Мета та завдання навчальної дисципліниСкачати 341.35 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір341.35 Kb.
#2666
ТипПрограма

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання курсу є вивчення історії виникнення та розвитку психологічної науки, основних тенденцій та концепцій наукової думки від найдавніших часів до наших днів.

Завдання:  1. Озброїти студентів – майбутніх вчителів та психологів такими здобутками сучасної психологічної науки, які б сприяли їх професійному становленню, а також самоактуалізації та самореалізації майбутнього педагога, практичного психолога.

  2. Ознайомити студентів з основними поняттями, категоріями, теоріями, концепціями історичного досвіду філософсько-психологічної думки вчених, мислителів різних епох та континентів, дати їх в системній єдності, застосовуючи метод синтезу конструктивних ідей різних психологічних шкіл та напрямків.

  3. Сприяти розумінню історії психології як науки; показати можливості та перспективи застосування цих знань в практичній роботі психолога.

  4. Зорієнтувати студентів в актуальних проблемах фундаментальних психологічних знань, обґрунтувати вплив історії психології на науку, культуру, мистецтво, духовно-практичне життя людей.

  5. Сприяти розвитку професійного мислення студентів на проблемно організованих семінарах курсу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні підходи вчених до предмета історії психології; основні етапи розвитку психологічної науки в онтогенезі та соціогенезі; виникнення, розвиток психології від найдавніших часів до наших днів; про розвиток наукових психологічних знань за кордоном та в Україні.

вміти: самостійно працювати; вивчати наукову літератури; об’єктивно оцінювати і сприймати погляди різних авторів на розуміння психологічних проблем. 1. Програма навчальної дисципліни


МОДУЛЬ І. Загальна методологія побудови та пояснення історії психології

Тема 1. Історія психології, її предмет і задачі

Історія психології як галузь психологічної науки. Предмет історії психології та її завдання. Теоретичне та емпіричне знання.

Особистість вченого в історії психології та вивчення психологічних проблем.

Історія психології – особлива галузь знань. Відмінності історії психології від історичної та історіографічної психології. Місце і значення історії психології в системі наукового знання. Принципи побудови історико-наукового знання.

Історичний шлях психології. Місце та значення психології в системі наук.

Основні поняття: історія психології, історична психологія, психологічна думка, історіографія.

Тема 2. Основні підходи до побудови історії психології

Історія психології та історія людської цивілізації загалом: проникнення в таємницю буття, розуміння сутності людини, ставлення до об’єктивного світу.

Основна проблема філософії та логічний осередок в історії психології: взаємовідношення тіла і душі, логіки вчинку, принципу з детерміністичним підходом до психічних явищ, утвердження основних методів об’єктивного спостереження та експерименту.

Факти психології: зовні виражена діяльність, вчинки, суб’єктивізм, свідомість, ідеальне відображення, аспект бачення.Основні поняття: вчинок, суб’єктивізм, свідомість, ідеальне відображення.
Модуль ІІ. Донауковий період розвитку психологічної думки
Тема 3. Зародження психологічної думки у країнах стародавнього Сходу

Зародження психологічної думки в країнах стародавнього Сходу. Теорія і практика. Наукова діяльність в системі трьох координат. Логіка і психологія наукового мистецтва. Спілкування – координата науки як діяльності.

Основні принципи та підходи до побудови історико-психологічного знання. Особливості досліджень психологічних знань у країнах стародавнього Сходу.

Основні поняття: конфуціанство, йога, карма, доля, нірвана, буддизм, даосизм, джайнізм, веданта.

Тема 4. Антична психологія, її особливості та відмінності

Загальний нарис розвитку античної психологічної думки. Погляди вчених античності на природу психічного. Наука про душу. Вчення Геракліта про логос, розвиток, необхідність. Рух як принцип розуміння душі. Атомістична концепція Демокріта. Піфагорійський релігійно-містична спілка та його вчення про вічний кругообіг душ. Натурпсихологія, психологія софістики.

Сократ і його вчення про душу – початок нової традиції в розумінні людини. Майєвтика як метод пізнання інтелекту. Вчення Платона про світ ідей. Чуттєва (чутлива), пристрасна (гнівлива) та розсудлива (ідеальна) душа у вченні Платона. Докази Платона про безсмертя душі. Психологічна концепція Аристотеля: рослинна, тваринна і розумна душа.

Елліністична психологія (епікурейці, стоїки, платонізм). Розробка стоїками вчення про стадії еволюції світу. Мікрокосмос і макрокосмос, ідеальне і матеріальне в античній психологічній думці.

Підсумки розвитку античної психологічної думки.

Основні поняття: анімізм, натур психологія, пантимізм, логос, ідеалізм, матеріалізм, софістика, майєвтика, детермінізм, атомізм, епікурейство, стоїцизм, скептицизм, платонізм, неоплатонізм.

Тема 5. Психологічне знання у середні віки

Історичні умови й особливості психологічних поглядів мислителів середньовіччя. Символізм середньовічного світогляду і характер психологічного мислення. Схоластика як основа філософсько-психологічної думки середньовічної Європи. Патристика. Уявлення про душу в працях Аврелія Августина.

Розвиток психологічних ідей в арабомовному світі. Виникнення мусульманської релігії та її вплив на наукову думку. Психологічні погляди Ібн-Сіни (Авіцени) та Ібн-Рушда (Авероеса).

Роджер Бекон. Реалізм і номіналізм у розвитку психологічного знання. Виділення свідомості як критерію психіки.Основні поняття: патристика, схоластика, метафізика, сенсуалізм, феноменологія, емпіризм, теологізм, номіналізм.

Тема 6. Історія психології епохи Відродження

Завершення розвитку психології в рамках вчення про душу. Психологія епохи Відродження. Принцип титанізму в психології Відродження. Універсалізм, індивідуація та вільний вибір у самовизначенні людини. Героїзм і гуманізм як феномен епохи. Видатні постаті Відродження (Мікеланжело, Рафаель, Леонардо да Вінчі, Вільям Шекспір).

Психологія у платонівській Академії у Флоренції. Вільний принцип вибору в самовизначенні людини як принцип Джованні Пікоделла Мірандола («Промова про гідність людини»). М. Монтень про боротьбу мотивів у людській природі. Психологія реальної особистості Еразма Ротердамського.

Психологічні погляди іспанських вчених: Х. Вівес, Х. Уарте. Емпірична психологія Ф. Бекона.Основні поняття: відродження, ренесанс, титанізм, гуманізм, універсалізм, героїзм, гілозоїзм, вибір, мотив.


Тема 7. Психологічна думка у ХVІІ столітті: підходи та особливості

Особливості психологічної думки ХVІІ ст.. зміна предмета психології – від вивчення душі до вивчення свідомості. Утвердження механістичного світогляду. Проблеми емпіричного пізнання в працях Ф. Бекона.

Р. Декарт і початок нового етапу в розвитку психології – рефлекторна концепція й інтроспективне розуміння свідомості. Декартівський дуалізм – постановка психофізичної проблеми. Постдекартівська полеміка про природу людини і душі (Т. Гоббс, Б. Спіноза, Дж. Локк, Г. Лейбниц). Вчення про афекти та монізм Б. Спінози.

Ідеї педагогічної психології Дж. Локка. Монадологія Г. Лейбніца. Асоціанізм Д. Гартлі та його картина психічного світу людини. Розвиток асоціативних ідей. Поширення принципу асоціацій на процес пізнання Д. Юмом.Основні поняття: механіцизм, рефлекс, емпіризм, асоціатизм, монадологія, дуалізм, монізм, свідомість, інтроспекція, самопізнання, екзистенціалізм.

Тема 8. Особливості та характеристика історії психології ХVІІІ століття

Особливості та специфіка епохи Просвітництва. Механіка і її вплив на формування наукових ідей. Психологія І. Гербарта: механіка уявлень і математика. Д. Берклі і подальший розвиток інтроспективних уявлень. Особливості психологічних поглядів французьких матеріалістів ХVІІІ ст. (К. Гельвецій, Д. Дідро, Ж. Ламерті, Ж.-Ж. Руссо).

Психологічні ідеї німецької класичної філософії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. Антропологічна психологія І. Канта та його вчення про паралогізм розуму. Відкриття Ч. Беллом від чуттєвих і рухливих нервів. Закон Е. Вебера про співвідношення сили подразника і психофізична проблема. Вчення Й. Мюллера про специфічні енергії органів відчуття. Природне і соціальне в трактуванні психічного. Феноменологічний принцип в психології Г. Гегеля.

Основні поняття: просвітництво, раціоналізм, антропологізм.
Модуль ІІІ. Науковий період історії психології і системи психологічних вчень
Тема 9. Розвиток психології як науки в першій половині ХІХ століття та її становлення

Передумови виділення психології як самостійної науки (фізіологія органів відчуттів і мозку, взаємодія локалізаційних і анти локалізаційних тенденцій, розвиток вчення про рефлекс, концепція Ч. Дарвіна та її вплив на становлення наукових уявлень про психіку, нагромадження психологічних ідей у сумісних з психологією галузях: психіатрії, гіпології, медицині, педагогіці та ін.).

Німецька емпірична психологія середини ХІХ ст. Вчення І. Гербарта і його розвиток у працях М. Лацаруса, Г. Штейнталя. Розвиток англійської асоціативної психології в ХІХ ст. (Д. Мілль, А. Бен, Г. Спенсер).

Перші напрями психології як самостійної науки: психофізіологія органів відчуття (Г. Гельмгольц), психофізика (Е. Вебера та Г. Фехнер), психометрія (І. Дондерс). Перші програми розробки психології як самостійної науки.

Створення першої експериментальної лабораторії В. Вундта і початок експериментального етапу в розвитку психології. Розвиток експериментальної психології в Європі й Америці наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Експериментальні методи, прилади й устаткування.

Основні поняття: еволюція, психофізіологія, психометрія, експеримент, емпірична психологія.

Тема 10. Основні психологічні школи та їх еволюція у ХІХ – ХХ ст.

Розвиток психологічного пізнання – причина кризи вундтівського розуміння в психології. Критика структуралізму прихильниками функціоналізму (Ф. Брентано, К. Штумпф). В. Джеймс, Д. Дьюї і виникнення функціоналізму в Америці. Вюрцбурзька школа.

Основні особливості розвитку світової психології в ХХ ст., її етапи. Поведінковий напрямок у психології, причини виникнення. Біхевіоризм Д. Уотсона, програма розвитку. Теорія оперантного підкріплення Б. Скіннера. Соціальний біхевіоризм (Д. Мід, А. Бандура).

Передумови виникнення глибинної психології. Формування концепції З. Фройда, етапи її становлення. Індивідуальна психологія А. Адлера. Аналітична психологія К. Юнга. Неофрейдизм (К. Хорні, Е. Фромм).

Французька соціологічна школа. Соціологічний напрямок у психології (Е. Дюркгейм, Л. Леві-Брюль). П. Жане і його ідеї спілкування як співробітництва. Від соціалізації до індивідуалізації. Генетична концепція Ж. Піаже.

Гештальтпсихологія. Досліди Еренфельса – виявлення феномена цілісності. Програма розвитку гештальтпсихології в працях М. Вертгеймера. Історія й етапи розвитку гештальтпсихології. Основні проблеми дослідження. Вивчення мислення і психічного розвитку (К. Коффка, В. Келер).

«Теорія поля» К. Левіна.

Розуміюча психологія В. Дільтея. Причини виникнення, основні концептуальні положення.

Гуманістична психологія і теорія персоналізму. Філософські і соціальні передумови. Відмінність природничо-наукової і гуманістичної парадигм у психології. Концепція К. Роджерса, А. Маслоу, В. Франкла. Теорія персоналізму В. Штерна.Основні поняття: структуралізм, функціоналізм, біхевіоризм, психоаналіз, гештальтпсихологія, гуманістична психологія.

Тема 11. Розвиток психологічної думки в Росії: історія та сучасність

Особливості психологічної думки в Росії ХІХ – початок ХХ ст. соціокультурні корені. Російський шлях у психології. Антропологічний принцип у філософії М.Г. Чернишевського. П.Д. Юркевич про душу та внутрішній досвід. К.Д. Кавелін про культурну детермінацію психіки. О.П. Потебня: мова народу як орган, що утворює думку.

Університетські психологічні школи. В.С. Соловйов: нехристиянська концепція душі. Л.М. Лопатін: психічне життя як духовна творчість. М.Я Грот: особистість та свобода волі. М.О. Лосський: теорія інтуїтивізму та ідеал-реалізму. С.Л. Франк: душа людини. М.І. Владиславлєв: поєднання етики та естетики. О.І. Введенський: знання та віра. Д. М. Овсянико-Куликовський: психологія творчості. Л.Й. Петражицький: правові та моральні почуття.

Розвиток експериментальної психології в Росії. Г.І. Челпанов: створення Інституту експериментальної психології. М.М. Ланге: природничо-наукова орієнтація психології.

Російський шлях у науці про поведінку. І.М. Сєченов: засновник науки про поведінку. І.П. Павлов: творець вчення про умовно-рефлекторну діяльність. Об’єктивна психологія В.М. Бехтерєва. О.О. Ухтомський – вчення про домінанту.

Реактологія. Психологія соціального буття Г.Г. Шпета. Заборона педології. Л.С. Виготський: теорія вищих психічних функцій. Принцип діяльності в психології. М.Я. Басов: людина як діяч у середовищі. С.Л. Ё Рубінштейн: єдність свідомості та діяльності. О.М. Леонтьєв: структура діяльності.Основні поняття: рефлексологія, реактологія, психоневрологія, психічна причинність, психологія творчості, антропологічна психологія, педологія, принцип діяльності в психології.

Тема 12. Психологія як самостійна наука в Україні

Особливості соціально-культурного розвитку України в ХІХ ст. (слов’янофільство та західництво, революційно-демократичний рух, академічні філософські напрямки).

Передумови виділення психології – розвиток природничо-наукового напрямку у вивченні людини. Діяльність І.М. Сєченова. Школа М.М. Ланге в Одеському університеті. Система антропологічної психології К.Д. Ушинського. П.Д. Юркевич про «серце» та його значення в духовному житті людини. Школа О.П. Потебні у Харкові.

Створення першої лабораторії експериментальної психології в Україні І.І. Сікорським. Психологія у фізіологічному тлумаченні І.І. Сікорського. Розвиток експериментальних досліджень в Україні в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

Основні напрями в українській психології початку ХХ століття: філософсько-духовна психологія, експериментальна об’єктивна психологія, емпірична інтроспективна психологія. В.В. Зеньківський про природу психічної причинності.

Основні поняття: психічна причинність, психологія творчості, антропологічна психологія, філософсько-духовна психологія, експериментальна об’єктивна психологія, емпірична інтроспективна психологія.

Тема 13. Психологія в Україні та її розвиток у ХХ столітті

Психологія в Україні та українська культура ХХ ст. Класично-інтроспективне, природничо-наукове та культурно-гуманістичне спрямування історії психології в Україні. Діяльність українських вчених в рамках радянської психології. Психологія у власних межах.

Роль Г.С. Костюка у розвитку психологічної думки в Україні. Значення суб’єктивності у провідній діяльності Г.С. Костюка.

Становлення психології у роки незалежності. В.А. Роменець: життя як вчинок і подія.

Визначні постаті психологічної науки початку третього тисячоліття.

Основні поняття: класично-інтроспективне, природничо-наукове та культурно-гуманістичне спрямування історії психології, ідея самодостатності, ідея домінанти, принцип вчинку, системно - суб’єктивний підхід.

Тема 14. Розвиток психології на порозі ХХІ століття

Канонічна психологія початку ХХІ століття. Сцієнтизм і гуманістичне спрямування психології.

Психологія й ідеологія.

Історико - психологічні дослідження: історія пошуків, знахідок, сподівань.

Історія психоаналізу.

Історичні витоки особливостей психологічного європейського та східного напрямів.

Перспективи розвитку психології в Україні та за кордоном на початку ІІІ тисячоліття.

Основні поняття: канонічна психологія, сцієнтизм, гуманізм, психоаналіз.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальна методологія побудови та пояснення історії психології

Тема 1.

Історія психології, її предмет і задачі9

2

25

10

2

26

Тема 2.

Основні підходи до побудови історії психології9

2

25

10

2

26

Разом за змістовим модулем 1

18

4

410

20

4

412

Змістовий модуль 2. Донауковий період розвитку психологічної думки

Тема 3.

Зародження

психологічної думки у країнах стародавнього Сходу


10

2

26

10

2

26

Тема 4.

Антична психологія, її особливості та відмінності14

4

46

16

4

48

Тема 5.

Психологічне знання у середні віки10

2

26

10

2

26

Тема 6.

Історія психології епохи Відродження10

2

26

10

2

26

Тема 7.

Психологічна думка у ХVІІ столітті: підходи та особливості14

4

46

14

4

28

Тема 8.

Особливості та характеристика історії психології ХVІІІ століття14

4

46

10

2

26

Разом за змістовим модулем 2

72

18

1836

70

16

1440

Змістовий модуль 3. Науковий період історії психології і системи психологічних вчень

Тема 9.

Розвиток психології як науки в першій половині ХІХ століття та її становлення14

4

46

10

2

26

Тема 10.

Основні психологічні школи та їх еволюція у ХІХ – ХХ ст.14

4

46

16

4

48

Тема 11.

Розвиток психологічної думки в Росії: історія та сучасність14

4

46

14

4

28

Тема 12.

Психологія як самостійна наука в Україні10

2

26

10

2

26

Тема 13.

Психологія в Україні та її розвиток у ХХ столітті10

2

26

10

2

26

Тема 14.

Розвиток психології на порозі ХХІ століття10

2

26

12

2

28

Разом за змістовим модулем 3

72

18

1836

72

16

1442

Усього годин


162

40

4082

162

36

3294

Модуль 2

ІНДЗ
-

-
--

-

-Усього годин
5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Історія психології, її предмет і задачі

2

2

Основні підходи до побудови історії психології

2

3

Зародження психологічної думки у країнах стародавнього Сходу

2

4

Антична психологія, її особливості та відмінності

4

5

Психологічне знання у середні віки

2

6

Історія психології епохи Відродження

2

7

Психологічна думка у ХVІІ столітті: підходи та особливості

4

8

Особливості та характеристика історії психології ХVІІІ століття

4

9

Розвиток психології як науки в першій половині ХІХ століття та її становлення

4

10

Основні психологічні школи та їх еволюція у ХІХ – ХХ ст.

4

11

Розвиток психологічної думки в Росії: історія та сучасність

4

12

Психологія як самостійна наука в Україні

2

13

Психологія в Україні та її розвиток у ХХ столітті

2

14

Розвиток психології на порозі ХХІ століття

2


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Історія психології, її предмет і задачі

5

2

Основні підходи до побудови історії психології

5

3

Зародження психологічної думки у країнах стародавнього Сходу

6

4

Антична психологія, її особливості та відмінності

6

5

Психологічне знання у середні віки

6

6

Історія психології епохи Відродження

6

7

Психологічна думка у ХVІІ столітті: підходи та особливості

6

8

Особливості та характеристика історії психології ХVІІІ століття

6

9

Розвиток психології як науки в першій половині ХІХ століття та її становлення

6

10

Основні психологічні школи та їх еволюція у ХІХ – ХХ ст.

6

11

Розвиток психологічної думки в Росії: історія та сучасність

6

12

Психологія як самостійна наука в Україні

6

13

Психологія в Україні та її розвиток у ХХ столітті

6

14

Розвиток психології на порозі ХХІ століття

6
Разом

82


9. Індивідуальні завдання

Реферат


Теми рефератів

 1. Антична психологія та її значення для розвитку й становлення науки.

 2. Наукові погляди Арістотеля у книзі «Наука про душу».

 3. Психологічні ідеї стародавнього світу.

 4. Психологія середніх віків.

 5. Психологія епохи Відродження.

 6. Історичні віхи психології і відкритої кризи.

 7. Філософські вчення про свідомість як критерій психіки.

 8. Психологічні теорії Рене Декарта.

 9. Розвиток та становлення асоціативної психології у ХVІ ст.

 10. Матеріалістична психологія Франції.

 11. Діалектично-матеріалістичне вчення про психіку і свідомість.

 12. Німецька емпірична психологія першої половини ХІХ ст..

 13. Психологічна думка в Росії донаукового періоду.

 14. Розвиток еволюційних ідей в біології та їх значення для психології.

 15. Розвиток та становлення психології за кордоном у ХХ ст.

 16. Становлення психологічної думки в Україні.

 17. Історія психоаналізу.

 18. Історія психології в Україні.

 19. Історичні витоки європейської школи психології.

 20. Особливості історії та сучасної психології Сходу.

 21. Психологія Росії ХІХ ст.

 22. Роль Г.С. Костюка в становленні психології в Україні.

 23. Історія створення та розвитку Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

 24. Психологія та культура України ХVІІІ - ХІХ ст.

 25. Розвиток психології в Україні ХХ ст.

 26. Психологія України ХХІ ст.

 27. Психологія в Україні та її місце у світовій науці.

 28. Історичні витоки психології.

 29. Історія розвитку психології особистості у вітчизняній науці.

 30. Історія розвитку психології особистості в зарубіжній науці.

10. Методи навчання

Лекції із застосуванням прорізок; розв’язування задач або творчих завдань.11. Методи контролю

Поточне тестування; оцінка за навчальний проект; підсумковий тест.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Схема оцінювання з курсу “Історія психології ” (інтегрована з курсом «Зоопсихологія та порівняльна психологія»)

для студентів спеціальності «Психологія»


Модуль І

(практичний)


Всього за модуль І

Модуль ІІ

(теоретичний)


Всього за модуль ІІ


Модуль ІІІ

(самостійна робота)

Всього за модуль ІІІ

Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3


Тестовий контроль

Робота з тестами

Виконання завдань

самостійної роботи

Наукова робота

Реферати


Рейтинг за

практичні заняття


Рейтинг за практичні заняття

Рейтинг за практичні заняття

15-16 тиждень І с


3,8

17,1

17,1

Тема 1


Тема 2


Тема 3


Тема 4Тема 4


Тема 5


Тема 6


Тема 7


Тема 7


Тема 8


Тема 8


Тема 9Тема 9Тема 10Тема 10Тема 11Тема 11Тема 12


Тема 13Тема 14


1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9


1,9

1,9

1,9

1,91,9

1,9

1,9

1,9


381515


3


3

3


1

10

63

Ваговий коефіцієнт - 0,6; максимальна кількість балів за одне заняття - 3,2


60% занять -15 практичних Шкала якості відповідей: 90-100% – (2,8-3,2 балів) – 5; 75-89% – (2,4-2,8 балів) – 4;

50-74% ­– ( 1,6 -2,4 балів) – 3;менше 50% – 1 (0 балів).
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Схема оцінювання з курсу “Історія психології ” (інтегрована з курсом «Зоопсихологія та порівняльна психологія»)

для студентів спеціальності «Психологія» заочна форма навчання


Модуль І

(практичний)


Всього за модуль І

Модуль ІІ

(теоретичний)


Всього за модуль ІІ


Модуль ІІІ

(самостійна робота)

Всього за модуль ІІІ

Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3


Тестовий контроль

Робота з тестами

Виконання завдань

самостійної роботи

Наукова робота

Реферати


Рейтинг за

практичні заняття


Рейтинг за практичні заняття

Рейтинг за практичні заняття

15-16 тиждень І с


3,0

10,5

10,5

Тема 1


Тема 2


Тема 3


Тема 4Тема 4


Тема 5


Тема 6


Тема 7


Тема 8Тема 9
Тема 10Тема 10Тема 11
Тема 12


Тема 13Тема 14


1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5


1,5

1,5

1,5


1,5

1,5

1,5


242525

49

Ваговий коефіцієнт - 0,6;13. Методичне забезпечення

1. Опорні конспекти лекцій.2. Іінтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД).
14. Рекомендована література

Базова

 1. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии/ Под ред. А.Р.Лурия, М.Г.Ярошевского. – М.: Педагогика, 1982. – 488с.

 2. Ждан А.Н. История психологии от античности до наших дней. – М.: Изд-во МГУ, - 2002. – 512с.

 3. Марцинковская Т.Д. История психологи. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС., 2002.

 4. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики / Пер.с англ. – Спб.: Изд. гр. Евразия, 1997. – 430 с.

 5. Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1988. –348с.

 6. Роменець В.А. Історія психології епохи просвітництва: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 568с.

 7. Роменець В.А. Історія психології ХVІІ ст.: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1998. – 365с.

 8. Роменець В.А. Історія психології ХІХ – початку ХХ ст.: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1995. – 614с.

 9. Роменець В.А. Історія психології. – К.: Вища школа, 1978, - 438с.

 10. Роменець В.А. Історія психології: Стародавнього світу і середніх віків. Відродження.– К.:Либідь, - 2005. – 312с.

 11. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття. – К.: Либідь, - 1998. – 989с.

 12. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М.: Учпедгиз, 1946.

 13. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.

 14. Хрестоматия по истории психологи (нач.10-х сер. 30-х гг. ХХ в.) / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 296с.

 15. Ярошевский М.Г. История психологии. – М.: Мысль, 1976. – 462с.

 16. Ярошевский М.Г. Психология в ХХ столетии. – М.: Политиздат, 1974. – 347с.


Допоміжна

 1. Ждан А.Н. История психологии от античности к современности. – М.: Педагогическое общество России, - 2002. – 512с.

 2. Краткий курс истории психологии: Учебное пособие. – М.: Международная педагогическая академия, 1995, - 144с.

 3. Криворучко П.П. Історія психології: Курс лекцій / За аг. Ред.. М.С. Корольчука. – К.: КиМУ, 2003, - 220с.

 4. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Пер.с англ. – М.: Смысл, 1999. – 425 с.

 5. Основи психології: Підручник / за аг. Ред.. О.В. Киричука. – К., 1995. – 632с.

 6. Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494с.

 7. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979. – 144с.

 8. Фрейд З. Введение в психоаналіз: Лекции. – М.: Наука, 1989. – 423с.

 9. Чанышев А.Н. Курс лекцій по древней философии. – М., 1981. – 220с.

 10. Ярошевский М.Г., Петровский А.В. История и теория психологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – Т.1. – 394с.15. Інформаційні ресурси

1. Адреси бібліотек.2. Джерела Інтернет.
Каталог: sites -> default -> files -> Programs
Programs -> Мета навчального курсу
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
Programs -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
Programs -> Пояснювальна записка у сучасних умовах реалізації положень Булонської конвенції, європейської глобалізації освітнього простору особливого значення набуває наука психолінгвістика
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Пояснювальна записка соціальна трансформація в суспільстві неминуче призводить до змін у ставленні до людей похилого віку. Змінюється зміст основних понять "старість" І "психічне здоров’я в пізньому віці"
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет вивчення

Скачати 341.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка