Мета та завдання навчальної дисципліниСкачати 348.89 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір348.89 Kb.
#123
ТипПрограма

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання курсу є вивчення особистості як соціокультурної форми буття, її історичних типів, структури, компонентів та основних функцій теорії особистості.

Завдання: 1. Озброїти студентів – майбутніх вчителів та психологів такими здобутками сучасної психологічної науки, які б сприяли їх професійному становленню, а також самоактуалізації та самореалізації майбутнього педагога, практичного психолога.

 2. На сучасному рівні ознайомити студентів з основними поняттями, категоріями, теоріями, концепціями психології особистості, дати їх в системній єдності, застосовуючи метод синтезу конструктивних ідей різних психологічних шкіл та напрямків.

 3. Сприяти розумінню теоретичних та емпіричних моделей особистості; показати можливості та перспективи їх застосування в практичній роботі психолога.

 4. Зорієнтувати студентів в актуальних проблемах фундаментальних теорій особистості, обґрунтувати вплив психології особистості на науку, культуру, мистецтво, духовно-практичне життя людей.

 5. Сприяти розвитку професійного мислення студентів на проблемно організованих семінарах курсу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: співвідношення понять “індивід”, “людина”, “особистість”, “індивідуальність”; теорій особистості: психодинамічної, аналітичної, індивідуальної, гуманістичної, соціокультурної, диспозиційної, соціально-когнітивної та інших.

вміти: аналізувати наукові підходи до вивчення особистості, особливості розвитку особистості, орієнтуватися в основних напрямках теорій особистості, користуватися науковою та методичною літературою із зазначеного курсу. 1. Програма навчальної дисципліниМОДУЛЬ І. Психологія особистості. Вступ до дисципліни. Психодинамічний напрямок в теорії особистості

Тема 1. Теорії особистості. Компоненти та структура особистості. Критерії оцінки теорії особистості

Людина, індивід, особистість, індивідуальність. Особистість як соціокультурна форма індивідуального буття. Історичні типи особистості. Поняття про особистість.

Теорії особистості. Компоненти теорії особистості: структура особистості, мотивація, розвиток особистості, психопатологія, психічне здоров’я, зміна особистості за допомогою терапевтичного впливу. Основні функції теорії особистості.

Активність особистості. Проблема людської „самотності”, „я” та „інші”. Самосвідомість особистості: образ „я”; самооцінка, локус-контроль (екстернальний та інтернальний). Індивідуально-особистісне; соціально-спільнотнісне.

Критерії оцінки особистості: верифіцируємість, евристична цінність, внутрішня узгодженість, ощадливість, широта обсягу, функціональна значущість.

Основні положення відносно природи людини: свобода-детермінізм, раціональність-ірраціональність, холізм-елементалізм, конституціоналізм- інвайронменталізм, змінність-незмінність, субєктивність-обєктивність, проактивність-реактивність, гомеостаз-гетеростаз, пізнанність-непізнанність.Основні поняття: Людина, індивід, особистість, індивідуальність, потреби, інтереси, мотиви, цінності, соціальні норми, життєва позиція, діяльність, теорії особистості, верифікація, евристична цінність, економність, функціональна значущість.

Тема 2. Психодинамічний напрямок в теорії особистості: Зігмунд Фрейд

Психоаналіз: основні концепції та принципи. Рівні свідомості: топографічна модель. Структурна концепція психіки З.Фрейда: Ід, Его та Супер-его. Взаємозв’язок структурної моделі з рівнями свідомості.

Розвиток особистості: психосексуальні стадії - оральна, анальна, фалічна, латентний період та генітальна стадія. Лібідо. Комплекс Едіпа.

Типи тривоги: реалістична, невротична, моральна. Захисні механізми Его: витіснення, проекція, заміщення, раціоналізація, реактивність, регресія, сублімація, заперечення.

Основні положення Зігмунда Фрейда відносно природи людини. Емпірична валідизація психодинамічних концепцій. Експериментальне вивчення витіснення. Неусвідомлюваний конфлікт: метод підпорогової психодинамічної активації.

Психоаналітична терапія – дослідження безсвідомого. Методи оцінки: вільні асоціації, інтерпретація опору, аналіз сновидінь, аналіз трансфера, емоційне переучування.

Останні досягнення психоаналітичної теорії.

Основні поняття: психоаналіз, психодинамічна теорія, несвідоме, підсвідоме, свідомість, цензура, лібідо, сублімація, воно (Id, Ig), Я (ego, ero), Над-я(super-ego, super-ero), комплекс Едіта, комплекс Електри.

Тема 3. Аналітична психологія Карла Юнга

Карл Густав Юнг: аналітична психологія особистості. Аналітична психологія: основні концепції та принципи. Структура особистості: его, особистісно-несвідоме, колективно-несвідоме. Концепція архетипів. Найбільш важливі архетипи: персона, тінь, анімус, аніма, самість.

Поняття двох типів особистісної орієнтації: екстраверсія та інтроверсія. Основні психологічні функції: мислення, відчуття, почуття та інтуіція. Розвиток особистості.

Основні поняття: аналітична психологія, аніма, анімус, архетип, особисте та колективне несвідоме, мандала, персона, психологічні функції, самість, інтроверсія і екстраверсія.

Тема 4. Его-психологія: результат розвитку психоаналізу

Его-теорія особистості Еріка Еріксона. Его-психологія: результат розвитку психоаналізу. Епігенетичний принцип.

Основні стадії психосоціального розвитку. Вік немовляти: базальна довіра – базальна недовіра. Раннє дитинство: автономія – сором та сумнів. Вік гри: ініціатива – вина. Шкільний вік: працелюбність – неповноцінність. Юність: его – ідентичність – рольове змішування. Рання зрілість: інтимність – ізоляція. Середня зрілість: продуктивність – інертність. Пізня зрілість: его – інтеграція – відчай.

Основні положення Еріксона відносно природи людини.

Емпірична валідизація концепцій психосоціальної теорії. Дослідження его-ідентичності. Статус его – ідентичності. Перегляд психоаналітичної теорії: акцент на культурних та міжособистісних факторах.

Основні поняття: его-психологія, епігенетичний принцип, его-ідентичність, его-інтеграція.

Модуль ІІ. Гуманістичний напрямок в теорії особистості

Тема 5. Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу

Основні принципи гуманістичної психології А. Маслоу. Індивід як єдине ціле. Недоречність експериментів на тваринах. Внутрішня природа людства. Творчий потенціал людини. Акцент на психічному здоров’ї.

Мотивація: ієрархія потреб. Фізіологічні потреби. Потреби у безпеці та захисті. Потреби приналежності та любові. Потреиа у самоповазі. Потреби у самоактуалізації. Перешкоди на шляху до самоактуалізації.

Дефіцитарна мотивація та мотивація зростання. Метапатології. Дефіцитарний образ і метаобраз життя: шлях до удосконалення.

Основні положення А. Маслоу відносно природи людини.

Емпірична валідизація концепцій гуманістичної теорії. Самоактуалізація: неформальне дослідження здорових людей. Оцінка самоактуалізації. Коротка форма „опитувальника особистісної орієнтації”. Дослідження вершинних переживань.

Характеристики самоактуалізованих людей. Самоактуалізовані люди – не вершина досконалості. Психологічна утопія: Еупсихея.

Основні поняття: гуманістична психологія, ієрархія потреб, основна потреба, самоактуалізація, Б-любов, Д-любов, Д-мотиви (дефіцитарні мотиви), Б-мотиви (буттєві мотиви), еупсихея.
Тема 6. Еріх Фромм: гуманістична теорія особистості

Основні концепції та принципи гуманістичної теорії особистості Еріха Фромма. Механізми втечі. Позитивна свобода. Екзистенціальні потреби людини. Концепція соціального характеру. Соціальні типи характеру: рецептивний, експлуататорський, накопичувальний, ринковий. Продуктивна орієнтація в гуманістичній теорії Е.Фромма.Основні поняття: рецептивний тип характеру, експлуататорський тип характеру, накопичувальний тип характеру, ринковий тип характеру, потреба в ідентичності, продуктивний тип характеру.

Тема 7. Тенденція актуалізації Карла Роджерса

Керуючий мотив у житті: тенденція актуалізації Карла Роджерса. Теорія центрована на людину. Феноменологічна позиція Роджерса. Панування субєктивного досвіду. Я-концепція та її розвиток. Потреба в позитивній увазі. Умови цінності. Безумовна позитивна увага. Переживання загрози та процес захисту. Механізми захисту. Психічні розлади та психопатологія.

Повноцінно функціонуюча людина.

Основні положення К. Роджерса відносно природи людини. Гуманістична просвіта.

Емпірична валідизація концепцій феноменологічної теорії. Точка зору К.Роджерса на наукові дослідження. Вимірювання Я-концепції. Самосприймання та психологічна адаптація. Самоприйняття та прийняття інших.

Терапія центрована на людину. Еволюція роджерівської терапії: від техніки до взаємовідносин. Терапевтичні умови для зміни особистості.Основні поняття: ідеальне “я”, тенденція актуалізації, терапія центрована на клієнта, емпатичне розуміння.

Тема 8. Гештальт-терапія Фріца Перлза

Витоки гештальт-терапії. Феномен цілісності. Внутрішній конфлікт. Організм єдине ціле. Акцент на «тут і тепер». Значущість переваги «як» над «чому». Головна роль усвідомлення.

Невроз і здоров'я. Шари неврозу. Невротичні механізми. Здоров'я.

Психотерапія та робота зі снами. За рамками психоаналізу З. Фрейда. Роль психотерапевта. Робота зі снами у гештальті.Основні поняття: ідеальне «я», тенденція актуалізації, терапія центрована на клієнта, емпатичне розуміння.

Модуль ІІІ. Диспозиційний та біхевіористичний напрямок

в теорії особистості

Тема 9. Диспозиціональна теорія особистості Гордона Оллпорта.

Диспозиційна теорія особистості Г. Оллпорта. Визначення поняття особистості. Концепція рис особистості. Порівняння загальних рис з індивідуальними. Типи індивідуальних диспозицій: кардинальні, центральні та вториння.

Пропріум: розвиток самості. Стадії розвитку пропріуму за Оллпортом.

Функціональна автономія та її види. Зріла особистість.

Основні положення Оллпорта відносно природи людини. Емпірична валідизація концепції теорії рис особистості.

Основні поняття: диспозиційний напрямок, індивідуальні риси, конституційна риса, пропріум, функціональна автономія, характер (за Оллпортом).

Тема 10. Структурна теорія рис особистості Раймонда Кеттела

Структурні принципи: категорія рис особистості Р. Кеттела. Факторний аналіз. Джерела даних для факорного аналізу. Роль спадковості та оточуючого середовища. Сутність статистичної процедури. Сентальність.Основні поняття: аналіз факторів другого порядку, „велика п’ятірка”, динамічна сітка, вихідні риси, конституціональна риса, кореляційна матриця, факторний аналіз.

Тема 11. Теорія типів особистості: Ганс Айзенк

Теорія типів особистості: основні концепції та принципи. Ієрархічна модель структури особистості. Основні типи особистості. Інтроверсія – екстраверсія. Нейротизм – стабільність.Основні поняття: екстраверсія, інтроверсія, стабільність, нестабільність.

Тема 12. Біхевіористичний напрямок: теорія оперантного

научіння Берреса Скіннера

Теорія оперантного научіння. Підхід Скіннера до психології за мпежами автономної людини. Заперечення фізіолого-генетичних тлумачень. Особистість з точки зору біхевіористичного напрямку.

Респондентна та оперантна поведінка. Концепція підкріплення в теорії Б. Скіннера. Умовне підкріплення. Контроль поведінки аверсивними стимулами. Генералізація та диференціація стимулів. Метод успішного наближення (формування поведінки).

Основні положення Скіннера відносно природи людини.

Емпірична валідизація концепцій оперантного научіння. Основні принципи оперантного научіння. “Ящик Скіннера”.

Лікування засноване на оперантному научінні. Научіння навикам спілкування. Біологічно зворотній зв’язок.Основні поняття: біологічно зворотний зв’язок, біхевіоральна терапія, оперантне научіння, оперантна поведінка, самоконтроль, тренування впевненості в собі, функціональний аналіз.

Модуль IV. Соціально-когнітивний напрямок та системно-діяльнісний напрямок в теорії особистості

Тема 13. Соціально-когнітивна теорія особистості Альберта Бандури. Теорія соціального научіння Джуліана Роттера

Основні принципи соціально-когнітивної теорії А. Бандури. За межами внутрішніх сил. Внутрішній біхевіоризм. Поза підкріпленням. Саморегуляція та пізнання в поведінці.

Модель взаємного детермінізму. Основні процеси навчання через спостереження. Опосередковане підкріплення. Самопідкріплення. Саморегуляція. Самоефективність.

Основні положення А. Бандури відносно природи людини. Емпірична валідизація соціально-когнітивної теорії. Моделі агресії. Саморегулятивна зміна. Самоконтроль поведінки.

Д. Роттер: теорія соціального научіння. Основні концепції та принципи теорії соціального научіння. Потенціал поведінки. Очікування. Цінність підкріплення. Психологічна ситуація. Головна формула прогнозу поведінки. Потреби. Компоненти потреб. Інтернальний та екстернальний локус контролю.

Основні поняття: теорія соціально-когнітивного научіння, психологічна ситуація, самопідкріплення, потреба, процес уваги, навчання через спостереження, мотиваційні процеси, локус контролю, моделювання.

Тема 14. Когнітивна теорія особистості Джорджа Келлі.

Нові напрямки в теорії особистості

Когнітивний напрямок в теорії особистості: Дж. Келлі. Основи когнітивної теорії. Філософія конструктивного альтернативізму. Люди як дослідники.

Теорія особистісних конструктів. Моделі для дійсності. Формальні якості конструктів. Особистість – конструкт персонолога. Мотивація.

Основний постулат Келлі. Репертуарний тест рольового конструкта (Реп-тест).

Основні положення про природу людини у ретроспективі.

Оцінка теорій особистості. Розвиток персонології як наукової дисципліни ХХ століття. Цінність альтернативних напрямків. Нові перспективи у теоретичному та емпіричному дослідженні особистості.Основні поняття: когнітивна теорія, конструктивний альтернативізм, особистісний конструкт, основний постулат, репертуарний тест рольового конструкта, анамнестичне дослідження, еклектизм, когнітивний процес, інтеракційний підхід, соціоаналітична теорія, Я-схема.

Тема 15. Системно-діяльнісний та історико-еволюційний напрямок в теорії особистості

Соціальна ситуація розвитку в процесі становлення підростаючої особистості (Л. Виготський). Психологічна структура особистості та її становлення в процесі індивідуального розвитку людини (Л. Божович). Діяльність і особистість (О. Леонтьєв).

Поняття особистості в аспектах норми та патології (В. М'ясищев). Теоретичні питання проблеми розвитку та формування особистості (С. Рубінштейн). Особистість в процесі соціальної активності (К. Альбуханова-Славська). Рушійні сили та умови розвитку особистості (О. Асмолов, Г. Костюк).

Психологія морально-етичних законів розвитку особистості (Б. Братусь). Індивід та його потреба бути особистістю (А. Петровський). Особистість як реальність для інших (В. Слободчиков). Особистість та її зовнішня і внутрішня сутність. Динамічно-функціональна структура особистості (К. Платонов).Основні поняття: індивід, особа, особистість, структура особистості, спрямованість, рівень розвитку, динаміка нервово-психічної реактивності, структурна одиниця особистості, динамічно-функціональна структура, інтеріндивідуальна структура, потреби, інтереси, цінності, соціальні норми, життєва позиція, діяльність, теорії особистості.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Психологія особистості. Вступ до дисципліни. Психодинамічний напрямок в теорії особистості.

Тема 1.

Теорії особистості. Компоненти та структура особистості. Критерії оцінки теорії особистості5

1

-4

7

1

-6

Тема 2. Психодинамічний напрямок в теорії особистості: Зігмунд Фройд

7

2

23

8

2

-6

Тема 3.

Аналітична психологія Карла Юнга8

2

24

6

-

-6

Тема 4.

Его-психологія: результат розвитку психоаналізу7

2

23

8

-

26

Разом за змістовим модулем 1

27

7

614

29

3

224

Змістовий модуль 2. Гуманістичний напрямок в теорії особистості

Тема 1.

Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу7

2

23

8

-

-8

Тема 2.

Еріх Фромм: гуманістична теорія особистості8

2

24

8

-

26

Тема 3.

Тенденція актуалізації Карла Роджерса7

2

23

6

-

-6

Тема 4.

Гештальт-терапія Фріца Перлза7

1

24

6

-

-6

Разом за змістовим модулем 2

29

7

814

28

-

226

Змістовий модуль 3. Диспозиційний та біхевіористичний напрямок

в теорії особистостіТема 1. Диспозиціональна теорія особистості Гордона Оллпорта

7

2

23

6

-

-6

Тема 2.

Структурна теорія рис особистості Раймонда Кеттела8

2

24

8

2

-6

Тема 3.

Теорія типів особистості: Ганс Айзенк7

2

23

6

-

-6

Тема 4. Біхевіористичний напрямок: теорія оперантного научіння Берреса Скіннера

8

2

24

8

-

26

Разом за змістовим модулем 3

30

8

814

28

2

224

Змістовий модуль 4. Соціально-когнітивний напрямок та системно-діяльнісний напрямок в теорії особистості

Тема 1.

Соціально-когнітивна теорія особистості Альберта Бандури. Теорія соціального научіння Джуліана Роттера8

2

24

8

2

-6

Тема 2.

Когнітивна теорія особистості Джорджа Келлі.

Нові напрямки в теорії особистості


8

2

24

7

1

-6

Тема 3.

Системно-діяльнісний та історико-еволюційний напрямок в теорії особистості6

2

-4

8

-

26

Разом за змістовим модулем 4

22

6

412

23

3

218

Усього годин


108

28

2654

108

8

892

Модуль 2

ІНДЗ
-

-
--

-

-Усього годин
5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Психодинамічний напрямок в теорії особистості: Зігмунд Фройд

2

2

Аналітична психологія Карла Юнга

2

3

Его-психологія: результат розвитку психоаналізу

2

4

Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу

2

5

Еріх Фромм: гуманістична теорія особистості

2

6

Тенденція актуалізації Карла Роджерса

2

7

Гештальт-терапія Фріца Перлза

2

8

Диспозиціональна теорія особистості Гордона Оллпорта

2

9

Структурна теорія рис особистості Раймонда Кеттела

2

10

Теорія типів особистості: Ганс Айзенк

2

11

Біхевіористичний напрямок: теорія оперантного научіння Берреса Скіннера

2

12

Соціально-когнітивна теорія особистості Альберта Бандури. Теорія соціального научіння Джуліана Роттера

2

13

Когнітивна теорія особистості Джорджа Келлі.

Нові напрями в теорії особистості2


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Теорії особистості. Компоненти та структура особистості. Критерії оцінки теорії особистості

4

2

Психодинамічний напрямок в теорії особистості: Зігмунд Фройд

3

3

Аналітична психологія Карла Юнга

4

4

Его-психологія: результат розвитку психоаналізу

3

5

Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу

3

6

Еріх Фромм: гуманістична теорія особистості

4

7

Тенденція актуалізації Карла Роджерса

3

8

Гештальт-терапія Фріца Перлза

4

9

Диспозиціональна теорія особистості Гордона Оллпорта

3

10

Структурна теорія рис особистості Раймонда Кеттела

4

11

Теорія типів особистості: Ганс Айзенк

3

12

Біхевіористичний напрямок: теорія оперантного научіння Берреса Скіннера

4

13

Соціально-когнітивна теорія особистості Альберта Бандури. Теорія соціального научіння Джуліана Роттера

4

14

Когнітивна теорія особистості Джорджа Келлі.

Нові напрямки в теорії особистості4

15

Системно-діяльнісний та історико-еволюційний напрямок в теорії особистості

4
Разом

549. Індивідуальні завдання

Реферат


Теми рефератів

 1. Психоаналіз З.Фрейда.

 2. Структурна концепція З.Фрейда.

 3. Стадії психосексуального розвитку за Фрейдом.

 4. Колективне несвідоме в теорії К. Юнга.

 5. Поняття двох типів особистісної орієнтації: екстраверсія та інтроверсія.

 6. Психосоціальна теорія Е.Еріксона.

 7. Епігенетична концепція розвитку людини.

 8. Ієрархічна концепція мотивації А. Маслоу.

 9. Основні положення А. Маслоу відносно природи людини.

 10. Продуктивна орієнтація в гуманістичній теорії Е. Фромма.

11.Гуманістична теорія особистості Е. Фромма

12.Основні положення К. Роджерса відносно природи людини.

13.Основні принципи гештальт-терапії Ф. Перлза.

14.Основні принципи принципи гештальт-терапії Ф.Перлза.

15.Невротичні механізми за гештальтом.

16.Основні концепції та принципи теорії типів особистості.

17.Відмінності між інтровертами і екстравертами.

18.Стадії розвитку пропріуму за Оллпортом.

19.Типи індивідуальних диспозицій (за Оллпортом).

20.Структурні принципи і категорії рис особистості Р. Кеттела.

21.Основні принципи теорії оперантного научіння Б. Скіннера.


 1. Основні положення Б. Скіннера відносно природи людини.

 2. Основні принципи соціально-когнітивної теорії.

 3. Концепції теорії соціального научіння Дж. Роттера.

 4. Теорія особистісних конструктів: основні концепції та принципи.

 5. Оцінка теорій особистості.

 6. Основні функції теорій особистості.

 7. Основні критерії теорій особистості.

 8. Індивідуальна психологія: основні концепції та принципи.

 9. Індивід як єдине і самоузгоджуване ціле.


10. Методи навчання

Лекції із застосуванням прорізок; розв’язування задач або творчих завдань.11. Методи контролю

Поточне тестування; оцінка за навчальний проект; підсумковий тест.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Схема оцінювання з курсу «Психологія особистості» (інтеграція з курсом «Антропологія»)

для студентів спеціальності «Психологія»


Модуль І

(практичний)


Всього за модуль І

Модуль ІІ

(теоретичний)


Всього за модуль ІІ


Модуль ІІІ

(самостійна робота)

Всього за модуль ІІІ

Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Тестовий контроль

Робота з тестами

Виконання завдань

самостійної роботи

Наукова робота

Реферати


Рейтинг за

практичні заняття


Рейтинг за практичні заняття

Рейтинг за практичні заняття

Рейтинг за практичні заняття

15-16 тиждень І с


5,7

7,6

7,6

3,8

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11

Тема 12

Тема 13

Тема 14

1,9

1,9


1,91,9


1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9


251515


3


3


3

1

10

50

Ваговий коефіцієнт - 0,6; максимальна кількість балів за одне заняття - 3,2

60% занять - 7 практичних Шкала якості відповідей: 90-100% – (2,9-3,2 балів) – 5;

75-89% – (2,4-2,9 балів) – 4;

50-74% ­– ( 1,6-2,4 балів) – 3;

менше 50% – 1 (0 балів).

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Схема оцінювання з курсу «Психологія особистості» (інтеграція з курсом «Антропологія»)

для студентів спеціальності «Психологія» заочна форма навчання


Модуль І

(практичний)


Всього за модуль І

Модуль ІІ

(теоретичний)


Всього за модуль ІІ


Модуль ІІІ

(самостійна робота)

Всього за модуль ІІІ

Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Тестовий контроль

Робота з тестами

Виконання завдань

самостійної роботи

Наукова робота

Реферати


Рейтинг за

практичні заняття


Рейтинг за практичні заняття

Рейтинг за практичні заняття

Рейтинг за практичні заняття

15-16 тиждень І с


5

5

5

5


Тема 4

Тема 6


Тема 12

Тема 15

5

5

5

5202525


3


3


3


1

10

55

Ваговий коефіцієнт - 0,6;13. Методичне забезпечення

1. Опорні конспекти лекцій.2. Іінтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД).
14. Рекомендована література

Базова

 1. Альбуханова-Славская К.А. Стратегия жизни.–М.:Мысль, 1991. – 301c.

 2. Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 206с.

 3. Айзенк Г. Дж. Узнай свой собственный коэффициент интеллекта. – М.: АК, 1993. – 464с.

 4. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. – 338с.

 5. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977. – 380с.

 6. Андреєва Г. М. Соціальна психологія. – М., 1997. – 376с.

 7. Андреева Г.М. Психология социального познания человека. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1997. – 288с.

 8. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. – М.: Мысль, 1976. – 158с.

 9. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 104 с.

 10. Асмолов А.Г. Движущие силы и условия развития личности // Психология личности в трудах отечественных психологов: Хрестоматия. – СПб.: Питер, 2000. – 486с.

 11. Батенин С.С. Человек в его истории. – Л.: Наука, 1976. – 388с.

 12. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986. – 424с.

 13. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьб : Пер. с англ.. - М.: Прогресс, 1988. – 400 с.

 14. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М.: Изд-во МГУ, 1982. –272 с.

 15. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии/ Под ред. А.Р.Лурия, М.Г.Ярошевского. – М.: Педагогика, 1982. – 488с.

 16. Ильин Е.П. Мотивы человека: теория и методы изучения. – Киев, 1998. – 216с.

 17. Клонингер С. Теории личности: познание человека. – СПб.: Питер, 2003. – 720с.

 18. Ковалев А.Г. Психология личности. – М.: Просвещение, 1970. – 288с.

 19. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. – М.: Политиздат, 1984. – 335 с.

 20. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность – М.: Политиздат, 1977. – 304 с.

 21. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. – 2-е изд. – М.:Смысл, 1997.– 64 с.

 22. Марков Б.В. Философская антропология. – СПб.: Изд-во СпбГУ, 1997. – 240с.

 23. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психіки / Пер.с англ. – Спб.: Изд. гр. Евразия, 1997. – 430 с.

 24. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. – 426 с.

 25. Петровский А.В.О психологии личности. – М.: Знание, 1971. – 64 с.

 26. Петровский В.А. Личность в психологии: Парадигма субъектности. – Рост. н / Д.: Феникс, 1996. – 512 с.

 27. Реан А.А. Психология изучения личности. Учебное пособие. – СПб.: Из-во Михайлова В.А., 1999. – 288 с.

 28. Роменець В.А. Історія психології епохи просвітництва: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 568с.

 29. Роменець В.А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків. – К.: Вища школа, 1983. – 415с.

 30. Роменець В.А. Історія психології ХVІІ ст.: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1998. – 365с.

 31. Роменець В.А. Історія психології ХІХ – початку ХХ ст.: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1995. – 614с.

 32. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М.: Учпедгиз, 1946.

 33. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.

 34. Фромм Э. Душа человека: Пер. с англ. – М..: Республика, 1992. – 430 с.

 35. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М.: Республика, 1993. – 415 с.

 36. Фромм Э Анатомия человеческой деструктивности. – М.: Республика, 1994.- 447 с.

 37. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – Санкт-Петербург, 1997. – 607с.

 38. Хрестоматия по истории психологи (нач.10-х сер. 30-х гг. ХХ в.) / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 296с.

 39. Ярошевский М.Г. История психологии. – М.: Мысль, 1976. – 462с.


Допоміжна

 1. Додонов Б.И. О системе „личности” / Вопросы психологии. – 1985. - №5. – С.40.

 2. Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. – 2-е изд., доп. – К.: Политиздат Украины, 1989.

 3. Маслоу А. Психология бытия. – М.: Реал-бук, К.: Ваклер, 1997.

 4. Москаленко А.Т., Сержантов В.Ф. Смысл жизни и личность. – Новосибирск, 1989.

 5. Немов Р.С. Психология. – М.: Просвещение, 1990.

 6. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М.: Политиздат, 1982.

 7. Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М.: «Наука», 1986.

 8. Руткевич А.М. От Фрейда к Хайдеггеру. – М.: Изд-во полит. литературы, 1985.

 9. Семиченко В.А. Психологія особистості. - К.: 2001.

 10. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М.: Просвещение, 1991.

 11. Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды ранних лет.: Пер. с нем. Книга 1. - Тбилиси: Мерани, 1991.


15. Інформаційні ресурси

1. Адреси бібліотек.2. Джерела Інтернет.
Каталог: sites -> default -> files -> Programs
Programs -> Мета навчального курсу
Programs -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
Programs -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
Programs -> Пояснювальна записка у сучасних умовах реалізації положень Булонської конвенції, європейської глобалізації освітнього простору особливого значення набуває наука психолінгвістика
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Пояснювальна записка соціальна трансформація в суспільстві неминуче призводить до змін у ставленні до людей похилого віку. Змінюється зміст основних понять "старість" І "психічне здоров’я в пізньому віці"
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет вивчення

Скачати 348.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка