Методична розробка до проведення семінарських занять на стоматологічному факультеті за спеціальністю «Основи психології. Основи педагогіки»Скачати 134.04 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір134.04 Kb.
Методична розробка

до проведення семінарських занять на стоматологічному факультеті

за спеціальністю «Основи психології. Основи педагогіки»

(для викладачів)
Тема: Предмет і завдання загальної психології та педагогіки. Значення психологічних знань для повсякденної лікарської діяльності. Методологічні підходи психології та педагогіки.
Мета: удосконалити знання студентів про педагогіку як науку про виховання та психологію як універсальну науку, яка тісно пов’язана з іншими науками та повсякденним життям; визначити предмет педагогіки та психології, а також основні методологічні підходи психології та педагогіки.
Знати: 1. Що таке психологія як наука, її роль та місце у практиці та повсякденному житті людини.

2. Основні етапи становлення психології та виокремлення її в самостійну галузь знань.

3. Поняття про психіку, три взаємопов’язані форми вияву психіки.

4. Що на сьогоднішній день є предметом вивчення психології.

5. Галузі психології та її зв’язок з іншими науками.

6. Педагогіка як наука про виховання.

7. Предмет педагогіки, її основні категорії.

8. Структура педагогіки, завдання, зв’язок з іншими науками.

9. Методологічні підходи психології та педагогіки.
Вміти: 1. Використовувати основні методи психології у роботі з пацієнтами.

2. Визначити значення психології для професії стоматолога та стоматології.


Організаційна структура заняття:

 1. Організаційні питання – 5 хв.

 2. Письмовий (тестовий) контроль вихідного рівня знань – 20 хв.

 3. Обговорення проблемних питань теми – 20 хв.

 4. Самостійна діяльність студентів:

А) Проведення психодіагностичних тестів по темі – 20 хв.

Б) Загальне обговорення результатів тестів – 15 хв.

5. Контроль кінцевого рівня знань – 10 хв.
Методичнее забезпечення заняття:

Контроль вихідного рівня знань проводиться шляхом усного опитування та тестового контролю. Психодіагностика проводиться за допомогою психологічних тестів , методик, опитувальників.

Контроль кінцевого рівня знань проводиться шляхом усної колективної бесіди.
Контрольні питання теми:


 1. Визначіть поняття: «психологія», «душа», «психіка».

 2. Виникнення та становлення психологічної науки як самостійної галузі.

 3. Предмет, структура та галузі сучасної психології.

 4. Педагогіка як наука.

 5. Предмет педагогіки, основні категорії (навчання, виховання, освіта, перевиховання).

 6. Структура педагогіки, завдання, зв’язок з іншими науками та психологією безпосередньо.

 7. Загальна характеристика методів психології та педагогіки.

 8. Значення знань психології для професійної діяльності стоматолога.


Література:

 1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М., 1988.

 2. Вітенко І. С., Вітенко Т. І. Основи психології. Видавництво «Нова книга» - К., 2001.

 3. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2000.

 4. Основи загальної і медичної психології / За ред. І. С. Вітенка і О. С. Чабана. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.

 5. Основи загальної психології / Під ред. С. Д. Максименка. – К., 1998.

 6. Педагогіка / За ред. М.Д. Ярмаченка. – К., 1986.

 7. Петровский А. В., Ярошевский М. Г. История и теория психологии. – Ростов на Дону, 1996.

 8. Фіцула М.М. Педагогіка. Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти – Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан», 1997. – 192 с.

Методичну розробку підготували: асист. Панчак О.В., асист. Кахно І.В.

Методична розробка обговорена на засіданні кафедри «____»___________ 200 р.

Протокол № ____

Завідуючий кафедрою нервових хвороб № 2

з курсом загальної психології Пітик М.І.Методична розробка

до проведення семінарських занять на стоматологічному факультеті

за спеціальністю «Основи психології. Основи педагогіки»

(для викладачів)
Тема: Психологія відчуття, сприймання. Експериментально-психологічні методики дослідження.
Мета: удосконалити знання студентів про пізнавальні процеси, а саме відчуття та сприймання як форми суб’єктивного відображення об’єктивної реальності, за допомогою яких здійснюється пізнання світу, засвоєння знань, навичок і формування вмінь; діагностику відчуття та сприймання.

Знати: 1. Основні форми вияву психіки та їх взаємозв’язок (психічні процеси, психічні властивості, психічні стани).

2. Відчуття, у чому полягає особливість відчуттів, як чуттєвої форми відображення дійсності.

3. Різновиди відчуттів:

А) В залежності від місця подразника (екстероцептивні, інтероцептивні, пропріоцептивні);

Б) Відповідно до системи аналізаторів (зорові, слухові, нюхові, смакові, тактильні).

4. Закономірності. що характеризують відчуття:

А) абсолютна чутливість органів чуття

Б) поріг відчуття (нижній поріг, верхній поріг, поріг розрізнення)

В) адаптація

Г) сенсибілізація

Д) синестезія

Е) компенсація

Є) контраст

Ж) післядія

5. Сприймання, у чому полягає спільне та відмінне між сприйманням та відчуттям.

6. Види сприймання: прості та складні або комбіновані сприймання (часу, простору, руху).

7. Загальні властивості сприймання:

А) цілісність

Б) вибірковість

В) осмисленість

Г) константність

Д) аперцепція


Вміти: 1. Підібрати тестові методики для дослідження відчуття та сприймання.

2. Знати поняття норми, щоб вміти відрізнити межові стани від психічних порушень.Організаційна структура заняття:

 1. Організаційні питання – 5 хв.

 2. Письмовий (тестовий) контроль вихідного рівня знань – 20 хв.

 3. Обговорення проблемних питань теми – 20 хв.

 4. Самостійна діяльність студентів:

А) Проведення психодіагностичних тестів по темі – 20 хв.

Б) Загальне обговорення результатів тестів – 15 хв.

5. Контроль кінцевого рівня знань – 10 хв.
Методичнее забезпечення заняття:

Контроль вихідного рівня знань проводиться шляхом усного опитування та тестового контролю. Психодіагностика проводиться за допомогою психологічних тестів , методик, опитувальників.

Контроль кінцевого рівня знань проводиться шляхом усної колективної бесіди.
Контрольні питання теми:

1. Основні форми вияву психіки та їх взаємозв’язок.

2. Відчуття, у чому полягає особливість відчуттів, як чуттєвої форми відображення дійсності.

3. Різновиди відчуттів відповідно до системи аналізаторів: зорові, слухові, нюхові, смакові, тактильні.

4. Екстероцептивні відчуття.

5. Інтероцептивні відчуття.

6. Пропріоцептивні відчуття.

7. Закономірності. що характеризують відчуття:

А) абсолютна чутливість органів чуття

Б) поріг відчуття (нижній поріг, верхній поріг, поріг розрізнення)

В) адаптація

Г) сенсибілізація

Д) синестезія

Е) компенсація

Є) контраст

Ж) післядія

8. Сприймання, у чому полягає спільне та відмінне між сприйманням та відчуттям.

9. Види сприймання: прості та складні або комбіновані сприймання (часу, простору, руху).

10. Загальні властивості сприймання:

А) цілісність

Б) вибірковість

В) осмисленість

Г) константність

Д) аперцепція


Література:

  1. Вітенко І. С., Вітенко Т. І. Основи психології. Видавництво «Нова книга» - К., 2001.

  2. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. – К., 1995.

  3. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2000.

  4. Основи загальної і медичної психології / За ред. І. С. Вітенка і О. С. Чабана. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.

  5. Основи загальної психології / Під ред. С. Д. Максименка. – К., 1998.

Методичну розробку підготували: асист. Панчак О.В., асист. Кахно І.В.

Методична розробка обговорена на засіданні кафедри «____»___________ 200 р.

Протокол № ____

Завідуючий кафедрою нервових хвороб № 2

з курсом загальної психології Пітик М.І.Методична розробка

до проведення семінарських занять на стоматологічному факультеті

за спеціальністю «Основи психології. Основи педагогіки»

(для викладачів)
Тема: Психологія пам’яті та уваги. Експериментально-психологічні методики дослідження.
Мета: удосконалити знання студентів про пам’ять та увагу як вид пізнавальних психічних процесів; діагностику пам’яті та уваги.

Знати:

1. Особливості пам’яті як пізнавального процесу.

2. Різновиди пам’яті (образна, словесно-логічна, оперативна).

3. Процеси пам’яті:

А) запам’ятовування, або закріплення інформації;

Б) збереження, або утримання інформації;

В) відтворення інформації;

Г) забування.

4. Увага, фізіологічні механізми уваги.

5. Види уваги: мимовільна, довільна, післядовільна.

6. Властивості уваги (обсяг, розподіл, переключення, відволікання, зосередженість, стійкість).

7. Порушення уваги.


Вміти:

1. Підібрати тестові методики для дослідження пам’яті та уваги.

2. Знати поняття норми, щоб вміти відрізнити межові стани від психічних порушень.

3. Визначати різні причини порушення пам’яті та уваги.


Організаційна структура заняття:

 1. Організаційні питання – 5 хв.

 2. Письмовий (тестовий) контроль вихідного рівня знань – 20 хв.

 3. Обговорення проблемних питань теми – 20 хв.

 4. Самостійна діяльність студентів:

А) Проведення психодіагностичних тестів по темі – 20 хв.

Б) Загальне обговорення результатів тестів – 15 хв.

5. Контроль кінцевого рівня знань – 10 хв.
Методичнее забезпечення заняття:

Контроль вихідного рівня знань проводиться шляхом усного опитування та тестового контролю. Психодіагностика проводиться за допомогою психологічних тестів , методик, опитувальників.

Контроль кінцевого рівня знань проводиться шляхом усної колективної бесіди.
Контрольні питання теми:

1. Особливості пам’яті як пізнавального процесу.

2. Образна, словесно-логічна, оперативна пам’ять.

3. Процес запам’ятовування, або закріплення інформації.

4. Процес збереження, або утримання інформації.

5. Процес відтворення інформації;

6. Забування.

7. Увага, фізіологічні механізми уваги.

8. Мимовільна увага.

9. Довільна увага.

10. Післядовільна увага.

11. Обсяг уваги.

12. Розподіл уваги.

13. Переключення уваги.

14. Відволікання уваги.

15. Зосередженість уваги.

16. Стійкість уваги.

17. Порушення уваги.


Література:

 1. Вітенко І. С., Вітенко Т. І. Основи психології. Видавництво «Нова книга» - К., 2001.

 2. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. – К., 1995.

 3. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2000.

 4. Основи загальної і медичної психології / За ред. І. С. Вітенка і О. С. Чабана. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.

 5. Основи загальної психології / Під ред. С. Д. Максименка. – К., 1998.

Методичну розробку підготували: асист. Панчак О.В., асист. Кахно І.В.

Методична розробка обговорена на засіданні кафедри «____»___________ 200 р.

Протокол № ____

Завідуючий кафедрою нервових хвороб № 2

з курсом загальної психології Пітик М.І.Методична розробка

до проведення семінарських занять на стоматологічному факультеті

за спеціальністю «Основи психології. Основи педагогіки»

(для викладачів)

Тема: Психологія мислення. Експериментально-психологічні методики дослідження. Поняття про інтелект.

Мета: удосконалити знання студентів про мислення та інтелект як вид пізнавальних психічних процесів; діагностика мислення, інтелекту.

Знати:

1. У чому полягають специфічні особливості мислення, як вищої форми пізнавальної діяльності.

2. Види мислення за змістом розв’язуваних проблем: наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне.

3. Творче та репродуктивне мислення.

4. Основні операції мислення:

А) аналіз;

Б) синтез;

В) порівняння;

Г) узагальнення;

Д) абстракція;

Е) конкретизація.

5. Форми мислення:

А) поняття;

Б) судження;

В) умовиводи.

6. Зв’язок мислення з мовою та мовленям.

7. Основні якості мислення: самостійність, глибина, широта, гнучкість, критичність, швидкість, економічність.

8. Визначення та сутність поняття «інтелекту» (IQ).

9. Структура інтелекту (за Терстоуном).
Вміти:

1. Підібрати тестові методики для дослідження мислення та інтелекту.

2. Розвивати у собі логічне мислення та риси творчості.
Організаційна структура заняття:


 1. Організаційні питання – 5 хв.

 2. Письмовий (тестовий) контроль вихідного рівня знань – 20 хв.

 3. Обговорення проблемних питань теми – 20 хв.

 4. Самостійна діяльність студентів:

А) Проведення психодіагностичних тестів по темі – 20 хв.

Б) Загальне обговорення результатів тестів – 15 хв.

5. Контроль кінцевого рівня знань – 10 хв.
Методичнее забезпечення заняття:

Контроль вихідного рівня знань проводиться шляхом усного опитування та тестового контролю. Психодіагностика проводиться за допомогою психологічних тестів , методик, опитувальників.

Контроль кінцевого рівня знань проводиться шляхом усної колективної бесіди.
Контрольні питання теми:

1. Визначення поняття «мислення».

2. Роль мови у мисленні.

3. Сутність основних операцій процесу мислення (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстракція, конкретизація).

4. Форми мислення: поняття, судження, умовивід.

5. Основні види мислення: наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне.

6. Основні стилі мислення: творче, репродуктивне.

7. Основні якості мислення: самостійність, глибина, широта, гнучкість, критичність, швидкість, економічність.

8. Сутність поняття «інтелекту».

9. Роль освіти у структурі інтелекту.

10. Вплив рівня інтелекту на навчання та професійну діяльність медиків.
Література:


 1. Вітенко І. С., Вітенко Т. І. Основи психології. Видавництво «Нова книга» - К., 2001.

 2. Козловський О.В. Відкрий у собі генія. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007.

 3. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. – К., 1995.

 4. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2000.

 5. Основи загальної і медичної психології / За ред. І. С. Вітенка і О. С. Чабана. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.

 6. Основи загальної і медичної психології / За ред. І.С. Вітенка і О.С. Чабана. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.

 7. Основи загальної психології / Під ред. С. Д. Максименка. – К., 1998.

Методичну розробку підготували: асист. Панчак О.В., асист. Кахно І.В.

Методична розробка обговорена на засіданні кафедри «____»___________ 200 р.

Протокол № ____

Завідуючий кафедрою нервових хвороб № 2

з курсом загальної психології Пітик М.І.Методична розробка

до проведення семінарських занять на стоматологічному факультеті

за спеціальністю «Основи психології. Основи педагогіки»

(для викладачів)
Тема: Психодіагностика та вдосконалення емоційно-вольових якостей.
Мета: удосконалити знання студентів про емоції, почуття та волю людини, природу їх виникнення, діагностику емоційно-вольової сфери, принцип підбору психодіагностичних методів.
Знати: 1. Як відбувається відображення дійсності почуттями.

2. У чому полягає відмінність між почуттями та емоціями.

3. Види емоцій та почуттів, їх основні характеристики (якість, полярність, активність, інтенсивність).

4. Форми вияву емоційних станів: настрій, афект, стрес, фрустрація, пристрасть та їх основні характеристики.

5. Загальна характеристика волі, у чому виявляються головні функції волі.

6. Психологічна структура вольового акту, головні якості волі.

7. Порушення вольової сфери.
Вміти: 1. Підібрати психологічні методики дослідження емоційно-вольової сфери.

2. Визначити прийоми роботи над собою, які можуть сприяти формуванню вольових якостей.Організаційна структура заняття:

 1. Організаційні питання – 5 хв.

 2. Письмовий (тестовий) контроль вихідного рівня знань – 20 хв.

 3. Обговорення проблемних питань теми – 20 хв.

 4. Самостійна діяльність студентів:

А) Проведення психодіагностичних тестів по темі – 20 хв.

Б) Загальне обговорення результатів тестів – 15 хв.

5. Контроль кінцевого рівня знань – 10 хв.
Методичнее забезпечення заняття:

Контроль вихідного рівня знань проводиться шляхом усного опитування та тестового контролю. Психодіагностика проводиться за допомогою психологічних тестів , методик, опитувальників.

Контроль кінцевого рівня знань проводиться шляхом усної колективної бесіди.

Контрольні питання теми:

1. Як відбувається відображення дійсності почуттями.

2. У чому полягає відмінність між почуттями та емоціями.

3. Види емоцій та почуттів, їх основні характеристики (якість, полярність, активність, інтенсивність).

4. Форми вияву емоційних станів: настрій, афект, стрес, фрустрація, пристрасть та їх основні характеристики.

5. Загальна характеристика волі, у чому виявляються головні функції волі.

6. Психологічна структура вольового акту, головні якості волі.

7. Порушення вольової сфери.Література:

 1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М., 1988.

 2. Вітенко І. С., Вітенко Т. І. Основи психології. Видавництво «Нова книга» - К., 2001.

 3. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. – К., 1995.

 4. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2000.

 5. Основи загальної і медичної психології / За ред. І. С. Вітенка і О. С. Чабана. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.

 6. Основи загальної психології / Під ред. С. Д. Максименка. – К., 1998.

Методичну розробку підготували: асист. Панчак О.В., асист. Кахно І.В.

Методична розробка обговорена на засіданні кафедри «____»___________ 200 р.

Протокол № ____Завідуючий кафедрою нервових хвороб № 2

з курсом загальної психології Пітик М.І.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка