Методична розробка практичного заняттяСкачати 105.65 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір105.65 Kb.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

З «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКИ»

по темі


«Методи психологічного дослідження. Емпіричні методи в психології.»

для студентів ІІ курсу медичного факультету №2

(спеціальність: медична психологія).

І. Актуальність теми.

Психологія, як і будь-яка інша наука, характеризується наявністю своєї методології. Знання особливостей застосування та можливостей окремих методів психологічного дослідження є необхідною передумовою формування професійної компетентності лікаря-психолога.

Допомогти не заплутатись у великій кількості методів психологічного дослідження покликані відповідні класифікації.В даний час існують різні підходи до класифікації психологічних методів. Різноманітність у підходах авторів визначається тим, який критерій покладено в основу класифікації. Кожна з них має як свої беззаперечні переваги, так і недоліки, проте мати уявлення про основні види дослідницьких методів в психології необхідно, оскільки в залежності від логіки та мети наукового дослідження дослідник спирається на ту чи іншу класифікацію та обирає відповідні методи дослідження.
ІІ. Навчальні цілі заняття.

Мати уявлення (α - І): про особливості та сферу застосування теоретичних, емпіричних та інтерпретаційних методів дослідження в психології.

Знати (α - ІІ): сучасну систематику методів наукового дослідження в психології, характеристику неемпіричних та емпіричних методів психологічного дослідження, метод спостереження, його види, класифікацію видів спостереження, архівний метод, його види та особливості застосування, особливості вербально-комунікативних методів в психології (бесіда, анкетування, інтерв’ю), загальну характеристику та види психологічного експерименту.

Вміти (α - ІІІ):


 • визначати та класифікувати методи наукового психологічного дослідження;

 • характеризувати та порівнювати основні методи дослідження в психології;

 • визначати особливості застосування окремих емпіричних методів в науковому психологічному дослідженні;

 • обирати методи відповідно до мети, предмету та об’єкту наукового психологічного дослідження.

Розвивати (α - ІV): творчі здібності в процесі теоретичного дослідження проблемних питань психології в цілому та експериментальної психології зокрема.
ІІІ. Цілі розвитку особистості.

Формування професійно-значущих підструктур особистості, зокрема професійної відповідальності та професійної ідентичності майбутнього лікаря-психолога.


IV. Міждисциплінарна інтеграція.


Дисципліна

Знати

Вміти

1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни:

Нормальна анатомія


Анатомічна будова центральної нервової системи.
Нормальна фізіологія

Фізіологія вищої нервової діяльності.
Медична біологія та генетика

Поняття спадковості та мінливості.
Загальна психологія


Основні закономірності формування психіки в процесі видової еволюції й розвитку окремого індивідууму, поняття про особистість, формування та розвиток особистості, психічні процеси та стани, індивідуально-психологічні властивості особистості.
Історія психології

Історія виникнення та розвитку психології як науки, історія експериментальних досліджень психічних процесів.
Сучасні напрямки психології

Історія виникнення та становлення різних теоретичних напрямків в психології.
2. Наступні дисципліни ті, що забезпечуються:

Психологія особистості

Психофізіологія

Нейропсихологія

Диференційна психологія

Психіатрія

Патопсихологія

3. Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної дисципліни):

Тема «Методи психологічного дослідження. Емпіричні методи в психології» логічно пов’язана з наступними темами і є сприятливим підґрунтям для їх засвоєння.


V. Зміст теми заняття.
Сучасна систематика методів психологічного дослідження

На сьогодні існує велика кількість класифікацій методів психологічного дослідження, кожна з яких має свої переваги та недоліки.


Методи психологічного дослідження

 1. Теоретичні – дослідник контактує не з реальністю, а з її мисленнєвою репрезентацією – уявленням у вигляді образів, формул, схем etc.

Види:

  • Гіпотетико-дедуктивний метод – висування гіпотез від абстрактного до конкретного, від загальних положень до конкретних явищ та фактів дійсності.

Результат: теорія, закон.

  • Індуктивний метод – навпаки від конкретного до загального, від фактів до їх узагальнення.

Результат: закономірність, класифікація.

   • Моделювання – конкретизація методу аналогій, від конкретного до конкретного, коли замість реального об’єкту обирається простіший або доступніший аналог. Дослідження аналогу об’єкта, внаслідок того, що безпосереднє вивчення об’єкта є неможливим, недоцільним або неетичним.

Результат: модель об’єкту, процесу, стану.


 1. Емпіричні – передбачають реальну зовнішню взаємодію суб’єкта та об’єкта дослідження.

Види:

 1. Експериментальні

  • експеримент

 1. Неекспериментальні

  • спостереження

  • бесіда

  • психологічне вимірювання

  • архівний


Найпростіша класифікація емпіричних методів дослідження за Дружиніним

В основі класифікації – дві специфічних ознаки. Перша – активність чи пасивність впливу суб’єкта на об’єкт дослідження. Друга – безпосередність або опосередкованість процедури впливу.
Ознаки

Активний

Пасивний

Опосередкований

Експеримент

Вимірювання

Безпосередній

Бесіда

Спостереження
 1. Інтерпретаційніметоди представлення та обробки даних, передбачають зовнішню взаємодію із знаково-символічною репрезентацією об’єкту - графіками, таблицями, схемами та формулами. Застосовуються на етапі обробки і аналізу результатів, отриманих за допомогою емпіричних методів.


Класифікаційна схема методів дослідження в психології

VІ. План та організаційна структура заняття.


п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу

Підготовчий етап

1

Організаційні заходи


1-3 хв

2

Постановка навчальних цілей та мотивація.Див. п. І

Див. п. ІІ10-25%

3

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Класифікація методів психологічного дослідження.

2. Неемпіричні методи в психології.

3. Характеристика емпіричних методів психологічного дослідження.

4. Метод спостереження.

5. Вербально-комунікативні методи в психології.

6. Архівний метод.

7. Експеримент як основний метод психологічного дослідження, види експерименту.ІІ
ІІ


ІІ

ІІ

ІІІІ

ІІ


Індивідуальна теоретична співбесіда (опитування)

- тестовий контроль ІІ рівня

- вирішення типових задач ІІ рівня


Питання ІІ рівня

Тести ІІ рівняТаблиці


Малюнки

Структурно-логічні схеми, аудіо- та відеоматеріали10-25%

Основний етап

4

Формування професійних вмінь та навичок.

1. Визначати та класифікувати методи наукового психологічного дослідження.

2. Характеризувати та порівнювати основні методи дослідження в психології.

3. Визначати особливості застосування окремих емпіричних методів в науковому психологічному дослідженні.

4. Обирати методи відповідно до мети, предмету та об’єкту наукового психологічного дослідження.


ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ


Метод формування навичок: практичний тренінг

Професійні алгоритми (інструкції) щодо формування практичних навичок та професійних вмінь

Таблиці, слайди, психодіагностичні опитувальники, учбові альбоми, текстові ситуаційні нетипові задачі.60-90%

Заключний етап

5

Контроль та корекція рівня професійних умінь та навичок.
Метод контролю навичок: індивідуальний контроль, рішення нетипових задач, тестовий контроль ІІІ рівня.

Задачі ІІІ рівня, тести ІІІ рівня.

10-20%

6

Підведення підсумків заняття.
7

Домашнє завдання (основна і додаткова література по темі)Див. п. VIIIVІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.
Тести:
1. Методом спостереження в психології називають:

а) констатуючий експеримент

б) створення спеціальних умов для прояву психічних властивостей об’єкту спостереження.

в) цілеспрямоване, систематизоване, фіксуюче сприймання аспектів поведінки людини

г) вербально-комунікативні методи дослідження
2. До аспектів спостереження не належить:

а) невербальна поведінка людини

б) мотивація людини

в) умови проживання людини

г) тривалість певної події
3. Метод інтерв’ю - це :

а) метод усного отримання свідчень

б) штучно створена ситуація для можливого прояву тих чи інших психологічних властивостей

в) бесіда, яка проводиться за заздалегідь розробленим чітким планом

г) опитування за допомогою анкети
4. Анкетування належить до :

а) методу спостереження

б) вербально-комунікативних методів

в) природного експерименту

г) методу отримання психологічних характеристик
5. До методу моделювання в психології належить:

а) аналіз продуктів діяльності людини

б) формуючий експеримент

в) штучне конструювання проявів психіки

г) нейропсихологічне дослідження
Завдання:


 1. Класифікуйте зазначені методи, за такими основними групами:

а) організаційні; б) емпіричні; в) методи обробки даних; г) інтерпретаційні;


 1. спостереження; 2) польовий експеримент; 3) самоспостережен­ня; 4) порівняльний метод; 5) лонгітюдний метод; 6) генетичний метод; 7) біографічний метод; 8) психодіагностичні методи; 9) мо­делювання; 10) лабораторний експеримент; 11) структурний ме­тод (класифікація та ін.).
 1. Проективні методи вважають проміжними між такими методами:

а)

б) (впишіть відповідь).
VІІІ. Література.


 1. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.

 2. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 128 с.: іл.

 3. Бондарчук О.І. Експериментальна психологія. Курс лекцій. К.: МАУП, 2003. - 120 с.: іл.

 4. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология.СПб.: Издательство Питер, 2000. – 320 с.: ил..

 5. Константинов В.В. Экспериментальная психология. Курс для практического психолога. СПб.: Издательство Питер, 2006. – 272 с.: ил.

Підготувала: асистент Камінська А.О.Затверджено на засіданні кафедри, протокол №___ від «____»______________ 20___ р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка