Львівська політехнікаСторінка4/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Кротевич Є. В., Родзевич Н. С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вид-во АН УРСР, 1957. – 236 с.

 2. Куньч З.Й. Українська риторична термінологія: історія і сучасність. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – 216 с.

 3. Куньч З.Й. Риторичний словник. – К.: Рідна мова. – 344 с.

 4. Лесин В.М., Пулинець О.С. Словник літературознавчих термінів. – К.: Рад. школа, 1971. – 486 с.

 5. Сагач Г.М. Золотослів: Навч. посібник. – К.: Райдуга, 1993. – 378 с.

 6. Сагач Г.М. Словник термінів красномовства / У книзі: Сагач Г.М. Золотослів: Навч. посібник. – К.: Райдуга, 1993. – 378 с. – С. 316–359.

 7. Універсальний словник української мови / Уклад. З. Куньч. – Тернопіль: Богдан, 2005.– 848 с.


МАТЕМАТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
Самостійна робота № 1
Завдання 1. Випишіть у три колонки прості, складні та складені терміни. З початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте математичний термін.

Піраміда, абсциса, еліпсоїдний, раціональна функція, лінійно-стрічковий, абсолютна похибка, радіус, однозначність, горициркуль, мода вибірки, аксіома, логарифм.
Завдання 2. Поясніть значення багатозначних термінів: аналіз, синтаксис (дискретна математика), семантика (дискретна математика), формула, база, ребро, критерій, аргумент, корінь, величина, вищий ступінь, промінь, вершина, сторона, властивості, графік, сума, частка, потенціал, межа, простір, вибірка, число, функція.
Завдання 3. Поясніть значення омонімів (математичних термінів та загальновживаних слів чи термінів інших галузей): директриса, модуль, вектор, множина, означення, період.
Завдання 4. Доберіть українські синоніми до запозичених термінів: горизон­тальний, вертикальний, паралельний, експеримент, еквівалент, дистанція, елементарний, диференціювати, ідентичний, інтервал, критерій, перпенди­кулярно, пірамідально, раціонально, трансформувати, в діаметрі, піраміда, квантитативний, квалітативний.
Терміни для довідки: гостряниця, прямовисний, поземний, спроба, рівнобіжний, відповідник, якісний, розділяти, кількісний, доцільно, сторч, шатром, відтинок, мірило, перетворювати, поперечно, віддаль, найпрості­ший, однаковий.
Завдання 5. Доберіть синоніми до українських термінів: відтинок, відсоток, подвоїти, мірило, уривок, простий, непомірний, відстань, очищати, розчленовувати, однаковий, предмет.
Завдання 6. Доберіть антоніми до термінів: абсолютний, аналіз, асиміляція, обмеженість, верхній показник, від’ємне число, питання, горизон­тальна пряма, елементарний, мінусовий, парні числа, найменше спільне кратне, абстрактний, багатозначний, прямий порядок, тангенс, симетрія, точка мінімуму, тупий кут, сума чисел, правильний дріб, многочлен, парна функція, пряма, плоский, багатогранник, описаний навколо кола, частка.
Завдання 7. Поясніть значення термінів-паронімів: квадрат – квадрант, відносини – відношення, диференціальний – диференційний – диферен­ційований, завдання – задача, запитання – питання, кореневий – корінний, методичний – методологічний, систематизований – систематичний – системний, степінь – ступінь, частина – частка, швидкий – швидкісний, дискретна – декретна, апофема – анафема, знаменник – займенник, чисельник – числівник, обєктний – обєктивний, ордината – координата.
Завдання 8. Випишіть у дві колонки українські та запозичені терміни.
З початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте фразеологічний зворот і поясніть його значення; підберіть до нього синоніми-фразеологізми.

Спроба, тотожність, гіпотенуза, ордината, розрізняти, радіан, октаедр, іспит, лінія, якість, нерівність, бісектриса, циклоїд, інтеграл, істинний.
Завдання 9. Визначте спосіб творення українських термінів, назвіть словотвірні засоби: непомірний, мірило, очищати, НСК, спроба, розрізнити, величина, осьовий, ймовірність, двокрапка, поділ, завдання, скісний, розтяг зворотний, кусково-гладка, розв’язок, чотирикутник, похідна, дотична, то­тож­ність, добуток, січна, нерівність, розподіл умовний, віддаль, розра­хунок, проміжок, нескінченність, підпростір, напрям опуклості, похибка, подвійний.

Завдання 10. Розкрийте значення фразеологізмів. Знайдіть серед них фразеологічні антоніми та синоніми: бити в одну точку, два боки однієї медалі, перші кроки, міряти на свій аршин, туман вісімнадцятий, ти не перший, ти й не останній, лепта вдовиці, іти ва-банк, верста калебердянська, як семитонна верста, кований на всі чотири, почати з нуля, алюр три хрести, до перших півнів, перший з перших, всипати по перше число, сім мішків гречаної вовни та всі не повні, четвертий вимір, вихідна точка, заднім числом, від горшка – два вершка, грати першу скрипку, за сімома замками, обминати гострі кути, на сьомому небі, абсолютний нуль, без сьомої клепки у тім’ї, два чоботи на одну ногу, дивитися в сто очей, зірки першої величини, роботи до сьомої суботи, робити пяте через десяте, альфа і омега, дивись у корінь, не з хороброго десятка, сім пятниць на тиждень, двох слів не звяже, звести до спільного знаменника, згладжувати гострі кути, раціональне зерно, на всі сто відсотків, критична точка.
Завдання 11. Утворіть форму родового відмінка однини. Наведіть правило, згідно з яким вони набувають закінчення -а (-я) або -у (-ю).

Алгоритм, аналіз (математичний), аспект, багатокутник, біквадрат, куб, варіант, вектор, вимір, від’ємник, відрізок, відсоток, восьмигранник, градус, грам, дециметр, диференціал, дисконт, діаметр, добуток, доданок, дріб, еквівалент, елемент, еліпс, знаменник, розв’язок, ігрек, ікс, індекс, інтеграл, інтервал, коефіцієнт, компонент, косинус, логарифм, параграф, масштаб, мільярд, множник, номінал, об’єм, одночлен, паралелепіпед, пери­метр, перпендикуляр, проміжок, процент, радіус, ракурс, рівнокутник, розрахунок, ромб, сегмент, синус, тангенс, трильйон, фактор, фрагмент, факторіал, центнер, циліндр, чисельник, чинник, ярлик.
Завдання 12. Правильно наголосіть слова: добуток, ознака, симетрія, величина, аргумент, одного, від одного, похибка, плоский, відрізок, множина, півплощина, сегмент, січна, числові вирази, переріз, перпендикуляр, пара­лелепіпед, дециметр, квартал, центнер, знаменник, чисельник, багатогранник, двочлен, нульова кривина.
Завдання 13. Виправте, де потрібно, орфографічні помилки в термінах: абсцисса, арефметизація, бесквадратний, десятководвійковий, доведеня аналітичне, дисконтинуум двійковий, інваріант не евклідів, ліво-бічний, дельта функція, квазімінімальний, косинус-перетворення Фур’є, маштаб, матиматичний аналіз, мульти-модальний, не абсолютно-збіжний, параболоїд елліптичний, центроафінна площина, регрессія, ромбододекаедр, стереогра­фічний, сумма часткова, стовбець, схема Бернуллі, супер-позиція, трьох­літерний, теорія функцій дескрептивна, шаблон логорифмічної шкали.

Самостійна робота № 2
Завдання: виконайте аналіз термінів за схемою.

Схема аналізу:

1. Загальнонауковий термін чи вузькоспеціальний (математичний).

2. Простий (основа), складний (багатогранник) чи складений (графік функції).

3. Якими частинами мови виражений складений термін. Вказати модель (аргумент функції: іменник + іменник; абсолютна величина: прикметник + іменник).

4. Запозичений (процент: з латинської) чи власне український (відсоток).

5. Назвати спосіб творення власне українських термінів:

а) префіксальний (надтіло);

б) суфіксальний (наростання);

в) префіксально-суфіксальний (бездужковий);

г) безафіксний (відповідь);

ґ) основоскладання (чотирикутник);

д) словоскладання (фактор-множина);

е) абревіаційний (НСК – найменше спільне кратне);

є) вторинна номінація – використання наявної у мові назви для позначення наукового поняття (промінь);

ж) аналітичний – використання словосполучень (єгипетський трикутник);

з) перехід з однієї частини мови в іншу (скісна).


Варіант 1. Вектор-функція, двочлен, десятковий дріб, дробово-раціональна функція, комбінаторика, розхил.

Варіант 2. Трапецоїдний, обрив, нуль-система, дотична, віддаль, квазі­диференціальний.

Варіант 3. Абсциса, багатогранник, біномінальні коефіцієнти, відрізок, ділене, визначення.

Варіант 4. Косеканс гострого кута, півплощина, самоперетин, примітивно-рекурсивне відношення, пангеометрія, підсистема.

Варіант 5. Диз’юнкція, імплікація, паросполука, асимптота, гомо­те­тія, крива.

Варіант 6. Розтин, єгипетський трикутник, інтерполяція, основа перпендикуляра, біоднозначність.

Варіант 7. Двійковий, вісь симетрії, допуск, дуплікатриса, надполе, мультивектор.

Варіант 8. Множина-носій, оцінка, коса (лінія), рівночасність, псевдо­сфера, приріст.

Варіант 9. Відрізок, відстань об’ємно-метричний, додекаедр, семимар­тингал, нерівність, градусна міра дуги кола.

Варіант 10. Тиск, загальнозначущість, висота сегмента, центро-афінна кривина, надкільце, диференціювання.

Самостійна робота № 3
Завдання 1. Виправте мовностилістичні помилки в словосполученнях: доказуємо теорему, ноль цілих три четвертих, вірна відповідь, відстань довжиною в 12-кілометрів, півтори метра, два коефіцієнта, три з половиною відсотка, теорія вероятності, внутрішньо протеворечивий, піднести до степені, проходяча хвиля, висота усіченого конусу, двухгранний кут, дублювати двічі, запам’ятовуючий пристрій, десяткового дроба, ємкість множини, палочки Непера, примежова полоса, самий високий розряд, двохсторонні рівняння, провірка гіпотез, менша половина кола, сторона квадрата і трикутника співпадають, вирішити вірно, навчатись матема­тиці, один за другим, ведучий програміст, копіюючий пристрій, олімпіада по математиці, два модуля, сємдесят чотири відсотка, пересічна плоскість, в трьохсот метрах, самий перший, рішити задачу, менше однієї чверті, порядка двох кілометрів, десята доля.
Завдання 2. Відредагуйте текст, виправивши мовностилістичні, орфогра­фічні та пунктуаційні помилки.

Математика (від грец. μαθŋμα) – наука, в якій вивчаються “просторові форми і кількісні відношення дійсного світу”. Чітке розуміння самостійного положення математики як особливої науки, що має властний предмет і метод, стало можливим тільки після накопичення досить великого фактичного матеріалу і виникло вперше в Давній Греції в VI–V ст. до н. е. Даний час можна вважати початком періода елементарної математики.

До світової історії математики відносяться імена Піфагора, Евкліда, Архімеда. До початку ХVIІ ст. математика переважно наука про числа, скалярні величини і порівняно самі прості геометричні фігури, величини, що вивчаються нею (довжини, площі, об’єми тощо), розглядаються як постійні. До цього періода відноситься виникнення арифметики, геометрії, пізніше – алгебри і тригонометрії та де-яких окремих способів математичного аналіза.

Математика використовується в лічбі, торгівлі, земле-вимірюванні, астрономії, архітектурі. У ХVIІ–ХVIІІ ст. потреби природознавства і техніки (мореплавання, астрономії, балістики, гідравліки тощо) призвели введення в математику ідей руху та зміни, насамперед у формі змінних величин та функціональної залежності між ними. Це визвало створення аналітичної геометрії, диференціального числення та інтегрального чис­лення. У ХVIІІ ст. виникають і розвиваються теорія диференціальних рівнянь, диференціальна геометрія і т.д. Математичні досягнення ХVIІ–ХVIІІ ст. пов’язані з іменами відомих математиків, а іменно: Ж. Доламбера, П. Ферма, Г. Лейбніца, Л. Ейлера, Д. та Я. Бернуллі.

У ХІХ–ХХ ст. математика підноситься на нову ступень абстракції. Звичайні величини й числа виявляються окремими випадками об’єктів, що вивчаються в сучасній алгебрі, і геометрія переходить під впливом М. І . Ло­бачевського до дослідження “просторів”, окремим випадком яких є евклідів простір. Розвиваються нові дисципліни, а іменно теорія функцій комплекс­ного змінного, теорія груп, проективна геометрія, неевклідова геометрія, теорія множин, математична логіка, функціональний аналіз та ін.

Неоціненним є вклад у розвиток математики слідуючих учених:
К. Гаусе, М.
Остроградського, Ж. Пуанкаре, О. Колмогорова, О. Погорєлова, В. Марченко.

Практичне засвоєння результатів теоретичного математичного дослідження потребує здобуття відповіді на поставлену задачу в числовій формі. В зв’язку з цим у ХVII–ХХ ст. числові методи математики вирос­тають у самостійну гілку – обчислювальну математику. Прагнення спрос­тити і прескорити розв’язання трудоємких обчислювальних задач спричинило створення обчислювальних машин. Потреби розвитку самої математики, “математизації” різних галузів науки, проникнення математичних методів у багаточисельні сфери практичної діяльності, швидкий прогрес обчислю­вальної техніки визвав появу цілого ряду нових математичних дисциплін: теорія ігор, теорія інформації, теорія графів, дискретна математика, теорія оптимального управління, кібернетика, математичне моделювання процесів тощо.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Караванський С. Секрети української мови. – К.: Кобза, 1994. – 152 с.

 2. Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислю­вальної техніки. – Львів: СП “БаК”, 1995. – 304 с.

 3. Російсько-український математичний словник: 12000 термінів / Уклад. Ф.С. Гудименко та ін. – 2-ге вид. – Харків: Основа, 1990. – 155 с.

 4. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В. Гейченко та ін. – К.: Наук. думка, 1998. – 888 с.

 5. Словник іншомовних слів: 23 тис. слів та термінологічних слово­сполучень / Уклад. Л.О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.

 6. Універсальний словник української мови / Уклад. З. Куньч. – Тернопіль: Богдан, 2005.– 848 с.


ФІЗИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
Самостійна робота № 1
Завдання 1. Випишіть у три колонки прості, складні та складені терміни. З початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте фізичний термін.

Ультрафіолетова радіація, рентгеноскопія, електрооптика, реактор, амплітуда, піроелектрика, квантова оптика, тетрациклічні координати, радіоактивація, осцилоскоп, дейтрон, імпульс, об’ємний резонатор, дифузіо­метр, оптика, рушійна сила.
Завдання 2. Поясніть значення багатозначних термінів: центр, частота, ядро, сектор, сяйво, рупор, потенціал, атмосфера, температура, атом, тиск, горизонт, заряд, звук, батарея.
Завдання 3. Поясніть значення омонімів (фізичних термінів та загально­вживаних слів чи термінів інших галузей): фон, хвиля, фокус, бар, блок, розряд, пара.
Завдання 4. Доберіть українські синоніми до запозичених термінів: еквівалентний, абсорбція, акомодація, аномальний, імпульс, антисептика, вакуум, гіпертрофований, гіпотеза, ізолятор, інверсійний, центр, алювіальний.

Слова для довідки: середина, знезараження, рівнозначний, всмок­тування, пристосування, непровідник, неприродний, поштовх, надмірний, припущення, обернений, порожнина, намивний.
Завдання 5. Доберіть синоніми до українських термінів: звукознімач, висотомір, протиотрута, планетник, зореплавець, видноколо, гучномовець, відрізок, зоря, розряджати, занепад, тотожний.

Слова для довідки: астролог, радіорепродуктор, інтервал, астронавт, метеор, антитоксин, нейтралізувати, альтиметр, деградація, горизонт, адаптер, ідентичний.
Завдання 6. Доберіть антоніми до термінів: абстрагувати, інтенсивний, активність, синтез, спалахувати, висота, відштовхування, перигей, регрес.

Слова для довідки: низина, інертний, згасати, аналіз, протягування, пасивність, апогей, конкретизувати, прогрес.
Завдання 7. Поясніть значення термінів-паронімів: спектроскоп – спінтарископ – статоскоп – сцинтилоскоп, тахометр – тахеометр, тензи­метр – тензометр – тензиометр, термоанемометр – термобарометр – термогальванометр, темограф – термігігрограф, сейсмометрія – сенсито­метрія, сейсмографія – селенографія, синхрофазотрон – синхроциклотрон, регуляризація – регенерація – реверберація, регулятор – реєстратор – резонатор – регенератор – рекуператор – ротатор, рекомбінація – ректи­фікація – рекуперація, рефлектометр – рефрактометр, радіоскопія – радіотелескопія, радіологія – радіометрологія, радіонавігація – радіопелен­гація – радіодевіація – радіолокація, купорос – купрокс, інтеграл – інтервал, фототропія – фототипія, хромоскоп – хроноскоп.
Завдання 8. Поставте наголос у словах: ардометр, гальванометр, випробування, кристалографія, колориметрія, показник, радіотелескопія, сейсмографія, сейсмометрія.
Завдання 9. Випишіть у дві колонки запозичені та українські терміни. З початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте фізичний термін. Розкрийте значення цього терміна.

Спектр, полярископ, обмеження, ефект, катод, тензиметр, сила, коливання, рентген, оптика, генератор, осад, енергія, лінза, промінь, імпульс.
Завдання 10. Визначте спосіб творення термінів, назвіть словотвірні засоби: випромінювання, теплообмін, заряд, саморегулювання, звук, дефор­мація, рух, громовідвід, гучномовець, спалах, частотність, густота, арит­мічний, блокувати, вибух, хвилястий, інверсійний, оксид, показник, актива­ційний, неподільний, неактивний, ультрафіолетовий.
Завдання 11. Розкрийте значення фразеологізмів: розрядилася атмосфе­ра, завершальний акорд, альфа і омега, питома вага, вага з грудей спала, на повнім газі, душа закипає, під тиском, буря у склянці води, на хвилі, з висоти пташиного лету, на висоті, пустий звук, як сліпому дзеркало, як під ковпаком, входити в норму, накладати відбиток, на всіх парах, проводити паралель, випадати з поля зору, бути в центрі уваги, зникнути з горизонту.
Завдання 12. Утворіть форму родового відмінка однини. Наведіть правило, згідно з яким терміни набувають закінчення -а (-я) або -у (-ю).

Вектор, агометр, агрегат, газ, активатор, ацетон, генератор, спектр, блиск, звук, тон, кабель, каталізатор, акорд, допуск, капіляр, метр, дисонанс, закон, заряд, окуляр, параметр, радар, масштаб, механізм, метод, реактор, статор, мікросвіт, неон, розчин, обмін, перекис, підігрів, поляроїд, потенціал, кутомір, фактор, темп, ураган, цикл, ефект.
Завдання 13. Виправте орфографічні помилки в словах, попередньо пригадавши правопис запозичених та складних слів: альфарозпад, алюмі­ні­йовий, амміак, ампер-вольтметр, ампер-метр, аннотація, асбест, асиммет­ричний, аеро-метр, біо-гео-хімія, псевдо-основа, радіаційно хімічний, блок­схема, радіо-активація, зеркало, квазі-класичний, кіловат година, контрасний, корро­зія, масса, макро-світ, пласмаса, напів колоїд, пресс, сумма, ренгено­графія, рифрижератор, маштаб, тифлон, сцентилятор, дефузійний, селікат.

Самостійна робота № 2
Завдання: зробіть аналіз термінів за схемою.

Схема аналізу:

1. Загальнонауковий термін чи вузькоспеціальний (фізичний).

2. Простий (атом), складний (секундомір) чи складений (сила тяжіння).

3. Якими частинами мови виражений складений термін. Вказати модель (дія радіації: іменник + іменник; світлові кванти: прикметник + іменник).

4. Запозичений (вакуум: з латинської) чи власне український (всмок­тування).

5. Назвати спосіб творення власне українських термінів:

а) префіксальний (немагнітний);

б) суфіксальний (випромінювання);

в) префіксально-суфіксальний (надструнник);

г) безафіксний (заряд);

ґ) основоскладання (витратомір);

д) словоскладання (блок-схема);

е) абревіаційний (ККД – коефіцієнт корисної дії);

є) вторинна номінація – використання наявної у мові назви для позна­чення наукового поняття (барєр);ж) аналітичний – використання словосполучень (магнітна буря).
Варіант 1. Теплообмін, густина заряду, напівколоїд, потік, знебарвлення.

Варіант 2. Астрофізика, заземлений, інтегральна крива, розкид, дезорієнтація.

Варіант 3. Електростатика, кислота, нагрівання, окис, проникаюча радіація.

Варіант 4. Теплота плавлення, гартування, неотруйний, вогнетривкість, відпал.

Варіант 5. Географічний полюс, замикач, мотор-генератор, відфільтру­вати, радіоскопічний.

Варіант 6. Сила пружності, спалах, магнітометр, метеорологічний, віддаль.

Варіант 7. Світлова дія, кіловат-година, кристалізація, розряд, асиметрія.

Варіант 8. Західна довгота, акумуляція, ізоповерхня, парогенератор, розчин.

Варіант 9. Довжина хвилі, дубль-спектограф, магнітометричний, залом­лення, приріст.

Варіант 10. Дія радіації, дощомір, міжпланетний, густина, півхвиля.

Самостійна робота № 3
Завдання 1. Відредагуйте слова та словосполучення: адаптирувати, амартизатор, аерозйомка, безвоздушний, безграничність, луна, безконеч­ність, безпорядочний, облучення, близорукий, блокіровка, вспишка фотоапа­рату, виключатель, гофрірований, ціни на горюче, високе давлення, губчатий, трьохгранний, чотириатомний, двухвалентний, зажигання, захват, зрачок ока, желізняк, прозора жидкість, закалка, просмоктування, затухати, капля води, клиновидна поверхність, загрузити грузовик, включити щотчик, круго­оборот, вкладиш, обезжирити, оболочка, нема току, осадки, міжпланетне пространство, дифракційна полоса, полузазор, плоскість, полушар, неприрод­ний пристрій, атмосферні помєхи, предохранитель, телевізійна сєть, прибли­ження, вимірювальний прибор, поломаний прийомник, супутник, кварцеве стєкло, стоп-стержень, текучий, ричаг, росходомір, чугунна плита, чужо­родний, велика щель, отвьортка, евакуірувати людей, отруйний яд, лєснічна клітка.
Завдання 2. Відредагуйте словосполучення та речення.

По установленим нормам витрат, загорілася резина, більша половина працівників, замоталися провода, поверни виключателем, добавочна вартість, повний безпорядок, пару оборотів, зверхурочні години, згорів прєдохранітєль, халатне ставлення до роботи, запчасті до автомобілей, ремонт по заказу, справочні матеріали, два угольника, список працюючих, братися за роботу, саме ліпше підприємство, нанести збитки, металічний каркас, напор води, сама відповідальна задача, устарівша техніка. Мати справу з ядом вредно. Ці радіо-телефони зняли з проізводства. Я зробив заказ тому дві неділі. Мені потрібно розщитатися з поставщиком. Чи можна заказати мастєра. Відремонтірувати тєлєвізор можна на дому на протязі цілого дня – ціна порядка восьмидесяти гривнів. Кожен робочий має свій участок. Ця справа простіша простого. Ми працюємо у залежності від настрою. Весь день сижу за станком. Ця фірма оборудована новішими технологіями. Треба сильніше нажимати на ричаг. Горюча смєсь поступає в циліндр. Працюємо по слідуючому графіку. Апарат працює вхолосту. В нас нічого не получається. Це облегшило наше положення. Він знає у всьому толк. Приведені показники співпадають. Поступило багато пропозицій.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка