Львівський національний університет імені івана франка на правах рукопису корнійчук валерій Семенович – 14Сторінка4/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.79 Mb.
#10770
1   2   3   4

131. Ґадамер Г.- Ґ. Про вклад поезії у пошук істини: Пер. з нім. // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки / За ред. М.Зубри­цької. – Львів: Літопис, 1996. – С.216-222.

132. Ґадамер Г.-Ґ. Про істинність слова // Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика: Вибрані твори: Пер. з нім. – К.: Юніверс, 2001. – С.28-50.

133. Ґадамер Г.-Ґ. Філософія і поезія // Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика: Вибрані твори: Пер. з нім. – К.: Юніверс, 2001. – С.119-126.

134. Давидова-Біла Г.В. Образ автора в ліриці І.Я.Франка: Автореф. дис… канд. філол. наук. – Львів, 1999. – 20 с.

135. Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда. – Львів: Світ, 1992. – 176 с.

136. Дарвин М.Н. Проблема цикла в изучении лирики. – Кемерово: Изд-во Кемеровского ун-та, 1983. – 104 с.

137. Дах М. Балада у генеалогічній свідомості Івана Франка // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 2001. – Вип. 64. – С.110-117.

138. Дей О.І. Іван Франко: Життя і діяльність. – К.: Дніпро, 1981. – 355 с.

139. Дей О. Іван Франко і народна творчість. – К.: Держлітвидав України, 1955. – 299 с.

140. Дей О. Із спостережень над образністю громадської та інтимної лірики І.Франка // Іван Франко – майстер слова і дослідник літератури. – К.: Наукова думка, 1981. – С.102-135.

141. Дей О. Спілкування митців з народною піснею. Іван Франко та його оточення. – К.: Наукова думка, 1981. – 334 с.

142. Денисюк І. Жанр // Українська літературна енциклопедія: В 5 т. – К.: УРЕ ім. М.П.Бажана, 1990. – Т.2. – С.192-193.

143. Денисюк І. Жанрові проблеми новелістики // Розвиток жанрів в україн­ській літературі ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. праць. – К.: Наукова думка, 1986. – С.6-49.

144. Денисюк І. Михайло Павлик. – К.: Держлітвидав, 1960. – 169 с.

145. Денисюк І. На далеку дорогу життя Франкове візьмемо слово // Денисюк І. Невичерпність атома. – Львів: : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка 2001. – С.157-168.

146. Денисюк І. Невичерпність атома. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 319 с.

147. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. – Львів: Наук.-видавниче товариство “Академічний експрес”, 1999. – 280 с.

148. Денисюк І. “Усе мистецьке є символом” (Розшифровані й нерозшифровані символи у “Перехресних стежках”) // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 2001. – Вип.64. – С.3-12.

149. Денисюк І. Франкознавство: здобутки, втрати, перспективи // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.12-18.

150. Денисюк І. Четвертий арешт Івана Франка // Дослідження творчості Івана Франка. – К.: Вид-во АН УРСР, 1956. – С.249-255.

151. Денисюк І., Корнійчук В. Маловідома збірка Івана Франка “Вірші на громадські теми” // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті та матеріали. – Львів: Світ, 1996. – Вип.62. – С.3-22.

152. Денисюк І., Корнійчук В. Невідомі матеріали до історії ліричної драми Івана Франка “Зів’яле листя // ЗНТШ: Праці філол. секції. – Т.ССХХІ. – Львів, 1990. – С.265-282.

153. Денисюк І., Корнійчук В. Подвійне коло таємниць: Нові матеріали до історії “Зів’ялого листя” // Дзвін. – 1990. – №8. – С.126-133.

154. Денисюк І., Остапик І. Іван Франко та Ольга Рошкевич після розлуки // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті та матеріали. – Львів: Світ, 1993. – Вип.58. – С.44-63.

155. Денисюк І.О., Скоць А.І. Майстер художнього слова (Здобутки й пер­спективи радянського франкознавства) // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1987. – Вип.48. – С.42-53.

156. Деркач М. Архів Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.625-632.

157. Діло. – 1915. – №№90-92. – 1-3 грудня.

158. Домбровская Т.И. Эстетическое сознание и некоторые закономерности его развития в социалистическом обществе. – К.: Вища школа, 1986. – 154 с.

159. Домбровський В. Українська поетика з додатком: Про найважнійші роди прози: Підручник для середніх шкіл і для самонавчання. – Перемишль, 1924. – 175 с.

160. Домбровський В. Українська стилістика й ритміка. Українська поетика. – Перемишль, 1923 і 1924. – 177 с.

161. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. – Львів: Просвіта, 1991. – 296 с.

162. Донцов Д. Туга за героїчним: Ідеї і постаті літературної України. – Лондон: Видання СУМ, 1953. – 160 с.

163. Дорошенко І. Естетика праці в поетичній творчості Івана Франка. – Вид-во Львів. ун-ту, 1956. – 58 с.

164. Дорошкевич О. Підручник історії української літератури. – К.: Книгоспілка, 1927. – 351 с.

165. Драгоманов М. Листи до Ів.Франка і инших. 1881-1886. Видав Іван Франко. – Львів, 1906. – 260 с.

166. Драгоманов М. Слівце про цинізм у літературі // Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. – К.: Наукова думка, 1970. – Т.2. – С.434-435.

167. Духовний Т. Революційний процес в Європі кінця ХІХ – початку ХХ ст. і література. – К.: Вища школа, 1979. – 172 с.

168. Еко Умберто. Поетика відкритого твору. – Пер. з італ. // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки / За ред. М.Зубри­цької. – Львів: Літопис, 1996. – С.408-419.

169. Еліот Т.С. Музика поезії – Пер. з англ. // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С.73-82.

170. Эстетическое сознание и процесс его формирования. – М.: Искусство, 1981. – 282 с.

171. Євшан М. Іван Франко (Нарис його літературної діяльности) // Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика. – К.: Основи, 1998. – С.135-153.

172. Єфремов С. Співець боротьби і контрастів: Спроба літературної біографії і характеристики Івана Франка. – К.: Вік, 1913. – 208 с.

173. Єфремов С. Іван Франко: Критично-біографічний нарис. – Вид.2-е, з додатками. – К.: Слово, 1926. – 256 с.

174. Жирмунский В. Теория стиха. – Л.: Советский писатель, 1975. – 664 с.

175. З поетичної спадщини І.Франка 1914-1916 рр. // Мельник Я. І остатня часть дороги…: Іван Франко в 1914-1916 роках. – Львів: Інститут українознав­ства ім. І.Крип’якевича НАНУ, 1995. – С.48-62.

176. Забужко О.С. Ліричне як спосіб художнього моделювання дійсності: (До проблеми роду у літературі) // Радянське літературознавство. – 1986. – №6. – С.33-41.

177. Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. – К.: Основи, 1993. – 126 с.

178. Заклинський Р. Світогляд Івана Франка: (Реферат). – Львів, 1916. – 31 с.

179. Зеров М. Франко-поет // Зеров М. Твори: В 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т.2 –С.457-491.

180. Зубрицька М. Смисл і абсурдність буття у поемі І.Франка “Мойсей” // Сучасність. – 1993. – №2. – С.110-115.

181. Зубрицька М., Мороз М. Зарубіжна Франкіана [1941-1991] // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1995. – Вип.60. – С.135-151.

182. Іван Франко і національне відродження (До 135-річного ювілею письменника): Тези доп. респ. наук. конф. в с. Криворівня, 22-24 вересня 1991 р. – Львів: ЛДУ, 1991. – 204 с.

183. Іван Франко і світова культура: Матеріали міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО: У 3 кн. – Кн.1. – К.: Наукова думка, 1990. – 528 с.; – Кн.2. – К.: Наукова думка, 1990. – 504 с.; – Кн.3. – К.: Наукова думка, 1990. – 96 с.

184. Іван Франко: Документи і матеріали. 1856-1965. – К.: Наукова думка, 1966. – 543 с.

185. Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – 872 с.

186. Іван Франко: Статті і матеріали. – Зб.1-12. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1948-1965.

187. Іванюк Б. Жанрологічний словник: Лірика. – Чернівці: Рута, 2001. – 92 с.

188. Ільницький М. Біль, обернений у слово // Дивослово. – 2000. – №8. – С.2-7.

189. Ільницький М. Два варіанти фаустівського мотиву в поезії Івана Франка // Шевченко. Франко. Стефаник: Матеріали Міжнар. наук. конф. – Івано-Фран-ківськ: Плай, 2002. – С.92-100.

190. Ільницький М. Теоретичний підтекст “Майових елегій” (Спроба аналізу одного твору) // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті й матеріали. – Львів, 2003. – Вип.66. – С.41-46.

191. Ільницький М. У фокусі віддзеркалень: Статті. Портрети. Спогади. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – 552 с.

192. Ільницький М. Фаустівські мотиви в творчості Івана Франка // Літературознавство: Матеріали IV конгресу МАУ. – Кн.1. – К.: Обереги, 2000. – С.539-546.

193. Інґарден Р. Про пізнавання літературного твору. – Пер. з польськ. // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С.139-163.

194. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Ф.3. – №222.

195. Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Ф.3. – №232. – Арк.17.

196. Історія русів. – К.: Радянський письменник, 1991. – 317 с.

197. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. – Кн.1.: 1910-1930-ті роки: Навч. посібник / За ред. чл.-кор. АН України В.Г.Дончика.– К.: Либідь, 1993. – 784 с.

198. Калениченко Н.Л. Українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Напрями, течії. – К.: Наукова думка, 1983. – 256 с.

199. Камю А. Бунтівна людина // Камю А. Вибрані твори: У 3-х т.: Пер. з франц. – Т.3: Есе. – Харків: Фоліо, 1997. – С.181-438.

200. Камю А. Міф про Сізіфа // Камю А. Вибрані твори: У 3-х т.: Пер. з франц. – Т.3: Есе. – Харків: Фоліо, 1997. – С.72-162.

201. Кардаш В. Рання поетична творчість Івана Франка: дрогобицький період // Визвольний шлях. – 1997. – №12. – С.1442-1453.

202. Каспрук А.А. Жанр притчі в поезії І.Франка // УМЛШ. – 1978. – №8. – С.28-39.

203. Каспрук А.А. Жанри лірики І.Франка // Радянське літературознавство. – 1979. – №7. – С.62-72.

204. Каспрук А.А. Особливості ліро-епічної та епічної поезії Франка // Радянське літературознавство. – 1980. – №12. – С.48-57.

205. Каспрук А.А. Поезія Івана Франка // Історія української літератури: У 8 т. – Т.4. – Кн.2: Література 70-90-х років ХІХ ст. – К.: Наук. думка, 1969. – С.157-190.

206. Качуровський І. Метрика: Підручник. – К.: Либідь, 1994. – 120 с.

207. Качуровський І. Строфіка. Підручник. – К.: Либідь, 1994. – 272 с.

208. Качуровський І. Фоніка. – Мюнхен, 1984. – 208 с.

209. Квіт С. Основи герменевтики: Навчальний посібник. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. – 192 с.

210. Квітка-Основ’яненко Г. Твори: у 8-и т. – К.: Дніпро, 1969. – Т.3. – 512 с.

211. Квятковский А. Поэтический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 376 с.

212. Кирик Л. Жанр віршованого оповідання в творчості Івана Франка // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Зб. наук. праць Міжнар. наук. конф., присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів: Світ, 1999. – Ч.1. – С. 184-189.

213. Кирилюк Є.П. Вічний революціонер: Життя і творчість Івана Франка. – К.: Дніпро, 1966. – 422 с.

214. Кирилюк Є. “З вершин і низин” Івана Франка як новий етап у розвитку української поезії” // Вісті АН УРСР. – 1946. – №5-6. – С.69-85.

215. Кирилюк Є. Іван Франко й наша сучасність (доповідь на науковій конференції, присвяченій 120-літтю від дня народження письменника, у Львові 23 вересня 1976 р.) // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів: Вища школа, 1978. – Вип.30. – С.3-15.

216. Кисельов Й. Поетична творчість І.Франка // Слово про Великого Каменяра: Зб. статей до 100-ліття з дня народження Івана Франка. – Т.1. – К.: Держлітвидав, 1956. – С.20-101.

217. Кирчів Р. “Жидівські мелодії” Івана Франка // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1969. – Вип.7. – С.107-112.

219. Кісь О. Дівчина-русалка: зваба безодні (імпліцитний код) // Народознавчі зошити. Студії з інтегральної культурології: Thanatos. – Львів, 1997. – С.105-112.

220. Климась М. Світогляд Івана Франка. – К.: Держполітвидав УРСР, 1959. – 349 с.

221. Клим’юк Ю. Жанрова система лірики Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.300-305.

222. Клим’юк Ю. Жанрові та стильові особливості віршованих притч Івана Франка // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1987. – Вип.48. – С.72-77.

223. Климюк Ю.И. Идейно-эстетическая функция притчи в украинской поэзии ХІХ – нач. ХХ века: Автореф. дис… канд. филол. наук. – Одесса, 1989. – 18 с.

224. Клим’юк Ю. Про естетичну природу притчі // Слово і час. – 1993. – №5. – С.28-31.

225. Клим’юк Ю. Українська національна ідея у віршах-алегоріях Івана Франка // Матеріали V конгресу МАУ: Літературознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – Кн.2. – С.133-137.

226. Клим’юк Ю. Фольклорні жанри лірики Івана Франка // Шевченко. Франко. Стефаник: Матеріали Між нар. наук. конф. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С.143-161.

227. Клим’юк Ю. Художня семантика віршових присвят І.Франка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – Львів, 2003. – Вип.32. – С.44-49.

228. Клочек Г.Д. Так що ж таке поетика? // Поетика. – К.: Наукова думка, 1992. – С.5-16.

229. Клочек Г.Д. У світлі вічних критеріїв (Про систему критеріїв оцінки літературного твору). – К.: Дніпро, 1989. – 221 с.

230. Кобилецький Ю. Поетична творчість Івана Франка. – К.: Держлітвидав, 1946. – 160 с.

231. Кобилецький Ю. Творчість Івана Франка. – К.: Держлітвидав, 1956. – 357 с.

232. Кобылецкий Ю. Иван Франко: Очерк жизни и творчества. – М.: Совет-ский писатель, 1960. – 375 с.

233. Кобринська Н. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1980. – 446 с.

234. Ковалевський В. Рима: Ритмічні засоби українського вірша. – К.: Радянський письменник, 1965. – 286 с.

235. Ковалевський В. Ритмічні засоби українського літературного вірша: Спроба систематики. – К.: Радянський письменник, 1960. – 235 с.

236. Ковалик І. Типологічна лінгвостилістична інтерпретація ліричного героя “Каменярів” І.Франка // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1973. – Вип.20. – С.86-90.

237. Кодак М. “Зів’яле листя” Івана Франка (як гетерогенний жанроутвір) // Слово і час – 1996. – №8-9. – С.6-13.

238. Кодак М. Лірична драма Івана Франка “Зів’яле листя”: поетика пролонґованого дослідження // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.375-380.

239. Кодак М.П. Поетика як система. Літературно-критичний нарис. – К.: Дніпро, 1988. – 159 с.

240. Кожинов В. Жанр литературный // Краткая литературная энциклопедия: В 5 т. – М.: Советская энциклопедия, 1964. – Т.2. – С.915.

241. Козій Д. Довір’я до буття (Спроба ввійти в духовий світ Івана Франка) // Листи до приятелів. – 1966. – Кн.11-12 (Ч.163-164). – С.20-28.

242. Козій Д. Ідея вірности в концепції Івана Франка // Листи до приятелів. – 1966. – Кн.3-4 (Ч.155-156). – С.6-12.

243. Козій Д. Розвиток світогляду Івана Франка // Сучасність. – 1977. – №5 (197). – С.27-33.

244. Козій Д. Старохристиянські джерела поетичних мотивів у Івана Франка. Із студії над мотивами Франкових поезій // Нові шляхи. – 1929. – №4. – С.290-296; №7. – С.108-111.

245. Козій Д. Франкові моралістичні поезії на старій основі // Наша культура. – 1936. – №4. – С.257-265.

246. Колесник П. Син народу: Життя і творчість Івана Франка. – К.: Радян­ський письменник, 1957. – 370 с.

247. Колесникова Е.В., Межова Н.Г., Шило А.В. Эстетика: Конспекты лекций / Под ред. проф. В.А.Лозового. – Харьков: Око, 1997. – 240 с.

248. Колесса Ф. Народнопісенна ритміка в поезіях І.Франка // Колесса Ф. Фольклористичні праці. – К.: Наук. думка, 1970. – С.327-346.

249. Колодій М. Іван Франко в році російської інвазії // Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. стаття і прим. М.Гнатюка. – Львів: Каменяр, 1997. – С.538-541.

250. Копистянська Н.Х. Аспекти вивчення художнього часу в літературознавстві (Нотатки) // Радянське літературознавство. – 1988. – №6. – С.11-19.

251. Копыстянская Н. Аспекты изучения жанров и жанровых систем // Litte-raria humanitas II. Genologické studie. – Brno, 1993. – C.75-78.

252. Копистянська Н.Х. Жанр, жанрова система у просторі літературознав­ства: Монографія. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

253. Копыстянская Н. К вопросу о системности в изучении жанра // Zagadnienia rodzajów literackich. – Lódź. – Z.36. – 1-2(71-72). – C.97-111.

254. Кормілов С. Типологія героїки в поезії Івана Франка // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1983. – Вип.40. – С.21-27.

255. Корнийчук В.С. Политическая лирика Ивана Франко: Своеобразие поэтики: Автореферат дис.… канд. филол. наук. – К., 1989. – 17 с.

256. Корнієнко О. Вірш І.Франка “Чого являєшся мені…” // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів: Вид-во Львівського у-ту, 1969. – Вип. 7. – С.141-146.

257. Корнійчук В. “Вже сонечко знов по лугах...” І.Франка (спроба мікроаналізу) // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті та матеріали. – Львів, 1995. – Вип.60. – С. 69-76.

258. Корнійчук В. Відгомін “Веснівки” М.Шашкевича у творчості І.Франка // Шашкевичіана. Зб. наук. праць. – Вип.5-6. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, 2004. – С.256-261.

259. Корнійчук В. До проблеми “Іван Франко і Львівський університет” // Українська філологія: досягнення, перспективи: До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – Львів, 1994. – С.189-199.

260. Корнійчук В. Еволюція естетичної свідомості у ліриці Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.290-299.

261. Корнійчук В. Жанрова своєрідність збірки “Із днів журби” І.Франка // З його духа печаттю…: Зб. наук. праць на пошану Івана Денисюка: У 2-х т. – Т.1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – С.331-340.

262. Корнійчук В. Жанрова структура “Мого Ізмарагду” Івана Франка // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Зб. наук. праць Міжнар. наук. конф., присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.) – Львів: Світ, 1999. – Ч.1. – С.193-202.

263. Корнійчук В. Іван Франко та Ян Каспрович: поетичний дискурс // Укра­їнсько-польські літературні контексти. Зб. наук. праць. Київські полоністичні студії. Т.IV. – К., 2003. – С.221-238.

264. Корнійчук В. Імпресіоністична лірика І.Франка // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті й матеріали. – Львів, 2003. – Вип.66. – С.19-28.

265. Корнійчук В. Інтертекстуальне поле лірики І.Франка // Язык. Культура. Взаимопонимание. Материалы Междунар. научн. конф. – Львов, 1997. – С.413-422.

266. Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики. Монографія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – 489 с.

267. Корнійчук В. “Мов органи в величному храмі...” (російська поезія у збірці “Баляды и росказы” І.Франка // Російське слово в українському тексті. Українське слово в російському тексті: Зб. наук. праць. – Львів: “Світ”, 1998. – С.129-139.

268. Корнійчук В. Перед брамами державного життя (поезія Івана Франка 1914-1916 рр.) // Визвольний шлях. – 2004. – Кн.8. – С.43-55.

269. Корнійчук В. Поезія Івана Франка // Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки): У 2 кн.: Підручник. За ред. О.Д. Гнідан. – К.: Вища школа, 2003. – Кн.2. – С.123-160.

270. Корнійчук В. Рання лірика Івана Франка (пора “молодечого романтизму”) // Українське літературознавство. Зб. наук. праць. Кафедра української літератури ім. акад. Михайла Возняка. – Львів: ВЦ Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2002. – Вип.65. – С.77-91.

271. Корнійчук В. Ритміка збірки “Semper tiro” // Українське літературознав­ство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 2001. – Вип.64. – С.54-67.

272. Корнійчук В. Ритміка Франкових “Ізмарагдів” // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті та матеріали. – Львів, 1993. – Вип.58. – С.96-104.

273. Корнійчук В. Серболужицькі та українські гімни ХІХ століття (типологія жанру) // Питання сорабістики: VI-VII міжнародні сорабістичні семінари. – Львів: “Центр Європи”, 1999. – С.106-114.

274. Корнійчук В. “Тій формі й зміст най буде відповідний...” (змістовність ритміко-інтонаційної структури політичної лірики І.Франка) // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1992. – Вип.56. – С.110-118.

275. Корнійчук В. Тюремний сонетарій І.Франка та Я.Каспровича (типологія страждання) // Матеріали міжнар. славістичної конф. пам’яті професора Костянтина Трохимовича (1-3 квітня 1998 року): У 2 т. – Львів: Літопис, 1998. – Т.ІІ. – С.137-141.

276. Корнійчук В. Універсум минулого й сучасного у циклі “На старі теми” І.Франка // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1996. – Вип.62. – С.130-139.

277. Корнійчук В. Франкова “Книга Кааф”. – Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – Львів, 2003. – Вип.32. – С50-58.

278. Корнійчук В. Франкові картки любові” // Парадигма. – Вип.2. – Ювілейний зб. на пошану Любомира Сеника. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, 2004. – С.82-91.

279. Корнійчук В. Юліуш Словацький та Іван Франко (субстанція духу в поезії) // Юліуш Словацький і Україна: Зб. наук. праць. Київські полоністичні студії. Т.ІІ. – К.: “Бібліотека українця”, 2000. – С.75-87.

280. Корсмейер Каролин. Об отличии эстетического от художественного. – Пер. с англ. // Американская философия искусства: основные концепции второй половины ХХ века – антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм. Антология. – Екатеринбург: Деловая книга; Бишкек: Одиссей, 1997. – С.191-208.

281. Коряк В. Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. – Х.: Держвидав України, 1929. – 620 с.

282. Костельник Г. Плюси й мінуси в поезії Франка // Костельник Г. Ломання душ: З літературної критики. – Львів: Вид-во “Добра книжка”, 1923. – С.45-95.

283. Костенко Н. Українське віршування ХХ століття. – К.: Либідь, 1993. – 232 с.

284. Костомаров М. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т.1. – 538 с.

285. Коцюбинська М. Література як мистецтво слова: Деякі принципи літературного аналізу художньої мови. – К.: Дніпро, 1965. – 325 с.

286. Коцюбинська М.Х. Мої обрії: В 2 т. – К.: Дух і літера, 2004. – Т.1. – 336 с.

287. Коцюбинська М. Образне слово у літературному творі. – К.: Наукова думка, 1960. – 188 с.

288. Коцюбинський М. Иван Франко (Биографическая заметка) // Коцюбинський М. Твори: В 7 т. – К.: Наукова думка, 1973-1975. – Т.4. – С.27.

289. Коцюбинський М. Іван Франко // Коцюбинський М. Твори: В 7 Т. – К.: Наукова думка, 1973-1975. – Т.4. – С.39-56.

290. Кравченко У. Зрада // Житє і слово. – 1895. – Кн.IV. – С.10.

291. Кравченко У. Перший рік практики // Кравченко У. Вибрані твори. – К., Держлітвидав, 1958. – С.307-374.

292. Кримський А.Ю. Д[октор] Іван Франко. Огляд його двадцятип’ятилітньої діяльності // Кримський А.Ю. Твори: В 5 т. – К.: Наукова думка, 1972. – Т.2. – С.498-532.

293. Кримський А. Поезії. – К.: Радянський письменник, 1968. – 340 с.

294. Криса Б. “Мій Ізмарагд” як образ поетичної свідомості Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.393-396.

295. Криса Б. Пересотворення світу: Українська поезія ХVІІ-ХVІІІ ст. – Львів: Свічадо, 1997. – 216 с.

296. Крушельницький А. Іван Франко (поезія). – Коломия [sine anno; de facto 1909]. – 279 с.

297. Крушельницький А. На вершинах поетичної творчості: (З приводу поеми “Мойсей” і збірки “Semper tiro”) // Крушельницький А. Літературно-критичні нариси. – Станіслав, 1908. – С.1-56.

298. Куца Л. До проблеми міжсуб’єктних відносин у поезії І.Франка (“Із днів журби”, “Semper tiro”) // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 2001. – Вип.64. – С.68-76.

299. Куца Л. Поезія Івана Франка періоду “днів журби”: структура образу ліричного героя // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.404-409.

300. Куца О. Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у другій половині ХІХ століття. – Тернопіль: Посібники і підручники, 1995. – 224 с.

301. Куца О. Світоглядно-художня еволюція І.Франка у призмі літературних теорій М.Драгоманова // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.488-493.

302. Кьеркегор С. Афоризмы эстетика // Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Пер. с дат. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – С.7-32.

303. Кьеркегор С. Болезнь к смерти // Кьеркегор С. Страх и трепет. – Пер. с дат. – М.: Республика, 1993. – С.249-348.

304. Кьеркегор С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал // Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Пер. с дат. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – С.201-378.

305. Ласло-Куцюк М. Питання української поетики. – Бухарест, 1974. – 209 с.

306. Левчик Н.В. Жанровые и образно-стилевые особенности поэзии М.П.Старицкого (К проблеме традиции и новаторства): Автореф. дис… канд. филол. наук. – К., 1987. – 17 с.

307. Легка О. Франкові традиції в розвитку інтимної лірики // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.381-383.

308. Легкий М. Ремінісценції “Зів’ялого листя” у прозі І.Франка // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – Вип.64. – С.44-53.

309. Лексика поетичних творів Івана Франка: Методичні вказівки з розвитку лексики / Упоряд. І.І.Ковалик, І.Й.Ощипко, Л.М.Полюга. – Львів: ЛДУ, 1990. – 264 с.

310. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.

311. Лепкий Б. Іван Франко // Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. стаття і прим. М.Гнатюка. – Львів: Каменяр, 1997. – С.229-255.

312. Лесик В.В. Композиція художнього твору. – К.: Дніпро, 1972. – 95 с.

313. Лесин В.М., Пулинець О.С. Словник літературознавчих термінів. – К.: Радянська школа, 1971. – 487 с.

314. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии // Лессинг Г.Э. Избр. произведения. – Пер. с нем. – М.: Гослитиздат, 1953. – С.385-516.

315. Листи Ольги Рошкевич до Івана Франка // Іван Франко. Статті і матеріали. – Вид-во Львівського ун-ту, 1958. – Зб. VI. – С.5-48.

316. Листування Івана Франка з Ольгою Рошкевич. Подав Михайло Возняк // Іван Франко. Статті і матеріали. – Вид-во Львівського ун-ту, 1956. – Зб. V. – С.5-131.

317. Литературный энциклопедический словарь / Под общей ред. В.М.Кожев-никова, П.А.Николаева. – М.: Советская. энциклопедия, 1987. – 752 с.

318. Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Во-просы литературы. – 1968. – №8. – С.74-87.

319. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – 752 с.

320. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л.Є.Махновця; Відп. ред. О.В.Ми-шанич. – К.: Дніпро, 1989. – ХVІ + 591 с.

321. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1982. –480 с.

322. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.: Искусство, 1976. – 367 с.

323. Луців Л. Іван Франко – борець за національну і соціяльну справедливість. – Нью-Йорк – Джерсі Ситі: Свобода, 1967. – 654 с.

324. Луцький О. Молода Муза // Діло. – 1907. – 18 падолиста. – Ч.249.

325. Ляшкевич П. Від “Semper idem” до “Semper tiro” Івана Франка // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Зб. наук. праць Міжнар. наук. конф., присв. 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львів­ському університеті. – Львів: Світ, 1999. – Ч.1. – С.214-221.

326. Львівський обласний державний архів. – Ф.400. – Оп.1. – Спр.7 – Арк.12.

327. Мазепа В. Історіософські ідеї Івана Франка // Київська старовина. – 2000. – №1. – С.62-73. – №2. – С.18-32. – №3. – С.38-51.

328. Макаров А. П’ять етюдів. Підсвідомість і мистецтво: Нариси з психології творчості. – К.: Радянський письменник, 1990. – 285 с.

329. Маланюк Е. В пазурах раціоналізму (До трагедії Франка) // Студентський вісник. – 1927. – №5-6. – С.2-6.

330. Маланюк Є. Франко незнаний // Маланюк Є. Книга спостережень. – К.: Атіка, 1995. – С.66-73.

331. Маланюк Є. Франко як явище інтелекту // Маланюк Є. Невичерпальність: Поезії, статті. – К.: Веселка, 1997. – С.253-258.

332. Марченко Л.Г. Ідейний зміст та художня майстерність першого циклу збірки поезій Івана Франка “Semper tiro” // Тезисы докл. и сообщ. к І науч. конф. аспирантов (Ужгородский ун-т). – Ужгород, 1956. – С.49-57.

333. Марченко Л.Г. Із спостережень над лірикою Франка (1900-1906 рр.) // Радянське літературознавство. – 1966. – №6. – С.55-67.

334. Марченко Л.Г. Поезії Ів. Франка на мотиви “Слова о полку Ігоревім” з циклу “На старі теми” // Тези доп. і повідом. до ХVІІІ наук. конф. (Уж­городський ун-т). – Ужгород, 1964. – С.53-58.

335. Марченко Л.Г. Розвиток традицій Т.Г.Шевченка у циклі поезій І.Я.Франка “На старі теми” (збірка “Semper tiro”) // Тези доп. та повідом. на наук. конф. проф.-викл. складу, присв. 150-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка (Ужгородський ун-т). – Ужгород, 1964. – С.63-68.

336. Мельник Я. Дискусійні питання літературної спадщини Івана Франка останніх років життя // Літературознавство: Матеріали ІІ міжнародного конгресу україністів. (Львів, 22-28 серпня 1993 р.). – Львів, 1993. – С.300-306.

337. Мельник Я. З останнього десятиліття Івана Франка. – Львів: Інcтитут українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ, 1999. – 208 с.

338. Мельник Я. І остатня часть дороги…: Іван Франко в 1914-1916 роках. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ, 1995. – 72 с.

339. Мельник Я. “Ізмарагдові” легенди Івана Франка: тексти й інтерпретації // Франкознавчі студії: Зб. наук. праць. – Дрогобич: Вимір, 2002. – Вип.2. – С.228-236.

340. Мельник Я. Листи Миколи Вороного до Івана Франка // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті та матеріали. – Львів: Світ, 1993. – Вип.58. – С.10-28.

341. Мельник Я. Поет будущини (деякі спостереження над категорією майбутнього в поезії Івана Франка) // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів: Світ, 1992. – Вип.56. – С.74-85.

342. Микитюк В. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2000. – 188 с.

343. Михайлин І. Іван Франко і Зиґмунд Фройд: питання естетики // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.306-312.

344. Міщенко Л.І. Етичні засади Франкових “Ізмарагдів” // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1968. – Вип.3. – С.41-46.

345. Мних Р. Ліричний цикл Івана Франка “Із Книги Кааф” як символічна форма та його юдейські контексти // Jews and Slaws. Volume 7. – Jerusalem – Kyiv, 2000. – C.110-129.

346. Моренець В. Сучасна українська лірика: модель жанру // Сучасність. – 1996. – №6. – С.90-100.

347. Мороз А. “Мій Ізмарагд” Ивана Франко: (Опыт монограф. исследования): Автореф. дис… канд. филол. наук. – Львов, 1950. – 23 с.

348. Мороз М. Автобіографічний елемент у ліричній драмі Івана Франка “Зів’яле листя” // ЗНТШ: Праці філол. секції. – Т.ССХХІ. – Львів, 1990. – С.108-122.

349. Мороз О. До генези й джерел “Мого Ізмарагду” Ів.Франка // Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1948. – Зб.1. – С.125-152.

350. Мороз О.Н. Етюди про сонет (До питання про традиції і новаторство в розвитку сонета). – К.: Дніпро, 1973. – 111 с.

351. Мочульський М. З останніх десятиліть життя І.Франка (1896-1916) // Мочульський М. Іван Франко: Студії та спогади. – Львів: Вид-во “Ізмарагд”, 1938. – С.3-174.

352. Мочульський М. Одно видіння Івана Франка // Мочульський М. Іван Франко: Студії та спогади. – Львів: Вид-во “Ізмарагд”, 1938. – С.175-190.

353. Мочульський М. “Semper tiro” Івана Франка: (Замітки і вражіння) // ЛНВ. – 1906. – Т.ХХХVІ. – Кн.ХІІ. – С.476-488.

354. Музичка А. Шляхи поетичної творчости Івана Франка. – [Х.]: Держвидав України, 1927. – 202 с.

355. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К.: Український письменник, 1993. – 414 с.

356. Над’ярних Н. Скарби духу (З лабораторії франківської філософсько-художньої думки) // Жовтень. – 1971. – №8. – С.122-129.

357. Ніньовський В. Поетичні форми Івана Франка. – Львів, 2000. – 316 с.

358. Нудьга Г. Українська балада (З теорії та історії жанру). – К.: Дніпро, 1970. – 259 с.

359. Огоновській О. Исторія литературы рускои. – Львів, 1891. – Ч.ІІІ. – І відділ. – 1138 с.

360. Павлик М. Слівце про цинізм у літературі [З приводу однойменної статті М.Драгоманова] // Народ. – 1893. – №17. – С.189.

361. Павличко Д. “Зів’яле листя” Івана Франка // Павличко Д.В. Біля мужнього світла: Літературно-критичні статті, спогади, виступи. – К.: Радянський письменник, 1988. – С.62-79.

362. Павличко Д. Наш Каменяр // Павличко Д. Магістралями слова: Літературно-критичні статті. – К.: Радянський письменник, 1977. – С.3-16.

363. Павличко Д. Сонети Івана Франка // Павличко Д. Над глибинами: Літературно-критичні статті і виступи. – К.: Радянський письменник, 1983. – С.17-27.

364. Павличко Д. Титан польського і світового письменства // Павличко Д. Над глибинами: Літературно-критичні статті і виступи. – К.: Радянський письменник, 1983. – С.279-282.

365. Павличко С. Теорія літератури. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 679 с.

366. Панькевич І. До переміни естетичних поглядів Івана Франка в 1876-1878 рр. – Прага, 1944. – 11 с.

367. Папуша І. Modus orientalis: Індійська література в рецепції Івана Франка: Монографія. – Тернопіль: Збруч, 2000. – 204 с.

368. Папуша І. Орієнтальні джерела “Мого Ізмарагду” // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1996. – Вип.62. – С.140-143.

369. Папуша І. Символічна структура “Зів’ялого листя” // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 2001. – Вип.64. – С.33-43.

370. Пархоменко М.Н. Эстетические взгляды Ивана Франко. – М.: Мысль, 1966. – 232 с.

371. Пастух Т. Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою “Semper tiro”). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 88 c.

372. Пахльовська О. Творчість Івана Франка як модель культурно-національ-ної стратегії // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.19-31.

373. Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895). Зладив Михайло Павлик. – Чернівці, 1910. – Т.2 (1876-1878). – 326 с.

374. Петлюра С. І.Франко – поет національної чести // Петлюра С.В. Статті. – К.: Дніпро, 1993. – С.89-108.

375. Петраш О. “Оклики національної самостійності...” (спостереження над ідейним змістом збірки “Давнє й нове” // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.410-417.

376. Пінчук С.П., Регушевський Є.С. Словник літературознавчих термінів Івана Франка. – К.: Наукова думка, 1966. – 272 с.

377. Погребенник В. Українська класична література (кінець ХІ – ХХ ст.). – К., 1998. – 200 с.

378. Погребенник В. Українська література кінця ХІХ століття: творчість чільних репрезентантів // Українська мова та література. – 2004. – №21-24. – С.3-95.

379. Погребенник В. Фольклоризм української поезії (остання третина ХІХ – перші десятиріччя ХХ ст.). – Монографія. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2002. – 153 с.

380. Погребенник Ф. Гімн національному відродженню України // Народна творчість та етнографія. – 1995. – № 4-6. – С.3-8.

381. Погребенник Ф. Українські пісні-гімни. – К.: Товариство “Знання України”; МП “Пам’ятки України”, 1992. – 64 с.

382. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму: Літературознавчі студії. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. – 296 с.

383. Поляков М.Я. Вопросы поэтики и художественной семантики. – М.: Советский писатель, 1986. – 480 с.

384. Поляков М.Я. Цена пророчества и бунта: О поэзии ХІХ века. Проблемы поэтики и истории. – М.: Советский писатель, 1975. – 567 с.

385. Попадинець Г. Автологічне слово у ліриці Івана Франка. Автореф. дис... канд. філол. наук. – Львів, 2003. – 20 с.

386. Попадинець Г. Ізмарагдне автологічне слово (паренетікон) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – Львів, 2003. – Вип.32. – С.81-87.

387. Поспелов Г.Н. Лирика: Среди литературных родов. – М.: Изд. Москов­ского ун-та, 1976. – 208 с.

388. Поспелов Г.Н. Вопросы метологии и поэтики. – М.: Изд-во МГУ, 1983. – 336 с.

389. Потебня А.А. Мысль и язык. – К.: СИНТО, 1993. – 192 с.

390. Потебня О.О. Естетика і поетика слова: Зб. – К.: Мистецтво, 1985. – 302 с.

391. Пустова Ф. Своєрідність пейзажної лірики Івана Франка // З його духа печаттю… Зб. наук. праць на пошану Івана Денисюка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – Т.1. – С.300-306.

392. Пустова Ф. Тема відродження незалежної України в поезії Івана Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.362-369.

393. Пустова Ф. Цикл “Веснянки” І.Франка: Жанр і композиція творів // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – Львів, 2003. – Вип.32. – С.88-99.

394. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 6 т. – М. Художественная литература, 1936-1938.

395. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – Пер. с франц. – М.: Московский философский центр “Асademia-Центр”, “Медиум”, 1995. – 416 с.

396. Рильський М. Зібр. творів: У 20 т. – К.: Наукова думка, 1983. – Т.3. – 439 с.

397. Рильський М. Іван Франко – майстер художнього слова // Рильський М. Слово про літературу. – К.: Дніпро, 1974. – С.150-169.

398. Розумний Я. Повернення до релігійних тем Івана Франка // Другий міжнародний конгрес україністів (Львів, 22–28 серпня 1993 р.): Літературознавство. – Львів, 1993. – С.306-308.

399. Романенчук Б. До проблеми естетичних поглядів Івана Франка // Київ. – Філадельфія, 1956. – №4 (липень-серпень). – С.164-173.

400. Рошкевич М. Спогади про Івана Франка // Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. стаття і прим. М.Гнатюка. – Львів: Каменяр, 1997. – С.108-118.

401. Руданський С. Твори: В 3 т. – К.: Наукова думка, 1973. – Т.2. – 411 с.

402. Рудницький Л. Іван Франко і німецька література. – Мюнхен, 1974. – 226 с.

403. Рудницький М. Іван Франко // Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. – Львів: Накладом Видавничої спілки “Діло”, 1936. – С.168-185.

404. Руснак І. Архетип християнської любові в поезії Івана Франка // Франко­знавчі студії: Зб. наук. праць. – Дрогобич: Вимір, 2002. – Вип.2. – С.84-92.

405. Руссова С.Н. Автор и лирический текст: Монография. – К.: Изд. центр КГЛУ, 2001. – 305 с.

406. Салевич П. Таїна “горіхового зерня” // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті та матеріали. – Львів: Світ, 1996. – Вип.62. – С.125-130.

407. Салига Т. Потужна “ін’єкція” європеїзму (Поезія Івана Франка. Погляд із тисячоліття) // За вільну Україну. – 2001. – 19-20 жовтня.

408. Салига Т.Ю. У спектрі поетичних жанрів. – К.: Т-во “Знання” УРСР, 1988. – 46 с.

409. Салига Т.Ю. Франківська концепція духовного відродження України в інтерпретації Євгена Маланюка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.153-161.

410. Сеник Л. До проблеми інтерпретації особи автора в художній творчості (“Зів’яле листя” І.Франка) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна: Франкознавство. – Львів, 2003. – Вип.32. – С.100-106.

411. Сеник Л.Т. Завершення філософсько-ліричного циклу (до проблеми філософської лірики в українській літературі) // З його духа печаттю…: Зб. наук. праць на пошану Івана Денисюка: У 2-х т. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – Т.1. – С.327-331.

412. Сеник Л. “Зів’яле листя” Івана Франка в контексті модернізму // Франкознавчі студії – Дрогобич: Вимір, 2001. – Вип.1. – С.43-49.

413. Сеник Л.Т. “Зів’яле листя” Івана Франка: вічний образ любові // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1989. – Вип.52. – С.48-55.

414. Сеник Л.Т. Морально-філософська антитеза “добро – зло” в збірці “Зів’яле листя” І.Франка і літературна традиція // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.370-374.

415 Сеник Л.Т. Філософські мотиви “Зів’ялого листя” Івана Франка // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1988. – Вип.50. – С.18-24.

416. Сеник Л. “Чого являєшся мені?..”. Психологічний аналіз // Франкознавчі студії. – Дрогобич: Вимір, 2002. – Вип.2. – С.277-284.

417. Сеник Л.Т. Шедеври “вічної” теми в ліриці І.Франка // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1990. – Вип.54. – С.33-39.

418. Сердюченко В. Іван Франко і роман М.Чернишевського “Що робити?” // Українська філологія: досягнення, перспективи: До 145-річчя заснування кафедри української філології у Львівському університеті. – Львів, 1994. – С.265-269.

419. Сидоренко Г.К. Від класичних нормативів до верлібру. – К.: Вища школа, 1980. – 184 с.

420. Сидоренко Г. Естетичне значення віршового ритму // Радянське літературознавство. – 1986. – №1. – С.38-45.

421. Сидоренко Г., Сулима М. Високе мистецтво вірша // Радянське літературознавство. – 1975. – №8. – С.35-44.

422. Сильман Т.И. Заметки о лирике. – Л.: Советский писатель, 1977. – 223 с.

423. Скоць А. Буркутські станси Івана Франка // Українське літературознав­ство. Іван Франко: Статті й матеріали. – Львів, 2003. – Вип.66. – С.29-34.

424. Скоць А.І. Поеми Івана Франка: Монографія. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 253 с.

425. Скоць А. Поетичний образ України в збірці Івана Франка “Мій Ізмарагд” // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Зб. наук. праць Міжнар. наук. конф., присв. 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів: Світ, 1999. – Ч.1. – С.231-236.

426. Скоць А. “Святовечірня казка” Івана Франка // Іван Франко – пись-менник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.434-440.

427. Скупейко Л.І. Іван Франко про творчу індивідуальність письменника. – К.: Наукова думка, 1986. – 136 с.

428. Словацький Ю. Поезії. – К.: Дніпро, 1969. – 212 с.

429. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 634 с.

430. Слово о полку Ігоревім. – К.: Радянська школа, 1989. – 310 с.

431. Слово про Великого Каменяра: Збірник статей до 100-ліття з дня народження Івана Франка / За ред. О.І.Білецького. – Т.1. – К.: ДВХЛ, 1956. – 512 с. – Т.2. – К.: ДВХЛ, 1956. – 596 с.

432. Смілянська В.Л. “Святим огненним словом…” Тарас Шевченко: поетика. – К.: Дніпро, 1990. – 290 с.

433. Смілянська В.Л. Стиль поезії Шевченка (суб’єктна організація). – К.: Наукова думка, 1981. – 256 с.

434. Соловей Е.С. Загальнолюдські цінності в системі теоретичних поглядів Івана Франка // Слово і час. – 1990. – №8. – С.37-42.

435. Соловьев В. Философия искусства и литературная критика. – М.: Искусство, 1991. – 699 с.

436. Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. стаття і прим. М.Гнатюка. – Львів: Каменяр, 1997. – 635 с.

437. Стринаглюк М. Принципи середньовічного художнього мислення в “Моєму Ізмарагді” Івана Франка: відповідність традиції // Молода нація: Альманах. – (13) 1999. – К.: Смолоскип, 1999. – С.160-167.

438. Стринаглюк М. “Спільний діапазон морального чуття й темпераменту” (“Мій Ізмарагд” І.Франка) // Слово і час. – 2001. – №6. – С.78-81.

439. Струтинська М. Романтика чи “внутрішня катастрофа”? (До генези “Зів’ялого листя”) // Сучасність. – 1966. – Ч.7. – С.125-127.

440. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. – М.: Учпедгиз, 1959. – 447 c.

441. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. – М.: Наука, 1977. – 574 с.

442. Тихолоз Б. Від алегорії до символу (філософсько-поетичний тайнопис циклу Івана Франка “Excelsior!”) // Визвольний шлях. – 2002. – Кн.11 (656). – С.88-104.

443. Тихолоз Б. Від національної ідеї до націотворчого чину: І.Франко та Є.Маланюк (традиції і паралелі) // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2000. – – Вип.4. – С.24-31.

444. Тихолоз Б. Ерос versus Танатос (філософський код “Зів’ялого листя”). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка. 2004. – 89 с.

445. Тихолоз Б. Зрада як самогубство: етико-антропологічні аспекти поетичної філософії Івана Франка // Сіверянський літопис. – 2002. – №5. – С.84-96.

446. Тихолоз Б. Іван Франко – поет філософської рефлексії // Semper tiro: Зб. наук. праць молодих учених на пошану проф. І.О.Денисюка (до 75-літнього ювілею вченого). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – С.40-84.

447. Тихолоз Б. Іван Франко – філософ (До характеристики стилю та еволюції мислення) // Сучасність. – 2002. – №12. – С.106-119.

448. Тихолоз Б. Ідеал “цілого чоловіка” в етико-антропологічній концепції І.Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.165-168.

449. Тихолоз Б. Інтерпретація апокрифічного сюжету у поезії Івана Франка “Як голова болить!..” // З його духа печаттю…: Зб. наук. праць на пошану Івана Денисюка: У 2-х т. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – Т.1. – С.318-327.

450. Тихолоз Б. Моторошна магія тексту (Лінгвістичний аналіз поезії Івана Франка “Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер виє…”) // Дивослово. – 2003. – №4. – С.23-27.

451. Тихолоз Б. “…Навстрічу сонцю золотому…”: таємниця Франкової “Ідилії” // Тези доп. п’ятнадцятої щоріч. наук. франківської конф. (27-29 вересня 2000 року). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – С.42-44.

452. Тихолоз Б. Психодрама Івана Франка в дзеркалі рефлексійної поезії: Студії – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. – 180 с.

453. Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка: діалектика поетичної рефлексії. Автореф. дис… канд. філол. наук. – Львів, 2003. – 20 с.

454. Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка (траєкторія художньо-світоглядної еволюції) // Матеріали V конгресу МАУ: Літературознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – Кн.2. – С.144-152.

455. Тихолоз Б. Філософсько-поетична мариністика Г.Сковороди та І.Франка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – №6. – С.122-132.

456. Тихолоз Б. “Цілий чоловік” в етико-антропологічній концепції І.Франка // Слово і час. – 1999. – №2. – С.32-34.

457. Тихолоз Б. Четверта струна Франкової ліри (філософська лірика в координатах світоглядної еволюції) // Слово і час. – 2003. – №8. – С.32-44.

458. Ткаченко А.О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 448 с.

459. Ткаченко А.О. Поетика: на спіралі свої? // Поетика. – К.: Наукова думка, 1992. – С.21-41.

460. Ткачук М. Парадигма світу збірки “Semper tiro” Івана Франка. – Тернопіль, 1997. – 36 с.

461. Ткачук М. Художній світ збірки “З вершин і низин” Івана Франка: Навчальний посібник. – Донецьк: ДонДУ, 1997 – 27 с.

462. Томашевский Б.В. О стихе. – Л., 1929.

463. Українка Леся. Зібр. творів: У 12 т. – К.: Наукова думка, 1975-1979.

464. Українська поезія. Середина ХVІІ ст. – К.: Наукова думка, 1992. – 680 с.

465. Українські поети-романтики: Поетичні твори. – К.: Наукова думка, 1987. – 592 с.

466. Українські приказки, прислів’я і таке інше: Збірники О.В.Марковича та інших. Уклав М.Номис. – К.: Либідь, 1993. – 768 с.

467. Фер Л. Будда і Буддізм / Пер. з франц. І.Франко. – Львів: З друкарні НТШ, 1905. – 147 с.

468. Филипович П. Шляхи Франкової поезії // Филипович П. Літературно-критичні статті. – К.: Дніпро, 1991. – С.61-94.

469. Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні: Метакритичне дослідження. – К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 1993. – 112 с.

470. Фоменко И.В. О поэтике лирического цикла: Учебное пособие. – Калинин: Изд-во Калининского ун-та, 1984. – 79 с.

471. Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів. – Пер. з англ. // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки / За ред. М.Зубриць­кої. – Львів: Літопис, 1996. – С.111-135.

472. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сб. – Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.

473. Франко З. Мова поезії Івана Франка // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1968. – Вип.3. – С.91-97.

474. Франко З. Післяслово // Франко І. З вершин і низин: Поезії, поема. – К.: Веселка, 1992. – С.182-187.

475. Франко І. Вірші на громадські теми. – Львів, 1913. – 24 с.

476. Франко І. Давнє й нове: Друге побільшене виданє збірки Мій “Ізмарагд”: Поезії Івана Франка. – Львів: Накладом Українсько-руської видавничої спілки, 1911. – 268 с.

477. Франко І. Євген Юринець. // Неділя. – 17 вересня 1911 р.

478. Франко І. З вершин і низин: Збірник поезій Івана Франка: Друге, доповнене виданє. – Львів, 1893. – 468 с.

479. Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1976-1986.

480. Франко І. Із літ моєї молодости: Збірка поезій Івана Франка з п’ятиліття 1874-1878. – Львів: Накладом Українсько-руської видавничої спілки, 1914. – 126 с.

481. Франко І. Мій Ізмарагд: Поезії. – Львів, 1898. – ІХ + 174 с.

482. Франко І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т. / Упоряд. З.Т.Франко, М.Г.Василенко. – Львів: Каменяр, 2001. – 434 с.

483. Франко І. Поет зради // Баган О. Іван Франко і теперішнє становище нації: Зб. статей. – Дрогобич, 1991. – С.72-84.

484. Франко І. Причинки для оцінення поезій Тараса Шевченка // Франко І. Мозаїка. – Львів: Каменяр, 2001. – С.107-121.

485. Франко І: Твори: В 3 т. Поезії. Поеми. – К.: Наукова думка, 1991. – Т.1. – 672 с.

486. Франко І. Твори: У 20 т. – К.: Держлітвидав, 1952. – Т.11. – 578 с.

487. Фризман Л.Г. Исследуя лирические жанры // Вопросы литературы. – 1975. – №9. – С.265-273.

488. Фройд З. Вступ до психоаналізу. – Пер. з нім. – К.: Основи, 1998. – 709 с.

489. Фройд З. Поет і фантазування. – Пер. з нім. // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С.85-90.

490. Фролова К.П. Аналіз художнього твору: Деякі методи вивчення тексту художнього твору: Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа, 1975. – 176 с.

491. Фролова К.П. Субстанції незримої вогонь… (Про поетику художнього твору): Літературно-критичний нарис. – К.: Дніпро, 1983. – 134 с.

492. Фромм Э. Душа человека: Её способность к добру и злу // Фромм Э. Душа человека. – Пер. с нем. – М.: Республика, 1992. – С.13-108.

493. Хайдеггер М. Разговор на просёлочной дороге: Избр. статьи позднего периода творчества. – Пер. с нем. – М.: Высшая школа, 1991. – 192 с.

494. Хамитов Н. Философия человека: поиск пределов. Пределы мужского и женского: Введение в метаантропологию. – К.: Наукова думка, 1997. – 176 с.

495. Хархун В. Персоносфера як фактор системної організації збірки І.Франка “Зів’яле листя” (до проблеми металогіки мислення) // Слово і час. – 2002. – №2. – С.9-13.

496. Чамата Н.П. Ритміка Т.Г.Шевченка: 14-складовий вірш, чотиристопний ямб. – К.: Наукова думка, 1974. – 176 с.

497. Чернец Л.В. Литературные жанры: проблемы типологии и поэтики. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 192 с.

498. Чернишенко Л. Листи Ольги Хоружинської до Івана Франка // Науковий вісник Музею Івана Франка у Львові. – Львів: Каменяр, 2001. – Вип.2– С.145-207.

499. Чернышенко Л.И. Литературно-текстологическая история сборника И.Фран­ко “З вершин і низин”: Автореферат дис… канд. филол. наук. – К., 1991. – 18 с.

500. Чижевський Д. Реалізм в українській літературі. – К.: ВЦ “Просвіта”, 1999. – 120 с.

501. Чичерин А.В. Идеи и стиль. – М.: Советский писатель, 1968. – 374 с.

502. Чичерин А.В. Ритм образа: Стилистические проблемы. – М.: Советский писатель, 1980. – 335 с.

503. Чопик Р. Ecce Homo: Добра звістка від Івана Франка. – Львів: Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2002. – 232 с.

504. Шаховський С.М. Майстерність Івана Франка. – К.: Радянський письменник, 1956. – 193 с.

505. Шаховський С. Франкові “Думи пролетарія” // Українське літературознавство. Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів, 1966. – Вип.1. – С.79-86.

506. Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 12 т. – К.: Наукова думка, 1989. – Т.1. – 528 с.; – К.: Наукова думка, 1991. – Т.2. – 592 с.

507. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. – Пер. с нем. – М.: Мысль, 1966. – 496 с.

508. Шервинский С.В. Ритм и смысл. К изучению поэтики Пушкина. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 272 с.

509. Шиллер Ф. О наивной и сентиментальной поэзии // Шиллер Ф. Собр. сочинений: В 7 т. – Пер. с нем. – М.: ГИХЛ, 1955-1957. – Т.6: Статьи по эстетике. – М.: ГИХЛ, 1957. – С.385-477.

510. Шіллер Ф. Естетика. – Пер. з нім. – К.: Мистецтво, 1974. – 360 с.

511. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2-х т. – Пер. с нем. – М.: Искусство, 1983. – Т.1. – 479 с. – Т.2. – 447 с.

512. Штогрин Д. До еволюції світогляду Івана Франка: (“Смерть Каїна”) // Визвольний шлях. – 1961. – Кн.4. – С.309-318. – Кн.5. – С.449-460.

513. Штонь Г. Іван Франко сьогоднішній // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин: Матеріали міжнар. наук. конф. – Львів: Світ, 1998. – С.47-50.

514. Шубравський В.Є. Жанри // Творчий метод і поетика Т.Г.Шевченка. – К.: Наукова думка, 1980. – С.192-302.

515. Шуст Я. Поезія Івана Франка і народна пісня // Іван Франко. Статті і матеріали. – Вид-во Львівського університету, 1958. – Зб.VI. – С.230-246.

516. Щурат В. Літературні портрети. І. Др. Іван Франко // Зоря. – 1896. – Ч.1 – С.16-17; Ч. 2 – С.36-37.

517. Щурат В. Поезія зівялого листя в виду суспільних завдач штуки. (Прочитавши ліричну драму Ів.Франка “Зівяле листє”) // Зоря. – 1897. – Ч.5. – С.97-98; Ч.6. – С.118-119; Ч.7. – С.135-137.

518. Щурат В. Се не декадент // Зоря. – 1897. – Ч.5. – С.95.

519. Щурат В. Франків спосіб творення // Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. стаття і прим. М.Гнатюка. – Львів: Каменяр, 1997. – С.280-282.

520. Щурат В. Французький декадентизм в польській і великоруській літературі // Зоря. – 1896. – Ч.9. – С.179-180; – Ч.10. – С.197-198; Ч.11. – С.216-217.

521. Щурат В. Amor vincens [Вибір з циклю] // Зоря. – 1897. – Ч.7. – С.126-127.

522. Щурат С. Перші літературні спроби Івана Франка // Іван Франко: Статті і матеріали. – Зб.2. – Львів: Видання ЛДУ, 1949. – С.87-145.

523. Щурат С.В. Рання творчість Івана Франка. – К.: Вид-во АН УРСР, 1956. – 231 с.

524. Юнґ К.Г. Психологія та поезія. – Пер. з нім. // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. за ред. Марії Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С.91-108.

525. Юркевич П.Д. Серце та його значення у духовному житті людини, згідно з ученням слова Божого // Юркевич П.Д. Вибране. – К.: Абрис, 1993. – С.73-114.

526. Якимович Б. Книга. Просвіта. Нація. Видавнича діяльність Івана Франка у 70-80 роках ХІХ ст. – Львів: Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 1996. – 312 с.

527. Якобсон Р. Лінгвістика і поетика. – Пер. з англ. // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С.359-377.

528. Ярема Я.Я. До проблеми ідейного змісту “ліричної драми” Ів.Франка “Зів’яле листя” // Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів: Вид-во ЛДУ, 1948. – Зб.1. – С.91-123.

529. Ясперс К. Философская вера // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – Пер. с нем. – М.: Республика, 1994. – С.419-508.

530. Сhopyk D.B. Rhytm in Ivan Franko’s early poetry. // Іван Франко – мистець і мислитель: Збірка доповідей для відзначення 125-річчя народин і 85-річчя смерті Івана Франка. Записки НТШ. Т.198. – Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто, 1981. – C.65-76.

531. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. Zarys teorii literatury. – Warszawa: Państwowe zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. – 544 s.

532. Humetska A. Sound Expressivity in the Poetry of Ivan Franko // Slavic and East European Journal. – 1983. – №2. – P.245-255.

533. Jaszczun W. The effect of Ivan Franko’s world view on his aesthetic principles // Іван Франко – мистець і мислитель: Збірка доповідей для відзначення 125-річчя народин і 85-річчя смерті Івана Франка. Записки НТШ. Т.198. – Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто, 1981. – С.1-15.

534. Kasprowicz Jan. Miłość. – Lwów, 1895. – S.3-5.

535. Kasprowicz-Jarocka A. Poeta i miłość. Wydanie drugie poprawione i roz-szerzone. – Państwowy instytut wydawniczy [sine anno]. – 256 s.

536. Ovcharenko M. Stress in Ivan Franko’s poetry // Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in U.S. – 1960. – Vol. 8. – №1-2. – P.121-140.

537. Łoth R. Jan Kasprowicz. – Wrozław-Warszawa-Kraków. – MCMXCIV. – 361 s.

538. Sierotwiński S. Słownik terminów literackich: Teoria i nauki pomocnicze literatury. – Wyd. 2-e, przerob. i rozszerz. – Wrocław – Warszawa – Kraków: Wyd-wo PAN, 1966. – 352 s.

539. Simonek S. Frankos Gedichtband Zivjale lystja im Kontext der europäischen Moderne // Simonek S. Ivan Franko und die “Moloda Muza”: Motive in der west-ukrainischen Lyrik der Moderne. – Köln–Weimar–Wien, 1997. – S.86-152.

540. Simonek S. Ivan Franko und die “Moloda Muza”: Motive in der west-ukrainischen Lyrik der Moderne. – Köln–Weimar–Wien, 1997. – 446 s.

541. Simonek S. Zur widersprüchlichen Konzeption von Dekadenz und Moderne bei Ivan Franko // Österreichische Osthefte. – Jg. 35. – Heft 4. – 1993. – S.611-632.

542. Skwarczyńska S. Wokół relacji: przedmiot badań literackich a ich metodologia // Problemy teorii literatury. – Wrocław – Warszawa, 1988. – Seria 3. – S.516-532.

543. Skwarczyńska S. Wstęp do nauki o literaturze. – Warszawa: Instytut wydaw-niczy PAX, 1965. – T.III. – 436 s.

544. Słownik gatunków literackich. Маrek Bernacki, Marta Pawlus. Wstęp: profe-sor Stanisław Jaworski. – Bielsko-Biała: Park, 1999. – 714 s.

545. Słownik terminów literackich. Pod redakcją Janusza Sławińskiego. – Wroc-łаw-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. – 706 s.

546. Słowacki Juliusz. Liryki i poematy. – “Kraj”, Spółdzielczy Instytut Wydawni-czy [місце видання і рік не зазначені]. – 184 s.

547. Stoff A. Poetyka inwocacji // Stoff A. Studia z teorii literatury i poetyki historycznej. – Lublin: T-wo nauk. Katolic. U-tu Lublin., 1997. – S.9-91.

548. Thanatos: Студії з інтеґральної культурології. – Вип.І. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1996. – 144 с.

549. Unbegaun B.O. Russian Versification. – Oxford, 1966. – 224 p.

550. Wittgenstein L. Tractatus Logiko-Philosophicus. – London: Routledge & Kegan Paul, 1961. – 364 p.551. Wörterbuch der Literaturwissenschaft / Hrsg. V.G.Träger. – Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1986. – 714 s.

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: http://www.mydisser.com/search.html
1 Леся Українка в листі до І.Франка 13 січня 1903 р. писала, що їй дуже сподобався “Пролог”, і вона нічого навіть не може закинути поетові з погляду стилю, от-тільки “мова” лісу не “вкладалася” в її фантазію: “...Лісовий ритм я собі не октавами представляю – океан ще може мати октави, бо в хвилях його все ж єсть якийсь лад і закон, а ліс, мені здається, “верлібрист” і ніколи не скандує своїх віршів. Ще дві-три октави ліс, може б, і вдав при погожому вітрі, але 16?” [463, т.12, с.18-19].

2 І.Франко вдало трансформує народне прислів’я: “Піде Параска, як її ласка” [466, с.254].

Каталог: dfiles
dfiles -> Федоренко Олена Іванівна
dfiles -> М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
dfiles -> Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни кривоконь наталія іванівна
dfiles -> На правах рукопису Фотуйма Олександр Ярославович
dfiles -> Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке
dfiles -> Інститут педагогіки апн україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка