Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молодіСторінка4/34
Дата конвертації11.04.2016
Розмір6.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Концепція військово-патріотичного виховання молоді в Товаристві Сприяння Обороні України.

Концепція військово-патріотичного виховання молоді в Товаристві Сприяння Обороні України (далі – ТСОУ) на період до 2020 року.І. Загальні положення.

Концепція військово-патріотичного виховання молоді в ТСОУ визначає:

- місце і роль військово-патріотичного виховання громадян через ТСОУ в загальнодержавній системі підготовки громадян України до військової служби;

- цілі, завдання і основні напрямки діяльності ТСОУ з військово-патріотичного виховання громадян;

- основні напрямки взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, Православною церквою Київського патріархату, іншими традиційними для України конфесіями, громадськими організаціями.

Концепція розроблена з метою розвитку всеукраїнської системи підготовки громадян до військової служби.

Правову основу Концепції складають Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу», Концепція патріотичного виховання молоді, та інші нормативно-правові акти України.

Концепція є базовим документом з планування розвитку системи військово-патріотичного виховання в ТСОУ на період до 2020 року. Вона є основою для конструктивної взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій і об’єднань.

Актуальність розробки Концепції обумовлена:

- рішенням про побудову на основі ТСОУ загальнодержавної системи підготовки громадян України до військової служби;

- можливістю надання ТСОУ державного доручення з військово-патріотичного виховання громадян;

- необхідністю розробки науково обґрунтованих понять та визначень, основних організаційних та методичних положень, а також форм, напрямків і галузей військово-патріотичного виховання молоді структурами ТСОУ.

Концепція є методологічною основою для розробки Програми військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до військової служби в ТСОУ, а також розроблюваних у відповідності з її вимогами і положеннями регіональних програм військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до військової служби.

Концепція орієнтована на розвиток у молоді патріотичної свідомості, високої громадянськості, формування ставлення до захисту Вітчизни як Священного обов’язку громадянина України.ІІ. Стан військово-патріотичного виховання молоді в Україні за сучасних умов і тенденції його розвитку.

Військово-патріотичне виховання допризовної молоді, будучи невід’ємною складовою патріотичного виховання громадян України, являє собою розмаїту систематичну цілеспрямовану і скоординовану діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських об’єднань та організацій з формування у молоді високої патріотичної свідомості, піднесеного почуття відданості своїй Вітчизні, готовності до її захисту як найважливішого конституційного обов’язку у відстоюванні національних інтересів України та забезпеченні її воєнної безпеки перед лицем зовнішніх та внутрішніх загроз.

В наш час в системі патріотичного виховання громадян України достатня увага надається розвитку духовності, моральності, громадянськості, прищепленню поваги до своєї історії, багатонаціональної культури та інших цінностей нашого суспільства.

Разом з тим, існуюча в наш час в Україні система військово-патріотичного виховання громадян взагалі не забезпечує висунуті перед країною завдання щодо формування у молоді ставлення до захисту Вітчизни як до Священного обов’язку громадянина України, формування позитивної мотивації до військової служби.

В сучасних умовах саме військово-патріотичне виховання є одним із головних факторів виховання громадянськості, забезпечення воєнної безпеки та мобілізаційної готовності нації.

В Україні до сьогодення не склалася єдина система військово-патріотичного виховання громадян і підготовки молоді до служби в Збройних Силах України. Наявні в українському законодавстві пільги та переваги для громадян, які займаються у військово-патріотичних об’єднаннях відсутні і не в змозі створити у молоді стійкої усвідомленої мотивації до проходження військової служби.

Однією з головних причин низької якості підготовки молодого поповнення, яке надходить до війська, продовжує залишатися надзвичайно низький рівень морально-психологічного стану основної маси громадян, призваних на військову службу, пов'язаний з відсутністю усвідомленої мотивації до проходження військової служби. За останнє десятиріччя чисельність громадян, які ухилялися від призову на військову службу, дещо зменшилася, та разом з тим цей показник залишається високим.

Починаючи з першої половини 90-х років минулого сторіччя в більшості державних інститутів освітньої, культурної, наукової та інших галузей взагалі не здійснюється військово-патріотичне виховання у зв’язку з відсутністю необхідних об’ємів державної підтримки. З прийняттям державних програм з патріотичного та військово-патріотичного виховання громадян ситуація може виправитись. Події на сході України в 2014 році просто механічно підняли рівень патріотизму серед населення нашої держави, прагнення до захисту держави і народу від сусіда-агресора викликало підйом морально-духовних сил населення нашої країни.

На регіональних рівнях військово-патріотичним вихованням в межах реалізації програм патріотичного виховання, військово-спортивних ігор «Сокіл» («Джура») та «Зірниця» займаються освітні органи та навчальні заклади місцевого самоврядування, скеровані Міністерством освіти і науки України.

Аналіз об’ємів їхнього фінансування засвідчує суттєві розбіжності підходів керівництва держави та місцевого самоврядування до проблеми військово-патріотичного виховання громадян і характеризує відповідний рівень ефективності діяльності учасників військово-патріотичного виховання в регіонах.

Окремі військово-патріотичні об’єднання (клуби) збереглися, адаптувалися до нових ринкових умов, але не мають єдиної скоординованої програми військово-патріотичного виховання, розподілені в регіонах України нерівномірно і охоплюють своєю діяльністю лише незначну кількість громадян України.

Навчально-матеріальне та технічне забезпечення діяльності основних суб’єктів військово-патріотичного виховання – загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти, військово-патріотичних клубів (об’єднань) – є незадовільним, та головним чином взагалі відсутнім, особливо в сільській місцевості.

Зі всієї колишньої розгалуженої організаційної системи військово-патріотичного виховання громадян України заклади ТСОУ перетворилися в автошколи без достатньої матеріально-технічної бази та кадрового ресурсу і не відповідають сучасним вимогам сприяння обороні України. Навчально-матеріальна база військово-патріотичного виховання цих структур була сформована в радянський період і знищена під час незалежності.

За умови скорочення чисельності призовного контингенту, зміни його якісних характеристик (зменшення кількості громадян, які призивалися останнім часом до Збройних Сил України), без створення новітньої системи військово-патріотичного виховання як складової всієї системи підготовки громадян України до військової служби на сьогодні виникла ситуація, коли потреби Збройних Сил України виявилися незадоволеними, що виявилося однією з найбільш серйозних загроз національній безпеці України.

Таким чином, існуюча на сьогодні в Україні система військово-патріотичного виховання як найважливішої складової системи підготовки громадян до військової служби не відповідає сучасним вимогам, необхідним для забезпечення безпеки і обороноздатності держави, формування у молоді усвідомленої мотивації до захисту Батьківщини як до вищої форми вияву громадянськості та патріотизму і вимагає модернізації.

Одним із головних напрямків цієї модернізації є створення на базі Товариства Сприяння Обороні України як основи всеукраїнської системи підготовки громадян України до військової служби і однієї зі складових системи забезпечення національної та воєнної безпеки України нової загальноукраїнської системи військово-патріотичного виховання, при цьому окремі заходи мають починатися зі шкільної парти.ІІІ. ТСОУ як головний суб’єкт військово-патріотичного виховання допризовної молоді в Україні.

В дійсний час ТСОУ має стати громадсько-державною організацією, для якої військово-патріотичне виховання громадян має бути визначеним в якості державного завдання. Спираючись на розгалужену всеукраїнську мережу первинних, місцевих і регіональних відділень, освітніх закладів, спортивно-технічних та аероклубів, а також створюваних на базі ТСОУ центрів військово-патріотичного виховання і підготовки до військової служби ТСОУ має стати основним координатором діяльності суб’єктів військово-патріотичного виховання в Україні.

Пріоритетна і визначальна роль ТСОУ у військово-патріотичному вихованні української молоді має бути підтверджена наступними основними факторами:

- створенням особливого статусу ТСОУ як основи всеукраїнської системи підготовки громадян України до військової служби, що дозволить поєднати ресурс державних і регіональних органів влади і місцевого самоврядування з потенціалом громадських організацій;

- участю в діяльності ТСОУ провідних міністерств, які відповідають за військово-патріотичне виховання громадян (Міністерство оборони України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді і спорту України), органів державної влади та місцевого самоврядування;

- покладенням на ТСОУ державного завдання з патріотичного (військово-патріотичного) виховання громадян, яке міститься в підготовці до захисту Вітчизни і військової служби і яке зберігає свою історичну спадковість протягом більш як вісімдесяти років;

- наявністю необхідних ресурсів для успішного виконання різноманітних, у тому числі й різнопланових, завдань у галузі військово-патріотичного виховання, охоплення більшості призовної молоді;

- розгалуженою організаційною структурою ТСОУ, яка містить республіканські, обласні, місцеві і первинні відділення;

- наявністю розгалуженої всеукраїнської мережі освітніх закладів, спортивних клубів, секцій технічної творчості, радіо секцій і радіо гуртків, які дозволяють розробляти і реалізовувати всеукраїнські, регіональні і місцеві освітні, спортивні і військово-патріотичні програми на всій території України;

- наявністю розгалуженої аеродромної і автодромної мережі, морських шкіл, дитячих флотилій (у тому числі й козачих), які б дозволили масово розвивати найпопулярніші серед молоді екстремальні види спорту як складової військово-патріотичного виховання і допризовної підготовки;

- створенням у всіх регіонах України спільно з органами влади та місцевого самоврядування центрів військово-патріотичного виховання і підготовки до військової служби;

- здатністю вирішувати не лише завдання військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до військової служби, але й брати участь у вирішенні інших соціально вагомих проблем українського суспільства (боротьба з бездоглядністю, створення умов для соціалізації і самореалізації підлітків та юнаків, профілактика алкоголізму, наркоманії, дитячої злочинності та ін.) в якості всеукраїнського суб’єкта молодіжної політики України;

- наявністю джерел фінансування з державного, регіонального бюджетів, їх ефективного використання при жорсткому контролі за використанням коштів з боку органів державної влади та місцевого самоврядування України;

- наявністю власних засобів масової інформації, активним розвитком сучасних форм і методів комунікацій в глобальній мережі «Інтернет», яка дозволяє охоплювати значні об’єми молодіжної аудиторії.

Таким чином, ТСОУ має отримати всі можливості, щоб організувати свою діяльність з низки найважливіших напрямків військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до військової служби, а також стати в перспективі методичним і координаційним центром всієї військово-патріотичної роботи в Україні.

IV. Цілі, принципи, завдання і головні напрямки військово-патріотичного виховання молоді в ТСОУ на період до 2020 року.

Цілями нової системи військово-патріотичного виховання громадян в ТСОУ є:

- формування у молоді допризовного віку моральної та психологічної готовності до захисту Вітчизни, вірності конституційному та військовому обов’язку в умовах мирного та воєнного стану, високої громадянської відповідальності;

- створення умов для комплектування Збройних Сил України морально і психологічно підготованими громадянами, які володіють позитивною мотивацією до проходження військової служби;

- зменшення кількості громадян, які не відповідають вимогам військової служби та ухиляються від служби в армії у відповідності до вимог і параметрів, визначених існуючим законодавством України щодо підготовки громадян України до служби в Збройних Силах на період до 2020 року.

Нова система військово-патріотичного виховання громадян України в ТСОУ має ґрунтуватися на наступних принципах:

- комплектність вирішення завдань з військово-патріотичного виховання громадян – заходи в цій галузі мають охоплювати всі напрямки (освіта, заняття спортом та технічною творчістю, підготовка за військово-обліковими спеціальностями);

- концентрація на пріоритетах – визначення найперспективніших та сучасних форм і методів військово-патріотичного виховання, які б дозволили найефективніше впливати на основну цільову групу ТСОУ – дітей та молодь у віці від 7 до 30-35 років;

- масовість – система військово-патріотичного виховання в ТСОУ має охоплювати більшість дітей та молоді України, починаючи зі шкільного віку, більшість осіб, звільнених в запас, а також значну частину громадян, які займаються спортом;

- системність – військово-патріотичне виховання в ТСОУ має будуватися на цілісній системі заходів, що поєднують потенціал державних органів влади та місцевого самоуправління, освітніх закладів всіх рівнів, спортивних та технічних організацій, громадських об’єднань, спрямованих на військово-патріотичне виховання і підготовку громадян України до військової служби;

- інноваційність – заходи і програми з військово-патріотичного виховання мають базуватися на сучасних технологіях і комунікаціях, здатних забезпечити максимальне і адресне охоплення населення України;

- диференційованість – військово-патріотичне виховання в ТСОУ має максимально ефективно впливати на різноманітні соціальні, національні і демографічні групи населення, виходячи зі специфіки певного регіону;

- координованість – ТСОУ має взяти на себе роль координатора діяльності більшості суб’єктів військово-патріотичного виховання на території України.

Основними завданнями військово-патріотичного виховання в ТСОУ є:

- створення на базі ТСОУ як підґрунтя державної системи підготовки громадян України до військової служби всеукраїнської системи військово-патріотичного виховання громадян, об’єднання навколо ТСОУ на добровільній основі більшості військово-патріотичних дитячих та молодіжних об’єднань, секцій, клубів;

- створення спільно з Міністерством оборони України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді і спорту України, іншими міністерствами та відомствами, а також органами державної влади та місцевого самоврядування і козацькими громадськими організаціями центрів військово-патріотичного виховання і підготовки до військової служби у всіх регіонах України;

- розробка спільно з Міністерством оборони України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді і спорту України, іншими міністерствами і відомствами, а також органами державної влади та місцевого самоврядування і козацькими громадськими організаціями Програми військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до військової служби в ТСОУ ( на основі цієї Концепції), щорічних планів спільної роботи за цим напрямком;

- внесення спільно з Міністерством освіти і науки України в державні освітні стандарти закладів середньої (повної) загальної освіти, початкової професійної, середньої професійної та вищої професійної освіти змін стосовно підвищення якості військово-патріотичного виховання, у тому числі якості викладання в центрах військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки, закладах освіти ТСОУ предмету «Основи безпеки життєдіяльності»;

- внесення змін в державні нормативно – правові акти (закони, нормативно – правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування тощо) з метою удосконалення законодавчої бази діяльності ТСОУ в галузі військово-патріотичного виховання; удосконалення внутрішньої правової бази ТСОУ;

- організація взаємодії з Православною церквою Київського патріархату та іншими діючими в Україні традиційними конфесіями з метою поєднання зусиль з духовно-морального та військово-патріотичного виховання, відпрацювання єдиних підходів і освітніх програм для викладання в центрах військово-патріотичного виховання і підготовки до військової служби в освітніх закладах ТСОУ;

- організація взаємодії з політичними партіями та громадськими об’єднаннями (в тому числі – козацькими громадськими організаціями) як стратегічними партнерами і союзниками щодо розроблення спільних планів, заходів і проектів з військово-патріотичного виховання;

- організація взаємодії з комітетами батьків військовослужбовців (солдатських матерів), сімей загиблих, ветеранськими організаціями з метою створення системи сприяння молодій особистості у підготовці, службі в Збройних Силах України і наступній адаптації до цивільного життя;

- видання та розповсюдження військово-патріотичної літератури, електронних та друкованих засобів масової інформації, що спеціалізуються на військово-патріотичній тематиці;

- створення на базі ТСОУ всеукраїнської мережі пошукових загонів;

- створення військово-патріотичних медіа-програм, активне використання можливостей «Інтернету» для роботи з молодіжною аудиторією;

- ініціювання наукових досліджень і наукових розробок в галузі військово-патріотичного виховання в ТСОУ, створення спеціалізованої науково-методичної ради з удосконалення форм і методів військово-патріотичного виховання в ТСОУ;

- впровадження в навчальний процес сучасних освітніх технологій, ігрових методів, поєднання заходів військово-патріотичного виховання з заняттями екстремальними військово-прикладними, авіаційними та технічними видами спорту.

Реалізація зазначених завдань дозволить сформувати у молоді допризовного віку моральну і психологічну готовність до захисту Вітчизни, вірність конституційному та воїнському обов’язку в умовах мирного і воєнного часу, високу громадянську відповідальність. Це дозволить забезпечити підтримку високого рівня морально-психологічного стану призовного контингенту, його міцної дисципліни та згуртованості, що сприяє постійній готовності до виконання висунутих завдань в умовах військової служби.

V. Інформаційне забезпечення реалізації Концепції.

Інформаційне забезпечення реалізації Концепції передбачає використання показників державної статистики, підсумків перепису населення, початкового взяття громадян на військовий облік та їх призову на військову службу.

Особливого значення для інформаційного забезпечення реалізації Концепції, оцінювання ефективності та адресності проведених ТСОУ заходів військово-патріотичного спрямування мають показники соціологічних досліджень, контент-аналізу електронних та друкованих засобів масової інформації.

Необхідним є також створення єдиної всеукраїнської бази даних громадських організацій, які займаються військово-патріотичною діяльністю.

Забезпечувати інформаційну підтримку військово-патріотичного виховання в ТСОУ передбачається через:

- активне використання можливостей відповідних структур (прес-служб, відомчих ЗМІ та ін.) державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- розширення соціальної реклами в засобах масової інформації, на біл-бордах, стендах та ін.;

- видання книг, брошур, буклетів, газет та інших друкованих видань з питань військово-патріотичного виховання;

- участь у виставках, експозиціях, створення власного рухливого виставкового фонду;

- розширення мережі історичних, краєзнавчих та інших музеїв;

- виготовлення художніх та документальних кінофільмів на військово-патріотичну тематику;

- проведення щорічних конкурсів на кращий журналістський твір з військово-патріотичної тематики;

- розширення співробітництва зі всеукраїнськими та регіональними телеканалами з метою створення тематичних передач, присвячених питанням військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки, просування інформації про військово-патріотичну діяльність в Україні в різноманітних теле- та радіоканалах;

- збільшення присутності ТСОУ в глобальній мережі «Інтернет», активного використання можливостей форумів, живих журналів, соціальних мереж, розміщення короткометражних роликів про військово-патріотичну діяльність на різних інформаційних порталах, відеоблогах тощо;

- збільшення кількості та тиражів журналів на військову тематику, створення у всіх структурах ТСОУ та навчальних закладах всіх рівнів музеїв, кімнат Бойової Слави, стендів з військово-патріотичного виховання;

- організація та участь в республіканських, регіональних та місцевих масових акціях з військово-патріотичного виховання, в тому числі – авіаперельоти, автопробіги, піші та лижні переходи;

- проведення по всій Україні військово-патріотичних ігор «Сокіл» (Джура) та «Зірниця», змагань;

- розширення мережі тематичних військово-туристських маршрутів місцями Бойової Слави, спеціалізованих військово-спортивних таборів;

- організація взаємодії з виробниками комп’ютерних ігор з метою створення спеціалізованих ігор, присвячених допризовній підготовці, історії військово-патріотичного виховання в Україні;

- інших форм і методів інформаційного забезпечення.VI. Механізми реалізації Концепції.

Реалізацію заходів Концепції передбачається здійснити шляхом:

- удосконалення законодавства України про військово-патріотичне виховання, оборону, про освіту, про військовий обов’язок та військову службу, ТСОУ, інші державні нормативно-правові акти;

- аналізу досвіду реалізації, внесення змін та удосконалення концепцій військово-патріотичного виховання інших країн світу;

- повноцінного відновлення діяльності ТСОУ та удосконалення правової бази його діяльності;

- визначення завдання військово-патріотичного виховання в якості одного з пріоритетів при щорічному плануванні державного та місцевих бюджетів;

- науково-методичного забезпечення роботи з військово-патріотичного виховання в Україні, розвитку наукових досліджень в цій галузі, введення, починаючи з 2015 року, державних та відомчих премій за кращі наукові розробки з військово-патріотичного виховання (кращий підручник, науковий посібник, краща інформаційна технологія тощо);

- постійного моніторингу (через всеукраїнські та регіональні соціологічні дослідження, роботи з призовниками, солдатами та їх батьками) морально-психологічного настрою ставлення до служби в Збройних Силах України, створення в оновленому ТСОУ спільно з ветеранськими організаціями «Громадської ради ТСОУ».VII. Основні етапи та очікувані результати реалізації Концепції.

На початковому етапі (до кінця 2014 року) необхідно погодити Концепцію з усіма зацікавленими державними органами виконавчої влади, затвердити Концепцію.

Передбачається розробка новітньої Програми військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до військової служби в Збройних Силах України.

Спільно з державними органами влади та місцевого самоврядування передбачається розробити типові регіональні програми військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до військової служби, які врахують вимоги до регіонів з питань організації підготовки до військової служби. При розробці зазначених програм першочергову увагу слід приділити найгострішим проблемам стану роботи з військово-патріотичного виховання в ТСОУ та навчальних закладах, характерним для даного регіону. Слід узгодити ці програми з органами державної влади та місцевого самоврядування.

На початок 2015 року необхідно розпочати роботу з розробки нормативів (типових проектів) розміщення наочної агітації в освітніх закладах ТСОУ та загальноосвітніх, позашкільних, середніх спеціальних та вищих навчальних закладах України, розробки спільно з засобами масової інформації тематичних передач з військово-патріотичної тематики, видання навчально-методичного посібника про світовий та український досвід організації військово-патріотичного виховання.

Необхідно розробити Положення про центри військово-патріотичного виховання та підготовки до військової служби, розпочати роботу з формування таких центрів обласних рівнів.

В глобальній системі «Інтернет» розгорнути активну роботу з залучення молоді до діяльності ТСОУ з використанням сучасних інтернет-технологій та комунікацій.

До середини 2015 роду необхідно сформувати Громадську раду ТСОУ.

В межах роботи з пошуку нових форм і методів роботи з військово-патріотичного виховання до кінця 2014-2015 навчального року провести роботу з загальноосвітніми, позашкільними, середніми спеціальними та вищими навчальними закладами щодо активного залучення учнівської молоді до діяльності ТСОУ з військово-патріотичного виховання.

Спільно з Православною церквою Київського патріархату та іншими традиційними конфесіями визначити основні напрямки взаємодії з ТСОУ.

Спільно з політичними партіями та громадськими організаціями укласти Угоду про взаємодію, визначити плани і основні напрямки спільної діяльності, розробити проект про роботу з так званою «важкою молоддю» тощо.

Створити прес-центр із залученням журналістів, які спеціалізуються на питаннях військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді.

На другому етапі (2016-2018 рр.) продовжити здійснення заходів з військово-патріотичного виховання.

За результатами реалізації другого етапу передбачається до кінця 2018 року:

- законодавчо закріпити статус ТСОУ як головного суб’єкта військово-патріотичного виховання молоді шляхом внесення відповідних змін в законодавчу базу України;

- розробити пілотні проекти створення у всіх регіонах України на місцевому рівні центрів військово-патріотичного виховання та підготовки до військової служби;

- охопити діяльністю ТСОУ з військово-патріотичного виховання більшу частину навчальних закладів;

- об’єднати навколо ТСОУ більшу частину громадських організацій, що займаються військово-патріотичним вихованням молоді, виробити організаційно-правові схеми їх взаємодії з ТСОУ;

- створити на базі ТСОУ всеукраїнську мережу пошукових загонів;

- сформувати мережу музеїв, у тому числі в усіх навчальних закладах України;

- створити в ТСОУ власні радіостанцію та телестудію;

- затвердити спільно з регіональними органами державної влади та місцевого самоврядування регіональні програми військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до військової служби;

- розширити присутність ТСОУ в глобальній мережі «Інтернет»;

- сформувати в ТСОУ наукову і навчально-методологічну базу з військово-патріотичного виховання молоді;

- завершити роботу зі створення всеукраїнської мережі центрів військово-патріотичного виховання і підготовки до військової служби.

На третьому етапі (2019-2020 рр.) передбачається завершити створення на базі ТСОУ всеукраїнської системи військово-патріотичного виховання громадян з масовим охопленням дітей і молоді у віці 10-35 років.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка