Мета тренінгу: ознайомити учнів з основами сімейного права України; пояснювати, що таке «сім'я», «шлюб»; заповнювати бланк заяви про реєстрацію шлюбу і складати зразок шлюбного контрактуСкачати 80.21 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір80.21 Kb.


Мета тренінгу:

ознайомити учнів з основами сімейного права України; пояснювати, що таке «сім'я»,


«шлюб»; заповнювати бланк заяви про реєстрацію шлюбу і складати зразок шлюбного контракту; розвивати вміння працювати в групах, брати участь у дискусіях, відстоювати власну думку; підвищити рівень своєї обі­знаності стосовно укладання шлюбу.

Обладнання: папір, маркери, бланк заяви про одруження, зразок шлюб­ного контракту.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент

У ч и т е л ь. А.С. Макаренко писав: «Сім'я дає повноту життя, сім'я приносить щастя, але кожна сім'я... є насамперед великою справою, що має державне значення».

Сім'я— це творення цивілізації, важливе джерело соціального та економічного розвитку суспільства, а також індивідуального розвитку особистості. Руйнування інституту сім'ї веде до ряду негативних на­слідків: самотності, зниження рівня народжуваності, зростання кіль­кості абортів, поширення негатив­них явищ у соціумі (наркоманії, проституції, алкоголізму). Таке ста­новище є наслідком недостатньої

уваги", що приділяється сім'ї. За цією загальною причиною криється чи­мало конкретних. Одна з них — не­підготовленість сучасної молоді до вступу в шлюб та створення власної сім'ї.

Ось ще вислів А. С. Макаренка: «Виховує все: люди, речі, явища, але насамперед й довше за все люди. З них на першому місці батьки й пе­дагоги».

В Концепції безперервної системи національного виховання наголо­шується,, що одним із основних за­вдань навчального закладу є «сексу­альне виховання юнаків і дівчат, підготовка їх до сімейного життя, формування культури сімейних від­носин».

Так, учні, які вже досягли 14 років, за новим Сімейним кодексом Ук­раїни мають право вступати до шлюбу, але з вагомих на те причин. Але наша молодь не завжди розуміє важливість та відповідальність ство­рення сім'ї;

Актуальність даного питання і зу­мовила проведення в 11 класі уроку-тренінгу на тему «Сім'я та її роль в житті кожної людини».Тренінг

1. Гра «Знайомство»

Знайомство всіх учасників тренінгу між собою та тренером (вчителем) та з'ясування думки про те, що таке «сім'я» і «шлюб» за допомогою м'яча. Кожен з учасників гри має сказати під час передачі м'яча: «Ме­не звати...» і «Я вважаю, що сім'я — це..., шлюб — це...».(М'яч пере­дається по колу, і кожен має висло­вити свою думку.)
2. Вправа «Правила роботи групи»

Учні усно пропонують правила ро­боти, а тренер записує їх на дошці.

Правила:

- активність кожного учасника;

- постійність роботи;

- закритість групи, відвертість, щирість;

- «правило піднятої руки»;

- добровільне висловлення власної думки;

- почуття поваги до думки кожно­го учасника;

- почуття «тендерної чуйності»;

висловлення лише від власного імені.3. Вправа «Мої очікування»

Учні діляться на дві групи і з'ясовують, що вони очікують від тренінгу, а потім роб­лять записи на дошці так, щоб їх не було видно. В кінці тренінгу тренер визначає з учнями, що було досяг­нуто, а що ні, і робить висновки.4. Гра «Асоціації»

Кожен учасник висловлює свою думку про те, з чим у нього асоціюється поняття «сім'я».(Учитель записує на дошці ці асоціації)

II. Надання необхідної інформації
Учитель. Сім'я відіграє важливу роль у житті кожної людини, оскіль­ки саме в ній народжується і вихо­вується більшість дітей, які, зроста­ючи, теж утворюють власні сім'ї. Стати членом сім'ї можна внаслідок народження, шлюбу, усиновлення, виховання. В юридичній науці сім'єю називають спільноту людей, які пов'язані між собою кровними, родинними або шлюбними зв'яз­ками, взаємною моральною і ма­теріальною підтримкою і відпові­дальністю, спільним проживанням і веденням господарства.

Функції сім'ї: відтворення, наро­дження, виховання.Запитання вчителя до учасників тренінгу: «Чи готові ви до вступу в шлюб?»

(Учні добровільно висловлюють власну думку та обґрунтовують її.)Робота в групі

Учні діляться на дві групи і визна­чають якості людини, які їй необ­хідні для створення сім'ї. Потім від групи з переліком якостей людини виступає спікер. Аркуш паперу при­кріплюється до дошки. Проводить­ся зіставлення думок членів груп.

Учитель. Шлюб у перекладі зі старослов'янської мови означає «обіцянка». Основою створення сім'ї є шлюб.

Шлюб — сімейний, рівноправний союз чоловіка та жінки, що реє­струється у порядку, визначеному законом, та охороняється держа­вою. В Україні визнається лише шлюб, укладений в органах РАЦСу.

Умови укладення шлюбу: • необхідна взаємна згода осіб і до­сягнення шлюбного віку (18 років — для чоловік, 17 років — для жінок). У певних випадках шлюб­ний вік знижується;

 • подання заяви до органів РАЦСу з метою укладення шлюбу.

Неможна укладати шлюб, якщо: • є інший зареєстрований шлюб одного із членів майбутнього подружжя;

 • дані особи — кровноспоріднені, усиновителі та усиновлені;

 • бажаючі укласти шлюб — психічно хворі. .

Між особами можливе підписання шлюбного контракту.

Учитель. Розповідь про права та обов'язки батьків, права та обо­в'язки подружжя,

Права батьків:

 • на виховання дитини;

 • на визначення місця прожи­вання;

 • на відібрання дитини в особи: яка утримує її незаконно.

Обов'язки батьків:

 • виховання дитини;

 • піклування про" здоров'я ди­тини;

 • забезпечення здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

 • повага до дитини.

Права подружжя:

 • право на материнство і на бать­ківство;

 • на повагу до своєї індивідуаль­ності;

• на фізичний і духовний розвиток;

• на зміну прізвища після одру­ження;

• на спільне вирішення питань життя сім'ї;


 • на вибір місця проживання;

 • на припинення шлюбних відно­син.

Обов'язки подружжя:

 • взаємна повага, дружба, взаємо­допомога;

 • матеріальне забезпечення сім'ї;

 • обов'язок створити вагітній жін­ці умови для народження та ви­ховання дитини;

 • взаємне утримання.

Роздача учасникам тренінгу бланків заяви про одруження.

IІІ. Закріплення знань та вмінь учнів

Складання - шлюбного контракту в групах за отриманим зразком і за­слуховування його всіма учасника­ми тренінгу.Гра-розминка «33»

Учасники гри шикуються у шеренгу, і перший учень починає рахунок.

Учасники мають порахувати від 1 до 33, називаючи по-одному числу. Ті, кому дістаються числа, які мають «З» або діляться на «З», їх не назива­ють, а замінюють оплесками. Якщо хтось помиляється, то він вибуває з гри. Рахунок починається з по­чатку.

Вправа «Поміркуймо»

Тренер пропонує учасникам вправи положення, з яких потрібно виділити ті, які є моральними, ті, які є пра­вовими нормами, та обґрунтувати свою думку.

Положення:


 • людина може створити власну сім'ю тоді, коли вона спромож­на забезпечити її матеріально;

 • шлюбний вік для чоловіків — 18 років, для жінок — 17 років;

 • якщо чоловік старший за жінку, то це сприяє створенню міцної сім'ї;

 • перед реєстрацією шлюбу май­бутнє подружжя може укласти шлюбний контракт;

 • сукня нареченої має бути білого кольору.

Вправа « Ти неправильно кажеш»

Учні розташовуються по колу, сидя­чи на своїх стільцях. Один із учнів стає всередині кола і висловлює якусь думку. Якщо учасники пого­джуються з нею, то вони обміню­ються з такими ж учнями місцями, і той, що висловлював свою думку, також має зайняти місце. Учасник, який залишився без місця, стає в коло і висловлює свою думку. Якщо учні не погоджуються з йога думкою, вони продовжують сидіти на своїх місцях, не обмінюючись ними.Зіставлення очікувань учасників тренінгу на початку і в кінці тренінгу.

Обговорення результатів тренінгу.
V. Підбиття підсумків

Учитель. Отже, сім'я — це не ли­ше кохання, а ще й почуття відпові­дальності засвої дії перед іншими членами сім'ї. А підготовка молоді до сімейного життя є не тільки не­обхідною складовою виховання гар­ної людини, а й законослухняного громадянина.

Карл Маркс висловлювався так: «Нікого не примушують до укладання шлюбу, але кожний, хто взяв шлюб, має підкорятися його законам»
Додаток


м. Херсон


Зразок шлюбного контракту

ШЛЮБНИЙ КОНТРАКТ

П’ятого січня

дві тисячі дев’того року

Ми, Троцький Ігор Миколайович, що мешкає ум: Херсоні, по вул. Перекопській, 15, та Євтушенко Олена Миколаївна, що мешкає у м. Києві, по вул. Деміївській, 51

кв. 28, у При­сутності свідків Полив'ян Тетяни Дмитрівни, що мешкає у м. Києві, по вул. Забайкальська, 18, та Струка Анатолія Григоровича, що мешкає у м. Києві, по вул. Столєтова, 127, маючи намір зареєструвати шлюб і врегулювати майнові права та обов'язки подружжя, уклали цей контракт про наступне:


 1. Із майна, яке буде нажите нами за час шлюбу, 2/3 (дві треті) його частки належатимуть мені, Єв­тушенко Олені Миколаївні, а 1/3 (одна третя) частини — мені, Троцькому Ігореві Мико­лайовичу.

 2. Належний мені, Євтушенко Ользі Миколаївні, на підставі технічного паспорта НУ № 961236, виданого МРЕВ ДАЇ м. Прилуки Чернігівської об­ласті 12.06.1992 р., автомобіль «Москвич-412», двигун № 653232, шасі № 841236, кузов № 121530, державний номерний знак А5713ЧН, зареєстрований в МРЕВ ДАЇ-м. Прилуки Чер­нігівської області 11.06.1992 р., після укладення шлюбу в орга­нах реєстрації актів громадян­ського етану переходить у нашу з чоловіком, Троцьким Ігорем Миколайовичем, спільну влас­ність, і підлягає перереєстрації на його ім'я.

 3. До нашого спільного майна буде належати і майно, отримане в дар кожним із нас у період перебування у зареєстрованому шлюбі, а також придбані нами за цей час коштовності та пред­мети розкоші.

4. Інше майно, яке належало кожному із нас до вступу в шлюб, а також одержане нами під час шлюбу .в порядку спадкування, є власністю кожного із нас.

 1. У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов'я­зується надавати йому мате­ріальну допомогу розміром не менше 10 мінімальних заробіт­них плат щомісячно.

 2. Обов'язковою умовою при ук­ладенні шлюбу є обрання прі­звища чоловіка як спільного прізвища подружжя.

7. Я, Троцький Ігор Миколайович, зобов'язуюсь забезпечити про­живання своєї сім'ї в окремій кімнаті, окремо від батьків дру­жини та моїх батьків протягом перших п'яти років подружньо­го життя.

 1. Невиконання нами хоча б однієї з викладених умов контракту чи прийнятих на себе зобов'язань може бути підставою для ро­зірвання шлюбу.

 2. Витрати щодо укладання цього контракту сторони несуть порівну.

 3. Цей шлюбний контракт складе­но у трьох примірниках, один з яких зберігається у справах... нотаріальної контори, а два інші

(видаються кожному із подружжя по одному.

Підписи:Свідки:

Посвідчення нотаріуса.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка