Лексико-семантичне поле посесивності в сучасній англійській мові


ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ПОСЕСИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІСторінка3/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.54 Mb.
#10482
1   2   3

2. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ПОСЕСИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

2.1 Вживання присвійних займенників
Якщо необхідно позначити приналежність будь-якого з об’єктів (властивості, предмета і так далі) будь - якій особі, то можна скористатися присвійним займенником з функцією визначення цього іменника. При цьому займенник завжди буде знаходитися перед ним.

Присвійні займенники відрізняються трьома категоріями: особи, роду і числа: my, your, his, her (мій, твій, його, її). Its (його чи її), our – наш, your – ваш, their – їх. Причому вживають ці частини мови в суворій відповідності з цими категоріями. На відміну від російської мови, присвійні займенники (англійський варіант) вживаються дуже часто. Позначаючи предмети одягу або частини тіла, а також родинні зв’язки, англійці обов’язково уточнюють їх приналежність за допомогою присвійних займенників:I liked her (J.D. Salinger. The Catcher in the Rye, p. 5)

They were never quite the same ones in physical person (F.S. Fitzgerald. The Great Gatsby, p. 5).

But avarice shook her head…and she hid her hand in the fold of her raiment. (J.D. Salinger. The Catcher in the Rye, p. 22

Розрізняють дві форми присвійних займенників: cojoint – приєднувану і absolute – абсолютну.

Присвійні займенники, виражені в присоединяемой формі – my, your, his , her, our, their – ставляться перед іменником, якому відповідають:

«Не was a very nice fellow. You had only to say you wanted some thing for him to give it to you» (William Somerset Maugham - Moon and Sixpsnce)

А ті ж частини мови, але абсолютної форми – mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs – завжди їх замінюють:«Everyone seemed to be talkіng and І sіttіng іn sіlence, felt awkward»(William Somerset Maugham - Moon and Sixpsnce)

У разі, коли разом з іменником використовується прикметник, то присвійний займенник в правильно побудованому реченні буде стояти перед ними.

Присвійні займенники в російській мові можуть бути відсутні, але за замовчуванням будуть матися на увазі, в англійській же промові будуть обов’язково перебувати в реченні:

Особисте займенник I (я) в однині в присвійний займенник присоединяемой форми – my (мій, моя, моє чи мої), а в абсолютній – mine.

Те ж саме відбувається з особовим займенником he (він). У присоединяемой формі воно трансформується в his (його), в абсолютній – також у his.

Вона, або she, в присоединяемой формі присвійного займенника звучатиме, як her (її), в абсолютній – hers.

It (воно) має тільки одну, приєднувану, форму – its (його, її). В абсолютній формі – відсутня. Причому пишеться разом, без апострофа, на відміну від скороченого словосполучення it’s (it is), де апостроф обов’язковий.

Особисті займенники множини також мають, крім присоединяемой, абсолютну форму в присвійних займенниках.< p> We (ми) у приєднуємося притяжательном местоимении вживається як our (наш, наша, наше, наші), в абсолютній формі – ours.

Приєднувана форма від you (ви) в англійській мові звучить як your ( ваш, ваша, ваше, ваші), а абсолютна – як yours.

І останнє приватне займенник в множині – they (вони) в присоединяемой формі присвійного займенника трансформується в their (їх), в абсолютній формі – в theirs.

Присвійні займенники, виражені в абсолютній формі, у реченні зазвичай набувають такі значення:«I, for, my part, have known a five-pound note to interpose and knock up a half century's attachment between two brethren.» (William Somerset Maugham - Moon and Sixpsnce)

- Іменний частини присудка.«Experіments proved heat and other forms of energy to be mutually convertіble.» (William Somerset Maugham - Moon and Sixpsnce)

«Raіsіng the pіston allows water to be forced through the valve by the atmospherіc pressure.» (William Somerset Maugham - Moon and Sixpsnce)

На відміну від російської мови присвійні займенники в англійській мові не схиляються за відмінками.[Korunets, 2003]

Займенники приєднувальних форми, будучи визначенням належності, ніколи не вживаються окремо від обумовленого слова.

Якщо в реченні присутні кількісні вираження all і both, то присвійні займенники, як і артикль, ставляться після кількісних визначень:«We know a vector quantity to be represented by means of a straight line.» (William Somerset Maugham - Moon and Sixpsnce)

«Johnny saw the crowd break the lіne of polіcemen barrіng theіr way.» (William Somerset Maugham - Moon and Sixpsnce)

В англійській мові такого присвійного займенника, як «свій», не існує, але в разі збігу особи підмета і присвійного займенника воно може використовуватися в перекладі на українську мову. Наприклад:«The period T is the time required for a particle to make one complete vibration.» (William Somerset Maugham - Moon and Sixpsnce)

«I hope you will not think it is very odd for a perfect stranger to talk to you like this». (William Somerset Maugham - Moon and Sixpsnce)

«The major Powers are waiting for that country to make a decision.» (William Somerset Maugham - Moon and Sixpsnce)

Вони мають 2 форми: прилягаючу (conjoint) і абсолютну (absolute), які відрізняються одна від одної своїм синтаксичним вживанням.

Присвійні займенники в англійській мові на відміну від присвійних займенників в українській мові не відмінюються (порівняйте: my sister — моя сестра; mу sister's friend — подруга моєї сестри).

В англійській мові є займенник thy—thine — твій, але він застарів і вживається тільки в поезії.

Присвійні займенники у прилягаючій формі є займенниками-прикметниками. Вони вживаються тільки у функції означення до іменника. Без означуваного іменника присвійні займенники у прилягаючій формі вживатися не можуть.

Прилягаюча форма присвійного займенника може бути означенням і до герундія. У цьому випадку вона утворює з герундієм синтаксичний комплекс.

Excuse my interrupting you. (Пробачте, що я перебив вас.)

В англійській мові присвійні займенники вживаються частіше, ніж в українській, особливо перед назвами частин тіла, одягу та інших предметів (або занять), що стосуються особи. В українській мові займенника в подібних випадках звичайно немає.Miss Hardcastle: However, if he be so young, so handsome, and so everything as you mention, I believe he’do still (Doris Lessing - The Golden Notebook)

Присвійні займенники в абсолютній формі є займенниками-іменниками. Вони виконують у реченні такі функції:

- підмета;

- додатка;

- означення (з прийменником of), найчастіше у висловах типу a friend of mine.

Присвійні займенники в абсолютній формі вживають ся також, щоб уникнути повторення іменника.


2.2 Вживання відмінкових посесивних конструкцій NN, N'sN
Незважаючи на універсальність категорії посесивності, українська й англійська мова демонструють варіативність лексичних і граматичних засобів, які використовуються ними для вираження посесивних відношень [12, с. 578].

Отже, до моделей, які представляють семантичне відношення посесивності в англійських семантичних категорій, для їх подальшого використання при навчанні англійської мови з метою досягнення автентичності мови, належать:

1) моделі з преномінальним означенням: а) із присвійним займенником (модель Prn. Pos. + N: your twin); б) із прикметником (модель Adj. + N: weekly magazine); в) з іменником у формі генітиву (модель N’s + N: her ex-husband’s car; модель з абсолютним генітивом: at the baker’s); г) з іменником у загальному відмінку (модель N + N: a new blue cotton skirt);

2) моделі з постномінальним означенням: а) із прийменниковим словосполученням з прийменником of (модель N + of + N: the house of my parents); б) із прийменниковим словосполученням із прийменником with (модель N + with + N: the house with large windows); в) із подвійним генітивом (модель N + of + N’s: a friend of my parents’); г) із означальним підрядним реченням (модель N + Clause: Ann, whose children are at school all day, is trying to get a job).

Наведемо основні відмінності у вживанні ПСК (посесивних конструкцій), побудованих за моделями N’s + N, N + of + N, N + N, які, на перший погляд, здаються синонімічними, проте мають чітку сферу вживання у мовленні (див. Табл. 2.1).

Отже, посесивна конструкція N’s + N відрізняється від конструкції N + N сааме сферою вживання в мовленні. Основним у субстантивній конструкції N + N є ядро, котре виступає частиною означення або є самим означенням. В свою чергу в конструкції N’s + N означення виражається іменником та позначає істоту.

Таблиця 2.1.

N’s + N

N + of +N

N + N

1) означення, виражене іменником, що позначає істоту:

людину чи тварину: my sister’s favourite book, our dog’s kennel;

б) імена й прізвища людей: Mary’s eyes;

в) збірні іменники: a new women’s magazine; the government’s plan;

2) означення, виражене іменником, що позначає неістот і абстрактні поняття:

а) географічні назви: Europe’s mainland;

б) назви планет: the Sun’s rays;

в) час: the decade’s events, a week’s holyday;

г) засоби пересування: the train’s heating system, the ship’s bell;

д) вартість зі словом worth: ten dollars’ worth of ice-cream;

е) у конструкції for + іменник + sake: for haven’s sake, for all acquaintance’s sake, for conscience’ sake;

є) у сталих виразах: the water’s edge, journey’s end, at a stone’s throw, to one’s heart’s content;

ж) з іменниками, що пов’язані з людською діяльністю: my life’s aim, the brain’s total weight


1) означення виражене прикметником

Today, many town dwellers wish to reverse this trend and return to a slower pace of life like Alex, our modern ‘country mouse’

I will mention the obvious points as to the weight to attach to the evidence of Payne and Watson

We report Britain’s lack of enthusiasm for France and Germany’s proposal for a common European defence policy

1) ядро у СК належить або є частиною означення:

He is the godfather of the only son of my wife’s first husband

Running on this way, Mr. Tupman ’s new companion adjusted his dress, or rather the dress of Mr. Winkle;

He at once saw that open battle against Dr. Grantly and all Dr. Grantly’s adherents was a necessity of his position.

Зауважимо, що, коли посесор виражений іменником, який позначає неістоту, передача посесивного відношення може здійснюватися не за допомогою моделі N + of +N, а за моделлю N + N: the walls of the town = the town walls. Проте така заміна не завжди допустима, оскільки може спричинити зміну семантичного значення ПСК: a wine glass vs. a glass of wine.

Характерні особливості морфологічних класів слів, що вживаються в якості означення в ПСК, представлені в табл. 2.2.:

Таблиця 2.2.

Частина мови

Українська мова

Англійська мова

Присвійний

ЗайменникМорфологічне узгодження компонентів ПСК за родом, числом і відмінком;

Відсутність морфологічного узгодження компонентів ПСК;

наявність лише однієї форми присвійних прикметників, що відповідає залежній формі англійських прикметників;

наявність двох форм присвійних прикметників: залежної (my, his, her, its, our, your, their) та абсолютної (mine, his, hers, its, ours, yours, theirs);
наявність форми присвійно-зворотних займенників;

відсутність форми присвійно - зворотних займенників, їм відповідають присвійні займенники в залежній формі;
Як вже зазначалось, у функції постпозиційного означення ПСК можуть вживатися підрядні означальні речення зі значенням приналежності (модель N + Clause). У випадках, коли підрядні означальні речення зі значенням приналежності позначають неістоту, можлива побудова СК за моделлю N + with + N, яка є більш поширеною в усному мовленні, ніж модель N + Clause.

Як відомо, підрядні означальні речення зі значенням приналежності можуть бути двох типів:

1) обмежувальні (restrictive / defining clauses):

Because I’d rather die than have to live through any of that again. And the ‘Anna’ of that time is like an enemy, or like an old friend one has known too well and doesn’t want to see”( Doris Lessing - The Golden Notebook)

Terrible yearning nostalgia in the dream, the longing for death”( Doris Lessing - The Golden Notebook)

2) Описові (non-defining clauses):

I’m delighted”, Marion said vehemently. “Now at least you can go into a store without their assuming you’re a millionaire. We’ve suffered like everybody, but on the whole it’s a good deal pleasanter”. (F. Scott Fitzgerald - BABYLON REVISITED)

But it was nice while it lasted”, Charlie said. “We were a sort of royalty, almost infallible, with a sort of magic around us. In the bar this afternoon” – he stumbled, seeing his mistake – “there wasn’t a man I knew” (F. Scott Fitzgerald - BABYLON REVISITED)Trees, forced by the damp heat, found too little soil for full growth, fell early and decayed: creepers cradled them, and new saplings searched away up. (William Golding. Lord of the Flies)

Кожен із зазначених типів речень має певні синтаксичні, семантичні й фонетичні особливості вживання у ММ (монологічному мовленні), які представлено у табл. 2.3:

Таблиця 2.3.

Характерні ознаки обмежувальних і описових типів речень англійської мовиОбмежувальне речення

Описове речення

Обов’язковий компонент усього речення.

Необов’язковий компонент речення.

Виконує функцію уточнення.

Містить додаткові відомості про особу або предмет.

Має єдиний інтонаційний малюнок (на письмі не виділяється комами).

Позначається паузами у мовленні (на письмі виділяється комами).

Іменник, до якого належить речення, вживається з означеним артиклем.

Вживання артикля з іменником, до якого належить речення, визначається загальними правилами вживання артиклів.
Таким чином, передача відношення посесивності в англійських СК здійснюється за допомогою різних моделей, що передають не лише лексичне значення їхніх складових, а вже мають у собі імпліцитно закладений зміст. Специфічні особливості англійських ПСК зумовлюють труднощі вживання ПСК в усному мовленні.

На основі аналізу лінгвістичних особливостей ПСК та їх досліджень у галузі методики навчання ІМ (іноземної мови) були конкретизовані основні причини, що зумовлюють труднощі формування навичок вживання ПСК на початковому ступені вивчення англійської мови. Такі труднощі можна розглядати на двох рівнях: лінгвістичному, який включає в себе труднощі, спричинені аналітичною будовою англійської мови, синтаксичною компресією, відсутністю здатності правильно встановлювати смислові зв’ язки між компонентами, можливістю двоякого співвіднесення компонентів; екстралінгвістичному, який складають внутрішньомовна і міжмовна інтерференція, відсутність в українській мові конструкцій, аналогічних деяким видам англійських ПСК.


2.3 Вживання прийменникової конструкції NofN із значенням посесивності
У цій прийменниковій конструкції, встановлення значення прийменника of є проблемним через різноманіття зв’язків між предметами, експлікованими іменниками. Неповний список таких зв’язків включає відношення між власником і власністю (the master of the slave – хазяїн раба, the slave of the master – раб хазяїна), між частиною і цілим (the roof of the building – дах будинку), між вмістом і контейнером (the months of the year – місяці року), між якістю і предметом (the beauty of the girl – краса дівчини, а girl of beauty – дівчина надзвичайної краси), між кількістю і предметом (five of the students – п’ятеро із студентів), між предметом і місцем або часом (the books of this library – книжки цієї бібліотеки, the books of the 19th century – книжки 19-го століття), між дією і агенсом (invitation of the professor – запрошення професора), між дією і пацієнсом/об’єктом (invitation of the professor – запрошення профессора, presentation of the paper – представлення доповіді), між родом і видом (the crime of murder – злочин-убивство), між корелятом і референтом метафори (a flower of a girl – дівчина-квітка) тощо. Оскільки різнорідність відношень, позначених прийменником of, важко пояснити, в генеративній традиції [Lees 1960; Chomsky 1970; Hudson 1984 та ін.] він вважається елементом, який позбавлений значення і який вживається за синтаксичними правилами виключно із граматичною метою. Усупереч цьому твердженню, когнітивна граматика [Langacker 1999: 73] доводить, що of має своє значення, і саме воно зумовлює граматичну поведінку прийменника.

За Р. Ленекером [Langacker 1995: 51; 1999: 74], of, як і більшість мовних форм, слід вважати полісемантичною одиницею. Релятивні значення прийменника пов’язані з профілюванням (profiling) відношень між двома сутностями, одна з яких, траектор (trajector), є невід’ємною обмеженою складовою іншої сутності, орієнтира (landmark). У концепції Р. Ленекера [Langacker 1999: 7-8], під траектором розуміється найбільш „висвітлений” (salient) елемент значення, або первинний семантичний фокус. Відповідно, орієнтиром є вторинний семантичний фокус. Для значення мовної одиниці, яка профілює відношення, обидва елементи – і траектор, і орієнтир – є важливими. Різні конкретні смисли, експліковані прийменником of, об’єднуються в межах узагальненого, схемного (schematic) поняття, котре можна визначити як „внутрішньо притаманні, суттєві (intrinsic) відношення певного типу між двома учасниками” [Langacker 1999: 7-8]. Значення прийменника of та його матеріальна форма є іконічними. З усіх англійських прийменників of є фонологічно найслабкішим: він зазвичай редукується, перетворюючись на клітик, і фактично не сприймається на слух. Його фонологічна мінімальність іконічна відносно його значення в тому плані, що поняття „внутрішньо зумовленої притаманності” (intrinsicness) створює мінімальну концептуальну відстань між учасниками посесивних відношень [Langacker 1999: 77]. Такі відношення, що поєднують дві сутності – володаря (Possessor) і приналежне (Possessed), – представлені в цілій низці мовних виразів, включаючи словосполучення із прийменником of [Langacker 1995; 1999: 173]. Р. Ленекер [Langacker 1995; 1999: 173] вважає, що посесивні синтаксичні структури належать до численних мовних маніфестацій „відношень референційної точки” (reference point relationships), які існують на найбільш абстрактному, схемному, рівні. У посесивних структурах володар є референційною точкою, а приналежне є цільовим поняттям, що встановлюється відносно референційнї точки і належить до її „домініону” (dominion) як сукупності сутностей, доступ до яких забезпечується через ментальний контакт із референційною точкою.

Концептуальним підгрунтям синтаксичних структур із прийменником of є посесивний фрейм. Ці структури безпосередньо примикають до синтаксичних структур із дієсловом have „мати”. Понятійною основою структур із дієсловом have та прийменником of залишається та сама пропозиція, в якій логічним суб’єктом, або цільовим поняттям, є володар, а логічним предикатом, ознакою суб’єкта, є приналежне. Різні синтаксичні форми відбивають різницю у значенні, зумовлену із семантичним „висвітленням” (salience) членів пропозиції: той із них, що позначений у синтаксичній структурі першим, має більшу „висвітленість”. У термінах Р. Ленекера [Langacker 1999], він є первинним семантичним фокусом, або траектором, а другий член синтаксичної посесивної структури є вторинним семантичним фокусом, або орієнтиром:

N1: SOMETHING-Possessor (trajector) has N2: SOMETHING-Possessed (landmark)

N2: SOMETHING-Possesed (trajector) of SOMETHING-Possessor (landmark)

N1: ШОСЬ-володар (траектор) має N2: ЩОСЬ-приналежне (орієнтир)

N2: ЩОСЬ-приналежне (траектор) N1: ЧОГОСЬ-володаря (орієнтир)

Звідси витікає важливе уточнення: значення ПРИНАЛЕЖНЕ ВОЛОДАРЯ, експліковане синтаксичною структурою N2 of N1, спирається на посесивний фрейм, де приналежне є більш акцентованим, ніж володар.

У посесивному фреймі володар є ключовою роллю, якою наділений „вагоміший” член пари. Це автономний предмет, що може існувати окремо від приналежного. Абстрактне значення посесивності, або володіння, можна розглянути в термінах „контролю”: володар „здійснює контроль” над приналежним. Такий „контроль” зумовлений відношеннями у просторі: приналежне залишається у просторових межах володаря. У трьох субфреймах посесивного фрейму природа меж володаря є різною (мал. 2.1.). Відношення визначаються як ЦІЛЕ – ЧАСТИНА, коли предмет-частина завжди перебуває у межах предмета-цілого (пор. із поняттям невідчужуваної посесивності). Відношення кваліфікуються як КОНТЕЙНЕР – ВМІСТ, якщо предмет-вміст може перебувати як у межах, так і поза межами предмета-контейнера, тобто вміст можна „вийняти” з контейнера. На відміну від частини і вмісту, що існують у „внутрішньому просторі” цілого та контейнера, у відношеннях ВЛАСНИК – ВЛАСНІСТЬ поєднання предметів відбувається в межах „зовнішнього простору” власника, тобто в межах його „навколишньої території”, де і розташовується власність. (Пор. поняття вмісту і власності із поняттям відчужуваної посесивності).Мал.2.1.Посесивні відношення

a) ЦІЛЕ – ЧАСТИНА б) КОНТЕЙНЕР – ВМІСТ в) ВЛАСНИК – ВЛАСНІСТЬ

Таким чином, першою причиною різноманіття зв’язків, позначених прийменником of, є існування трьох основних субфреймів посесвного фрейму: а) „ціле має частину > частина цілого”; б) „контейнер має вміст > вміст контейнеру”; в) „власник має власність > власність власника”, – які безпосередньо представлені в семантиці конкретних мовних одиниць:

(1) the cover of the book (частина цілого)

(2) the players of the team (вміст контейнеру)

(3) the/ a son of the father (власність власника)

Іншим фактором, що спричиняє варіювання посесивних значень, є зміна ролей. Вона можлива за умов, коли приналежне має достатній ступінь відчужуваності, автономності для того, щоб сформувати свою „зону контролю” і набути статусу володаря. Зміна ролей ніколи не відбувається у відношеннях між цілим і частиною (пор. „ціле має частину > частина цілого” і „*частина має ціле >*ціле частини”), але вона можлива для предметних сутностей в інших субфреймах. Завдяки зміні ролей серед посесивних значень виникають два додаткових типи – „вміст має контейнер > контейнер вмісту” і „власність має власника > власник власності”; наприклад:

(4) the team of these players (контейнер вмісту)

(5) the father of the son (власник власності)

Зміна ролей не є регулярним явищем. Її випадки, проілюстровані прикладами (2)/(4) та (3)/(5), можна вважати наслідком слабкої посесії. Водночас, в основі значення багатьох словосполучень із прийменником of лежить сильна посесія, за якої зворотний порядок слів у словосполученні є або неможливим, або ж можлива зміна порядку слів приводить до зміни типу посесивних відношень, як то:

(6) the police of the city (частина цілого)

the city of the police (власність власника)

(7) the cities of Greeks (власність власника)

the Greeks of the cities (вміст контейнеру).

Відношення слабкої посесії, що уможливлюють зворотність тих самих смислів, залежать від конкретного значення відповідних лексичних одиниць. Схоже на те, що зворотність можлива тоді, коли лексичні одиниці належать до того самого понятійного домену як „окремої зв’язаної області концептуалізації, відносно якої характеризується семантична структура” [Langacker 1987: 547; Clausner & Croft 1999: 15]. Пор. домен РОДИНА: the son of the father – the father of the son (син батька – батько сина); домени РОДИНИ і СУСІДИ: the son of my neighbor – * my neighbor of the son (син мого сусіда – *мій сусід сина). Інше обмеження пов’язане із специфікацією значення володаря; пор. the son of Peter (син Петра) але не *Peter of the son (*Петро сина). Не виключено, що ця тенденція є наслідком особливостей пропозиції як концептуальної структури, де логічний предикат, що є ознакою суб’єкта, має бути абстрактнішим за нього.

Центральною для здійснюваного дослідження є гіпотеза, за якою типи значень, експлікованих синтаксичною структурою N2 of N1, узгоджуються з п’ятьма варіантами відношень, що є різновидами посесивного фрейму: (a) частина цілого, (б) вміст контейнеру, (в) контейнер вмісту, (г) власність власника, (д) власник власності. Ці відношення представлені в конструкціях. Згідно з центральною тезою конструкційної граматики [Goldberg 1995: 1], конструкції, поєднуючи мовну форму і значення, існують незалежно від конкретних слів, тобто конструкції самі є носіями значення, яке додається до значень одиниць, що їх заповнюють. Ця теза є дійсною і для конструкцій, представлених формою N2 of N1, яка наділена значенням „приналежне володаря”, що розгалужується у посесивні відношення п’яти типів. Запропонований нижче аналіз свідчить про те, що відношення між будь-якими конкретними поняттями, позначеними у конструкції іменниками, стають посесивними відношеннями того чи іншого типу. При цьому у посесивні відношення трансформуються реляції між сутностями, наявними в інших базисних фреймах.

Трансформації інших базисних фреймів у посесивний, зумовлені існуванням наділених мовною формою посесивних конструкцій, є третім фактором, що пояснює різноманіття значень прийменника of. Якщо поняття, представлені у слотах предметного, акціонального, таксономічного і компаративного фреймів, мисляться як предмети, зв’язок між ними може уподібнюватись зв’язку між слотами посесивного фрейму.

Трансформація предметного фрейму в посесивний відбувається на підставі відношень „частина цілого”, „вміст контейнеру” та „контейнер вмісту”. У ролі частини цілого виступають якісні, кількісні і локативні ознаки предмета, позначені відприкметниковими іменниками, числівниками / квантифікаторами та іменниками – позначеннями місця:

(8) Частина (якість, кількість, місце) цілого (предмета)

- the girl is beautiful > beauty of the girl

- the boys are several/five >several/five[boys of the] boys

- the sofa is in this place > the place of the sofa

Водночас, сам предмет може мислитись як контейнер, вмістом якого є якість. Вмістом предмета-групи є кількість складових. Наприклад:

(9) Кoнтейнер (предмет) вмісту (якості, кількості)

- the girl is beautiful > the/a girl of beauty

- the team is (consists of) 5 players > the/a team of 5 players

Контейнерами, що містять сам предмет, стають місце і час, які можуть набувати статусу і володаря, і приналежного:

(10) Вміст (предмет) контейнера (місце, час)

- the chestnuts are in Kyiv/this city > the chestnuts of Kyiv/this city

- the events were in 2005/that year > the events of 2005/this year

(11) Контейнер (місце, час) вмісту (предмет)

- the chestnuts are in this city > the/a city of chestnuts

- the events were in that year > the/a year of events

Трансформація акціонального фрейму в посесивний відбувається на підставі відношень „частина цілого”, „власність власника” і „власник власності”. Відношення „частина цілого” співставляються з відношеннями: а) між дією та агенсом, що її виконує або пацієнсом/об’єктом, на який ця дія спрямована; б) між ознаками дії (способом, місцем, часом, причиною) і самою дією. У трансформах дія позначена віддієслівним іменником. Наприклад:

(12) Частина (дія) цілого (агент, пацієнс/об’єкт)

- Plato explains > explanation of Plato

- to explain the text > explanation of the text

(13) Частина (спосіб, місце, час, причина) цілого (дії)

- to discuss smth regulary > regularity of the discussion

- to discuss smth in this place > the place of the discussion

- to discuss smth on this date > the date of the discussion

- to discuss smth because of the necessity > the necessity the research

Відношення „вміст контейнера” проектується на відношення між актантом події (агенсом, пацієнсом, інструментом тощо) і самою подією:

(14) Вміст (агенс, пацієнс/об’єкт, інструмент тощо) контейнера (події)

- the participants discuss smth. > the participants of the discussion

- to discuss the issue > the issue of the discussion

- to discuss smth with (according to) the plan > the plan of the discussion

При актуалізації відношень „власність власника” і „власник власності” власником, як правило, стає агенс або каузатор дії, а власністю – її пацієнс/об’єкт, її реципієнт або її результат (фактитив чи афектив):

(15) Власність (реципієнт, пацієнс/об’єкт, фактитив, афектив) власника (агенc, каузатор)

(16) Власник (агенс, каузатор) власності (пацієнс/об’єкт, фактитив)

- the reader reads this book > the reader of this book

- the author writes this book > the author of this book

Якщо власником стає пацієнс/об’єкт дії, то в якості його власності може виступати реципієнт:

(17) Власність (реципієнт) власника (пацієнс)

- to sends the letter to the addressee > the addressee of the letter

Таксономічний фрейм трансформується в посесивний на підставі поняття „контейнер вмісту”. Контейнером стає родова, а вмістом – видова або індивідна предметна сутність:

(18) Контейнер (род) вмісту (вид, індивід)

-the game is chess > the game of chess

-the lake is Ontario > the lake of Ontario

Трансформи компаративного фрейму в посесивний відбуваються на підставі понять „вміст контейнеру” і „контейнер вмісту”. У термінах „вміст контейнеру” переосмислюються субфрейми тотожності і схожості. При цьому вмістом є референтне, а контейнером – корелятивне поняття:

(19) Вміст (вид-референт) контейнеру (род-корелят)

а) тотожність: this kind is (as) a woman > the kind of a woman „справжня жінка” (вид „справжня жінка” належить роду „жінка”)

The sky looked as soft as some small bird’s breast. (Unsworth B. Sacred Hunger, 112)

The man had pink, terrified eyes (Bradbury R. The Blue Bottle and Other Stories, 190)

It’s a hundred and seventy feet tall… covers six thousand square yards (Fitzgerald F. Babylon Revisited and Other Stories, 20)

There was a quality of weakness in Gordon… (Fitzgerald F. Babylon Revisited and Other Stories, 44)

We’ll die well-dressed (Bradbury R. The Blue Bottle and Other Stories, 39)

б) схожість: this kind/sort is as a businessman > kind/sort of a businessman „хтось схожий на бізнесмена” (вид „хтось схожий на бізнесмена” належить роду „бізнесмен”)

Відношення „контейнер вмісту” є підставою для посесивної трансформи субфрейму подібності, наявному в метафорі. Контейнером є корелят метафори, а вмістом – її референт:

(20) Контейнер (род-корелят) вмісту (вид-референт) подібність: the woman is as if a battleship > a battleship of a woman „жінка-броненосець” (вид „жінка” належить роду „броненосець”)" You will " , old Spencer said. " You will, boy. You will when it " p.s too late "(J.D. Salinger - The Catcher in the Rye)

Tom Buchan compelled me from the room as though he were moving a checker to another square (F. Scott Fitzgerald - The great Gatsby)

The Buchanan’s house floated suddenly toward us (F. Scott Fitzgerald - The great Gatsby)

Her voice is full of money…That was it. I’d never understood before. It was full of money – that was the inexhaustible charm that rose and felt in it, the jingle of it, the cymbals’ song of it (F. Scott Fitzgerald - The great Gatsby)

He felt their presence all about the house, pervading the air with the shades and echoes of still vibrant emotions (F. Scott Fitzgerald - The great Gatsby)

Посесивні конструкції в обох вхідних просторах зумовлюють форму виразу (синтаксичну of-структуру). Наявне у вхідному корелятивному просторі посесивне значення Y of W – “власник (каузатор) власності (афективу)” – запозичується в інтегративний простір, де воно заміщує інше посесивне значення, наявне у вхідному просторі референта метафори: X of Z – “частина цілого”. Зворотність відношень „власник (каузатор) власності (афективу)” > „власність (афектив) власника (каузатора)” зумовлює появу метафоричної пари Vanity is the quicksand of reason (марнолюбство є пастка [для] розуму) – Reason is the victim of vanity (розум є жертва марнолюбства) (мал. 2.2). Наявність такої пари можлива, якщо в аналізованому прикладі метафоричним корелятом „розуму” (reason) є „жертва” (victim), а не „мандрівник” (traveler), як то вважає Ж. Фоконьє.


Корелят Референт

Y: QUICKSAND is (as if) X: VANITY

Каузатор Частина

Власник
of of of

Афектив


Власність Ціле

W: CTIM is( as if) Z: REASON

Корелят Референт

Мал. 2.2.. Виникнення метафоричних пар

Іншими прикладами метафоричних пар, що виникають у результаті взаємодії посесивних значень різних типів, є:

 Whatever the conversation, she knows exactly what you're talking about.( J.D. Salinger - The Catcher in the Rye)

 However nice your little note at the bottom of the page, but we studied the Egyptians from November 4 th to December (J.D. Salinger - The Catcher in the Rye)I doubt very much if you opened your textbook even once the whole term. (J.D. Salinger - The Catcher in the Rye)

She ran bought her ticket and got back on the carrousel. Just in time. Then she walked all the way round it till got her own horse back. Then she got on it. She waved to me and I waved back. (J.D. Salinger - The Catcher in the Rye)

I told him I was a real moron. All stuff. I told him how I would've done exactly the same thing if I'd been in his place, and how most people didn't apdivciate how tough it is being a teacher. (J.D. Salinger - The Catcher in the Rye)

But I just couldn't hang around there any longer, however his requests, the way we were on opposite sides of pole, and the way he kept missing the bed whenever he chucked something at it, and his sad old bathrobe with his chest showing , and that grippy smell of Vicks Nose Drops all over the place. (J.D. Salinger - The Catcher in the Rye)

За спостереженням Ж. Фоконьє [Fauconnier 1999: 122], бленди, що систематично активуються конструкцією X is Y of Z та її поширеними варіантами, є абсолютно ідентичними. Це твердження ілюструється порівнянням неметафоричного і метафоричного виразів Elizabeth is the roommate of the daughter of Paul – Елізабет є сусідкою /по кімнаті/ доньки Пола) та Prayer is the echo of the darkness of soul – Молитва є відлуння темряви душі (мал. 2..3.).
APARTMENT NOISE

BLEND BLEND

KINSHIP LIGHT IN THE ENVIRONMENT

Мал. 2.3. Бленди в неметафоричних і метафоричних виразах [Fauconnier 1999: 121-122]

Залучення фреймової мережі до аналізу тих самих прикладів сприяє з’ясуванню специфіки поєднуваних сутностей і особливостей їх зв’язків, що встановлюються як у межах вхідних ментальних просторів, так а також між самими просторами.

Внутрішньо-просторові і зовнішньо-просторові зв’язки між цими поняттями формуються пропозиціями базисних фреймів. Такі пропозиції, об’єктивовані в синтаксичній структурі, є значенням конструкції, яке аранжує позначені словами конкретні поняття, що її заповнюють.Застосування концептуальної фреймової мережі для пояснення як значень синтаксичної структури N2 of N1, так і інших мовних явищ, узгоджується з методиками аналізу, запропонованими різними школами когнітивної лінгвістики. Модель фреймової мережі, доповнюючи теоретичний апарат фреймової семантики і конструкційної граматики, є також сумісною із доробком когнітивної граматики і теорії концептуальної інтеграції. Базисні фрейми, що можуть бути застосовані для аналізу мовних даних, демонструють основоположні понятійні патерни, які укорінені в нашому мисленні як засоби для обробки інформації. Взаємодія цих патернів один з одним створює підстави для креативності мислення, проявленої у креативності мови.

Список літератури

 1. Жаботинская С.А. Когнитивные и номинативные аспекты класса числительных (на материале современного английского языка). – М: Ин-т языкознания РАН, 1992.

 2. Жаботинская С.А. Концептуальный анализ: типы фреймов // Вісник Черкаського університету. Серія „Філологічні науки”. – 1999. – Вип. 11.– С. 12-25.

 3. Жаботинская С.А. Ономасиологические модели в свете современных школ когнитивной лингвистики // С любовью к языку / Под ред. Виноградова В.Ф. – М.-Воронеж: Ин-т языкознания РАН, Воронежский гос. ун-т, 2002. – С. 115-123.

 4. Жаботинская С.А. Теория номинации: когнитивный ракурс // Вестник МГЛУ. – 2003. – Вып. 478. Лексика в разных типах дискурса. – С. 145-164.

 5. Жаботинская С. А. Концептуальный анализ языка: фреймовые сети // Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. № 9: Проблеми прикладної лінгвістики / Під ред. Іщенко Д.С. – Одеса: Астропринт, 2004. – С. 81-92.

 6. Жаботинская С. А. Лексическое значение: принципы построения концептуальной сети // Pstyga, A. (red.) Slovo z perspektywy jezykoznawcy s tlumacza. – Gdansk: Widawnictwo Universytetu Gdanskiego, 2005. – S. 53-62.

 7. Clausner, T.C. & Croft, W. Domains and Image Schemas // Cognitive Linguistics. – 1999. – No 10-1. – P. 1-31.

 8. Fauconnier, G. Methods and Generalizations // Janssen, T. & G. Redecker (eds). Cognitive Linguistics: Foundation, Scope, and Methodology. Mouton de Gruyter, 1999. – P. 95-128.

 9. Fauconnier, G. & M. Turner, M. The Way We Think. Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. – New York: Basic Books, 2002.

 10. Langacker, R.W. Possession and Possessive Constructions // Taylor, J. R. (ed.). Language and the Cognitive Construal of the World. – Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1995. – P. 51-79.

 11. Langacker, R. W. Grammar and Conceptualization. – Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 1999.

 12. Добровольская Т. В. Формирование навыков понимания английских определительных конструкций при обучении чтению в неязыковом вузе : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Добровольская Татьяна Владимировна. - К., 1979. - Т. 1 - 174 с.; Т. 2 - 30 с.

 13. Жаботинская С. А. Ономасиологические модели и событийные схемы / С. А. Жаботинская // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - 2009. - № 837. - С. 3-14.

 14. Калиновська І. М. Структура іменникової фрази та її обумовленість лексико-семантичною групою ядер-іменників (на матеріалі текстів художньої прози англійської мови) : дис. ... кандидата філолог. наук : 10.02.04 / Калиновська Ірина Миколаївна. - Луцьк, 2004. - Т. 1. - 160 с.

 15. Лопатина Т. Ю. Семантический потенциал конструкции Noun + Noun в современном английском языке и его контекстная актуализация : дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 “Германские языки” / Татьяна Юрьевна Лопатина. - Барнаул, 2007. - 163 с.

 16. Практична граматика англійської мови з вправами : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Речення, іменник, прикметник, прислівник, займенник, категорія кількості, прийменник, система часу та способу дієслова / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 276 с.

 17. Селиверстова О. Н. Труды по семантике / О. Н. Селиверстова. - М. : Языки славянской культуры, 2004. - 960 с.

 18. Ситнов Ю. А. Коммуникативно-когнитивный подход к развитию грамматической компетенции студентов-лингвистов (на материале сложных грамматических явлений испанского языка) : дис. док. пед. наук : 13. 00. 02 / Юрий Аркадьевич Ситнов. - Пятигорск, 2005. - 345 с.

 19. Сушкова И. М. Принадлежность в семантико-функциональном поле посессивности (на материале русского и английского языков) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филолог. наук : спец. 10.02.19 “Теория языка” / Ирина Михайловна Сушкова. - Воронеж, 2007. - 22 с.

 20. Хоменко Э. Г. Грамматика английского языка : Учебное пособие / Эмма Георгиевна Хоменко.- К. : Знання, 2011. - 478 с.

 21. Keizer E. The English Noun Phrase. The Nature of Linguistic Categorization / Evelien Keizer. - New York : Cambridge University Press, 2007. - 379 p.

 22. Korunets I. V. Contrastive typology of the English and Ukrainian languages / Ilko Vakulovych Korunets. - Vinnytsya : Nova Knyha, 2003. - 464 p.

 23. Taylor J. Possessives in English : An Exploration in Cognitive Grammar / John R. Taylor. - Oxford : Oxford University, 1996. - 374 p.

 24. Tobin Y. Showing native speakers what and why they say what they do say: Awareness raising from a semiotic point of view / Yishai Tobin // Language Awareness. - 1993. - 2:3. - C. 143-158.

 25. Bradbury R. The Blue Bottle and Other Stories. – 2000. – 312р.

 26. Fitzgerald F. Babylon Revisited and Other Stories. – 2001. – 280р.

Каталог: 689517
689517 -> Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності
689517 -> Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»
689517 -> «Оцінка інвестиційної привабливості підприємства дп
689517 -> Створення інформаційно-новинної платформи у мережі інтернет для газети \"Сирець\"
689517 -> Звіт вчителя початкових класів Бершадської зош І-ІІІ ступенів №2 Зміст Візитка вчителя Творче кредо. Проблема,над якою працюю «Гра як метод виховання молодших школярів». Дидактичні ігри
689517 -> Анна біла український літературний авангард: пошуки. Стильові напрямки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка