Лідерство як виклик сьогоденняСкачати 127.98 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір127.98 Kb.
#49877
УДК 37.01

С. Г. Здрагат,

зав. науково-методичної лабораторії педагогічних інновацій
Лідерство як виклик сьогодення
В статті розглядаються проблеми лідерства як багатоаспектного соціального явища.

Ключові слова: лідерство, лідер, керівник, лідерські якості, компетентність.


ХХI століття висуває нові вимоги до професіоналізму керівних кадрів системи освіти. Зокрема, виникла потреба у підготовці управлінців нового типу, здатних активно, мобільно, адекватно діяти в економічних і соціальних умовах сьогодення.

Існуюча система освіти повинна бути спрямована на інноваційний розвиток, що вимагає створення умов для залучення до управлінської діяльності таких керівників закладів і установ освіти, які не лише здобули професійні знання з теорії управління людськими, матеріальними і фінансовими ресурсами (менеджменту), а й такими, що є лідерами в освітніх організаціях, керівниками конкретних процесів, що забезпечують їх успішність і ефективність.

З давніх часів питання лідерства викликали у людей інтерес. Лідерство як багатоаспектне соціальне явище вважається всюдисущим. Лідерів можливо виділити практично у будь-який історичний період і у будь-якому виді діяльності. Визначимо, що ж означає слово «лідер». Походить воно від давньоанглійського слова, яке означало — керувати (вести, супроводжувати), вести інших за собою у тому напрямку, який здається правильним самому керуючому. Виявляти лідерські здібності означає бути здатним впливати на інших, залучаючи їх до досягнення цілей або створення нових умов, тобто до процесу змін. Ця функція «диригента оркестру» може виявлятися незалежно від посади в організації, тому що вона пов’язана як з індивідуальними можливостями особистості, так і з культурою самої організації. Існує величезна кількість визначень поняття «лідер»: це і особа, яка займає домінуюче положення у чомусь, яка веде за собою, яка здатна впливати та об’єднувати людей заради досягнення мети, має чітке бачення стратегії і тактики дії на цьому шляху, яка є новатором у тій чи іншій сфері. Невід’єм­ним від поняття «лідер» є таке поняття як «лідерство». Лідерство можливо розглядати і як процес, і як властивість.

Визначення лідерства як процесу передбачає наявність впливу лідера на членів групи з метою управління та координації дій для досягнення мети. Вплив розуміють як таку поведінку людини, що вносить зміни у поведінку, відносини і почуття іншої людини. Таким чином лідерство — це процес організації міжособистісних відносин у групі, а лідер є суб’єктом управління цим процесом.

Лідерство як властивість є набором характеристик або системою якостей, що належать тим, хто здійснює непримусовий вплив.

Поняття «лідер» і «керівник» мають багато спільного. І той, і інший організують групу, спонукають її на вирішення завдань, поставлених перед нею, визначають вибір способів і засобів їхнього вирішення. Разом з тим, ці поняття далеко не тотожні. Розходження між поняттям «управління» і «лідерство» пов’язано з існуванням у будь-якій організації двох типів відносин — формальних і неформальних. Лідерство — це процес впливу на людей, породжений саме системою неформальних відносин, а управління має в першу чергу на увазі наявність чітко структурованих формальних відносин, через які воно реалізується, а роль керівника визначена формальною структурою його функцій. Лідерство формується спонтанно, стихійно, на рівні напівусвідомлених психологічних переваг. Вплив керівника ґрунтується на владі та її джерелах, лідерство ґрунтується на процесі соціального впливу і на взаємодії в організації. Управління передбачає взаємозв’язок «керівник — підлеглий», лідерство — «лідер — послідовник».

Розглядаючи систему післядипломної педагогічної освіти через призму формування керівника нової генерації, керівника — лідера, можливо відзначити необхідність спрямування її на формування ключових компетенцій керівника загальноосвітнього навчального закладу як лідера всіх процесів у сучасній освітній установі, тому що ефективна діяльність освітньої організації у період здійснення освітніх реформ багато в чому залежить від активності та професіоналізму менеджера освіти. Підготовка менеджерів освіти як спеціалістів з управління, які створюють особливий вид продукції — управлінське рішення, структуру організації діяльності підлеглих, модель управління — є новою для вітчизняної системи освіти. Відсутність спеціальної управлінської підготовки у більшості керівників навчальних закладів компенсується досвідом, самоосвітою, підвищенням кваліфікації, науково-методичною роботою. Керівники освітніх установ усвідомлюють необхідність змін, але недостатньо до них підготовлені. Тому саме знання і застосування сучасних управлінських функцій (модернізованих, розвивальних, інноваційних) спільно з традиційними (прийняття управлінських рішень, планування, організація, коригування, координування, облік і контроль) сприятимуть інноваційному розвитку закладу освіти і забезпечуватимуть керівництво і лідерство в управлінні — нових явищ, які прискорюють процеси переведення соціально-педагогічних систем із стану стабільного функціонування у стан інноваційного розвитку.

За таких умов актуалізується проблема удосконалення підготовки майбутніх керівників в системі підвищення кваліфікації з орієнтацією на лідерство, що зумовило необхідність впровадження у систему курсової перепідготовки таких навчальних планів та програм, які б реалізували цей виклик сьогодення, і введення в навчальний план курсової підготовки такої тематики та проблематики, яка б підвищувала якість підготовки керівних кадрів. Так декілька років тому на кафедрі менеджменту та розвитку освіти на базі науково-методичної лабораторії педагогічних інновацій було створено обласний проект «Школа лідерства». Проект покликаний сприяти системним змінам, пов’язаних з підвищенням якості роботи шкіл, підготовкою методистів, керівників шкіл, вчителів як лідерів освіти, забезпеченням науково-методичного супроводу щодо ефективного управління змінами, розробкою моделей ефективного впровадження змін, формуванням у педагогів лідерських компетенцій та компетенцій, пов’язаних з оцінюванням і самооцінюванням роботи закладу освіти і спрямованих на розвиток внутрішньої мотивації, лідерських якостей та позитивних установок до освітніх змін і навичок роботи в команді, навичок успішного впровадження та управління змінами, на моделювання шляхів реалізації змін в закладах освіти регіону та проектування програм розвитку навчального закладу.

Обласний проект «Школа лідерства» здійснюється за підтримки Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України і реалізується тренерською групою, члени якої пройшли підготовку в навчальному центрі Осередку розвитку освіти в Сулеювку (Польща) та отримали сертифікат міжнародного зразка.

У результаті реалізації обласного проекту «Школа лідерства» були організовані та почали діяти курси підвищення кваліфікації для керівників закладів освіти «Лідери освітніх ініціатив».

Навчальний план курсів підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів з проблеми «Лідери освітніх ініціатив» розроблено відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції профільного навчання в старшій школі та інших законодавчих актів, що забезпечують нормативно-правову базу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням того, що керівники за період роботи на посаді мають певний досвід керівної роботи, пов­ністю опанували комп’ютерні технології і користуються ними в повсякденній роботі.

Метою цих курсів є навчання керівників навчальних закладів і орієнтація їх на виконання ролі педагога — керівника як лідера, здатного до реалізації змін в освіті шляхом удосконалення інтелектуально-пізнавальної, мотиваційно-ціннісної та практично-діяльнісної сфери особистості, підвищення професійної компетентності та управлінської культури через призму лідерства, що передбачає:

– ознайомлення з методологічними підходами до управління якістю освіти та напрямами модернізації системи освіти;

– удосконалення та оновлення знань і умінь з теоретико-методологічних, правових, економічних, управлінських, соціогуманітарних та інших питань професійної діяльності керівника навчального закладу;

– чітке усвідомлення керівником навчального закладу своїх функцій через визначення сутності проблеми ситуативного лідерства;

– орієнтацію керівника на апробацію нових методик і підходів з використанням інструментарію діагностики та оцінювання навчально-виховної діяльності закладу;

– формування уміння аналізовувати та застосовувати інновації на засадах лідерства; сприяння розвитку та удосконаленню практичних знань, умінь і навичок керівника навчального закладу як лідера;

– опанування методикою мотивації та стимулювання педагогів навчальних закладів до постійного самостійного пошуку необхідної інформації для своєї роботи.

Структура плану блочно-модульна: гуманітарно-методологічний модуль включає навчальні блоки, зміст яких спрямований на удосконалення та оновлення знань і умінь керівників шкіл області із соціогуманітарних питань професійної діяльності, збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу, правове забезпечення навчально-виховного процесу, формування теоретико-методологічних засад реформування освіти.

До професійно-орієнтованого і фахового модуля належать навчальні блоки, зміст яких спрямований на підвищення професійної компетентності керівників шкіл згідно з їх посадовими обов’язками; отримання додаткових знань і умінь щодо новітніх досягнень в галузі освіти з таких питань як: група і команда, фази розвитку команди, командні ролі, керівництво та лідерство, стилі лідерства, компетентність лідера, методика прийняття рішення, мотивація особистості та колективу, зміни як процес, управління змінами, умови впровадження змін, ефективність роботи під час впровадження змін, проект змін як необхідна умова успішності реформ, підвищення психолого-педагогічних компетенцій сучасного керівника в умовах змін.

Діагностико-аналітичний модуль з організації, контролю та атестації включає перелік заходів інструктивно-методичного характеру, різних видів контролю, консультування та атестації.

Навчальний план курсів підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів з проблеми «Лідери освітніх ініціатив» має теоретичну і практичну частини, що забезпечуються лекційно-практичними заняттями, в основі яких — активні й інтерактивні методи навчання. План передбачає активну дієву позицію керівника — слухача курсів, стимулювання його пошукової і творчої діяльності, розвиток критичного мислення, що створює умови для набуття власного професійного практичного досвіду. Протягом курсової підготовки застосовуються такі методи, як проблемне навчання, діалог, моделювання, метод ігор і вправ. Використовуються такі організаційні форми як індивідуальна, групова, командна робота, робота в парах та інше. Таке навчання забезпечує формування у керівників власних думок, суджень, сприяє здійсненню оптимального вибору за наявності різних варіантів і прийняттю обґрунтованих рішень. Практична спрямованість курсів визначена його тренінговим характером, що сприяє набуттю практичних навичок, формуванню готовності застосовувати набуте у своїй професійній діяльності.

Робота курсів побудована таким чином, щоб у керівників загальноосвітніх навчальних закладів створилось цілісне бачення системи своєї роботи на засадах лідерства.

За чотири роки курсову підготовку через проблемні курси «Лідери освітніх ініціатив» пройшли 203 керівника закладів освіти області. У процесі навчання слухачами курсів було створено та захищено понад 30 проектів з різних проблем шкільного життя. Це проблеми з питань інклюзивної освіти, виховної роботи, подолання конфліктів в школі, роботи з обдарованими дітьми, роботи з батьками та інші.

У цьому році вперше на курсову перепідготовку запрошуються не тільки керівники закладів освіти, але й вчителі шкіл області, які мають бажання отримати посвідчення про підвищення кваліфікації шляхом навчання на проб­лемних курсах «Лідери освітніх ініціатив».

Ще один напрямок реалізації обласного проекту «Школа лідерства» — впровадження у навчально-тематичні плани курсової підготовки вчителів спецкурсу «Оцінювання. Самооцінювання» та факультативу «Керівництво і лідерство». Тренерською групою постійно проводяться семінари — тренінги з цих питань для педагогів і керівників закладів освіти з виїздом в окремі райони.

З 2012 року за фінансової підтримки Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України в межах обласного проекту «Школа лідерства» з успіхом щорічно працює «Літня школа» «Лідери освітніх змін. Школа лідерів» на базі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Знамя» Одеської обласної організації Профспілки та на базі ООІУВ­ і санаторію-профілакторію «Вчитель». Учасниками «Літньої школи» стають керівники закладів освіти області, які пройшли підготовку в рамках міжнародного українсько-польського проекту «Лідери освітніх ініціатив», та випуск­ники груп курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів з проблеми «Лідери освітніх ініціатив». Мета роботи «Літньої школи» — продовження навчання керівників навчальних закладів, вчителів, методистів, здатних до професійного розвитку і готових до реалізації змін в освіті.

Основу роботи «Літньої школи» складають семінари-тренінги, які проводяться тренерською групою працівників Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. Тематика семінарів присвячена проблемам забезпечення готовності особистості до прийняття та реалізації змін в освіті, розвитку внутрішньої мотивації уникнення стресу в роботі педагога, управління конфліктними ситуаціями, формування вміння здійснювати оцінювання як діяльності закладу освіти, так і своєї діяльності як керівника, навичок роботи в команді та багатьом іншим моментам, які щоденно супроводжують педагогічний процес.

Головна увага учасників занять зосереджується на питаннях проектного менеджменту, управління групою (командою), феномена лідерства, формування уміння приймати ефективні рішення.

У ході літнього тренінгу практично опрацьовуються такі питання: теоретичні аспекти процесу оцінювання в закладах освіти, його види, етапи; самооцінювання рівня діяльності навчального закладу. У процесі роботи створюються проекти самооцінювання, відпрацьовуються методи дослідження, які використовуються під час проведення оцінювання. Розглядаються питання урахування етичних засад при проведенні оцінювання в закладі освіти.

Учасники тренінгу відзначають доцільність впровадження активних форм навчання у такому форматі. Успішному проведенню тренінгу сприяє атмосфера взаєморозуміння, взаємодопомоги, об’єднання творчих зусиль. Про атмосферу під час роботи «Літньої школи» розповідають її учасники:

“У першу чергу хотілось би віддати належне тренерам, які проводили з нами тренінги: вони ділились з нами своїм досвідом, а на відміну одержували наші емоції. Абсолютно кожному спеціалістові вдалося зацікавити аудиторію, кожен зміг донести свою тему до нашої свідомості. Дана інформація була змістовною, цікавою, прийнятною і корисною для кожного, хто бажає сформувати в собі риси і навички справжнього лідера.

«Літня школа» запам’яталася своєю гостинністю, доброзичливістю, душевністю та культурною програмою, яка з першого дня була дуже насиченою. Це і незабутня екскурсія по Одеському будинку вчених, і вечір, який відзначався своєю оригінальністю. Як не згадати піонерське вогнище, яке повернуло нас у дитинство?

Ми не тільки здобули нові знання, а й друзів та заряд енергії на наступний навчальний рік!

Здається, що поєднання навчання та відпочинку набагато краще, ніж просто звичайний відпочинок сам по собі. Це більше нас з’єднує. Стиль нашої Школи — спільний творчий пошук. І ми завжди відкриті для нових знань, методів і підходів у навчанні й роботі. Школа лідерів — це креативний, творчий, корисний та інформаційно-насиченний проект, який розкриває безліч потенціалів та талантів серед її учасників”. (Георгієва Наталя Анатоліївна, заступник директора з НВР та Герасімова Віра Сергіївна, вчитель Сафьянівської ЗОШ Ізмаїльського району)

“У наш час високих технологій, космічних швидкостей розвитку різних сфер життя суспільство змінюється на очах. Стають й іншими наші вихованці — учні. Тому сучасній школі потрібні зміни. А це потребує відмови від застарілих уявлень про учня і навчальний процес. «Якісні зміни — якісна освіта» — це не просто слова, а вимога сьогодення.

Проведення змін завжди підвищує попит на ініціативність, енергійність, лідерство. В умовах модернізації та реформування освіти без справжніх лідерів ніяк не обійтись. Лідер підтримує, додає енергії, допомагає вирішувати проблеми і приймати рішення.

Семінар-тренінг дав можливість молодим керівникам та педагогам за короткий час ознайомитись з інноваційними формами і методами роботи в сучасних умовах, порівняти свої надбання з надбаннями колег, завдяки чому ми зможемо покращити роботу наших педагогічних колективів, підвищити якість освітніх послуг.

Приємною несподіванкою стала організація нашого неофіційного спілкування у невимушеній атмосфері під час чудового відпочинку на природі”. (Носач Галина Євгенівна, заступник директора Петровської ЗОШ I–II ступенів Кодимського району)

“Проект «Лідери освітніх ініціатив» — це школа, яка об’єднує креативних людей, здатних вести освіту до нових вершин; це школа, яка створює умови для зустрічей, спілкування творчих вчителів, готових до співпраці. Школа лідерів освітніх змін — це шлях до реалізації нових державних стандартів освіти, це школа ХХI століття”. (Гриб Олена Дмитрівна, директор Раухівської школи Березівского району)

“Їхала в Одесу налаштованою на придбання позитивного та корисного досвіду, на нові знайомства та зустрічі. Мої очікування виправдалися на сто двадцять відсотків, у багато разів примножили мої сподівання; одеський морський клімат, чудова погода, умови проживання на базі дитячого табору «Знамя» та чітко спланована програма «Літньої школи». У програму увійшли не тільки навчальні тренінги, але й культурна і розважальна програма. Залишилося багато вражень та приємних спогадів від відвідування Будинку вчених, у минулому — маєтку Толстих.

Навчальні тренінги були дуже корисними та своєчасними. Найважливішим для мене стало спілкування з колегами, обмін досвідом, думками. Привабливою була дружня, неформальна атмосфера, уважне ставлення тренерів, працівників табору, працівників обкому до нас, як до своїх близьких знайомих.

Письменник Остін Фелпс, автор багатьох афоризмів, сказав: «Великі ідеї приходять тоді, коли світ має потребу в них». Настав час, коли потрібні великі ідеї. І саме за нами, освітянами, слово”. (Копил Ольга Олександрівна, завідувачка Ізмаїльського РМК)

“«Літня школа» не тільки збагатила нас цікавою змістовною і необхідною інформацією — вона надала всім учасникам можливість аналізувати, дискутувати, приймати власні та командні рішення. Невимушена манера спілкування, уміння організаторів і тренерів тримати «в тонусі» аудиторію залишили поза увагою присутніх плин часу.

Я щиро вдячна організаторам за запрошення і впевнена, що наступні зустрічі збагатять новою інформацією та подарують нові ідеї.

Завдяки керівникам проекту «Школа лідерства» всі учасники поринули у дружню атмосферу, згадали роки свого дитинства та юнацтва, коли в останній день роботи «Літної школи» злетіло до гори полум’я «лідерського» багаття … полум’я нових надій, полум’я нових змін, полум’я нових орієнтирів та сподівань. Доцільно привести слова Джека Велча: «Якщо ви не захочете впроваджувати зміни, я гарантую, що з’явиться хтось, хто зробить це за вас»” (команда лідерів від Великомихайлівського району).

За два роки через «Літню школу» пройшли понад 100 педагогів Одещини. Сподіваємося, що сьогодні — це потужний творчий колектив однодумців, здатний до генерування та реалізації змін в освіті регіону.

По закінченні роботи «Літньої школи» всі учасники отримують сертифікати встановленого зразка.Одним із позитивних результатів роботи школи, за підтримки Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України, стала ідея створення «Обласного клубу лідерів освітніх змін», до якого увійдуть всі учасники «Літньої школи».
Каталог: administrator -> images -> image
image -> Окремі аспекти виховної діяльності закладу освіти в сучасних умовах
image -> Оптимізація взаємодії педагога дошкільного навчального закладу з батьками – вимога часу
image -> Волонтерство в діяльності загальноосвітнього навчального закладу
image -> В. В. Ягоднікова
image -> Інноваційний підхід до управління школою
image -> Рекомендації щодо викладання світової літератури у 2014/2015 навчальному році
image -> До питання про психолого-педагогічний супровід освіти дітей з особливими потребами
image -> Р. І. Нікітенко, завідувачка нмл творчого розвитку особистості С. В. Дерябіна

Скачати 127.98 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка