Людмила ЗазулінаСторінка4/4
Дата конвертації04.04.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4

Базова критеріальна модель вимірювання якості діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти

Д

параметр

(напрямок)

вага

критерії

вага

К 1,2,3 ...

Напрями діяльністі інституту післядипломної

педагогічної освіти
управлінська діяльність

вага

(В1)


наявність Концепції розвитку ОІППО (перспективного плану)
ступінь реалізації Концепції розвитку ОІППО (перспективного плану)
річне планування роботи ОІППО та його структурних підрозділів на основі аналізу розвитку галузі освіти регіону
відповідність планування пріоритетним напрямкам розвитку галузі освіти країни та регіону
охоплення плануванням усіх напрямків роботи
виконання вимог нормативно-правових документів, що регламентують діяльність ОІППО
виконання регіональних галузевих програм, планів заходів у частині, що стосується діяльності ОІППО
система інформаційно-аналітичного забезпечення управління
організація контролю за роботою структурних підрозділів ОІППО
здійснення контролю за організацією наукової, навчальної, науково-методичної, дослідно-експериментальної роботи в інституті
виконання фінансової дисципліни підрозділами ОІППО
всього

1,0

кадрове

забезпечення


вага

(В2)


відповідність педагогічних і наукових кадрів вимогам чинного законодавства, типу навчального закладу
кваліфікаційний рівень педагогічних і наукових кадрів
рівень теоретичної та науково-методичної підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів
кадрове забезпечення інноваційної діяльності підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів
всього

1,0навчально-матеріальна

та технічна

база


вага

(В3)


рівень оснащеності навчального процесу сучасними технічними засобами навчання
наявність аудиторного фонду, його відповідність потребам для роботи з педагогічними та керівними кадрами
оснащеність структурних підрозділів ІППО комп'ютерною та оргтехнікою
наявність локальної комп'ютерної мережі, можливість доступу до мережі Інтернет
наявність бібліотеки, укомплектованість її фонду сучасної навчальною, методичною, науковою та педагогічною літературою
організація передплати на періодичні видання
всього

1,0


навчальна

робота

вага

(В4)ліцензування, атестація та акредитація ІППО відповідно до чинного законодавства
виконання навчальних планів і програм
використання інноваційних технологій та форм навчання
актуальність тематики лекційних та практичних занять
відповідність змісту лекційних та практичних занять потребам слухачів
диференціація навчального процесу в залежності від категорії слухачів
дистанційне навчання і його результативність
діагностика рівня навченості слухачів
всього

1,0


науково-методична

робота


вага

(В5)


наявність ефективної системи координації діяльності інституту та районних, міських методичних служб
результативність вивчення діяльності районних, міських методичних служб
виконання замовлення на підвищення кваліфікації
забезпечення оптимальної періодичності та термінів підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних і педагогічних кадрів з урахуванням встановленого порядку їх атестації
ступінь взаємодії ОІППО з ЦІППО АПН з організації наукового та методичного забезпечення післядипломної педагогічної освіти
якість методичного забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах регіону
всього

1,0

наукова

діяльність

вага

(В6)


поточне і перспективне планування наукової, науково-методичної та науково-дослідної діяльності
актуальність тематики наукової, науково-методичної та науково-дослідницької діяльності, її відповідність пріоритетним напрямкам розвитку галузі освіти
організація науково-практичних форумів, участь у конференціях міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів
видання наукової продукції
практичне застосування результатів наукової та науково-дослідної діяльності
всього

1,0

дослідно-експеримен-тальна

діяльність

вага

(В7)організація експериментальної діяльності в навчальних закладах області згідно з діючими нормативними документами
наявність системи впровадження результатів експериментальної діяльності в практику роботи навчальних закладів області
наявність системи аналізу, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій
результативність експериментальної діяльності в навчальних закладах області
всього

1,0

міжрегіональне

та міжнародне співробітництво

вага

(В8)


організація спільної з відповідними закордонними освітніми та науковими установами підвищення кваліфікації і стажування слухачів курсів та викладачів
обмін досвідом роботи
розробка, підготовка і реалізація друкованих праць
стажування викладачів
виконання наукових робіт для отримання грантів, встановлених фондами зарубіжних країн
реалізація спільних освітніх програм та проектів
участь у Всеукраїнських, міжрегіональних, міжнародних науково-методичних заходах
організація і проведення міжрегіональних та міжнародних конференцій, семінарів, практикумів, нарад, виставок і т.д.
взаємодія з вищими навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної освіти, науковими установами, а також окремими науковцями різних галузей
всього

1,0

видавнича діяльність

вага

(В9)


розробка науково-методичних рекомендацій, посібників
підготовка та видання статей, тез виступів і т.д.
видання наукових і предметних журналів, газет
написання монографій,
написання підручників тощо
всього

1,0

Висновки. На основі проведеного дослідження нами було вироблено наступні висновки:

  1. Аналіз наукової літератури з питання моніторингу якості освіти та практики його проведення показує, що моніторинг якості діяльності ОІППО недостатньо теоретично розроблений та обґрунтований. Лише окремі заклади післядипломної освіти проводять внутрішній моніторинг, обмежуючись окремими аспектами своєї діяльності (якість роботи кафедри, рейтинг викладача, ефективність впровадження інновації, виконання нормативно-правових документів та деякі інші).

  2. Виявлено, що проведення моніторингу якості діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти ґрунтується на загально визначених (щодо моніторингу) теоретичних засадах: понятійне поле, функції, принципи, критерії тощо. Разом з тим, моніторинг у закладі ППО має свою специфіку, що виявляється у напрямках його роботи, координації його діяльності з методичними службами області, науково-методичному супроводі методичних, керівних та педагогічних кадрів у міжкурсовий період колі тих, хто навчається (слухачі – педагоги з вищою освітою), змісті навчання та його термінах, відмінних від таких у ВНЗ, які готують майбутніх фахівців тощо.

  3. Для моніторингового дослідження якості діяльності ОІППО доцільно розробити методику його організації, що має детально (алгоритмічно) описувати підготовчий, основний та підсумковий етапи його проведення.

4. Найбільш дієвим, на нашу думку, інструментом моніторингового дослідження визначено спроектовану нами базову критеріальну модель вимірювання якості діяльності ОІППО. Дану модель складають дев’ять параметрів, відповідних напрямкам діяльності інституту (управлінська та організаційна діяльність, навчально-матеріальна та технічна база, кадрове забезпечення, навчальна робота, науково-методична робота, науково-дослідна та експериментальна робота, міжрегіональне та міжнародне співробітництво, видавнича діяльність) та найбільш сутнісні критерії, що характеризують показники за кожним напрямком роботи. Проведення за допомогою методу експертних судей та кваліметричного методу необхідних для функціонування моделі процедур дозволяє наповнити створену модель реальним фактичним змістом, який уможливлює оцінку якості діяльності ОІППО.

5. Можна зазначити, що проведення моніторингу якості післядипломної педагогічної освіти забезпечить вищий рівень культури управління, виявить рівень чіткості і злагодженості діяльності всіх структурних компонентів освіти в регіоні, дасть можливість побачити зростання ефективності функціонування системи в цілому і спрямувати її в заданому напрямі та режимі.

6. Окрім проведення моніторингових процедур для забезпечення успішності діяльності навчального закладу необхідно враховувати і те, що він є суб'єктом ринкових відносин. Для цього необхідно постійно вивчати ринок і споживачів продукції, прогнозувати й керувати попитом, включаючи стимулювання, регулювання у сфері реалізації освітніх послуг. Відтак управління ефективністю діяльності закладу має здійснюватись не просто на моніторингових, а маркетингово-моніторингових дослідженнях. Цілі закладу ППО будуть вважатися досягнутими, коли найкращим чином будуть задовольнятися вимоги та потреби споживачів. Проектування маркетингово-моніторингових досліджень системи ППО – тема окремих досліджень.

Список літератури

1. Аналітична доповідь про стан моніторингу якості освіти в Україні / МБО

«Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти»; [І.І. Бабин, Л.М. Гриневич, І.Л. Лікарчук та ін.]; за заг. ред. І.Л. Лікарчука. – К.: МБО «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти»; Х.: Факт, 2011. – 96 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.timo.com.ua/sites/default/files/materials/Analit_dopovid_ctt_.pdf

2. Азгальдов Г. Г., Райхман Э. П. О квалиметрии. – М.: Издательство стандартов, 1972. – 172 с.

3. Гаєвський Б. А. Основи науки управління / Навч. посібник .– К.: МАУП, 1997.– 112 с.

4. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент у системі освіти: Навч. посіб. – К., МАУП, 1999. – 176 с.

5. Єльникова Г. В. Основи адаптивного управління: курс лекцій. – К.: ЦІППО АПН України, 2002. – 133 с.

6. Зінченко В. О. Освітній моніторинг як складова ефективного управління якістю освіти – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pipo/2012_34-35/12zvomqe.pdf

7. Качалова Л. П. Педагогический мониторинг: Процессы интеграции психолого-педагогических знаний будущего учителя // Стандарты и мониторинг в образовании. – 1999. – № 6. – С. 3-34.

8. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти: теорія і практика. – К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид Л. Галіцина, 2006. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

9. Лукіна Т. О. Структура і завдання державно громадського управління якістю загальної середньої освіти на національному рівні // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – О. : ОРІДУ, 2004. – № 3.

10. Моніторинг якості освіти: сутність, зміст, технологія // ХОІППО; [Войтенко В. І., Войтович Г. І., Гуменюк В. В., Лавренюк А. О., Мельник В. В., Мирна Л. А., Сокольська Л. П., Федоров В. Д.]; за заг. ред. Лавренюка А. О. – Хмельницький, 2004.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка