Мета та завдання навчальної дисципліниСкачати 246.37 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір246.37 Kb.
#3076
Мета та завдання навчальної дисципліни

Якість навчально-виховного процесу великою мірою визначається тим, наскільки враховуються і реалізуються потенційні можливості навчання та розвитку кожної дитини, її індивідуальні особливості. Через це вдосконалення системи освіти завжди пов’язане з пошуками способів індивідуалізувати і диференціювати навчання дітей у школі.

Зміни, які нині відбуваються у нашому суспільстві, виразно позначаються і на тенденціях розбудови освіти. Це виявляється в посиленні уваги до урізноманітнення системи навчання, його спеціалізації та інтенсифікації, що, зрозуміло, неможливо без диференціації учнів за їх психологічними особливостями, насамперед, за здібностями, загальними та спеціальними. За цих умов особливо загострюється питання навчання дітей, що мають низьку успішність.

Діти, що стійко не встигають у загальноосвітній школі, часто потрапляють до контингенту розумово відсталих дітей, але не є такими. Якщо їм своєчасно надати педагогічну допомогу, вони успішно розвиваються, їх навчання поліпшується. Виявлені дефектологами, вони стали називатися дітьми із затримкою психічного розвитку.

Все це спонукає до детального розгляду даного питання: узагальнення досвіду вивчення дітей із ЗПР як у педагогічному процесі, так і в умовах спеціального психологічного дослідження, висвітлення питання добору учнів у спеціальні класи, а також корекцію їх розвитку у процесі навчання й позакласної роботи під час вивчення навчальної дисципліни “Діагностика і корекція ЗПР”.

Завдання курсу “Діагностика і корекція ЗПР” полягає в тому, щоб озброїти майбутніх практичних психологів знаннями сучасних методів диференціальної діагностики та прийомів корекційної роботи з дітьми, що мають затримку психічного розвитку, навчити застосовувати ці знання на практиці.

Оскільки серйозною перешкодою до широкого впровадження спеціальних класів для дітей із ЗПР є недостатня обізнаність педагогів і батьків з цією проблемою, значне місце у підготовці студентів посідає ознайомлення їх з причинами виникнення, формами та проявами затримки психічного розвитку дітей у навчально-виховному процесі.

Дана дисципліна вивчається студентами, які навчаються за спеціальностями:


 • «Психологія» (Всього – 106 год., з них лекційних занять - 16 год., практично-семінарських занять – 18 год., на самостійну роботу студентів відводиться 72 год.);
 1. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. Поняття та види ЗПР

ТЕМА 1. Затримка психічного розвитку як психолого-педагогічна проблема.

Визначення затримки психічного розвитку. Поняття “мінімальна мозкова дизфункція”. Розрізнення вікової норми та затримки психічного розвитку при вступі дитини до школи. Норми розвитку основних психічних процесів та моторики 6-7 річних дітей. Основні питання клініки ЗПР. Клінічна класифікація ЗПР М.С.Певзнер та Т.А.Власової.

Біологічні та соціальні фактори, які спричиняють затримку психічного розвитку. Форми ЗПР: конституційно зумовлена, соматогенна, церебрально-органічна та психогенна ЗПР.

Взаємозв’язок педагогічної занедбаності та затримки психічного розвитку.

Патопсихологічна класифікація ЗПР, її особливості. Специфіка навчання дітей відповідно до типу затримки психічного розвитку.

ТЕМА 2. Історія навчання дітей із затримкою психічного розвитку.

Розмежування ЗПР та розумової відсталості. Негативні наслідки помилкового діагнозу розумової відсталості, поставленого дітям із затримкою психічного розвитку.

Недоліки у функціонуванні медико-педагогічних комісій. Пріоритет клінічного діагнозу над психолого-педагогічним.

Використання психометричного методу у західних країнах. Внесок педології у вивчення дітей, що відстають у психічному розвитку.ТЕМА 3. Спеціальне навчання дітей із затримкою психічного розвитку

Історична довідка про відкриття спеціальних шкіл для дітей із затримкою психічного розвитку на Україні та за кордоном.

Сучасна система функціонування спеціальних шкіл і класів інтенсивної педагогічної корекції для дітей із ЗПР: особливості комплектування, програма навчання, науково-методичне забезпечення.

ТЕМА 4. Основні прояви затримки психічного розвитку у дітей у навчально-виховному процесі.

Характерні прояви даної аномалії, які можна спостерігати у спеціально організованій експериментальній ситуації і у повсякденному житті дитини. Розлади працездатності і поведінки.

Особливості пізнавальної активності та пізнавальної діяльності дітей із ЗПР: сенсомоторний розвиток і чуттєве пізнання дійсності; особливості мислення, мовлення та пам’яті. Збідненість знань та уявлень про навколишній світ.

Особистісний розвиток дітей, що мають затримку психічного розвитку.ТЕМА 5. Індивідуальні особливості першокласників з труднощами у навчанні

Причини навчальних труднощів молодших школярів, зумовлених затримками розвитку пізнавальної сфери різного типу.

Типи першокласників, у яких навчальні труднощі зумовлені недоліками окремих чинників пізнавальної чи емоційно-вольової сфери: діти з недорозвиненим логічним мисленням, з недорозвиненням емоційно-вольової сфери, з недостатнім розвитком просторової уяви (дискалькулією), з недостатнім розвитком мовлення; з незрілістю механізмів емоційної регуляції поведінки; з уповільненим темпом психічних процесів.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Діагностика та корекція ЗПР у дітей

ТЕМА 6-7. Діагностика ЗПР у дітей в умовах спеціального дослідження.

Короткий огляд методів дослідження затримки психічного розвитку. Компетенція та склад психолого-медико-педагогічних комісій (ПМПК).

Вимоги до організації дослідження дітей із ЗПР, яких повинен дотримуватися психолог. Діагностичні показники, які мають велике значення для дослідження.

Експрес-методика вивчення розумового розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Оцінка виконання завдань та види допомоги. Оцінка якісних характеристик складових діяльності дітей з різним розумовим розвитком, що спостерігаються при їх обстеженні.ТЕМА 8. Корекція затримки психічного розвитку у дітей в умовах масової і спеціальної школи.

Умови успішної корекції психічного розвитку дітей. Добір і поєднання відповідних видів діяльності у навчальному процесі та організація дозвілля. Особливості ігрової діяльності, що широко використовується у навчально-виховному процесі дітей з даною аномалією розвитку. Підтримання активності та інтересу дітей до виконуваної справи. Засоби активізації діяльності дітей даної категорії. Організація роботи в групі продовженого дня та вдома.ТЕМА 9-10. Корекція зорового сприймання та просторових уявлень. Розширення знань про навколишній світ, розвиток мислення і мовлення.

Внесок П.Сегена та Марії .Монтессорі у науку про виховання дітей з відхиленнями у розвитку. Основні завдання, які вирішуються в іграх і справах, спрямованих на розвиток зорового сприймання та просторових уявлень.

Ігри та вправи, спрямовані на реалізацію вказаних завдань: складання цілого зображення з окремих частин, складання візерунків з мозаїки, ліплення, малювання, гімнастичні вправи, завдання на конструювання.

Збідненість знань про навколишній світ у дітей із ЗПР. Аналіз найефективніших прийомів для розвитку мовлення та мислення (розглядання сюжетних малюнків і складання розповіді за їх змістом).

 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

сем

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Поняття та види ЗПР

Тема 1. Затримка психічного розвитку (ЗПР) як психолого-педагогічна проблема

12

2

2

-

-

8Тема 2. Історія навчання дітей із затримкою психічного розвитку

12

2

2

-

-


8Тема 3. Спеціальне навчання дітей із затримкою психічного розвитку

12

2

-

2

-

8Тема 4. Основні прояви затримки психічного розвитку дітей у навчально-виховному процесі

12

2

-

2

-

8Тема 5. Індивідуальні особливості першокласників з труднощами у навчанні

12

2

-

2

-

8Разом за змістовим модулем 1

60

10

4

6

-

40Змістовий модуль 2. Діагностика та корекція ЗПР у дітей

Тема 6. Діагностика ЗПР у дітей без сенсорних порушень в умовах спеціального дослідження

12

2

2

-

-

8Тема 7. Діагностика відхилень у розумовому розвитку старших дошкільників з вадами слуху

10

-

2

-

-

8Тема 8. Корекція затримки психічного розвитку у дітей в умовах спеціальної і масової школи

12

2

2

-

-

8Тема 9. Корекція зорового сприймання та просторових уявлень

12

2

2

-

-

8Разом за змістовим модулем 2

46

6

8

-

-

32


Усього годин


106

16

12

6

-

72
 1. Теми семінарських занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Спеціальне навчання дітей із затримкою психічного розвитку

2

2

Основні прояви затримки психічного розвитку дітей у навчально-виховному процесі

2

3

Індивідуальні особливості першокласників з труднощами у навчанні

2


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Затримка психічного розвитку (ЗПР) як психолого-педагогічна проблема

2

2

Історія навчання дітей із затримкою психічного розвитку

2

3

Діагностика ЗПР у дітей без сенсорних порушень в умовах спеціального дослідження

2

4

Діагностика відхилень у розумовому розвитку старших дошкільників з вадами слуху

2

5

Корекція затримки психічного розвитку у дітей в умовах спеціальної і масової школи

2

6

Корекція зорового сприймання та просторових уявлень

2

7. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Затримка психічного розвитку (ЗПР) як психолого-педагогічна проблема

8

2

Історія навчання дітей із затримкою психічного розвитку

8

3

Спеціальне навчання дітей із затримкою психічного розвитку

8

4

Основні прояви затримки психічного розвитку дітей у навчально-виховному процесі

8

5

Індивідуальні особливості першокласників з труднощами у навчанні

8

6

Діагностика ЗПР у дітей без сенсорних порушень в умовах спеціального дослідження

8

7

Діагностика відхилень у розумовому розвитку старших дошкільників з вадами слуху

8

8

Корекція затримки психічного розвитку у дітей в умовах спеціальної і масової школи

8

9

Корекція зорового сприймання та просторових уявлень

8
Разом

728. Індивідуальні завдання
Індивідуальне навчально-дослідне завдання охоплює два види навчальної роботи студента:

 • написання реферату;

 • збір банку психокорекційних програм для психолого-педагогічного супроводу дітей із ЗПР .


Вимоги до написання реферату
Реферат – вид кваліфікаційної роботи, форма самостійної навчальної діяльності студента спрямована на детальне знайомство з будь-якою темою в межах даної навчальної дисципліни. Основне завдання роботи над рефератом з предмету – поглиблене вивчення конкретної проблеми курсу, отримання більш повної інформації. Науково-дослідний аспект в реферативній роботі не передбачений. Тема реферату повинна бути запропонована викладачем, але може бути сформульована і самим студентом (за умови обґрунтування її доцільності і згоди викладача керувати її виконанням).

При підготовці реферату необхідно використати достатню для розкриття теми кількість джерел, які безпосередньо відносяться до теми, що вивчається(книг і статей). За роботу над рефератом студент отримує максимально 2 бали.При виконанні реферативної навчальної роботи студент повинен засвоїти наступні основні уміння:

 • самостійний пошук інформації по заданій темі;

 • відбір інформації, необхідної для повного висвітлення проблеми, що вивчається; відділення цієї інформації від другорядної(в межах даної теми);

 • аналіз і синтез знань по проблемі;

 • логічне і послідовне розкриття теми;

 • узагальнення психологічних знань по проблемі і формулювання висновків із літературного огляду матеріалу;

 • стилістично вірне оформлення наукової думки в реферативному ключі;

 • правильне оформлення реферату.

Реферативна робота включає наступні розділи:

 • титульний лист;

 • зміст;

 • вступ;

 • основна частина;

 • висновки;

 • література.

Об‘єм реферату повинен бути достатнім для розкриття проблеми, що розглядається. При підготовці реферату на комп'ютері рекомендується використовувати кегль(розмір шрифту) 14 через 1.5 інтервалу в редакторі Microsoft Word. Кількість листків – 8-10. Окремо додається дискета комп’ютерного набору.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Історичні засади діагностики відхилень в розумовому розвитку старших дошкільників та молодших школярів.

 2. Застосування психометричного методу у західних країнах.

 3. Внесок педології у вивчення дітей, що відстають у розвитку.

 4. основін положення культурно-історичної теорії про розвиток психіки дитини.

 5. Діти з труднощами в розвитку и їх класифікація в науковій спадщині Л.С.Виготського.

 6. Л.С.Виготський про психологічні основи диференційованого діагностичного вивчення дитини.

 7. Л.С.Виготський про методологічні принципи організації індивідуальної корекційно-педагогічної допомоги важким дітям.

 8. Система спеціального навчання для дітей із ЗПР за кордоном.

 9. Програми навчання у спеціальній школі інтенсивної педагогічної корекції.

 10. Затримка психічного розвитку і готовність дітей до школи

 11. Підготовка психологів спеціальної освіти: проблеми та вирішення.

 12. Психологічні умови вивчення і корекції затримки мовленнєвого розвитку у ранньому віці.

 13. Особливості соціалізації дітей із затримкою психічного розвитку на ранніх етапах онтогенезу.

 14. Використання продуктивної діяльності з метою колекційної допомоги дітям 5-7 річного віку із ЗПР.

 15. Особливості формування саморегуляції в навчальній діяльності молодших школярів з проблемами в розвитку.

 16. Організація дозвілля дітей із ЗПР. Особливості ігрової діяльності.

 17. Основні напрямки роботи з розвитку знань про навколишній світ учнів що відстають у розвитку.

 18. Зміст корекційної роботи, спрямованої на розвиток мовлення та мислення дітей із затримкою психічного розвитку.

9. Методи навчання • лекції з використанням нестандартних, творчих завдань;

 • робота у дискусійних дослідницько-навчальних групових семінарах;

 • розв’язування психологічних задач;

 • апробація діагностичного інструментарію;

 • складання схеми анамнезу дитини;

 • розробка розвивальних вправ для корекційних занять;

 • індивідуальна самостійна робота студентів;

 • індивідуальні консультації викладача.


10. Методи контролю

Виступи на семінарських чи практичних заняттях оцінюються максимальною кількістю балів. При цьому враховується:

 • повнота відповіді;

 • усвідомлення та послідовність висвітлення матеріалу;

 • вміння самостійно використовувати теорію в практичних ситуаціях;

 • логіка викладу матеріалу, включаючи висновки та узагальнення;

 • розуміння змісту понятійного апарату;

 • знання матеріалу, літератури, періодичних видань.

Критерії оцінок такі:

 • 5 балів (відмінно – 90-100% засвоєного матеріалу) виставляється за повну, точну відповідь на поставлене запитання, включаючи точні визначення та вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна бути викладена логічно, без суттєвих помилок, з необхідними доказами, узагальненнями та висновками.

 • 4 бали (добре – 75-89% засвоєного матеріалу ) виставляється за повну відповідь на поставлене запитання, включаючи точні визначення та вміння розкривати їх зміст. Відповідь повинна бути дана в логічній послідовності з необхідними доказами, узагальненнями та висновками (допускаються незначні неточності у визначеннях, змісті викладеного матеріалу, датах, оцінках).

 • 3 бали (задовільно – 50-74% засвоєного матеріалу) виставляються тоді, коли у відповіді є незначні помилки, матеріал поданий недостатньо систематизовано і непослідовно, висновки обґрунтовані, але мають неточності.11. Розподіл балів, які отримують студенти

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


12. Методичне забезпечення

 • опорні конспекти лекцій;

 • нормативно-правові документи;

 • зразки корекційних програм практичного психолога;

 • діагностичні методики;

 • зразки схем, таблиць;

 • зразки поетапного вирішення психологічної проблеми.


13. Рекомендована література

Базова

 1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / Под ред. К.С.Лебединской; Науч.-исслед. ин-т дефектологии Акад. пед. наук СССР. - М.: Педагогика, 1982 – 128с.

 2. Блейхер В.М. Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. - К.: Высшая школа, 1978.

 3. Винокуров Л. Н. Основы педагогической диагностики нервно-психических нарушений у детей и подростков: Учеб. пособие. – Кострома, 1994.

 4. Власова Т.А., Лубовский В. И. и др. Задержка психического развития детей и пути ее преодоления: Обзорная информация. – М., 1976. – Вып. XIII.

 5. Власова Т.А. Певзнер М.С. Учителю о детях с отклонениями в развитии. - М.: Педагогика, 1967, - 179с.

 6. Выготский Л. С. Детская психология // Собр. соч.: В 6 т. – М., 1984. – Т. 4.

 7. Выготский Л. С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства. – М., 1936.

 8. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. – 1966. – № 6.

 9. Выготский Л. С. Основы дефектологии // Собр. соч.: В 6 т. – М., 1984. –Т.5

 10. Выготский Л. С. Педагогическая психология. – М., 1991.

 11. Выготский Л. С. Проблемы дефектологии. – М., 1995. Дети с отклонениями в развитии / Под ред. М. С. Певзнер – М,, 1966.

 12. Выготский Л.С. Собрание сочиненй: в 6-ти т. - Т.5. Основы дефектологии / под ред. Т.А.Власовой.- М.: Педагогика, 1983. - 368с.

 13. Гільбух Ю.З. На шляхах диференційованого навчання // Психологічні проблеми навчання, виховання, активності та розвитку особистості.-К., 1995.

 14. Гурова Н. В. О коррекционно-развивающем образовании детей с трудностями в обучении // Дефектология. – 1996. – № 5.

 15. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т.А.Власовой, В.И.Лубовского, Н.А.Цыпиной.-М., 1984.

 16. Диагностика отклонений в умственном развитии учащихся / Под ред. Н.М.Стадненко.-К., 1991.

 17. Діти із затримкою психічного розвитку та їх навчання. Навч. посібник для педагогів та шкільних психологів / Т.Д.Ілляшенко, Н.А.Бастун, Т.В.Сак.-К.: ІЗМН, 1997.-128с.

 18. Забрамная С, Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные учреждения. – М., 1988.

 19. Забрамная С. Д. От диагностики к развитию. – М., 1998.

 20. Затримка психічного розвитку в дітей / Укл. Т.Д.Ілляшенко, В.М.Рождественська.- К., 1992.

 21. Зейгарник Б.В. Патопсихология.- М.: Педагогика, 1976г.

 22. Ілляшенко Т.Д., Стадненко Н.М. Аномальна дитина в школі: Навч.-метод. посібник. - К.: ІСДО, 1995.-120с.

 23. Кумарина Г. Ф. Методы отбора детей в коррекционные классы: Метод. пособие. – М., 1990.

 24. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения. – М., 1986.

 25. Лубовский В. И. Выявление нарушений развития как задача психологической диагностики в школе // Психодиагностика и школа. – Таллин, 1980.

 26. Максимова М.Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології: Навч. посібник.-К.: Перун, 1996.-464с.

 27. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии: Ранняя диагностика и коррекция. – М., 1992.

 28. Мухина В. С. Детская психология: Учебник для студентов педагогических институтов. – М., 1985.

 29. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників. Авторський колектив: Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Борщевська Л.В., Обухівська А.Г. – Кам’янець-Подільський: вид-во “Абетка”, 1998.

 30. Обучение детей с задержкой психического развития / Под ред. Т.А. Власовой, Н.А. Никашиной. - М.: Педагогика, 1981.-127с.

 31. Програми спеціальної загальноосвітньої школи та класів інтенсивної педагогічної корекції для дітей із затримкою психічного розвитку. Початкові класи (математика, ритміка, рідний край, трудове навчання) / Л.С.Вавіна, Г.М.Мерсіянова.- К.: ІСДО, 1995.-120с.

 32. Психолог в начальной школе: Учебно-практическое пособие / Под ред. Т. Ю.Андрущенко. – Волгоград, 1995.

 33. Розвиток уяви в урочний та позаурочний час у дітей із затримкою психічного розвитку: Метод. рекомендації / Укл.: Т.П.Свистунова-Вісковатова. - К.: ІЗМП, 1996.-52с.

 34. Слепович Е. С. Игровая деятельность дошкольников с ЗПР. – М., 1990.

 35. Стребелева Е. А. Коррекционно-воспитательная работа с детьми раннего возраста, имеющими нарушения в развитии// Дефектология. – 1996. – №4.

 36. Ульенкова У. В. Интеграция детей с ЗПР в общеобразовательную среду: Проблемы и решения // Шестилетние дети: Проблемы и исследования. – Н.Новгород, 1998.

 37. Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с проблемами в развитии: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 176с.

 38. Усанова О.Н. Специальная психология: Система психологического изучения аномальных детей. – М., 1990.

 39. Шевченко С. Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические аспекты. – М., 1999.

 40. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М., 1978.11. Орієнтовна схема оцінювання з курсу «Діагностика і корекція ЗПР»


для Факультету Педагогіки і Психології, спеціальність «Психологія» (7 семестр)

Модуль І

(практичний)

Всього за практичний модуль

Модуль ІІ

(теоретичний)

Всього за модуль рубіжного контролю

Модуль ІІІ

(самостійна робота)

Всього за модуль самостійної роботи

Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Всього за змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Всього за змістовий модуль 2

16-17 тиждень

Робота в модульному середовищі

Виконання завдань самостійної роботи

Участь у наукових конференціях, переможці олімпіад, конкурсів публікації тощо

Реферат

Заняття 1. . (Тема 1)

Заняття 2. (Тема 2)

Заняття 3. (Тема 3)

Заняття 4. (Тема 4)

Заняття 5. (Тема 5)


Заняття 6. (Тема 6)

Заняття 7. (Тема 7)

Заняття 8. (Тема 8)

Заняття 9. (Тема 9)

2,38

2,38

2,38

2,38

2,38

11,9

2,38

2,38

2,38

2,38

9,52

21,42

15

15

3

3

3

1

10

100
Кількість практичних занять, які становлять 60% від загальної кількості занять (13 занять) – 8 занять

Орієнтовна оцінка різних видів навчальної діяльності студентів (у балах)

1. Максимальна кількість балів - 2,38 («5» - 2,28 бали; «4» - 1,78 балів, «3» - 1,42 балів, «2» - 0 балів)

2. Всього за практичне заняття - 2,38 бали, з них:

виступ на семінарському чи практичному занятті - 1,42 - 2,78 бали

виконання діагностичної методики (на практ. зн.) - 0,5 балів

словниковий диктант (на семінар. занятті) - 0,5 балів

3. Робота у модульному середовищі - 3 балів

4. Участь у науковій роботі - 3 балів

5. Реферат - 1 бали

6. Виконання завдань для самостійної роботи: - 3 балів:

- Апробація психодіагностичного інструментарію - (3 балів або

- Банк психокорекційних програм ( папка) - 3 балів)Атестація - 15 балів
* дисципліна інтегрована
Каталог: sites -> default -> files -> Programs
Programs -> Мета навчального курсу
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
Programs -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
Programs -> Пояснювальна записка у сучасних умовах реалізації положень Булонської конвенції, європейської глобалізації освітнього простору особливого значення набуває наука психолінгвістика
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Пояснювальна записка соціальна трансформація в суспільстві неминуче призводить до змін у ставленні до людей похилого віку. Змінюється зміст основних понять "старість" І "психічне здоров’я в пізньому віці"
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет вивчення

Скачати 246.37 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка