Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання силСкачати 225.78 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір225.78 Kb.
Динаміка

Тема: Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.Динаміка (від грец. «динаміс» — сила) — розділ механіки, в якому вивчається рух тіла у зв’язку з їхньою взаємодією з іншими тілами.f:\8.jpeg

Основна задача динаміки – з’ясувати, як впливає взаємодія тіл на характер руху.

Основою динаміки є закони руху тіл, сформульовані англійським фізиком Ісааком Ньютоном у праці «Математичні начала натуральної філософії»,
Закони динаміки дозволяють зрозуміти принцип роботи машин і механізмів, які застосовуються на виробництві, у побуті тощо.f:\дина.jpeg

Сила — це векторна фізична величина, яка характеризує механічну дію даного тіла на інше і є мірою цієї взаємодії.

Сила позначається символом F. Одиниця сили в СІ — ньютон (Н).f:\сила.jpegСила характеризується:

1) точкою прикладання;

2) числовим значенням (модулем);

3) напрямом.Силу вимірюють за допомогою динамометра.

Усі механічні явища можна пояснити дією трьох видів сил: сил пружності, сил тяжіння і сил тертя.


Сила пружності – це сила, що виникає в процесі деформації тіла, тобто внаслідок зміни його форми або розмірів. f:\images.jpeg

(1)


Силу, з якою Земля притягає тіло, називають силою тяжіння. Сила тяжіння є окремим випадком сил всесвітнього тяжіння. и

f:\упруг.jpeg


f:\тр.png


Сили тертя ковзання діють між стичними тілами, що рухаються відносно одне одного.(2)


Додавання сил.

Рівнодійною сил називається сила, яка заміняє дію на тіло декількох сил.
Рівнодійна дорівнює геометричній сумі сил, які діють на тіло.

Оскільки рівнодійна сил — це також сила, то для її визначення треба вказати точку прикладання, напрям та модуль цієї сили.

Додавання сил, які діють уздовж однієї прямої

Розглянемо найпростіший випадок, коли на тіло дві діють сили, напрямлені вздовж однієї прямої. Зауважимо, що при цьому ці сили можуть бути напрямлені як в один бік, так і в різні сторони.


На тіло діють дві сили, напрямлені в один бік (рис. 3, а). При

цьому рівнодійна сил:

1) має точку прикладання, яка збігається з точкою прикладання

цих сил;


2) напрямлена в бік дії цих сил;

3) за модулем дорівнює сумі модулів цих сил (рис. 3, б).На тіло діють дві сили, напрямлені в різні боки (рис. 4, а).

При цьому рівнодійна сил:

1) має точку прикладання, яка збігається з точкою прикладання

сили;


2) напрямлена в бік більшої за модулем сили;

78

3) за модулем дорівнює різниці модулів цих сил (рис. 4, б).Задача. Знайдіть рівнодійну двох сил, яку утворюють кут α, що становить 60° . Кожна сила дорівнює 600 Н.
Домашнє завдання: вивчити нові означення;

Тема: Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність. Другий закон Ньютона.

Закони руху макроскопічних тіл були сформульовані Ісааком Ньютоном у 1686 р. і названі на його честь. Зверніть увагу на слово «сформульовані» — закони були саме сформульовані, а не відкриті.f:\1 з н.jpegf:\ньютон.jpeg

За перший закон динаміки І. Ньютон взяв закон інерції.Перший закон Ньютона: існують такі системи відліку, відносно яких матеріальні точки, на які не діють інші тіла (або дія інших тіл скомпенсована), перебувають у спокої або рухаються прямолінійно рівномірно.

Явищем інерції називають здатність тіл зберігати свою швидкість, якщо на них не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована.f:\images2.jpeg

Закон інерції: якщо на тіло не діють інші тіла, то воно рухається рівномірно прямолінійно або перебуває в стані спокою.

Закон інерції був сформульований Г. Галілеєм.

Інерціальними системами відліку називають системи відліку, в яких виконується закон інерції.
Інерція — це здатність зберігати свою швидкість, тому рух за інерцією — це рух, який переважно визначається початковою швидкістю тіла.

У всіх тіл є спільна властивість: їхня швидкість у процесі взаємодії змінюється поступово, а для того щоб її змінити, потрібен деякий час. Ця властивість отримала назву інертності (від латин. inertia — бездіяльність).Інертність — властивість тіл, яка виявляється в тому, що швидкість тіл залишається сталою до того моменту, доки на них не подіють інші тіла.

Швидкість тіл, що взаємодіють, не може змінитися миттєво, вона змінюється поступово. Усі тіла інертні, але інертність у них різна.


Для характеристики інертності тіл ввели окрему величину — масу. Чим більша маса тіла, тим більшу силу треба прикласти до тіла, щоб надати йому більшого прискорення.

Масу тіла позначають символом m. Одиниця маси в СІ — кілограм (кг).

1 кг — це маса еталонного циліндра, виготовленого зі сплаву іридію та платини.f:\фор.jpegf:\2 зак.jpeg

Другий закон Ньютона: прискорення, якого набуває тіло внаслідок взаємодії з іншим тілом, прямо пропорційне силі, що діє на нього, і обернено пропорційне його масі:
(3)
Другий закон Ньютона виконується тільки в інерціальних системах відліку, бо тільки в них прискорення тіла обумовлено дією на це тіло інших тіл.
Домашнє завдання: §§ 15,16; вивчити нові означення.

Тема: Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.


Третій закон Ньютона: сили, з якими тіла, що взаємодіють, діють одне на одне, рівні за модулем і протилежні за напрямом:

Цей закон відображає той факт, що в природі немає і не може бути тільки однобічної дії одного тіла на друге, а існує лише їх взаємодія. Сили дії і протидії виникають тільки одночасно, парами. Інколи цю думку виражають так: дія дорівнює протидії. f:\з зак.jpeg

При цьому слід мати на увазі, що терміни «дія» і «протидія» умовні: їх можна поміняти місцями.

Сили, з якими взаємодіють два тіла:

1) мають ту саму фізичну природу, оскільки обумовлені тією самою дією;

2) рівні за модулем і напрямлені уздовж однієї прямої протилежно одна одній;3) прикладені до різних тіл і тому не можуть компенсувати одна одну.

(4 )

Межі застосування законів Ньютона:

1) Закони механічного руху — закони Ньютона — однакові для всіх інерціальних систем руху. Тобто всі механічні процеси відбуваються однаково, яку б інерціальну систему ми не вибрали.

2) Закони Ньютона справедливі для матеріальних точок.

3) Закони Ньютона справедливі для рухів зі швидкостями, що є набагато меншими за швидкість світла.
Домашнє завдання: § 17, вивчити нові означення; підготуватися до розв’язування задач.

Тема: Розв’язування задач.Задача 1. На гладенькому столі лежать два бруски, зв’язані між собою міцною ниткою. Маса першого бруска – 0,5 кг, маса другого – 0,1 кг. Перший брусок тягнуть з горизонтально напрямленою силою 3 Н. З яким прискоренням він рухається? Яка сила діє на другий брусок?


Задача 2. Чому дорівнює векторна сума двох сил, про які йдеться в третьому законі Ньютона? Чи врівноважують вони одна одну?g:\1.jpeg

Задача 3. На кінцях каната, перекинутого через блок, висять у повітрі два спортсмени, маси яких однакові. Один розпочав підніматися по канату вгору. Чи рухатиметься другий? Як?

Задача 4. Барон Мюнхгаузен стверджував. Що витягнув себе за волосся з болота. Чи можливо це?
Задача 5. На тіло масою 500 г одночасно діють дві сили 12 Н і 4 Н, напрямлені в протилежному напрямку уздовж однієї прямої. Визначити модуль і напрямок прискорення.Задача 6. Координата тіла змінюється за законом x = 20+5t+0,5t2 під дією сили 100 Н. Знайти масу тіла.

Дано: x = 20+5t+0,5t2 , F =100 H

Знайти: m−?

Розв’язання

Під дією сили тіло рухається рівноприскорено. Отже, його координата змінюється за законом:
Задача 7. Сила 60 Н надає тілу прискорення 0,8 м/с2. Обчисліть силу, яка надає тілу прискорення 2 м/с2.Задача 8. Знайдіть проекцію сили, що діє на тіло масою 500 кг, яке рухається прямолінійно, а його координата змінюється за законом .


Задача 9. М’яч масою 0,5 кг, після удару, який тривав 0,02 с, набув швидкості 10 м/с. знайдіть середню силу удару.Домашнє завдання: підготувати повідомлення на тему: «Гравітаційна взаємодія».

Тема: Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння.

Сила, з якими будь-які два тіла притягуються одне до одного, називаються силами всесвітнього тяготіння, або гравітаційними силами (від латин. «гравітас» — тяготіння, тяжіння).
Закон всесвітнього тяжіння: два тіла притягуються одне до одного по прямій, яка з’єднує їх, із силою, прямо пропорційною добутку їх мас та обернено пропорційною квадрату відстані між ними: f:\ньютон.jpegf:\11111.jpeg(5)


Г. Кавендиш за допомогою винайденого ним приладу зміг виміряти силу притягання масивних металевих куль. f:\кавендиш.jpeg(6)

Гравітаційною масою називають масу тіл, знайдену за силою притягання між тілами.
Приклади розв’язування задач
Задача 1. На якій відстані від поверхні Землі сила притягання космічного корабля до Землі в 100 разів менша, ніж на його поверхні?

Задача 2. Визначте масу Сонця, вважаючи орбіту Землі коловою, якщо швидкість обертання Землі навколо Сонця 30 км/с,а радіус земної орбіти 1,5∙108км.

Домашнє завдання: вивчити нові означення, формули; підготувати повідомлення на тему: «Сила тяжіння», «Вага і невагомість».

Тема: Сила тяжіння. Вага і невагомість.Сила тяжіння як фізична величина

1. Сила тяжіння характеризує взаємодію Землі з тілом.

2. Сила тяжіння — це сила, з якою Земля притягує до себе тіла.

Сила тяжіння — векторна фізична величина, яка чисельно визначається добутком маси тіла і прискорення вільного падіння.

3.


4. [Fт]= Н (СІ).

5. Визначається двома способами: прямим вимірюванням

(за допомогою динамометра) та шляхом непрямих вимірювань

(за формулою).

6. Зображення сили тяжіння (рис. 1)Сила тяжіння завжди напрямлена до центра Землі так, як напрямлене прискорення вільного падіння.

Центром тяжіння тіла називають

точку прикладання сили тяжіння, що (7)

діє на тіло.

Прискорення вільного падіння:

Якщо тіло перебуває на висоті над поверхнею Землі, то


(8)


Вага—це сила, з якою тіло, внаслідок його притягання до Землі діє на опору або підвіс.f:\вес.jpeg

Вага тіла, яке перебуває в спокої, дорівнює силі тяжіння, що діє на нього. Це справедливо і для тіла, що рухається зі сталою швидкістю, бо рівнодійна всіх сил дорівнює нулю.

Під час руху тіла (людини в ліфті) із прискоренням вага тіла буде дорівнювати (рис. 4, 5):

вниз — P = m(g −a) , вгору — P = m(g + a) :

Станом невагомості називається стан, за якого вага тіла дорівнює нулю. Тіло перебуває у стані невагомості, якщо на нього діє тільки сила тяжіння.f:\1.jpeg

Невагомі, наприклад, штучні супутники Землі на своїй орбіті, космонавти і всі предмети всередині космічного корабля. Невагомість відчувають плавці, стрибнувши з вишки, парашутисти в перші хвилини падіння. Характерною властивістю стану невагомості є відсутність «внутрішніх напружень» у тілі, наприклад тиснення одних органів на інші.f:\6.jpegf:\5.jpegf:\2.jpeg

Збільшення ваги тіла, зумовлене його прискореним рухом, називають перевантаженням.

Перевантаження зазнають пасажири ліфта, який починає підніматися; космонавти в ракеті, що злітає у космос, льотчики, що виходять з пікіруванням чи в нижній частині «мертвої петлі».

Під час перевантаження збільшують свою вагу і внутрішні органи організму пілота, збільшується сила, з якою вони діють один на одного і на його кістяк (скелет). Це викликає больові відчуття, а надмірні перевантаження можуть стати небезпечними для здоров’я. Треновані пілоти витримують перевантаження до 10mg (зазвичай перевантаження виражають не через величину mg, а через величину g і говорять, що перевантаження дорівнює, наприклад, 10g ). Здорова людина може без шкоди для організму витримувати короткочасні триразові перевантаження, тобто збільшення ваги в 3 рази.f:\исз1.jpegf:\06-06.giff:\3.jpeg

Перевантаження зазнають також космонавти під час запуску

космічного корабля. У стані невагомості вони перебувають на орбіті.

Тема: Розв’язування задач.

1. Знайдіть масу тіла, на яке поблизу поверхні Землі діє сила 250 Н.

2. Брусок діє на поверхню столу із силою 50 Н. Як називається ця сила? Яка маса бруска?

3. Чи відчуває людина, яка біжить, стани невагомості і перевантаження?

4. Чи перебуває в стані невагомості космонавт: а) у кабіні космічного корабля під час польоту по орбіті; б) під час виходу у відкритий космос?

5. Чим характеризується стан перевантаження? В який момент космонавт відчуває перевантаження?

6. На мідну кулю об’ємом 120 cм3 діє сила 8,5 Н. Куля суцільна чи порожниста?


7. Чому дорівнює вага вантажу масою 100 кг під час його рівноприскореного підйому ліфтом, якщо ліфт досяг швидкості 3 м/с, пройшовши шлях 18 м?

8. Чому дорівнює радіус кривизни випуклого моста, по якому рухається автомобіль масою 10 000 кг зі швидкістю 10 м/с? Вага автомобіля у верхній точці моста 50 кН.
Домашнє завдання: розв’язати задачу (письмово)

1. Яке прискорення має рухомий ліфт, якщо вага тіла, яке знаходиться в ліфті, стане рівною 490 Н? Маса тіла 70 кг.

2. Підготувати повідомлення (на 3-4 хв., за бажанням) на тему: «Штучні супутники Землі».

3. Підготуватися до ФД.

Тема: Штучні супутники Землі.

Штучний супутник Землі — це тіло, яке рухається на певній висоті над поверхнею Землі по коловій орбіті.f:\исз1.jpeg

Перша космічна швидкість - швидкість, за якої тіло, що кинуто горизонтально, починає обертатися по колу навколо Землі поблизу її поверхні.(9) (7)Перший в світі ШСЗ, СРСР, 04.10.1957 р. (Супутник-1); m=83 кг.

Мінімальна швидкість, яка необхідна для того, аби супутник вийшов зі сфери земного тяжіння і став штучним супутником Землі і супутником Сонця, називається другою космічною швидкістю. f:\исз.jpeg


(10)

g:\кск.jpeg

Вона дорівнює .Вперше друга космічна швидкість була досягнута в СРСР 2 січня 1959 р.

Мінімальна швидкість, яка необхідна для того, аби космічний корабель подолав притягання Сонця і віддалився в простори Галактики, називається третьою космічною швидкістю.

Її величина залежить від напряму запуску космічного корабля.

Якщо запускати у напрямі орбітального руху Землі навколо Сонця, тоді вона дорівнюватиме 17 км/с.

Якщо ж запускати корабель в бік, протилежний руху Землі, то третя космічна швидкість зростає до 73 км/с.g:\косм.ск.jpeg

Домашнє завдання: вивчити нові означення, формули; підготувати повідомлення на теми:

а) «Значення робіт К.Ціолковського для космонавтики».

б) «Успіхи в освоєнні космосу (історія космонавтики)».

в) «Розвиток космонавтики в Україні»

г) «Наукове і практичне значення космонавтики».
Тема: Розвиток космонавтики.g:\циолковский.jpeg

17.09.1857р. – 19.09.1935р.К.Е. Ціолковський, Росія, 1903 р. «Дослідження світових просторів реактивними приладами».g:\годдард.jpeg
Американський вчений, професор Роберт Годдард, 1926 р.,

перша у світі

ракета на рідкому паливі.

g:\оберт.jpeg

Німеччина, Герман Оберт

вчений, розробки в космонавтики. 25.06.1894 р. – 28.12.1989 р.g:\кондратюк.jpeg

21.06.1897р.-

початок жовтня 1941 р.

Новосибірськ, 1918р.Ю.В. Кондратюк «Тим, хто буде читати, щоб будувати». В цієї книзі пропонується схема триступінчатої киснево-водневої ракети, орбітального

космічного корабля, схеми польоту на Місяць.


Внесок у розробку космічних апаратів зробили:g:\images.jpegg:\королев.jpeg

С.П. Корольов

12.01.1907р. -14.01.1966р.

Творець радянської ракетно-космічної техніки,творець практичної космонавтики, завдяки його ідеям був здійснений запуск першого ШСЗ і першого космонавта Ю.Гагаріна.
25.10.1911р.-25.10.1971р.g:\янгель.jpegg:\ракета-носитель буран.jpeg

М.К. Янгель – основоположник нового напряму в ракетної техніки, заснованого на використанні високо киплячих компонентів палива. Очолив створення ракетних комплексів Р-12, Р14, Р-16, Р-36, космічних РН «Космос», «Метеор».g:\wernher-von-braun-grossts10.jpg

Вернер фон Браун - німецький та американський вчений, конструктор ракет.g:\гагарин.jpeg

23.03.1912р.-16.06.1977р.12 квітня 1961р. космодром Байконур космічний корабель «Восток», космонавт Ю.А.Гагарін.

20 липня 1969р. американці здійснили першу посадку на Місяць.

Ніл Армстронгg:\армстронг.jpeg

g:\луна.jpeg

g:\каденюк.jpeg

Леонід Каденюк – перший космонавт

незалежної України.Р-1 (індекс ГРАУ-8А11, об’єкт «Волга») – перша балістична ракета, дальністю польоту 270 км, створена в Радянському Союзі (головний конструктор С.П.Корольов, автоматичні інерціальні системи управління - конструктор Н.А. Пілягин) за зразком німецької Фау-2 (фон Брау н).g:\нлп\пилягин.jpegg:\нлп\фау-2.pngg:\нлп\р-1.png
Р-2 (індекс ГРАУ-8Ж38) – радянська балістична оперативно-балістична ракета з дальністю польоту 550 км. (знята з озброєння.) g:\нлп\протон1.jpeg

«Протон»- ракета – носій (РН) важкого класу, (під керівництвом В.М.Челомея) призначена для виведення автоматичних космічних апаратів на орбіту Землі і далів космічний простір. g:\нлп\челомей.jpeg

РН «Енергія» - радянська ракета-носій надважкого класу, розроблена НВО «Енергія», одна з потужніших ракет в світі. Була створена перспективна ракета для використання різних завдань:g:\нлп\mtkkman.gif

  • Носій для БТКК (багаторазовий транспортний космічний корабель) «Буран»,

  • Носій для забезпечення пілотованих і автоматичних експедиій на Місяць і Марс,

  • Для запуску орбітальних станцій нового покоління,

  • Для запуску надважких геостаціонарних супутникових платформ,

  • Для запуску важких військових вантажів.

«Буран» орбітальний корабель космоплан радянської багаторазової трнаспортної космічної системи.

Буран був відповіддю на аналогічний американський проект «Спейс Шаттл».«Буран» - військова система – комплексна протидія заходам ймовірного противника з розширенним використанням космічного простору у військових цілях.g:\нлп\287544701.jpg

Р-12 (індекс ГРАУ - 8К63, «Двіна», за класифікацією МО США і НАТО - SS-4 Sandal (англ. Сандалове дерево)) - радянська рідинна одноступінчата балістична ракета середньої дальності (БРСД) наземного базування.

Головний розробник - ОКБ-586 під керівництвом М. К. Янгеля. Прийнята на озброєння в 1959 році. З метою підвищення стійкості ракети до вражаючим фактором ядерного вибуху було прийнято рішення про розробку модифікації Р-12 для шахтної пускової установки. 2 вересня 1959 на полігоні Капустін Яр, вперше в світі, ракета стартувала з ШПУ.g:\нлп\циклон.jpg

5 січня 1964 на озброєння була прийнята ракета Р-12У (індекс 8К63У) шахтного базування.

Шахтна пускова установка (ШПУ) - стаціонарна ракетна пускова установка в шахтному споруді, що знаходиться в ґрунті і призначена для розміщення ракети з дотриманням вимог температурно-вологісного режиму і підтримки її протягом тривалого часу в готовності до пуску.

ШПУ застосовуються в основному для пуску балістичних ракет стратегічного призначення. Початок застосування ШПУ відноситься до 1960-их рр.

Ракета-носій "Циклон-2К" являє собою новий варіант ракети-носія "Циклон-2", створеної українським Державним конструкторським бюро "Південне" і виготовляється ВО "Південний машинобудівний завод". g:\нлп\зенит.jpeg

Дніпро - російсько-українська ракета-носій (РН), створена на базі підлягають ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет РС-20 (15А18) (у класифікації країн НАТО - SS-18 «Satan»).

Ракета має стартову масу 211 т, довжину 34 м, діаметр 3 м і здатна вивести на орбіту заввишки 300-900 км космічний апарат або групу супутників різного призначення стартовою масою до 3,7 т. Один запуск «Дніпра» коштує близько $ 31 млн.Несиметричний диметилгидразин (НДМГ, «гептил») - компонент ракетного палива. В якості окислювача в парі з НДМГ часто застосовується тетраоксид азоту (АТ), чистий або в суміші з азотною кислотою, відомі випадки застосування чистої кислоти і рідкого кисню.

Широко застосовується в ракетній техніці. Зокрема, на російській РН «Протон», російсько-українських РН «Дніпро», «Космос», української РН «Циклон»; американських - сімейства «Титан»; французьких - сімейства «Аріан»; в рухових установках пілотованих кораблів, супутників, орбітальних і міжпланетних станцій, а також деяких балістичних ракет.

НДМГ - безбарвна або злегка жовтувата прозора рідина з різким неприємним запахом, характерним для амінів. Температура кипіння +63°C, температура кристалізації -57°C. Добре змішується з водою, етанолом, більшістю нафтопродуктів і багатьма органічними розчинниками. Гігроскопічний, поглинає вологу з повітря;Дія на організм людини: подразнення слизових оболонок очей, дихальних шляхів і легенів, сильне збудження центральної нервової системи; розлад шлунково-кишкового тракту (нудота, блювота), у великих концентраціях може наступити втрата свідомості.
Домашнє завдання: підготуватися до самостійної роботи з теми: «Закони динаміки».
Тема: Рух тіла під дією кількох сил.

Схема.
Закон Ньютона застосовується:

1) для інерціальних систем відліку;

2) для матеріальних точок;

3) для v c(c — швидкість світла).Алгоритм розв’язування задач з динаміки,

якщо тіло рухається під дією кількох сил

1. Проаналізувати задачу і з’ясувати, скільки сил входить у рухому систему.

2. Записати стислу умову задачі, перевести всі дані в СІ.

3. Зобразити на схемі рухомі тіла та сили, які діють на кожне тіло.

4. Визначити характер руху тіла (рівномірний чи рівноприскорений).

5. Записати рівняння руху тіла у векторній формі для кожного тіла (рівняння другого закону Ньютона у векторному вигляді , де — рівнодійна всіх сил, які діють на тіло).

6. Вибрати для кожного рухомого тіла напрям розкладання сил:

1) якщо тіло рухається рівномірно (або перебуває у спокої), напрям вибирається у вільний спосіб;

2) якщо тіло рухається з прискоренням, то вісь OХ спрямовується вздовж напряму прискорення, а вісь OУ — перпендикулярно.

7. Розкласти по цих осях сили, що діють на тіло.

8. Записати рівняння другого закону Ньютона у проекціях на осі координат (проекція сили додатна, якщо її напрям збігається з напрямом осі, і від’ємна, якщо вони напрямлені протилежно).

9. Визначити число невідомих в рівняннях; якщо число невідомих більше від числа рівнянь, доповнити систему рівняннями кінематики.

10. Розв’язати систему рівнянь у загальному вигляді.

11. Перевірити правильність отриманої формули методом перевірки одиниць фізичних величин.

12. Знайти числові значення шуканих величин.

13. Провести аналіз отриманих результатів.Задача 1. На гладкій поверхні столу лежать два зв’язані ниткою тіла масами 200 і 300 г. З яким прискоренням будуть рухатись тіла, якщо до тіла меншої маси прикладають силу 1,5 Н, напрямлену паралельно площині столу? Якою при цьому буде сила натягу нитки?

Задача 2. За якого прискорення розірветься трос під час піднімання вантажу масою 500 кг, якщо максимальна сила натягу тросу 15 кН (рис. 4)?Задача 3. Визначте прискорення під час руху системи тіл (рис. 5), якщо m1 =180 г, m2 =120г. Коефіцієнт тертя µ=0,3.


Задача 4. Автомобіль масою 5 т рухається рівномірно вгору. Визначте силу тяги, яку розвиває двигун, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,7, а кут підйому 30°, g =10 м/с2.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка