Львівський національний університет імені івана франка кафедра загальної та соціальної педагогікиСкачати 119.05 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір119.05 Kb.
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра загальної та соціальної педагогіки


Укладач Цюра С.Б.

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ


Методичні матеріали для

самостійної поза аудиторної роботи


Для спеціальності (Напрям підготовки) – прикладна математика 8.04030101


Львів ЛНУ 2016Самостійна робота з курсу «Педагогіка і психологія вищої школи» розрахована на 58 годин, що передбачає виконання індивідуальних завдань та навчального проекту, самостійне опрацювання тем і підготовку до тестового контролю.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи" є вироблення магістрами особистісної концепції педагогічної діяльності у закладі вищої освіти, що є основою для систематизації психологічних та педагогічних знань і умінь, практичного досвіду.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Педагогіка і психологія вищої школи" є:

 • формування умагістрів знань головних положень сучасної філософії

освіти;

 • формування знань про принципи та чинники розвитку психічних якостей, пізнавальних процесів та індивідуальних особливостей у юнацькому та дорослому віці;

 • систематизація знань про вищу освіту як ключовий етап професійного розвитку особистості, її професійного мислення, компетентності та самосвідомості;

 • формування знань психолого-педагогічних засад, умінь та навиків організації навчально-виховного процесу у вищій школі;

 • набуття магістрами умінь психолого-педагогічного аналізу та прийняття педагогічно доцільних рішень;

 • формування у магістрів особистісного ставлення до гуманістичних цінностей викладача вищої школи та концептуального бачення власної викладацької діяльності.


СТРУКТУРА СамостійнОЇ роботИ З КУРСУ
Назва теми

58 год.
Змістовий модуль №1

1.

Загальні основи курсу «Педагогіка і психологія вищої школи. Вища освіта у світовому освітньому просторі .

Індивідуальне завдання №1.

6

2.

Суб’єктний простір вищої школи. Класична і cучасна парадигма діяльності Індивідуальне завдання №2

6

3.

Психологічні особливості і педагогічне середовище розвитку у юнацькому і дорослому віці Індивідуальне завдання №3

6

4.

Психолого-педагогічні особливості пізнавальної діяльності у юнацькому та дорослому віці Індивідуальне завдання №4

6

5.

Психологічні особливості професійного розвитку особистості та професійної освіти. Підготовка до тестового контролю Індивідуальне завдання № 5

6
Змістовий модуль № 2

6.

Дидактика вищої школи, зміст освіти у вищій школі. Інклюзивна освіта.

Індивідуальне завдання №6

6

7.

Процес навчання та педагогічні технології у вищій школі.

Індивідуальне завдання №7

6

8.

Форми та методи організації навчання у вищій школі. Самостійна робота студентів. Індивідуальне завдання № 8

16ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ та Індивідуальної роботиТема

Завдання для самостійної роботи

БалиВища школа України і світовий освітній простір

1. Підготовка короткого конспекту з питання «Структура, сучасні декларативні та правові акти про вищу освіту (Національна доктрина освіти України, Закон України про вищу освіту, Всесвітня декларація про вищу освіту для ХХ1 століття)»

2. Індивідуальне завдання №1.

Провести аналіз взаємозв’язку чинників розвитку середньої і вищої школи в Україні


5Суб’єктний простір вищої школи.

1. Підготовка інформації з проблеми «Еволюція ідеї вищої школи. Ідея університету».

2. Індивідуальне завдання №2. Розробити аргументи до дискусії з питання

Вектори розвитку сучасної парадигми вищої школи: наростаючі, спадаючі”5Психологічні особливості і педагогічне середовище розвитку у юнацькому і дорослому віці


 1. 1. Підготовка інформації з питання «Ключові відмінності ранньої і пізньої юності»

2. Індивідуальне завдання №3. Розробити аргументи для обговорення питання ”Порівняльний аналіз нормативних та ненормативних історичних і вікових факторів розвитку двох визначених вікових груп ”мої батьки”;”мої ровесники””.

5Психолого-педагогічні особливості пізнавальної діяльності у юнацькому та дорослому віці


1. Підготовка до тестового контролю №1

2. Індивідуальне завдання №4. Підготувати письмову відповідь на питання ”Психологічні основи розвитку системного мислення”
5Психологічні особливості професійного розвитку особистості та професійної освіти1. Підготовка до тестового контролю №1

2. Індивідуальне завдання №5 “Проектування професійної “Я-концепції“


5Дидактика вищої школи, зміст освіти у вищій школі. Інклюзивна освіта.


 1. Підготовка доповіді, повідомлення, матеріалів з питань винесених на обговорення на семінарському занятті.

2. Підготувати коротке письмове повідомлення з питання:

Аналіз змісту підручників з програмування для вищих закладів освіти на підставі:

а) відповідності філософським ідеологіям і концепціям;

б) відповідності принципу науковості;

в) відповідності сучасним вимогам до побудови підручника, зміст якого повинен відображати пошуковий, самостійний пізнавальний, особистісно-професійно орієнтований характер навчальної діяльності студентів.
3. Індивідуальне завдання №6

Розробити структуру спецкурсу (на вибір) для студентів університету включно з цілями і завданнями, темами лекцій, та семінарських занять.

5Процес навчання та педагогічні технології у вищій школі.

1. Підготовка індивідуального проекту.

2. Індивідуальне завдання №7 Реферування літератури з метою порівняльного аналізу (тема на вибір)

А. «Учіння як складова навчання у сучасній середній та вищій школі»

Б. «Інклюзивне навчання у вищій школі: Україна і досвід розвинених країн»

В. «Учіння як складова навчання у сучасній середній та вищій школі»

Г. «Технології викладання програмування у сучасній вищій школі»

Д. «Самостійна робота студентів як складова процесу викладання програмування у вищій школі »5Форми та методи організації навчання у вищій школі. Самостійна робота студентів.

1. Підготовка індивідуального проекту.

2. Індивідуальний завдання №8 (передбачено захист)

Розробити 2 зразки план-конспектів практичного заняття з використанням інтерактивних методів навчання за технологією продуктивного або пошукового навчання.

3.Підготувати захист індивідуального проекту

4. Підготовка до тестового контролю


15
Всього
50

Розподіл балів, що присвоюються студентам:Поточна успішність/самостійна індивідуальна робота

та підсумкове тестування успішності із змістових модулів


Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2
Т№1

Т№2

Т№3

Т№4

Т№5

ТК

Т№6

Т№7

Т№8

Інд завдання

ТК


100


25
50


25

ЛІТЕРАТУРАБазова

 1. Біляковська О.О., Мищишин І.Я., Цюра С.Б. Дидактика вищої школи. Навч. пос. – Львів, 2013.

 2. Ги Лефрансуа Прикладная педагогическая психология . – СПб, 2005.- 416с

 3. Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи: Посіб. для магістрів. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008.

 4. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. /Укладачі: Степко М.,Болюбаш Я., Левківський К., Сухарніков Ю. К., 2004.

 5. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К., 2009. – 472 с.

 6. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. –352с.

 7. Педагогіка и психология высшей школы. Уч. пособ. Ростов-н/Д:Феникс 2002. – 544с.

 8. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. - Одеса: ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2002. - 344 с.

 9. Савчин М. В.Загальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./М. В. Савчин. - К.: Академвидав, 2011.- 464 с.

 10. Тягло О. В. Критичне мислення: [навч. посібник] / Тягло О. В. - Х. : Основа, 2008. –187 с.

 11. Філософія освіти: Навчальний посібник / За заг. ред. В. Андрущенка, І. Передборської. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 329 с.

 12. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. –К., 2006.


Допоміжна

 1. Асистентська педагогічна практика студентів(освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр») Робоча програма та інструктивні матеріали / уклад Герцюк Д.Д., Ковальчук Л.О., Равчина Т.В., Цюра С.Б. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012 – 56с

 2. Бех Ю. В.Саморозгортаннясоціальногосвіту: Монографія. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 248 с.

 3. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебн. пособие для вузов. -М.: ПЕР СЭ, 2001. - 511с.

 4. Болонський процес: Документи / Укладачі: З. І. Тимошенко, А. М. Греков, Ю. А. Гапон, Ю. І. Пелеха. - К: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 169 с.

 5. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 316 с.

 6. Вища освіта України і Болонський процес. Навчальний посібник. - Тернопіль. Навчальна книга. - Богдан. 2004. -384 с.

 7. Гершунский Б.С. Философия образования для ХХІ века. М.: Изд-во “Совершенство”, 1998. - 608 с.

 8. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник / І. М.Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 9. Корінько Л.М. Роль критичного мислення у формуванні учнівських компетенцій. - Х.: Вид. група “Основа”, 2010. - 95 с.

 10. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. Монографія. К.: МАУП-МКА, 1997. - 208 с.

 11. Кравець В. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття. Тернопіль, 1996.

 12. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Москва-Рига: НПЦ “Эксперимент”, 1998. - 180 с

 13. Лутай В. Про стан розробки концептуальних засад філософії освіти в Україні та їхнє впровадження в педагогічну практику // Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 30-37

 14. Мищишин І. Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі. Текст лекції. – Львів. 2007.-55с.

 15. Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект / За ред. Н.Г.Ничкало. К, 1999. - 442с.

 16. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України / За заг. ред. В.Зубка. - К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 1997. - 290с.

 17. Наука і цінності людського буття/ [Альчук М.П., Бойченко М.І., Вишинський С.Д. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 550 с.

 18. Цюра С.Б. Педагогіка особистого досвіду. Практикум для самостійної роботи студентів з курсу. Львів, ЛНУ ім.І.Франка, 2006. – 186 с.


Перелік питань для підсумкового контролю (залік) з курсу Педагогіка і психологія вищої школи


 1. Педагогіка вищої школи як наука, її предмет, основні віхи історичного розвитку.

 2. Психологія вищої школи, психологічні засади педагогічного процесу, явища і стани.

 3. Поняття вищої освіти у сучасному світовому освітньому просторі.

 4. Аналіз системних і позасистемних чинників розвитку освітніх систем.

 5. Порівняльний аналіз класичної і сучасної парадигм діяльності вищої школи.

 6. Українська вища школа у контексті світових змін і Болонського процесу, його основні засади.

 7. Вікові особливості ранньої і пізньої юності. Вікові кризи .

 8. Особливості розвитку психофізичного та соціального людини дорослої. Етапи активності та рефлексії.

 9. Суб’єкт. Самостійність у діяльності, самостійність як стійкість до соціальних впливів, автономність дій і суджень, особистісна якість. Самоаналіз суб’єктності.

 10. Педагогічний аналіз особливостей пізнавальної діяльності у юнацькому і дорослому віці.

 11. Основні стратегії навчання. Екстеріоризація. Інтеріоризація. Проблематизація і рефлексія.

 12. Психологічні основи формування професійного системного мислення.

 13. Психологічні особливості професійного розвитку особистості та професійної освіти

 14. Складові професійного розвитку. Допрофесійна орієнтація старшокласників. Професійна підготовка, професійна адаптація.

 15. Психологічна готовність до професії. Теорії професійного розвитку (Берна, Сьюпера, Холанда, Гінзберга, Щадрікова).

 16. Викладач вищої школи як професія. Складові педагогічної майстерності.

 17. Типологія особистості викладача як вчителя. Типологія особистості викладача як керівника наукової школи.

 18. Дидактика вищої школи, предмет, основні категорії. Учіння студента.

 19. Вища освіта. Рівні вищої (професійної) освіти за рубежем і в Україні. Моделі і системи професійної підготовки.

 20. Поняття про зміст освіти у вищій школі. Основні напрямки – загальноосвітній, профілюючий і спеціально науковий.

 21. Державний стандарт освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, магістр, спеціаліст.

 22. Навчально-методичний комплекс дисципліни.

 23. Інклюзивна освіта. Поняття інклюзії, види, застосування в Україні

 24. Педагогічна інноватика, її етапи розвитку в Україні, закони інноваційного процесу. Типи інновацій у ВШ України.

 25. Характеристика освітніх технологій.

 26. Навчання як систематичне дослідження. Навчання як гра. Навчання як дискусія. Кооперативне навчання.

 27. Форми навчання у вищій школі

 28. Форми навчальної діяльності на заняттях.

 29. Індивідуальні заняття. Індивідуальні завдання. Практична підготовка .

 30. Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття - характеристика їх дидактичних функцій та види.

 31. Методи навчання і їх класифікації. Лекція як метод навчання. Застосування інтерактивних методів навчання

 32. Поняття, завдання і типи самостійної роботи студентів

 33. Самостійна, науково-дослідницька робота студентів, різноманітні її форми (творчі завдання, проекти, курсові і дипломні роботи).

 34. Системи оцінювання, організації зворотнього зв’язку, її види, форми (колоквіуми, заліки, іспити).

 35. Методи контролю. Тестування, анкетування, усне і письмове опитування, оцінювання результатів рефлексивного аналізу і творів).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка