МакроекономікаСкачати 444.02 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір444.02 Kb.
#12576
ТипПротокол
  1   2   3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут післядипломної освіти

МАКРОЕКОНОМІКА
Навчально-методичний комплекс

для студентів Інституту післядипломної освіти

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(спеціальність 7.050104 «Фінанси»)
Укладач: к.е.н. , доц.. Баласт рик Л.О.

Київ - 2011


Робоча навчальна програма з дисципліни ”Макроекономіка”.
Укладач: кандидат економічних наук, доцент Баластрик Лариса Олександрівна

Лектор: к. е. н., доц. Баластрик Л.О.
Викладач: к. е. н., доц. Баластрик Л.О.
Протокол №4 від 13 грудня 2011р.


Вступ

Дисципліна "Макроекономіка" є базовою нормативною дисципліною для спеціальності "Фінанси". Викладається на І курсі 2 семестру в обсязі 180 годин (5 кредитів), в тому числі 34 годин лекцій, 34 годин семінарських занять і 7 годин самостійної роботи. Закінчується іспитом в 2 семестрі.

Дисципліна „Макроекономіка" покликана дати студентам базові знання з теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем. Дослідження макроекономічних явищ і процесів, висновки макроекономічного аналізу, прогностичні макроекономічні моделі потребують достовірної агрегованої інформації, джерелом якої є система національних рахунків. Тільки за цих умов макроекономічна наука може бути запорукою здійснення виваженої макроекономічної політики, яка б забезпечувала і економічну ефективність, і соціальну спрямованість. Макроекономіка як наука дає можливість зрозуміти, яким чином національні господарства, взаємодіючи одне з одним та з світовим господарством як цілим, формують господарську поведінку економічних суб'єктів, культуру економічного мислення, обумовлюють координацію правового поля країн світу.

Мета і завдання навчальної дисципліни. Мета дисципліни ”Макроекономіка” – дати студентам теоретичні знання та практичні навички з питань механізму функціонування та розвитку національної економіки.

Для досягнення цієї мети в процесі викладання дисципліни передбачається розв’язання таких завдань: • визначення ролі макроекономічної науки в суспільстві, розкриття її об’єкта, предмета та методології;

 • забезпечення глибокого розуміння категорій і законів цієї науки, закономірностей функціонування і розвитку економічних систем, діалектики об'єктивного і суб'єктивного в розвитку суспільства;

 • висвітлення системи основних макроекономічних показників та індикаторів;

 • розгляд базових моделей економічної рівноваги;

 • визначення чинників та розкриття основ економічного зростання;

 • розкриття механізму основних складових державної економічної політики - фіскальної, монетарної, соціальної та зовнішньоекономічної – та їх вплив на макроекономічну ситуацію країни.

Предмет навчальної дисципліни. Предметом “Макроекономіки“ є поведінка макроекономічних суб’єктів на рівні економіки як єдиного цілого.

Вимоги до знань та вмінь. Після опанування дисципліни “Макроекономіка“ студент повинен знати:

 • ключові положення макроекономічних теорій, що лежать в основі макроекономічної науки;

 • систему макроекономічних показників;

 • базові моделі макроекономічної рівноваги;

 • механізм економічної політики – фіскальної, монетарної, соціальної та зовнішньоекономічної;

уміти:

 • обчислювати основні макроекономічні показники;

 • аналізувати макроекономічні результати функціонування та розвитку національної економіки;

 • оцінювати ефективність економічної політики держави.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна "Макроекономіка" є складовою циклу дисциплін загальноекономічної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "Фінанси", "Гроші та кредит", "Податкова система", "Страхування", "Банківська справа“ та ін.

Форми проведення занять: лекції, семінари.

Лекції покликані:

 • розкрити основні теоретичні проблеми курсу;

 • навчити застосовувати теоретичні надбання на практиці;

 • довести доцільність використання світового досвіду національними господарствами і водночас необхідність його адаптації до конкретних умов.

Семінарські заняття спрямовані на:

 • вироблення навичок застосування макроекономічної теорії на практиці;

 • закріплення і поглиблення знань студентів у процесі обговорення проблемних макроекономічних ситуацій, що склалися в Україні та інших країнах світу як поточного характеру, так і парадоксальних, екстремальних.

Готуючись до семінарського заняття студент має ретельно вивчати конспект лекцій та опрацьовувати рекомендовану навчальну літературу, бути готовим до теоретичної дискусії проблемного характеру, розрахувати запропоновані задачі з кожної теми та вміти їх пояснити.

При використанні літературних джерел слід брати до уваги, що всі вони, як правило, різняться логічною побудовою навчального матеріалу, визначеннями макроекономічних категорій, абревіатурою, теоретичними уподобаннями тощо. У зв’язку з цим доцільно віддавати перевагу підручнику, що є базовим для нашого університету, підручнику з макроекономіки за редакцією В.Д.Базилевича. Слід також мати на увазі, що підручники з часом застарівають. Тому лише в лекціях викладач може оперативно висвітлювати можливі зміни в макроекономічній теорії та практиці.Система контролю знань та умови складання іспиту. Контрольні заходи є невід'ємним атрибутом навчального процесу. Вони включають поточний, проміжний та підсумковий контроль.

Навчальна дисципліна "Макроекономіка" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 3 модулів, 2 з яких проводяться у вигляді письмової модульної контрольної роботи за перший та другий змістовні модулі, а 3-ій – самостійна робота студента у вигляді реферату чи есе.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять за визначеними питаннями, тестами, задачами або практичними завданнями до теми. Студент може отримати максимально 10 балів за усні відповіді, 5 за доповнення на семінарських заняттях в кожному із змістових модулів.

Проміжний контроль дає змогу оцінити рівень системного засвоєння теоретичного матеріалу та вміння його застосувати для аналізу економічної ситуації в Україні та розв'язання певних економічних проблем. Проміжний контроль проводиться у вигляді модульних контрольних робіт по відповідних змістовних модулях (модуль 1 та 2). Студент може отримати максимально 10 балів за кожну модульну роботу. Для проведення модуля 3 пропонується підготувати реферати або есе з найбільш актуальних проблем макроекономічної теорії та практики господарювання. Студент може отримати максимально 10 балів за підготовлений та захищений реферат чи есе.

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. Для його успішного складання пропонується перелік питань, які охоплюють програму курсу. Екзаменаційний контроль передбачає також включення основних макроекономічних термінів, зміст яких слід розкрити декількома реченнями, тестових завдань та задач, що охоплюють різні теми курсу. Студент може отримати максимально 40 балів за екзамен.


Схема нарахування рейтингу в кредитно-модульній системі


Види та зміст робіт

Максимальна оцінка

Інші можливі оцінки, примітки

І змістовний модуль

(макс. 15 балів)

1.1. Індивідуальні виступи студента на семінарі (висвітлення теоретичних питань та вирішення задач)

10* (при повній і самостійній відповіді або точному вирішенні задачі з висновками)

10 балів відповідає “5+” за нац. шкалою;

9 балів – “5”; 8 балів – “5-“; 7 балів – “4+”;

6 балів – “4”; 5 балів – “4-“; 4 бали – “3+”;

3 бали – “3”; 2 бали – “3-“; 1 бал – “2”

0 (при відмові від відповіді або відсутності на семінарі без поважних причин)


1.2. Активність на семінарах (суттєві доповнення при розгляді теоретичних питань, участь в обговоренні проблемних ситуацій, доповнення при вирішенні задач)

5** (при прояві активності на 5-и та більше семінарах;)


4 - при прояві активності на 4-х семінарах

3 - при прояві активності на 3-х семінарах

2 - при прояві активності на 2-х семінарах

1 - при прояві активності на 1-у семінарі

0 - при відсутності активності на семінарах впродовж всього змістовного модуля 1


ІІ змістовний модуль

(макс. 15 балів)

2.1. Індивідуальні виступи студента на семінарі (висвітлення теоретичних питань та вирішення задач)

10 (при повній і самостійній відповіді або точному вирішенні задачі з висновками)

10 балів відповідає “5+” за нац. шкалою;

9 балів – “5”; 8 балів – “5-“; 7 балів – “4+”;

6 балів – “4”; 5 балів – “4-“; 4 бали – “3+”;

3 бали – “3”; 2 бали – “3-“; 1 бал – “2”

0 (при відмові від відповіді або відсутності на семінарі без поважних причин)


2.2. Активність на семінарах (суттєві доповнення при розгляді теоретичних питань, участь в обговоренні проблемних ситуацій, доповнення при вирішенні задач)

5 (при прояві активності на 5-и та більше семінарах)4 - при прояві активності на 4-х семінарах

3 - при прояві активності на 3-х семінарах

2 - при прояві активності на 2-х семінарах

1 - при прояві активності на 1-у семінарі

0 - при відсутності активності на семінарах впродовж всього змістовного модуля 2


ІІІ модуль

(макс. 30 балів)

3.1. Самостійна письмова контрольна робота

30 (при виконанні усіх зазначених вимог*** до письмової роботи)

10 балів відповідає “5+” за нац. шкалою;

9 балів – “5”; 8 балів – “5-“; 7 балів – “4+”;

6 балів – “4”; 5 балів – “4-“; 4 бали – “3+”;

3 бали – “3”; 2 бали – “3-“; 1 бал – “2”

0 (при невиконанні вимог до письмової

роботи або її повній відсутності)Разом за теоретичне навчання впродовж семестру

60 балів
Екзамен

(макс. 40 балів)

4.1. Письмовий екзамен (5 завдань)

40 (при повному виконані

всіх завдань)Розподіл балів за кожне завдання:

І. (теоретичне питання 1-ої частини дисципліни) – 8 балів;

ІІ. (теоретичне питання 2-ої частини дисципліни) – 8 балів;

ІІІ. (основні поняття і категорії) – 4 бали;

ІV. (тестові завдання) – 4 бали;

V. 1. (задача 1-ої частини дисципліни) – 8 балів;

2. (задача 2-ої частини дисципліни) – 8 балів.


Разом:

100 балів

Кількість накопичених впродовж семестру балів відповідає оцінці:

1 - 34 – “незадовільно“ з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35 - 59 – “незадовільно“ з можливістю повторного складання;

60 - 64 – “задовільно“ (“достатньо“) ;

65 - 74 – “задовільно“;

75 - 84 – “добре“;

85 - 89 – “добре“ (“дуже добре“);

90 - 100 – “відмінно“.

Нижче наведена шкала відповідності балів за кредитно-модульною системою національній чотирьохбальній системі оцінювання.Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 - 100

5

відмінно

85 - 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 - 59

2

незадовільно

1 - 34

Тільки комплексне застосування усіх форм навчального процесу та контрольних заходів дає змогу, з одного боку, засвоїти теоретичні знання, а з іншого - сформувати навички їх практичного застосування як для аналізу макроекономічних ситуацій, так і для вирішення певних народногосподарських проблем.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ “МАКРОЕКОНОМІКА“(спеціальність 7.050104 «Фінанси»)


лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1: „Теоретичні основи дослідження макроекономічних процесів”

1

Макроекономіка як наука

2


2

Макроекономічні показники в системі національних рахунків

2


3

Сукупний попит та сукупна пропозиція

2

24

Дохід, споживання, заощадження та інвестиції

2


5-6

Національний ринок та його рівновага

4

2Змістовий модуль: „Макроекономічна нестабільність

Та макроекономічна політика”

7

Макроекономічна нестабільність: циклічність економічного розвитку

2


8

Інфляція та безробіття як фактори порушення макроекономічної рівноваги

2


9

Макроекономічний зміст економічного зростання

2

210

Держава в системі макроекономічного регулювання

2
1
11

Фіскальна політика держави

2


12

Грошово – кредитна політика

2

213

Макроекономічна політика у відкритій економіці

2

ВСЬОГО__26__8'>ВСЬОГО

26

8


Загальний обсяг 150 год., в тому числі:

Лекцій26год.

Семінари 8 год.Самостійна робота - 116год.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ “МАКРОЕКОНОМІКА“ (спеціальність 7.050104 «Облік і аудит»)


лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1: „Теоретичні основи дослідження макроекономічних процесів”

1

Макроекономіка як наука

1


2

Макроекономічні показники в системі національних рахунків

1

13

Сукупний попит та сукупна пропозиція

1

14

Дохід, споживання, заощадження та інвестиції

1


5-6

Національний ринок та його рівновага

2


Змістовий модуль: „Макроекономічна нестабільність

Та макроекономічна політика”

7

Макроекономічна нестабільність: циклічність економічного розвитку

1


8

Інфляція та безробіття як фактори порушення макроекономічної рівноваги

1


9

Макроекономічний зміст економічного зростання

1


10

Держава в системі макроекономічного регулювання

1
1
11

Фіскальна політика держави

2

112

Грошово – кредитна політика

2

113

Макроекономічна політика у відкритій економіці

2

ВСЬОГО

16

4


Загальний обсяг 150 год., в тому числі:

Лекцій16год.

Семінари 4 год.

Самостійна робота130 год.
Змістовий модуль 1: „Теоретичні основи дослідження

макроекономічних процесів”


Каталог: books
books -> Методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Завдання для практичної роботи
books -> Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу "Конфліктологія "
books -> Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністю
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу „Педагогічна психологія
books -> Програма для студентів спеціальності 040101 "Психологія" київ 2012 Вступ
books -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія управління»
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»
books -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
books -> Потойбiчне Українська ґотична проза XX ст. Уклав Юрiй Винничук у зачарованім люстрі

Скачати 444.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка