Ліфарева Н. В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 240 сСторінка8/16
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.58 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Інтернали вважають, що більшість важливих подій їхнього життя були результатом їхніх власних дій і відчувають власну відповідальність за ці події і за те, як складається їхнє життя в цілому. Вони вважають, що досягли самі всього доброго, що було і є в їхньому житті, і що вони спроможні з успіхом досягати своїх цілей і в майбутньому. Але вони беруть на себе відповідальність і за всі негативні події, схильні обвинувачувати себе в невдачах, прикрощах, стражданнях. Такі люди вважають свої дії важливим чинником в організації власного виробництва, у відносинах, що складаються у колективі, у своїх просуваннях. Інтернал вважає, що він відповідає за події сімейного життя, у сімейних проблемах обвинувачує не партнера, а насамперед самого себе, прагне змінити себе. Така людина вважає, що вона у силах контролювати свої неформальні відносини з людьми, викликати до себе повагу, симпатію, активно формувати коло спілкування. Інтернал вважає себе багато в чому відповідальним і за своє здоров'я. У хворобі він обвинувачує самого себе і думає, що видужання багато в чому залежить від його дій, а не від лікарів. Таким чином, інтерналу властива активна життєва позиція, незалежність і відповідальність за себе. Екстернали, навпаки, частіше пасивні, песимістичні, відчувають, що від них нічого не залежить, усе залежить від обставин, а вони - “пішаки” у цьому житті, і навіть свої успіхи, досягнення і радощі приписують зовнішнім обставинам, везінню, щасливій долі або допомозі інших людей. Людина типу “інтернал” - частіше в житті “переможець”, екстернал - “переможений”, у них різні життєві сценарії, різне ставлення до себе й інших людей.

Відомий психолог К. Юнг поділяє людей за складом особистості на екстравертів (“звернених зовні”) та інтровертів (“звернених усередину себе”). Екстраверти товариські, активні, оптимістичні, рухливі, у них сильний тип вищої нервової діяльності (в.н.д.), за темпераментом вони сангвініки або холерики. Інтроверти нетовариські, стримані, відділені від усіх, у своїх вчинках орієнтуються в основному на власні уявлення, серйозно ставляться до прийняття рішення, контролюють свої емоції. До інтровертів належать флегматики і меланхоліки. Проте в житті рідко зустрічаються абсолютно чисті екстраверти або інтроверти. У кожному з нас є риса як тих, так і інших, це залежить від уроджених рис н.с, віку, виховання, життєвих обставин. Цікаво, що в екстравертів головною півкулею є права півкуля, що частково може виявлятися навіть у зовнішності - у них більш розвинуте ліве око, тобто ліве око більше відкрите і більш осмислений погляд (нерви в людини йдуть хрест-навхрест, тобто від правої півкулі до лівої половини тіла, і від лівої півкулі - до правої половини тіла). У інтровертів головною є ліва півкуля.

Відомий психолог X. Айзенк вважає, що особистість людини включає чотири рівні: І - рівень окремих реакцій; II - рівень звичних реакцій; III - рівень окремих рис особистості; IV - рівень типових рис: інтро-екстраверсія, емоційна нестабільність (нейротизм), психопатичні риси, інтелект. Нейротизм - це емоційно психологічна нестійкість, схильність до психотравм. В осіб з підвищеним нейротизмом через зайву вразливість і образливість, навіть дріб'язкові, може виникати емоційний стрес, вони довго переживають конфлікти, “не можуть узяти себе в руки”, часто пригнічені, засмучені, дратівливі, тривожні, коло їхніх друзів звичайно звужується. Ці риси досить стійкі і можуть бути згладжені в процесі наполегливого самовиховання. Екстраверсія у поєднанні з підвищеним нейротизмом обумовлює прояв темпераменту холерика; “інтроверсія + нейротизм” визначає темперамент меланхоліка; протилежність нейротизму - емоційна сталість, врівноваженість у поєднанні з екстраверсією виявляється як сангвіністичний темперамент, у поєднанні з інтроверсією - як флегматичний (рис. 11).

Цікаво, що благополучні сімейні пари зі стійкими і максимально сумісними стосунками відрізняються протилежними темпераментами: збудливий холерик і спокійний флегматик, а також сумний меланхолік і життєрадісний сангвінік - нібито доповнюють один одного, потрібні друг другу. У дружніх стосунках часто бувають люди одного темпераменту, крім холериків (два холерики часто сваряться через взаємну нестриманість).

Рис. 11. Особливості поєднання типів людей з їхнім темпераментом (за X. Айзенком)

З'ясувалося також, що найбільш універсальними партнерами є флегматики, тому що влаштовують людей будь-якого темпераменту, крім власного (пари флегматиків виявилися дуже неблагополучними, за даними багатьох авторів).

Залежно від співвідношення поведінки і внутрішніх мотивів людини виділяють три типи особистості (Норакідзе):

- гармонійна особистість - немає конфліктів між поведінкою і внутрішніми мотивами: бажання, моральні принципи, почуття обов'язку і реальна поведінка людини гармонійно поєднуються, мають соціальну спрямованість і адекватність;

- конфліктна, суперечлива особистість - притаманний розлад між поведінкою і мотивами, тобто дії суперечать бажанням;

- імпульсивна особистість - робить тільки за своїм бажанням або, якщо в людини немає яскраво виражених бажань, вона вчиняє відповідно до впливів ззовні - “людина-флюгер”, що діє згідно з найближчою ситуацією, хоча може маскувати свою нездатність діловитістю, демократичною колегіальністю.

Семінар 4. Типові особливості особистості

План


Варіант А

1. Причини виникнення різноманітних типологій людини в психології.

2. Психологічна характеристика темпераменту, прояв його основних властивостей: активності, темпу, продуктивності, збуджуваності і т. д.

3. Види темпераментів: достоїнства і недоліки.

Варіант Б

1. Визначення типу темпераменту (методика PEN Айзенка).

2. Аналіз діагностичного матеріалу і висновки.

3. Захист творчих робіт (за дод. 1).

Теми рефератів

1. Темперамент і основні властивості нервової системи людини.

2. Стосовно пізнавальних процесів, предметної діяльності і спілкування мій темперамент виявляється в ...

3. Зв'язок темпераменту й індивідуального стилю діяльності.

4. Зв'язок темпераменту з основними властивостями особистості. Темперамент і вразливість, емоційність, товариськість, імпульсивність, тривожність людини.

Література

1. Белоус В.В. Темперамент и деятельность: Уч. пос. - Пятигорск, 1990.

2. Гиппенрейтер Ю.К. Введение в общую психологию: Курс лекций. - М., 1995.

3. Мерлин B.C. Очерк интегрального исследования индивидуальности. -М., 1986.

4. Общая психология /Под ред. Л. Петровского. - М., 1995.

5. Психология индивидуальных различий. Тексты. -М., 1982.

6. Русалов В.М. Биологические свойства индивидуально-психологических различий. - М., 1979.

7. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 1985. - № 11. - С. 19-33.

8. Столяренко Л. Основы психологии . - М., 1995.

9. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. -М., 1982.

10. Юнг К. Психологические типы. - М., 1996.

Розділ 5. ХАРАКТЕР. ТИПОЛОГІЯ ХАРАКТЕРІВ. НЕВРОТИЧНА ОСОБИСТІСТЬ

З огляду на те, що характер займає центральне місце в загальній структурі особистості, об'єднуючи всі інші властивості й особливості поведінки, розглянемо різноманітні типології характерів та місце характеру в особистості людини і проблеми його формування.

5.1. Характер

Характер - це каркас особистості, в який входять тільки найбільш виражені і тісно взаємозалежні властивості особистості, що чітко виявляються в різноманітних видах діяльності. Всі риси характеру - це риси особистості, але не всі риси особистості - риси характеру. Характер - індивідуальне сполучення найбільш стійких, істотних особливостей особистості, що виявляються в поведінці людини, у певному ставленні: 1) до себе (ступінь вимогливості, критичності, самооцінки); 2) до інших людей (індивідуалізм або колективізм, егоїзм або альтруїзм, жорстокість або доброта, байдужість або чуйність, брутальність або ввічливість, облудність або правдивість і тощо); 3) до дорученої справи (лінь або працьовитість, акуратність або неохайність, ініціативність або пасивність, всидливість або нетерпеливість, відповідальність або безвідповідальність, організованість тощо); 4) у характері відбиваються вольові якості: готовність переборювати перешкоди, душевний і фізичний біль, ступінь наполегливості, самостійності, рішучості, дисциплінованості.

Характер - це сукупність стійких рис особистості, що визначають ставлення людини до людей, до виконуваної роботи. Характер виявляється в діяльності і спілкуванні (як і темперамент) і містить те, що надає поведінці людини специфічного, характерного для неї відтінку (звідси назва “характер”).

Характер може виявлятися в особливостях діяльності, якій людина віддає перевагу. Одні люди віддають перевагу найбільш складним і важким видам діяльності, для них задоволення шукати і переборювати перешкоди; інші обирають найбільш прості, безпроблемні шляхи. Для одних суттєво, з якими результатами вони виконали ту або іншу роботу, чи вдалося при цьому перевершити інших людей. Для інших це може бути байдуже, і вони задовольняються тим, що справилися з роботою не гірше інших, домігшись посередньої якості.

Характер людини виявляється в манері поведінки, способах реагування на дії та вчинки людей. Манера спілкування може бути більш-менш делікатною, тактовною або безцеремонною, чемною або брутальною. Характер, на відміну від темпераменту, обумовлений не стільки властивостями нервової системи, скільки культурою людини, її вихованням.

Існує поділ рис особистості людини на мотиваційні та інструментальні. Мотиваційні спонукають, спрямовують діяльність, підтримують її, а інструментальні надають їй певного стилю. Характер можна віднести до числа інструментальних особистісних властивостей. Від нього більше залежить не зміст, а манера виконання діяльності. Правда, як було сказано, характер може виявлятися й у виборі мети дії. Проте, коли ціль визначено, характер виступає більше у своїй інструментальній ролі, тобто як засіб досягнення поставленої мети.

Як вважає відомий німецький психіатр К. Леонгард, у 20-50% людей деякі риси характеру настільки загострені (акцентуйовані), що це за певних обставин призводить до однотипних конфліктів і нервових зривів.

5.2. Акцентуація характеру

Акцентуація характеру - перебільшений розвиток окремих властивостей характеру на шкоду іншим, у результаті чого погіршується взаємодія з оточуючими людьми. Вираженість акцентуації може бути різноманітною - від легкої, помітної лише найближчому оточенню, до крайніх варіантів, коли треба замислюватися, чи немає хвороби - психопатії.

Психопатія - хвороблива потворність характеру (при зберіганні інтелекту людини), у результаті різко порушуються взаємовідносини з оточуючими, психопати можуть бути навіть соціально небезпечні для інших людей. Але на відміну від психопатії акцентуації характеру виявляються не постійно, з роками можуть суттєво згладитися, наблизитися до норми. Леонград виділяє 12 типів акцентуації, кожний з яких зумовлює вибіркову стійкість людини до однієї життєвої негоди при підвищеній чутливості до інших, до частих однотипних конфліктів, до певних нервових зривів. У сприятливих умовах, коли не потрапляють під удар слабкі ланки особистості, така людина може стати незвичайною; наприклад, акцентуація характеру за так званим екзальтованим типом може сприяти розквіту таланту артиста, художника.

Акцентуації характеру часто зустрічаються в підлітків і юнаків (50-80%). Визначити тип акцентуації або її відсутність можна за допомогою спеціальних психологічних тестів, наприклад за тестом Шмішека. Нерідко доводиться мати справу з акцентуйованими особистостями, і важливо знати і передбачати специфічні особливості поведінки людей. Стислу характеристику особливостей поведінки залежно від типу акцентуації наведено в табл. 7.

Серед осіб юнацького віку нерідко зустрічається “хиткий” тип акцентуації характеру: такі люди бачать сенс життя в задоволеннях, почуття обов'язку формується в них важко, вони неперебірливі в розвагах, знайомствах. Безконтрольність згубна для них. Необхідний твердий, але не жорсткий контроль за життям і діяльністю таких людей, що сприяє формуванню почуття відповідальності, обов'язку, самоконтролю.

Таблиця 7

Особливості спілкування і поведінки залежно від типу акцентуації характеруТип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага

Гіпертимічний (гіперактивний)

Надмірно піднятий настрій, завжди веселі, говіркі, дуже енергійні, самостійні, прагнуть до лідерства, ризику, авантюр, не реагують на зауваження, ігнорують покарання, втрачають грань дозволеного, відсутня самокритичність. Необхідно стримано ставитися до їхнього необґрунтованого оптимізму і переоцінки своїх можливостей. Енергія часом направляється на вживання спиртних напоїв, наркотиків, безладне статеве життя

Енергійність, жага діяльності, ініціативність, відчуття нового, оптимізм

Легковажність, схильність до аморальних учинків, несерйозне ставлення до обов'язків, дратівливість у колі близьких людей

Протипоказані монотонність, самітність, умови жорсткої дисципліни. Постійні моралі можуть викликати гнів. Часто бувають випадки захворювання маніакально-депресивним психозом

Робота, пов'язана з постійним спілкуванням: організаторська діяльність, постачальник, служба побуту, спорт, театр. Схильні до зміни професій, місць роботи

Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага

Дистимічний

Постійно знижений настрій, смуток, замкнутість, небагатослівність, песимістичність, тяжаться гучним товариством, з товаришами по службі не сходяться близько. У конфлікти вступають рідко, частіше є в них пасивною стороною. Цінують тих, хто дружить 3 ними і схильні їм підпорядковуватися

Серйозність, висока моральність, сумлінність, справедливість

Пасивність, песимізм, смуток, сповільненість мислення, “відрив від колективу”

Ситуації, що потребують бурхливої діяльності, зміна звичного способу життя протипоказані. Схильність до невротичної депресії

Робота, що не потребує широкого кола спілкування

Циклоїдний

Товариськість циклічно змінюється (висока в період підвищеного настрою, і низька в період пригніченості)

У період піднесеного настрою виявляють себе як люди з гипертимічною акцентуацією, у період спаду - з дистимічною. У період спаду загострено сприймають прикрощі, аж до самогубства. Бувають випадки маніакально-депресивного психозу

Інтереси залежать від циклу настрою. Схильні до розчарування в професії, зміни місця роботи
Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага
Емотивний (емоційний)

Надмірна чутливість, уразливість, глибоко переживають найменші прикрощі, занадто чутливі до зауважень, невдач, тому в них частіше сумний настрій. Віддають перевагу вузькому колу друзів і близьких, котрих розуміють з півслова. Рідко вступають у конфлікти, відіграють в них пасивну роль. Образи не виказують назовні

Альтруїзм, співчуття, жалісливі, радіють чужим удачам. Виконавці, з високим почуттям обов'язку. Гарні cім’янини.

Крайня чутливість, слізливість. Можуть провокувати напади з боку невихованих або дратівливих людей

Конфлікти з близькою людиною, смерть або хвороба рідних сприймається трагічно. Протипоказані несправедливість, хамство, перебування в оточенні брутальних людей. Схильні до невротичної депресії, інфаркту, гіпертонії

Сфера мистецтв, медицина, виховання дітей,  огляд за тваринами, рослинами
Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага
Демонстративний

Виражене прагнення бути в центрі уваги і досягти своїх цілей за будь-яку ціну: сльози, непритомність, скандали, хвороби, хвастощі, вбрання, незвичні захоплення, неправда. Легко забувають про свої непорядні вчинки. Поведінка залежить від людини, з якою має справу, висока пристосовуваність до людей

Привітність, завзятість, цілеспрямованість, акторське обдарування, здатність захопити інших, неординарність

Егоїзм, неприборканість вчинків, облудність, хвалькуватість, ухиляння від роботи, схильність “занедужувати” у найвідповідальніші і важкі моменти. Схильність до інтриг, самовпевненості і високих претензій. Провокують конфлікти, при цьому активно захищаються

Ситуації зачеплення інтересів, недооцінка заслуг, повалення з “п'єдесталу” викликають істеричні реакції. Схильність до істерії. Замкнуте коло  спілкування, одноманітна робота пригнічують

Сприятлива робота з постійно мінливими короткочасними контактами
Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага
Збудливий

Підвищена дратівливість, нестриманість, агресивність, похмурість, “занудливість”, але можлива підлесливість, послужливість (як маскування). Схильність до хамства і нецензурної лайки або мовчазності, сповільненості в бесіді. Активно і часто конфліктують, не уникають сварок з начальством, невживчиві у колективі, у сім "ї деспотичні та жорстокі

Поза приступами гніву - сумлінність, акуратність, любов до дітей

Дратівливість, запальність, неадекватні вибухи гніву і ярості 3 рукоприкладством, жорстокість; ослаблений контроль потягів (аморальна поведінка, зловживання алкоголем, асоціальні вчинки)

Схильність до конфліктів з незначних приводів, невротичних зривів, психопатії, правопорушень

Фізична праця, атлетичні види спорту. Через нелагідність часто змінюють місце роботи. Необхідно розвивати витримку, самоконтроль
Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага
Застрягаючий

“Застрявають” на своїх думках, не можуть забути образ, “зводять, ведуть рахунки”, службова і побутова незговірливість, схильність до затяжних чвар, у конфліктах частіше бувають активною сторонок?, чітко визначене коло ворогів і друзів. Виявляють властолюбство - “занудливість мораліста”

Прагнення домогтися високих показників у будь-якій справі, прояв високих вимог до себе, жага справедливості, принциповість, міцні стійкі погляди

Уразливість, підозрілість, мстивість, честолюбство, самовпевненість, ревнивість, роздуте до фанатизму почуття справедливості

Зачеплене самолюбство, несправедлива образа, перешкода до досягнення честолюбних цілей, ситуація ревнощів здатні викликати “манію переслідування, ревнощів” тощо

Робота, що дає відчуття незалежності і можливість проявити себе. Необхідно розвивати гнучкість, навіть забування
Педантичний

Виражена занудливість у виді “пережовування” подробиць, на службі здатні замучити відвідувачів формальними вимогами, зморюють домашніх надмірною акуратністю

Сумлінність, акуратність, серйозність, надійність у справах і почуттях, рівний настрій

Формалізм, “крутійство”, “занудливість”, прагнення перекласти прийняття важливого рішення на інших

Ситуація особистої відповідальності за важливу справу, недооцінка заслуг інших; схильність до нав'язливостей, психастенії

Професії, не пов'язані з великою відповідальністю, віддають перевагу “папе ровій роботі”, не схильні змінювати місце роботи
Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага
Тривожний (психастенічний)

Знижений фон настрою, побоювання за себе, близьких, боязкість. непевність у собі, крайня нерішучість, довго переживають невдачу, сумніваються у своїх діях, рідко вступають у конфлікти, пасивна роль

Дружелюбність, самокритичність, ретельність.

Боязкість, помисливість, внаслідок беззахисності служать часом мішенню для жартів, “козлами відпущення”

Ситуації страху, погрози, покарання, глузувань, несправедливих обвинувачень протипоказані. Схильність до психастенії

Не можна бути керівником, приймати відповідальні рішення, тому що буде нескінченно зважувати, переживати. а рішення прийняти не зможе
Екзальтований (лабільний)

Дуже мінливий настрій, емоції яскраво виражені, підвищене відволікання на зовнішні події, балакучість, улюбливість

Альтруїзм, почуття співчуття, художній смак, артистичне обдарування, яскравість почуттів, прихильність до друзів

Надмірна вразливість, патетичність, панікерство, схильність до розпачу

Невдачі, сумні події сприймають трагічно. Схильність до невротичної депресії

Сфера мистецтв, художні види спорту, професії, пов'язані з близькістю до природи
Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддається перевага
Інтровертований (шизоїдний, аутистичний)

 


Мала товариськість, замкнуті, осторонь від усіх, спілкування при необхідності, занурені в себе, про себе нічого не розповідають, свої переживання не розкривають, хоча властива підвищена ранимість. Стримано, холодно ставляться до інших людей, навіть до близьких. Поведінка, логіка часто не зрозумілі для оточуючих. Люблять самітність. У конфлікти вступають рідко - при спробі вторгнутися в їхній внутрішній світ. Перебірливість у виборі партнера у шлюбі, пошук ідеалу. Емоційна холодність і слабка прихильність до близьких

Стриманість, статечність, обдуманість вчинків, наявність твердих переконань, принциповість

Завзяте відстоювання своїх нереальних поглядів. На усе має свою точку зору, що часто різко  відрізняється від думки більшості

Позбавлення “хобі”, любленої роботи протипоказані. Самітність, нав'язливість, безцеремонність, брутальність оточуючих посилюють замкнутість. Часті випадки захворювання шизофренією

Робота, що не потребує широкого кола спілкування, інтерес до теоретичних наук, філософських міркувань, колекціонування, шахів, музики, фантастики
Тип акцентуації

Особливості спілкування і поведінки

Риси, привабливі для співрозмовників

Риси, що відштовхують і спричиняють конфлікт

Ситуації, в яких можливий конфлікт

Діяльність, якій віддасться перевага
Екстравертований (конформний)

Висока товариськість, балакучі, своєї думки не мають, дуже несамостійні, прагнуть бути як усі, неорганізовані, віддають перевагу підпорядковуванню. Накази начальства приймають без обдумування. У спілкуванні з друзями й у сім'ї поступаються лідерством іншому

Готовність вислухати “сповідь” іншого, старанність

“Людина без царя в голові”, схильність до чужого впливу, необдуманість вчинків, легковір'я, пристрасть до розваг

Ситуації вимушеної самітності, безконтрольність і нерегламентаність життя протипоказані. Схильність до гіпоманіакальності

Легка присто совуваність до нової роботи. Коли завдання та правила поведінки чітко визначені, можуть бути гарними виконавцями1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка