Метабібліографічні ресурси України: сучасний стан та напрями вдосконалення в електронному середовищіСкачати 123.02 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір123.02 Kb.
#14732
Промська О. Л. Метабібліографічні ресурси України: сучасний стан та напрями вдосконалення в електронному середовищі / О. Л. Промська, Л. В. Глазунова // Створення бібліографічних ресурсів: проблеми та перспективи : матеріали п’ятих бібліогр. студій, [м. Харків], 25 квіт. 2012 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. — Х., 2012. – С. 4—12.
О. Л. Промська, Л. В. Глазунова
Метабібліографічні ресурси України: сучасний стан та напрями

вдосконалення в електронному середовищі
Серед багатьох видів бібліографії метабібліографія (інші назви: бібліографія бібліографії, бібліографія другого ступеня) посідає особливе місце. До об’єктів її обліку належать бібліографічні посібники (БП) всіх видів та жанрів: окремо видані бібліографічні покажчики, ґрунтовні прикнижкові і пристатейні списки літератури, бібліографічні реєстри у часописах, огляди літератури тощо. Необхідною передумовою появи метабібліографії є певний рівень розвитку практичної бібліографічної діяльності, внаслідок чого нагромаджується достатня для реєстрації кількість бібліографічної продукції.

Характеристиці українських метабібліографічних посібників приділялася увага в багатьох рецензіях, статтях, навчальних посібниках. Однак сучасний стан розвитку галузі метабібліографії в Україні (90-і рр. ХХ ст. — поч. ХХІ ст.) не є достатньо вивченим. Окремі аспекти висвітлювалися в публікаціях Г. Швецової-Водки, В. Кононенко, О. Промської, О. Михайлової, В. Кисельової, Л. Трачук та ін. У статті, що пропонується, передбачається дати узагальнений огляд стану сучасної української метабібліографії та намітити шляхи її подальшого розвитку.

Перші спроби дати бібліографічну інформацію про українські БП мали місце ще в другій половині ХІХ ст. Провідні бібліографи України надавали великого значення метабібліографії і активно сприяли її розвитку. У ХХ ст. низка українських бібліографів, бібліотек та інформаційних установ працювали над підготовкою універсальних і галузевих, ретроспективних і поточних метабібліографічних покажчиків.

90-і рр. ХХ ст. ознаменували початок сучасного розвитку метабібліографії в Україні. Україна одержала незалежність, що змінило функціонування всіх галузей життєдіяльності. Припинили свою діяльність всесоюзні центри, в тому числі й в галузі метабібліографії. Українська метабібліографія почала розвиватися у власному напрямі.

Значні зрушення відбулися в універсальній ретроспективній метабібліографії. Над підготовкою універсальних ретроспективних покажчиків другого ступеня спільно та окремо працюють такі провідні бібліотеки України, як Національна парламентська бібліотека України (НПБУ) та Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ). У 90-х рр. ХХ ст. НБУВ у співробітництві з НПБУ та Археографічною комісією НАН України підготували 2 випуски «Джерел українознавства» — «Вітчизняні бібліографічні джерела» і «Бібліографія бібліографічних посібників українських періодичних видань» [5, 6]. Незважаючи на певні недоліки (пропуски, недосконала структура), ці метабібліографічні покажчики відіграли важливу роль у розвитку української метабібліографії. Вони облікували значний масив покажчиків неперіодичних (у першому випуску) та періодичних (у другому) видань, які виходили на території України.

На початку 90-х рр. ХХ ст. НПБУ облікувала науково-допоміжні БП за 1981—1990 рр. [11], а у 2011 р. видала метабібліографічний покажчик, в якому подано інформацію про БП, що вийшли друком в Україні впродовж 1991—2005 рр. та були підготовлені бібліотеками різних типів і форм власності, науковими та іншими установами, окремими громадянами [10]. У 2000-х рр. бібліотека вперше видала оригінальні покажчики змісту відомого поточного рекомендаційного БП — «Календаря знаменних і пам’ятних дат» (К., 2008, 2009). Упродовж 1998—2007 рр. на сторінках фахових часописів «Бібліотечна планета» і «Вісник Книжкової палати» спеціалістами НПБУ публікувалися метабібліографічні огляди, присвячені бібліографічній діяльності як окремих обласних універсальних наукових бібліотек (ОУНБ), так і загалом публічних бібліотек окремих областей.

У 90-х — 2000-х рр. в Україні видавалися зведені каталоги бібліографічних списків та покажчиків літератури, підготовлених бібліотеками однієї системи або одного міста. З’являються бібліографічні праці, у яких облікуються неопубліковані бібліографічні джерела та зарубіжні БП, що надійшли у фонди українських бібліотек.

Збільшується кількість ювілейних та «підсумкових» видань українських бібліотек, у яких, як правило, присутній розділ, присвячений їхнім БП (серед останніх таких видань — бібліографічний покажчик ХДНБ [15]).

Порівняно із 50—80-ми роками ХХ ст. останнім часом суттєво збільшився відсоток покажчиків бібліографічних посібників, які готуються ОУНБ. Серед них — метабібліографічні покажчики, які репрезентують бібліографічні напрацювання бібліотек за певний період (ретроспективні універсальні) або ті, які присвячені певній місцевості (покажчики краєзнавчих БП).

На початку 2012 р. друком вийшов перший в історії української бібліографії покажчик метабібліографічних посібників (покажчик третього ступеня) — «Українські метабібліографічні посібники (кінець ХІХ — початок ХХІ ст.)» [14]. У виданні описано метабібліографічні посібники, що виходили друком на історичній території України з кінця ХІХ ст. до 2010 р. (всього подано 506 позицій). Виокремлено 4 основні розділи: «Універсальні метабібліографічні посібники загальноукраїнського охоплення», «Покажчики бібліографічних видань бібліотек та інших установ», «Галузеві метабібліографічні посібники», «Краєзнавчі бібліографічні посібники». Переважну кількість джерел у покажчику проанотовано, подано рецензії на метабібліографічні посібники. Науково-допоміжний покажчик третього ступеня дає можливість виявити як досягнення української метабібліографії, так і наявні лакуни в метабібліографічному забезпеченні окремих галузей.

Корпус галузевих метабібліографічних видань за останнє двадцятиріччя збагатився покажчиками другого ступеня з сільськогосподарських, юридичних наук, художньої літератури і літературознавства, історії України. Українськими бібліотеками практикується підготовка науково-допоміжних БП з різних галузей, в т.ч. й персональних чи біобібліографічних, в яких виокремлено спеціальні розділи, де акумулюються відомості про бібліографічні публікації з теми покажчика. У порівнянні з 50—80-ми роками ХХ ст. ширше метабібліографічне забезпечення отримали юридичні та сільськогосподарські науки. Однак багато галузей, які були забезпечені раніше, на даний час не отримали оновлених метабібліографічних покажчиків. Серед них — природничі, технічні, педагогічні, медичні науки, математика, мовознавство, мистецтво тощо.

Інституціонально створення метабібліографічних посібників не обмежується на сучасному етапі виключно діяльністю бібліотек. Зокрема, у 2010 р. фахівці Інституту енциклопедичних досліджень НАН України видали покажчик «Науковці України ХІХ—ХХ ст.» [9], в якому обліковано персональні та біобібліографічні видання про понад 1000 осіб, які мають докторський ступінь. Як зауважують укладачі, видання не претендує на повноту відображення матеріалу і «це лише перший крок до створення метабібліографії науковців України» [9, с. 3]. Його основна мета — створення джерелознавчої бази для укладання «Енциклопедичного довідника “Науковці України ХХ — ХХІ століть”», розширення пристатейної бібліографії в «Енциклопедії Сучасної України», а також дослідження розвитку та оцінка сучасного стану української персональної біобібліографії, зокрема видань, присвячених ученим [9, с. 3].

Активну діяльність щодо розвитку історичної і краєзнавчої метабібліографії здійснює Національна історична бібліотека України (НІБУ). На сучасному етапі бібліотека видає п’ятирічні зведення відомостей про краєзнавчі БП, які готуються провідними бібліотеками України, ОУНБ, найбільшими центральними районними бібліотеками. З другої половини 90-х рр. ХХ ст. на основі зведень розпочато підготовку аналітичних оглядів краєзнавчої бібліографічної продукції бібліотек України. Однак бажанішим було б, щоб ці аналітичні огляди вміщувалися безпосередньо у покажчиках краєзнавчих БП. У 2011 р. НІБУ як всеукраїнський центр історичної бібліографії видала ґрунтовний метабібліографічний покажчик «Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники, 1991—2010» [3].

Окрім практичної діяльності з обліку краєзнавчих БП та їх відображення у ретроспективних метабібліографічних виданнях НІБУ зробила внесок у розгляд методичних проблем української метабібліографії. У 1993 р. були видані «Методичні рекомендації по складанню покажчиків краєзнавчих бібліографічних посібників». Поява рекомендацій активізувала діяльність українських публічних бібліотек з підготовки метабібліографічних покажчиків, присвячених тій чи іншій місцевості України. Враховуючи, скільки років минуло з часу видання рекомендацій та актуальність теми краєзнавства практично в усіх сферах, НІБУ варто запланувати перевидання суттєво доповнених методичних матеріалів, які б відповідали потребам сьогодення.

У 2000-х рр. кардинальні зміни відбулися у поточній метабібліографії України. З 2008 р. НПБУ припинила облік БП у поточному бібліографічному покажчику «Бібліотекознавство і бібліографія України» [4] та започаткувала випуск щорічника «Метабібліографія України» [8]. На сьогодні вийшло три випуски щорічника (перший облікував БП за два роки), які презентують українську бібліографічну продукцію 2007—2010 рр.

Помітно втратила свої позиції перспективна метабібліографія в Україні. За винятком поодиноких випадків, практично не практикується підготовка планів укладання бібліографічної продукції, зокрема координаційних для декількох бібліотек. Корисними у цьому напрямі могли б бути веб-сайти бібліотек та інших інформаційних установ, на яких можна оперативно поновлювати інформацію про БП, що готуються до друку [13, c. 10].

Активне впровадження новітніх інформаційних технологій у діяльність бібліотек змінило уявлення про бібліографію загалом і про метабібліографію зокрема. В останні роки, у зв’язку із значним зростанням кількості користувачів Інтернету, поширення набуває позитивний досвід опублікування метабібліографічної інформації на сайтах бібліотек різних систем і відомств, інших інформаційних установ. Віддалених користувачів інформують про бібліотечні каталоги, бібліографічні картотеки, друковані та неопубліковані БП, власні електронні БД, електронні бібліографічні ресурси інших виробників [12].

Українські бібліотеки працюють над створенням БД, які обліковують друковані БП та бібліографічні БД, видають друковані покажчики БД. Однак поки що такий досвід не набув плановості і системності. На даний час найбільш нагальним видається створення універсальної метабібліографічної БД та представлення її в мережі Інтернет.

Поява першого покажчика БД в Україні пов’язана з діяльністю УкрІНТЕІ у 90-х рр. ХХ ст. У 1995 р. УкрІНТЕІ видав каталог «Базы данных НТИ Украины» [2]. До каталогу ввійшло 109 описів баз і банків даних. Про кожну БД подавалися такі відомості: назва, виробник, адреса виробника, спосіб доступу до БД (online/offline), розповсюджувач, адреса розповсюджувача, тип БД, зміст, предметна область, дескриптори, обсяг БД, ретроспектива БД, актуалізація, географічні межі, мова, джерело, відповідальний. У 1998 р. вийшов доповнений каталог — «Бази даних НТЕІ України». На жаль, зміст каталогу був обмежений відомчими кордонами. До нього не увійшли описи ресурсів бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв, Національної академії наук України тощо.

Відомості про бібліографічні БД можна знайти також у виданнях інших бібліотек (наприклад, анотований каталог НБУВ «Бази даних служби довідково-бібліографічного обслуговування» [1], анотований покажчик «Каталоги, картотеки та бази даних Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка» [7]), але такі покажчики є нечисленними.

У 1997 р., використовуючи СУБД MS АССЕSS, спеціалісти УкрІНТЕІ створили також першу в Україні БД для обліку БД — «Метабазу БД НТЕІ України». Слід зазначити, що цією назвою був визначений новий тип БД, що створюється для обліку інших БД. Про кожну БД подавалися такі відомості: назва, виробник, тип БД, зміст, ретроспектива БД, актуалізація, географічні розповсюдження тощо. До метабази, серед іншого, ввійшли відомості про бібліографічні БД («Каталог НТБ», Український РЖ «Джерело», реферативні видання ВІНІТІ, реферативні видання БД «Current Contents» Інституту наукової інформації (ISI) США), довідково-бібліографічні БД (Інформаційно-довідкова БД нормативно-технічних документів) тощо. Було передбачено щорічну актуалізацію «Метабази БД НТЕІ України» шляхом анкетування власників БД, однак роботу було припинено у зв’язку з відсутністю фінансування.

Галузева метабібліографічна БД на базі програмного забезпеченні ІРБІС «Краєзнавчі ресурси бібліотек України» створена НІБУ та вільно доступна на сайті бібліотеки (http://www.dibu.kiev.ua). Станом на червень 2012 р. БД вміщує бібліографічні описи українських краєзнавчих БП 2001—2010 рр. та дозволяє здійснити пошук за автором, назвою БП, ключовими словами, роком видання. Згаданий вище покажчик НІБУ «Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники, 1991—2010» також існує й у вигляді метабібліографічної БД, але, на жаль, БД не представлена на сайті бібліотеки, хоча покажчик у вордівському вигляді є на сайті НІБУ.

На сучасному етапі у ХДНБ імені В. Г. Короленка обговорюється проект «Метабібліографія Харківщини», який визначає типологічні, змістові, організаційні та технологічні аспекти створення вказаного метабібліографічного посібника.

За формою і місцем створення пропонується обліковувати: електронні та нонелектронні (традиційні) бібліографічні ресурси, що генеруються бібліотеками Харкова та області, які доступні у локальному та віддаленому режимі. Особливе значення надається перспективній інформації, яка дозволить уникнути дублювання та паралелізму в роботі установ.

За змістовими і типологічними ознаками передбачається генерування універсальних та краєзнавчих метабібліографічних БД, об’єктами відображення в яких мають бути:


 1. всі БП, створювані бібліотечно-інформаційними установами Харківщини;

 2. БП, що відображають документи про Харківщину;

 3. БД, що генеруються бібліотеками області;

 4. БД про Харківщину;

 5. електронні бібліографічні ресурси мережі Інтернет, присвячені регіону та ін.

Організаційно цю роботу можна скоординувати шляхом розподілу повноважень між провідними методичними центрами Харківщини: ХДНБ імені В. Г. Короленка (координатор та відповідальний за проект), Харківською ОУНБ (координатор бібліотек Харківської області) та Центральною науковою бібліотекою Харківського національного університету імені В. Г. Каразіна.

Технологічний аспект передбачає створення метабібліографічних БД на базі програмного забезпечення ІРБІС за принципами корпоративної каталогізації із можливістю генерації різноманітних друкованих та електронних жанрів: списків, покажчиків, путівників та ін. Відповідна інформація також має бути представлена на сайті бібліотеки-координатора проекту.

Варто зауважити, що подібні ініціативи регіональних бібліографічних осередків дозволять якнайповніше акумулювати краєзнавчу метабібліографічну інформацію із подальшою інтеграцією її до всеукраїнського метабібліографічного ресурсу.

Загалом, аналізуючи сучасний стан української метабібліографії, необхідно констатувати, що ця галузь в Україні має як значні досягнення, так й низку проблем. Як вже неодноразово зазначалося, першочергово це пов’язано із відсутністю координаційного центру метабібліографії в Україні. Однак поява нових ґрунтовних універсальних і галузевих метабібліографічних видань, активне створення продуктів електронної метабібліографії, планування нових проектів, пов’язаних із метабібліографією, свідчить про актуальність та необхідність розвитку української метабібліографії.


Список використаних джерел

 1. Бази даних служби довідково-бібліографічного обслуговування : анот. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд. Т. В. Добко]. — К., 1996. — 20 с.

 2. Базы данных НТИ Украины : кат. / Укр. ин-т науч.-техн. и экон. инф. ; отв. сост.: В. И. Воронков, Е. П. Лотыш. — К., 1995. — Вып. 1. — 76 с.

 3. Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники, 1991—2010 : наук.-допом. бібліогр. покажч. / ДЗ «Нац. іст. б-ка України» ; уклад.: О. А. Політова, В. П. Кисельова. — К. : Вид. дім «Вініченко», 2011. — 104 с.

 4. Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. за … півріччя … року / Нац. парлам. б-ка України. — К., 1971— .

 5. Джерела українознавства. Вип. 1. Вітчизняні бібліографічні джерела / Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського АН УРСР, Держ. республік. б-ка УРСР ім. КПРС, Археогр. комісія АН УРСР ; упоряд.: Б. В. Грановський, Н. М. Погребецька, С. О. Рильков, В. І. Костира. — К., 1990. — 240 с.

 6. Джерела українознавства. Вип. 2. Бібліографія бібліографічних посібників українських періодичних видань / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Н. М. Погребецька, Л. М. Ковінченко. — К., 1998. — 131 с.

 7. Каталоги, картотеки та бази даних Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. : Г. П. Головіна [та ін.]. — Х., 1999. — 56 с.

 8. Метабібліографія України … : бібліогр. покажч. : [щорічник] / Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України» ; упоряд. І. А. Ігнатецька ; наук. ред. В. О. Кононеко. — К., 2010— .

… 2007—2008. — 2010. — 264 с.

… 2009. — 2010. — 248 с.… (2010). — 2011. — 279 с.

 1. Науковці України ХХ—ХХІ століть : метабібліографія / Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич. — К., 2010. — 478 с.

 2. Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991—2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. : [в 2 ч.] / Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України» ; уклад.: Т. М. Заморіна, Н. І. Тертичка ; наук. ред. В. О. Кононенко. — К., 2011. — Ч. 1—2.

 3. Посібники наукової бібліографії, підготовлені бібліотеками України в 1981—1990 рр. : ретросп. бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України ; склад. В. О. Зелінська ; відп. ред. Т. М. Заморіна. — К., 1993. — 122 с.

 4. Промська О. Л. Метабібліографія і віртуальне середовище / О. Л. Промська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. — К., 2010. — Вип. 27. — С. 191—199.

 5. Промська О. Л. Розвиток метабібліографії в Україні (кінець ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / О. Л. Промська ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2011. — 18 с.

 6. Українські метабібліографічні посібники (кінець ХІХ — початок ХХІ ст.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. третього ступ. / Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України» ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; авт.-уклад. О. Л. Промська ; наук. ред. В. О. Кононенко ; наук. консультант Г. М. Швецова-Водка. — К., 2012. — 120 с.

 7. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка : (1886—2011) : кат. вид. Б-ки та публ. про її діяльність : до 125-річчя Харк. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» : уклад.: О. П. Куніч, Н. І. Полянська, Т. О. Сосновська [та ін.]. — Х., 2011. — 456 с.

Відомості про авторів

Промська Олександра Леонідівна — заступник директора з наукової роботи та автоматизації Рівненської державної обласної бібліотеки, кандидат історичних наук

Глазунова Людмила Володимирівна — заступник директора з наукової роботи Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка
Каталог: data -> files -> ndr
files -> Звіт Проект Вишгородської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Київській області про виконання плану роботи на 2013 рік Вступ
files -> Методичні рекомендації діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи на допомогу заступникам директорів шкіл
files -> Семінар «Інформаційна підтримка школи», м. Рівне, 19 березня 2013 р
files -> Вербець Марія Тарасівна, директор Комунального закладу «Рівненська обласна бібліотека для молоді»
files -> У вихованні немає головного і другорядного, як немає головної
files -> Виконання Плану роботи дпі у м. Червонограді гу міндоходів у Львівській області
files -> Державна фіскальна служба україни лист 20. 01. 2015 №1519/7/99-99-19-03-03-17
files -> С. В. Осауленко „ " грудня 2013 року затверджую начальник гу міндоходів в Одеській області О. В. Чернобай „ " грудня 2013 року План роботи
ndr -> Методичні рекомендації на допомогу організації та проведенню заходів з популяризації творчості американського письменника Марка Твена та його книги «Пригоди Тома Сойєра»
ndr -> Популяризація творчості тараса шевченка в рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці: сучасний аспект

Скачати 123.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка