

 36. www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/print/33565.htm .

 37. www.mfa.gov.ua/china/ua/publication/content/14780.htm .

 38. www.utr.tv/article/?id=90 .

 39. ukr-tur.narod.ru/turizm/spysok/usa/usagospodar/gospodarusa.htm.

 40. kiev.usembassy.gov/files/Ukraines_Export_Opportunities_ukr.ppr .

 41. www.niss.gov.ua/Monitor/desember08/13.htm .

 42. ua.for-ua.com/world/2006/05/12/191917.htm.

 43. tourlib.net/,books_ukr/maslyak23.htm .

 44. www.travelplanet.ru .

 45. www.turizm.ru .

 46. Vintest.org.ua/Data/geo_prog_6-11.doc .

 47. http://ipress.ua/news/demografichna_karta_svitu_yak_do_2015_roku_zminyuietsya_ naselennya_planety_32075.html Демографічна карта світу: як до 2015 року змінюватиметься населення планети.

 48. http://www.ebed.org.ua/uk/novina/stariyuche-naselennya-mozhe-buti-tim-shcho-potribno-svitu Старіюче населення може бути тим, що потрібно світу.

 49. http://www.geograf.com.ua/human/school-course/385-naselennya-svitu Населення світу .

 50. http://www.horting.org.ua/node/803 Чисельність населення світу та його розміщення.

 51. http://ukr.lb.ua/news/2014/02/01/253993_bogateyshie_8_naseleniya_mira.html Найбагатші 8% населення світу отримують половину всіх доходів.

 52. http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/geografija_naselennja/geografija_naselennja_svitu_dinamika_chiselnosti_naselennja_svitu/36-1-0-490 Географія населення світу. Динаміка чисельності населення світу.

 53. http://cikavo.com.ua/prohnoz-oon-schodo-chyselnosti-naselennya-zemli-na-2050-rik.html Прогноз ООН щодо чисельності населення Землі на 2050 рік.

 54. http://ipress.ua/news/vprodovzh_2013_roku_naselennya_zemli_zbilshylos_na_80_mln_osib_37297.html Впродовж 2013 року населення землі збільшилось на 80 млн осіб.

 55. http://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_Землі Населення Землі.

На цьому занятті кожний індивідуально підбирає матеріали до учнівських доповідей по складанню характеристики населення окремих країн (індивідуальна робота). Використовуючи дані різних джерел учні готують домашні повідомлення за зразками.

Країни, запропоновані до опрацювання

Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Австрія, Португалія, Росія, Польща, Білорусь, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Казахстан, Японія, Китай, Індія, Туреччина, Ізраїль, Південна Корея, ОАЕ, Саудівська Аравія, Тайвань, Індонезія, США, Канада, Аргентина, Бразилія, Мексика, Єгипет, Лівія, Марокко, Південна Африка, Алжир, Марокко, Австралія, Нова Зеландія.Орієнтовні плани складання характеристики населення країни

Роздатковий матеріал

1 План характеристики населення

1. Демографічні процеси:


 1. кількість населення та його динаміка;

 2. природний рух (народжуваність, смертність, природний приріст);

 3. механічний рух (міграції, механічний приріст);

 4. статево-вікова структура.

2. Розміщення населення:

 1. середня густота населення, причини нерівномірності розселення населення;

 2. основні типи поселень, їх класифікація;

 3. сільське та міське населення, його динаміка.

3. Етнічна та національна структура:

 1. національний склад населення (корінне населення, національні меншини), особливості територіального розміщення та чинники, що їх зумовлюють;

 2. регіональні, етнографічні (традиційна матеріальна та духова культура) особливості корінного населення.

4. Релігійна структура:

 1. основні релігії, поширені на території країни;

 2. регіональні відмінності релігійного складу населення та чинники, що їх зумовлюють.

5. Трудові ресурси та зайнятість населення.

6. Соціальна структура та проблеми.

2 План характеристики населення і політичної карти материка


 1. Особливості розміщення населення (території з найбільшою та найменшою густотою населення).

 2. Найбільші міста.

 3. Народи, які проживають на материку.

 4. Расовий склад населення.

 5. Основні мови.

 6. Переважаючі релігії.

 7. Політична карта:

    1. особливості;

    2. найбільші за площею держави;

    3. найбільш розвинуті в господарському відношенні країни.

3 План характеристики населення

 1. Кількість.

 2. Показники природного руху ( народжуваність, смертність, природний приріст).

 3. Вікова та статева структура.

 4. Расовий, релігійний, етнічний склад.

 5. Розміщення населення:

 1. міське і сільське населення;

 2. густота населення і її відмінності;

 3. міграції (внутрішні і зовнішні).

 1. Рівень освіти, професійний склад, зайнятість населення.

 2. Трудові ресурси.

 3. Основні демографічні проблеми та демографічна політика.

4 План повідомлення

 1. Кількість населення _________________________________.

 2. Народжуваність ___________________, смертність _________________, природний приріст ____________________.

 3. Вікова структура (у%): молодша вікова група __________, середня вікова група ___________, старша вікова група ____________.

 4. Середній вік ______________.

 5. Співвідношення статей (статевий склад) ____________________.

 6. Середня очікувана тривалість життя __________________________.

 7. Середньорічні темпи міграційного приросту ______________________.

 8. Рівень грамотності (у тому числі окремо серед чоловіків і жінок) ___________________________________________.

 9. Рівень безробіття (у тому числі окремо серед чоловіків і жінок) ___________________________________________.


Зразок №1

Характеристика населення Німеччини

Населення Німеччини складає 81,8 млн. осіб (перше місце в Європі, 2012 р.). На зміни чисельності населення у XX ст. значно вплинула Друга світова війна. Природний приріст населення є від'ємним - тут ще з 70-х років XX ст. спостерігається депопуляція населення країни. Низька народжуваність і підвищена середня тривалість життя (77 років) зумовили старіння нації (високу частку людей похилого віку).

Німеччина є однонаціональною державою (95% жителів - німці). Серед інших національностей переважають турки (2,3), італійці (0,7), серби, хорвати, іспанці, греки, голанці, датчани, цигани, євреї та ін. За віросповіданням серед жителів Німеччини переважають католики та протестанти (лютерани).

Середня щільність населення висока - 230 осіб/км2. Найбільша вона в районі Рурського вугільного басейну - понад 2 тис. осіб/км2, найменша — на південному сході (Баварія) і північному сході (Померанія).

Країна вважається високоурбанізованою. У містах проживає 86% населення країни. Приблизно 30% населенні проживає в великих містах і агломераціях. Найбільші серед них - Рейнсько-Рурська агломерація (11 млн. осіб - найбільша в Європі), Штутгартська, Мюнхенська та ін. Вони разом з агломерацією Рандстадт у Нідерландах злилися у Прирейнський мегаполіс з населенням понад 30 млн. осіб. У Німеччині є три міста мільйонера - Берлін, Мюнхен (1241 тис. осіб), Гамбург (1675 тис. осіб), Кельн (1млн. осіб). Інші великі міста - Франкфурт-на Майні, Есен, Дортмунд, Дюссельдорф, Дрезден.

Економічно активне населення становить 65% від загальної кількості населення людей працездатного віку. Близько 60% зайнятого населення працюють у сфері послуг, близько 37% - у промисловості і будівництві, понад 3% - у сільському господарстві. Безробіття становить майже 10% від економічно активного населення.Зразок №2.

Характеристика населення Німеччини

За чисельністю населення Німеччина посідає друге місце в Європі після Росії - 80,8 млн. осіб (2013).Розподіл за віковими групами

0-14 років 15.57% (чоловіків 6 635 328; жінок 6 289 994);

15-64 років: 67.82% (чоловіків 28 619 237; жінок 27 691 698);

65 років і більше: 16.61% (чоловіків 5 336 664;жінок 8 456 615).Приріст населення

Коефіцієнт приросту населення: 0.27%. Щорічний приріст населення відбувається здебільшого за рахунок припливу в країну іммігрантів: з 279 тисяч осіб 2011 р. до 340 тисяч 2012 р. (4.01 осіб/1000 населення). З 50-х років сюди в пошуках роботи приїхало безліч турків, поляків, італійців тощо.Рівень народжуваності і смертності

Рівень народжуваності:9.16 дітей/1000 чоловік, на 1 жінку припадає 1.38 дитини. Рівень народжуваності постійно знижується.

Рівень смертності: 10.42 смертей/1000 осіб; 4.71 смертей/1000 новонароджених.

У 2013 році народжуваність у ФРН як і раніше залишалася на низькому рівні. Передбачається, що кількість новонароджених становило від 675 тисяч до 695 тисяч, тоді як померлих - від 885 тисяч до 905 тисяч.

За інформацією статистів, у німецькому суспільстві проглядається тенденція - зменшення кількості шлюбів та дітей. З 1996 року число родин у країні зменшилося на 1,4 млн, а у 2011 році у 70% приватних господарств взагалі не було дітей.

Середня тривалість життя

Середня тривалість життя складає 80 років у жінок і 74 року у чоловіків. Незважаючи на високу середню тривалість життя, чисельність населення падає. Вже понад 16% німців сьогодні - люди віком понад 66 років, і лише 18% молодші 18. За прогнозами експертів, до 2060 року населення Німеччини може скоротитися до 65 млн., а кожному третьому жителю ФРН буде щонайменше 65 років (у 2010 р.кожен п'ятий мешканець ФРН був старшим 65 років, а кожен сьомий - не молодшим 15 років). Німеччина після Японії має найстаріше населення у світі. Очевидно, що основним джерелом для поповнення і омолодження населення у Німеччині є імміграція. Однак таке положення не завжди зустрічає розуміння у корінного населення країни. Це призводить до численних проблем у відносинах корінного населення й іноземців.

Серед некорінного населення картина інша: 23% складає молодь до 18 років, а стариків - всього 3,2%. Значно вище серед іноземців також народжуваність: вже з кінця 70-х новонароджені негромадяни складають щорічно понад 13%.

Релігійний склад

За релігійним складом переважають протестанти (38%) і католики (34%). Мусульмани складають 2% населення, 26% - представники інших конфесій і невіруючі.Етнічний склад

Більшість населення країни (91,5%) складають німці. Загальна кількість іноземців на сьогодні - близько 8,5% населення Німеччини (6,93 млн осіб). Порівняно із 2010 р. кількість іноземців у Німеччині зросла на 177,3 тис. осіб (+2,6%). Це найвищий приріст за останні 15 років.

На сьогодні у ФРН мешкають громадяни понад 180 держав. З них 2,6 млн (37,5%) походять з країн Євросоюзу (переважно з Італії, Польщі та Греції), 1,6 млн (23%) - із Туреччини. Офіційна чисельність громадян України, які тимчасово чи постійно проживають у Німеччині, у 2011 р. зменшилася майже на тисячу і становила 123,3 тис. осіб.

За національним складом найбільша група іноземців - турки, майже третина від загальної кількості і близько 2,4% від загальної чисельності населення, вихідці з Югославії - 0,9%, італійці - 0,7%, греки - 0,4%, поляки - 0,3%, хорвати - 0,2%, боснійці - 0,25% і громадяни Австрії - 0,2%.

Понад 70% іммігрантів проживає в чотирьох західних землях: Баварії, Баден-Вюртемберзі, Гессені і Північній Рейн-Вестфалії. Серед міст за кількістю іноземців лідирують Франкфурт-на-Майні, Штуттгарт і Мюнхен (відповідно, 30, 25 і 24% населення).

Станом на 31 грудня 2011 року у Німеччині мешкало 6,93 млн осіб, які мають громадянство іншої країни", - наголошується у повідомленні для преси. Таким чином, частка іноземців від загального населення ФРН (82 млн) становить близько 8,5%.Щільність населення

Щільність населення на заході Німеччини значно вища, аніж у п'яти нових федеральних землях на сході. Майже на 30% площі там мешкає лише п'ята частина населення країни.

Майже кожний третій житель живе в одному з 85 великих міст. Переважна більшість населення живе у селі і невеликих містах.

Користуйтеся можливостями мережі Інтернет

Щоб дізнатися більше про населення країн світу, зайдіть на сайт Центрального розвідувального управління США за адресою https://www.google.com.ua/#q=cia.gov . На стартовій сторінці знайдіть посилання World Factbook. View information on 267 world entities. У віконці please celekt a country view виберіть потрібну вам країну. Далі на відкритій сторінці виберіть People and Society, після чого можна подивитися статистичні дані по населенню даної країни.

Щоб отримати відомості про державні витрати на освіту та охорону здоров’я (у відсотках до ВВП) зайдіть на сайт бази даних економічної статистики про країни світу, ринки і компанії http://statinfo.biz/ , де розміщені інтерактивні карти, що відображають ці відомості.

Наприклад, інформація про Німеччину з сайту https://www.google.com.ua/#q=cia.gov станом на березень 2014 року.

Етнічні групи: німецька 91,5 % , турецька 2.4% , інші 6,1 % (грецька, італійська, польська, російська , сербсько- хорватська , іспанська )

Мови: німецька

Релігії: протестантська 34% , католики 34% , мусульмани 3,7% , інші 28,3%

Населення: 80996685 (липень 2014 р.)

Місце країни в світі: 18

Вікова структура:

0-14 років : 13% (чоловіки 5386525 / жінки 5107336 )

15-24 років : 10.6% (чоловіки 4367713 / жінки 4188566 )

25-54 років : 41.7% (чоловіки 17116346 / жінки 16664995 )

55-64 років : 21.1% (чоловіки 5463221 / жінки 5574166 )

65 років і старше: 20,9% (чоловіки 7468552 / жінки 9659265 ) ( 2014 р.)

Піраміда населення:

Загальна частка утриманців : 52%

Коефіцієнт демографічного навантаження молоді: 19,9%

Коефіцієнт залежності престарілих: 32,1%

Коефіцієнт потенційної підтримки : 3,1 (2013 р.)

Середній вік :

всього: 46,1 року

чоловіки : 45.1 років

жінки : 47,2 років ( 2014 р.)

Темпи зростання населення:-0.18% ( 2014 р.)

Місце країни в світі: 212

Народжуваність :8.42 народжень / 1,000 ( 2014 р.)

Місце країни в світі: 219

Смертність:11.29 смертей / 1,000 населення ( 2014 р.)

Місце країни в світі: 31

Коефіцієнт чистої міграції:1.06 мігрант (и) / 1,000 населення ( 2014 р.)

Місце країни в світі: 60

Урбанізація :

міське населення : 74% від загальної чисельності населення (2010 р.)

Темпи урбанізації: 0% ( 2010-15 р.)

Основні міські райони - населення:БЕРЛІН 3438000; Гамбург 1786000; Мюнхен 1349000; Кельн 1001000 ( 2009р )

Співвідношення статей :

при народженні: 1.06 чоловіки (и) / жінка

0-14 років: 1,06 чоловіків (и) / жінка

15-24 років: 1,04 чоловіків (и) / жінка

25-54 років: 1,03 чоловіків (и) / жінка

55-64 років: 0,97 чоловіків (и) / жінка

65 років і старше: 0,76 чоловіки (и) / жінка

Загальна чисельність населення: 0,97 чоловіки (и) / жінка ( 2014 р.)

Матері, середній вік при народженні першої дитини: 28

Коефіцієнт дитячої смертності:всього: 3.46 смертей / 1000 живонароджених

Місце країни в світі: 209

Сумарний коефіцієнт народжуваності: 1,43 дітей , народжених / жінка ( 2014 р.)

Місце країни в світі: 202

Витрати на охорону здоров'я: 11.1% від ВВП ( 2011 р.)

Місце країни в світі: 14

Ожиріння - серед дорослого населення: 25,1 % ( 2008 )

Місце країни в світі: 59

Витрати на освіту: 5,1 % ВВП (2010 р.)

Місце країни в світі: 74

Грамотність: у віці 15 років і старше можуть читати і писати: 99% чоловіки : 99% жінки ( 2003 р.)

Безробіття, молодь у віці 15-24 : всього: 8,1 %

Місце країни в світі: 121

чоловіки : 8,8 % жінки : 7,4 % ( 2012 )

Організація групової роботи.

Клас ділиться на декілька груп, які будуть займаються вивченням окремих тем, готувати повідомлення чи презентації за наступними питаннями: • Кількість та густота населення. Відтворення населення.

 • Демографічні процеси і демографічна політика. Віковий та статевий склад населення світу.

 • Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків

 • Урбанізація. Особливості процесів урбанізації в сучасному світі. Агломерації та мегаполіси.

 • Мовний, етнічний і релігійний склад населення. Найпоширеніші мовні сім’ї та групи.

 • Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень.

 • Трудові ресурси. Соціальна і професійна структура населення. Проблеми зайнятості і безробіття.

Кожна з груп зі своєї теми, за підручником складає список термінів і незнайомих слів.

Під час роботи відбувається формування географічних понять, їх засвоєння.

Пам’ятка по формуванню понять

 1. Створіть цілісну картину явища.

 2. Виділіть істотні ознаки явища.

 3. Визначте термін, що закріплює дане поняття.

 4. Випишіть значення терміна.

 5. Виконайте завдання з використанням нового поняття , вживання нового терміну.

 6. Виробляйте вміння оперувати новими поняттями. Застосовувати його для пізнання нового матеріалу або для аналізу його з нових точок зору.

Орієнтовний перелік понять і термінів, які мають засвоїти учні

Асиміляція — процес поступового злиття двох народів, унаслідок чого один із них втрачає свою мову, культуру, національну самосвідомість.

Буддизм – давня світова релігія. Виникла в Індії у VI – V ст. до н.е. на противагу кастовому брахманізму.

Вимушена міграція — постійна або тимчасова зміна місця проживання людей з причин, що від них не залежать (стихійні лиха, техногенні катастрофи, війни тощо).

Відтворення населення (природний рух) — процес безперервного відновлення поколінь людей у результаті взаємодії народжуваності і смертності.

Вікова структура населення — розподіл населення на вікові групи з метою вивчення демографічних і соціально-економічних процесів.

Густота населення — ступінь заселення певної території, чисельність постійного населення на одиницю площі (1 км2).

Дезурбанізація – занепад міст, скорочення їх значущості у суспільстві.

Демографічна політика — цілеспрямовані заходи держави з метою збереження або зміни існуючих тенденцій у демографічних процесах.

Демографічна криза — глибоке порушення процесу відтворення населення, яке ставить під загрозу саме його існування; соціальні, економічні та юридичні заходи щодо регулювання процесу народжуваності.

Демографічний вибух - явище стрімкого зростання чисельності населення; процес, що супроводжується швидким природним приростом населення за рахунок високої народжуваності і низького рівня смертності.

Демографічні показники – показники, що характеризують стан і якісний склад населення (народжуваність, смертність, природний приріст, тощо).

Демографія — наука про закономірності відтворення населення; вивчає процеси народжуваності, смертності, шлюбності, освіченості, міграції, зайнятості, віковий та статевий склад населення тощо.

Депопуляція — процес скорочення чисельності населення регіону або країни внаслідок стійкого перевищення смертності над народжуваністю.

Діаспора — проживання людей за межами етнічної батьківщини.

ЕАН (економічно активне населення) - частина працездатного населення, яка бере участь у суспільному виробництві.

Еміграція — виїзд громадян зі своєї країни в іншу.

Етнос — спільнота людей, яка має спільні територію, мову, історичну пам’ять, звичаї та обряди.

Етнічна батьківщина — місце народження і проживання етносу.

Зайнятість — суспільно корисна діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, котра приносить їм, як правило, заробіток (трудовий дохід). Первинна — Гі/д, С/г, Лі, рибне; вторинна — галузі О промисловості; третинна — сфера послуг.

Імміграція — в'їзд іноземців у будь-яку країну на постійне або тимчасове проживання.

Індуїзм – сукупність форм релігій, індійський спосіб життя з кастовим поділом населення, що включає життєві принципи, норми поведінки, соціальні та тнічні цінності, вірування, культи і обряди.

Іслам – світова релігія, яку заснував в Аравії пророк Мухаммед у VII ст. на грунті арабських племінних релігій.

Історична батьківщина — ареал етносу, який перемістився в інші місця, але зберігає пам’ять про місце свого народження.Іудаїзм – релігійне вчення, сформоване в І тис. до н.е. серед єврейського населення Палестини, на його основі сформувалося християнство.

Католицизм – одна з гілок християнства, існує як суворо централізована церква, на чолі якої стоїть Папа – глава держави Ватикан.

Кількість населення — сукупність людей, які проживають на певній території, становить її населення.

Коефіцієнт міграційного приросту населення – відношення різниці між числом прибулих і вибулих людей до середньорічної кількості населення.

Коефіцієнт народжуваності – число народжень за рік на 1000 осіб.

Коефіцієнт природного приросту населення – відношення різниці між кількістю народжених і померлих у країні за рік до загальної кількості населення.

Коефіцієнт смертності – число смертей за рік на 1000 осіб.

Людність – чисельність постійного населення того чи іншого міського або сільського поселення.

Мегалополіс (мегаполіс) — значна за розмірами високо урбанізована зона, злиття міських агломерацій та створення суцільного ареалу міського поселення.

Ментальність — національний тип світовідчуття, що зумовлює стереотипи поведінки, психічні реакції, оцінки певних подій чи осіб, ставлення до навколишньої дійсності.

Меншина національна — спільнота людей певної національності, що проживає за межами етнічної батьківщини, яка в порівнянні з корінною нацією становить меншу кількість.

Механічний приріст населення – різниця між числом прибулих на якусь територію і числом вибулих з неї за певний строк.

Міграція населення (механічний рух) — переміщення людей, пов’язані зі зміною місця проживання.

Міські агломерації - єдине компактне просторове угруповання міських поселень, що розміщені на певній території і об'єднані між собою політичними, культурно-побутовими, виробничими, організаційно-господарськими, адміністративно-управлінськими та іншими зв'язками.

Мовні сім’ї – сукупність мов народів світу, що схожі за лінгвістичною будовою і походженням. До найбільших мовних сімей належать індоєвропейська, тибетська, тощо.

Народонаселення – сукупність людей, що проживає на Землі у цілому чи на певній території і характеризується чисельністю, динамікою чисельності, інтенсивністю демографічних процесів (народжуваність, смертність), статево-віковою структурою, расовим, мовним, етнічним, релігійним складом, особливостями зайнятості тощо.

Населення (Н) — головна продуктивна сила суспільства.

Народжуваність — процес дітонародження в певному поколінні людей або в сукупності поколінь. Показником є загальний коефіцієнт народжуваності, який вимірюється в проміле (‰).

Нація – стійка спільність людей, що склалася історично і для якої характерна спільність економічного життя, мови, території і певних рис ментальності (психології).

Перепис населення — єдиний процес збирання, узагальнення, оцінювання, аналізу й публікації демографічних, економічних і соціальних відомостей про населення регіону або країни.

Постійне населення — основна категорія населення, що об’єднує сукупність людей, для яких певна територія є місцем постійного проживання.

Православ’я – одна з найдавніших гілок християнства, що виникла у 395 р., коли Римська імперія розпалася на західну і східну частини; остаточно сформувалась як самостійна церква у 1054 р.

Природний приріст - це різниця між народжуваністю та смертністю (обчислюється на 1000 жителів на рік).

Природний рух населення — зміна чисельності та складу населення в результаті народжуваності та смертності без урахування міграції.

Псевдоурбанізація — зростання населення міст за рахунок неконтрольованого притоку безробітних, що створює соціально-економічні проблеми.

Релігія — це світогляд і світовідчуття та відповідна поведінка людини, що ґрунтується на вірі в існування надприродного.

Рівень безробіття - це співвідношення між офіційно зареєстрованими безробітними до загальної кількості трудових ресурсів.

Рівень урбанізації – частка міського населення в чисельності населення країни.

Розміщення населення — розподіл населення територією регіону або країни.

Розселення населення — розміщення населення на території і форми його територіальної організації у вигляді системи поселень.

Рурурбанізація — процес поширення міських форм і умов життя на сільську місцевість.

Сальдо міграції — різниця між чисельністю емігрантів та іммігрантів. (+, - )

Світові релігії – релігії, що найбільше поширені серед народів різних країн і континентів. До них належать буддизм, іслам і християнство.

Система розселення – територіальне поєднання поселень, між якими існує розподіл функцій, а також виробничі і соціальні зв’язки.

Соціальна і професійна структура населення - розподіл населення за приналежністю до певної соціальної і професійної групи.

Статевий склад населення — співвідношення чисельності чоловіків і жінок у складі населення.

Статево-вікова піраміда – графічне зображення розподілу населення за статтю і віком.

Субурбанізація - це відтік населення з міст у приміську зону, де краща екологічна ситуація та умови життя.

Трудові ресурси - частина населення, що бере чи може брати участь у трудовій діяльності, маючи для цього необхідний фізичний розвиток, розумові здібності і знання.

Урбанізація — процес підвищення ролі міст і міського населення у розвитку суспільства, поширення міського способу життя.

Християнство – світова релігія, що нині включає три основні гілки – католицизм, православ’я, протестантизм – у рамках яких існує багато різних віросповідань і релігійних об’єднань.

Якість життя населення – сукупність показників, що характеризують умови і рівень життя населення (доходи населення, житлові умови, рівень медичного обслуговування, екологічний стан території, розвиненість соціальної інфраструктури тощо).

Домашня робота.

Робота у групі:

 1. Опрацювання навчальної літератури і створення словничка термінів і понять.

 2. Скласти 5 тестів на знання термінів і понять.

Індивідуальна робота:

 1. Ознайомитись із зразками складання характеристики населення країни, обрати план, та скласти характеристики населення обраної країни.

 2. Ознайомитись з інструкцією для роботи з тематичною картою.

Читаємо карту

З читання починається будь-яка дія по витягу з карт необхідної інформації незалежно від кінцевої мети її вивчення - від навчання до наукових досліджень і прийняття найважливіших рішень екологічного, економічного чи оборонного характеру. Це складний процес, і його слід виконувати у два етапи. Перший етап — вивчення пояснювального апарату карти (назва, легенда, масштаб). Другий етап — вивчення змісту карти.

Для виявлення характеристик досліджуваного явища, читання карти супроводжується застосуванням ряду прийомів роботи з нею різного ступеня складності - від порівняно простого якісного аналізу до більш складного і глибокого кількісного вивчення.

До основних прийомів вивчення карт слід віднести: візуально – описовий, картометричний, морфометричний, математико- статистичний і графічний аналізи.mc900434411[1]

Найбільш розповсюдженим прийомом вивчення карт є візуально – описовий аналіз. Його завданням є виявлення наявності на картах явищ, що вивчаються, встановлення особливостей їх розміщення, взаємозв’язків та взаємозалежностей. Візуальний аналіз включає в себе вміння оцінити якість змісту карти ( сучасність, деталізованість, характер спотворень, картографічні особливості зображень) і вивчення легенди.

У більшості випадків візуально – описовий аналіз доповнюється морфометричним і математико – статистичним аналізом. Вони використовуються для вимірювання і обрахунку за картами якісних величин (визначення координат, вимірювання відстаней, площ, кутів тощо)Графічний метод забезпечує дво – та тривимірне зображення явищ (процесів), які вивчаються. Основними з них є профілі і розрізи, графіки, діаграми.

Виділяють три види читання карти: елементарне, складне і найбільш складне.

Елементарне читання карти поєднується з формуванням одиничних і загальногеографічних понять: об’єкти на карті розпізнаються за зовнішніми ознаками – кольором, конфігурацією тощо.

Візуально – описовий аналіз карт учні здійснюють за алгоритмомЯк прочитати карту

 1. Прочитай назву карти і її масштаб.

 2. Вивчи легенду карти.

 3. За допомогою легенди визнач зміст даної карти.

 4. Знайди на карті задану територію і, використовуючи легенду й номенклатуру, розкажи про те, що показано на карті

Складне читання карти полягає в умінні давати характеристику географічним об’єктам, встановлювати на підставі зображеного на карті судження про особливості об’єктів, відтворювати просторові співвідношення у розміщенні і взаєморозташуванні географічних об’єктів на земній поверхні.

При найбільш складному читанні карти вимагається поєднувати набуті знання з зображеними на карті явищами і на цій основі робити висновки, набувати нових знань.

Частина відомостей про населення добуваються з карти, а частина з додатків підручника або атласу.

Комплексну характеристику об’єкта або аналіз та соціально-економічних явищ виконуються шляхом співставлення карт різного змісту (уявне накладання).Для цього треба знати алгоритм співставлення карт:

 1. Ознайомся зі змістом карт, їхнім масштабом, легендою (умовними знаками).

 2. Знайди на картах задану територію

 3. Розглянь задану територію на різних картах і зроби висновок про її особливості.

 4. Зістав зміст карти, встанови взаємозв’язок окремих компонентів.

 5. Зроби висновок про причини цих особливостей.

Алгоритмом дій формування навичок роботи з з контурною картою:

 1. Для оформлення контурної карти необхідні: простий олівець (середньої твердості), кольорові олівці, лінійка, гумка, циркуль.

 2. Підпиши назву роботи в лівому верхньому куті карти.

 3. Знайди потрібний географічний об’єкт на відповідній карті й використовуючи орієнтири (паралелі, меридіани, обриси берегової лінії морів, океанів, річок та ін.), нанеси його на контурну карту.

 4. Підписуй назву об’єкта, використовуючи як зразок підпис атласу.

 5. Усе, що показано на контурній карті (лінією, штрихуванням, зірочкою і т.д.) познач і розшифруй в умовних позначках.

Важливим прийомом роботи з картами є креслення картосхем на дошці при вивченні нового матеріалу.

Пам’ятка з використання карти як джерела інформації.

 1. Знайдіть в атласі карту необхідну для роботи.

 2. Уважно ознайомтесь зі змістом умовних позначень.

 3. Ознайомтесь з кольоровим позначенням об’єктів.

 4. Зверніть увагу на цифрові показники карти.

 5. Роздивіться написи, діаграми, таблиці, портрети, малюнки, які є на карті.

 6. Намагайтесь бачити всю карту, а не окремі об’єкти.

 7. Уважно прочитайте і зрозумійте завдання для роботи над картою.

 8. Особливу увагу звертайте на завдання , які вимагають порівняти чи описати об’єкти.

 9. Працюючи з контурною картою, користуйтесь кольоровими олівцями, робіть умовні позначення.

 10. На дрібномасштабних картах окремі позначки робіть цифрами, які включайте в умовні позначення, це впливатиме на естетику виконаної роботи.

Контрольна картка учня групи №_______ ________________________________________

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка