Мелітопольський державний педагогічний університет імені богдана хмельницькогоСкачати 275.42 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір275.42 Kb.
#8909
ТипПрограма


МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО«Затверджую»

Перший проректор

____________________ 2014 р.


Факультет інформатики, математики та економіки

Кафедра педагогіки і педагогічної майстерності


ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

форма навчання : денна

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Напрям підготовки: 1801 Специфічні категорії

Спеціальність: 8.18010021 Педагогіка вищої школи

Мелітополь, 2015


Програма кваліфікаційного екзамену зі спеціальності “Управління навчальним закладом” освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"/ Укладачі: кандидат педагогічних наук, професор Окса М.М.

Пояснювальна записка

Інтеграція України в Європейський освітній простір, основною вимогою якої є забезпечення якості вищої освіти, обумовлюють нові підходи до підготовки майбутніх керівників загальноосвітніх закладів. На зміну традиційній освітній моделі, що базується на пріоритеті простого засвоєння і відтворення інформації, має прийти нова модель, головною метою якої є вироблення у випускників ВНЗ компетенцій, що дадуть їм змогу опанувати спеціальність в процесі практичної діяльності та подальшої додаткової освіти.

У Законі України “Про вищу освіту ” (стаття 8, п.4) вказано, що “магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

Програма комплексного державного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності «Управління навчальним закладом» підготовлена відповідно до нормативних вимог підготовки фахівців, викладених у законодавчих та нормативних документах про вищу освіту. Її зміст орієнтує студентів не тільки на творче засвоєння педагогічних знань, а й на вироблення умінь, навичок і бажання займатися самоосвітою, оволодівати новою інформацією, уміння використовувати здобуті знання на практиці.

Отже, підготовка магістрів за спеціальністю 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» передбачає поряд з оволодінням управлінськими знаннями, розвитком практичних вмінь і навичок з прийняття управлінських рішень, освоєння ними методологічних підходів до здійснення наукових досліджень в управлінні.

Професійна підготовка магістрів зі спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» передбачає опанування тем таких курсів як: «Вища освіта і Болонський процес», «Інноваційні технології навчання», «Філософія менеджменту», «Інноваційний менеджмент в освіті», «Моделювання в системі управління освітою», «Маркетингова та економічна діяльність в закладах освіти», «Основи економіки та екологічний менеджмент», «Сучасні психотехнології в освіті та менеджменті», «Етика керівника», «Педагогіка вищої школи», «Актуальні проблеми вищої освіти», «Системний аналіз структури і змісту управління установами освіти та закладами освіти», «Методологія і методика науково-педагогічних досліджень», «Кадровий менеджмент в освіті», «Стратегічний менеджмент в освіті», «Контрольно-оцінююча діяльність в закладах освіти», «Сучасні теорії управлінської діяльності», «Гендерна педагогіка».

Програмний матеріал всіх цих курсів входить до програми державного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи». Екзамен визначає рівень теоретичних знань студента магістратури та вміння практично їх застосовувати. Предмети за якими передбачено державний кваліфікаційний екзамен, мають міжпредметний характер, що повинні показати студенти у своїх відповідях.

Державний кваліфікаційний екзамен призначений визначити відповідність студентів магістратури спеціальності «Педагогіка вищої школи» рівню «Магістр» з урахуванням їх рівня теоретичних, практичних знань та вміння ці знання втілювати у творчий освітній процес на сучасному рівні відповідно до вимог вищої та загальноосвітньої школи. Відповідно до цього, відповіді студентів магістратури повинні бути теоретично обґрунтованими та професійно орієнтовними, мають базуватися на педагогічному, психологічному та мелодичному матеріалі. Студенти повинні показати знання сучасних педагогічних технологій для вищої та загальноосвітньої школи, їх методологію та значення для втілення сучасних освітніх програм. Програма передбачає, що студенти магістратури мають знати основи загальних психологічних принципів управління та практично їх використовувати в професійній діяльності.

Відповідно до всіх навчальних курсів магістратури з яких складаються державний кваліфікаційний екзамен студенти повинні знати:

- сучасні наукові, методичні та педагогічні засади, на яких побудовані навчальні курси;  • методики підготовки та проведення навчального процесу у вищій та загальноосвітній школі;

  • особливості сучасних інноваційних технологій та методику їх втілення в навчальний процес;

  • психологічні аспекти людських відносин в практичній діяльності педагогічних дисциплін;

  • теоретико-методичні принципи педагогічної творчості та її компоненти;

  • історію становлення дисциплін у загальноосвітній школі та методик їх викладання;

  • організацію наукової, методичної та навчальної діяльності викладача вищої школи та вчителя загальноосвітнього навчального закладу.

Під час державного кваліфікаційного екзамену студенти магістратури повинні вміти:

   • користуватися науковою, педагогічною та методичною літературою;

   • грамотно розробляти матеріали занять та їх викладати відповідно до вимог вищої школи;

   • використовувати сучасні педагогічні технології;

   • використовувати теоретичні та практичні знання з психології управління в професійній діяльності;

   • складати документацію щодо навчально-методичної та наукової роботи викладача;

   • організовувати самостійну та наукову роботу студентів.

На підставі програми державного екзамену складаються екзаменаційні білети, кожен з яких має 4 теоретичні питання. Відповіді студентів на питання екзаменаційного білету мають показати: глибину розуміння і викладу матеріалу, повноту висвітлення теоретичних основ проблеми, врахування та аналіз сучасних досліджень науковців та методистів; логіку побудови відповіді, зв’язок питання з іншими питаннями курсу та суміжними дисциплінами; зв'язок теоретичного матеріалу з практичною діяльністю навчального закладу; знання науково-методичної літератури, сучасних програм; ерудицію, обізнаність, культуру усного мовлення та рівень володіння державною мовою.

При оцінюванні відповідей випускників магістратури враховуються наступні критерії.


Шкала оцінювання відповідей на питання екзаменаційного білета

Критерії оцінюванняКількість балів при оцінюванні теоретичного питання

1. Письмова відповідь на кожне теоретичне запитання екзаменаційного білета

(Якщо 4 запитання, то 25 б х 4 = 100 балів)25 балів


1.1. Повнота висвітлення теоретичних основ проблеми; аналіз досліджень сучасних науковців та методистів з вказаного питання

5 балів

1.2. Логіка побудови відповіді, зв’язок питання з іншими питаннями курсу та суміжними дисциплінами

5 балів

1.3. Знання науково-методичної літератури з вказаного питання, аналіз та врахування сучасних програм виховання та навчання школярів.

5 балів

1.4. Зв'язок теоретичного матеріалу з практичною діяльністю

5 балів

1.5. Володіння державною мовою; чіткість визначення понять і термінів; послідовність викладання матеріалу.

5 балів

В своїх відповідях випускники повинні показати глибину та усвідомленість професійних знань, розвиток професійних вмінь і навичок. Відповідь повинна свідчити про розуміння завдань удосконалення системи освіти в Україні, наявність високого професійно-педагогічного потенціалу особистості, розуміння свого призначення в суспільстві, поєднання фундаментальних знань з професійними вміннями і навичками, загальну культуру, емоційну виразність та культуру спілкування.При оцінюванні відповідей на іспиті екзаменатори користуються такими вимогами та критеріями:

Критерії оцінювання

Кількість набраних балів

Оцінка

Рівень компетентності

за нац. шкалою

за ECTS

Студент магістратури, що показав всебічне, систематичне та глибоке знання навчально-програмного матеріалу; вміє вільно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїв основну та знайомий з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; засвоїв взаємозв'язок основних понять в їх значення для набуття професії; проявив творчі здібності в розумінні, викладанні та використанні навчально-програмного матеріалу

90...100

5

А

Висо-кий (творчий)

Студент магістратури показав повне знання програмного матеріалу; успішно виконав передбачені у програмі завдання та засвоїв літературу, яка рекомендована програмою; показав систематичний характер знань за спеціальністю, спроможний їх самостійного поповнювати та оновлювати в ході подальшої професійної самоосвіти

82...89

4


В

Достат-ній (конструктивно-варіативний


Студент магістратури вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вміє контролювати власну діяльність; добирати аргументи для підтвердження думок, але має несуттєві помилки

74...81

С

Студент магістратури значну частину теоретичного матеріалу відтворює на репродуктивному рівні; припускає суттєві помилки під час відповіді; вміє виконувати завдання, передбачені програмою; знайомий з основною літературою, яка рекомендована програмою

64...73

3

D

Середній (репродуктивний)

Студент магістратури не дає конкретну вичерпну відповідь; відхиляється від питання білету; не аргументує відповідь прикладами; не посилається на літературні джерела; відчуває труднощі при встановлені зв’язку між питаннями білету та їх практичній реалізації в управлінській практиці

60...63

Е

Студент магістратури володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу; має прогалини в знаннях основного програмного матеріалу; припускався суттєвих помилок у відповідях на питання

20...59

2

FX

Низький (рецеп-тивно-продук-тивний)

Студент магістратури не засвоїв матеріал у межах програм курсів дисциплін за фахом, не може відтворити навчальний матеріал

1...19

F


Шкала оцінювання відповідей при захисті магістерської роботи

Критерії оцінювання

Кількість балів
1.

Загальне оформлення роботи

10
2.

Вступ

182.1. Актуальність

32.2. Об’єкт

32.3. Предмет

32.4. Гіпотеза

32.5. Наукова новизна

32.6. Практичне використання

3
3.

І глава

73.1. Висвітлення теоретичних питань

43.2. Використання та посилання на першоджерела

3
4.

Висвітлення власного доробку

104.1. Оформлення експерименту

15
5.

Висновки

10
6.

Додаткові матеріали

5
7.

Оформлення першоджерел

5
8.

Доповідь та відповіді на запитання

15
Всього:

100 б.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»
Розділ 1. Вища освіта і Болонський процес

Системи вищої освіти у країнах Європи та принципи і шляхи їх інтеграції. Формування інформаційного пакету ЕСТS. Складання структурно-логічних схем, навчальних планів спеціальностей та індивідуального навчального плану студента за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Методика формування змістовного модуля дисципліни та залікового кредиту.

Розробка шкал оцінювання навчальної діяльності студента та моделі моніторингу якості освіти в умовах кредитно-модульної системи навчального процесу.

Ознайомлення з основними документами щодо співробітництва України та Євросоюзу: - Декларація ЄС щодоУкраїни, 1991 р.; - Угода про партнерство і співробітництво між Україною та СС 14.06.1994р.; - Спеціальна резолюція Ради Міністрів ЄС щодо України 31.10.1994р.; - Указ Президента України № 615 "Стратегія Інтеграції України до ЄС11.06.1998р.; - Постанова Кабінету Міністрів України №852 про запровадження механізму адаптації законодавства України до ЄС 12.06. 1998р.; - Постанова Кабінету Міністрів України № 1496 про"Концепцію адаптації законодавства України до законодавства ЄС 16.08.1999р.; - Зобов'язання щодо посилення стратегічного партнерства між Україною та ЄС, підписані на 4-му Саміті ЄС Україна, м. Ялта 11. 09.2001р.; - Матеріали Саміту Європейський Союз - Україна, м. Копенгаген 4.07.2002р.
Розділ 2. Педагогіка вищої школи

Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Закон України «Про освіту»: мета та пріоритети розвитку освіти. Контроль і оцінка знань студентів. Значення та функції оцінки. Методи і форми виховання студентства та їх класифікація. Методи навчання у вищий школі та їх класифікація. Педагогічна культура, майстерність та творчість викладача вищої школи. Передумови заснування класичних університетів в Україні та їх внесок в розвиток вітчизняної науки. Контроль і оцінка знань студентів. Критерії оцінки та види контролю. Структура сучасної вищої школи. Види вищих закладин освіти. Характеристика методів стимулювання й мотивації навчальної діяльності студентів. Характеристика методів стимулювання поведінки та діяльності студентів. Курсові та дипломні роботи в вузі: значення, вимоги та особливості написання в педагогічному вузі. Закономірності, принципи навчання та їх характеристика. Лекція як форма організації і метод навчання у вищій школі. Значення та основні вимоги. Лекція як форма організації і метод навчання у вищій школі. Методика і техніка читання лекцій. Сучасні проблеми лекційного викладання. Українські братства та їх роль у розвитку освіти в Україні. Семінарські заняття у вищій школі. Актуальні проблеми сучасної вищої освіти. Модульно-рейтингова технологія навчання у вищих навчальних закладах. Характеристика методів формування свідомості студентів. Використання в навчальному процесі технічних засобів навчання. Закон України «Про освіту». Права та обов'язки студента і викладача. Характеристика методів організації та формування досвіду суспільної поведінки студентів. Порівняльна характеристика вищої освіти США, Німеччини, країн Європи. Закон України «Про освіту»: принципи розвитку освіти та їх характеристика. Самостійна робота студентів та її значення на сучасному етапі розвитку вузів. Науково-дослідницька робота у вищій школі. Організація науково-дослідницької роботи студентів. Характеристика методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів. Інформаційна підтримка міжнародного співробітництва в галузі освіти. Спеціалізація, зміст, планування та організація навчання у сучасній вищій школі.


Розділ 3. Актуальні проблеми вищої освіти

Професійно-педагогічна діяльність як наукова проблема. Загальна структурна будова і функціональні блоки професійно-педагогічної діяльності. Інформаційна основа професійно-педагогічної діяльності.

Професійна готовність вчителя зміст, структура і показники. Професійна готовність вчителя як об’єкт наукових досліджень. Структурні компоненти готовності та узагальнені показники.

Культура ціле покладання учителя як об’єкт педагогічних досліджень. Ціль як головний системотвірний компонент педагогічної діяльності. Взаємозв’язок і вплив культури ціле покладання і продуктивності розв’язання педагогічних задач.

Проблеми становлення професійно-гуманістичних мотивів сучасної педагогічної діяльності. Проблема становлення професійної мотивації у наукових дослідженнях. Функції мотиваційної сфери у педагогічній діяльності. Рівні професійно-педагогічної мотивації. Мотиваційна структура ціле покладання педагогів.

Професійно-педагогічні уміння як основа формування компетентності і педагогічної майстерності сучасного вчителя. Проблеми формування професійно-педагогічних умінь у наукових дослідженнях. Структурні складові загальних педагогічних вмінь вчителя. Професійні знання і уміння вчителів у забезпеченні ключових компетенцій.

Сучасні педагогічні технології. Суть технологічності в освіті. Існування стратегій сучасної системи освіти. Принципи педагогічного росту. Етапи розвитку технологічного підходу в освіті.

Актуальні проблеми вищої освіти України. Функції освіти в сучасному світі. Реформування системи освіти України. Гуманізація та гуманітаризація освіти.

Робота вчителя над формуванням пізнавального інтересу школярів. Система стимулювання активності. Поняття про процес навчання. Формування мотивації навчальних дій. Мотивація. Групи мотивів. Пошук інтересів правильного стимулювання учнів.

Обдарованість та проблеми розвитку здібностей сучасних школярів. Нестандартні діти. Обдарованість та проблеми розвитку здібностей особистості. Навчання обдарованих дітей за кордоном. Робота з обдарованими учнями на Україні. Проблема роботи з обдарованими дітьми. Організація роботи з обдарованими учнями.

Сучасні технічні засоби навчання у середній загальноосвітній школі. Загальні начальні можливості застосування технічних засобів та інформаційних технологій в освіті. Психолого-педагогічні особливості використання технічних засобів та інформаційних технологій у процесі навчання.
Список рекомендованої літератури з курсу «Вища освіта і Болонський процес»

Основна:

1.Болонський процес у фактах і документах / Упорядники Сгепко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинк В.Д., Грубінко В.В.. Бабин І.І., -Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ їм. В. Гнатюка, 2003. с,(www.tspu.edu.ua/htin І/Ресурси/Кредитно-модульна система).

2.Ван дер Венде М.К. Болонская декларация: расширеиие доступности и повышение конкурентоспособности высшего образования в Европе // Высшее образование в Евро 2000.-ТомХХУ.-№3.

3.Журавський B.C. Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. - К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. - 200 с.

4.Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (докумен матеріали 2003-2004 pp.)/ За ред. В.Г. Кременя. - Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. -с. (wvvw.tspu.edu.ua/Iitml/Ресурси/Кредитно-модульна система).

5. Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. К.-Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2003

Степко М.Ф.Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.

6. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.)/ За ред. В.Г. Кременя -К.-Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004


Додаткова:

1.Товажнянський Л.Л., Сокол Є.І., Клименко Б.В. Болонський процес: цикли, ступені, кредит Харків: НТУ ,.ХШ", 2004. - 144с.

2. EAIE+Latvian ENIC/NARIC, 2001. - 60 pp. (Визнання, що витікає із Болонського процесу заключний звіт Робочої групи з процедури визнання документів про освіту за принципам Болонського процесу.)

3. Trends in Learning Structures in Higher Education (II): Follow-up Report prepared for the Salamanc and Prague Conferences of March/May 2001. - Helsinki: National Board of Education, 2001. -63 pp. (Перспективи навчальних закладів вищої освіти (II): Повідомлення, підготовлене до конференції в Саламанці і Празі у березні/травні 2001 року.)Довідкові електронні ресурси

1. wwvv.accredilation-decouncil.

2. www.bologna-berlin2003 .de/pdf/bologna_declaration.pdf.

3. \vww.bologna-berlin2003 .de/pdf/prager_kommunique.pdf.

4. www cnga.net.

5.www.europa.eu.int/conini/education/recognition.6..www.europa.eu.mt/comra/education/sndex_en.html.

7.www.europa.eu. і nt/comm/socrates/ectsJitml#c

8.www.liis.de/doku/abereicli/ausland/proj/Eurostudent,

9. www.joii7tqualiry.org.

10. www.ingaahe.nl.

11. www.tspu.edu.ua/ресурси/кредитно-модульна система. Веб-сторінка Тернопільського національного педагогічного університету їм. Володимира Гматюка.


Список рекомендованої літератури з курсу «Актуальні проблеми педагогічної освіти»

Основна:

 1. Руснак І.С., Іванчук М.Г. Педагогіка і психологія вищої школи: Навчально-методичний посібник. - Чернівці: «Рута», 2008. -176 с.
 1. Волобуєва Т.Б. Сучасні освітні моделі. Інноваційні освітні системи: Методичний посібник

 2. Донецьк: Каштан, 2007. – 96 с. Бєльчева Т.Ф., Головкова М.М., Елькін М.В. Актуальні питання сучасної педагогічної освіти Мелітополь, 2010 .- 64 с.

 3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч.посібник К.: Академ.видав, 2004. – 352 с.

 4. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник Харк.держ.пед.ун. ім.Г.С.Сковороди. – Харків: «ОВС», 2002. -400 с.

 5. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч.посіб. для студ.вузів К.: Академія, 2005. – 560 с.


Додаткова:

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. - К.: Академвидав, 2004. - 352 с.

 2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальноосвітньої середньої освіти / За заг. ред. В.О.Огнев'юка. - Київ; Ірпінь Перун, 2004. -176с.

 3. Кодлюк Я.П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті: Підруч. для магістрантів та студ. пед. -К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 2006. - 368 с.

 4. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник Харк. Держ. Пед.. ун-ім.. Г.С.Сковороди. - Харьків: «ОВС», 2002. - 400 с.

 5. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник. Вид. 3-тє, перероб. і допов. / За заг. ред. О.А.Дубасенюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.

 6. Педагогический энциклопедический словарь / Под ред. Бим-Вада. - М.: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 2002. – 572 с.

 7. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. для студ.вузів. - 2-е вид., випр. і доп.. – К.: Академія, 2005.- 560 с.Список рекомендованої літератури з курсу «Педагогіка вищої школи»

Основна:

1.Аносов І.П., Бєльчева Т.Ф., Елькін М.В. та ін. Педагогіка вищої школи і вищої освіти: курс лекцій для магістрів. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 316 с.

2.Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

3. Педагогіка вищої школи: навч.посіб. / З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, А.В.Семенова та ін. К.: Знання, 2007. – 495 с.

4. Курлянд З.Н. Педагогические способности и профессиональная устойчивость. – О., 1992 .

5. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям й направленням. — М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. — С. 497.


Додаткова:

 1. Болюбаш Я.Я. Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі. – К., 1996.

 2. Верхола Л.П. Критерії і норми якісної оцінки знань, умінь і навичок студентів // Проблеми освіти. – К., 1995. – Вип. 1.

 3. Окса М.М. Проблеми та тенденції вивчення загальнопедагогічних дисциплін в Україні 30-х - 80-х років. Монографія.- Мелітополь, 2004.-208 с.

 4. Кондратова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте. – Киев; Одесса: Выща школа, 1988. – 160 с.

 5. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір. – К., 2004. – 9 с.

 6. Нагаєв В.М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-рейтингової технології навчання // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 3. – С.84–91.

 7. Ніколаєнко С.М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. – К.: Знання, 2005. – 319 с.

 8. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям й направленням. — М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. — С. 497.

 9. Сергеев И.С. Основы педагогической деятельности: Учебное пособие - СПб.: Питер, 2004. -316с.: ил. - (Серия «Учебное пособие»)

10. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя: Навч. посібник. —К.: ІСДОУ, 1994. —112с.

11. Сластенин В.А., Подимова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. — М.: ИЧП Изд. Магистр , 1997.12. Щербань П.М. Активні методи підготовки майбутніх учителів. – К.: Т-во „Знання” УРСР, 1988. – 48 с.
ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО
ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

зі спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»

 1. „Творча педагогічна майстерня вчителів” як організаційна форма розвитку творчого потенціалу вчителів.

 2. Адміністративно-функціональна модель управління школою.

 3. Анкетування у науково-педагогічному дослідженні.

 4. Види освітніх інновацій.

 5. Виховні системи, управління виховними системами.

 6. Вищі заклади освіти України: типи, характер діяльності.

 7. Головні відмінності вищої освіти у країнах Америки та України.

 8. Головні відмінності вищої освіти у країнах Європи та України.

 9. Дати характеристику основним напрямам діяльності ВНЗ.

 10. Дві основні групи моделей шкіл (школи, що функціонують, і школи, що розвиваються).

 11. Етапи розвитку педагогічних технологій

 12. Загальні закономірності маркетингу в сфері освіти. Завдання маркетингу освітнього закладу.

 13. Загальні й спеціальні методи наукового пізнання.

 14. Загальнометодологічні принципи управлінської діяльності

 15. Загальнонаукові принципи дослідження.

 16. Зовнішні та внутрішні фактори. Прийняття управлінських рішень.

 17. Інноваційна культура школи.

 18. Інноваційна політика держави в галузі освіти (основні закони, положення).

 19. Інноваційний процес як комплекс послідовних дій у освітньому менеджменті.

 20. Інноваційні педагогічні технології у навчанні.

 21. Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти

 22. Інтерв’ю як різновид опитувальних методів.

 23. Києво-Могилянська Академія та її значення у розвитку вищої освіти України.

 24. Конкурентно-іміджева модель управління школою.

 25. Лінейно-штабна організаційна структура управління закладами освіти.

 26. Лінійна організаційна структура управління.

 27. Менеджмент як вид професійної діяльності

 28. Методи емпіричного й теоретичного рівня досліджень.

 29. Методи і техніка науково-педагогічного дослідження.

 30. Методологічні основи менеджменту в освіті.

 31. Моделі формування управлінського персоналу.

 32. Модифікація організаційної структури управління освітніми закладами.

 33. Мотивації при інноваційній технології навчання.

 34. Мотивація як рушійна сила діяльності колективу.

 35. Напрямки конкретно наукової методології.

 36. Науково-практичні основи підбору й розміщення кадрів.

 37. Обов’язки керівника освітнього закладу.

 38. Онтологічні, гносеологічні та соціальні виміри поняття свободи. Свобода в управлінні

 39. Організація вивчення нового матеріалу на уроці.

 40. Організація виробничої та соціальної адаптації працівників.

 41. Організація і проведення конкурсів фахівців.

 42. Організація повторення і закріплення навчального матеріалу.

 43. Основні методологічні підходи до організації та здійснення управлінської діяльності

 44. Основні принципи педагогічного менеджменту.

 45. Основні функції філософії менеджменту

 46. Особливості успіху менеджера.

 47. Функції контролю досягнутих результатів навчальної діяльності студентів.

 48. Методи досліджень у розв'язанні завдань оновлення професійно-педагогічної підготовки сучасного вчителя.

 49. Аналіз педагогічних і дидактичних вимог до змісту та роботи учнів з підручником.

 50. Лекцію як форму організації і метод навчання у ВНЗ.

 51. Мету та основні принципи вищої освіти в Україні.

 52. Охарактеризувати навчальне заняття як аналітичну систему. Структурні елементи аналізу навчального заняття.

 53. Наукові основи управління функцією і розвитком педагогічної системи.

 54. Принципи організації контролю й оцінки знань студентів.

 55. Принципи та рівні педагогічного аналізу.

 56. Характеристика сучасної гуманістичної методології педагогіки.

 57. Технологія проблемного навчання.

 58. Охарактеризувати функції, що забезпечують професійну підготовку сучасного вчителя у ВНЗ.

 59. Оцінка етичного розвитку особистості.

 60. Оцінка знань, умінь і навичок.

 61. Оцінка творчого розвитку особистості.

 62. Оцінка фізичного розвитку і здоров’я.

 63. Педагогічні системи, їх характеристики, система освіти в Україні

 64. Педагогічні системи, їх характеристики, система освіти в Україні.

 65. Передумови виникнення стратегічного менеджменту.

 66. Персонал як об’єкт кадрового менеджменту персоналу.

 67. Підсумковий етап уроку.

 68. Підходи до управління на основі виділення шкіл менеджменту.

 69. Поняття “менеджмент” і необхідність управління організаціями

 70. Поняття педагогічної технології

 71. Порівняння методу та прийому навчання

 72. Права керівника освітнього закладу.

 73. Права керівника освітнього закладу.

 74. Предмет філософії менеджменту

 75. Предмет, категорії та методи педагогіки вищої школи.

 76. Принципи організації економічної діяльності навчального закладу.

 77. Проектна технологія

 78. Проектно-інвестиційна модель управління школою.

 79. Професійна усталеність викладача вищої школи як показник професіоналізму.

 80. Психолого-педагогічні аспекти організації уроку.

 81. Ринок новацій як сукупність об’єктів інтелектуальної власності.

 82. Розвиток предмета філософії менеджменту в процесі історичного генезису

 83. Розвиток предмету філософії менеджменту і бізнесу в процесі історичного генезису

 84. Сутність і значення самостійної роботи студентів у оволодінні професійними знаннями.

 85. Напрями концептуального оновлення підготовки сучасного вчителя: фундаменталізація, гуманітаризація, інформатизація, інноватизація.

 86. Педагогічні аспекти самоаналізу уроку.

 87. Поняття «система» її ознаки та властивості.

 88. Поняття «педагогічної технології», її ознаки, етапи впровадження.

 89. Системний аналіз та його методи.

 90. Структура педагогічного процесу вищої школи. Загальні цілі викладачів ВНЗ та рушійні сили педагогічного процесу ВНЗ.

 91. Сутність аксіологічного підходу до вивчення педагогічних явищ.

 92. Основні ознаки педагогічних технологій.

 93. Сучасні підходи в методології педагогіки.

 94. Специфічні принципи методології управлінської діяльності

 95. Структура педагогічних технологій

 96. Сутність PR внутрішньої та позашкільної орієнтації.

 97. Суть та принципи реінжирінгу.

 98. Сучасні методи вимірювання мети.

 99. Схематичне оформлення моделі загальноосвітніх закладів.

 100. Тестування рівня засвоєння знань як одна з основ педагогічного аналізу.

 101. Технологія інтерактивного навчання

 102. Технологія колективного способу навчання

 103. Технологія колективного творчого виховання

 104. Технологія модульного навчання

 105. Технологія особистісно-орієнтованого навчання

 106. Технологія програмного навчання

 107. Технологія розвивального навчання

 108. Технологія традиційного навчання

 109. Фінансово-економічна діяльність в освіті: основні положення.

 110. Форми навчання і організації навчання

 111. Функції методології науково-педагогічних дослідження.

 112. Функції філософської методології та її принципи.

 113. Функціональна організаційна структура управління.

 114. Характеристика нових освітніх технологій у навчально-виховному процесі школи.

 115. Характеристика нововведень у діяльності сучасних навчально-виховних закладів.

 116. Характеристика особливостей впровадження освітніх інновацій на різних рівнях (міжнародному, всеукраїнському, регіональному).

 117. Цілі методології управлінської діяльності

 118. Чинники успішності та невдач нововведень в освіті.

 119. Чому Європейський вибір України невід’ємна складова її подальшого розвитку.

 120. Які причини приєднання України до Болонського процесу.Каталог: new -> images -> files -> dek -> stac progi
stac progi -> Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін зі спеціальності: 01010101 Дошкільна освіта
dek -> Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з практичної психології для студентів заочної форми навчання
dek -> Затверджую” Директор інституту 2015 р. (підпис) програм а
stac progi -> Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових дисциплін зі спеціальності: 01010601 Соціальна педагогіка
stac progi -> Міністерство освіти і науки України Мелітопольський державний педагогічний університет
dek -> Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з української
dek -> Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з англійської мови і літератури
dek -> Міністерство освіти І науки України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти програм а

Скачати 275.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка