Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності 150000Сторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.68 Mb.
#14240
ТипПротокол
  1   2   3   4
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯМАТЕРІАЛИ

З ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ДО ДЕРЖАВНОГО

ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.150000

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ”(вечірня форма навчання)

Одеса – 2006

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою

Одеського регіонального інституту державного управління

НАДУ при Президентові України.Протокол № 1 від 15 листопада 2006 р.


Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності 8.15.0000 “Державне управління”. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – 47 с.

© Одеський регіональний

інститут державного управління

НАДУ при Президентові України
З програми підготовки магістрів державного

управління
1. Для прийому державних іспитів та захисту магістерських робіт створюється державна екзаменаційна комісія. Персональний склад комісії затверджується наказом ректора Академії.

Комісія очолюється Головою, який призначається із числа відповідальних працівників органів державної влади і місцевого самоврядування або провідних вчених.

До складу комісії входять завідувачі кафедр, викладачі інституту Академії та інших закладів освіти, відповідальні працівники органів державної влади та місцевого самоврядування.

2. Оцінка знань слухачів здійснюється за 100-бальною шкалою по такій схемі:

85-10% відмінно

66-84 % добре

50-65 % задовільно

0-49 % незадовільно

3. Оцінка “відмінно” виставляється слухачам, які виявили різнобічні, систематичні та глибокі знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою навчання, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури та ознайомились з додатковою літературою. Як правило, це слухачі, які розуміють взаємозв’язок основних понять теми, їх значення для професії державного службовця і які виявили творчі здібності у використанні програмного матеріалу.

4. Оцінка “добре” виставляється слухачам, які виявили повне знання програмного матеріалу, успішно виконали завдання навчальної програми, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури. Як правило, це слухачі, що виявили систематичний характер знань з теми іспиту, здатні самостійно їх поповнювати та оновлювати в процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

5. Оцінка “задовільно” виставляється слухачам, які виявили знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і професійної роботи, здатні виконувати завдання навчальної програми і знайомі з основною літературою, що рекомендована програмою. Як правило, оцінка “задовільно” виставляється слухачам, які допустили незначні огріхи у відповідях при складанні іспиту чи при виконанні екзаменаційних завдань, але мають необхідні знання і спроможні з допомогою викладача виправити допущені помилки.

6. Оцінка “незадовільно” виставляється слухачам, які виявили прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, припустилися принципових помилок у виконанні завдань, передбачених програмою. Як правило, оцінка “незадовільно” виставляється слухачам, які не здатні продовжувати навчання або розпочати професійну діяльність по закінченні навчання без додаткових занять за відповідною програмою.

7. Слухачам, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерської роботи з поважних причин за поданням директора інституту ректором Академії може бути дозволено повторне складання державних екзаменів та захист магістерської роботи на наступний навчальний рік.

8. Слухачі, які не виконали всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки магістрів державного управління, відраховуються з інституту Академії наказом ректора без права поновлення.

9. У разі припинення навчання за заявою слухача, на повторне навчання слухач може бути прийнятий з дозволу ректора Академії, якщо є поважні причини, підтверджені документально.

10. Слухачам забороняється заходити до аудиторії, в якій проводиться іспит, після 30 хвилин з початку проведення іспиту. Слухачам не дозволяється залишати екзаменаційну аудиторію протягом перших 30 хвилин іспиту, за винятком, якщо вони завершили всі передбачені іспитом процедури і на цій підставі отримали дозвіл екзаменатора.

11. Слухачам забороняється брати до екзаменаційної аудиторії будь-які книжки, зошити, папери, а також портфелі, сумки, інші речі, в яких ці книжки або папери можуть знаходитися.

Будь-який слухач, який здійснив:

а) спробу занести ці речі до екзаменаційної кімнати або ж скористатися цими матеріалами під час іспиту

б) спробу отримати безпосередньо чи опосередковано допомогу іншого слухача, або допомогти іншому слухачеві буде позбавлений права складати іспит. На вимогу екзаменатора слухач повинен терміново залишити екзаменаційну аудиторію.

12. Під час проведення іспиту слухачам забороняється спілкуватися одним з одним. Всі питання з’ясовуються через екзаменатора.

13. Слухачам, які виконали навчальну програму, захистили магістерську роботу, склали державний екзамен, присвоюється кваліфікація магістра державного управління і видається диплом встановленого зразка.

 1. Диплом з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку “відмінно” з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін (модулів), а з інших навчальних дисциплін (модулів) - оцінку “добре”, склали державний екзамен і захистили магістерську роботу з оцінкою “відмінно”.


Кафедра державного управління та місцевого самоврядування
Дисципліни: Теорія та історія державного управління; Організаційно-правові засади державного управління; Територіальна організація влади в Україні; Етика державного управління; Стратегічне планування


 1. Державне управління: поняття і сутнісні риси. Державне управління і виконавча влада.

 2. Принципи державного управління: поняття, класифікація і практика застосування.

 3. Функції державного управління: поняття, класифікація і механізм реалізації.

 4. Функція надання державних послуг і шляхи її реалізації.

 5. Сучасний етап адміністративної реформи: особливості і основні завдання.

 6. Характеристика державного органу. Державні установи та організації.

 7. Сучасні підходи до реформування структури органу виконавчої влади, державної установи і організації.

 8. Кабінет Міністрів України: статус, компетенція і структура.

 9. Система центральних органів виконавчої влади: загальна характеристика і процес реформування.

 10. Сучасні тенденції розвитку системи державного управління.

 11. Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, органів прокуратури та суду.

 12. Статус, функції і структура місцевих державних адміністрацій.

 13. Особливості організації виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі.

 14. Система зв’язків місцевих державних адміністрацій з вищими органами державної влади.

 15. Міністерство в системі органів виконавчої влади: функції і структура.

 16. Національна традиція організації публічної влади й управління та її значення на сучасному етапі.

 17. Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького. Конституція П.Орлика.

 18. Адміністративна реформа: наближення системи державного управління до стандартів країн ЄС.

 19. Зарубіжний досвід проведення адміністративних реформ і можливості його використання в Україні.

 20. Політична реформа в Україні та її вплив на формування сучасної вітчизняної моделі державного управління.

 21. Форми та методи державної підтримки регіонального розвитку: зарубіжний досвід.

 22. Правові засади державного управління.

 23. Види і процедури юридичної відповідальності у державному управлінні.

 24. Організаційно-функціональна структура державного управління.

 25. Форми державного управління, їх зміст і класифікація.

 26. Уроки розбудови системи публічної влади і управління в Україні за роки незалежності (1991-2005 р.р.).

 27. Стратегічне та оперативне управління: основні характеристики та застосування в діяльності органів виконавчої влади.

 28. Передумови використання методу стратегічного планування в системі державного управління. Основні етапи розробки стратегічного плану.

 29. Загальна технологічна схема процесу стратегічного управління.

 30. Сучасні школи стратегічного планування

 31. Основні методи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища в процесі стратегічного управління. Сучасні підходи до створення стратегій розвитку регіонів.

 32. Стиль державного управління і резерви його раціоналізації.

 33. Робота зі зверненнями громадян.

 34. Сучасні методи контролю в державному управлінні.

 35. Інформаційне забезпечення державно-управлінської діяльності.

 36. Ефективність державного управління. Критерії ефективності діяльності державного органу і методологія оцінювання.

 37. Забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади.

 38. Представництво інтересів у державному управлінні.

 39. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.

 40. Територіальна громада у системі місцевого самоврядування.

 41. Сільські, селищні, міські ради у системі органів місцевого самоврядування.

 42. Сільські, селищні, міські голови у системі місцевого самоврядування.

 43. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у системі органів місцевого самоврядування.

 44. Обласні та районні ради у системі органів місцевого самоврядування.

 45. Територіальні та правові основи місцевого самоврядування.

 46. Відповідальність та контроль у системі місцевого самоврядування.

 47. Міжнародні стандарти в системі місцевого самоврядування.

 48. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування та його врахування у вітчизняній практиці.

 49. Співвідношення моралі і політики в діяльності державного службовця.

 50. Законодавство України про етику державного управління.

 51. Етична інфраструктура державної служби та її формування.

 52. Мотиваційні орієнтації державного службовця.

 53. Основні положення “Загальних правил поведінки державного службовця”.

 54. Політична коректність у практичній роботі державного службовця.

 55. Етичні засади іміджу державного службовця.Рекомендовані джерела

1. Документи

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Закони України. Т.10. - К., 1997. - С. 5-40; http://www.rada.kiev.ua

 2. Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика) //Вісник Київського університету. Історико-філологічні науки /Упорядник Л.Г.Мельник. – 1991. – №2.

 3. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. - 1997. - №1 – 2 (3). - С. 95 –97.

 4. Європейська Хартія про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. – 1997. - №1 – 2 (3). – С. 90 – 94.

 5. Закон України “Про державну службу”. 16 грудня 1993 року, № 3723 - XII // http://www.rada.kiev.ua

 6. Закон України “Про Автономну Республіку Крим”. 17 березня 1995 року, № 95/95-ВР // Закони України Т.8. - С. 204 – 206;

 7. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 21 травня 1997 року, №280/97 // http://www.rada.kiev.ua

 8. Закон України "Про столицю України – місто-герой Київ". 15 січня 1999 року, №401-XIV // http://www.rada.kiev.ua

 9. Закон України "Про місцеві державні адміністрації". 9 квітня 1999 року, №586 – ХІV // http://www.rada.kiev.ua

 10. Земельний кодекс України. 25 жовтня 2001 року, № 2768-III // http://www.rada.kiev.ua

 11. Закон України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність”. 17 червня 2004 року, № 1807 – IV //http://www.rada.kiev.ua

 12. Закон України “Про внесення змін до Конституції України” № 2222-15 // http://www.rada.kiev.ua

 13. Проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України”. Реєстраційний № 3207-1 від 01.07.2003. //http://www.rada.kiev.ua

 14. Указ Президента України “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” від 22 липня 1998 року № 810/98 // Вісник державної служби України. – 1998. - № 3. – С. 7 – 8.

 15. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня 1999 року №1529/99 // http://www.rada.kiev.ua

 16. Указ Президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 року № 1572/99 // http://www.rada.kiev.ua

 17. Указ Президента України “Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади України” від 15 грудня 1999 року № 1573/99 // http://www.rada.kiev.ua

 18. Указ Президента України “Про склад Кабінету Міністрів України” від 15 грудня 1999 року № 1574/99 // http://www.rada.kiev.ua

 19. Указ Президента України “Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів” від 11 лютого 2000 року № 207/2000 // http://www.rada.kiev.ua

 20. Указ Президента України “Про Національну Раду з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування” від 13 грудня 2000 року № 1331/2000 // Вісник державної служби України. – 2000. - № 4. – С. 42 – 50; http://www.rada.kiev.ua

 21. Указ Президента України “Про Концепцію державної регіональної політики” від 25 травня 2001 року № 341/2001; “Концепція державної регіональної політики”, затверджена Указом Президента України від 25 травня 2001 року № 341/2001 // http://www.rada.kiev.ua

 22. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” від 1 серпня 2002 року №683/2002 // http://www.rada.kiev.ua

 23. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади з Верховною Радою України» від 25 березня 2003 року № 267/2003 // http://www.rada.kiev.ua

 24. Указ Президента України «Про відповідальність керівників місцевих органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної політики щодо комплексного розвитку територій» від 24 квітня 2003 року № 365/2003 // http://www.rada.kiev.ua

 25. Указ Президента України «Про відповідальність окремих посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади за невиконання обов'язків щодо захисту інтересів держави» від 2 травня 2003 року № 387/2003 // http://www.rada.kiev.ua

 26. Указ Президента України “Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 – 2007 роки” від 13 грудня 2003 року № 1433 // http://www.rada.kiev.ua

 27. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки // Урядовий кур'єр. – 2002 - №100. - С.5-12.

 28. Ми починаємо нову сторінку української історії / Звернення Президента України Віктора Ющенка до українського народу на Майдані Незалежності // Урядовий кур’єр. – 2005. – 25 січня. – С. 3

 29. “Назустріч людям”. Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 4 лютого 2005 року №2426 - IV // Офіц. Вісн. України. – 2005. – №6. – Ст. 1554; http://www.kmu.gov.ua

 30. Загальні правила поведінки державного службовця. Затверджені Наказом Головного Управління державної служби України від 23 жовтня 2000 року № 58 // http://www.rada.kiev.ua

 31. Концепція адміністративної реформи в Україні / Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи. - К., 1998. - 61 с.

 32. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації» від 2 жовтня 2003 року № 1569 // http://www.rada.kiev.ua

 33. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби» від 15 жовтня 2003 року № 1630 // http://www.rada.kiev.ua

 34. Постанова Кабінету Міністрів України “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” від 12 березня 2005 року № 179 // http://www.rada.kiev.ua

 35. Постанова Кабінету Міністрів України “Про функціональні повноваження Першого віце-прем’єр-міністра і віце-прем’єр-міністрів України” від 3 березня 2005 року № 175 // http://www.rada.kiev.ua

 36. Постанова Кабінету Міністрів України “Про структуру місцевих державних адміністрацій” від 11 травня 2005 року № 328 // http://www.rada.kiev.ua

 37. Типове положення про урядовий орган державного управління. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2000 р. N 386 // http://www.rada.kiev.ua


2. Література

 1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – М: “Юридическая литература”, 1997 (електронна версія)

 2. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы): Учебное пособие. – М.: ОАО “НПО Экономика”, 2000. – 302 с.

 3. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління: Навч. посібник. – К.: Міленіум, 2003. – 256 с.

 4. Государственное управление: Основы теории и организации: Учебник / Под ред. В.А.Козбаненко. – М.: Статут, 2000. – 912 с.

 5. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування: Зб. наук. пр. / Кол. авт.; Наук. кер. Н.Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – Ч. 1. – 224 с. ; Ч 11. – 312 с.

 6. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади: Навч. посіб./ Н.Р. Нижник, С.Д. Дубенко, В.І. Мельниченко та ін.; За заг. ред. проф. Н.Р. Нижник. -К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 64 с.

 7. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навч. посібник /За заг. ред. Н.Р.Нижник, В.М.Олуйка – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2002. – 352 с.

 8. Державне управління: Словн.-довід. /Уклад.: В.Д.Бакуменко (кер. Творчого кол.), Д,О.Безносенко, І.М.Варзар, В.М.Князєв та ін.; За заг. ред. В.М.Князєва, В.Д.Бакуменка. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 228с.

 9. Європейські принципи державного управління /Пер. з англ. О.Ю.Куленкової. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 52 с.

 10. Киричук В. Тимцуник В. Історія державного управління в Україні: Навч. Посібник.- К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 224 с.

 11. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: Навч. посібник. – К., 1998. – 160 с.

 12. Саханенко С.Є. Територіальні основи публічної влади в Україні: Тексти лекцій. Одеса: Вид-во ОРІДУ УАДУ, 2003. – 194 с.

 13. Колтунов О.Ю., Оганісян М.С. Співвідношення моралі та політики в діяльності державних службовців //Державна стратегія управління місцевим та регіональним розвитком: форми, методи та актуальні проблеми реалізації: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 24 листопада 2004 року. У 2-х томах. Т.2. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. - С. 105-113.


Спеціалізація “ Регіональне управління”
Модулі: Планування розвитку територій; Соціальна інфраструктура регіону; Регіональна та міська економіка; Комунікативне забезпечення регіонів; Управління місцевими фінансами та бюджетом


 1. Критерії оцінки потенціалу регіону.

 2. Оцінка інвестиційної привабливості регіону.

 3. Порядок утворення та основні функції тендерних комітетів.

 4. Класифікація методів планування і прогнозування.

 5. Проблеми розвитку соціальної інфраструктури за умов ринкових перетворень.

 6. Діагностика забезпеченості населення соціальною інфраструктурою.

 7. Етапи проектування соціальної інфраструктури території.

 8. Діагностика потреб найбільш уразливих категорій громадян.

 9. Форми взаємодії органів влади з недержавними організаціями.

 10. Напрями і принципи формування і розвитку соціальної інфраструктури в Україні.

 11. Основні напрямки регіональної політики в Україні.

 12. Сучасні схеми регіоналізації країни.

 13. Єврорегіони в Україні, їх функції і роль як міжнародних договірних формувань.

 14. Структура господарства регіонів і міст. Основні народногосподарські пропорції.

 15. Форми суспільної і територіальної організації виробництва.

 16. Міжгалузеві господарські комплекси, їх функції і типи. Перехід від галузевого до міжгалузевого (функціонального) управління в Україні.

 17. Сфера послуг: галузевий склад і особливості територіальної організації.

 18. Регіональні екологічні мережі як каркаси екологічної безпеки регіону.

 19. Критерії визначення території чи міста депресивними.

 20. Комунікації: види, форми та зміст комунікативного процесу.

 21. Загальні засади державної комунікативної політики і завдання органів державної влади щодо її реалізації.

 22. Комунікаційні галузі господарства: загальна характеристика.

 23. Принципи формування регіональних транспортних систем.

 24. Роль транспортних коридорів в комунікаційному розвитку регіонів.

 25. Енергетичний каркас України.

 26. Повноваження місцевих органів влади та управління у сфері бюджету та фінансів.

 27. Доходи та видатки місцевих бюджетів.

 28. Шляхи забезпечення самостійності місцевих бюджетів.


Література

 1. Бочок М., Бутко М., Котельников Д. Управління регіоном / Навч. посіб. для практичних та самостійних занять. – Чернігів: Сіверянська думка, 2001. – 280 с.

 2. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком. – К.: Вища школа, 2000. – 223 с.

 3. Суховірський Б.І. Регіональна стратегія економічного розвитку України: Монографія. – К.: КНЕУ, 2000. – 154 с.

 4. Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України / Навч. посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 112 с.

 5. Витренко Н. Социальная инфраструктура Украины: оценка уровня и перспектив развития. – К.: Наукова думка, 1993. – 144 с.

 6. Крупник А. Основні напрямки удосконалення і ровзитку соціального захисту в Україні // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Вип.7. – Одеса: Юридична література, 1999. – С. 272-277.

 7. Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення: Монографія / За наук. ред. А.Ф. Мельник. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 607 с.

 8. Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки: Навч. посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 140 с.

 9. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2001. – 560 с.Кафедра економічної та фінансової політики.
Дисципліни: Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування; Економічний аналіз державної політики; Державні фінанси і бюджетний процес.


 1. Визначення предмета економічної теорії.

 2. Основні економічні цілі та особливості їх реалізації в умовах сучасної України.

 3. Ефективність економіки.

 4. Основні моделі економічної системи: ринок, командна економіка, змішана і традиційна економіка.

 5. Проблеми вибору економічної моделі для України.

 6. Особливості прояву основних принципів ринку в умовах сучасної України.

 7. Роль конкуренції і монополії в сучасній ринковій економіці.

 8. Економічні функції держави. Особливості економічних функцій сучасної української держави.

 9. Основні моделі ринку.

 10. Особливості розв’язання фундаментальних проблем в умовах сучасної України.

11.Границя виробничих можливостей.

12.Облікова ставка, як інструмент впливу держави на економічні

процеси.

13.Політика приватизації в Україні: форми реалізації та етапи.

14.Державне регулювання економіки: цілі та форми здійснення.

15.Портфельні та стратегічні інвестори.

16.Модель “економічної людини”, як передумова економічного аналізу політичних процесів.

17.Гнучкий та жорсткий економічний курс.

18.Загальна характеристика державного бюджету.

19.Державні надходження та система оподаткування в Україні. Основні

напрямки державних видатків.

20.Сучасна практика бюджетного процесу в Україні.21. Бюджетний дефіцит і джерела його покриття.

22.Функції контрольно-ревізійного управління у виконанні бюджету.

23.Система місцевих бюджетів.

24.Доходи і розходи місцевих бюджетів.

25.Бюджетне регулювання.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка