Львівська політехніка


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИСторінка3/9
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.23 Mb.
#10632
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Мова професії – це не тільки знання термінів,

але й коректне слугування ними.

Руслан Кацавець
Яка мова – такий і фахівець.

Руслан Кацавець
ЗАГАЛЬНОНАУКОВА ЛЕКСИКА

Самостійна робота № 1
Завдання 1. Доберіть зі списку іншомовних слів аналіз, абревіатура, атрибут, атестація, абстрагувати, автентичний, антагонізм, алогічний, амбівалентний, антитеза, аналогія терміни, які називають описані явища, ознаки, дії:

1) складноскорочене слово, утворене з початкових складів, з перших літер слів словосполучення;

2) метод дослідження, що полягає в мисленнєвому або практичному розчленуванні цілого на складові частини;

3) суперечність, наслідком якої є найгостріша боротьба і неприми­рен­ність;

4) судження, що суперечить тезі;

5) визначення кваліфікації працівника, його особистих і ділових рис;

6) невід’ємна властивість об’єкта;

7) справжній, дійсний, самобутній, який ґрунтується на першоджерелі;

8) такий, що суперечить логіці, безглуздий;

9) суперечливий, двоїстий за своєю природою;

10) часткова схожість між предметами і явищами;

11) виділяти з усіх ознак, властивостей, зв’язків конкретного предмета основні, найзагальніші.


Завдання 2. Сформуйте і запишіть у стовпчик пари з українських слів: виправлення, винайм, нісенітниця, заохочення, найкращий, прибутковий, круго­обіг, тотожний, уподібнення, зменшення – та їхніх іншомовних відповідників: циркуляція, уніфікація, мінімізація, корекція, оптимальний, рентабельний, стимул, нонсенс, оренда, ідентичний.
Завдання 3. Сформуйте і запишіть у стовпчик пари з українських слів: безформний, законний, невдача, відповідний, небажаний, найбільший, найпростіший, непроникний, відхилення – та їхніх іншомовних відповідників: герметичний, аномалія, елементарний, фіаско, легітимний, одіозний, адекватний, аморфний, максимальний.
Завдання 4. Із поданих слів сформуйте пари з українських слів та їхніх іншомовних відповідників: уподібнення, неоднорідний, легітимний, узгодження, гетерогенний, відшкодування, сепаратизм, координація, право, обізнаність, юстиція, відокремлення, законний, асиміляція, компенсація, вада, переважний, хаотичний, взаємодоповнювальний, домінантний, компетент­ність, дефект, безладний, комплементарний.
Завдання 5. Підберіть українські відповідники до іншомовних слів: релевантний, фальсифікація, адаптувати, ординарний, утилітарний, глобаль­ний, гомогенний, аргумент, інтенсивний, класифікація, екстра­ординарний, експеримент, квантитативний, кореляція, субординація, евентуальний, ва­ріація, вертикальний, паралельний, концентрувати, компонент, дефініція, нейтралітет, конфіденційний, об’єктивний, структура, стабільний, соціум, синхронний, унітарний, критерій, конфронтація, моніторинг.
Завдання 6. Підберіть іншомовні відповідники до українських слів, із перших їхніх букв прочитайте назву божества меж і кордонів у давньо­римській міфології.

Терпимий – …

Рівноцінний – ...

Важливий – …

Найменший – …

Нехтувати – …

Перелік назв – …
Завдання 7. Поясніть значення паронімів: унітарний, утилітарний; дискваліфікація, декваліфікація; дефектний, дефективний; дискримінація, дискредитація; категорійний, категоричний; градація, гравітація; стиму­ляція, симуляція.
Завдання 8. Користуючись словником, розкрийте значення термінів, які в різних галузях науки набувають інших значень: конструкція, реконструкція, автохтони, агент, адаптація, аерація, акт, активний, актуальний, корінь, елемент, валентність, нейтралітет.

Завдання 9. Підберіть іншомовні антоніми до термінів: активний, мінімальний, гомогенний, регулярний, горизонтальний, суб’єктивний, аналіз, дедуктивний, макросистема, динаміка, прогрес.
Завдання 10. Поясніть значення іншомовних слів. Утворіть від них антоніми за допомогою іншомовних префіксів.

Логічний, експліцитний, імпортер, іммігрувати, ординарний, конструк­тивний, еволюція, симпатія, теза, ритмічний, симетричний, організувати, мобілізація, монтаж, націоналізація, анонсувати, інфляція, централізація, соціальний, гармонічний, типовий, варіант, конформізм, гармонія, пропорція, баланс, інтеграція.

Самостійна робота № 2
Завдання 1. Випишіть зі словника 10 термінів, утворених за допомогою різних суфіксів (-ість-, -к-, -ок-, -нн'-, -цтв-, -ств-). Суфікси виділіть. Наприклад: лінійність, готівка, внесок, моделювання, виробництво.
Завдання 2. Випишіть зі словника 10 термінів із різними префіксами. Виділіть префікси, вкажіть, які з них українські, а які іншомовні. Наприклад: безсполучниковість (з українським префіксом без-), надприбуток (з україн­ським префіксом над-), розрегулювати (з українським префіксом роз-), антитеза (з іншомовним префіксом анти-), реекспорт (з іншомовним префіксом ре-), деполяція (з іншомовним префіксом де-). Які з цих термінів утво­рено префіксальним способом (надзавдання, надвиробництво), а які іншим способом? Вкажіть спосіб творення (задум, викуп – безафіксний спосіб).
Завдання 3. Випишіть зі словника 10 складених термінів, укажіть модель. Наприклад: відкритий конфлікт (прикметник + іменник), гіпоцентр земле­трусу (іменник + іменник).
Завдання 4. Випишіть зі словника 10 термінів, утворених безафіксним способом. Наприклад: вимір, виторг, дохід, збут, друк.
Завдання 5. Випишіть зі словника по 5 термінів, утворених способами основоскладання та словоскладання. Наприклад: гіперпосилання, кредито­спроможність (основоскладання), факс-модем, банк-модем (словоскладання).
Завдання 6. Випишіть зі словника 10 запозичених термінів. Укажіть, з яких мов їх запозичено. Доберіть, якщо можливо, українські відповідники. Наприклад: кредит (з латинської мови) – позика.
Завдання 7. Випишіть зі словника 10 загальнонаукових термінів. На­приклад: аналіз, синтез, адаптація, класифікація.
Завдання 8. Випишіть зі словника 10 термінів з міжнародними терміно­елементами (авто-, аеро-, гідро- біо-, гео-, відео-, радіо-, електро-, стерео-, фазо-, моно-, теле-, кіно-, фото-, фоно-, макси-, мульти-, квазі-, полі-, псевдо-, фото-, -лог, -логія, -графія, -метр, -скоп). Наприклад: аеродинаміка, радіоапаратура, електротехніка, телекомунікація, картографія.
Завдання 9. Випишіть зі словника по 5 термінів-антонімів, синонімів, паронімів. Наприклад, антоніми: абсолютний – відносний, брутто – нетто, активний рахунок – пасивний рахунок; синоніми: легалізація – узаконення, акцент – наголос, інвестиція – вкладення капіталу; пароніми: інфляція – рефляція, економічний – економний, трейдер – трейдинг.
Завдання 10. Випишіть зі словника 10 термінів із різними орфограмами (з апострофом, подвоєнням приголосних, складні слова, з ненаголошеними голосними, з чергуванням голосних чи приголосних, з префіксами з-, с-, пре-, при-, роз-, без- тощо). Поясніть правопис цих слів. Наприклад: контрастний, сконцентрувати, зцементувати, прибуток, представництво, обєднання, золотовалютний, валютно-процентний.

Самостійна робота № 3
Завдання 1. Виправте стилістичні помилки у словосполученнях: багаточисельні порушення, бувший директор, в деякій мірі, в залежності від завдань, взнати покажчики по прибутках, виключити прибори, вияснити проблему, давайте почнемо інформувати, добавити два документа, доказувати теорему, досвід по розробці відзива, настоювати на своєму, необхідно задіяти, заключити договір, заслуговує уваги, зробити заключення, і так дальше, комісія по питанням, мова йде про недостатки у роботі, удосконалювати навики, намітити план дій, нанести шкоду, на протязі місяця, не дивлячись на, область виробництва, оточуюче середовище, перечислити істотні признаки, погляди співпадають, повістка денна, по закону, по заказу, по крайній мірі, поступати в університет, поступати таким чином, поступає інформація, по питанню, предявити студентські білети, признавати помилки, приймати міри, приймати участь, прийдеться прикласти зусиль, приміняти міри, при наявності справки, приносити шкоду, приступати до роботи, протокол знаходиться у папці, сама сильна біль, прозора тюль, з сильною нежиттю.
Завдання 2. Виправте стилістичні помилки у словосполученнях: більша половина присутніх, вищеприведені рішення, відповідно рішенню, вірний розвязок, вражаючі скидки, давайте обговоримо, ділити пополам, добре відноситись до підлеглих, довіреність на машину, договоритися про поставку, заказати стальні каркаси, заказний лист, заключне рішення, звернутись по адресу, задіювати у міроприємствах, залізнодорожній вокзал, заставити підписатися на журнал, згідно закону, здавати іспити, лишній раз, мішати працювати, наглий працівник, надіслати три листа і відкритку, не хватає часу, область виробництва, обява на рахунок віддиху, переводити гроші по пошті, підсказати відповідь, податкові льготи, по причині нехватки часу, поява невідкладних справ, працювати по сумісництву, приводити приклади, приймати до відома, рішили єдинодушно, розходи на канцелярські приладдя, соблюдати порядок, у вересні місяці.
Завдання 3. Відредагуйте слова та словосполучення: бажаючі, білет на трамвай, бути довольним, в якості подарунка, в трьохсот метрах, одним словом, вліпити виговор, вмішуватися в справу, два вагона поїзда, двадцять грам, трьохповерховий будинок, двохмісні номера, другим разом, давайте напишемо, заказати таксі, запрос даних, зростають покажчики, київлянин, книга відкликань і пропозицій, кошильок, криша, кухонна мебель, моя автобіографія, літня площадка, любиме блюдо, напечатати документ, невідкладні задачі, окунутися в спогади, служебна командіровка, при наявності паспорта, банкет на сємдесят чоловік, область високих частот, облегшити задачу, по провині, при відсутності, провірка, получати зарплату в єврах, по приказу, прийдеться працювати, самий перший, сильна нежить, рішити задачу, розібратися з проблемою, розпродажа битової техніки, самий перший, секція по футболу, срочно, стати у пригоді, тепле одіяло, три метра тканини, ярке світло.
Завдання 4. Відредагуйте речення: На семінарі прозвучала маса цікавих питань. Сьогодні видався жахливо вдалий день. Ми накінець-то оформили заяви, автобіографії та документи. Він працює не по прямому призначенню. Вивчити домашнє завдання рахую своїм обовязком. Я завжди путаю Івана з Олегом. Давайте прийдемо до хворого, принесемо йому лікарство. Прошлого року я поступив в університет. За виключенням Василя всі виконали домашнє завдання. Не мішало би вивчити тему про походження української мови. Я вивчив усі екзаменаційні квитки. Змагання по футболу продовжувались на протязі неділі. Більша половина групи не зявилась на змагання по волейболу. Із-за гри в шахмати ми спізнились. Ідем купим білети на поїзд. Начальник по-доброму відноситься до подчиньонних. Головна бухгалтер помилялася в усіх відношеннях. У Грузії ввели військовий стан. Молодожони заказали свадєбні кольца в майстерні по виготовленню ювелірних прикрас. На мій адрес вислали грошовий перевод. На рахунок цього я маю свою власну думку. Екологічні проблеми є скрізь, і Львів не виключення. Моє відношення до любого з вас обєктивне. Студент здійснив вірний переклад з венгерської мови. По технічним причинам відключили кабельне телебачення. На компютері я встиг опрацювати великий обєм інформації. Коля зробив вигляд, що не почув. Ця дівчина красивіша всіх. Дякуючи товаришці, я написала контрольну самекраще. Вивчити – ось вірний спосіб здати іспит.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


  1. Словник іншомовних слів: 23 тис. слів та термінологічних словоспо­лучень / Уклад. Л.О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.

  2. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.

  3. Російсько-український словник наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина. – К.: Наук. думка, 1996. – 660 с.

  4. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В. Гейченко та ін. – К.: Наук. думка, 1998. – 888 с.

  5. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. – К.: Наук. думка, 1994. – 594 с.

  6. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (Термінологія процесових понять) / АН України. Ін-т проблем. механ. та ін. – К.: Вирій, Сталкер, 1997. – 256 с.

  7. Російсько-український загальнотехнічний словник: 113000 термінів / Уклад. Л.І. Мацько, І.Г. Трегуб, В.Ф. Христенок, І.В. Христенок. – К.: Вища школа, 1994.


ТЕРМІНОЛОГІЯ КРАСНОМОВСТВА
Самостійна робота № 1
Завдання 1. Випишіть у три колонки прості, складні та складені терміни. З початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте риторичний термін:

Автопортрет, оратор, речитатив, оригінальність промови, безпо­середньо-контактний, розмовне мовлення, наочність, асоціативний спосіб, звуковідтворення, асонанс, модальність, технологічний стиль, автореферат, епітет, основна частина промови, навіювання, цілісно­оформленість, текстуальний, риторичне запитання.
Завдання 2. Випишіть у дві колонки багатозначні й однозначні терміни, поясніть їхнє значення. З початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте риторичний термін. Поясніть значення утворених термінів.

Абстракція, бібліографія, адекватність, розповідь, ритмічна група, хвилювання, авторитет, інтуїція, телевізійна лекція, коментар, етапи підготовки промови, конфліктна ситуація, алогізм, докази, аудиторія, тезаурус, оксиморон, бібліотека, напівпряма мова, інтонація, риторичний, кульмінація, апеляція, аксіома.
Завдання 3. Поясніть значення омонімів (риторичних термінів і загальновживаних слів чи термінів інших галузей): еліпс, синтез, експозиція, опозиція, екскурсія, період, усмішка.
Завдання 4. Поясніть значення омонімів, що функціонують у терміно­системі риторики тéза і такт. Утворіть речення з цими термінами.
Завдання 5. Доберіть українські синоніми до запозичених термінів: асиндетон, полісиндетон, асиміляція, поліптотон, полісемія, моносемія, лінгвіс­тика, евфонія, елоквенція, гіпербола, парентеза, елокуція, дефініція, ономатопея, аргумент, орація, вербалізм, імітація, лозунг, індиферентність, акцент, ґемінація, ілюстрація, персоніфікація, оратор, ретардація, апорія, рекурсія.
Завдання 6. Доберіть синоніми до українських термінів: життєпис, захисник, байдужість, безсполучниковість, гра слів, стислість, наслідування, обвинувачувач, правопис.
Завдання 7. Підберіть антоніми до термінів: активний словник, егоїзм, синтез, антипатія, опосередковані умовисновки, безпосередньо-контактний монолог, гіпербола, дедукція, прямий порядок слів, вторинна інформація, істинна підстава, пряме значення, засновок, препозиція, мимовільне запам’ятовування, висхідна градація, відкритий конфлікт, монопредика­тивність, негативний вплив, поширене речення, оптимізм, штучна міміка, енклітика, сурядність.
Завдання 8. Поясніть значення термінів-паронімів: трибун – трибуна, активізація – актуалізація, афект – ефект, концепція – концесія, інвенція – інверсія, гіпербола – гіпербатон, екскурс – екскурсія, типологія – типізація, публічний – публіцистичний, текстовий – текстуальний, препозиція – пропозиція, позиційний – позитивний, антитеза – антитезис – антитетон, фантазія – фантастика.
Завдання 9. Випишіть у дві колонки українські та запозичені терміни. З початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте фразеологічний зворот і поясніть його значення.

Хвилювання, обґрунтування, хрия, легковажність, алюзія, парцеляція, обережність, амфіболія, юстиція, синтагма, довільне запам’ятовування, ядерні структури, зевгма, переказ, ампліфікація, гіпотеза, розповідний, об’єкт, лейтмотив, обставинний, ймовірний, овація, наслідування, ясність мовлення, вульгаризм, ультиматум, враження.
Завдання 10. Визначте спосіб творення українських риторичних термі­нів, назвіть словотвірні засоби: наполегливість, неприязнь, переносне значен­ня, подвоєння, промовець, самовиховання, стверджувальне речення, слухач, цитований твір, тенденційність, усмішка (гумористичний художній твір), сурядність, позначка, інформативність, відступ, втомлюваність, запози­чення, естет, експансивність, лекторій, міркування, мітингова промова, марнослів’я, багатосполучниковість, радіомонолог, розщеплений присудок, переживання, самоіронія, сповідь, тотожність, цитування, тлумачний слов­ник, уточнення, частотність, щоденник, читач, взаєморозуміння, вступ, громад­ська потреба, гугнявість, захисник, звітна доповідь, лекція-спогад, милозвучність.
Завдання 11. Розкрийте значення фразеологізмів: розкидатися словами, кидати слова на вітер, слово в слово, за словом до кишені не лізти, обернутися на слух, криве слово, ловити кожне слово, говорити крізь сльози, у двох словах, слова застрягають у горлі, золоті слова, пусті слова, медові речі, співати дифірамби, співати осанну, говорити як на сповіді, точити ляси, дати перцю, поставити питання руба, плескати язиком, плести лико, прикусити язика, ні пришити ні прилатати, рвати слова, рвати горло, розводити демагогію, розводити химині кури, розв’язати язика, не до складу не до ладу.
Завдання 12. Утворіть форму родового відмінка однини. Наведіть правило, згідно з яким вони набувають закінчення -а (-я) або -у (-ю).

Доказ, оксиморон, естет, відступ, словник, читач, вступ, об’єкт, ультиматум, засновок, правопис, конфлікт, переказ, лейтмотив, лозунг, авторитет, синтез, щоденник, відступ, відповідач, відчай, діалектизм, жанр, круглий стіл, курсив, принцип, раритет, силогізми, синтаксис, тон, читець, синтез, редактор, критерій, компроміс, ентузіазм, диспут, адвокат, азарт, каламбур, конгрес.
Завдання 13. Виправте, де потрібно, орфографічні помилки в термінах: суження, повсякденно-службове спілкування, подвоєня, дисонанс, бібліогра­фія, безпосередні умовисновки, не-істинні аргументи, никролог, необхідні й достатні умови, приамбула, радіо-монолог, синтетичне судженя, стресс, товарискість, художньо-белитристичний стиль, аникдот, аффект, мимо­вільне запамятовування, орегінальність промови, проффесіоналізм, репити­ція, ситуативні неповні речення, слово-вживання, соціально-політичне красно­мовство, темпирамент, тревіальність.

Самостійна робота № 2
Завдання: зробіть аналіз термінів за схемою.

Схема аналізу:

1. Загальнонауковий термін чи вузькоспеціальний (риторичний).

2. Простий (абзац), складний (марнослівя) чи складений (лексикон оратора).

3. Якими частинами мови виражений. Вказати модель (мета промови: іменник + іменник; макаронічний стиль: прикметник + іменник).

4. Запозичений (асоціація: з латинської) чи власне український (безсилля).

5. Назвати спосіб творення власне українських термінів:

а) префіксальний (надзавдання);

б) суфіксальний (наслідування);

в) префіксально-суфіксальний (безпорадний);

г) безафіксний (вступ);

ґ) основоскладання (взаєморозуміння);

д) словоскладання (лекція-бесіда);

е) абревіаційний (ССК – складна синтаксична конструкція);

є) вторинна номінація – використання наявної у мові назви для позначен­ня наукового поняття (усмішка);ж) аналітичний – використання словосполучень (аподиктичне судження).
Варіант 1. Багатосполучниковість, апострофа, дедуктивний умовис­но­вок, слухач, доказ.

Варіант 2. Прес-конференція, експресивність, езопівська мова, гнів, декламатор.

Варіант 3. Радіолекція, аудиторний монолог, двоскладовий, вигук, виправлення.

Варіант 4. Багатовідмінковість, головна частина промови, декламація, дотеп, заїкання.

Варіант 5. Єдинопочаток, захисник, зрозумілість мовлення, естетичний смак, домисел.

Варіант 6. Асонанс, вагання, діалогічне красномовство, відчуття, безпо­середньо-контактний.

Варіант 7. Бібліографія, військове красномовство, вигук, звуконасліду­вання, розчарування.

Варіант 8. Іншомовний, самоконтроль, розуміння, лекція-інформація, конструктивна реакція аудиторії.

Варіант 9. Люфт-пауза, консенсус, керування, стенографіст, стратегіч­ний етап підготовки промови.

Варіант 10. Виголошення, щоденник, швидкість мовлення, вислів, фігура.

Самостійна робота № 3
Завдання 1. Відредагуйте слова та словосполучення.

Стверджуюче речення; приймати до уваги доводи оратора; рівень розуміня; радіо-монолог; цінити кожне сказане слово; ассонанс; нагла поведінка; мати діло з конфліктною людиною; ложне судження; більша половина всіх присутніх; переконуюче мовлення; силлогізм; воєнне красно­мовство; надзадача оратора; прессконференція; двохскладове слово; прида­вати значення слову.

Завдання 2. Відредагуйте речення.

1. З метою щоб оратору підготовити текст виступа, він має оволодіти цілою системою мисленнєво-мовленнєвих операцій. 2. Логічне мислення оперує поняттями, в яких узагальнені суттєві властивості явищ. 3. Під ора­торським мистецтвом розуміється перш за все високий рівень майстерності публічного виступа. 4. Сутність риторики античними мислителями трак­тувалася як технологія створення любого текста. 5. Неориторика являється прямим продовженням риторики класичної. 6. Ораторська промова готуєть­ся звичайно по книжно-письмовим джерелам. 7. Навчання основам риторики повинно йти поряд з вихованням моральної, відповідальної особистості мовця. 8. Вербальна мовленнєва діяльність включає, як вже було відмічено, слідуючі аспекти: говоріння, слухання, читання, письмо. 9. Обов’язковою учбовою дисципліною риторика стала в Києво-Могилянській академії. 10. В усіх ситуаціях, коли ми знаходимось серед людей, наша мовленнєва поведінка повинна регулюватися слідуючими основними правилами: увага до оточуючих, економія часу.

Завдання 3. Відредагуйте текст.

В різні часи і в різних народів риторика являлася частиною освіти. Оратор вважався наставником молоді, який уміє говорити просто, доступ­но, мудро, велично. Риторика як предмет викладалася в учбових закладах і користувалася великою популярністю. Уявлення про риторику як про синтез науки, мистецтва та педагогіки були закладені в греко-латинській культурі. Важливу роль в оновленні національних риторичних традицій відіграють культурні передумови: не дарма в останній час активізувались науки (в тому числі й вузького направлення), пов’язані з розвитком мовної особистості, зокрема наступні: стилістика, лінгвістика тексту, соціолінг­вістика, психолінгвістика. Риторика ціниться тим, що вона розвиває в людині любої професії культуру мислення, культуру мови, культуру спілкування. Риторика як наука володіє певною системністю, що являє собою відображення системності людського мислення і мовлення. Сучасна класична риторика, що формує гармонічну особистість, має безпосереднє відношення до етики і естетики (за посібником: Н.Г. Чибісова, О.І. Тарасова. Риторика: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2003. – 228 с.).
Каталог: wiki -> images
images -> Пол Самуельсон
images -> Вопросы для подготовки к экзамену кандидатского минимума
images -> Реферат студентки стоматологічного факультету Воркун Ірини Тернопіль 2007 План
images -> Виступ на педагогічній раді 10. 01. 2014 року
images -> Відкрита екологічна година: Виготовляємо морозиво
images -> Пригоди української книжки
images -> Шарль Перро «Кіт у чоботях»
images -> Урок засвоєння нових знань, умінь і навичок, творчого застосування їх на практиці
images -> Тема. Компютерні мережі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка