М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститутСкачати 489.55 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір489.55 Kb.
#1007
1   2   3   4

 • Медяник Г. А. Педагогические технологии творческого саморазвития личности студента в процессе педагогической практики : дис. ... к. п. н. : 13.00.08 / Г. А. Медяник. – Тольятти, 2000. – 177 c.

 • Методична служба – школі. Інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти / [уклад. : Ю. В. Буган, О. В. Козловська, Г. Г. Свінних, В. І. Уруський]. – Тернопіль : Астон, 2004. – 292 с.

 • Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя / Л. М. Митина. – М., 1998. – 200 с.

 • Михайловская Т. А. Творческое саморазвитие будущих учителей в процессе реализации компетентностно-ориентированного подхода : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Т. А. Михайловская ; Тольяттинский государственный университет. – Тольятти, 2003. – 275 с.

 • Моляко В. А. Психология творческой одаренности / В. А. Моляко. – К. : Знание, 1978. – 46 с.

 • Мотивация познавательной деятельности : [сборник науч. трудов. / под общ. ред. Ю. Н. Кулюткина и Г. С. Сухобской]. – Л., 1972. – 117 с.

 • Мочинь Ф. Поддержка и саморазвитие малого предпринимательства (Украина-Китай) / [Национальный технический ун-т «Харьковский политехнический ин-т»] / Ф. Мочинь, В. Я. Мищенко. – Х. : С.А.М., 2003. – 260 с.

 • Найденов М. И. Модель групповой рефлексии (в контексте анализа творчества педагога) / М. И. Найденов // Творчість в технології виховання та навчання : [зб. наук пр. / редкол. : І. А. Зязюн, В. В. Крижко, Н. Г. Нічкало, Т. І. Сущенко та ін]. – Київ-Запоріжжя, 1998. – С. 171–174.

 • Наурызбаева Р. Н. Педагогическая система эвристического обучения учащихся художественно-творческой деятельности средствами народного искусства : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.01 / Р. Н. Наурызбаева ; Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина. – Казань, 2009. – 543 с.

 • Немов Р. С. Психология: Словарь-справочник : В 2 ч. / Р. С. Немов – М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – Ч. 2. – 362 с.

 • Непомнящая Н. И. Психодиагностика личности: теория и практика / Н. И. Непомнящая. – М. : Владос, 2001. – 192 с.

 • Низамов Р. А. Дидактические основы активизации учебной деятельности студентов / Р. А. Низамов. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1975. – 302 с.

 • Нісімчук А. С. Педагогічна технологія / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, І. О. Смолюк. – К. : Четверта хвиля, 2003. – 164 с.

 • Овчинников В. Ф. Репродуктивное и продуктивное в структуре творчества как общественного явления / В. Ф. Овчинников // IV семинар по проблемам методологии и теории творчества. – Симферополь, 1984. – С. 35–42.

 • Овчинников В. Ф. Творчество как единство репродуктивной и продуктивной деятельности / В. Ф. Овчинников // Вестник МУ. – 1989. – № 1. – С. 15–22.

 • Оконь В. Основы проблемного обучения / В. Оконь ; [пер. с польск]. – М., 1968. – 208 с.

 • Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь ; [пер. с польск]. – М. : Высшая школа, 1990. – 383 с.

 • Организация проблемного обучения в школе и вузе : межвузовский сборник научных статей, выпуск 1 / [под ред. Х. Х. Абушкина]. – Мордов. гос. пед. институт. – Саранск, 1999. – 92 с.

 • Освітні технології : [навч.-метод. посібник] / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

 • Остапенко Е. О. Дослідження підходів до визначення поняття «саморозвиток» / Е. О. Остапенко // Університетська освіта. – Наукові праці. – Педагогіка. – том № 136. – 2010. – С. 49–54 [Видання ЧДУ ім. П. Могили].

 • Паламарчук В. Ф. Як виростити інтелектуала / Валентина Федорівна Паламарчук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 152 с.

 • Панченко О. В. Неокласичний філософський підхід до розуміння історичного процесу : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.03 / О. В. Панченко ; Харківський військовий університет. – Харків, 2004. – 20 с.

 • Пархоменко Н. П. Воспитание творческой личности как цель образовательных систем (историко-методологический аспект) : автореф. дис. … докт. пед. наук / Н. П. Пархоменко. – Минск, 1995. – 35 с.

 • Педагогика : учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений / [В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов]. – М. : Школа – Пресс, 1997. – 512 с.

 • Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : [зб. наук. праць / Ін-т пед. і псих. проф. освіти АПНУ ; Запоріз. обл. ін-т удоскон. вчителів] ; Редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – К. : Запоріжжя; Б. в.; Вип. 13. – 1999. – 243 с.

 • Педагогічний словник / [за ред. М. Д. Ярмаченка]. – К. : Пед. думка, 2001. – 516 с.

 • Песталоцци И. Г. Статьи и отрывки из педагогических сочинений / И. Г. Песталоцци. – М. : Учпедгиз, 1939. – 112 с.

 • Пидкасистый П. И. Самостоятельная деятельность учащихся / П. И. Пидкасистый. – М. : Педагогика, 1972. – 184 с.

 • Пильнік Е. О. Поняття та сутність евристичного навчання / Е. О. Пильнік // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наукових праць за ред. Буряка В. К. та ін. – Кривий Ріг : Видавничій дім, 2007. – Вип. 18, ч. 2. – С. 134–139.

 • Пильнік Е. О. Розвиваючий потенціал евристичного навчання / Е. О. Пильнік // Простір і час сучасної науки : зб. матеріалів науково-практичної інтернет-конференції (25–27 квітня, 2007 р., м. Київ). – К., 2007. – Ч. 2. – С. 44–46.

 • Пильнік Е. О. Розвиток та саморозвиток особистості : психолого-педагогічний аспект / Е. О. Пильнік // Педагогіка вищої та середньої школи : Зб. наукових праць за ред. Буряка В. К. та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – Вип. 21. – С. 188–194.

 • Пильнік Е. О. Сутність і зміст евристичної діяльності / Е. О. Пильнік // Інноваційна педагогічна освіта в умовах інформаційного суспільства : зб. навч.-метод. матеріалів / ред. колегія : Л. І. Крамаренко, Л. І. Лактіонова та ін. (10 січня, 2008 р., м. Нікополь) – Нікополь : ПП Канцур, 2008. – С. 13–16.

 • Пильнік Е. О. Сутність творчого саморозвитку в історичному контексті / Е. О. Пильнік // Проблеми трудової і професійної підготовки : Навч.-метод. зб. / за ред. В. В. Стешенко. – Слов’янськ : СДПУ, 2008. – Вип. 12. – С. 46–52.

 • Пильнік Е. О. Творчі та евристичні здібності студентів / Е. О. Пильнік // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наукових праць за ред. Буряка В. К. та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – Вип. 20. – С. 37–44.

 • Пильнік Е. О. Форми евристичного навчання / Е. О. Пильнік // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наукових праць за ред. Буряка В. К. та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2009. – Вип. 24. – С. 134–139.

 • Пільчук Т. В. Формування самоосвітньої компетентності. Методи та проблеми / Т. В. Пільчук // Управління школою. – 2008. – № 6. – С. 11–14.

 • Подкорытов Г. А. О природе научного метода : [монография] / Г. А. Подкорытов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1988. – 224 с.

 • Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование. Социально-философское исследование / С. И. Подмазин. – Запорожье : Просвіта, 2000. – 250 с.

 • Пойа. Д. Как решать задачу / Д. Пойа. – М.: Учпедгиз, 1961. – 207 с.

 • Пойа Д. Математическое открытие. Решение задач: основные понятия, изучение и преподавание / Д. Пойа. – М. : Наука, 1970. – 290 с.

 • Полякова Г. Н. Педагогічна творчість учителя / Г. Н. Полякова // Завуч. – 2006. – № 35. – С. 9–12.

 • Полякова Г. Н. Показники педагогічної творчості вчителя / Г. Н. Полякова // Психолог. – 2006. – № 35. – С. 4–6.

 • Пометун О. І. Інтерактивні методики та системи навчання / О. І. Пометун. – К. : Шк. світ, 2007. – 112 с.

 • Пометун О. І. Як вивчати новий матеріал на інтерактивному уроці / О. І. Пометун // Завуч. – 2006. – № 10. – С. 12–14.

 • Пономарев Я. А. Психология творчества / Я. А. Пономарев. – М. : Наука, 1976. – 303 с.

 • Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика / Я. А. Пономарев.– М. : Педагогика, 1976. – 280 с.

 • Пономарев Я. А. Психология творчества: перспективы развития / Я. А. Пономарев // Психолог. – 1994. – Т. 15. – № 6. – С. 38–50.

 • Поспелов Д. А. К определению предмета эвристики / Д. А. Поспелов, В. Н. Пушкин, В. Н. Садовский // Проблемы эвристики. – М. : Высшая школа, 1969. – 147 с.

 • Поспелов Д. А. Ситуационное управление / Д. А. Поспелов. – М. : Наука, 1986. – 284 с.

 • Практическая психодиагностика : учебное пособие. – Самара : Издат. Дом «БАХРАХ», 1998. – 672 с.

 • Приходько О. Е. Развитие творческого потенциала будущого учителя в процессе учебной игровой деятельности : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. Е. Приходько ; Харьковский педагогический университет им. Г. С. Сковороды. – Х., 1994. – 157 с.

 • Прокопенко І. Ф. Педагогічні технології : [навч. посібник] / І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов. – Харків : Колегіум, 2005. –224 с.

 • Психологія і педагогіка життєтворчості : [навч.-метод. посібник / ред. рада В. М. Доній, Г. М. Несен, Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков і ін]. – К., 1996. – 792 с.

 • Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / [под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур].– М., 1997. – 336 с.

 • Пушкин В. Н. Эвристика и кибернетика / В. Н. Пушкин. – М. : Знание, 1965. – 48 с.

 • Пушкин В. Н. Эвристика – наука о творческом мышлении. Из попул. литературы / В. Н. Пушкин. – М. : Политиздат, 1967. – 272 с.

 • Развитие и саморазвитие ученика и учителя : [материалы Всерос. научно-практ. конф., г. Орск, 6–7 апреля 2001 г. / Оренбургский областной ин-т повышения квалификации работников образования ; Администрация города Орска ; Управление образования администрации города Орска; Орский гуманитарно-технологический ин-т (филиал) Оренбургского гос. ун-та; Оренбургский гос. педагогический ун-т ; Орский педагогический колледж ; Негосударственное образовательное учреждение «Оренбургский центр непрерывного образования «Образование»] / [Т. И. Аносова (ред.)] – Оренбург, 2001. – 318 с.

 • Реан А. А. Практическая психодиагностика личности : [учеб. пособ.] / А. А. Реан – Спб. : С.-Петерб. ун-т, 2001. – 224 с.

 • Резнік М. А. Культура творчого саморозвитку особистості : навч. пос. для студ. вузів / М. А. Резнік, В. П. Козинець ; [Нац. металург. акад. України та ін.]. – Д. : Системні технології, 2002. – 104 с.

 • Резник Н. А. Развитие способностей к интеллектуальному творчеству: методическая разработка по теории и практике формирования личности с высоким уровнем активности / Н. А. Резник. – Днепропетровск : Герда, 2010. – 52 с.

 • Ржецкий Н. Н. Лекции по педагогике: фундаментальные основы / Н. Н. Ржецкий. – К. : ЧП ДАН, 2001. – Ч. 1. – 40 с.

 • Ржецкий Н. Н. Лекции по педагогике: фундаментальные основы / Н. Н. Ржецкий. – К. : Інтепроф, 2002. – Ч. 2. – 40 с.

 • Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології : навчально-методичний посібник / В. В. Рибалка. – К. : Ніка-Центр, 2004. – 204 с.

 • Роботова А. С. Введение в педагогическую деятельность / А. С. Роботова, Т. В. Леонтьева, И. Г. Шапошникова. – М. : «Академия», 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tspu.edu.ua/kurs/5/vbiblio/vvedenR.

 • Роджерс К. Взляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс. – М. : Прогресс, Универс, 1994. – 479 с.

 • Розанов В. В. Сумерки просвещения / В. В. Розанов [сост. Н. Щербаков]. – М. : Педагогика, 1990. – 624 с.

 • Романовский А. Г. Саморазвитие личности и механизмы ее самоактуализации : [учеб.-метод. пособие по курсу «Психология жизненного успеха» для студ. инж. и экон. спец. / Национальный технический ун-т «Харьковский политехнический ин-т»] / А. Г. Романовский, А. С. Пономарев, В. Е. Михайличенко. – Х. : НТУ ХПИ, 2002. – 75 с.

 • Рощина Н. Л. Решение задач различными способами первый шаг к эстетическому восприятию геометрии / Н. Л. Рощина // Математика в школе. – 1996. – № 3. – С. 17–19.

 • Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования / С. Л. Рубинштейн. – М. : АН СССР, 1958. – 147 с.

 • Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2001. – 720 с.

 • Рубинштейн С. Л. Принцип творческой самодеятельности. К философским основам современной педагогики / С. Л. Рубинштейн // Ученые записки высшей школы г. Одессы. – Одесса, 1922. – Т. 11. – С. 29–43.

 • Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька : [навч. посіб.] / О. П. Рудницька – К. : ТОВ Інтерпроф, 2002. – 270 с.

 • Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании // Я. Коменский и др. Педагогическое наследие / Сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – М., 1989. – 416 с.

 • Савельєва Н. М. Групові форми навчальної діяльності як засіб підвищення ефективності загальнопедагогічної підготовки студентів педвузу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Савельєва. – Х., 1994. – 201 с.

 • Савченко О. Я. Теоретичні підходи до визначення якості шкільної освіти / О. Я. Савченко // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 2. – С. 26–33

 • Самодіагностика педагогічної діяльності // Завуч. – № 1.– 2005. – С. 16–20.

 • Самоутверждающее поведение : распрямись, выскажись, возрази / [Э. Алберти, Р. Эммонс, Л. Майкл] ; [пер. с англ]. – СПб. : Академический проект, 1998. – 188 с.

 • Сгадова В. В. Педагогічна творчість – важлива умова ефективного запровадження інновацій у школу / В. В. Сгадова // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Херсон, 23–25 вересня, 1997]. – К., 1998. – 383 с.

 • Селевко Г. К. Современные образовательные технологии / Г. К. Селевко. – М., 1998. – 255 с.

 • Селиванова А. Р. Условия профессионально-личностного развития и саморазвития педагога (дистанционное образование) [Електронний ресурс] // Режим доступу : http// bank.ooipkro.ru.

 • Семенов Е. Е. Размышления об эвристиках / Е. Е. Семенов // Математика в школе. – 1999. – № 3 – С. 39–43.

 • Сериков В. В. Личностно-ориентированное образование / В. В. Сериков // Педагогика. – 1994. – № 5. – С. 16–21.

 • Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : ООО «Речь», 2001. – 350 с.

 • Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : підручник / Світлана Олександрівна Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – 346 с.

 • Сисоєва С. О. Творчий розвиток особистості в процесі неперервної професійної освіти. / Світлана Олександрівна Сисоєва // Неперервна професійна освіта: теорія, практика : [зб. наук. праць]. / [за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало]. – К., 2001. – Ч. 1. – С. 45–53.

 • Скафа О. І. Урахування вікових особливостей школярів під час організації евристичної діяльності в процесі навчання математиці / О. І. Скафа, К. В. Власенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – Вип. XVІІ. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПІ, 2002. – С. 203–209.

 • Скафа Е. И. Теоретико-методические основы формирования приемов эвристической деятельности при изучении математики в условиях внедрения современных технологий обучения : дис. … докт. пед. наук : 13.00.02 / Е. И. Скафа ; Донецкий национальный университет. – Донецк, 2004 – 479 с.

 • Скафа Е. И. Эвристическое обучение математике: теория, методика, технология / Е. И. Скафа. – Донецк : ДонНУ, 2004. – 439 с.

 • Сковорода Г. С. Повне зібрання творів : в 2 т. / Г. С. Сковорода. – К. : Наукова думка, 1973. – Т. 1. – 531 с.

 • Сластенин В. А. Педагогика: инновационная деятельность / А. В. Сластенин, Л. С. Подымова. – М., 1997. – 224 с.

 • Слепкань З. И. Психолого-педагогические основы обучения математике: методическое пособие / З. И. Слепкань. – К. : Радянська школа, 1983. – 192 с.

 • Слєпкань З. І. Формування творчої особистості учня в процесі навчання математики / З. І. Слєпкань // Математика в школі. – 2003. – № 3. – С. 7–14.

 • Слободян О. П. Творчий саморозвиток особистості студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення культурологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. П. Слободян ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2004. – 20 с.

 • Слободян О. П. Творчий саморозвиток особистості студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення культурологічних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. П. Слободян ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2004. – 305 с.

 • Словарь-справочник по научно-техническому творчеству / Е. С. Рапацевич. – Мн. : ООО «Энтоним», 1995. – 384 с.

 • Смікал В. О. Мистецтво в розвитку світоглядної культури особистості / В. О. Смікал. – К. : ТОП, 2000. – С. 351–354.

 • Современная дидактика : [учеб. пособие. 2-е изд., перераб. / А. В. Хуторской]. – М. : Высш. шк., 2007. – 639 с.

 • Современный словарь по педагогике / [сост. Е. С. Рапацевич]. – Минск : «Современное слово», 2001. – 928 с.

 • Соколов В. Н. Методологические и теоретические основы педагогической эвристики : дис. … докт. пед. наук : 13.00.01 / В. Н. Соколов. – Самара, 1999. – 464 с.

 • Соколов В. Н. Педагогическая эвристика / В. Н. Соколов. – М. : Издат. центр «Академия», 1995. – 204 с.

 • Сорокина И. О. Развитие профессиональной креативности в структуре аутопсихологической компетентности государственных служащих : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.13. / И. О. Сорокина ; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. – М., 2007. – 35 с.

 • Социализация и творческое развитие личности (философско-культурологическая концепция гимназии № 4 г. Оренбурга) / Под ред. проф. В. Г. Рындак. – Оренбург : Издательский центр ОГАУ, 2000. – 92 с.

 • Спольник Н. П. Розвиток творчості вчителя / Н. П. Спольник // Управління освітою. – 2004. – № 29. – С. 6–9.

 • Справжній вчитель підвищує свою педагогічну майстерність // Обдарована дитина. – 2006. – № 2. – С. 18–25.

 • Степанова М. М. Специфика профессионального самосознания музыканта-исполнителя / М. М. Степанова // Музыкальная Академия. – 2000. – № 3. – С. 84–95.

 • Степанова Т. И. Профессиональное развитие и саморазвитие учителя физики / Т. И. Степанова. – М. : Прометей, 2001. – 206 с.

 • Стефановская Т. А. Педагогика: наука и искусство / Т. А. Стефановская. – М., 1998. – 368 с.

 • Степашко В. С. Сформованість навичок самостійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів у науково-пошуковій роботі / В. С. Степашко // Рідна школа. – 2005. – № 4. – С. 65–66.

 • Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения : в 3 т. / [сост. О. С. Богданова, В. З. Смаль]. – М. : Педагогика, 1980. – Т. 2. – 384 с.

 • Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий / Б. М. Теплов. – М. : Наука, 1961. – 536 с.

 • Титов Н. А. Мотивация педагогического творчества / Н. А. Титов // Химия в школе. – 2008. – № 10. – С. 22–26.

 • Тихомиров О. К. Теория деятельности, измененной информационной технологией / О. К. Тихомиров // Вестник Московского университета. – Серия 14. Психология. – 1993. – № 2. – С. 31–41.

 • Тихонова Т. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. В. Тихонова ; Інститут педагогіки АПН України. – К., 2001.– 20 с.

 • Толстой Л. Н. О народном образовании / Л. Н. Толстой // Антология педагогической мысли России второй половины XIX – начала XX в. – М., 1990. – 301 с.

 • Тришина С. В. Анализ проблемы креативности в современной психолого-педагогической науке / С. В. Тришина // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006. – 23 июля. – Режим доступу до журналу : http://www.eidos.ru/journal.

 • Уйсімбаєва Н. В. Розвиток професійної компетентності – шлях до підготовки висококваліфікованих фахівців / Н. В. Уйсімбаєва // Рідна школа. – 2006. – № 9. – С. 17–19.

 • Уліщенко А. Б. Розвиток креативних якостей педагога в системі підвищення кваліфікації / А. Б. Уліщенко // Освіта і управління : [науково-практичний журнал]. – 2009. – Том 12. – Число 1. – С. 126–130.

 • Усенко Н. М. Евристичне навчання – важливий дидактичний чинник у формуванні пізнавальної самостійності учнів / Н. М. Усенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2008. – № 3. – С. 26–31.

 • Федотова И. А. Формирование потребности студентов педагогического вуза в творческом саморазвитии : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / И. А. Федотова. – М., 2003. – 160 с.

 • Фельдштейн Д. И. Психология развития человека как личности: избранные труды : в 2 т. / Д. И. Фельдштейн. – М. : Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2005. – Т. 1. – 568 с.

 • Філософія. Підручник / [за загальною редакцією М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка]. – Харків : Консул, 2000. – 672 с.

 • Философский словарь / [под ред. И. Т. Фролова]. – [5-е изд]. – М. : Политиздат, 1987. – 590 с.

 • Філософський словник / [за ред. В. І. Шинкарука]. – 2-ге вид. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с.

 • Философский энциклопедический словарь / [ред. Е. Ф. Губский и др]. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 576 с.

 • Фредерик П. Ж. Восемь вариантов чтения лекции / П. Ж. Фредерик // Университетское образование: от эффективного преподавания к эффективному обучению [сб. статей-рефератов по дидактике высшей школы / Белорусский государственный университет. Центр проблем образования]. – Мн., 2001. – С. 141–154.

 • Фридман Л. М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе / Л. М. Фридман. – М. : Просвещение, 1983. – 160 с.

 • Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. Избранные статьи позднего периода творчества [пер. с нем. под ред. А. Л. Доброхотова] / М. Хайдеггер.– М. : Высшая школа, 1991. – 192 с.

 • Харченко П. В. Формування готовності до професійного саморозвитку у майбутнього педагога-музиканта : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / П. В. Харченко ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти академії педагогічних наук України. – Київ, 2004. – 245 с.

 • Хлєбнікова Т. М. Управління процесом саморозвитку особистості учителя / Т. М. Хлєбнікова, М. В. Хижняк // Управління школою. – 2004. – № 3. – С. 2–9.

 • Хмара Т. М. Створюємо особистісно орієнтовану систему навчання математики / Т. М. Хмара // Математика в школі. – 2001. – № 5. – С. 4–5.

 • Хорев В. И. Эвристическая интуиция в научном поиске / В. И. Хорев. – Пермь : Книжное изд-во, 1973. – 124 с.

 • Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А. В. Хуторской. – М. : Изд-во Москов. у-та. – 2003. – 415 с.

 • Хуторський А. В. Закономірності евристичного навчання / А. В. Хуторський // Відкритий урок: розробки, технології, досвід [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://osvita.ua/school/theory/2886.

 • Хуторской А. В. Современная дидактика : [учебник для вузов] / А. В. Хуторской. – СПб. : Питер, 2001. – 544 с.

 • Хуторской А. В. Человекосообразное обучение на уроке – цели и задачи эксперимента / А. В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос».– 2008. – 12 июля.– Режим доступу до журналу : http://www.eidos.ru/journal.

 • Хуторской А. В. Эвристическая ситуация как метод самореализации творческого потенциала студента и преподавателей / А. В. Хуторской // Творческая личность преподавателя: проблемы теории и практики : [сб. науч. трудов / отв. ред. Н. В. Гузий]. – Киев : Украин. гос. пед. университет, 1997. – С. 53–56.

 • Хуторской А. В. Эвристический тип образования: результаты научно-практического исследования / А. В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – 1998. – Режим доступу к журналу : http://www.eidos.ru/journal


  Скачати 489.55 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4
  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
  звернутися до адміністрації

  увійти | реєстрація
      Головна сторінка


  завантажити матеріал