Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет вивченняСкачати 113.21 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір113.21 Kb.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Предмет вивчення: спеціальна психологічна допомога особистості, яка спрямована на зниження невротизації особистості, розширення усвідомлення глибинних проблем та корекція емоційних порушень

Мета курсу: ознайомити студентів з сучасними тенденціями та основними етапами становлення психотерапії – від ортодоксального психоаналізу – до інтегративних напрямків; сприяти усвідомленню сутності та завдань психотерапевтичної допомоги особистості; формувати пізнавальний інтерес та готовність до вивчення внутрішніх конфліктів особистості, що приводять до її невротизації та дезадаптації у суспільстві;
Студенти повинні знати:основні поняття психотерапії, історію виникнення та становлення як науки, загальні та спеціальні методологічні принципи, основні відмінності психотерапії та інших видів психологічної допомоги; знати авторів наукових шкіл (психоаналізу, гуманістично-екзистенційного напрямку, когнітивно-біхевіоральної школи); синтезувати класичне бачення природи внутрішніх конфліктів особистості з новими підходами інтегративного характеру (психосинтезу, транзактного аналізу, позитивної психотерапії тощо);

Студенти повинні уміти: виокремлювати методи психотерапії – індивідуальні та групові; адекватно до запиту психологічної допомоги застосовувати класичні та нові інтегративні технології у роботі з клієнтами, робити висновки щодо наявності невротичних тенденцій та особистісних зрушень; орієнтуватись у виборі напрямку роботи з людиною, котрій потрібна психотерапевтична допомога; запобігати емоційному вигоранню. 1. СТРУКТУРА

навчальної дисципліни

№П/П

Зміст матеріалу

Лекції

Семінари

Практич.

Самостійні

1

Модуль1. Загальні засади психотерапії

Психотерапія як вид психологічної допомоги.2


Форми та методи психотерапевтичного впливу.

2

2

4


Організація роботи психотерапевта. Основні етапи, процедури психотерапевтичного процесу

Етичний кодекс. Оцінка ефективності психотерапевтичної допомоги.2

2


2

2


2

Модуль2.Напрямки психотерапії.

Динамічна (аналітична) психотерапія

Класичний психоаналіз. Аналітична психологія. Індивідуальна психологія. Характерологічний аналіз. Інтерперсональна психотерапія. Гуманістичний психоаналіз. Структурний психоаналіз. Патогенетична терапія.2
2


24

23

Когнітивно-поведінковий напрямок у психотерапії.

Когнітивна та моделююча психотерапія. Раціонально - емотивна психотерапія (РЕТ). Нейролінгвістичне програмування.2

2

2
2


4

Екзистенційно-гуманістичний напрямок у психотерапії.

Клієнт-центрована психотерапія. Логотерапія. Гештальт-терапія. Екзистенційна психотерапія І. Ялома та Р.Мея.2

22
25

Інтегративні та емпіричні підходи у психотерапії.

Транзактний аналіз. Психодрама. Символдрама. Тілесно орієнтована та танцювальна терапія. Арттерапія. Казкотерапія.

Соціотерапія. Сугестивна психотерапія.


2

2

2
2


6

Модуль3. Спеціальна психотерапія (сфери використання у практиці)

Психотерапія дітей і підлітків. Соціальна та сімейна психотерапія. Клінічна психотерапія..


2
22

2

22


7

Методи психотерапевтичного впливу. Індивідуальні та групові методи та технології.
2

4
ВСЬОГО

20

16

36

5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Відмінність психотерапії та інших видів психологічного впливу

2

2

Гуманістичний напрямок у психотерапії

2

3

Психоаналітичний напрямок у психотерапії

2

4

Інтегративні методи та форми сучасної психотерапії у різних сферах практичного застосування

2
Разом

8


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Методи та технології психотерапевтичного впливу

2

2

Раціонально - емотивна психотерапія (РЕТ).

2

3

Психотерапія емоційних станів

2

4

Психотерапія проблем сімейної взаємодії

2

5

Разом

87. Теми лабораторних занять

Не заплановано


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Форми та методи психотерапевтичного впливу.

4

2

Основні етапи та процедури психотерапевтичного процессу.

Оцінка ефективності роботи психотерапевта4
Етичний кодекс психотерапевта

2
Аналітична психологія. Індивідуальна психологія. Характерологічний аналіз. Інтерперсональна психотерапія.

4
Когнітивна та моделююча психотерапія. Нейролінгвістичне програмування

4
Логотерапія. Гештальт-терапія. Екзистенційна психотерапія

4
Тілесно орієнтована та танцювальна терапія. Арттерапія. Казкотерапія

4
Соціальна та сімейна психотерапія. Клінічна психотерапія

4
Соціотерапія. Сугестивна психотерапія.

2
Індивідуальні та групові методи та технології

4
Разом

369. Індивідуальні завдання

1. Оцінка ефективності психотерапевтичної допомоги у практиці роботи психотерапевта

2. Структурний психоаналіз та сфери його використання.

3. Патогенетична терапія: показники та особливості застосування

4. Нейролінгвістичне програмування на сучасному етапі: основні сфери та специфіка застосування.

5. Гештальт-терапія:історія виникнення, сучасні школи.

6. Екзистенційна парадигма та можливості її застосування у кризовій терапії.

7. Психотерапія дітей і підлітків: форми та методи роботи.

8. Соціальна та сімейна психотерапія.

9. Клінічна психотерапія.Специфіка підготовки спеціалістів.

10. Індивідуальні та групові методи та технології у практиці психотерапії.

.

10. Методи навчання

- Проблемна лекція;

- диспут, мозковий штурм;

- елементи тренінгового навчання;

- круглі столи;

- бесіди, робота «в парах»;

- самоаналіз
11. Методи контролю

-тестування;

-оцінка творчих письмових робіт;

-взаємне оцінювання самостійних завдань;

-самозвіти

-шкала ефективності роботи


12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення 1. Підручники та монографії у фондах бібліотеки;

 2. Психологічні словники, енциклопедії (бібліотека, фонди кафедри);

 3. Авторський посібник «Основи психологічного консультування»(у співавторстві);

 4. Опорні конспекти (база кафедри);

 5. Методична література кафедри;

 6. Журнал «Практична психологія та соціальна робота», «Психологія», газета «Психолог» та ін..

 7. Статті у фахових збірниках з психотерапії;

 8. Творчі та самостійні роботи студентів;

 9. Проблемні завдання; відеотека;

 10. Тести до курсу.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование М. : Класс, 2000.

 2. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика : Учеб.пособие для студентов ст.курсов психол.фак.и отд-ний ун-тов М. : Класс, 2001.

 3. Бурменская Г. В. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков: Учеб.пособие для студентов вузов/ Г.В.Бурменская, Е.И.Захарова, О.А.Карабанова и др. М. : Academia, 2002.

 4. Бурлачук Л.Ф.Психотерапия:Учебник для вузов /Л.Ф.Бурлачук, А.С.Кочарян, М.Е.Жидко.-СПб.:Питер, 2009.-496с.

 5. Васьковская С. В. Психологическое консультирование: Ситуац. задачи Киев: Вища шк., 1996.
 6. Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика: Практ.рук./ А.Л.Венгер М. : Генезис, 2001.

 7. Горностай П. П. Теория и практика психологического консультирования : Пробл. Подход.- Киев : Наук.Думка, 1995.

 8. Гулина М. А. Терапевтическая и консультативная психология. - СПб. : Речь, 2001.

 9. Джорож Р., Христиани Т. Консультирование: Теория и практика /Пер. с англ.А.Шадура.- М.:Изд.-во “Эксмо”, 2002.

 10. Коттлер Д. Психотерапевтическое консультирование / Дж.Коттлер, Р.Браун /Пер.с англ.М.Потаповой,А.Ракитиной. - СПб.: Питер, 2001.

 11. Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту.- К.: МАУП, 1996.

 12. Консультативна психологія /За ред. Булах І.С. – К.: НПУ ім..Драгоманова, 2012.

 13. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика : Понимание: Психоаналитическая диагностика : Понимание структуры личности в клин. процессе: Учеб.пособие / Пер. с англ.под ред. М.В.Глущенко, М.В.Ромашкевича М. : Класс, 1998.

 14. Мак М.Р. Практикум по когнитивной терапии / Пер.с англ.Т.Саушкиной СПб. : Речь, 2001.

 15. Мэй Р. Искусство психологического консультирования : Как давать и обретать душев.здоровье / Пер.с англ.М.Будыниной, Г.Пимочкиной.- М. : Апрель Пресс:ЭКСМО-Пресс, 2002.

 16. Меновщиков В. Ю. Введение в психологическое консультирование М. : Смысл, 2000.

 17. Меновщиков В. Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными ситуациями / В.Ю.Меновщиков.- М. : Смысл, 2002.

 18. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Пер.с англ.Е.Волков. - СПб.и др. : Питер, 2000.

 19. Немов Р. С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студентов вузов. - М. : Владос, 1999.

 20. Техники консультирования и психотерапии : Тексты / Под ред. У.С.Сахакиан; Пер.с англ.М.Будыниной и др. М. : Апрель Пресс : ЭКСМО-Пресс, 2000.

 21. Роджерс К. О групповой психотерапии. - М., 1993.

 22. Роджерс К. Р. Клиент-центрированная психотерапия : Теория, соврем.практика и применение / Пер.с англ.Т.Рожковой и др. М. : Апрель Пресс:ЭКСМО-Пресс, 2002.

 23. Сапогова Е.Е.Практикум по консультативной психологии.-СПб.:Речь, 2010.-542с.

 24. Фанч Ф. Преобразующие диалоги : Учеб.по практ.техникам содействия личност.изм. / Пер.с англ.Д.Ивахненко Киев : Ника-Центр:Вист-С, 1997.

 25. Флоренская Т. А. Диалог в практической психологии / Акад.наук СССР: Ин-т психологии.- М., 1991.

 26. Фрейд З. Я и Оно./ Пер. с нем.-Тбилиси: Мерани, 1991.

 27. Холл К., Линдсей Г. Теории личности.- М., Апрем Пресс, ЭКСМО – Пресс, 2000.


 28. Хомич Г.О., Ткач Р.М. Основи психологічного консультування.- К.: МАУП, 2004.-150с.
 29. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.- СПб.: Питер.Ком., 1998.

 30. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція.- К., 2005.

 31. Шостром Э. Терапевтическая психология. Основы консультирования и психотерапии / Пер.с англ.В.Абабкова,В.Гаврилова. - СПб.:Сова; М. : ЭКСМО-Пресс : Сова, 2002.

 32. Ялом И. Д. Экзистенциальная психология / Пер.с англ.Т.С.Драбкиной М. : Класс, 1999.


Допоміжна

1.Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: Учеб.пособие для студентов высш.пед.учеб.заведений М.: Аcademia, 2000.

2. 3.Александров А.А. Интегративная психотерапія.-СПб.: питер, 2009.-352с.

4.Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное консультирование. — М., 1994.

5.Елизаров А. Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования: Учеб. пособие. — М.: Ось-89, 2003.

6.Коптева Н. В. Психологическое консультирование в школе : Хрестоматия / Зап.-Ур.учеб.науч.центр/Сост.Н.В.Коптева Пермь, 1993.


7.Зирянова В. и др./Под ред. Е. Г. Силяевой. - М.: Изд. центр «Академия», 2002. -192 с.

8.Моргун В. Ф. Делинквентный подросток.- Полтава, 19959.Навайтис Г. Семья в психологической консультации. — М.: Моск. психол.-соц. ин-т; Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1999.

10.Столин В. В., Бодалев А. А. Семья в психологической консультации. - М., 1989.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка