Методична розробка практичного заняттяСкачати 83.38 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір83.38 Kb.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

З «СІМЕЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

по темі


«Специфіка сімейного конфлікту.

Основні ознаки і критерії дисфункційної сім’ї»
для студентів ІІ курсу медичного факультету №2

(спеціальність: медична психологія).
І. Актуальність теми.

Сімейні конфлікти є однією з найпоширеніших форм конфліктів. За оцінками фахівців, конфлікти відбуваються у 80 – 85% сімей. Сімейні конфлікти – це протиборство між членами сім’ї на основі зіткнення протилежно спрямованих мотивів і поглядів.

Сімейні конфлікти мають свої особливості, врахування яких необхідне при попередженні і подоланні таких конфліктів Перш за все, сімейні конфлікти відрізняються особливим предметом, специфіка якого обумовлена унікальністю сімейних відносин. Найважливішою особливістю сімейних відносин є те, що їх основний зміст складають як міжособистісні стосунки (любов, кровна спорідненість), так і правові й етичні зобов’язання, обумовлені реалізацією функцій сім’ї: репродуктивної, виховної, господарсько-економічної, рекреативної, комунікативної і регулятивної.
ІІ. Навчальні цілі заняття.

Мати уявлення (α - І): Специфіка сімейного конфлікту. Процеси дестабілізації та розпаду шлюбно-сімейних стосунків. Ревнощі та подружня зрада. Типи ревнощів. Причини подружньої зради.

Знати (α - ІІ): Види та причини конфліктів. Порушення в сімейній комунікації. Тактики вирішення подружніх конфліктів. Ознаки дисфункційної сім’ї. Шляхи попередження дестабілізації шлюбно-сімейних стосунків.

Вміти (α - ІІІ):


 • Пояснювати види та причини сімейних конфліктів.

 • Розрізняти конструктивні та деструктивні подружні та сімейні конфлікти.

 • Визначати можливі шляхи вирішення сімейних конфліктів.

Розвивати (α - ІV): творчі здібності в процесі теоретичного дослідження проблемних питань психології в цілому та сімейної психології зокрема.
ІІІ. Цілі розвитку особистості.

Формування професійно-значущих підструктур особистості, зокрема професійної відповідальності та професійної ідентичності майбутнього лікаря-психолога.


IV. Міждисциплінарна інтеграція.


Дисципліна

Знати

Вміти

1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни:

Нормальна анатомія


Анатомічна будова центральної нервової системи.
Нормальна фізіологія

Фізіологія вищої нервової діяльності.
Медична біологія та генетика

Поняття спадковості та мінливості.
Загальна психологія


Основні закономірності формування психіки в процесі видової еволюції й розвитку окремого індивідууму, поняття про особистість, формування та розвиток особистості, психічні процеси та стани, індивідуально-психологічні властивості особистості.
Історія психології

Історія виникнення та розвитку психології як науки.
Сучасні напрямки психології

Історія виникнення та становлення різних теоретичних напрямків в психології.
Вікова психологія

Онтогенез людської психіки, специфічні психічні особливості індивіда в процесі зміни вікових стадій його розвитку.
2. Наступні дисципліни ті, що забезпечуються:

Психологія особистості

Соціальна психологія

Психологічне консультування

Медична психологія

Диференційна психологія

Психологія сім’ї

3. Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної дисципліни):

Тема «Специфіка сімейного конфлікту. Основні ознаки і критерії дисфункційної сім’ї» логічно пов’язана з наступними темами курсу і є сприятливим підґрунтям для їх засвоєння.


V. Зміст теми заняття.

Залежно від ступеня негараздів розрізняють сім'ї конфліктні, в яких виникають суперечності між інтересами, потребами, бажаннями членів сім'ї, що породжує сильні і тривалі негативні емоції; кризові, де потреби та інтереси стикаються особливо різко, оскільки стосуються найважливіших сфер життєдіяльності сім'ї; проблемні, що потребують допомоги в конструктивному розв'язанні конфліктів, у подоланні об'єк­тивних складних життєвих ситуацій (наприклад, відсутність житла і за­собів для існування) при збереженні загальної позитивної сімейної мотивації.

Родини розрізняють ще за якістю зовнішніх і внутрішніх меж.

Найбільш патологічними варіантами, що розміщуються на протилеж­них полюсах континууму, є ретрофлексуюча (від ретрофлексія — спрямування енергії всередину) і дезорганізована сім'ї. Ретрофлек­суюча сім'я має тверду непроникну спільну межу і водночас прозорі індивідуальні межі. Члени цієї сім'ї так тісно взаємопов'язані через острах розриву стосунків, що це знижує можливості індивідуального зростання. Проблеми, що виникають внаслідок заплутаних, неконст­руктивних стосунків, не розв'язуються через жорсткі зовнішні межі сім'ї, відсутність достатніх контактів з оточенням. У таких сім'ях існує велика небезпека виникнення психосоматичних захворювань.

Дезорганізована сім'я з надмірно прозорими зовнішніми межа­ми розміщується на протилежному полюсі континууму. У таких сім'ях через відсутність достатнього взаємного контакту її членів і відкри­тості зовнішніх меж існує велика небезпека асоціальної поведінки чи розпаду сім'ї як цілого. Між зазначеними полюсами розміщується більшість родин, що функціонують з більш-менш адекватними межа­ми.
Класифікаційна схема типів подружніх конфліктів за М. Дойч

Класифікаційна схема

видів порушень міжособистісної комунікації в сім’ї
VІ. План та організаційна структура заняття.


п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу

Підготовчий етап

1

Організаційні заходи


1-3 хв.

2

Постановка навчальних цілей та мотивація.Див. п. І

Див. п. ІІ10-25%

3

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

 1. Види та причини конфліктів.

 2. Порушення в сімейній комунікації.

 3. Тактики вирішення подружніх конфліктів.

 4. Ознаки дисфункційної сім’ї. Шляхи попередження дестабілізації шлюбно-сімейних стосунків.

ІІ

ІІ


ІІ

ІІ

ІІндивідуальна теоретична співбесіда (опитування)

- тестовий контроль ІІ рівня

- вирішення типових задач ІІ рівня


Питання ІІ рівня

Тести ІІ рівняТаблиці


Малюнки

Структурно-логічні схеми, аудіо - та відеоматеріали10-25%

Основний етап

4

Формування професійних вмінь та навичок.

 1. Пояснювати види та причини сімейних конфліктів.

 2. Розрізняти конструктивні та деструктивні подружні та сімейні конфлікти.

 3. Визначати можливі шляхи вирішення сімейних конфліктів.ІІІ


ІІІ

ІІІ


Метод формування навичок: практичний тренінг

Професійні алгоритми (інструкції) щодо формування практичних навичок та професійних вмінь

Таблиці, слайди, психодіагностичні опитувальники, учбові альбоми, текстові ситуаційні нетипові задачі.60-90%

Заключний етап

5

Контроль та корекція рівня професійних умінь та навичок.
Метод контролю навичок: індивідуальний контроль, рішення нетипових задач, тестовий контроль ІІІ рівня.

Задачі ІІІ рівня, тести ІІІ рівня.

10-20%

6

Підведення підсумків заняття.
7

Домашнє завдання (основна і додаткова література по темі)Див. п. VIIIVІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.
Питання:


 1. Специфіка сімейного конфлікту. Види та причини конфліктів.

 2. Порушення в сімейній комунікації.

 3. Тактики вирішення подружніх конфліктів.

 4. Ознаки дисфункційної сім’ї.

 5. Шляхи попередження дестабілізації шлюбно-сімейних стосунків.

 6. Процеси дестабілізації та розпаду шлюбно-сімейних стосунків.

 7. Ревнощі та подружня зрада. Типи ревнощів. Причини подружньої зради.VІІІ. Література.


 1. Андреева Т. В. Семейная психология . – СПб.: Речь, 2004. – 244 с.

 2. Бондарчук О.І. Психологія сім'ї: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2001. — 96 с.: іл.

 3. Дружинин В.Н., Психология семьи – СПб.: Питер, 2008. – С. 176.

 4. Хайгл – Эверс А., Хайгл Ф., Отт Ю. и др. Базисное руководство по психотерапии. – СПб.: Речь, 2001. – С. 784.

 5. Шліппе фон А., Швайцер Й.. Системна психотерапія та консультування. – Львів, 2004. – 320 с.

 6. Шнейдер Л.Б., Семейная психология: учеб. Пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2007. – 736 с.

 7. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 2002. – 656 с.

Підготувала: асистент Камінська А.О.


Затверджено на засіданні кафедри, протокол №__ від «____»__________20__ р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка