Матеріали конференцій, наукові статті, методичні розробки викладачів комісії іноземних мовСторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.62 Mb.
#10850
1   2   3

Аналізуючи можливості інформаційно-комунікаційних освітніх технологій, відзначмо їх функції в організації самостійної роботи студентів, серед яких найважливішими є стимулювальна, мотиваційна, інформаційна, організаційна, навчальна, контрольна та коригувальна функції. Звичайно, найкраще вони реалізуються за умов високого рівня інформаційної культури студента і викладача, сформованих навичок роботи з комп’ютером.


Серед новітніх освітніх технологій, що знаходять ефективне застосування в процесі самостійної іншомовної підготовки майбутніх вчителів, варто виділити бібліотечно-інформаційні, гіпер- та мультимедійні засоби навчання. Проте особливої уваги, на нашу думку, заслуговують телекомунікаційні та мережеві технології, адже педагогічно вмотивоване використання останніх спрямовує студентів на свідоме та повне оволодіння системою знань; розвиває творчу спрямованість пізнавальної діяльності студентів, формує самостійність і навички самоконтролю та самоорганізації. Використання можливостей мережі Інтернет наповнює поняття самостійної роботи новим змістом, значно розширює можливості як студента, так і викладача. Досвід використання Інтернет-ресурсів в процесі навчання іноземної мови майбутніх вчителів дозволяє твердити, що така форма організації навчання прискорює формування та розвиток навичок і вмінь студентів у продуктивних видах діяльності, підвищує інтерес до вивчення іноземної мови, стимулює розвиток пізнавальної та творчої активності.

Використання засобів ІКТ у самостійній роботі студента не лише інтенсифікує процес оволодіння спеціальними знаннями та формування професійних навичок і вмінь, а й призводить до суттєвої зміни статусу студента, перетворює його на активного учасника навчально-виховного процесу, здатного визначити в ньому індивідуальну траєкторію, спланувати етапи свого професійного становлення.Список використаних джерел:

1. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті // http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/higher/education


2. Кремень В. Освіта і система виховання… інноваційного типу мислення // Іноземні мови в навчальних закладах. – №2. – 2006. – С.4.
педагогічні реалії сьогодення. до проблеми використання ІКТ на занятті іноземної мови

Ю.О. Дем’янова
Сьогодні важко уявити сучасний навчальний заклад без комп’ютерної техніки. Кожна освітня установа має чи то комп’ютерний клас, чи то лабораторію інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); сучасні університетські бібліотеки, бібліотеки коледжів також оснащені необхідним комп’ютерним устаткуванням, яке полегшує й пришвидшує пошук інформації, дозволяє студентам швидко орієнтуватися в бібліотечних каталогах. Кожний викладач-предметник бодай раз у житті – та вже спробував провести навчальне заняття за допомогою ІКТ, відчувши беззаперечні переваги інформаційних технологій як технічних засобів навчання нового покоління.

Комп’ютеризоване навчання іноземної мови (ІМ) дуже швидко стало педагогічною реальністю з огляду на комунікативну спрямованість самого процесу навчання ІМ. У зв’язку з тим, що головною метою вивчення мови є досягнення комунікативних цілей, цілком аргументованим і логічним є те, що під час навчання використовуються різні засоби, що сприяють швидшому формуванню комунікативної компетентності студента. Такими засобами є інформаційно-комунікаційні технології, які забезпечують справжню інтерактивність – тобто взаємодію, цілеспрямовану комунікацію (діалог), співпрацю. Зазначмо, що навчання іноземної мови специфічне вже тим, що завжди має інтерактивний, міждисциплінарний характер, навчання англійської зокрема – завдяки її статусу міжнародної мови, мови Інтернету.

Проблема, до якої хотілося б привернути увагу цією публікацією, полягає в тому, що сьогодні, на превеликий жаль і сором, інноваційні технології все ще не здобули належного визнання серед приблизно 70-80% педагогів (за узагальненими даними опитувань). Не слід приховувати, що більшість викладачів освітніх закладів – від школи й до ВНЗ – використовують комп’ютер як окрасу свого відкритого заняття (pro forma), фрагментарно, а отже – малоефективно.

Сьогодні авторами численних публікацій на тему ІКТ переважно відзначаються переваги їх використання в навчально-виховному процесі, проте мало хто пише про низький рівень інформаційної культури сучасного викладача. Ефективність застосування інноваційних технологій безпосередньо залежить від інформаційної компетентності педагога, яка, у свою чергу, є компонентом загальнопрофесійної компетентності. Інформаційно-комунікаційна компетентність (ІКК) – це вміння викладача вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до професійних потреб. ІКК об’єднує в собі загальну, діагностичну й предметно-орієнтовану компетенції, серед яких остання передбачає здатність викладача-предметника створювати й ефективно використовувати готову електронну продукцію навчального призначення у своїй професійній діяльності.

Натомість замість стрімкого входження засобів ІКТ у навчальні аудиторії спостерігаємо протилежний процес. Здавалося б, педагогічна й інноваційна діяльність – поняття майже синонімічні, такі, що мали б функціонувати паралельно, проте сучасні викладачі переважно виявляють педагогічну стриманість, аніж потяг до інновацій. Педагогами здебільшого вказується низка причин, які стримують широке (мається на увазі систематичне) використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Серед них найчастіше зазначаються проблеми психологічного характеру, такі, що створюють бар’єр на підсвідомому рівні. Деяких викладачів лякає їх власний низький рівень інформаційної культури, порівняно з інформаційною компетентністю сучасного студента. Непереборна й давно не актуальна позиція «педагог – це педабог», «яйце не вчить курки» – не дозволяє викладачам із досвідом виявити гнучкість, мобільність, адаптивність, креативність. Від цього страждають усі учасники навчально-виховного процесу: віддаючи належне традиційним методикам навчання й виховання, все ж не слід забувати, що педагог має завжди крокувати в ногу з часом, адже його професійна діяльність спрямована на виховання сучасного замовника освітніх послуг – вимогливого щодо задоволення власних інтелектуальних, інформаційних та комунікаційних потреб; особистість викладача є взірцем для студентів педагогічних спеціальностей. І якщо ІК-технології є ознакою часу, реалією інформаційної доби, то чи не варто замислитися про їх місце та роль у професійному житті кожного, незалежно від віку, педагога? ІКТ мали б давно стати буденним, зручним та ефективним засобом подання навчальної інформації, контролю знань, засобом стимуляції творчої і пізнавальної активності студента, справді засобом, а не метою навчання, новомодною тенденцією, своєрідним фетишем.

Окрім недостатньої внутрішньої мотивації та готовності вчителів до проведення занять з використанням ІКТ, актуальними залишаються проблеми матеріально-технічні (недостатнє комп’ютерне оснащення освітніх установ) та науково-методичні (відсутність науково обґрунтованої методики використання ІКТ, прописаності таких занять у навчальних планах). Та все ж головною, на думку авторки, залишається проблема мотивації: спершу виникає потреба, яка стимулює пошук можливостей та способів її задоволення, а від ідеї лише крок до її реалізації.

Інформаційно-комунікаційні технології на занятті іноземної мови – це засіб продуктивного навчання, який орієнтує студента на свідоме засвоєння знань і розвиток вміння самостійно їх отримувати. Доцільне й педагогічно вмотивоване використання ІКТ разом з іншими інноваційними та традиційними освітніми технологіями сприятиме виробленню найоптимальніших підходів до організації навчального процесу з урахуванням специфіки української школи (вищої зокрема) і сучасних світових тенденцій в освіті.
Місце і функції Інтернет-сайту в процесі іншомовної підготовки майбутніх вчителів

Ю.О. Дем’янова
В останнє десятиліття вже стало звичним говорити про телекомунікаційні технології навчання. Не треба бути надто спостережливим, щоби зауважити швидке поповнення нашого вокабуляру вузькопрофесійною лексикою. Погано це чи добре – портал, браузер, блог, мультимедіа – поступово стають загальновживаними словами, що привносять до характеристики людини епохи постмодерну. Зростає рівень інформаційної культури людини – не лише вміння вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі, а й брати участь у його формуванні та перетворенні, сприяти інформаційним контактам. Усі ці суспільні метаморфози неодмінно знаходять своє відображення в системі освіти: відбувається переорієнтація професійної діяльності викладача на задоволення високих інформаційних, комунікаційних та інтелектуальних вимог сучасного замовника освітніх послуг, відбувається переосмислення ролі та функцій учителя в самому процесі навчання.

Сьогодні Всепавутиння виступає безпрецедентним глобальним інформаційним ресурсом. У зв’язку з тим, що кількість користувачів Інтернету невпинно продовжує зростати, все швидше набирає обертів Інтернет-комунікація як інтерактивна форма соціальної взаємодії. В освітній галузі така тенденція спричинила появу дистанційних навчальних ресурсів. Уже давно вважається ознакою престижу навчального закладу мати власний Інтернет-сайт, тим самим пропонуючи освітні послуги значно більшій аудиторії, забезпечуючи інтерактивний діалог між студентом і викладачем. З другого боку, така самореклама навчального закладу стає вкрай необхідною в умовах конкуренції, для абітурієнтів та їх батьків – можливістю отримати повну інформацію про освітню установу, швидко зорієнтуватися щодо вибору спеціальності.

Дистанційне навчання має низку вагомих переваг: гнучкість, технологічність, економічність, паралельність. Дистанційна організація процесу навчання сприяє розвитку самостійності та самоорганізації студента, стимулює творчу і пізнавальну діяльність, перетворює студента на свідомого й активного учасника навчально-виховного процесу, здатного визначити індивідуальну траєкторію в освітньому середовищі.

Огляд достатньої для аналізу кількості навчальних сайтів дозволяє зробити кілька загальних зауважень.

Розробляючи сайт і розміщуючи його у віртуальному просторі, варто подбати не лише про престиж окремого викладача (якщо це персональний сайт), комісії/кафедри викладачів (якщо це сайт комісії/кафедри), а й про навчальний заклад, який представляє створюваний віртуальний ресурс. Часто-густо розробники сайтів захоплюються зовнішнім його оздобленням, віддаючи перевагу формі, при цьому змістові відводиться другорядна роль. Із цього випливає, що до створення сайту як навчального ресурсу треба підходити концептуально: грамотно в плані технічному – так, щоби можна було простежити логіку в його побудові; грамотно в плані мовному – додержуючись чинного правопису, витримуючи стиль, логічно викладаючи матеріал; грамотно в плані наповненості – сайт не має містити зайвої або некоректної інформації. Одне слово – підходити професійно. Тільки за таких умов віртуальний ресурс можна вважати візитною карткою навчального закладу, повноцінним дистанційним навчальним курсом.

Проектуючи навчальний сайт, треба ретельно підходити до розробки його сценарію. Основними вимогами на цьому етапі створення веб-ресурсу є функціональність, швидкість завантаження, легка навігація й низькі технічні (системні) вимоги. Перенасичення сторінок анімацією, гіперпосиланнями, різнобій у використанні шрифтів і кольорів – усе це негативні фактори, які заважають користувачам ефективно працювати на сайті. Зазначмо й те, що розробка успішного сайту – складний, тривалий процес, результатом якого має стати високофункціональний, добре відлагоджений механізм.

Відповідаючи на вимогу часу, викладачі іноземних мов Запорізького педагогічного коледжу розробили Інтернет-сайт циклової комісії з метою забезпечення студентів вільним доступом до навчальної інформації, з метою індивідуалізації та демократизації (відкритості) процесу навчання. Максимальна ефективність дистанційного ресурсу досягається й тим, що сайт містить інформацію, яка стосується організації навчального процесу – розклад занять, екзаменів, графіки тематичних контролів та консультацій, положення про олімпіаду з іноземної мови, новини й оголошення, інформація для абітурієнтів, студентів, батьків – усе для повної інформаційної забезпеченості всіх учасників навчального процесу, їх організованості й дисциплінованості. Електронні адреси викладачів оприлюднені для тих, хто має необхідність отримати індивідуальну консультацію або домашнє завдання в разі відсутності на занятті.

Меню сайту дозволяє легко зорієнтуватися щодо розміщення навчальної інформації. Конспекти лекцій з методики навчання іноземної мови, плани семінарських занять, рекомендована для підготовки література, екзаменаційні питання, завдання для спостереження показових уроків з іноземної мови, зразки виконання завдань, таблиці, схеми – усе, що стосується професійної підготовки майбутнього вчителя, висвітлено на сайті. Студенти також мають можливість завантажити науково-методичні розробки викладачів («Мовний портфель студента ЗПК», «Алгоритм вивчення другої іноземної мови» та ін.), інструкції щодо роботи з Інтернет-ресурсами, створеними викладачами електронними навчальними комплектами, матеріали для написання конспектів уроків з іноземної мови (вірші, римовки, пісні, фізкультхвилинки), ілюстративний матеріал до курсу «Література і культура країни, мова якої вивчається», статті викладачів.

Інтернет-сайт – система відкрита і вже своєю природою передбачає діалог. Зареєстровані користувачі можуть залишати свої коментарі, пропозиції, брати участь у форумах, самостійно пропонувати теми для обговорення, брати участь в інтерактивному опитуванні. Наприклад, за перший місяць «життя» сайту його користувачі підтвердили своїм голосуванням необхідність створення віртуального навчального ресурсу, при цьому за можливість навчатися дистанційно висловилися 73% респондентів.

З огляду на те, що навчання іноземної мови спрямоване на комунікацію, особливою функцією Інтернет-сайту є забезпечення його відвідувачів можливістю спілкування, і цей процес, головне, зворотній і динамічний. Йдеться не лише про електронне листування з викладачем, а передусім про участь студентів у форумах. Так, організовуючи обговорення певної проблеми іноземною мовою, викладач задає лише тему, темп і тривалість іншомовного полілогу визначають його учасники, зважаючи на актуальність і цікавість теми. До Інтернет-спілкування мають змогу долучитися як найактивніші, так і студенти з невисоким рівнем володіння іноземною мовою – право вибору індивідуального темпу такого віртуального полілогу урівнює можливості й задовольняє комунікативні потреби усіх його учасників. Таким чином спілкування відбувається невимушено, максимально природно й ефективно.

Навчальний сайт – не лише досконала система інформування, а й ресурс, який можна ефективно застосовувати і в аудиторній, і самостійній роботі студентів. Наприклад, опція «Довідник з граматики англійської мови» містить звід основних граматичних правил, вправи на закріплення, а також відеоуроки – детальне пояснення граматичного матеріалу викладачами комісії. Таким чином, викладач на занятті може пояснити певний граматичний розділ біля дощки, запропонувати студенту виконати граматичну вправу за комп’ютером, а вдома – закріпити матеріал, переглядаючи відеопояснення.

Для поглибленого вивчення іноземної мови у розділі «Корисні ресурси» пропонується цілка низка додаткових Інтернет-сайтів з детальним описом розміщених на них матеріалів: лексичних, граматичних, для розвитку навичок аудіювання. Те, що інформація ця не адаптована, якраз і створює ефект повного занурення в іншомовне середовище: необхідність вільно орієнтуватися на сайті різко підвищує мотивацію та сприяє формуванню іншомовної компетентності.

Окремо зупинімося на можливостях, що створює сайт для обдарованих студентів. А це, по-перше, можливість відвідувати гурток англійської мови дистанційно – виконувати розміщені викладачем на сайті завдання (розв’язувати ребуси, кросворди, обговорювати опрацьований матеріал в режимі он- та оффлайн). По-друге, – можливість читати спільний з колегами зі Швеції щоденник, що ведеться англійською мовою, та залишати за бажанням свій коментар (ось вам природна іншомовна комунікація, а не її імітація). По-третє, – можливість брати участь у створенні газети англійською мовою, надсилаючи на електронну адресу редакції авторський матеріал, та читати всі випуски газети, які щомісяця готує студентська редколегія. По-четверте, – тут же розміщуються усні теми для учасників олімпіади, завдання змагань попередніх років, імена переможців тощо. Для заохочення талановитих студентів на сайті відведений простір для публікації конкурсних творів, перекладів та кращих сценаріїв виховних заходів іноземною мовою. Згодом творча інтуїція педагога підкаже й інші форми роботи з обдарованим студентством.

Усе описане, звичайно, не вичерпує освітніх можливостей Інтернет-сайту. Оскільки це система відкрита, відбувається регулярне оновлення матеріалів та інформації; зворотній зв'язок забезпечує можливість враховувати побажання користувачів та коригувати навчальний процес.

Відзначаючи переваги дистанційної освіти, варто зазначити, що віртуальна комунікація навряд чи коли зможе конкурувати з традиційною формою спілкування педагог-студент-педагог, проте й ігнорувати прогресивні досягнення людства не годиться.

Кількома реченнями підсумуймо сказане:

1. Використання можливостей навчального Інтернет-сайту актуалізує поняття самостійної роботи студентів, наповнює його новим змістом.

2. Дистанційна форма організації навчання прискорює формування навичок та вмінь студентів у продуктивних видах діяльності, оскільки збільшує інтерес до вивчення іноземної мови, перетворює цей процес на усвідомлений та вмотивований.

3. Оновлюються функції викладача як координатора пізнавального процесу й інструктора-консультанта на всіх його етапах, збільшуються вимоги до професійної підготовки викладача іноземної мови у зв’язку з високими потребами ІКТ-озброєного сучасного студентства, що, зрештою, стимулює й перетворює рутинну (на перший погляд) учительську роботу на творчий, цікавий, динамічний процес.

використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання іноземної мови в педагогічному коледжі

Ю.О. Дем’янова,

Т.Л. Гостєва
Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв’язку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного викладача на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати ІКТ як допоміжний навчальний ресурс. Законами України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті [3; 4; 5; 7] та іншими офіційними документами передбачається забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання.

Інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) це сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу [9].

Сьогодні увагу дослідників привертають різні аспекти впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес. Так, проблемам використання ІКТ з метою підвищення ефективності самостійної роботи студентів присвячено дослідження Н.Бойко та А.Байраківського, які зазначають, що впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес сприяє повнішому оволодінню студентами системою знань та вмінь, розвиває творчу спрямованість пізнавальної діяльності студентів, допомагає формуванню відповідних професійних і особистісних якостей [2; 1]. При цьому використання засобів ІКТ у навчальному процесі вищого закладу освіти виступає не самоціллю, а педагогічно виправданим підходом, що має розглядатися в плані педагогічних переваг порівняно з традиційними технологіями організації самостійної роботи. Л.Карташова вважає, що застосування вчителем інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання іноземної мови дозволяє ефективно та доступно визначити новизну навчального матеріалу; продемонструвати зв’язок навчального матеріалу з історією, з цікавими фактами з життя видатних людей; навести приклади практичного застосування знань іноземної мови; здійснити впровадження проблемного та евристичного навчання тощо [6]. Н.Олійник зауважує, що використання ІКТ в процесі професійної підготовки сучасного вчителя повинно бути комплексним та інтегрованим, охоплювати весь курс навчання та здійснюватись під час викладання різних предметів [8].

Аналіз проблеми використання ІКТ в навчально-виховному процесі засвідчує, що перехід до комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання, створення умов для їх розробки, апробації та впровадження, раціональне поєднання новітніх засобів навчання з традиційними – складна педагогічна задача, що потребує вирішення цілого комплексу психолого-педагогічних, організаційних, навчально-методичних, матеріально-технічних та інших питань. А серед них – розробка відповідного навчально-методичного забезпечення для використання інформаційно-пошукових систем, гіпермедійних, мультимедійних, телекомунікаційних та мережевих технологій; формування інформаційної культури викладачів та студентів, їх підготовка до практичного використання засобів ІКТ у своїй професійній діяльності. Основні аспекти інформаційно-комунікаційної культури особистості спрямовані на формування системи понять і термінів, практичних вмінь і навичок у галузі комп’ютерно-інформаційних технологій, базових знань про загальні принципи застосування ІКТ, формування культури творчої діяльності, розвиток творчих здібностей, пізнавальної та творчої активності, формування індивідуального стилю творчої діяльності [10].

Використання ІКТ у професійній діяльності викладача іноземних мов дозволяє оптимізувати зміст навчання, модернізувати методи та форми організації навчального процесу, забезпечити високий науковий і методичний рівень викладання, індивідуальний підхід у навчанні, підвищити ефективність та якість надання освітніх послуг. Реорганізація навчального процесу в педагогічному коледжі в напрямку створення інформаційного освітнього середовища уможливлює комплексне застосування ІКТ, що забезпечує справжню інтерактивність навчання.

Для ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес у педагогічному коледжі:  • створено лабораторію ІКТ;

  • здійснюється підготовка викладачів та студентів для набуття ними практичних навичок роботи в новому інформаційному середовищі опомогою процес ІМ ЗПКет-опитуваняників лише традиційних форм і методів навчання не виявилося (рис. ;

  • розробляються мультимедійні навчальні комплекти, електронні посібники, створюються віртуальні навчальні й творчі лабораторії;

  • створено творчу групу викладачів для розробки, апробації та впровадження новітніх засобів навчання іноземних мов на базі інформаційно-комунікаційних технологій;

  • відбувається розміщення розроблених викладачами навчальних матеріалів на WEB-сайтах коледжу та предметної комісії;

  • планується участь у роботі семінарів та конференцій щодо використання ІКТ в навчальному процесі, участь у спільних науково-освітніх проектах, Інтернет-комунікація із зарубіжними колегами з проблем оптимізації навчального процесу засобами ІКТ та ін.

Враховуючи принцип педагогічної доцільності, викладачами іноземних мов використовуються навчальні відеофільми, електронні тести, електронні словники, програми-перекладачі, програми, спрямовані на відпрацьовування граматичних, фонетичних, мовленнєвих навичок (а серед них – «Професор Гіггінз. Англійська без акценту», «Лінгафонний курс англійської мови», «Longman Dictionary of Contemporary English», «Cаmbridge Dictionary», «Oxford Dictionary» та ін.). Працює лабораторія інформаційно-комунікаційних технологій, оснащена сучасним обладнанням, необхідним для проведення занять з використанням ІКТ, створені умови для самостійної роботи студентів у позаудиторний час, умови для роботи творчої лабораторії з метою випуску газети, організована робота гуртка англійської мови тощо. Оскільки для успішного опанування іноземною мовою важливе не лише оволодіння знаннями, а й вироблення умінь та доведення до автоматизму навичок, більшість перелічених вище засобів дають змогу студентові працювати в індивідуальному темпі та виступають у якості тренажера-репетитора, який враховує індивідуальні особливості кожного студента.

Особливе місце в процесі навчання іноземної мови засобами ІКТ посідають мультимедійні технології. Мультимедійні засоби подання навчального матеріалу можна віднести за функціями, які ними підтримуються, до засобів унаочнення нового покоління, які  сприяють розвитку наочно-образного мислення; стимулюють увагу на етапі подання навчального матеріалу; сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності; створюють можливості для моделювання процесів і явищ; сприяють формуванню мотивації, збільшенню інтересу до навчання, створенню установки на ефективне навчання; дозволяють досить швидко й об’єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу.

З цією метою викладачами ІМ розробляються мультимедійні комплекти та електронні посібники для вивчення курсів іноземної мови за професійним спрямуванням, практичного курсу іноземної мови, літератури та культури країни, мова якої вивчається. Електронний посібник ефективно сполучає в собі функції вчителя й підручника, довідково-інформаційного джерела й консультанта, тренажера й засобу контролю знань. На відміну від перших електронних видань, що переважно являли собою електронні копії друкованих посібників, сучасний мультимедійний засіб навчання враховує широкі комп’ютерні можливості представлення матеріалу. При цьому мультимедіа дозволяє працювати в діалоговому режимі з різнорідними даними (графікою текстом, звуком, відео) й об’єднує останні в одне ціле, гіпертекст – дозволяє швидко отримувати додаткову інформацію, що цікавить користувача.

Головна мета навчання ІМ – це комунікативна діяльність, тобто практичне володіння іноземною мовою. У цьому випадку мережа Інтернет є унікальним засобом, який надає можливість спілкування, наприклад, за допомогою електронної пошти або в режимі реального часу (online). Це листування зі студентами інших навчальних закладів (країн); участь у телекомунікаційних проектах; участь у різноманітних конкурсах і олімпіадах, текстових і голосових чатах; публікації творчих робіт студентів на освітніх і художніх сайтах тощо. При цьому створюється не імітація спілкування, а відбувається цікавий повноцінний діалог або навіть полілог.

Використання можливостей мережі Інтернет актуалізує поняття самостійної роботи студентів, наповнює його новим змістом. Так, ознайомлення студентів із сайтами, що пропонують онлайнове вивчення англійської мови, дозволяє задовольнити освітні потреби найактивніших учасників навчально-виховного процесу. Із цією метою студенти ознайомлюються зі змістом сайтів, наприклад, http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml – BBC Learning English, що пропонує фонетичні, граматичні, лексичні вправи, навчальні відео- та аудіоматеріали, новини англійською мовою, квізи та плани занять для викладачів; http://www.esl-lab.com/, що пропонує перевірити вміння сприймати на слух й містить квізи зі слухання для користувачів різних рівнів володіння навичками аудіювання. Сайт Language Directory містить гіперпосилання на онлайнові словники, газети, теле- та радіостанції й інші ресурси, корисні для тих, хто вивчає англійську мову; сайт ESL Galaxy пропонує безліч лексико-граматичних вправ для студентів, різні ігри для розвитку мовленнєвих навичок та розширення словника, матеріали для викладачів тощо. Близько 650 вправ на розвиток лексичних та граматичних вмінь, граматичні правила, тести, мовні ігри, кросворди знайдуть відвідувачі сайту http://www.englisch-hilfen.de/en/index.htm. Досвід використання Інтернет-ресурсів в процесі навчання англійської мови дозволяє припустити, що така форма організації навчання прискорює формування й розвиток навичок та вмінь студентів у продуктивних видах діяльності, підвищує мотивацію, інтерес до вивчення англійської мови, стимулює розвиток пізнавальної та творчої активності студентів.

Віднедавна нами розробляється сайт викладачів комісії іноземних мов, а це розширює можливості вивчення іноземної мови ще більше. Завдяки сайту з’явилася можливість дистанційного навчання – студенти в зручний для них час можуть ознайомитися з планами семінарів з методики навчання іноземної мови, проглянути конспекти лекцій, опрацювати необхідний розділ граматики, проглянути відеозапис пояснення викладачем граматичного правила, виконати граматичну вправу, прочитати текст, виконати творче завдання і навіть відправити домашнє завдання електронною поштою викладачу. Головною перевагою сайту викладачів комісії іноземних мов є не лише його інформаційна функція, а й комунікативна, адже сучасний сайт являє собою гіпертекстове комунікативно-мовне утворення, що перебуває в постійній динаміці та фіксує як процес, так і результати Інтернет-комунікації. Студентами та викладачами комісії створюються форуми на актуальні теми, і всі охочі можуть висловити свою думку іноземною мовою, прокоментувати матеріали, події, долучившись до інтерактивного діалогу. Це сприяє підвищенню мотивації щодо вивчення іноземної мови, дозволяє в природний спосіб застосовувати набуті знання.

Результати онлайн опитування відвідувачів сайту свідчать на користь використання засобів Інтернет з метою навчання. Так, 77, 5% респондентів схвалюють ідею Інтернет-комунікації як засобу навчання, 22, 5 % опитаних хотіли би спробувати, прибічників лише традиційних форм і методів навчання не виявилося.

Тут же варто зазначити, що використання мережевих технологій та телекомунікацій надає доступ студентам до значного обсягу інформаційних ресурсів. Розгалужені пошукові можливості мережевих систем дають змогу оперативно знаходити потрібну інформацію, стимулюють активність студента в її пошуку. Це дає можливість змінити саму концепцію інформаційного забезпечення та здійснити принципово новий підхід до організації аудиторної та самостійної роботи студентів.

У подальшому нами планується відстеження ефективності навчання іноземної мови студентів із використанням ІКТ за критеріями:

1) якість знань студентів з іноземної мови;

2) рівень розвитку мотиваційної сфери;

3) рівень розвитку пізнавальної активності, самостійності, творчих здібностей студентів;

4) оцінювання та самооцінювання ступеня задоволеності студентів організацією навчання за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Підсумовуючи сказане, зазначмо, що використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі навчання іноземної мови в педагогічному коледжі значно розширює можливості викладача, спрямовує студентів на свідоме засвоєння знань; має на меті розвиток творчої спрямованості пізнавальної діяльності студентів, формування відповідних професійних і особистісних якостей, що, зрештою, призведе до суттєвої зміни статусу студента як свідомого й активного учасника навчально-виховного процесу, здатного визначити індивідуальну траєкторію в освітньому середовищі.Література:

1. Байраківський А. І., Бойко Н. І. Особливості самостійної роботи студентів в умовах запровадження комп’ютерних технологій у навчальному процесі // Болонський процес: трансформація навчального процесу у технології навчання: Матеріали III міжнародної науково-методичної конференції ДУІКТ. – К., 2006. – С. 247-251.

2. Бойко Н. І. Форми та шляхи організації самостійної роботи студентів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Ужгород, 2001. – С. 10-13.

3. Закон України «Про вищу освіту» // http://www.osvita.org.ua

4. Закон України «Про освіту» // http://www.osvita.org.ua

5. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» // http://zakon.rada.gov.ua

6. Карташова Л. Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів // http://lkartashova.at.ua

7. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті // http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/higher/education

8. Олійник Н. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології у процесі підготовки майбутніх економістів // http://intkonf.org/category/arhiv/1-pyata-vseukrayinska-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-suchasna-nauka-v-merezhi-internet-26-28-lyutogo-2009-roku/pedagogika

9. Словникова стаття. Інформаційно-комунікаційні технології // http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%A2

10. Шуневич Б. Дистанційний курс з англійської мови: його структура і програмне забезпечення // Проблеми сучасного підручника. Зб. наук. праць / Редкол. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 4. – С. 209-214.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ю.О. Дем’янова, Т.Л. Гостєва
Навряд чи хто стане заперечувати, що впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти є об’єктивною потребою суспільства на сучасному етапі його розвитку. Необхідність підвищення ефективності навчально-виховного процесу вимагає оновлення навчальних засобів, модернізації методик викладання дисциплін, максимальної орієнтації на задоволення освітніх, інформаційних, комунікаційних потреб сучасних учасників навчально-виховного процесу. 

Сьогодні в процесі навчання іноземної мови як допоміжний ресурс використовуються різні інформаційні засоби: довідково-пошукові системи Інтернет, гіпермедійні, мультимедійні, телекомунікаційні й мережеві технології, розширюються межі освітнього середовища. При цьому, погоджуємося із О. Науменко, головним у побудові нового інформаційного освітнього середовища має бути дотримання принципу психолого-педагогічної доцільності застосування інформаційних технологій – як засобу, інструменту підвищення ефективності й оптимізації процесу навчання, але ж не як мети на догоду всезагальному захопленню новою модою[2].

Основними завданнями використання ІКТ у професійній діяльності викладача іноземних мов є:


  • оптимізація змісту навчання;

  • модернізація методів та форм організації навчального процесу;

  • забезпечення високого наукового й методичного рівня викладання дисципліни;

  • індивідуалізація процесу навчання;

  • підвищення ефективності та якості надання освітніх послуг.

Комплексне застосування інформаційно-комунікаційних технологій і забезпечення в такий спосіб інтерактивності навчання іноземної мови можливе лише за умов реорганізації навчального процесу в напрямку створення інформаційного освітнього середовища, що пов'язано із необхідністю вирішення цілого комплексу психолого-педагогічних, організаційних, навчально-методичних, матеріально-технічних та інших проблем. Безумовно, це складний, тривалий процес, що потребує зусиль з боку і студента, і викладача, й адміністрації навчального закладу. При цьому дослідники виділяють низку педагогічних умов оптимізації процесу навчання іноземної мови засобами ІКТ. Серед них основними, стверджує Я. Булахова, є змістові умови, що «характеризуються раціональним і науково обґрунтованим відбором навчальної інформації, її структуризацією, розробкою, впровадженням і коректуванням навчальних курсів», та процесуальні, що «спрямовані на визначення логіки вивчення окремих курсів, які є складовою дисципліни «Іноземна мова», вибір методів, форм, засобів вивчення іноземної мови, які стають оптимальними згідно зі змістом курсу»[1,11].

У цій статті ми маємо на меті описати наш досвід створення й використання електронного посібника в процесі іншомовної підготовки студентів педагогічного коледжу, оцінити рівень готовності студентів працювати з мультимедійними навчальними комплектами та підтвердити гіпотезу щодо ефективності навчання іноземної мови за допомогою ІКТ як потужного засобу оптимізації навчального процесу.

Особливе місце в процесі навчання іноземної мови засобами ІКТ посідають мультимедійні технології. Мультимедійні засоби подання навчального матеріалу можна віднести до засобів унаочнення нового покоління, які сприяють розвитку наочно-образного мислення; стимулюють увагу на етапі подання навчального матеріалу; сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності; сприяють формуванню мотивації, створенню установки на ефективне навчання; дозволяють досить швидко й об’єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу.

Уже перевірено практикою, що електронні засоби навчання мають низку вагомих дидактичних переваг порівняно з їхніми аналогами на паперових носіях: гіпертекстова технологія (завдяки застосуванню гіперпосилань) спрощує навігацію й надає студенту можливість вивчати матеріал в індивідуальному режимі; мультимедійна технологія сприяє яскравому унаочненню пізнавальної і навчальної інформації (завдяки використанню тексту, графіки, звуку та відео); на одному носії здійснюється інтеграція значних обсягів різної за природою інформації. Виходячи із цих міркувань, ми розробили електронний посібник до курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням», що вивчається в Запорізькому педагогічному коледжі впродовж трьох семестрів студентами всіх відділень. Це вже друга електронна розробка викладачів комісії іноземної філології, попередній електронний курс призначений для студентів, що опановують додаткову кваліфікацію «Вчитель іноземної мови в початкових класах».

Розроблений електронний посібник ефективно сполучає в собі функції вчителя й підручника, довідково-інформаційного джерела й консультанта, тренажера й засобу контролю знань. На відміну від перших електронних видань, що переважно являли собою електронні копії друкованих посібників, сучасний мультимедійний засіб навчання враховує широкі комп’ютерні можливості представлення матеріалу. При цьому мультимедіа (комплекс апаратних та програмних засобів) дозволяє працювати в діалоговому режимі з різнорідними даними (графікою текстом, звуком, відео) й об’єднує останні в одне ціле, гіпертекст – дозволяє швидко отримувати додаткову інформацію, що цікавить користувача.

Створенню електронного посібника для студентів педагогічного коледжу передувала значна робота з вивчення аналогічних ліцензійних електронних курсів з різних дисциплін, огляд науково-методичної літератури й періодичних видань. Адже для цього замало предметних знань з іноземної мови, необхідно мати спеціальні навички у сфері використання Інтернет-технологій або допомогу відповідного фахівця.

Зазначмо, що розробка навчального курсу в середовищі мультимедіа є тривалим і складним процесом, тому важливо добре уявляти собі всі етапи створення такого посібника.

На підготовчому етапі передбачається написання тексту курсу, підбір ілюстративного та довідкового матеріалу, створення ескізів інтерфейсу й сценарію навчальної програми, а також сценаріїв окремих блоків (анімаційних фраґментів, відеофраґментів, блоків перевірки знань).

Повний сценарій курсу має на меті використання звичайного тексту й гіпертексту з посиланнями на зв’язані теми, розділи чи поняття, на зображення, звуки, відеофраґменти, використання табличної інформації, ілюстративного матеріалу (графіків, схем, малюнків), анімацій, фотоматеріалів, комп’ютерних моделей.

Основний етап передбачає безпосередньо наповнення посібника. Зрозуміло, що зміст останнього має переважати над формою. Форма ж представлення матеріалу повинна бути якомога суворішою. Сторінка не повинна містити зайвої інформації (графічної чи текстової), що могла б відвернути увагу користувача.

Після проведення завершального етапу відбувається тестування, редагування, а вже потім – апробація посібника.

Для успішного впровадження в практику електронний посібник варто створювати в тому програмному середовищі, яке студент попередньо опанував на заняттях інформатики. Це дозволить розширити можливості використання електронного курсу – не лише під час аудиторних занять, а й у самостійній роботі студентів.

Створюючи електронний посібник до курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням», ми враховували такі вимоги й принципи:


  • відповідність матеріалу навчальному плану;

  • відкритість. Навчальний посібник розробляється як відкрита система, що дозволяє доповнювати його новими розділами чи вносити необхідні зміни;

  • легкість і зручність у користуванні;

  • низькі системні вимоги;

  • дружній інтерфейс. Використання останнього дозволяє зосередитися на навчальному матеріалі з англійської мови, а не на правилах роботи з комп’ютером.

Електронний посібник «Іноземна мова за професійним спрямуванням» являє собою структурований взаємозалежний гіпертекст, що складається із таких частин:

- Вступні нотатки, де подаються правила користування посібником, методичні рекомендації щодо вивчення курсу;

- Інформація про укладачів;

- Рекомендована література і список корисних Інтернет-ресурсів, які студент може використати як джерело додаткової інформації, для виконання творчої роботи тощо;

- План занять по семестрах, що містить виучувані теми у вигляді розробок занять відповідно до навчального плану, створених за допомогою найоптимальніших інструментальних засобів мультимедійного курсу;

- Залік, що містить перелік питань для комплексної перевірки знань з курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням», зв’язаних з відповідним місцем у посібнику, де студент може швидко знайти на них (питання) відповідь.


Рис. 1. Головне меню електронного посібника

Перехід між частинами електронного документа відбувається за допомогою головного меню, доступ до якого маємо з будь-якого місця посібника. Навігацію посібником і перехід між окремими розділами його частин можна здійснити і за допомогою перехресних гіпертекстових посилань. Це дозволяє користувачу швидко орієнтуватися в змісті, супроводжувати читання тексту показом слайдів (див. рис.3), аудіо- та відео коментарем, при необхідності – скористатися Інтернет-посиланнями.Рис. 2. План занять. VI семестр. Фрагмент


Рис.3. Перехід від тексту до зв’язаної з ним інформації
Функція «Тест» уможливлює незалежну перевірку рівня набутих студентом знань, умінь та навичок через автоматизовану систему контролю, який передбачає виконання трьох різновидів тестів: перехресного, тесту множинного вибору та тесту з вільно конструйованою відповіддю. Це значно економить час викладача для перевірки знань, забезпечує об’єктивність оцінювання, а для студента – можливість працювати в індивідуальному темпі й приймати власне рішення (усім відома студентська хвороба під назвою «списування в сусіда»).

Рис. 4. Тест за темою «Велика Рис.5. Функція «Тест»

Британія. Загальні відомості»
Апробацію ЕП «Іноземна мова за професійним спрямуванням» супроводжував педагогічний експеримент-дослідження, метою якого було теоретичне обґрунтування ефективності та експериментальне випробування зазначеної педагогічної технології. При цьому було висунуто таке припущення: пізнавальна дiяльнiсть студентів, що навчалися за допомогою електронного посібника, має досягти евристичного i творчого рівнів пізнавальної активності в умовах цiлiсного комплексу дидактичних складників експериментальної педагогічної технології.

Під час проведення констатувального експерименту були сформовані контрольна та експериментальна групи, рівні за академічною успiшнiстю.

На формувальному етапі дослідження експериментальна група вивчала курс іноземної мови за професійним спрямуванням за допомогою електронного посібника. Контрольна група студентів працювала у звичайному режимі.

Оцiнювання здiйснювалось за розробленим комплексом показникiв та критерiїв рiвнiв пiзнавальної активностi студентiв у виконанні типових завдань та розв’язанні проблемних ситуацiй.

У дослiдженнi визначенi такi рiвнi та їх критерiї:

I рівень - репродуктивний:

а) інтуїтивний аналіз ситуації;

б) виконання завдання за зразком чи планом.

II рівень - евристичний (реконструктивний):

а) наявність запитань викладачу;

б) самостійне виявлення основних суперечностей;

в) вміння добирати засоби для розв’язання поставлених завдань;

д) в основному правильне виконання завдання.

III рівень - творчий:

а) власне бачення ситуації, вміння запропонувати рiзнi варіанти;

б) самостійне встановлення суперечностей;

в) вміння добирати ефективні засоби для розв’язання поставлених завдань;

г) наявність самостійних висновків та узагальнень.


Група

Рiвень активностi

I

II

III

Констатувальний експеримент

Експериментальна

69%

25%

6%

Контрольна

71%

22%

7%

Контрольний експеримент

Експериментальна

18%

48%

34%

Контрольна

63%

25%

12%

Аналiз результатів констатувального експерименту показав, що навчальнi досягнення експериментальної та контрольної груп майже однакові. Під час проведення контрольного тесту простежується тенденція пiдвищення рiвня пiзнавальної активностi студентiв експериментальної та контрольних груп, причому в експериментальній групі показники значно збільшуються в бік виконання евристичних та творчих завдань.

Таким чином, експериментальне дослiдження на етапі апробації електронного посібника пiдтвердило гіпотезу: пiзнавальна дiяльнiсть студентiв, що навчалися за допомогою ЕП, досягла евристичного i творчого рiвня пiзнавальної активностi в умовах цiлiсного комплексу дидактичних складників експериментальної педагогiчної технологiї.

Цьому сприяли такі умови:

- використання проблемних методiв на всiх етапах навчального процесу;

- економiя часу викладача (за рахунок перенесення суто iнформацiйних функцiй на комп’ютернi засоби) для спiльної творчої роботи зi студентами;

- ефект стимуляції зацiкавленостi новими способами подання й вивчення матеріалу.

З метою виявлення рівня готовності студентів працювати за альтернативною системою – ЕП – нами було проведено анкетування. Студенти, які впродовж семестру навчалися за електронним посібником, відповідали на такі питання:

1. Оцініть свій рівень готовності працювати з електронним посібником за п’ятибальною шкалою.

2. Чи виникали у вас труднощі, незручності під час користування ЕП? Які саме.

3. Які, на вашу думку, найбільші переваги ЕП?

А) можливість працювати в індивідуальному темпі;

Б) зручність у використанні, технічні можливості (легкість пересування посібником);

В) мультимедійні можливості ЕП;

Г) економія часу для пошуку інформації.

4. Як змінилося ваше ставлення до процесу вивчення іноземної мови:

А) Стало цікавіше навчатися, виконуючи різноманітні завдання;

Б) Нічого не змінилося;

В) Особливих змін не помітив.

5. Чи хотіли б ви у власній педагогічній діяльності використати набутий досвід роботи з електронними засобами навчання?

А) Так;


Б) Можливо;

В) Ще не знаю;

Г) Ні.

Інтерпретація відповідей респондентів

1. 75% студентів оцінили свій рівень у 4-5 балів; 25% - у 3 бали.  1. У 68% студентів особливих труднощів не виникало; 32% студентів спочатку було важко орієнтуватися в посібнику.

Відповіді розподілилися таким чином:

А) 13% В) 50%

Б) 26% Г) 11%

4. Студенти оцінили зміни таким чином:

А) 64% Б) 12% В) 24%

5. Відповіді такі:

А) 87% В) 9%

Б) 4% Г) 0%

   Отже, активне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі засвідчує готовність сучасного викладача здійснювати свою професійну діяльність в умовах нового інформаційного освітнього середовища, є прикладом формування педагогічної культури нового типу, такої, що вимагає оновлення змісту освіти, підходів і методів, організаційних форм навчання. 

Електронний посібник є сучасною альтернативою традиційним засобам навчання іноземної мови, що дозволяє оптимізувати й інтенсифікувати навчальний процес. Проте створення і вибір мультимедійного супроводу навчальних занять, вирішення питання про місце і доцільність його використання, безперечно, належить викладачеві.  Педагогiчна наука залишає за комп’ютером обмеженi навчальнi функцiї. Викладач виступає автором оригiнальної навчальної програми, розробником проблемних завдань, керівником-консультантом на всіх етапах пiзнавальної дiяльностi i, нарештi, головним експертом навчальних досягнень.

Навчання різних аспектів іноземної мови в педагогічному коледжі за допомогою мультимедійних розробок викладача має на меті підвищення рівня знань студентів, створення стійкої мотивації щодо вивчення іноземної мови (англійської в нашому випадку), формування різних видів компетенцій, інформаційної зокрема. До того ж, вважаємо не менш важливим і те, що студенти педагогічного закладу – майбутні вчителі – таким чином навчаються різних способів організації навчального процесу й у власній педагогічній діяльності використають набутий досвід. А це сприяє підвищенню рівня професійної свідомості й утверджує студента-педагога в думці щодо правильності вибору спеціальності, сприяє піднесенню престижу професії вчителя.

Література

1. Булахова Я.В. Педагогічні умови навчання іноземних мов майбутніх інженерів-програмістів засобами мультимедійних програм. Автореф. дис. … канд.. пед. наук. – Луганськ, 2007. – 24с.

2. Науменко О.М. Деякі аспекти підготовки майбутніх вчителів до використання засобів ІКТ в навчальній діяльності // http://www.ime.edu ua.net/em4/content/07nomaei.htm
ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ

Т.В.Каракатсаніс
На сучасному інформаційному етапі розвитку суспільства студенти та викладачі іноземних мов мають змогу спілкуватися з колегами з усього світу, переглядати автентичні відеоматеріали, брати участь у відеоконференціях та семінарах, що проводять закордонні методисти, дистанційно навчатися за кордоном. Це, в свою чергу, вимагає від них уміння розуміти аудитивно-зорову інформацію. Це уміння є невід'ємною складовою іншомовної комунікативної компетенції, про важливість оволодіння якою йдеться у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти, Національній доктрині розвитку освіти України. Не зважаючи на велику кількість теоретичних праць, спрямованих на розв'язання даної проблеми (М.В.Ляховицький [2], Н.І.Бичкова [1], В.І.Писаренко [4], Т.О.Яхнюк [6], S.Stempleski [8], J.Lonergan [7]), власний досвід викладання іноземної мови в коледжі, результати опитування студентів і молодих викладачів іноземної мови свідчать про те, що ті та інші зустрічаються із значними труднощами при роботі з автентичними відеоресурсами. Однією з причин цього, на нашу думку, є відсутність систематичності в роботі з відеоматеріалами у іншомовній підготовці студентів. Це обумовлюється тим, що критерії відбору відеоматеріалів та завдання для роботи з ними в процесі навчання іноземній мові студентів коледжів розроблені недостатньо. До того ж не всі викладачі приділяють увагу постійному оновленню відеотеки для підтримання інтересу у студентів, коригуванню роботи з відеоматеріалами, відстежуючи ефективність їх використання при роботі з певними групами студентів коледжів; мало слідкують за тим, щоб матеріал, з яким вони працюють, залишався актуальним.

Мета статті – висвітлення основних видів автентичних відеоматеріалів і особливостей організації роботи з ними в процесі навчання іноземній мові студентів педагогічних коледжів.

Ознайомлення з найбільш поширеними авторськими класифікаціями автентичних відеоматеріалів показало існування великої кількості варіантів, серед яких найбільш цитованою є класифікація британського професора з прикладної лінгвістики Джека Лонергана. Автор виділив чотири види відеоматеріалів, які можна використовувати в навчанні іноземній мові студентів: 1) навчальні відеоматеріали, що входять в комплект сучасних навчально-методичних комплексів (НМК); 2) відеоматеріали, що є в наявності, тобто ряд відеоматеріалів, які легко купити або взяти напрокат (це художні, документальні, анімаційні фільми; навчальні програми і так далі); 3) програми, записані з телевізійних каналів; 4) відеофільми, зняті самостійно студентами і викладачем [7].

Разом з тим педагогу-практику недостатньо знати лише їх види. На думку британського педагога С.Стемплєскі, добираючи матеріал викладач із самого початку має зважити на мовне наповнення відеоматеріалу. Автор вважає, що іноземна мова повинна бути адекватна ситуаціям реального життя, в той самий час це має бути мова, якою її носії користуються в повсякденному спілкуванні. Дійові особи повинні говорити природно, але досить повільно і чітко, щоб студенти могли зрозуміти. Мова не має бути вирваною з контексту, вона має бути представлена в значимій ситуації, щоб допомогти студентам зрозуміти основний зміст. Ще одним важливим чинником, як зазначає автор, при виборі відеоматеріалу є зміст. До тих пір, поки він є привабливим для студентів і подається цікаво, їм подобатиметься працювати із ним [8]. Ми погоджуємося з думкою в цілому, але необхідно також зважати на те, що відеоматеріали є ефективним засобом не лише навчання, а й виховання. Сьогодні виховання багатогранної особистості із почуттям толерантності, відкритості іншим культурам, для якої загальноприйняті духовні пріоритети набували б глибокого життєвого сенсу є одним з пріоритетних завдань нашого суспільства. Тому, вибираючи відеосюжет, слід велику увагу приділяти тому виховному потенціалу, який він має. Слушно зауважує і російський науковець І.Л.Пічугова, яка радить під час вибору фільму пам'ятати про якість відеоматеріалу (чіткість зображення і звуку) [5]. І не можна не погодитися з думкою більшості вчених, які радять вибирати фільми відомих режисерів із знаменитими виконавцями.

Чи достатньо знати лише класифікацію відеоматеріалів та загальні аспекти їх добору, щоб зробити правильний вибір? Наш досвід викладання свідчить про те, що треба обов'язково враховувати особливості аудиторії, з якою працює викладач. Під час експериментальної роботи зі студентами педагогічного коледжу, де робота з відеоматеріалами є невід'ємною частиною викладання ряду дисциплін: "Іноземна мова як загальноосвітня дисципліна", "Іноземна мова за професійним спрямуванням", "Практичний курс іноземної мови", "Література і культура країни, мова якої вивчається", було проведено анкетування студентів (див. табл. 1), яке разом із спостереженням за роботою студентів на заняттях з використанням відео дають підставу стверджувати, що для повноцінної творчої співпраці викладача і студентів думка останніх не має бути залишена поза увагою.

Таблиця 1.

Студенти експериментальної групи відповідали на питання:

Інтерпретація відповідей респондентів:

1. З якими відеосюжетами вам подобається працювати більше? Чому?

художні фільми (48%), телепередачі (27%), документальні фільми (18%), мультиплікаційні фільми (7%)

2. Фільми яких жанрів вам подобаються?

комедії (25%), мелодрами (34%), історичні (26%), бойовики (15%)

3. Який фільм справив на вас найбільш глибоке враження? Чим саме?

відповіді різні, 77% студентів були вражені вчинками героїв, 23% - візуальними ефектами

4. Чи важлива для вас новизна відеозапису?

так (78%), ні (22%)

5. Що для вас важливіше більше – сюжет чи зірковий склад виконавців?

сюжет (51%), зірковий склад виконавців (24%), і те і інше (25%)

6. З якими із запропонованих відеоматеріалів ви б хотіли працювати на занятті?

Всі наведені нижче відеосюжети увійшли до числа тих, з якими студенти хотіли б працювати.

Виходячи з результатів дослідження, яке проводилось в педагогічному коледжі зі студентами шкільного відділення груп А і Б, ми пропонуємо вибірковий перелік тем із зазначених дисциплін, відеоматеріали, які будуть доповнювати теоретичний матеріал, і ключові питання для обговорення. Матеріали розташовані відповідно до їх рейтингу серед студентів (спочатку – найулюбленіші).

Тема 1. "Зовнішність. Риси характеру": 1) "В акторській студії. Гість Хью Лорі." ("Inside the Actors Studio. Guest Hugh Laurie" (2006) - уривок телепередачі) Чи може людина бути доброю і злою одночасно? Відсутність яких якостей доброта не може компенсувати? (В цій передачі обговорюються і інші теми - "Сім'я", "Спорт", "Освіта", "Медицина".) 2) "Білий полон" ("Eight Below" (2006) - фрагменти художнього фільму) Чи вмієш ти дружити? Чи є межа, яку ти не переступиш, навіть заради друга? 3) "Аліса в Країні чудес. Джоні Депп про Божевільного Капелюшника" ("Alice in Wonderland. Tim Burton's Mad Hatter" (2010) - уривок телепередачі) Чи варто (викладачу) відкрито виражати свої емоції? 4) "Чарлі і шоколадна фабрика" (фрагменти художнього фільму (2005)) Чи слід зважати на інших при досягненні своїх цілей?

Тема 2. "Освіта. Коледж": 1) "Вчитель року" ("School of Life'' (2005) - фрагменти художнього фільму) Що допомогло молодому викладачу стати для учнів найкращим учителем? 2) "Суспільство мертвих поетів" ("Dead Poets Society" (1989) – фрагменти художнього фільму) Якою має бути людина, яка надихає інших на зміни в їхньому житті? Чи готові ви стати такою людиною для своїх майбутніх учнів? 3) "Посмішка Мони Лізи" ("Mona Lisa Smile" (2003) – фрагменти художнього фільму) В чому секрет невдачі першого заняття і успіху другого молодого викладача історії мистецтв К.Уотсон? (Кожний з уривків фільмів 1-3 показує наскільки ефективним є творчий підхід до проведення занять.) 4) "Олівер Твіст" ("Oliver Twist" (2005) - фрагмент художнього фільму) Чи є покарання дієвим засобом виховання? (Фільм досить важкий для сприймання через невиразну вимову більшості акторів.)

Слід також зазначити, що існують різні способи використання відеоматеріалів в навчальних цілях. Вибір залежить від мети, яку ставить викладач, від складу і підготовки студентів, особливостей змісту матеріалу тощо. Більшість науковців і методистів погоджуються з тим, що робота з відеофільмом повинна включати три етапи: підготовчий, демонстраційний, післядемонстраційний.

На думку Є.О.Маслико, який, як ми вважаємо, дуже детально описав роботу з відеофільмом, завдання підготовчого етапу мають на меті зняти мовні труднощі та полегшити сприйняття змісту відеофільму. Це завдання на введення та закріплення нової лексики, аналіз аутентичних розмовних формул, повторення раніше вивченого лексичного та граматичного матеріалу, аналіз лінгвокраїнознавчих реалій, вибіркове аудіювання окремих фрагментів відеофільму тощо. Під час демонстрації відеофільму студенти виконують різноманітні завдання на встановлення характеру співвідношення звукового та зорового ряду (з’єднують персонажів з їх висловлюваннями, відмічають реалії, які демонструються і відповідні ним мовленнєві висловлювання, знаходять помилки у перекладі тощо). Завдання післядемонстраційного етапу передбачають перевірку розуміння змісту і використаних у фільмі мовних та мовленнєвих засобів. Особливе місце посідають завдання на розвиток навичок і вмінь усного мовлення (інсценізація діалогів; висловлення свого ставлення до подій, поведінки героїв тощо; рольові ігри; переказ змісту в усній і письмовій формі) [3].

Конкретизувавши ці рекомендації у відповідності з умовами навчання в коледжі, ми наводимо приклади завдань для роботи з одним із фрагментів художнього фільму "Вчитель року" ("School of Life'' (2005)) .

Підготовчий етап

Мета даного етапу – експлікація кращих рис характеру, доцільності педагогічних дій. Ми пропонуємо наступні питання для обговорення: Do you have any favourite teachers? Describe them. What helps a teacher to make his lessons successful?Демонстрація відеофільму

Наш досвід показує, що студенти уважніше переглядають фільм, міцніше засвоюють матеріал, якщо він подається завершеними смисловими частинами з наступним їх обговоренням. Роботу з фрагментом даного фільму можна організувати наступним чином: 1) (17хв. 57с. – 18хв. 25с.) – Seth Stevenson is going to read Mr.D's letter. Guess what this letter is about. 2) (18хв. 25с. – 19хв. 37с.) – What are the advantages and disadvantages of assigned seating? What changes should students expect? 3) (19хв. 37с. – 22хв. 15с.) – Why do students think that Matt Warner's lessons are boring? Imagine yourself in Matt Warner’s shoes. What would you do if you heard such a remark? 4) (22хв. 15с. – 26хв. 06с.) – Did students like Mr.D's lessons? Why?Післядемонстраційний етап

Мета етапу – аналіз стилів педагогічного спілкування двох викладачів школи. Для обговорення студентам пропонуються питання і твердження.  1. What do you think about Mr.D's (Matt Warner's) next lessons?

  2. Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями? Доведіть свою точку зору.

    • Mr.D is very different from Matt and the other teachers, because he seems carefully attuned to the needs of middle school students.

    • Mr.D has assigned seating; he often arranges his classroom in different formations, and likes when one student sits in the middle of a circle of students and fire questions.

    • Matt runs his class in the traditional manner, and doesn't care of what is going on in Mr. D's class.

    • Life's greatest lessons are taught outside the classroom.

Висновки. Добираючи автентичний відеоматеріал, важливо знати не лише класифікацію відеоматеріалів та загальні аспекти їх відбору, найголовнішими з яких є мовне наповнення відеоматеріалу, зміст (який має бути цікавим, відповідати ситуації і мати виховну цінність) і якість матеріалу; треба також враховувати особливості аудиторії. Для студентів педагогічного коледжу краще добирати такий матеріал, який би становив цінність для їх подальшої професійної діяльності.

Список використаної літератури

  1. Бичкова Н.І. Основи використання відеофонограми та фонограми для навчання іноземних мов. – К. : Віпол, 1999. – Ч. 1. – 107 с.

  2. Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным языкам. – М.: 1981.

  3. Настольная книга преподавателя иностранного языка /под.ред. Е.А.Маслыко. - Минск, 1996 г. - 298с.

  4. Писаренко В.И. Методика использования видеоматериалов в обучении второму иностранному языку (На материале французского языка в неязыковом вузе): Дис...канд.пед.наук: 13.00.02. - Таганрог, 2002. - 181 c.

  5. Пичугова И.Л.. К вопросу об использовании видеоматериалов при обучении иностранному языку профессионального общения. - www.lib.tsu.ru/mminfo/000349304/07/image/07-094.pdf

  6. Яхнюк Т.О. Комплекс вправ для навчання іншомовної активної лексики з соціокультурним компонентом // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. - Київ, 2000. - № 2. - С. 47-53

  7. Lonergan J. Video in Language Teaching. - Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

  8. Stempleski S. Short takes: Using Authentic Video in the English Class. - 1987.

Методичні рекомендації щодо використання Інтернет-ресурсів у процесі навчання

англійської мови

Т.Л. Гостєва
Інтернет та інші телекомунікаційні засоби все більше набувають поширення у сфері навчання іноземних мов. Мережеві освітні технології дозволяють ефективно вирішувати лінгводидактичні завдання, що стосуються формування іншомовних умінь та навичок у різних видах мовленнєвої діяльності, а саме:

Навчання фонетики

    • формування аудитивних навичок розрізнення звуків ІМ;

    • формування артикуляційних навичок;

    • формування ритміко-інтонаційних навичок.

Навчання граматики

    • формування рецептивних граматичних навичок читання й аудіювання;

    • формування продуктивних граматичних навичок письма;

    • контроль сформованості граматичних навичок на основі тестових програм.

Навчання лексики

    • формування рецептивних лексичних навичок читання й аудіювання;

    • формування продуктивних лексичних навичок письма;

    • контроль рівня сформованості лексичних навичок на основі тестових програм;

    • розширення пасивного та потенційного словника студента.

Навчання читання

    • формування навичок встановлення звуко-буквенних відповідностей;

    • навчання техніки читання вголос;

    • закріплення рецептивних лексичних та граматичних навичок читання;

    • навчання різних видів аналізу тексту;

    • формування вміння самостійного подолання мовних перешкод;

    • контроль правильності і глибини розуміння тексту.

Навчання аудіювання

    • формування фонетичних навичок аудіювання;

    • контроль правильності розуміння прослуханого тексту.

Навчання говоріння

    • формування фонетичних навичок говоріння;

    • організація спілкування (діалогічне мовлення).

Навчання перекладу

    • формування лексичних і граматичних навичок перекладу;

    • контроль правильності перекладу;

    • формування вміння редагування тексту за допомогою систем машинного перекладу.

Навчання письма

    • формування продуктивних лексичних і граматичних навичок письма;

    • формування орфографічних навичок;

    • контроль рівня сформованості орфографічних навичок за допомогою системи електронного диктанту та інші.

Нижче подається перелік Інтернет-ресурсів, які пропонують велику кількість матеріалів і завдань для формування, закріплення й поглиблення навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності.

Англомовні освітні сайти

Agendaweb - Hundreds of grammar, vocabulary and listening exercises

EnglishClub.com - Free resources for those who learn English or teach English as a second language.

English as a second language - Site for English learners and teachers

English Media Lab - ESL interactive Exercises, English Grammar & Vocabulary Quizzes, Video Slides, pronunciation Exercises, Mp3 podcasts and more

ESL Galaxy - ESL lesson plan materials, printable worksheets & Games for Teaching English Skills, Speaking, listening, reading and writing, Interactive grammar & Vocabulary Exercises for students

ESL Kids Lab - ESL Lesson plan materials for Kids, worksheets, English Videos Lessons for children, phonics, coloring, puzzles and more

ESL Teachers Board - Free ESL materials, jobs and resumes

englisch-hilfen.de/en/index.htm - Learning English Online - English Grammar, Vocabulary, Exercises, Exams - information for learners of English as a foreign language.

Language Directory - Links to free online language courses, dictionaries, newspapers, TV and Radio stations and other resources

Sites for Teachers - Hundreds of Educational Web Sites rated by Popularity

http://lingresua.tripod.com/online - English-Ukrainian Dictionary, Ukrainian-English Dictionary

http://free-translation.imtranslator.com - Online Translator


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка