Мета і завдання роботи методичного об’єднання класних керівниківСкачати 261.45 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір261.45 Kb.
Мета і завдання роботи методичного об’єднання класних керівників

5-9 класів Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої

школи-інтернату І-ІІ ступенів

Ми виховуємо учня не як носія знань,

а як людину, яка має жити в суспільстві

і приносити йому користь.

В.О.Сухомлинський
Відповідно до перспективного плану роботи школи протягом 2013-2014 навчального року члени методичного об’єднання класних керівників 5-9 класів продовжують роботу над загальношкільною методичною проблемою: «Впровадження елементів інноваційних технологій навчання і виховання дітей в практику роботи школи».

Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників:  «Робота класного керівника як основа формування ключових компетентностей школярів».

Шляхи розв’язання проблеми:

- через підвищення потенційних творчих можливостей класних керівників;

- через впровадження інноваційних технологій в їх діяльність;

- шляхом підвищення методичної компетенції класних керівників в роботі з класним колективом.

Це не випадково, адже компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу виступає сьогодні як фактор оновлення змісту шкільної освіти.

Базові принципи в сучасній освіті, які визначають основні напрями компетентнісного підходу до навчання та виховання: • вміння жити разом;

 • вміння вчитися;

 • вміння діяти;

 • вміння жити взагалі.

Тому завдання класного керівника – навчити жити. Учні, які раніше озброювались лише системою знань, умінь і навичок, нині повинні бути підготовлені до життєдіяльності, здатні активно і творчо працювати, діяти, саморозвиватися та вдосконалюватися інтелектуально, морально і фізично, що фактично і є виконанням Закону України «Про Освіту», де говориться: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей; формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями».

Під формуванням життєвих компетентностей розуміють виховання у дитини здібності діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовувати набуті знання на практиці, брати на себе відповідальність та вчитись протягом всього життя.

Класні керівники зміст виховної діяльності будують у відповідності до наступних ключових ліній:

- ціннісне ставлення особистості до себе;

- ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

- ціннісне ставлення особистості до праці;

- ціннісне ставлення до природи;

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Основні напрямки роботи шкільного методичного

об'єднання класних керівників:
- всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;

- збереження та зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців;

- виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво та соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;

- формування у школярів бажання та вміння учитися, виховання потреби і здатності до навчання впродовж усього життя, вироблення вмінь практично та творчо використовувати набуті знання;

- формування в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво; оволодіння засобами пізнавальної та практичної діяльності;

- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого та професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії й оволодіння нею;

- виховання школяра як особистості моральної, відповідальної, людини культури з розвиненими естетичним, етичним ставленням до навколишнього світу та самої себе;

- сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.


Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:
- організовує колективне планування і аналіз життєдіяльності класних колективів;

- бере участь у реалізації програми підвищення професійного рівня педагогів з питань виховання та методики виховання;

- планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;

- організовує вивчення та запровадження класними керівниками інноваційних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;

- спрямовує роботу класних керівників на реалізацію творчого потенціалу та пошук ефективних шляхів застосування результатів наукових досліджень;

- координує виховну діяльність класних колективів;

- організовує обмін позитивним педагогічним досвідом у досягненні виховних результатів;

- обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів;

- оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед

адміністрацією школи про заохочення класних керівників.


Документація методичного об'єднання класних керівників:
- річний план роботи методичного об'єднання;

- список членів методичного об'єднання;

- протоколи засідань методичного об'єднання;

- аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів.Завдання класного керівника:

1.Пам’ятати, що життєва компетентність дітей – основа розвитку особистості.

2. Намагатися якомога більше готувати учнів школи до сучасного життя та діяльності, формувати їх життєві компетентності, що дають можливість самовизначитися, сміливо зустрітися з дійсністю, зайняти своє місце у житті.

3. Розвивати в учнів здібності, що допоможуть їм досягти успіху в сучасному світі, зокрема: • Швидко діяти в нестандартних ситуаціях. (сучасна діяльність вимагає від людей діяти в умовах ліміту часу, в ситуаціях, коли бракує досвіду);

 • Вчитися все життя (під час своєї діяльності необхідно самостійно набувати нових знань).

 • Працювати в сучасних інформаційних системах (інформаційні технології є джерелом та засобом спілкування. Без уміння працювати з інформаційними технологіями неможливо діяти й бути успішним), уміти здобувати, аналізувати інформацію отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення.

 • Вступати в комунікацію (вміти вислухати, зрозуміти, довести свою думку до співрозмовника), вміти працювати в команді.

 • Бути гнучким, мобільним, конкурентноздатним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе.

 • Критично мислити.

 • Використовувати знання як інструмент для розв’язання життєвих проблем.

 • Генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність.

 • Вміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій.

 • Цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави.

 • Бережно ставитись до свого здоров’я та здоров’я інших як до найвищої цінності.

 • Бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне життя.

Життя вимагає, щоб школа давала можливості для формування досвіду розв'язання проблем і нестандартних завдань, досвіду спілкування та взаємодії, досвіду емоційно-ціннісного ставлення до оточуючого світу та до себе самого.Заходи, спрямовані на підвищення педагогічної майстерності

членів методичного об’єднання


 • Взяти участь у проведенні шкільної науково-практичної конференції на тему: «Впровадження елементів інноваційних технологій навчання і виховання дітей в практику роботи школи».

 • Організувати самоосвітню роботу вчителів, спрямувати її на вивчення української національної спадщини, актуальних психолого-педагогічних проблем, нових освітніх технологій.

 • Вивчати та запроваджувати в практику досвід кращих вчителів школи, району, області.

 • Організувати взаємовідвідування виховних заходів з подальшим їх обговоренням та аналізом.

 • Проводити бесіди «за круглим столом» по обміну досвідом роботи, семінари, «методичні аукціони», практичні заняття, тренінги та дискусії.

 • Брати участь у роботі постійно діючого психолого-педагогічного семінару.

 • Співпраця з психологом і соціальним педагогом.

 • Опрацювати методичну літературу і підготувати доповіді, згідно проблемного питання, що вивчається вчителем, та питань, які обговорюються під час проведення методичних тижнів.

 • Підготовка творчих звітів про самоосвітню діяльність.

 • Робота студії «Педагогічні самовідкриття».

 • Співбесіди керівника МО та заступника директора з виховної роботи з класними керівниками з питань роботи над загальношкільною методичною проблемою та проблемним питанням методоб’єднання.


СПИСОК ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОГО

ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ 5-9 КЛАСІВ
п\п


Прізвище ім’я по батькові

класного керівникаКласСтаж

роботиКате-горіяПроблемні питання, над якими

працюють класні керівники

1.


Корощук

Вікторія Федорівна


8-А

17

І


Виховання толерантності в учнів підліткового віку.

2.


Сопільняк

Руслана


Іванівна

8-Б

21

вища


Формування національної свідомості школярів.

3.


Качур

Валентина

Григорівна

9-А

18

вища


Створення оптимальних умов для розвитку особистості учнів, спрямованих на реалізацію їх інтересів та здібностей.

4.


Бригида

Валерій


Григорович

5

26

І


Згуртування дитячого колективу та регулювання міжособистісних стосунків.

5.


Луць

Ганна


Тимофіївна

6-А

42

вища


Формування соціальної компетентності школярів у процесі розвитку творчих здібностей.

6.


Титаренко

Інна


Леонідівна

7-А

21

вища


Формування загальнокультурної

компетентності школярів у контексті вимог сьогодення .


7.


Бондаренко

Алла


Сергіївна

7-Б

21

І


Формування добросовісного відношення до навчання і праці, укріплення дисципліни.

8.


Маржан

Сергій


Васильович

6-Б

19


ІІ


Формування позитивного відношення до здорового способу життя в учнів шляхом впровадження активних форм виховної роботи.

9.

Коноваленко

Жанна


Володимирівна

9-Б

24

І


Всебічний і гармонійний розвиток дітей; особистісно-орієнтований підхід у вихованні.


Всього класних керівників - 9;

вища кваліфікаційна категорія - 4;

спеціалістів першої категорії - 4;

спеціалістів другої категорії - 1;
Голова методичного об’єднання – Титаренко І. Л.


Організація роботи методичного об’єднання класних

керівників 5-9 класів

З А С І Д А НН Я № І

Організаційне

Вересень


№ п\п

З М І С Т


Відповідальні1.

Про результати роботи методичного об’єднання у 2012-2013 навчальному році.

Голова МО

2.

Визначення основних напрямів та обговорення плану роботи методоб’єднання на 2013-2014 навчальний рік.

Класні керівники


3.

Нормативно-правове забезпечення виховного процесу.

Анкетування класних керівників: «Використання інтерактивних технологій у навчально - виховному процесі»Титаренко І.Л.


4.

Обговорення планів роботи класних керівників на

І семестр 2013-2014 н.р.Класні керівники


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Провести аналіз анкет класних керівників.

Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.Голова МО

Класні керівники

5-9 кл.

ЗАСІДАННЯ № ІІ

ТЕМА: Створення необхідних умов для вільного розвитку особистості

школяра шляхом залучення до різноманітних видів творчої

діяльності

Грудень (16.12 – 20.12)


№ п\п

З М І С Т


Відповідальні1.

Проведення методичного тижня на тему: «Створення необхідних умов для вільного розвитку особистості школяра шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності»

Голова МО


2.

Доповідь на тему: «Створення необхідних умов для вільного розвитку особистості школяра шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності»

Титаренко І.Л.

3.

Практикум для класних керівників:

«Формування комунікативних навичок та позиції в міжособистісному спілкуванні.»

Бригида В.Г.,

психолог Наливайко С.А.4.

Проведення і обговорення відкритих виховних годин у 6-А, 6-Б, 8-А, 8-Б та 9-Б класах .


Луць Г.Т.,

Корощук В.Ф.,

Коноваленко Ж.В.,

Маржан С.В.,

Сопільник Р.І.


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготувати комунікативний тренінг для старшокласників «Діалог»

Класні керівники,

психолог

ЗАСІДАННЯ ІІІ
ТЕМА: Формування правової свідомості учнів шляхом впровадження

активних форм роботи
Січень


№ п\п

З М І С Т


Відповідальні1.

Круглий стіл. Інтерактивні форми та методи превентивного  виховання – необхідний  чинник становлення вільної особистості ( обмін досвідом роботи)


Сопільник Р.І.,

Качур В.Г.,

Коноваленко Ж.В.


2.

Тренінг «Педагогіка підтримки дитини: взаємодія школи, сім’ї та соціуму з профілактики девіантної поведінки учнів»

Луць Г.Т.,

соціальний педагог

Кір’ян А.А.


3.

Обговорення планів роботи класних керівників на ІІ семестр 2013-2014 н.р.

Голова МО, класні керівники


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготувати ігри для учнів, схильних до правопорушень, з метою корекції відхилень у поведінці.


Класні керівники,

соціальний педагог

ЗАСІДАННЯ ІV
ТЕМА: Шляхи поліпшення виховної роботи з учнями

Березень№ п\п

З М І С Т


Відповідальні1.

Аукціон методичних ідей: «Практичне використання сучасних виховних технологій»


Корощук В.Ф.,

Бондаренко А.С.,
2.

Методичний фестиваль «Педагогічні самовідкриття». Творчі звіти класних керівників, що атестуються.

Качур В.Г.,

Титаренко І.Л.,

Сопільник Р.І.,

Коноваленко Ж.В.,

Маржан С.В.


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати статтю «Академія успіху. Інноваційний проект», науково-методичний  журнал «Виховна робота в школі» № 8, 9 2010 р.


Класні керівникиЗ А С І Д А НН Я V
ТЕМА: Робота класного керівника щодо формування

загальнокультурної компетентності школярів
Травень (5.05 - 8.05)


№ п\п

З М І С Т


Відповідальні1.

Проведення методичного тижня на тему: «Робота класного керівника щодо формування загальнокультурної компетентності школярів»


Голова МО

2.

Доповідь на тему: «Робота класного керівника щодо формування загальнокультурної компетентності школярів»

Маржан С.В.

3.

Проведення і обговорення відкритих виховних годин у

7-А, 7-Б, 9-А та 5 класах .
Титаренко І.Л.,

Бондаренко А.С.,

Качур В.Г.,

Бригида В.Г.4.

Панорама методичних перспектив. Підсумки роботи методичного об’єднання класних керівників. Проблеми, їх вирішення, пропозиції.


Голова МО, класні керівники

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Зібрати пропозиції учителів, батьків, учнів щодо планування виховної роботи на новий навчальний рік


Класні керівники


Методичний тиждень класних керівників 5-9 класів

ТЕМА: Створення необхідних умов для вільного розвитку особистості

школяра шляхом залучення до різноманітних видів творчої

діяльності

(16.12 – 20.12)


№ п\п

З М І С Т


Відповідальні1.

Проведення методичного тижня на тему: «Створення необхідних умов для вільного розвитку особистості школяра шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності»

Голова МО


2.

Доповідь на тему: «Створення необхідних умов для вільного розвитку особистості школяра шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності»

Титаренко І.Л.

3.

Практикум для класних керівників:

«Формування комунікативних навичок та позиції в міжособистісному спілкуванні.»

Бригида В.Г., психолог Наливайко С.А.

4.

5.


Проведення і обговорення відкритих виховних годин :

 1. 08.11.2013; 8-А, 8-Б, 9-Б класи

Свято рідної мови.

Тема: «Вертайсь, рідна мово, у серце народу, у душу

Вкраїни»


 1. 17.12.2013; 8-А, 8-Б, 9-Б класи

В рамках Шевченківських днів «Театральні зустрічі»

 1. 16.12.2013; 6-Б клас

Година народознавства.

Тема: «По країні з краю в край ходить святий Миколай» 1. 18.12.2013; 6-А клас

Родинне свято

Тема: «Найкраща в світі – рідна хата під ясеновими

крильми»
Підсумки проведення методичного тижня,

завдання членам МО, вироблення рекомендаційКорощук В.Ф.,

Сопільняк Р.І.,

Коноваленко Ж.В.


Корощук В.Ф.,

Сопільняк Р.І.,

Коноваленко Ж.В
Маржан С.В.

Луць Г.Т.

Голова МО, класні керівникиПлан

роботи шкільного методичного об’єднання класних

керівників 5 - 9 класів на 2013 - 2014 н.р.
ВЕРЕСЕНЬ

1.Проведення засідання з питання результатів виховної роботи у 2012-2013 н. р. та визначення основних напрямків роботи на 2013-2014 н. р.

2. Затвердження плану роботи шкільного МО класних керівників на 2013-2014 навчальний рік.

3. Вибори голови МО класних керівників 5-9 класів.

4. Обговорення планів виховної роботи класних керівників (02.09.13р.)

5. Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.(до 05.09)

6. Участь у заходах місячника «Рада-рада дітвора, що до школи йти пора»

7.Участь у заходах тижня безпеки життєдіяльності «Увага! Діти на дорозі».

(09.09-13.09)

8.Співбесіди з учнями за участю психолога з метою виявлення дітей з девіантною поведінкою, схильних до тютюнопаління, схильних до вживання спиртних напоїв та наркотичних речовин. (протягом місяця)

9. Анкетування класних керівників: «Використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі»
ЖОВТЕНЬ

1. Участь у заходах місячника «Щедра осінь» (протягом місяця)

2.Оформлення класних куточків. (до 07.10)

3.Відвідування виховних заходів класних керівників 5-А та 5-Б класів в рамках адаптації учнів до середньої школи (протягом місяця).

4.Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів, потреб, з метою залучення їх до роботи гуртків.

5.Організація роботи органів учнівського самоврядування у кожному класі.

6.Самоосвіта. Нормативно-правове забезпечення виховного процесу. (протягом місяця)

Концепція превентивного виховання дітей та молоді.

7.Заведення індивідуальних психолого-педагогічних карток учнів старших класів за участю соціального педагога.
ЛИСТОПАД

1. Участь у заходах Місячника правового виховання «Я – громадянин, я – патріот, я – вихованець своєї школи» (протягом місяця)

2. Участь у заходах тижня безпеки життєдіяльності «Пожежна безпека». (11.11-15.11)

3. Самоосвіта. Ознайомлення з новинками методичної та періодичної літератури. (протягом місяця)

4. Участь у роботі постійно діючого психолого-педагогічного семінару.

5. «Лабораторія невирішених проблем»: Робота класного керівника з учнями,

схильними до правопорушень. (протягом місяця)

6. Дискусія: «Чи є сучасною педагогіка А.Макаренка та В.Сухомлинського?»

19.11.2013
ГРУДЕНЬ

1. Участь у заходах місячника національного виховання «Свято, свято на порі – веселенько дітворі» (протягом місяця)

2. Проведення методичного тижня на тему: «Створення необхідних умов для вільного розвитку особистості школяра шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності» (16.12-20.12)

3. Практикум для класних керівників за участю психолога:«Формування комунікативних навичок та позиції в міжособистісному спілкуванні»

(Бригида В.Г., Наливайко С.А.) 19.12.2013

4. Взаємовідвідування класними керівниками відкритих виховних заходів у 6-А, 6-Б,

8-А, 8-Б та 9-Б класах з метою обміну досвідом роботи. (16.12-20.12)

5. Підготовка та обговорення доповіді на тему: «Створення необхідних умов для вільного розвитку особистості школяра шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності» (Титаренко І.Л.) 20.12.2013

6. Підведення результатів рейтингу поведінки та навчальних досягнень класних колективів за І семестр 2013 - 2014 навчального року.


СІЧЕНЬ

1. Засідання членів МО на тему: «Формування правової свідомості учнів шляхом

впровадження активних форм роботи».

2. Підведення підсумків виховної роботи за перший семестр 2013 - 2014 навчального

року (з 06.01.14р. по 10.01.14р.).

3. Планування виховної роботи. Обговорення планів роботи класних керівників на ІІ семестр 2013-2014 н.р.

4.Участь у заходах місячника громадянсько-патріотичного виховання

«Україна соборна!» (протягом місяця).

5. Підготувати комунікативний тренінг для старшокласників «Діалог».

6. Круглий стіл. Інтерактивні форми та методи превентивного  виховання – необхідний  чинник становлення вільної особистості (обмін досвідом роботи Сопільник Р.І., Качур В.Г., Коноваленко Ж.В.)

7. Тренінг «Педагогіка підтримки дитини: взаємодія школи, сім’ї та соціуму з профілактики девіантної поведінки учнів» (Луць Г.Т., соціальний педагог Кір’ян А.А.)
ЛЮТИЙ

1.Участь у місячнику «Нині в нас розваг доволі: і у школі, і надворі» (протягом місяця)

2. Взаємовідвідування класними керівниками виховних заходів з метою обміну досвідом роботи. (протягом місяця).

3. Методичний вісник. Створення оптимальних умов для розвитку особистості учня.

4. Підготувати ігри для учнів, схильних до правопорушень, з метою корекції відхилень у поведінці.

5. Самоосвіта. Ознайомлення з новими технологіями організації виховного процесу. (протягом місяця)

6. Дискусія: «Творчість класного керівника. Робота, що приносить задоволення».

БЕРЕЗЕНЬ

1.Участь у місячнику «Дивосвіт навколо нас» (протягом місяця )

2.Засідання членів МО: «Шляхи поліпшення виховної роботи з учнями»

3. Взаємовідвідування класними керівниками виховних заходів з метою обміну досвідом роботи (протягом місяця).

4. Методичний фестиваль «Педагогічні самовідкриття».

Підготовка і проведення творчих звітів класних керівників, що атестуються:

Качур В.Г., Титаренко І.Л., Сопільник Р.І., Коноваленко Ж.В., Маржан С.В.

5. Аукціон методичних ідей: «Практичне використання сучасних виховних технологій»

(Корощук В.Ф., Бондаренко А.С.)
КВІТЕНЬ

1.Участь у Місячнику екологічного виховання «Ми – за чисте довкілля!» (протягом місяця ).

2. Взаємовідвідування класними керівниками виховних заходів з метою обміну досвідом роботи (протягом місяця).

3. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду. Система роботи класного керівника Сопільник Р.І. з питання формування національної свідомості школярів.

4. «Скринька невирішених питань»: Які традиційні та інноваційні форми роботи з правового виховання є результативними?

5. Участь у роботі постійно діючого психолого-педагогічного семінару.

6. Опрацювати статтю «Академія успіху. Інноваційний проект», науково-методичний  журнал «Виховна робота в школі» № 8, 9 2010 р.
ТРАВЕНЬ

1. Участь у Місячнику «Родина, родина – від батька до сина» (протягом місяця).

2. Проведення методичного тижня на тему: «Робота класного керівника щодо

формування загальнокультурної компетентності школярів» (05.05-09.05)3. Взаємовідвідування класними керівниками відкритих виховних заходів у 7-А, 7-Б,

5 та 9-А класах з метою обміну досвідом роботи. (05.05-09.05)

4. Підготовка та обговорення доповіді на тему: «Робота класного керівника щодо формування загальнокультурної компетентності школярів»

(Маржан С.В.) 08.05.2014

5. Підведення результатів рейтингу поведінки та навчальних досягнень класних колективів за ІІ семестр 2013 - 2014 навчального року.

6. Панорама методичних перспектив. Підсумки роботи методичного об’єднання класних керівників. Проблеми, їх вирішення, пропозиції.7.Участь у проведенні шкільної науково-практичної конференції на тему: «Впровадження елементів інноваційних технологій навчання і виховання дітей в практику роботи школи».


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка