Методична розробка. Активізація мовленнєвої діяльності дітей на заняттях з розвитку мовлення шляхом використання методу моделюванняСкачати 129.02 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір129.02 Kb.
#47708
Методична розробка. Активізація мовленнєвої діяльності дітей на заняттях з розвитку мовлення шляхом використання методу моделювання

Мовленнєве спілкування є одним із перших видів діяльності, яким дитина оволодіває в онтогенезі; воно є універсальною умовою розвитку особистості в період дошкільного дитинства. У процесі різнопланового спілкування в ігровій діяльності дитина пізнає природний, предметний і соціальний світ, що її оточує, в його цілісності і різноманітності; формує і розкриває свій власний внутрішній світ, свій образ „Я”; засвоює і створює культурні цінності, виступає при цьому активним суб’єктом взаємодії.

Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація дитини.

Своєчасний і якісний розвиток зв’язного мовлення (діамонологічної компетенції) – важлива умова повноцінного мовленнєвого розвитку випускника дошкільного навчального закладу.

Студенти на практиці проводять різні форми роботи з розвитку мовлення дошкільників:

 • Бесіди у повсякденному житті на різні теми;


 • Дидактичні ігри на розвиток фонетико-фонематичної та лексико-граматичної сторони мовлення;


 • Тематичні (спеціальні) заняття;


 • Комплексні заняття з розвитку мови;


 • Інтегровані заняття з художньої літератури та ознайомлення з довкіллям.


Важливе місце в системі засобів розвитку мовлення дошкільників займає використання наочності, за допомогою якої педагог має можливість перетворити мовленнєву діяльність дошкільників у цікавий і доступний дітям вид діяльності.

Л.А. Венгеру вдалося виявити специфічний засіб розвитку мовлення дошкільників – наочні моделі, в яких малюк відтворює структуру об’єктів і зв’язків між ними. Цей метод є одним із перспективних методів реалізації розумового виховання та розвитку мовлення дошкільників, так як мислення малюків відрізняється предметною образністю та наочною конкретністю.

Моделювання - наочно-практичний метод навчання. Модель являє собою узагальнений образ значущих якостей об'єкту, що моделюється.

В основі методу моделювання лежить принцип заміни: реальний предмет дитина замінює іншим предметом, його зображенням, якою-небудь умовною позначкою. Основне значення моделей - полегшити дитині відтворити почуте, побачене, придумане.

Моделі можуть бути статистичними і динамічними, грубими і точними, безперервними і дискретними, дослідницькими і демонстраційними, навчальними, прогностичними, натурними, аналітичними, аналоговими, символічними і т.д. Усіх їх об'єднує головне призначення - замінити в процесі отримання інформації сам об'єкт.Найважливіша вимога до будь-якої моделі - її подібність з предметом, що моделюється.

У навчанні дошкільників використовуються різні види моделей:

предметні моделі, в яких зберігаються конструктивні особливості, пропорції, взаємозв'язок частин, об'єктів - картинки.

предметно-схематичні моделі, в яких вагомі ознаки і зв'язки виражені за допомогою предметів-замінників, графічних знаків - план кімнати, схема описової розповіді, схема послідовності подій у художньому творі, піктограми.

Метод наочного моделювання може використовуватися в роботі над всіма компонентами мовлення:

 • формування лексико-граматичної сторони мовлення;


 • формування фонетико-фонематичної сторони мовлення;


 • формування зв’язного мовлення:


  • переказ;

  • складання розповідей за картиною, серією картин;

  • описова розповідь;


  • творча розповідь.Під час використання моделей в роботі з дошкільниками слід дотримуватися таких етапів:

1.Використання готового символу або моделі:

 • відбувається їх розгляд, розбір;


 • перекодування інформації в образи;


 • відтворення інформації з опорою на символ або модель.


2. Створення моделей спільно з вихователем.

3. Самостійне складання або придумування моделей.
Елементами моделей можуть бути:

• геометричні фігури;

• символічні зображення предметів ( умовні позначки, силуети, контури, піктограми);

• плани та умовні позначки, використані в них;

• контрастна рамка - прийом фрагментного розповідання.

В якості символів-замінників на початковому етапі роботи використовуються геометричні фігури, які своєю формою та кольором нагадують предмет, що замінюється.На наступних етапах діти вибирають замінники, без урахування зовнішніх ознак об'єкту. В цьому вони орієнтуються на якісних характеристиках об'єкта(злий, добрий). В якості моделі може бути представлена смужка різнокольорових кругів.Елементами плану розповіді, складеної за пейзажною картиною можуть бути силуетні зображення її об'єктів.В якості символів - замінників при моделюванні творчих розповідей використовуються:
 • предметні картинки;


 • силуетні зображення;


 • геометричні фігури.

Наочна модель висловлювання є планом, який забезпечує зв'язність і послідовність розповіді дитини.Формування лексико-граматичної сторони мовлення.

За допомогою умовних замінників, схем і малюнків можна запропонувати дітям ряд завдань на вдосконалення граматичної будови мовлення (Малюнок 1):1.Правильно узгоджувати прикметник з іменником.

2.Узгоджувати числівник з іменником. Наприклад: одна шкарпетка, дві шкарпетки, п'ять шкарпеток.

3.Підібрати однорідні прикметники до іменника.

4.Утворити слова за допомогою суфіксів з опорою на величину предмету. Наприклад: заєць, зайчик, зайченя, зайчище.

5.Утворити складне слово. Наприклад: листя падає – листопад.

6.Вжити граматичну категорію. Приклад: гніздо, гнізда, не стало гнізд.

7.Підібрати антоніми. Наприклад: високий – низький.

8.Інтуїтивно визначити рід і число іменника без назви термінів. Приклад: мій мяч, моя сумка (Малюнок 2).Формування фонетико-фонематичної сторони мовлення.

 • За допомогою схем-символів можна акцентувати увагу дітей на наступних параметрах (Малюнок 3):


1. Тембр голосу. 2. Висота голосу. 3. Сила голосу.


 • Наочні схеми також допомагають дітям характеризувати темп голосу і оцінювати виразність відповіді однолітка (голосно-тихо, із запинками – без


запинок, виразно – ні, сподобалося - ні) (Малюнок 4).


 • За допомогою символів можна запропонувати дітям виконати наступні завдання (Малюнок 5):


1. Визначити звук на слух в складі, слові, фразі.

2. Визначити позицію звуку в слові: на початку, середині, кінці слова; «найти хвіст» - визначити останній звук в слові; «знайти ніс» - визначити перший звук.

 • Використання наочних схем дозволяє без додаткових мовних інструкцій організувати індивідуальну роботу дітей по виконанню вже знайомих вправ (Малюнок 6):


3. Проаналізувати звук (голосний – згідний дзвінкий – глухий, твердий – м'який).

4. Визначити кількість слів в пропозиції.

5. Визначити, де живе «мале слово» - привід.

6. Придумати слово на задану схему, підібрати схему до заданого слова.

7. Визначити наголошений явний звук, який в слові чується голосніше за останніх, довше за інших тягнеться, співає щонайдовші пісеньки.

8. За допомогою схем можна навчити поширювати пропозиції. Наприклад: Падають легені пухнасті сніжинки.

 • Можна використовувати картки-символи як роздавального матеріалу: в цьому випадку вихователь виголошує звук, слово, фразу, а діти підбирають відповідну завданню карточку-символ.


Використання методу моделювання у формуванні навичок різних видів розповіді.

Наочні і предметно-схематичні моделі лежать в основі розвитку зв'язного мовлення дітей.

Одним із видів зв'язного монологічного мовлення , над удосконаленням навичок якого необхідно працювати вихователю старшої групи є переказ.

Робота по розвитку навичок переказу передбачає формування таких умінь:

 • засвоєння принципу заміни, тобто уміння позначати героїв та основні атрибути твору замінниками;


 • формування уміння передавати події за допомогою замінників (предметне моделювання);


 • передача послідовності подій у відповідності з розміщенням замінників.


Навчання переказуванню розпочинається із розповідання знайомих коротких казок, типу "Ріпка", "Колобок".

Для того щоб навчити дитину послідовно переказувати сюжет казки використовуються наочні моделі казки:

 • ілюстрації до епізодів казки;


 • силуетні зображення героїв казки;


 • символи-замінники.


На початкових етапах діти вчаться використовувати моделі, які супроводжують читання казки вихователем.Наприклад:
 • Вихователь розповідає казку «Рукавичка» та виставляє ілюстрації до епізодів казки.
 • Вихователь розповідає казку "Ріпка", а діти поступово виставляють символи-замінники героїв казки.
Модель казки «Ріпка»Модель казки"Колобок "


 • Потім користуючись схемою-моделлю діти переказують художній твір.


При аналізі змісту літературного твору доцільно звернутися до запропонованої О.М.Дьяченко методики навчання дітей моделюванню казки. Зміст казки ділять на логічно завершені частини, до кожної з яких на смужці паперу діти схематично малюють картинку (піктограма). В результаті виходить апперцептивна схема – повне уявлення про зміст твору. Спираючись на неї, дошкільники успішно переказують казку або оповідання.

Значні проблеми виникають у дітей при складанні розповіді за сюжетною картиною.

Розповідь за сюжетною картиною вимагає від дитини уміння виділити основні діючі особи або об'єкти картини, прослідкувати їх взаємозв'язок та взаємодію, відмітити особливості композиційного фону картини.

На практиці "розповіді", самостійно складені дітьми - це, в основному, просте перерахування діючих осіб або об'єктів картини.

Робота по формуванню навичок розповіді за картиною складається з 3-х етапів:

1. Виділення значущих для розвитку сюжету фрагментів картини.

2. Визначення взаємозв'язків між ними.

3. Об'єднання фрагментів в єдиний сюжет.
При цьому використовуються такі моделі:

 • Предметні картинки.


 • Смужки різнокольорових кругів.


 • Фрагменті зображення картини.

 • Силуетні зображення значущих об'єктів картини.


 • Схематичні зображення є також елементами наочних моделей, які являються планом розповіді за картиною або серією картин.


Коли діти оволодівають навичками побудови зв'язної розповіді, в моделі переказів і розповідей включаються творчі елементи - дитині пропонують придумати початок або кінець розповіді.

Використання схем розповідей полегшують дітям оволодіння зв’язним мовленням. Крім того, наявність наочного плану робить такі розповіді чіткими, зв’язними, послідовними та поширеними.


Опис предметів викликає у дітей ряд труднощів, які полягають у :

 • самостійному визначені головних ознак предмета;


 • встановлені послідовності висловлювання ознак;


 • утриманні в пам’яті послідовності, яка являється планом розповіді-опису.


В розвитку навичок складання описових розповідей велику допомогу надає попереднє складання моделі опису. Основу описової розповіді складають конкретні уявлення, які накопичуються в процесі обстеження об'єкту опису. Елементами моделі описової розповіді стають символи-замінники якісних характеристик об'єкту:

• належність до родового поняття;

• величина;

• колір;

• форма;


• деталі;

• якість поверхні;

• матеріал, з якого виготовлений предмет;

• як використовується;

• за що подобається. За цією моделлю можна описати будь-який окремий предмет.

Опис іграшок.Опис одягуКолір.


Матеріали.

Частини одягу.

Сезонність одягу.

Призначення одягу.

Дії з одягом.

Опис овочів та фруктів

 1. Колір. 3. Величина. 5. Місце вирощування.


 2. Форма. 4. Смак. 6. Вживання в їжу.

Опис пір року
1. Сонце. 3. Земля. 5. Люди. 7. Птахи.

2. Небо. 4. Дерева. 6. Тварини. 8. Діяльність дітей.

Оволодіння прийомом порівняльного опису відбувається, коли діти навчаться вільно оперувати моделлю опису окремих предметів.

Дві-три дитини або підгрупи дітей складають модель опису двох або більше предметів за планом. Під час опису символи викладаються кожною підгрупою в свій обруч. Потім в зоні пересікання обручів (круги Ейлера) виділяються однакові ознаки предметів. Діти порівнюють предмети, визначаючи спочатку їх подібність, а потім відмінність.
Наприклад:

Порівняльний опис лисиці і зайця.

Лисиця і заєць - це дикі тварини. Заєць - маленький, а лисиця -більша. У зайця літом хутро сірого кольору, а у лисиці рудого. Заєць - їсть овочі, а лисиця - хижак.

Досить часто наочна модель стає засобом подолання страху дитини перед складанням творчих зв 'язних розповідей. Цей вид розповіді передбачає вміння дитини створювати особливий задум і розгортати його в розповідь з різними деталями та подіями. Дитині пропонується модель розповіді, а вона має наділити елементи моделі змістовими якостями і скласти розповідь.Послідовність роботи по формуванню навичок складання творчої розповіді:
 • дитині пропонують придумати ситуацію, яка могла б статися з конкретними героями в певному місці, модель розповіді дає вихователь;


 • вихователь пропонує конкретних героїв розповіді, а просторове оформлення моделі дитина придумує самостійно;


 • конкретні герої замінюються їх силуетними зображеннями, що дозволяє дитині проявити творчість в характерологічному оформлені героїв розповіді;


 • дитині пропонують скласти розповідь за моделлю, елементами якої є невизначенні замінники персонажів розповіді - геометричні фігури, вихователь дає тему розповіді - "Весняна казка";


 • дитина самостійно вибирає тему та героїв своєї розповіді.


 • Складніше завдання: за умовами, заданими у вигляді колірних символів скласти творчу розповідь. На початку розмовляємо з дітьми про те, як люди сприймають кольори: червоний – святковий, жовтий – сонячний, синій – мрійливий, зелений - заспокійливий і так далі Завдання: придумати розповідь на будь-яку тему, в якій би були присутні події, виражені відчуттями, асоціаціями від кольору.
Наприклад: синій, чорний, зелений, червоний.

Поступово, оволодіваючи всіма видами зв'язного логічного мовлення, діти вчаться планувати своє мовлення.

Доцільно також використовувати мнемічні схеми-моделі під час вивчення напам’ять віршованих творів.

Як підвищити якість засвоєння та скоротити час, який витрачається для заучування віршів напам’ять?


 • Треба умовними схематичними позначеннями зашифрувати кожен рядок вірша (або пару) і вивісити таку схему на видному місці.


 • Вивчати вірші не примушуючи, а спираючись на дитячі інтереси та на достатній розвиток наочно-образного мислення в цьому віці.


 • Мнемічні схеми відіграють значну роль у диференційованому навчанні. Діти з середнім і низьким рівнем розвитку пам’яті мимоволі вчать вірш у повсякденному житті, звертаючи увагу на “підказку”. Для дітей з достатнім і високим рівнем розвитку схема виявляється засобом самоконтролю та самооцінки.


Для цього використовуються наочні моделі кожної стрічки вірша:


 • ілюстрації до стрічки;
Жовта шия,

Хвіст зелений,

Борода,

як маків цвіт.

Півник є такий у мене,

Він малятам шле привіт.

Він гуляє по садку і співак ку-ка-ре-ку!

 • символи-замінники.


Використання цих моделей сприяє також розвитку діалогічного мовлення у дошкільників.

Використовуючи творчий потенціал та рівень сформованості психічних процесів у дітей високого рівня розвитку, можна проводити роботу, спрямовану на зворотний зв’язок, тобто створення схем-моделей самими дітьми.

 • Спочатку пропонується вправа “Познач відповідним символом”,


 • потім простенька загадка,


 • далі – вірш,


 • потім – оповідання.


Також можна використовувати партнерську роботу. Діти з високим рівнем розвитку схематично зображують назву знайомої пісні, загадки, а діти з низьким і середнім рівнем відгадують. Це сприяє налагодженню товариських стосунків, формуванню адекватної самооцінки у дітей, а головне – підготовці малюків до оволодіння програмними завданнями в школі.


Висновок

Застосування схем-моделей є одним з ефективних способів сприяння розвитку мовлення, словесно-логічного мислення, пам’яті у дітей дошкільного віку. Цей вид роботи повністю відповідає особистісно-орієнтованій моделі навчання, за якої враховуються індивідуальні особливості дитини, допомагає педагогові встановити з вихованцями оптимальні – партнерські стосунки, створити атмосферу емоційної довіри та розкутості. Використання методу моделювання при навчанні дошкільників мовленню:


 • дає можливість встановити зв'язки між предметами та явищами, послідовність подій, робить їх доступними розумінню та відтворенню дітьми;


 • покращує розуміння дитиною структури та взаємозв'язків складових частин об'єктів та явищ;


 • формує цілісне уявлення про предмети та явища оточуючого світу;


 • унаочнює процес навчання монологічному мовленню;


 • позитивно впливає на розвиток мови взагалі та вміння планувати мовлення.Використанням методу моделювання під час проведення студентами різних форм роботи з розвитку мовлення у дошкільників відбуватиметься успішно, якщо студент буде:


 • досконало володіти технологією використання моделювання в роботі по розвитку зв’язного мовлення;


 • чітко дотримуватись методики розвитку мовлення у дошкільників;


 • починати формування мовлення із використання найпростіших схем-моделей з молодшого дошкільного віку;


 • забезпечується систематичність навчання;


 • дотримуватись комплексного розв'язання завдань по розвитку мовлення: формування лексико граматичної та фонетико-фонематичної сторони мовлення; навчання переказуванню літературних творів, складанню розповідей про іграшки, складанню розповідей за сюжетними картинами, творчих розповідей,;


 • володіти технологією ознайомлення дошкільників з моделями;


 • залучати дітей до створення моделей;


 • раціонально використовувати схеми-моделі у роботі із дошкільниками;


 • мати особисту зацікавленість в організації цікавої мовленнєвої діяльності дітей ;


 • широко використовувати прийоми активізації мовлення дітей:


 • крісло оповідача;


 • відкритий мікрофон;


 • розповіді-серіали;


 • крісло мрійника;


 • хвилинки мовленнєвої творчості.
Схеми-моделі можуть застосовуватися не лише на мовленнєвих заняттях – вони можуть бути широко використані в різних видах діяльності: ігровій, зображувальній, формуванні логіко-математичної компетенції тощо.
Каталог: images -> stories
stories -> Конспект лекцій з дисципліни самоменеджмент для студентів іпо 1801 «Специфічні категорії»
stories -> Самоменеджмент
stories -> Роль навчання у психічному розвитку дитини
stories -> Індивідуальна робота з читачами-дітьми: традиційні цінності, інноваційні аспекти
stories -> Народна українська академія українська мова
stories -> Харківський національний університет внутрішніх справ
stories -> Методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности
stories -> Методичні рекомендації для студентів I курсу, які навчаються за напрямом підготовки
stories -> Програма Кураторів для студентів академічних груп видання четверте, доповнене та перероблене Львів 2012 ббк: 74. 58

Скачати 129.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка