Мета та завдання навчальної дисципліни МетаСкачати 263.59 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір263.59 Kb.
#508
ТипПрограма 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: вивчення фундаментальних проблем природи обдарованості, інтелекту та творчих здібностей, а також висвітлення практичних питань роботи з обдарованими дітьми в школі та їх виховання в сім’ї батьками.
Завдання:

- вивчення теоретичних основ проблеми обдарованості дітей;

- формування у студентів навичок та вмінь діагностичного виявлення обдарованості;

- підготовка студентів до практичної роботи з розвитку дитячої обдарованості в школі та сім’ї.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • природу обдарованості, сутність та структуру обдарованості;

 • психологічні особливості обдарованих дітей;

 • методи виявлення обдарованості;

 • розвиток дитячої обдарованості в сім’ї та школі;

 • навчання обдарованих дітей: основні методичні моделі та способи навчання обдарованих дітей.


вміти:

 • володіти методами первинної діагностики обдарованості дітей вчителями;

 • відбирати та застосовувати методи виявлення (ідентифікації) різних видів обдарованості;

 • працювати в школі з обдарованими дітьми;

 • вести роботу з обдарованими дітьми за межами школи. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Природа обдарованості та методи її виявлення
Тема 1. Природа обдарованості.

Обдарованість як соціально–психологічна проблема.

Обдаровані діти в системі загальної освіти. Основні завдання при роботі з обдарованими дітьми. Рекомендація 1248 Парламентської Асамблеї Ради Європи, присвячена освіті обдарованих дітей. Основні рівні діяльності Євро таланту. Державна система роботи з обдарованими дітьми.

Сутність та структура обдарованості. Інтелект, творчість та здатність до навчання. Сфери прояву обдарованості.

Основні «складові» розумової обдарованості. Пізнавальна потреба та її особливості: невпинна активність, прагнення до самого процесу пізнання та задоволення від інтелектуальної діяльності. Вікові етапи розвитку пізнавальної потреби як її якісно різні рівні: потреба у враженнях, становлення допитливості та нахилів.

Інтелект. Структури інтелекту Спірмена Ч., Торндайка Е., Терсдоуна Л., Кеттела Р., Гілфорда Дж. Види інтелекту за Г.Айзенком. загальні та спеціальні здібності. Індивідуальні відмінності інтелекту.

Креативність. Дивергентне мислення та його основні властивості. Інтелект та креативність. Концепції креативності. Основні підходи до проблеми творчих здібностей. Творчі здібності та особистість.

Тристороння модель обдарованості Дж. Рензуллі. Мотиваційно-потребова «складова». Інтелектуальна «складова» та особливості особистості. Творча «складова».


Тема 2 . Психологічні особливості обдарованих дітей.

Проблема «дисинхронії розвитку», притаманної багатьом обдарованим дітям. Слабкий розвиток дрібної моторики та дислексія (слабкий розвиток мовлення) як приклади дисинхронії розвитку. Практика «перестрибування через класи» та її наслідки.

Механізм утворення випадків «прихованої обдарованості»: низька успішність – втрата навчальної мотивації – незатребуваність здібностей – втрата інтересу до школи – заглиблення у свої проблеми.

Основні особистісні риси обдарованих дітей. Незалежність, відкритість розуму, висока толерантність до невизначених і нерозв’язних ситуацій як головні особистісні якості творчої особистості.

Проблеми взаємовідносин обдарованих дітей із вчителями, батьками, ровесниками.
Тема 3. Методи виявлення обдарованості.

Первинна діагностика обдарованості дітей вчителями. Методи первинної діагностики: шкали; опитувальники; самоопитувальники; спостереження, що проводиться за певною схемою; інформація про продукти діяльності. Шкали Дж. Рекзуллі для рейтингу поведінкових характеристик обдарованих школярів. Пізнавальні, мотиваційні, лідерські та творчі характеристики учня.

Діагностика інтелекту. Методика Д.Векслера. «Прогресивні матриці» Дж.Равена. Тест структури інтелекту Р.Амтгауера.

Діагностика креативності. Тести креативності Дж.Гілфорда. Тест невербальної креативності Е.П.Торранса. Тест вербальної креативності С.Медніка.

Методичні підходи до виявлення різних видів обдарованості. Види обдарованості. Психомоторна, інтелектуальна, творча, академічна та обдарованість у сфері спілкування і методи їх діагностики.
Змістовий модуль 2. Навчання і виховання обдарованих дітей.
Тема 1. Розвиток дитячої обдарованості в сім’ї та школі.

Основні підходи в психології розвитку: 1. генетичний підхід, який відводить основну роль в детермінації психічних властивостей спадковості;

 2. вплив середовища – підхід, за яким вирішальним фактором розвитку психічних здібностей вважаються зовнішні умови;

 3. взаємодії генотипу та середовища – підхід, представники якого виділяють різні типи адаптації індивіда до середовища в залежності від спадкових рис.

Дослідження відносних вкладів спадковості та середовища у розвиток обдарованості. Фактори зовнішнього середовища, що визначають розвиток інтелектуальних та творчих здібностей. Вирішальна роль мікросередовища та вплив сімейних стосунків на формування креативної обдарованості дітей.

Формування креативності та здатність до навчання. Основні фази розвитку творчих здібностей. Сенситивний період креативності. Зв'язок креативності із загальним інтелектом і навчальною успішністю.

Розвиток інтелектуальної обдарованості та навчальна успішність. Типи інтелектуальної обдарованості як ступені її становлення (Холодна М.О.). Проблема психологічних механізмів інтелектуальної обдарованості. Соціо–культурні фактори розвитку інтелектуально обдарованих людей. Створення умов для прояву та становлення інтелектуальної обдарованості.

Критерії ідентифікації обдарованої особистості.

Ранній прояв обдарованості: специфіка загальної та спеціальної обдарованості. Повільна природа інтелектуальної обдарованості як її найважливіша характеристика та проблема виявлення (ідентифікації) обдарованих дітей.

Тема 2. Навчання обдарованих дітей.

Інтелектуальне виховання обдарованих дітей в умовах сучасної шкільної освіти.

Основні компоненти шкільної освіти в умовах інтелектуального виховання учнів. Призначення освіти. Зміст освіти. Критерії ефективності форм і методів освіти. Роль шкільного підручника. Функції вчителя.

Елітизм та рівність інтелектуального виховання. Критерії інтелектуальної вихованості. Проблема інтелектуальних якостей особистості: компетентності, ініціативи, творчості, саморегуляції та унікальності складу розуму.

Основні методичні моделі, побудовані з врахуванням психологічних механізмів розумового розвитку учнів: «Вільна модель», «Діалогічна модель», «Особистісна модель», «Збагачуюча модель», «Розвиваюча модель», «Структуруюча модель», «Активізуюча модель», «Формуюча модель».

Навчання обдарованих дітей у масовій школі. Основні способи навчання обдарованих дітей: збагачення та прискорення

Основні принципи діяльності школи для обдарованих дітей. Виявлення індивідуальних особливостей. Заняття за індивідуальним розкладом. Малі розміри навчальних груп. Спеціальна допомога при дисинхронії розвитку. Формування особистості. Пізня професіоналізація. Виховання лідерських якостей. Навчальні програми, які відкривають простір для творчості. Стиль учителя – сумісна творчість з учнями. Підбір учителів. Робота з батьками. Формування коректних стосунків між учнями. Індивідуальна психологічна допомога.

Шкільна психологічна служба та обдаровані діти, благополучна обдарованість та обдарованість як проблема.

Робота з обдарованими дітьми за межами школи. Менторство як найбільш перспективна форма навчання обдарованих. Бібліотерапія – лікування книгою.

Формування психологічної готовності до роботи з обдарованими дітьми. Критерії виявлення студентів, здатних успішно працювати в школі з обдарованими дітьми: інтелектуальний, творчий та емоційно - мотиваційний.
 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Природа обдарованості та методи її виявлення

Тема 1.

Природа обдарованості14

4

2

8

14

212

Тема 2.

Психологічні особливості обдарованих дітей8

2

2

4

8

26

Тема 3.

Методи виявлення обдарованості16

4

4

8

162

14

Разом за змістовим модулем 1

38

10

8

20

38

4

2

32

Змістовий модуль 2. Навчання і виховання обдарованих дітей

Тема 1.

Розвиток дитячої обдарованості в сім’ї та школі8

2

2

4

8

26

Тема 2.

Навчання обдарованих дітей8

2

2

4

82

6

Разом за змістовим модулем 2

16

4

4

8

16

2

2

12

Усього годин


54

14

12

28

54

6

4

48

Модуль 2

ІНДЗ

Усього годин
 1. Теми семінарських занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Природа обдарованості

2

2

Психологічні особливості обдарованих дітей

2

3

Методи виявлення обдарованості

4

4

Розвиток дитячої обдарованості в сім’ї та школі

2

5

Навчання обдарованих дітей

2

Разом

12


6. Теми практичних занять
(Не передбачено)

7. Теми лабораторних занять
(Не передбачено)

8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Природа обдарованості

8

2

Психологічні особливості обдарованих дітей

4

3

Методи виявлення обдарованості

8

4

Розвиток дитячої обдарованості в сім’ї та школі

4

5

Навчання обдарованих дітей

4

Разом

289. Індивідуальні завдання
Проведення діагностичного дослідження одного з видів обдарованості дітей.
10. Методи навчання: • лекції із застосуванням прорізок;

 • виконання практичних завдань;

 • розв’язування творчих завдань;

 • робота в мережі Інтернет.


11. Методи контролю:


 • усне та письмове опитування,

 • поточне тестування,

 • оцінка за навчальний проект,

 • підсумковий тест.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Схема оцінювання з курсу «Психологія обдарованості» для студентів денної форми навчання


Модуль І

(практичний)

Всього за практичний модуль

Модуль ІІ

(теоретичний)

Всього за модуль рубіжного контролю

Модуль ІІІ

(самостійна робота)

Всього за модуль самостійної роботи

Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Тестовий контроль

Робота в модульному середовищі

Виконання завдань самостійної роботи

Участь у наукових конференціях,

переможці олімпіад, конкурсів публікації тощоРеферати


Рейтинг за

практичні заняття


Всього за змістовий модуль 1

Рейтинг за практичні заняття

Всього за змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Заняття 1

Заняття 2

Заняття 3

Заняття 4

Заняття 5

Заняття 6

8,4 бали

8,4 бали

8,4 бали

8,4 бали

33,6 бали

8,4 бали

8,4 бали

16,8 бали

50 балів

30 балів


30 балів

6 балів

6 балів

6 балів

2 бали

20 балів

100 балів

50

Тк= ------------------- = 13,9

0,6 * 6

8,4 бали -«відмінно» 13,9 – 12,5 бали -«відмінно»6,3 бали - «добре» 12,4 – 10,4 бали - «добре»

5 балів - «задовільно» 10,3 – 8,3 бали - «задовільно»

0 балів - «незадовільно» 8,2 - 0 балів - «незадовільно»

Схема оцінювання з курсу «Психологія обдарованості» для студентів заочної форми навчання спеціальності «Психологія»


Модуль І

(практичний)

Всього за практичний модуль

Модуль ІІ

(теоретичний)

Модуль ІІІ

(самостійна робота)

Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Тестовий контроль

Робота в модульному середовищі


Рейтинг за

практичні заняття


Рейтинг за практичні заняття

Т1

Т2

Т3

Т1

Т215 балів15 балів

30 балів

50 балів
20 балів

100 балів

15 балів – «відмінно»,

11,25 балів – «добре»,

7,5 бали – «задовільно»,

0 балів – «незадовільно».


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення :


 • опорні конспекти лекцій;

 • інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД),

 • нормативні документи,

 • ілюстративні матеріали;

 • лабораторний практикум до курсу.


14. Рекомендована література
Базова

 1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. - М.: Академия, 2002.-320 с.

 2. Богоявленская Б.В., Матюшкин A.M. Концепция одаренности// Обдарована дитина.-2000. -№1.

 3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. - СПб. , 1999. - 356с.

 4. Когнитивная психология/ Под ред. В.Н. Дружинина, Д.В. Ушакова. - М.: ПЕР СЄ, 2002.-480с.

 5. Матюшкин A.M. Концепция творческой одаренности// Вопросы психологии. - 1989. - №6. - с. 143-149.

 6. Психология одаренности: от теории к практике/ Под ред. Д.В. Ушакова. -М: ИПРАН, 2000.-80с.

 7. Рабочая концепция одаренности. - М: Магистр, 1998.

 8. Психология одаренности детей и подростков/ Под ред. Н.С.Лейтеса. - М.: Изд. Центр "Академия", 1996.- 416с.

 9. Теплов Б.М. Способности и одаренность. - В кн.: Избранные труды. - Т.1. - М.: Педагогика, 1985.-с. 15-41.


Допоміжна

 1. Востоков A.M. Одаренные подростки таки нуждаются в помощи родителей// Обдарована дитина. - 2001. - №5. - с. 32-37.

 2. Доровский А.И. Сто советов по развитию одаренности детей родителям, воспитателям, учителям. - М. , 1997. - 310с.

 3. Дружинин В.Н. Проблема одаренности и структура способностей// Основы психодиагнотики/ Под ред. А.Г.Шмелева. - Москва, Ростов-на-Дону: "Феникс", 1996.-с. 258-280.

 4. Зазимко О.В. Психолого-педагогічні вимоги до ідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці// Педагогіка і психологія. - 2001. - №2- с. 14-22.

 5. Красноголов В.О. Концептуальні моделі навчання обдарованих дітей// Обдарована дитина. - 1999. -№1.-с. 15-19.

 6. Красноголов В.О. Як батьки і вчителі можуть допомогти природному обдаруванню// Обдарована дитина. - 1999. - №2. - с. 39-43.

 7. Кульчицкая Е.И. Методика диагностики интеллектуальной одаренности// Обдарована дитина. - №3. - с. 3-10.

 8. Кульчицкая Е.И. Одаренность как психологическая проблема// Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - №7(с. 28-30), №8 (14-15).

 9. Кульчицкая Е.И. Одаренность: природа и сущность// Обдарована дитина. -2002. -№1.-с. 21-30.

 10. Кульчицька О.І. Знаходимо обдарованих серед дошкільнят// Обдарована

 11. дитина. - 1999. - №3. - с. 8-13.

 12. Кульчицька О.І. Творча обдарованість. Специфіка дитячої обдарованості//

 13. Обдарована дитина. - 2001. - №1. - с. 3-10.

 14. Лейтес Н.С. Об умственной одаренности.- М.: АПН РСФСР, 1960. 215с.

 15. Лейтес Н.С. О признаках детской одаренности// Вопросы психологии. -2003.-№4. -с. 13-19.

 16. Лейтес Н.С. Способности, труд, талант. -М.: Знание, 1961.- 215с.

 17. Моляко В.А., Кульчицкая Е.И., Литвинова Н.И. Психологические вопросы выявления одаренности. - Киев, 1992. - 56с.

 18. Моляко В.А. Психология решения школьниками творческих задач. - Киев: Радянська школа, 1983, - 94с.

 19. Настечко Н. Творча обдарованість учнів: характерні особливості// Психолог.- Підтримка творчості учнів. - 2003. - Вип.. 1. - с. 18-29.

 20. Одаренные дети. Пер. с англ. - М.: Прогресе, 1991. - 376с.

 21. Ожиганова Г.В. Диагностика и формирование креативности у детей в процессе учебной деятельности// Психологический журнал. - 2001. - №2 - с.75-85.

 22. Онацький В.М. Академічна обдарованість та методи її діагностики// Обдарована дитина. - 2002. -№6. - с. 47-52; №2. - с. 53-56.

 23. Онацький В.М. Всі діти обдаровані// Обдарована дитина. - 2001. -№6. - с. 34-43.

 24. Платонов К.К. Проблемы способностей. - М. , 1972. - 312с.

 25. Резерв успеха - творчество. - М.: Педагогика, 1989. - 118с.

 26. Савенко А.И. Какими факторами определяется одаренность?// Обдарована дитина.-2001. - №5.-с. 23-31.

 27. Савенко А.И. Современные концепции одаренности// Обдарована дитина. - 2001. - №6.-с. 2-10.

 28. Сироткина И.Е. Гений и безумие: из истории идеи// Психол. журнал. - 2000. -№1.-с. П6-124.

 29. Слободенюк Л. Система психолого-педагогічного пошуку обдарованих дітей// Психолог. - 2003. - №8. - с. 4-7.

 30. Творческая одаренность детей: Методические рекомендации/ Моляко В.А., Кульчицкая Е.И., Литвинова Н.И. - К.: "Знание", 1991. - 29с.

 31. Ушаков Д.В. Творчество и "дарвиновский" способ его описания// Психол. журнал. - 2000. - №3. - с. 104-111.

 32. Хлівна О.М. Формування у студентів педколеджу готовності до роботи з обдарованими дітьми// Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - №1 -с.47-48.

 33. Холодная М.А. Основные направления изучения психологии способностей в институте психологии РАН// Психолог, журнал. - 2002. - №3. - с. 13-22. Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследования. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2002.-272с.

 34. Холодная М.Н. Психологические механизмы интеллектуальной одаренности// Вопросы психологии. - 1993. - №1. - с. 32-39.

 35. Циганкова Є. Як тобі живеться, вундеркінде// Психолог. - 2003. - №18-19. - с. 33-37.

 36. Циганкова Є. Як тобі живеться, вундеркінде// Бібліотека шкільного світу. -2003.-с. 54-64.

 37. Чорна Л.Т. Обдарованість і творчість у життєвих ситуаціях: Теорія та практика їх взаємодії// Практична психологія та соціальна робота. - 2003. -с. 67-71.

 38. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека. - М.: Логос, 1996.-318с.

 39. Щебланова Е.И. Трудности в учении одаренных школьников// Вопросы психологии. - 2003. - №3. - с. 132-145.


15. Інформаційні ресурси:

 1. Нормативна база.

 2. Бібліотечні резерви ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

 3. Джерела Інтернет:

 • Національна бібліотека України імені В.І. Вернадского, Киев - http://www.nbuv.gov.ua/

 • Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва - http://www.library.vinnitsa.com/

 • ::НПБ України::: http://nplu.kiev.ua/

 • Бібліотека Верховної Ради України - http://www.rada.gov.ua

 • Головна сторінка | ДОУНБК : Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської - http://www.library.donetsk.ua/

 • Бібліотека Курта Зонтгаймера - http://www.library.ukma.kiev.ua/

 • Обласна універсальнанаукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського, м.Кіровоград, Україна - http://www.library.kr.ua

 • Наукова бібліотека ЗНУ - http://library.zsu.zp.

 • Наукова бібліотека ЛНУ - http://prima.franko.lviv.ua/library

 • Обласна бібілотека імені Островського - http://www.ounb.km.ua/

 • ЦНБ: Наука : Підрозділи :: ХНУ - http://www-ukr.univer.kharkov.ua

 • Бібліотека Інституту журналістики - http://journlib.univ.kiev.ua/

 • Бібліотека Максима Мошкова - http://lib.ru/

 • Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru/

 • Бесплатная электронная библиотека - http://webww.net.ru/

 • Русская виртуальная библиотека: Russian Virtual Library- http://www.rvb.ru

 • Библиотека Комарова - http://ilibrary.ru/

 • Библиотека православного христианина - http://www.wco.ru/biblio/

 • ALLBEST.RU - http://www.allbest.ru/libraries.

 • Бібліотека «Альдебаран» // http://www.aldebaran.ru // http://disser.h10.ru/

 • Томский государственный университет // http://www.lib.tsu.ru/

 • LIB.com.ua [электронная библиотека] - http://lib.com.ua/

 • BIGLIB.COM.UA :: Народная библиотека :: Главная// http://biglib.com.ua/

 • Библиотека "Вехи". Русская религиозно-философская и художественная литература. - http://www.vehi.net/index.htmlКаталог: sites -> default -> files -> Programs
Programs -> Мета навчального курсу
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
Programs -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
Programs -> Пояснювальна записка у сучасних умовах реалізації положень Булонської конвенції, європейської глобалізації освітнього простору особливого значення набуває наука психолінгвістика
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Пояснювальна записка соціальна трансформація в суспільстві неминуче призводить до змін у ставленні до людей похилого віку. Змінюється зміст основних понять "старість" І "психічне здоров’я в пізньому віці"
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Предмет вивчення

Скачати 263.59 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка